Сайт не оновлюється, тож текст офіційного документу може бути застарілим. Безплатна база офіційних документів завжди в АКТУАЛЬНОМУ СТАНІ за новою адресою edirshkoly.mcfr.ua

Указ Президента України від 18 серпня 2015 року № 478/2015 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 липня 2015 року «Про додаткові заходи щодо запровадження безвізового режиму між Україною та Європейським Союзом»
Додати у Вибране

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

УКАЗ

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 липня 2015 року «Про додаткові заходи щодо запровадження безвізового режиму між Україною та Європейським Союзом»


Вiдповiдно до статтi 107 Конституцiї України

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Увести в дiю рiшення Ради нацiональної безпеки i оборони України вiд 20 липня 2015 року «Про додатковi заходи щодо запровадження безвiзового режиму мiж Україною та Європейським Союзом» (додається).

2. Контроль за виконанням рiшення Ради нацiональної безпеки i оборони України, введеного в дiю цим Указом, покласти на Секретаря Ради нацiональної безпеки i оборони України.

3. Цей Указ набирає чинностi з дня його опублiкування

Президент України
П. Порошенко

м. Київ
18 серпня 2015 року
№ 478/2015

Про додатковi заходи щодо запровадження безвiзового режиму мiж Україною та Європейським Союзом

РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

20 липня 2015 року

Про додатковi заходи щодо запровадження безвiзового режиму мiж Україною та Європейським Союзом

З метою забезпечення необхiдних умов для запровадження безвiзового режиму поїздок громадян України до держав — членiв Європейського Союзу Рада нацiональної безпеки i оборони України

ВИРІШИЛА:

1. Кабiнету Мiнiстрiв України невiдкладно:

1) ужити додаткових заходiв щодо забезпечення реалiзацiї рекомендацiй П’ятої доповiдi Європейської Комiсiї про прогрес України з iмплементацiї Плану дiй щодо лiбералiзацiї Європейським Союзом вiзового режиму для України, зокрема, щодо вдосконалення механiзму координацiї та оцiнки дiяльностi центральних органiв виконавчої влади з виконання названого Плану дiй, створення з використанням сучасних iнформацiйних технологiй системи контролю та монiторингу в режимi реального часу реалiзацiї завдань у сферi європейської iнтеграцiї;

2) розробити за участю заiнтересованих державних органiв та подати в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроект про внесення змiн до статтi 216 Кримiнального процесуального кодексу України щодо забезпечення чiткого визначення пiдслiдностi органiв досудового слiдства;

3) забезпечити схвалення концепцiї створення нацiональної системи iдентифiкацiї громадян України, iноземцiв та осiб без громадянства та затвердження плану заходiв щодо її реалiзацiї;

4) пiдготувати за участю Служби безпеки України, Нацiонального антикорупцiйного бюро України iз залученням представникiв Консультативної мiсiї Європейського Союзу з реформування сектору цивiльної безпеки України законодавчi пропозицiї щодо посилення захисту свiдкiв у кримiнальному провадженнi та внести на розгляд Верховної Ради України в установленому порядку вiдповiдний законопроект.

2. Мiнiстерству внутрiшнiх справ України:

1) невiдкладно забезпечити завершення будiвництва та належного облаштування пункту тимчасового розмiщення бiженцiв у м. Яготинi (Київська область), а також пункту тимчасового перебування iноземцiв та осiб без громадянства, якi незаконно перебувають в Українi, у с. Мартинiвському (Миколаївська область);

2) органiзувати у мiсячний строк разом з iншими заiнтересованими державними органами роботу, у разi потреби пiдготувати i внести в установленому порядку пропозицiї щодо забезпечення:

ефективного впровадження Концепцiї iнтегрованого управлiння кордонами, зокрема полiпшення мiжвiдомчого спiвробiтництва та обмiну даними мiж правоохоронними органами, вдосконалення методологiї аналiзу ризикiв;

технiчних можливостей доступу до баз даних Мiжнародної органiзацiї кримiнальної полiцiї — Інтерполу в пунктах пропуску через державний кордон України;

посилення iнституцiйної спроможностi вiдповiдних пiдроздiлiв Державної мiграцiйної служби України щодо протидiї нелегальнiй мiграцiї, налагодження ефективного спiвробiтництва з державами — членами Європейського Союзу у зазначенiй сферi на мiжвiдомчому рiвнi;

створення вiртуального контактного аналiтичного центру та бази даних про мiграцiйнi процеси для забезпечення обмiну iнформацiєю та монiторингу ситуацiї у сферi мiграцiї.

