Сайт не оновлюється, тож текст офіційного документу може бути застарілим. Безплатна база офіційних документів завжди в АКТУАЛЬНОМУ СТАНІ за новою адресою edirshkoly.mcfr.ua

Сфера застосування Класифікатора професій
Додати у Вибране

Сфера застосування Класифікатора професій


1.1. Нацiональний класифiкатор України «Класифiкатор професiй» (далi — КП) розроблено на виконання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.05.1993 № 326 «Про Концепцiю побудови нацiональної статистики України та Державну програму переходу на мiжнародну систему облiку i статистики».

1.2. Цей класифiкатор призначений для застосування центральними органами виконавчої влади, органами мiсцевого самоврядування, об’єднаннями соцiальних партнерiв усiх рiвнiв, iншими громадськими органiзацiями, всiма суб’єктами господарювання пiд час запису про роботу у трудовi книжки працiвникiв .

1.3. Професiйнi назви робiт, якi наведенi у цьому класифiкаторi, рекомендовано застосовувати пiд час утворення нових назв професiй та посад у зв'язку з розвитком нових видiв економiчної дiяльностi та технологiй.

1.4. КП забезпечує iнформацiйну пiдтримку щодо вирiшення таких завдань:

розрахункiв чисельностi працiвникiв, облiку складу i розподiлу кадрiв за професiйними угрупованнями рiзних рiвнiв класифiкацiї, планування додаткової потреби в кадрах тощо;

систематизацiї статистичних даних з працi за професiйними ознаками;

аналiзу та пiдготовки до публiкацiї статистичних даних, а також розроблення вiдповiдних прогнозiв стосовно зайнятостi, доходiв, охорони працi, освiти, перепiдготовки кадрiв, що вивiльняються, тощо;

пiдготовки статистичних даних для перiодичних оглядiв iз статистики працi, що розробляються Мiжнародною органiзацiєю працi (МОП);

вирiшення питань контролю та аналiзу мiжнародної мiграцiї, мiжнародного набору та працевлаштування громадян.

Додати у ВибранеДо списку

Вибране
Вибране
  • Мої закладки
  • Бажані покупки
Назва Додаткові дії
Продовжити покупки Перейти до кошика