• Стартова сторiнка /
  • Офіційні документи /
  • Акти Кабінету Міністрів України /
  • Постанова Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2016 року № 602 «Про внесення змін до Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення»

Сайт не оновлюється, тож текст офіційного документу може бути застарілим. Безплатна база офіційних документів завжди в АКТУАЛЬНОМУ СТАНІ за новою адресою edirshkoly.mcfr.ua

Постанова Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2016 року № 602 «Про внесення змін до Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення»
Додати у Вибране

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

08 вересня 2016 року № 602

Про внесення змін до Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення


Кабiнет Мiнiстрiв України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Внести до (Офiцiйний вiсник України, 2014 p., № 73, ст. 2068; 2015 р., № 22, ст. 605, № 50, ст. 1600, № 68, ст. 2234; 2016 р., № 35, ст. 1360, № 42, ст. 1575, № 68, ст. 2281), змiни, що додаються.

Прем’єр-мiнiстр України
В. Гройсман

Змiни, що вносяться до Порядку надання статусу учасника бойових дiй особам, якi захищали незалежнiсть, суверенiтет та територiальну цiлiснiсть України i брали безпосередню участь в антитерористичнiй операцiї, забезпеченнi її проведення

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 8 вересня 2016 р. № 602

Змiни, що вносяться до Порядку надання статусу учасника бойових дiй особам, якi захищали незалежнiсть, суверенiтет та територiальну цiлiснiсть України i брали безпосередню участь в антитерористичнiй операцiї, забезпеченнi її проведення

1. пiсля слiв «такi добровольчi формування» доповнити словами «згiдно з перелiком, визначеним Антитерористичним центром при СБУ та Генеральним штабом Збройних Сил,».

2. Доповнити Порядок пунктом 2-1 такого змiсту:

«2-1. Статус учасника бойових дiй надається особам, зазначеним у пунктi 2 цього Порядку, в разi залучення їх до проведення антитерористичної операцiї на строк не менше нiж 30 календарних днiв, у тому числi за сукупнiстю днiв перебування в районах її проведення.

Особам, якi брали участь у виконаннi бойових (службових) завдань в умовах безпосереднього зiткнення та вогневого контакту з противником, у проведеннi розвiдувальних заходiв, що пiдтверджено оперативним штабом з управлiння антитерористичною операцiєю, а також якi отримали поранення, контузiї, калiцтва, що унеможливило подальше виконання ними вiдповiдних завдань (крiм випадкiв необережного поводження iз зброєю та ухилення вiд вiйськової служби шляхом самокалiчення або шляхом симуляцiї хвороби), статус учасника бойових дiй надається незалежно вiд кiлькостi днiв залучення їх до проведення антитерористичної операцiї.».

3. викласти в такiй редакцiї:

«4. Пiдставою для надання особам статусу учасника бойових дiй є такi документи про безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операцiї в районах її проведення:

витяги з наказiв керiвника Антитерористичного центру при СБУ або особи, яка його замiщує, першого заступника чи заступника керiвника Антитерористичного центру при СБУ про залучення до проведення антитерористичної операцiї, витяги з наказiв керiвника оперативного штабу з управлiння антитерористичною операцiєю чи його заступникiв або керiвникiв секторiв (командирiв оперативно-тактичних угруповань) про пiдпорядкування керiвнику оперативного штабу з управлiння антитерористичною операцiєю в районах її проведення та про прибуття (вибуття) до (з) районiв проведення антитерористичної операцiї, документи про направлення у вiдрядження до районiв проведення антитерористичної операцiї або iншi офiцiйнi документи, виданi державними органами, що мiстять достатнi докази про безпосередню участь особи у виконаннi завдань антитерористичної операцiї в районах її проведення;

для осiб, якi залучалися до проведення антитерористичної операцiї на строк менше нiж 30 календарних днiв, — документи, зазначенi в абзацi другому цього пункту, витяги з бойових наказiв, бойових розпоряджень, бойових донесень (журналiв бойових дiй, оперативних завдань), якi пiдтверджують факт безпосереднього зiткнення та вогневого контакту з противником, проведення розвiдувальних заходiв;

для осiб, якi отримали поранення, контузiї, калiцтва (крiм випадкiв необережного поводження iз зброєю та ухилення вiд вiйськової служби шляхом самокалiчення або шляхом симуляцiї хвороби), — документи, зазначенi в абзацi другому цього пункту, матерiали спецiальних (службових) розслiдувань за фактами отримання поранень, контузiй, калiцтв;

для осiб, зазначених в абзацi третьому пункту 2 цього Порядку, — документи про залучення до виконання завдань антитерористичної операцiї в районах її проведення, передбаченi абзацами другим — четвертим цього пункту, або нотарiально завiренi свiдчення не менше нiж двох свiдкiв iз числа осiб, зазначених в абзацi другому пункту 2 цього Порядку, якi разом iз такою особою брали участь в антитерористичнiй операцiї та отримали статус учасника бойових дiй або iнвалiда вiйни, у разi пiдтвердження суб’єктами боротьби з тероризмом факту взаємодiї зазначених осiб (особисто або пiд час перебування у складi добровольчих формувань) iз Збройними Силами, МВС, Нацiональною гвардiєю та iншими утвореними вiдповiдно до законiв вiйськовими формуваннями та правоохоронними органами;

для осiб, якi проходять службу (працюють) у вiйськових частинах (органах, пiдроздiлах), установах та органiзацiях або на пiдприємствах, якi постiйно дислокуються чи розташованi безпосередньо в районах проведення антитерористичної операцiї, — витяги з наказiв керiвника Антитерористичного центру при СБУ або особи, яка його замiщує, першого заступника чи заступника керiвника Антитерористичного центру при СБУ про залучення до проведення антитерористичної операцiї, витяги з наказiв керiвника оперативного штабу з управлiння антитерористичною операцiєю чи його заступникiв або керiвникiв секторiв (командирiв оперативно-тактичних угруповань) про пiдпорядкування керiвнику оперативного штабу з управлiння антитерористичною операцiєю в районах її проведення.».

4. В :

1) перше речення пiсля слiв «керiвника Антитерористичного центру при СБУ» доповнити словами «або особи, яка його замiщує, першого заступника чи заступника керiвника Антитерористичного центру при СБУ»;

2) у другому реченнi слова «у мiсячний строк» замiнити словами i цифрами «не ранiше нiж через 30 календарних днiв».

5. У текстi Порядку слова «установа, заклад» в усiх вiдмiнках i формах числа замiнити словами «пiдприємство, установа та органiзацiя» у вiдповiдному вiдмiнку i числi.

6. У слова «установи, закладу» замiнити словами «пiдприємства, установи та органiзацiї».

Додати у ВибранеДо списку

Вибране
Вибране
  • Мої закладки
  • Бажані покупки
Назва Додаткові дії
Продовжити покупки Перейти до кошика