3. Адмiнiстрацiї Державної служби спецiального зв’язку та захисту iнформацiї України:

1) невiдкладно вжити в установленому порядку заходiв щодо впровадження захищеної iнтегрованої системи обмiну iнформацiєю мiж базами даних/iнформацiйними системами Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, Мiнiстерства закордонних справ України, Державної фiскальної служби України, Адмiнiстрацiї Державної прикордонної служби України, iнших центральних органiв виконавчої влади у зв’язку iз здiйсненням цими органами визначених законом повноважень у сферi мiграцiї;

2) пiдготувати разом iз Службою безпеки України та подати у мiсячний строк у встановленому порядку пропозицiї щодо вдосконалення системи технiчного i криптографiчного захисту iнформацiї, зокрема, щодо спрощення органiзацiйних та економiчних засад функцiонування зазначеної системи, запровадження ефективних механiзмiв лiцензування, сертифiкацiї та державної експертизи в галузi захисту iнформацiї, а також контролю за станом технiчного та криптографiчного захисту державних iнформацiйних ресурсiв, у тому числi iнформацiї з обмеженим доступом, протидiї технiчним розвiдкам.

4. Запропонувати Нацiональному банку України подати у двотижневий строк у встановленому порядку пропозицiї щодо доцiльностi запровадження додаткових форм державного контролю у сферi обiгу електронних грошей в Українi з метою забезпечення ефективної протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

5. Мiнiстерству юстицiї України за участю Генеральної прокуратури України пiдготувати з урахуванням вимог Директиви 2014/42/ЄС Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу вiд 3 квiтня 2014 року стосовно заморожування та конфiскацiї засобiв i доходiв вiд злочинної дiяльностi в Європейському Союзi та подати у двотижневий строк до Кабiнету Мiнiстрiв України для внесення на розгляд Верховної Ради України законопроект про утворення державного органу з повернення активiв.

6. Адмiнiстрацiї Державної прикордонної служби України вжити у мiсячний строк у встановленому порядку заходiв щодо укладення мiжнародних договорiв України стосовно органiзацiї спiльного з вiдповiдними органами сумiжних держав патрулювання державного кордону та контролю у пунктах пропуску через державний кордон.

7. Мiнiстерству внутрiшнiх справ України, Службi безпеки України, Державнiй фiскальнiй службi України, Управлiнню державної охорони України, Державнiй пенiтенцiарнiй службi України за участю Генеральної прокуратури України розробити та подати у мiсячний строк на розгляд Ради нацiональної безпеки i оборони України узгодженi з експертами Консультативної мiсiї Європейського Союзу з реформування сектору цивiльної безпеки України комплекснi пропозицiї щодо реформування правоохоронних органiв в Українi (в тому числi проекти нормативно-правових актiв України), зокрема, щодо:

удосконалення органiзацiї взаємодiї та координацiї дiяльностi правоохоронних органiв;

забезпечення дальшого реформування Служби безпеки України вiдповiдно до стандартiв i критерiїв держав — членiв Європейського Союзу, в тому числi шляхом пiдготовки нової концепцiї реформування Служби безпеки України;

здiйснення заходiв для приєднання до Шенгенської iнформацiйної системи;

запровадження автоматизованої системи облiку, аналiзу та оцiнювання ефективностi дiяльностi працiвникiв правоохоронних органiв;

поетапного зменшення кiлькостi атестованого персоналу правоохоронних органiв;

пiдвищення престижу (iмiджу) професiї працiвника органiв внутрiшнiх справ.

8. Мiнiстерству закордонних справ України:

проводити консультацiї з європейськими партнерами з питань пiдготовки до кiнця 2015 року чергової доповiдi Європейської Комiсiї про результати виконання Україною критерiїв Плану дiй щодо лiбералiзацiї Європейським Союзом вiзового режиму для України;

ужити заходiв щодо забезпечення взаємодiї Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, iнших державних органiв та Консультативної мiсiї Європейського Союзу з реформування сектору цивiльної безпеки України з питань реформування правоохоронних органiв в Українi.

9. Запропонувати Генеральнiй прокуратурi України прискорити роботу щодо забезпечення повноцiнного функцiонування Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури.

Секретар Ради нацiональної безпеки i оборони України
О. Турчинов

Додати у ВибранеДо списку

Вибране
Вибране
  • Мої закладки
  • Бажані покупки
Назва Додаткові дії
Продовжити покупки Перейти до кошика