Сайт не оновлюється, тож текст офіційного документу може бути застарілим. Безплатна база офіційних документів завжди в АКТУАЛЬНОМУ СТАНІ за новою адресою edirshkoly.mcfr.ua

Указ Президента України від 29 березня 2016 року № 122/2016 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2016 році»
Додати у Вибране

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

УКАЗ

Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2016 році


Вiдповiдно до та на виконання

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Звiльнити в запас iз Збройних Сил України, iнших утворених вiдповiдно до законiв України вiйськових формувань, Державної спецiальної служби транспорту:

1) вiйськовослужбовцiв строкової служби, якi мають ступiнь вищої освiти спецiалiст або магiстр та вислужили встановленi строки строкової вiйськової служби:

у квiтнi — червнi 2016 року;

у листопадi 2016 року;

2) iнших вiйськовослужбовцiв строкової служби, якi вислужили встановленi строки строкової вiйськової служби, у жовтнi — груднi 2016 року.

2. Визначити на 2016 рiк такi строки проведення чергових призовiв громадян України на строкову вiйськову службу:

1) 5 травня — 30 червня;

2) жовтень — листопад.

3. Призвати на строкову вiйськову службу придатних за станом здоров’я до вiйськової служби громадян України чоловiчої статi, яким до дня вiдправлення у вiйськовi частини виповнилося 20 рокiв, та старших осiб, якi не досягли 27-рiчного вiку i не мають права на звiльнення або вiдстрочку вiд призову на строкову вiйськову службу:

1) у травнi (починаючи з 5 травня) — червнi 2016 року;

2) у жовтнi — листопадi 2016 року.

4. Кабiнету Мiнiстрiв України визначити чисельнiсть громадян України, якi пiдлягають призову на строкову вiйськову службу, та обсяги видаткiв для проведення чергових призовiв у 2016 роцi.

5. Кабiнету Мiнiстрiв України, обласним, Київськiй мiськiй державним адмiнiстрацiям забезпечити виконання заходiв, пов’язаних iз пiдготовкою та проведенням у 2016 роцi чергових призовiв громадян України на строкову вiйськову службу.

6. Мiнiстерству iнфраструктури України забезпечити за заявками Мiнiстерства оборони України, Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, Державної спецiальної служби транспорту перевезення осiб, зазначених у статтях 1 i 3 цього Указу, з додержанням вимог безпеки та проведення розрахункiв за цi перевезення згiдно з дiючими тарифами.

7. Цей Указ набирає чинностi з дня його опублiкування, крiм пункту 1 статтi 3, який набирає чинностi з 5 квiтня 2016 року, та пункту 2 статтi 3, який набирає чинностi з 1 вересня 2016 року.

Президент України
П. Порошенко

м. Київ
29 березня 2016 року
№ 122/2016

Додати у ВибранеДо списку

Вибране
Вибране
  • Мої закладки
  • Бажані покупки
Назва Додаткові дії
Продовжити покупки Перейти до кошика