Сайт не оновлюється, тож текст офіційного документу може бути застарілим. Безплатна база офіційних документів завжди в АКТУАЛЬНОМУ СТАНІ за новою адресою edirshkoly.mcfr.ua

Житловий кодекс Української РСР від 30 червня 1983 року № 5464-Х
Додати у Вибране

ЖИТЛОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Кодекс введено в дію з 1 січня 1984 року
Постановою Верховної Ради Української РСР від 30.06.1983 № 5465-X

Останнi змiни внесено:

(Установлено, що норми i положення окремих статей цього Кодексу застосовуються у порядку та розмiрах, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України, виходячи з наявних фiнансових ресурсiв державного i мiсцевого бюджетiв та бюджетiв фондiв загальнообов'язкового державного соцiального страхування, згiдно iз Законом України вiд 28.12.2014 № 80-VIII)

(Установлено, що норми i положення окремих статей цього Кодексу застосовуються у порядку та розмiрах, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України, виходячи з наявних фiнансових ресурсiв державного i мiсцевих бюджетiв та бюджету Фонду соцiального страхування України, згiдно iз Законом України вiд 25.12.2015 № 928-VIII)

В результатi перемоги Великої Жовтневої соцiалiстичної революцiї в нашiй країнi було створено необхiднi передумови для розв’язання однiєї з найважливiших соцiальних проблем — задоволення потреби трудящих у житлi.

Втiлюючи в життя ленiнськi iдеї побудови комунiстичного суспiльства i здiйснюючи курс на пiдвищення матерiального та культурного рiвня життя народу, Радянська держава послiдовно реалiзує розроблену Комунiстичною партiєю програму житлового будiвництва.

Високi темпи розвитку державного i громадського житлового фонду на основi державних планiв, заходи, яких вживає держава по сприянню кооперативному та iндивiдуальному житловому будiвництву, створюють необхiднi умови для забезпечення гарантованого Конституцiєю СРСР i Конституцiєю Української РСР права громадян на житло.

Важливим державним завданням є забезпечення схоронностi житлового фонду, збiльшення строку його служби, пiдвищення рiвня благоустрою жилих будинкiв. У вирiшеннi цього завдання активну участь беруть громадськi органiзацiї i громадяни.

Конституцiя СРСР i Конституцiя Української РСР зобов’язують громадян дбайливо ставитися до наданого їм житла.

Радянське житлове законодавство покликане сприяти забезпеченню права громадян на житло, ефективному використанню та охоронi житлового фонду.

<полное_название xml:id="xbvnptl692pgjw0q8rm8m21k2r">Роздiл І. Загальнi положення

Роздiл І. Загальнi положення

<полное_название xml:id="x22nwzm31dnmn8xkx5hv3b5cvz">Стаття 1. Право громадян Української РСР на житло

Стаття 1. Право громадян Української РСР на житло

Вiдповiдно до Конституцiї СРСР i Конституцiї Української РСР громадяни Української РСР мають право на житло. Це право забезпечується розвитком i охороною державного i громадського житлового фонду, сприянням кооперативному та iндивiдуальному житловому будiвництву, справедливим розподiлом пiд громадським контролем жилої площi, яка надається в мiру здiйснення програми будiвництва благоустроєних жител наданням громадянам за їх бажанням грошової компенсацiї за належне їм для отримання жиле примiщення для категорiй громадян, визначених законом, а також невисокою платою за квартиру i комунальнi послуги.

<полное_название xml:id="xewb4k3eh9uyvjoa7kg1wcjpm9">Стаття 2. Завдання житлового законодавства Української РСР

Стаття 2. Завдання житлового законодавства Української РСР

Завданнями житлового законодавства Української РСР є регулювання житлових вiдносин з метою забезпечення гарантованого Конституцiєю СРСР i Конституцiєю Української РСР права громадян на житло, належного використання i схоронностi житлового фонду, а також змiцнення законностi в галузi житлових вiдносин.

