Сайт не оновлюється, тож текст офіційного документу може бути застарілим. Безплатна база офіційних документів завжди в АКТУАЛЬНОМУ СТАНІ за новою адресою edirshkoly.mcfr.ua

Національний класифікатор України «Класифікатор професій» ДК 003:2010 (Описання розділів класифікації професій)
Додати у Вибране

Описання розділів класифікації професій


<полное_название xml:id="xdrunr3a2sd257rxqgwgqtnxld">4.1. Законодавцi, вищi державнi службовцi, керiвники, менеджери (управителI)

4.1. Законодавцi, вищi державнi службовцi, керiвники, менеджери (управителI)

Цей роздiл вмiщує професiї, що пов'язанi з:

визначенням та формуванням державної полiтики, законодавчим регулюванням;

вищим державним управлiнням;

правосуддям та прокурорським наглядом;

керiвництвом об'єднаннями пiдприємств, пiдприємствами, установами, органiзацiями та їхнiми пiдроздiлами незалежно вiд форм власностi та видiв економiчної дiяльностi.

Цей роздiл щодо квалiфiкацiї, як ознаки класифiкацiї, є змiшаним порiвняно з iншими роздiлами. Роздiл охоплює широке коло професiй, пов'язаних iз здiйсненням рiзноманiтних функцiй управлiння та керiвництва, якi в цiлому суттєво вiдрiзняються за своєю складнiстю та вiдповiдальнiстю.

<полное_название xml:id="x4ryga6cb81smid6b3iidegkeh">4.2. Професiонали

4.2. Професiонали

Цей роздiл вмiщує професiї, що передбачають високий рiвень знань у галузi фiзичних, математичних, технiчних, бiологiчних, агрономiчних, медичних чи гуманiтарних наук.

Професiйнi завдання полягають у збiльшеннi iснуючого фонду (обсягу) знань, застосуваннi певних концепцiй, теорiй та методiв для розв'язання певних проблем чи в систематизованому викладеннi вiдповiдних дисциплiн у повному обсязi.

До цього роздiлу належать професiї, що вимагають вiд працiвника (з урахуванням кола та складностi певних професiйних завдань та обов'язкiв) квалiфiкацiї за:

1) дипломом про повну вищу освiту, що вiдповiдає рiвню спецiалiста, магiстра;

2) дипломом про присудження наукового ступеня:

кандидата наук;

доктора наук;

3) атестатом про затвердження вченого звання:

старшого наукового спiвробiтника;

доцента;

професора.

<полное_название xml:id="xego9v84dtsv94fqziu7vcfgiy">4.3. Фахiвцi

4.3. Фахiвцi

Цей роздiл вмiщує професiї, що вимагають знань в однiй чи бiльше галузях природознавчих, технiчних i гуманiтарних наук.

Професiйнi завдання полягають у виконаннi спецiальних робiт, пов'язаних iз застосуванням положень та використанням методiв вiдповiдних наук.

До цього роздiлу належать професiї, яким вiдповiдає квалiфiкацiя за дипломом чи iншим вiдповiдним документом:

молодшого спецiалiста;

бакалавра;

спецiалiста, що проходить пiслядипломну пiдготовку (стажування, iнтернатуру, клiнiчну ординатуру тощо);

спецiалiста (на роботах з керування складними технiчними комплексами чи їх обслуговування).

<полное_название xml:id="x95rqm7qk6swx58kavdpi2v097">4.4. Технiчнi службовцi

4.4. Технiчнi службовцi

Цей роздiл вмiщує професiї, що передбачають знання, необхiднi для пiдготовки, збереження, вiдновлення iнформацiї та проведення обчислень.

Професiйнi завдання пов'язанi з виконанням секретарських обов'язкiв, роботою на друкарських машинках чи iнших конторських машинах, записами та опрацюванням цифрових даних, обслуговуванням клiєнтiв (поштове обслуговування, операцiї грошового обiгу, надання довiдок, реєстрацiя чи передавання iнформацiї тощо).

До цього роздiлу належать професiї, до яких може бути застосований рiвень квалiфiкацiї «молодший спецiалiст», а також професiї, що вимагають повної загальної середньої та професiйно-технiчної освiти чи повної загальної середньої освiти та професiйної пiдготовки на виробництвi.

<полное_название xml:id="xcc7ns4mh744ucfpmp3id2k5oq">4.5. Працiвники сфери торгiвлi та послуг

4.5. Працiвники сфери торгiвлi та послуг

До цього роздiлу належать професiї, що передбачають знання, необхiднi для надання послуг.

