Сайт не оновлюється, тож текст офіційного документу може бути застарілим. Безплатна база офіційних документів завжди в АКТУАЛЬНОМУ СТАНІ за новою адресою edirshkoly.mcfr.ua

Постанова Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2016 року № 606 «Деякі питання електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів»
Додати у Вибране

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

08 вересня 2016 року № 606

Деякі питання електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів


Кабiнет Мiнiстрiв України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити:

Положення про електронну взаємодiю державних електронних iнформацiйних ресурсiв, що додається.

перелiк прiоритетних державних електронних iнформацiйних ресурсiв для запровадження електронної взаємодiї згiдно з додатком.

2. Мiнiстерствам, iншим центральним органам виконавчої влади, Радi мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласним, Київськiй та Севастопольськiй мiським державним адмiнiстрацiям:

подати протягом мiсяця до Державного агентства з питань електронного урядування iнформацiю про необхiднiсть доступу до прiоритетних державних електронних iнформацiйних ресурсiв, передбачених у додатку, iз зазначенням структури необхiдних електронних даних;

забезпечити протягом двох мiсяцiв створення iнтерфейсiв прикладного програмування для забезпечення доступу до прiоритетних державних електронних iнформацiйних ресурсiв, передбачених у додатку, а також їх подальше пiдключення до системи електронної взаємодiї державних електронних iнформацiйних ресурсiв.

3. Державному агентству з питань електронного урядування забезпечити створення та впровадження в експлуатацiю системи електронної взаємодiї державних електронних iнформацiйних ресурсiв.

Прем’єр-мiнiстр України
В. Гройсман

Положення про електронну взаємодiю державних електронних iнформацiйних ресурсiв

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 8 вересня 2016 р. № 606

Положення про електронну взаємодiю державних електронних iнформацiйних ресурсiв

1. Це Положення визначає загальнi засади здiйснення обмiну електронними даними, крiм iнформацiї, що становить державну таємницю, мiж суб’єктами владних повноважень з державних електронних iнформацiйних ресурсiв пiд час надання адмiнiстративних послуг та здiйснення iнших повноважень вiдповiдно до покладених на них завдань.

2. Термiни, що вживаються у цьому Положеннi, мають таке значення:

електронне повiдомлення — сукупнiсть електронних даних у визначеному форматi, що можуть бути вiдтворенi, переданi, збереженi та обробленi iнформацiйними або iнформацiйно-телекомунiкацiйними системами суб’єктiв владних повноважень;

iнтерфейс прикладного програмування — набiр готових функцiй суб’єкта владних повноважень, що надається у виглядi сервiсу для використання у зовнiшнiх прикладних програмах для забезпечення динамiчного доступу до визначених даних з державних електронних iнформацiйних ресурсiв;

реєстр сервiсiв — iнформацiйна система, яка забезпечує накопичення, облiк та надання iнформацiї про наявнi iнтерфейси прикладного програмування до державних електронних iнформацiйних ресурсiв.

Термiн «суб’єкт владних повноважень» вживається у значеннi, наведеному в .

Іншi термiни вживаються у значеннях, наведених у , , та .

3. Система електронної взаємодiї державних електронних iнформацiйних ресурсiв (далi — система) призначена для автоматизацiї та технологiчного забезпечення обмiну електронними даними мiж суб’єктами владних повноважень з державних електронних iнформацiйних ресурсiв пiд час надання адмiнiстративних послуг та здiйснення iнших повноважень вiдповiдно до покладених на них завдань шляхом використання сервiс-орiєнтованої архiтектури, що є iнтерфейсами прикладного програмування доступу до державних електронних iнформацiйних ресурсiв, побудованими згiдно з єдиними вимогами, а також шляхом використання єдиних форматiв, протоколiв, довiдникiв, шаблонiв та класифiкаторiв.

4. Основними функцiями системи є:

ведення облiку iнтерфейсiв прикладного програмування суб’єктiв владних повноважень, iнтегрованих до системи, за допомогою вiдповiдного реєстру;

надання доступу суб’єктам владних повноважень до iнтерфейсiв прикладного програмування;

забезпечення документованого обмiну електронними повiдомленнями мiж iнформацiйними та/або iнформацiйно-телекомунiкацiйними системами суб’єктiв владних повноважень з використанням телекомунiкацiйних мереж загального користування або спецiальних телекомунiкацiйних мереж;

забезпечення електронної iдентифiкацiї та автентифiкацiї суб’єктiв владних повноважень;

забезпечення фiксацiї часу вiдправки та отримання електронних повiдомлень;

забезпечення цiлiсностi та автентичностi електронних повiдомлень та надання вiдомостей, що дозволяють простежити iсторiю руху електронних повiдомлень;

забезпечення протоколювання дiй суб’єктiв владних повноважень пiд час обмiну даними;

забезпечення монiторингу працездатностi iнтерфейсiв прикладного програмування та дотримання виконання регламентованих процедур пiд час здiйснення електронної взаємодiї.

5. Забезпечення електронної взаємодiї вiдбувається за такими принципами:

технологiчної нейтральностi;

використання єдиних правил електронної взаємодiї, вiдкритих форматiв даних, протоколiв та стандартiв обмiну;

iнформування громадян про запити щодо їх персональних даних;

повторного використання даних та програмних засобiв;

зменшення iнформацiйної надлишковостi та дублювання даних.

