Сайт не оновлюється, тож текст офіційного документу може бути застарілим. Безплатна база офіційних документів завжди в АКТУАЛЬНОМУ СТАНІ за новою адресою edirshkoly.mcfr.ua

Національний класифікатор України «Класифікатор професій» ДК 003:2010 (Основні положення)
Додати у Вибране

3. Основні положення


У КП застосовано такi поняття:

Робота— певнi завдання та обов’язки, що виконанi, виконуються чи повиннi бути виконанi однiєю особою.

Квалiфiкацiя— здатнiсть виконувати завдання та обов’язки вiдповiдної роботи.

У дипломi чи iншому документi про професiйну пiдготовку (посвiдченнi, сертифiкатi тощо) квалiфiкацiя визначається через назву професiї (iнженер-радiолог, економiст, токар, секретар-стенографiст тощо).

Професiя— здатнiсть виконувати подiбнi роботи, якi вимагають вiд особи певної квалiфiкацiї.

Робота є статистичною одиницею, що класифiкується вiдповiдно до квалiфiкацiї, необхiдної для її виконання.

Квалiфiкацiя визначається рiвнем освiти та спецiалiзацiєю.

Необхiдний рiвень освiти досягається завдяки реалiзацiї освiтнiх, освiтньо-професiйних та освiтньо-наукових програм пiдготовки i має в цiлому вiдповiдати колу та складностi професiйних завдань та обов’язкiв.

Спецiалiзацiя пов’язана як з необхiдною галуззю знань, використовуваними iнструментами чи устаткуванням, так i з продукцiєю, яка виробляється, або надаваними послугами i вiдповiдає певною мiрою деталiзованому колу професiйних завдань та обов’язкiв.

Структурно КП складається iз кодiв та назв класифiкацiйних угруповань (роздiлiв, пiдроздiлiв, класiв, пiдкласiв та груп професiй).

Кодовi позначення складаються iз цифр вiд 0 до 9 та крапки.

Схему iєрархiчної структури кодових позначень наведено на рисунку 1.

Ознаки класифiкацiї розташовано в такiй послiдовностi:

рiвень освiти (перший рiвень класифiкацiї — роздiли професiй);

спецiалiзацiя (другий, третiй, четвертий — рiвнi класифiкацiї, пiдроздiли, класи та пiдкласи професiй);

квалiфiкацiйний рiвень робiт, що виконуються (п’ятий рiвень класифiкацiї — групи професiй).

Роздiли iдентифiкуються однозначним цифровим кодом.

Код пiдроздiлу складається iз коду роздiлу та однозначного коду пiдроздiлу.

Код класу складається iз коду пiдроздiлу та однозначного коду класу.

Код пiдкласу складається iз коду класу та однозначного коду пiдкласу.

Частка пiдкласiв подiляється на групи.

Код групи складається з коду пiдкласу та вiдокремленого вiд нього крапкою коду групи.

Утворення класифiкацiйних угруповань наведено в таблицi 1.

Таблиця 1

Класифiкацiйне угруповання

Код

Назва класифiкацiйного угруповання

Роздiл

2

Професiонали

Пiдроздiл

21

Професiонали в галузi фiзичних, математичних та технiчних наук

Клас

211

Професiонали в галузi фiзики, астрономiї, метеорологiї та хiмiї

Пiдклас

2111

Професiонали в галузi фiзики та астрономiї

Група

2111.1

Науковi спiвробiтники (фiзика, астрономiя)

У додатках А i Б вiдповiдно наводяться покажчики професiйних назв робiт за класифiкацiйними угрупованнями та абетковий покажчик професiйних назв робiт.

У КП професiйнi назви робiт наводяться у чоловiчому родi, окрiм назв, якi застосовуються виключно у жiночому родi (друкарка, економка, нянька, покоївка, сестра-господиня, швачка).

Для зручностi у користуваннi КП у додатках А i Б наводяться також коди ЗКППТР (Загальносоюзний класифiкатор професiй, посад та тарифних розрядiв. 186016. — М.: Економiка, 1991), номери випускiв ЄТКД (Єдиного тарифно-квалiфiкацiйного довiдника робiт та професiй робiтникiв) та ДКХП (Довiдника квалiфiкацiйних характеристик професiй працiвникiв).

На пiдприємствах, в установах та органiзацiях записи про роботу вносять в установленому порядку до трудових книжок працiвникiв вiдповiдно до професiйних назв робiт, зазначених у додатках А i Б. Вiд назв, зазначених у додатках А i Б, можуть утворюватися похiднi назви професiй (професiйних назв робiт, посад) доданням похiдних слiв (провiдний, головний, молодший, змiнний, гiрничий, третiй та iн.), наведених у додатку В.

Окремi професiйнi назви робiт у КП записано з використанням дужок. У дужках, вiдповiдно до прийнятої структури КП, може визначатися:

складова професiйної назви роботи, наприклад, директор установи (пiдприємства, органiзацiї) культури, начальник центру (головного авiаметеорологiчного, радiо-, управлiння повiтряним рухом, навчально-авiацiйного, електрозв’язку та iн.), керiвник художнiй цеху (майстернI), iнженер станцiї насосної (групи станцiй);

вид економiчної дiяльностi або напрям використання професiйної назви роботи, наприклад, науковий спiвробiтник (iнтелектуальна власнiсть), iнженер-технолог (металургiя), машинiст бульдозера (гiрничi роботи), iнженер-проектувальник (водне господарство);

загальноприйнятий iншомовний синонiм професiйної назви роботи, що застосовується у професiйно-класифiкацiйних стандартах iнших країн, що може використовуватися як самостiйна або альтернативна професiйна назва роботи, наприклад, менеджер (управитель) з персоналу, фахiвець з методiв розширення ринку збуту (маркетолог), начальник доку (докмейстер), повiрений морський (супервайзер).;

спорiднена (однотипна) професiйна назва роботи, яка може застосовуватися окремо в межах даної класифiкацiйної групи, наприклад, ювелiр (ювелiр-модельєр), кiнооператор (фотооператор) бортовий, молодша медична сестра (санiтарка, санiтарка-прибиральниця, санiтарка-буфетниця та iн.), моторист (машинiст).

У бiльшостi випадкiв професiйна назва роботи, яка мiстить запис у дужках, у разi застосування на практицi потребує конкретного визначення, наприклад, начальник центру управлiння повiтряним рухом, маркетолог, кiнооператор бортовий, докмейстер.

Ведення КП здiйснює ДУ НДІ соцiально-трудових вiдносин згiдно з вимогами ДСТУ 3739 «Положення про ведення нацiонального класифiкатора ДК 003 «Класифiкатор професiй».

Додати у ВибранеДо списку

Вибране
Вибране
  • Мої закладки
  • Бажані покупки
Назва Додаткові дії
Продовжити покупки Перейти до кошика