Сайт не оновлюється, тож текст офіційного документу може бути застарілим. Безплатна база офіційних документів завжди в АКТУАЛЬНОМУ СТАНІ за новою адресою edirshkoly.mcfr.ua

Указ Президента України від 17 листопада 1998 року № 1258/98 «Про утворення Національної служби посередництва і примирення»
Додати у Вибране

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

УКАЗ

Про утворення Національної служби посередництва і примирення


Останнi змiни внесено: Указ Президента України вiд 07.02.2015 № 62/2015

Вiдповiдно до Закону України «Про порядок вирiшення колективних трудових спорiв (конфлiктiв)» постановляю:

1. Утворити Нацiональну службу посередництва i примирення у складi центрального апарату та регiональних вiддiлень.

2. Затвердити Положення про Нацiональну службу посередництва i примирення (додається).

2-1. Установити граничну чисельнiсть працiвникiв Нацiональної служби посередництва i примирення в кiлькостi 147 штатних одиниць, у тому числi центрального апарату — 28 штатних одиниць, її вiддiлень — 119 штатних одиниць.

3. Прирiвняти за умовами оплати працi, матерiально-побутового забезпечення, медичного та транспортного обслуговування голову Нацiональної служби посередництва i примирення до голiв державних комiтетiв, його заступника — до заступника голови державного комiтету, iнших працiвникiв — до вiдповiдних категорiй працiвникiв державних комiтетiв.

4. Кабiнету Мiнiстрiв України:

затвердити у мiсячний строк граничну чисельнiсть працiвникiв Нацiональної служби посередництва i примирення та фонд оплати працi;

вiднести посади працiвникiв Нацiональної служби посередництва i примирення до вiдповiдних категорiй посад державних службовцiв;

забезпечити створення регiональних вiддiлень Нацiональної служби посередництва i примирення, якi охоплюють своєю дiяльнiстю: Центральне вiддiлення — Київську, Житомирську, Вiнницьку, Черкаську i Кiровоградську областi та мiсто Київ, Захiдне вiддiлення — Закарпатську, Чернiвецьку, Івано-Франкiвську, Львiвську, Тернопiльську, Хмельницьку, Рiвненську i Волинську областi, Пiвнiчне вiддiлення — Чернiгiвську, Сумську, Харкiвську i Полтавську областi, Схiдне вiддiлення — Луганську, Донецьку i Днiпропетровську областi, Пiвденне вiддiлення — Автономну Республiку Крим, Одеську, Миколаївську, Херсонську i Запорiзьку областi та мiсто Севастополь;

передбачати у проектах Державного бюджету України на 1999 та наступнi роки асигнування для забезпечення дiяльностi Нацiональної служби посередництва i примирення, утримання її центрального апарату та регiональних вiддiлень;

внести в установленому порядку пропозицiї щодо фiнансування дiяльностi Нацiональної служби посередництва i примирення у IV кварталi 1998 року пiд час уточнення Державного бюджету України на 1998 рiк;

вжити заходiв щодо матерiально-технiчного забезпечення дiяльностi Нацiональної служби посередництва i примирення та надання для її центрального апарату примiщення у мiстi Києвi.

5. Радi мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласним державним адмiнiстрацiям, де будуть утворенi регiональнi вiддiлення, здiйснити у IV кварталi 1998 року заходи щодо надання примiщень для вiддiлень Нацiональної служби посередництва i примирення.

Президент України
Л. Кучма

м. Київ
17 листопада 1998 року
№ 1258/98

Положення про Нацiональну службу посередництва i примирення

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
вiд 17 листопада 1998 року № 1258/98

Положення про Нацiональну службу посередництва i примирення

1. Нацiональна служба посередництва i примирення (далi — НСПП) є постiйно дiючим державним органом, створеним Президентом України для сприяння врегулюванню колективних трудових спорiв (конфлiктiв).