<полное_название xml:id="xaia6sdaeme0eubm6fc2jrsn12">Стаття 3. Житлове законодавство Союзу РСР i Української РСР

Стаття 3. Житлове законодавство Союзу РСР i Української РСР

Житловi вiдносини в Українськiй РСР регулюються Основами житлового законодавства Союзу РСР i союзних республiк та видаваними вiдповiдно до них iншими актами житлового законодавства Союзу РСР, цим Кодексом та iншими актами житлового законодавства Української РСР.

Вiдносини, зв’язанi з будiвництвом жител, регулюються вiдповiдним законодавством Союзу РСР i Української РСР.

<полное_название xml:id="x6z54m7ilnrecyt2tt73su8n8k">Стаття 4. Житловий фонд

Стаття 4. Житловий фонд

Жилi будинки, а також жилi примiщення в iнших будiвлях, що знаходяться на територiї Української РСР, утворюють житловий фонд.

Житловий фонд включає:

жилi будинки i жилi примiщення в iнших будiвлях, що належать державi (державний житловий фонд);

жилi будинки i жилi примiщення в iнших будiвлях, що належать колгоспам та iншим кооперативним органiзацiям, їх об’єднанням, профспiлковим та iншим громадським органiзацiям (громадський житловий фонд);

жилi будинки, що належать житлово-будiвельним кооперативам (фонд житлово-будiвельних кооперативiв);

жилi будинки (частини будинкiв), квартири, що належать громадянам на правi приватної власностi (приватний житловий фонд);

квартири в багатоквартирних жилих будинках, садибнi (одноквартирнI) жилi будинки, а також жилi примiщення в iнших будiвлях усiх форм власностi, що надаються громадянам, якi вiдповiдно до закону потребують соцiального захисту (житловий фонд соцiального призначення).

До житлового фонду включаються також жилi будинки, що належать державно-колгоспним та iншим державно-кооперативним об’єднанням, пiдприємствам i органiзацiям. Вiдповiдно до Основ житлового законодавства Союзу РСР i союзних республiк до цих будинкiв застосовуються правила, встановленi для громадського житлового фонду.

До житлового фонду не входять нежилi примiщення в жилих будинках, призначенi для торговельних, побутових та iнших потреб непромислового характеру.

<полное_название xml:id="xmi6bhu6si1b1zoebnajyyuml">Стаття 5. Державний житловий фонд

Стаття 5. Державний житловий фонд

Державний житловий фонд перебуває у вiданнi мiсцевих Рад народних депутатiв (житловий фонд мiсцевих Рад) та у вiданнi мiнiстерств, державних комiтетiв i вiдомств (вiдомчий житловий фонд).

Вiдповiдно до Основ житлового законодавства Союзу РСР i союзних республiк будинки вiдомчого житлового фонду в мiстах i селищах мiського типу пiдлягають поступовiй передачi до вiдання мiсцевих Рад народних депутатiв у порядку i в строки, що визначаються Радою Мiнiстрiв СРСР i Радою Мiнiстрiв Української РСР.

Жилi будинки, спорудженi з залученням у порядку пайової участi коштiв державних пiдприємств, установ, органiзацiй, зараховуються (якщо iнше не встановлено законодавством Союзу РСР) до житлового фонду мiсцевих Рад народних депутатiв, коли функцiї єдиного замовника по спорудженню цих будинкiв виконував виконавчий комiтет Ради народних депутатiв.

<полное_название xml:id="xbdhba5defc9hfms326uslzdfy">Стаття 6. Призначення жилих будинкiв i жилих примiщень

Стаття 6. Призначення жилих будинкiв i жилих примiщень

Жилi будинки i жилi примiщення призначаються для постiйного або тимчасового проживання громадян, а також для використання у встановленому порядку як службових жилих примiщень i гуртожиткiв. Надання примiщень у жилих будинках для потреб промислового характеру забороняється.