6. Держателем та замовником системи є Державне агентство з питань електронного урядування.

Держатель системи:

координує дiяльнiсть з електронної взаємодiї державних електронних iнформацiйних ресурсiв;

органiзує пiдключення державних електронних iнформацiйних ресурсiв до системи;

здiйснює монiторинг та аналiз якостi функцiонування системи;

забезпечує сумiснiсть державних електронних iнформацiйних ресурсiв на органiзацiйному рiвнi шляхом укладання вiдповiдних договорiв на безоплатнiй основi щодо iнформацiйної взаємодiї, використання реєстру сервiсiв та централiзованих довiдникiв;

забезпечує логiчну сумiснiсть державних електронних iнформацiйних ресурсiв шляхом використання єдиних вiдкритих форматiв обмiну електронними даними, єдиних класифiкаторiв та довiдникiв;

забезпечує сумiснiсть державних електронних iнформацiйних ресурсiв на технiко-технологiчному рiвнi шляхом використання єдиних вiдкритих протоколiв обмiну електронними даними, визначення єдиних вимог до розробки та роботи iнтерфейсiв прикладного програмування;

визначає вимоги до форматiв, протоколiв та iнформацiйних угод обмiну електронними даними, а також вимог до розробки та роботи iнтерфейсiв прикладного програмування.

7. Адмiнiстратором системи є державне пiдприємство, визначене Державним агентством з питань електронного урядування, (далi — адмiнiстратор системи).

Адмiнiстратор системи:

забезпечує адмiнiстрування, технiчну пiдтримку та безперебiйне функцiонування системи;

здiйснює органiзацiйну та методологiчну пiдтримку адмiнiстраторiв державних електронних iнформацiйних ресурсiв;

здiйснює формування та ведення реєстру сервiсiв;

забезпечує захист та зберiгання iнформацiї, яка обробляється в системi;

здiйснює ведення єдиних класифiкаторiв та довiдникiв системи;

забезпечує функцiонування системи.

8. Пiдключенню до системи пiдлягають державнi електроннi iнформацiйнi ресурси, отримання даних з яких необхiдне суб’єктам владних повноважень пiд час надання адмiнiстративних послуг та здiйснення iнших повноважень вiдповiдно до покладених на них завдань.

9. Доступ суб’єктiв владних повноважень до iнтерфейсiв прикладного програмування надається з метою здiйснення повноважень вiдповiдно до покладених на них завдань, зокрема для надання адмiнiстративних послуг.

Обсяг та структура даних, до яких надається доступ через iнтерфейси прикладного програмування, визначаються вiдповiдно до потреб суб’єкта владних повноважень, що запитує цi данi, та зазначаються у договорi щодо iнформацiйної взаємодiї. Суб’єкт владних повноважень не має права запитувати обсяг та структуру даних бiльше, нiж йому необхiдно для надання адмiнiстративних послуг або здiйснення повноважень вiдповiдно до покладених на нього завдань.

10. Суб’єкти владних повноважень зобов’язанi надавати данi через iнтерфейс прикладного програмування на безоплатнiй основi.

11. З метою забезпечення електронної взаємодiї суб’єкти владних повноважень:

здiйснюють розробку iнтерфейсiв прикладного програмування державних електронних iнформацiйних ресурсiв;

здiйснюють пiдключення державних електронних iнформацiйних ресурсiв до системи шляхом реєстрацiї та пiдтримки працездатностi вiдповiдних iнтерфейсiв прикладного програмування;

здiйснюють формування та вiдправлення, прийом та обробку електронних повiдомлень з використанням iнтерфейсiв прикладного програмування;

забезпечують повноту та достовiрнiсть даних, що мiстяться в електронних повiдомленнях;

використовують данi, отриманi за допомогою системи, виключно у межах своїх повноважень.

Перелiк прiоритетних державних електронних iнформацiйних ресурсiв для запровадження електронної взаємодiї

Додаток
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 8 вересня 2016 р. № 606

Перелiк прiоритетних державних електронних iнформацiйних ресурсiв для запровадження електронної взаємодiї

Єдиний державний демографiчний реєстр

Державний земельний кадастр

Єдиний реєстр пiдприємств, щодо яких порушено провадження у справi про банкрутство

Єдиний державний реєстр юридичних осiб, фiзичних осiб — пiдприємцiв та громадських формувань

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно

Державний реєстр актiв цивiльного стану громадян

Реєстр платникiв податку на додану вартiсть

Єдиний державний реєстр Мiнiстерства внутрiшнiх справ стосовно зареєстрованих транспортних засобiв та їх власникiв

Державний електронний iнформацiйний ресурс Мiнiстерства внутрiшнiх справ, в якому обробляється iнформацiя з питань судимостей

Державний реєстр загальнообов’язкового державного соцiального страхування

Державний електронний iнформацiйний ресурс Мiнiстерства внутрiшнiх справ, в якому обробляється iнформацiя з питань втрачених паспортiв

Єдиний державний реєстр декларацiй осiб, уповноважених на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування

Єдиний реєстр довiреностей

Автоматизована iнформацiйна система Державної казначейської служби України по облiку доходiв та видаткiв бюджетiв усiх рiвнiв

Єдиний державний реєстр судових рiшень

Додати у ВибранеДо списку

Вибране
Вибране
  • Мої закладки
  • Бажані покупки
Назва Додаткові дії
Продовжити покупки Перейти до кошика