2. НСПП у своїй дiяльностi керується Конституцiєю України, Законом України «Про порядок вирiшення колективних трудових спорiв (конфлiктiв)», iншими законами України, актами Президента України i Кабiнету Мiнiстрiв України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями НСПП є:

сприяння взаємодiї сторiн соцiально-трудових вiдносин у процесi врегулювання колективних трудових спорiв (конфлiктiв), що виникли мiж ними;

прогнозування виникнення колективних трудових спорiв (конфлiктiв) та сприяння своєчасному їх вирiшенню;

здiйснення посередництва i примирення пiд час вирiшення колективних трудових спорiв (конфлiктiв);

забезпечення здiйснення соцiального дiалогу, вироблення узгоджених пропозицiй щодо розвитку соцiально-економiчних та трудових вiдносин в Українi;

здiйснення заходiв iз запобiгання виникненню колективних трудових спорiв (конфлiктiв);

пiдвищення рiвня правової культури учасникiв соцiально-трудових вiдносин.

4. НСПП вiдповiдно до покладених на неї завдань:

1) вивчає та узагальнює причини виникнення колективних трудових спорiв (конфлiктiв) i можливi їх наслiдки на нацiональному, територiальному i галузевому рiвнях, виробляє пропозицiї щодо запобiгання виникненню колективних трудових спорiв;

2) здiйснює реєстрацiю висунутих працiвниками вимог та колективних трудових спорiв (конфлiктiв);

3) аналiзує висунутi працiвниками вимоги та здiйснює оцiнку їх обгрунтування;

4) сприяє встановленню контактiв мiж сторонами колективного трудового спору (конфлiкту);

5) перевiряє в разi необхiдностi повноваження представникiв сторiн колективного трудового спору (конфлiкту);

6) консультує сторони колективного трудового спору (конфлiкту) з питань:

компетенцiї органiв стосовно задоволення вимог, якi є предметом колективного трудового спору (конфлiкту) чи виконання яких сприятиме його вирiшенню;

застосування нормативно-правових актiв для вирiшення колективного трудового спору (конфлiкту);

7) за зверненням сторiн (сторони) колективного трудового спору (конфлiкту) розглядає матерiали щодо колективного трудового спору (конфлiкту) з метою його вирiшення;

8) звертається у випадках, передбачених статтею 24 Закону України «Про порядок вирiшення колективних трудових спорiв (конфлiктiв)» i коли рекомендацiї НСПП щодо вирiшення колективного трудового спору (конфлiкту) сторонами не враховано, в установленому порядку iз заявою до суду про вирiшення колективного трудового спору (конфлiкту);

9) формує списки незалежних посередникiв та арбiтрiв;

10) на прохання сторiн колективного трудового спору (конфлiкту) пропонує їм кандидатури незалежних посередникiв та членiв трудового арбiтражу для залучення у примирних процедурах, координує роботу трудового арбiтражу, направляє своїх спецiалiстiв, експертiв для участi у роботi примирних органiв, здiйснює монiторинг стану виконання рiшень примирних органiв;

11) вивчає, узагальнює i поширює вiтчизняний та iноземний досвiд роботи щодо запобiгання та врегулювання колективних трудових спорiв (конфлiктiв);

12) залучає у разi необхiдностi до участi у примирних процедурах народних депутатiв України, представникiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування та iнших осiб;

13) забезпечує пiдготовку i пiдвищення квалiфiкацiї незалежних посередникiв, арбiтрiв, якi спецiалiзуються на розглядi колективних трудових спорiв (конфлiктiв);

14) узагальнює та вносить в установленому порядку пропозицiї щодо вдосконалення законодавства з питань вирiшення колективних трудових спорiв (конфлiктiв);

15) у межах своєї компетенцiї розробляє i затверджує положення, iнструкцiї та iншi нормативнi акти щодо дiяльностi НСПП та здiйснення примирних процедур;

16) здiйснює органiзацiйно-методичне забезпечення дiяльностi регiональних вiддiлень;

17) взаємодiє у межах своєї компетенцiї з Адмiнiстрацiєю Президента України, iншими допомiжними органами i службами, утвореними Президентом України, Кабiнетом Мiнiстрiв України, Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiнiстерствами та iншими центральними i мiсцевими органами виконавчої влади та органами мiсцевого самоврядування, об’єднаннями роботодавцiв, профспiлок, пiдприємствами, установами i органiзацiями;