<полное_название xml:id="x3r8knccyggetuu65e6g5fr8r8">Стаття 7. Виключення з житлового фонду жилих будинкiв i жилих примiщень

Стаття 7. Виключення з житлового фонду жилих будинкiв i жилих примiщень

Перiодично, у строки, встановлюванi Радою Мiнiстрiв Української РСР, провадиться обстеження стану жилих будинкiв державного i громадського житлового фонду.

Непридатнi для проживання жилi будинки i жилi примiщення переобладнуються для використання в iнших цiлях або такi будинки зносяться за рiшенням виконавчого комiтету обласної, мiської (мiста республiканського пiдпорядкування) Ради народних депутатiв.

Непридатнi для проживання жилi примiщення в будинках житлово-будiвельних кооперативiв може бути переобладнано в нежилi за рiшенням загальних зборiв членiв кооперативу, затвердженим виконавчим комiтетом районної, мiської, районної в мiстi Ради народних депутатiв.

Порядок обстеження стану жилих будинкiв з метою встановлення їх вiдповiдностi санiтарним i технiчним вимогам та визнання жилих будинкiв i жилих примiщень непридатними для проживання встановлюється Радою Мiнiстрiв Української РСР.

<полное_название xml:id="xcs5mg9o4derd2b6kk2lpijtla">Стаття 8. Переведення жилих будинкiв i жилих примiщень у нежилi

Стаття 8. Переведення жилих будинкiв i жилих примiщень у нежилi

Переведення придатних для проживання жилих будинкiв i жилих примiщень у будинках державного i громадського житлового фонду в нежилi, як правило, не допускається. У виняткових випадках переведення жилих будинкiв i жилих примiщень у нежилi може здiйснюватися за рiшенням органiв, зазначених у частинi другiй статтi 7 цього Кодексу.

Переведення жилих будинкiв i жилих примiщень вiдомчого i громадського житлового фонду в нежилi провадиться за пропозицiями вiдповiдних мiнiстерств, державних комiтетiв, вiдомств i центральних органiв громадських органiзацiй.

Переведення жилих будинкiв i жилих примiщень, що належать колгоспам, у нежилi здiйснюється за рiшенням загальних зборiв членiв колгоспу або зборiв уповноважених.

Переведення жилих будинкiв житлово-будiвельних кооперативiв у нежилi не допускається.

<полное_название xml:id="x9voru7s7wqe7qeftqrfpm4hay">Стаття 8-1. Переведення у жилi будинки садових i дачних будинкiв

Стаття 8-1. Переведення у жилi будинки садових i дачних будинкiв

Громадяни вiдповiдно до закону мають право на переведення дачних i садових будинкiв, що вiдповiдають державним будiвельним нормам, у жилi будинки в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Рiшення про переведення дачних i садових будинкiв у жилi будинки приймається вiдповiдними органами мiсцевого самоврядування.

<полное_название xml:id="xaxy04vrk0frcdm3mtne20l9by">Стаття 9. Житловi права громадян

Стаття 9. Житловi права громадян

Громадяни мають право на одержання у безстрокове користування у встановленому порядку жилого примiщення в будинках державного чи громадського житлового фонду, або на одержання за їх бажанням грошової компенсацiї за належне їм для отримання жиле примiщення для категорiй громадян, визначених законом, або в будинках житлово-будiвельних кооперативiв.

Забезпечення постiйним житлом громадян, якi вiдповiдно до законодавства мають право на його отримання, може здiйснюватися шляхом будiвництва або придбання доступного житла за рахунок надання державної пiдтримки у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Громадяни мають право на приватизацiю квартир (будинкiв) державного житлового фонду, житлових примiщень у гуртожитках, якi перебувають у власностi територiальних громад, або придбання їх у житлових кооперативах, на бiржових торгах, шляхом iндивiдуального житлового будiвництва чи одержання у власнiсть на iнших пiдставах, передбачених законом.

