Сайт не оновлюється, тож текст офіційного документу може бути застарілим. Безплатна база офіційних документів завжди в АКТУАЛЬНОМУ СТАНІ за новою адресою edirshkoly.mcfr.ua

Постанова Кабінету Міністрів України від 09 листопада 2016 року № 795 «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. № 1340 і від 19 листопада 2012 р. № 1104»
Додати у Вибране

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

09 листопада 2016 року № 795

Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. № 1340 і від 19 листопада 2012 р. № 1104


Кабiнет Мiнiстрiв України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Внести до (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., № 34, ст. 1280; 2000 р., № 4, ст. 117; 2001 р., № 52, ст. 2345; 2002 р., № 18, ст. 941; 2003 р., № 29, ст. 1476; 2006 р., № 9, ст. 553, № 14, ст. 989; 2012 р., № 11, ст. 401, № 24, ст. 917, № 49, ст. 1925, № 71, ст. 2870, № 87, ст. 3540; 2013 р., № 68, ст. 2488; 2016 р., № 18, ст. 723), i Порядку зберiгання речових доказiв стороною обвинувачення, їх реалiзацiї, технологiчної переробки, знищення, здiйснення витрат, пов’язаних з їх зберiганням i пересиланням, схоронностi тимчасово вилученого майна пiд час кримiнального провадження, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 листопада 2012 р. № 1104 «Про реалiзацiю окремих положень Кримiнального процесуального кодексу України» (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., № 91, ст. 3697; 2016 р., № 56, ст. 1942), змiни, що додаються.

Прем’єр-мiнiстр України
В. Гройсман

Змiни, що вносяться до порядкiв, затверджених постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 серпня 1998 р. № 1340 i вiд 19 листопада 2012 р. № 1104

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 9 листопада 2016 р. № 795

Змiни, що вносяться до порядкiв, затверджених постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 серпня 1998 р. № 1340 i вiд 19 листопада 2012 р. № 1104

1. У :

1) пункт 3 доповнити абзацами такого змiсту:

«Обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок зберiгається органами, що здiйснили їх вилучення, або суб’єктами господарювання (за їх згодою), вiдомостi про яких внесено до Єдиного державного реєстру обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок вiдповiдно до Закону України «Про державне регулювання виробництва i обiгу спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв».

Органи виконавчої влади, якi здiйснюють вилучення, конфiскацiю та/або знищення тютюнових виробiв, обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, паперу цигаркового i фiльтрiв, щомiсяця до 5 числа наступного мiсяця подають до ДФС iнформацiю про результати їх знищення за попереднiй мiсяць. ДФС оприлюднює отриману iнформацiю не пiзнiше 15 числа на власному веб-порталi.»;

2) у пунктi 4:

в абзацi першому слова «, митних органiв, органiв державної податкової служби» замiнити словами «органiв, територiальних органiв ДФС»;

в абзацi другому слова «, митними органами та органами державної податкової служби» замiнити словами «органами, територiальними органами ДФС»;

в абзацi третьому слова «, митних органiв та органiв державної податкової служби» замiнити словами «органiв, територiальних органiв ДФС»;

3) у пунктi 7:

в абзацi першому слова «державних податкових iнспекцiй в районах, мiстах (крiм мiст Києва та Севастополя), районах у мiстах, мiжрайонних, об’єднаних та спецiалiзованих державних податкових iнспекцiй (далi — мiсцевi податковi iнспекцiї)» замiнити словами «територiальних органiв ДФС»;

у першому реченнi абзацу четвертого слова «Мiсцевi податковi iнспекцiї» замiнити словами «Територiальнi органи ДФС»;

4) у пiдпунктi «ж» пункту 8 слова «Державною податковою адмiнiстрацiєю» замiнити словом «ДФС»;

5) у пунктi 9:

пiдпункт 13 пiсля слiв «тютюновi вироби» доповнити словами i цифрами «, обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, папiр цигарковий (товарна позицiя 4813 згiдно з УКТЗЕД, крiм товарної пiдкатегорiї 4813 10 00 00), фiльтри для промислового виробництва сигарет: фiльтропалочки ацетатнi (товарна пiдкатегорiя 5601 22 90 00 згiдно з УКТЗЕД) (далi — папiр цигарковий i фiльтри)»;

в абзацi другому пiдпункту 15 слова «органами Держмитслужби» замiнити словами «територiальними органами ДФС»;

у пiдпунктi 16 слово «ДПС» замiнити словом «ДФС»;

6) у першому реченнi пункту 12 слова «мiсцевi податковi iнспекцiї» i «цими iнспекцiями» замiнити вiдповiдно словами «територiальнi органи ДФС» i «територiальними органами ДФС»;

7) в абзацi першому пункту 13 слова «органу державної податкової служби, митного органу» замiнити словами «територiального органу ДФС»;

8) у пунктi 16:

абзац третiй пiсля слiв «тютюнових виробiв» доповнити словами «, обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, паперу цигаркового i фiльтрiв»;

в абзацi п’ятому слово «ДПС» замiнити словом «ДФС»;

доповнити пункт новим абзацом 3 такого змiсту:

«3) знищення обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, паперу цигаркового i фiльтрiв здiйснюється шляхом механiчної, фiзико-хiмiчної, бiологiчної обробки та розмiщення (захоронення) продукцiї або її залишкових компонентiв у спецiально визначених мiсцях вiдповiдно до вимог законодавства. Знищення за рiшенням комiсiї проводиться на пiдприємствах, що здiйснюють переробку, утилiзацiю або знищення вилученої з обiгу неякiсної та небезпечної продукцiї згiдно iз Законом України «Про вилучення з обiгу, переробку, утилiзацiю, знищення або подальше використання неякiсної та небезпечної продукцiї.».