18) координує вирiшення сторонами колективного трудового спору (конфлiкту) питань щодо органiзацiйного, матерiально-технiчного i фiнансового забезпечення роботи незалежних посередникiв, членiв примирних комiсiй i трудового арбiтражу;

19) iнформує громадськiсть про свою дiяльнiсть через засоби масової iнформацiї, видає Бюлетень Нацiональної служби посередництва i примирення;

20) сприяє пiдвищенню рiвня правової культури учасникiв соцiально-трудових вiдносин щодо запобiгання i вирiшення колективних трудових спорiв (конфлiктiв).

5. НСПП має право:

брати участь у вирiшеннi колективного трудового спору (конфлiкту) на всiх його стадiях;

координувати роботу трудового арбiтражу, направляти своїх спецiалiстiв, експертiв для участi у роботi примирних органiв;

одержувати в установленому порядку вiд державних органiв, органiв мiсцевого самоврядування, професiйних спiлок, роботодавцiв та їх об’єднань, сторiн колективних трудових спорiв (конфлiктiв) iнформацiю, документи та матерiали, необхiднi для виконання покладених на НСПП законом функцiй;

попереджати сторони про порушення ними вимог чинного законодавства пiд час розгляду колективного трудового спору (конфлiкту) та можливi наслiдки таких порушень;

надсилати органам виконавчої влади та органам мiсцевого самоврядування рекомендацiї щодо вжиття заходiв для вирiшення колективного трудового спору (конфлiкту), реалiзацiя яких належить до їх компетенцiї;

звертатися до органiв прокуратури, правоохоронних органiв, державних органiв з нагляду за додержанням законодавства про працю з пропозицiями щодо здiйснення заходiв, спрямованих на додержання законодавства про працю, в тому числi щодо порядку вирiшення колективних трудових спорiв (конфлiктiв).

6. НСПП у межах своїх повноважень приймає рiшення, якi мають рекомендацiйний характер i повиннi розглядатися сторонами колективного трудового спору (конфлiкту), вiдповiдними центральними або мiсцевими органами виконавчої влади, органами мiсцевого самоврядування.

7. НСПП очолює голова, який призначається та звiльняється з посади Президентом України.

Голова НСПП має заступникiв, у тому числi одного першого.

Голова НСПП:

затверджує структуру i штатний розпис центрального апарату та чисельнiсть апарату її вiддiлень;

здiйснює керiвництво дiяльнiстю НСПП, визначає функцiональнi обов’язки першого заступника, заступникiв голови, керiвникiв структурних пiдроздiлiв та iнших працiвникiв центрального апарату, затверджує положення про вiддiлення;

представляє НСПП у вiдносинах з центральними i мiсцевими органами виконавчої влади та органами мiсцевого самоврядування, профспiлками, об’єднаннями роботодавцiв, iноземними та мiжнародними органiзацiями;

затверджує кандидатури незалежних посередникiв та арбiтрiв НСПП;

видає у межах своєї компетенцiї накази, розпорядження, органiзовує та забезпечує контроль їх виконання;

розпоряджається у межах своєї компетенцiї фiнансовими та матерiально-технiчними ресурсами НСПП;

призначає на посади та звiльняє з посад першого заступника, заступникiв голови НСПП, iнших працiвникiв центрального апарату, керiвникiв вiддiлень НСПП та їх заступникiв;

присвоює працiвникам НСПП ранги державних службовцiв вiдповiдної категорiї;

звiтує про результати дiяльностi НСПП перед Президентом України.

8. Фонд оплати працi працiвникiв НСПП затверджується в установленому порядку.

НСПП фiнансується за рахунок коштiв Державного бюджету України.

9. НСПП та її вiддiлення є юридичними особами. НСПП має самостiйний баланс, печатку iз зображенням Державного Герба України i своїм найменуванням.

Глава Адмiнiстрацiї Президента України
Є. Кушнарьов

Додати у ВибранеДо списку

Вибране
Вибране
  • Мої закладки
  • Бажані покупки
Назва Додаткові дії
Продовжити покупки Перейти до кошика