Нiхто не може бути виселений iз займаного жилого примiщення або обмежений у правi користування жилим примiщенням iнакше як з пiдстав i в порядку, передбачених законом.

Житловi права охороняються законом, за винятком випадкiв, коли вони здiйснюються в суперечностi з призначенням цих прав чи з порушенням прав iнших громадян або прав державних i громадських органiзацiй.

<полное_название xml:id="x9pqcs9i1bzf7n5gmjhsyj5dcy">Стаття 10. Житловi обов’язки громадян

Стаття 10. Житловi обов’язки громадян

Громадяни зобов’язанi дбайливо ставитися до будинку, в якому вони проживають, використовувати жиле примiщення вiдповiдно до його призначення, додержувати правил користування жилими примiщеннями, економно витрачати воду, газ, електричну i теплову енергiю.

Жилi будинки i жилi примiщення не можуть використовуватися громадянами на шкоду iнтересам суспiльства.

<полное_название xml:id="x3xhe3ymx4mcc8tynlt219f605">Стаття 11. Компетенцiя Союзу РСР у галузi регулювання житлових вiдносин

Стаття 11. Компетенцiя Союзу РСР у галузi регулювання житлових вiдносин

Вiдповiдно до Основ житлового законодавства Союзу РСР i союзних республiк вiданню Союзу РСР у галузi регулювання житлових вiдносин пiдлягають:

1) забезпечення єдностi законодавчого регулювання житлових вiдносин;

2) керiвництво житловим господарством союзного пiдпорядкування, загальне керiвництво житловим господарством союзно-республiканського пiдпорядкування;

3) встановлення загальних засад органiзацiї i дiяльностi органiв державного управлiння житловим господарством;

4) затвердження планових завдань по капiтальному ремонту житлового фонду по союзних республiках, мiнiстерствах, державних комiтетах i вiдомствах СРСР;

5) проведення єдиної технiчної полiтики в галузi ремонту житлового фонду;

6) встановлення нормативiв витрачання фiнансових i матерiальних ресурсiв на експлуатацiю та ремонт житлового фонду по союзних республiках, мiнiстерствах, державних комiтетах i вiдомствах СРСР;

7) встановлення єдиного порядку державного облiку житлового фонду;

8) встановлення основних правил облiку громадян, якi потребують полiпшення житлових умов, надання жилих примiщень i користування ними;

9) встановлення розмiру квартирної плати i пiльг по оплатi жилих примiщень та комунальних послуг;

10) встановлення основних правил органiзацiї та дiяльностi житлово-будiвельних кооперативiв;

11) державний контроль за використанням i схороннiстю житлового фонду i встановлення порядку його здiйснення;

12) вирiшення iнших питань загальносоюзного значення в галузi використання i забезпечення схоронностi житлового фонду вiдповiдно до Конституцiї СРСР i Основ житлового законодавства Союзу РСР i союзних республiк.

<полное_название xml:id="x3t6hutbrkn3dhoaii6ji4q3k7">Стаття 12. Компетенцiя Української РСР у галузi регулювання житлових вiдносин

Стаття 12. Компетенцiя Української РСР у галузi регулювання житлових вiдносин

Вiданню Української РСР у галузi регулювання житлових вiдносин поза межами компетенцiї Союзу РСР пiдлягають:

1) законодавче регулювання житлових вiдносин у республiцi;

2) керiвництво житловим господарством союзно-республiканського i республiканського пiдпорядкування, встановлення порядку органiзацiї та дiяльностi органiв державного управлiння цим господарством;

3) затвердження планових завдань по капiтальному ремонту житлового фонду в республiцi;

4) здiйснення державного облiку житлового фонду на територiї республiки;

5) встановлення порядку облiку громадян, якi потребують полiпшення житлових умов, надання жилих примiщень i користування ними;