У зв’язку з цим абзаци дев’ятий — п’ятнадцятий вважати вiдповiдно абзацами десятим — шiстнадцятим;

абзац одинадцятий пiсля слова «продукцiї» доповнити словами «, обладнання, паперу цигаркового i фiльтрiв»;

в абзацi дванадцятому пiсля слова «продукцiї» доповнити словами «, обладнання, паперу цигаркового i фiльтрiв», а слово «її» замiнити словом «їх»;

в абзацi чотирнадцятому слова «яка пiдлягає» замiнити словами «обладнання, паперу цигаркового i фiльтрiв, якi пiдлягають»;

абзац шiстнадцятий доповнити реченнями такого змiсту: «Знищення тютюнових виробiв, обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, паперу цигаркового i фiльтрiв здiйснюється у присутностi представника суб’єкта господарювання, який має лiцензiю на виробництво тютюнових виробiв (за згодою), та представника асоцiацiї виробникiв та/або iмпортерiв тютюнових виробiв (за згодою). У разi знищення тютюнових виробiв, позначених знаками для товарiв i послуг суб’єкта господарювання, таке знищення здiйснюється у присутностi представника вiдповiдного суб’єкта господарювання (за згодою суб’єкта господарювання).»;

доповнити пункт абзацами такого змiсту:

«Комiсiя повинна не пiзнiше нiж за п’ять робочих днiв до дня знищення повiдомити суб’єктам господарювання, зазначеним в абзацi шiстнадцятому цього пункту, та асоцiацiю виробникiв та/або iмпортерiв тютюнових виробiв письмово та/або електронною поштою, телефаксом, телефонограмою про дату, час i мiсце знищення.

За фактом знищення тютюнових виробiв, обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, паперу цигаркового i фiльтрiв складається акт за формою згiдно з додатком. Акт пiдписується представниками комiсiї та у разi присутностi, — представником суб’єкта господарювання, який має лiцензiю на виробництво тютюнових виробiв, представником асоцiацiї виробникiв та/або iмпортерiв тютюнових виробiв, представником суб’єкта господарювання, знаками для товарiв i послуг якого позначенi тютюновi вироби, що знищуються, а у разi знищення продукцiї на пiдприємствi — також керiвником такого пiдприємства та затверджується головою комiсiї.

У разi вiдсутностi пiд час знищення представникiв суб’єктiв господарювання, зазначених в абзацi шiстнадцятому цього пункту, представника асоцiацiї виробникiв та/або iмпортерiв тютюнових виробiв комiсiя зазначає про це в актi.»;

9) у пунктi 19 слова «ДПС, Держмитслужба» замiнити словом «ДФС»;

10) у текстi Порядку слова «митний орган» та «(органiзацiя)» в усiх вiдмiнках i формах числа замiнити вiдповiдно словами «митниця ДФС» та «(суб’єкт господарювання)» у вiдповiдному вiдмiнку i числi;

11) доповнити Порядок додатком такого змiсту:

«Додаток до Порядку

ЗАТВЕРДЖУЮ

____________________________________ ____________________________________
(пiдпис, прiзвище, iм’я та по батьковi голови комiсiї)

_____ ______________ 20___р.

АКТ
про знищення тютюнових виробiв, обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, паперу цигаркового i фiльтрiв

вiд ____ ____________ 20___ р.

Нами, _________________________________________________________________________________________________
                                        (найменування посад, прiзвища, iнiцiали кожної особи, яка була

_________________________________________________________________________________________________________
                                                            присутня пiд час знищення продукцiї)

_________________________________________________________________________________________________________,

за вiдсутностi _______________________________________________________________________________________
                                                                      (найменування посад, прiзвища, iнiцiали кожної особи,

_________________________________________________________________________________________________________,
                                                                      яка була вiдсутня пiд час знищення продукцiї)

складено цей акт про те, що ______ ___________________ 20____ р.

проведено знищення конфiскованої за рiшенням суду _________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
                                                                      (найменування продукцiї, обсяг)

Знищення проведено _______________________________________________________________________________
                                                            (найменування i мiсцезнаходження пiдприємства)

на пiдставi таких документiв: _______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________.

Спосiб знищення ______________________________________________________________________________________

Присутнi:

____________________
(пiдпис)

_____________________________
(iнiцiали та прiзвище)

____________________
(пiдпис)

______________________________
(iнiцiали та прiзвище)

____________________
(пiдпис)

______________________________
(iнiцiали та прiзвище)

____________________
(пiдпис)

______________________________
(iнiцiали та прiзвище)

____________________
(пiдпис)

______________________________».
(iнiцiали та прiзвище)

2. Порядок зберiгання речових доказiв стороною обвинувачення, їх реалiзацiї, технологiчної переробки, знищення, здiйснення витрат, пов’язаних з їх зберiганням i пересиланням, схоронностi тимчасово вилученого майна пiд час кримiнального провадження, затверджений постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 листопада 2012 р. № 1104, доповнити пунктом 181 такого змiсту:

«181. Зберiгання речових доказiв у виглядi обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок здiйснюється органами, що здiйснили їх вилучення, або суб’єктами господарювання (за їх згодою), вiдомостi про яких внесено до Єдиного державного реєстру обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок вiдповiдно до Закону України «Про державне регулювання виробництва i обiгу спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв».».

Додати у ВибранеДо списку

Вибране
Вибране
  • Мої закладки
  • Бажані покупки
Назва Додаткові дії
Продовжити покупки Перейти до кошика