Професiйнi завдання охоплюють забезпечення послугами, пов'язаними з поїздками, побутом, харчуванням, обслуговуванням, охороною, пiдтриманням правопорядку, торгiвлею тощо.

Бiльшiсть професiй, вмiщених до цього роздiлу, вимагає повної загальної середньої та професiйно-технiчної освiти чи повної загальної середньої освiти та професiйної пiдготовки на виробництвi. Ряд професiй можуть мати освiтньо-квалiфiкацiйний рiвень молодшого спецiалiста.

<полное_название xml:id="xajas9b8kjzdmf0btijuma7cwd">4.6. Квалiфiкованi робiтники сiльського та лiсового господарств, риборозведення та рибальства

4.6. Квалiфiкованi робiтники сiльського та лiсового господарств, риборозведення та рибальства

Цей роздiл вмiщує професiї, що передбачають знання, необхiднi для сiльськогосподарського виробництва, лiсового господарства, риборозведення та рибного промислу.

Професiйнi завдання полягають у вирощуваннi урожаю, розведеннi тварин, полюваннi, добуваннi риби, її розведеннi, збереженнi та експлуатацiї лiсiв з орiєнтацiєю, головним чином, на ринок i реалiзацiю продукцiї органiзацiям збуту, торговельним пiдприємствам чи окремим покупцям.

До цього роздiлу належать професiї, що вимагають повної загальної середньої та професiйно-технiчної освiти чи повної загальної середньої освiти та професiйної пiдготовки на виробництвi.

<полное_название xml:id="x3rtovrbf0518vxccjxdgatkcn">4.7. Квалiфiкованi робiтники з iнструментом

4.7. Квалiфiкованi робiтники з iнструментом

Цей роздiл вмiщує професiї, що передбачають знання, необхiднi для вибирання способiв використання матерiалiв та iнструментiв, визначення стадiй робочого процесу, характеристик та призначення кiнцевої продукцiї.

До цього роздiлу належать професiї, пов'язанi з видобутком корисних копалин, будiвництвом i виробленням рiзної продукцiї.

Цi професiї вимагають повної загальної середньої та професiйно-технiчної освiти чи повної загальної середньої освiти та професiйної пiдготовки на виробництвi.

Для деяких професiй, пов'язаних з виконанням робiт високої квалiфiкацiї, потрiбна квалiфiкацiя молодшого спецiалiста.

<полное_название xml:id="xdhomkvpt2617ptommxdv3lusm">4.8. Робiтники з обслуговування, експлуатацiї та контролювання за роботою технологiчного устаткування, складання устаткування та машин

4.8. Робiтники з обслуговування, експлуатацiї та контролювання за роботою технологiчного устаткування, складання устаткування та машин

Цей роздiл вмiщує професiї, що передбачають знання, необхiднi для експлуатацiї та нагляду за роботою устаткування, машин, у тому числi високоавтоматизованих, а також для їх складання.

Професiйнi завдання охоплюють розроблення корисних копалин, нагляд за їх видобутком, ведення робочого процесу та виробництво продукцiї на устаткуваннi чи машинах, керування транспортними засобами, пересувними установками, складання виробiв iз деталей та вузлiв.

Цi професiї вимагають повної загальної середньої та професiйно-технiчної освiти чи повної загальної середньої освiти та професiйної пiдготовки на виробництвi.

Для деяких професiй, пов'язаних iз виконанням робiт високої квалiфiкацiї, потрiбна квалiфiкацiя молодшого спецiалiста.

<полное_название xml:id="x14snwu708z1ylob3u93bzv7wi">4.9. Найпростiшi професiї

4.9. Найпростiшi професiї

Цей роздiл охоплює найпростiшi професiї (роботи), що потребують знань для виконання простих завдань iз використанням ручних iнструментiв, у деяких випадках iз значними фiзичними зусиллями.

Професiйнi завдання пов'язанi з продажем товарiв на вулицi, збереженням та охороною майна, прибиранням, чищенням, пранням, прасуванням та виконанням низькоквалiфiкованих робiт у видобувнiй, сiльськогосподарськiй, риболовнiй, будiвельнiй та промисловiй галузях тощо.

Для виконання професiйних завдань досить базової загальної середньої освiти або початкової загальної освiти та мiнiмальної професiйної пiдготовки на виробництвi чи iнструктажу.

Додати у ВибранеДо списку

Вибране
Вибране
  • Мої закладки
  • Бажані покупки
Назва Додаткові дії
Продовжити покупки Перейти до кошика