6) встановлення порядку i строкiв внесення квартирної плати та плати за комунальнi послуги;

7) встановлення порядку органiзацiї та дiяльностi житлово-будiвельних кооперативiв, прав i обов’язкiв їх членiв;

8) встановлення правил i норм технiчної експлуатацiї жилих будинкiв i правил користування придомовими територiями;

9) здiйснення державного контролю за використанням i схороннiстю житлового фонду;

10) вирiшення iнших питань у галузi використання i забезпечення схоронностi житлового фонду, якщо вони не вiднесенi до компетенцiї Союзу РСР.

<полное_название xml:id="x3busump04si3k3rfv5cj78jp4">Роздiл II. Управлiння житловим фондом

Роздiл II. Управлiння житловим фондом

<полное_название xml:id="x1sspn3pyp52fctia4kj2j5hnk">Стаття 13. Державне управлiння в галузi використання i забезпечення схоронностi житлового фонду

Стаття 13. Державне управлiння в галузi використання i забезпечення схоронностi житлового фонду

Вiдповiдно до Основ житлового законодавства Союзу РСР i союзних республiк державне управлiння в галузi використання i забезпечення схоронностi житлового фонду здiйснюється Радою Мiнiстрiв СРСР, Радою Мiнiстрiв Української РСР, виконавчими комiтетами мiсцевих Рад народних депутатiв, мiнiстерствами, державними комiтетами i вiдомствами, а також спецiально уповноваженими на те державними органами вiдповiдно до законодавства Союзу РСР i Української РСР.

Спецiально уповноваженим органом, що здiйснює державне управлiння в галузi використання i забезпечення схоронностi житлового фонду в Українськiй РСР, є Мiнiстерство житлово-комунального господарства Української РСР.

<полное_название xml:id="xbeqjhnwsyapdp2fl0w45mc53">Стаття 14. Компетенцiя виконавчих комiтетiв обласних, мiських (мiст республiканського пiдпорядкування) Рад народних депутатiв у галузi використання i забезпечення схоронностi житлового фонду

Стаття 14. Компетенцiя виконавчих комiтетiв обласних, мiських (мiст республiканського пiдпорядкування) Рад народних депутатiв у галузi використання i забезпечення схоронностi житлового фонду

Виконавчi комiтети обласних, мiських (мiст республiканського пiдпорядкування) Рад народних депутатiв у межах i в порядку, встановлених законодавством Союзу РСР, цим Кодексом та iншими актами законодавства Української РСР, на територiї областi (мiста республiканського пiдпорядкування):

1) здiйснюють державний контроль за використанням i схороннiстю житлового фонду (частина перша статтi 30);

2) керують житловим господарством, пiдпорядкованими пiдприємствами, установами та органiзацiями цiєї галузi, забезпечують комплексний розвиток житлового господарства;

3) здiйснюють управлiння житловим фондом мiсцевих Рад (частина перша статтi 18) i забезпечують його схороннiсть, правильну експлуатацiю, капiтальний i поточний ремонт;

4) здiйснюють контроль за станом та експлуатацiєю вiдомчого житлового фонду, вживають заходи до передачi його до вiдання мiсцевих Рад;

5) приймають рiшення про переобладнання i знесення непридатних для проживання жилих будинкiв i жилих примiщень у будинках державного i громадського житлового фонду (частина друга статтi 7);

6) здiйснюють контроль на пiдприємствах, в установах, органiзацiях за станом облiку громадян, якi потребують полiпшення житлових умов (стаття 41), а також за правильнiстю розподiлу жилих примiщень;

7) здiйснюють контроль за дiяльнiстю житлово-будiвельних кооперативiв, за експлуатацiєю та ремонтом належних їм будинкiв (стаття 138);

8) здiйснюють контроль за утриманням будинкiв, що належать громадянам (стаття 154).

Виконавчi комiтети обласних, мiських (мiст республiканського пiдпорядкування) Рад народних депутатiв вирiшують й iншi питання в галузi використання i забезпечення схоронностi житлового фонду, вiднесенi до їх вiдання законодавством Союзу РСР i Української РСР.

Виконавчi комiтети мiських (мiст республiканського пiдпорядкування) Рад народних депутатiв здiйснюють також вiдповiднi права i обов’язки, передбаченi статтею 15 цього Кодексу.

<полное_название xml:id="x20g15o2opatbb2r3qbdsj5f52">Стаття 15. Компетенцiя виконавчих комiтетiв районних, мiських, районних у мiстах Рад народних депутатiв у галузi використання i забезпечення схоронностi житлового фонду

Стаття 15. Компетенцiя виконавчих комiтетiв районних, мiських, районних у мiстах Рад народних депутатiв у галузi використання i забезпечення схоронностi житлового фонду

Виконавчi комiтети районних, мiських, районних у мiстах Рад народних депутатiв у межах i в порядку, встановлених законодавством Союзу РСР, цим Кодексом та iншими актами законодавства Української РСР, на територiї району, мiста, району в мiстi:

1) здiйснюють державний контроль за використанням i схороннiстю житлового фонду (частина перша статтi 30);

2) керують житловим господарством, забезпечують належний технiчний стан, капiтальний i поточний ремонт житлового фонду, що є у вiданнi Ради;

3) здiйснюють управлiння житловим фондом мiсцевих Рад (частина перша статтi 18);

4) здiйснюють контроль за станом та експлуатацiєю вiдомчого житлового фонду;

5) здiйснюють облiк громадян, якi потребують полiпшення житлових умов (частина перша статтi 36), а також контроль за станом цього облiку на пiдприємствах, в установах, органiзацiях (стаття 41), затверджують рiшення про взяття громадян за мiсцем роботи на облiк потребуючих полiпшення житлових умов (стаття 39);

6) приймають рiшення про надання жилих примiщень у будинках житлового фонду мiсцевої Ради (стаття 51), затверджують спiльнi рiшення адмiнiстрацiї i профспiлкового комiтету пiдприємства, установи, органiзацiї про надання жилих примiщень у будинках вiдомчого житлового фонду (стаття 52);

7) здiйснюють облiк громадян, якi бажають вступити до житлово-будiвельного кооперативу (частина четверта статтi 134), затверджують списки осiб, якi вступають до житлово-будiвельного кооперативу, i рiшення загальних зборiв членiв житлово-будiвельного кооперативу про прийом до членiв кооперативу та про надання квартири (частина шоста статтi 137, частина перша статтi 141);

8) здiйснюють контроль за дiяльнiстю житлово-будiвельних кооперативiв, за експлуатацiєю та ремонтом належних їм будинкiв, скасовують рiшення загальних зборiв або правлiння житлово-будiвельного кооперативу, що суперечать законодавству (стаття 138);

9) приймають рiшення про включення жилих примiщень до числа службових (стаття 118), затверджують рiшення загальних зборiв членiв колгоспу або зборiв уповноважених про включення жилих примiщень у будинках колгоспiв до числа службових i перелiк категорiй працiвникiв, яким можуть надаватися такi примiщення (стаття 120);

10) видають ордери на жилi примiщення (частина перша статтi 58, частина перша статтi 122, частина друга статтi 141);

11) видають охороннi свiдоцтва (броню) на жилi примiщення (стаття 75);

12) здiйснюють контроль за утриманням будинкiв, що належать громадянам (стаття 154);

13) подають громадянам допомогу в проведеннi ремонту жилих примiщень (стаття 178).

Виконавчi комiтети районних, мiських, районних у мiстах Рад народних депутатiв вирiшують й iншi питання в галузi використання i забезпечення схоронностi житлового фонду, вiднесенi до їх вiдання законодавством Союзу РСР i Української РСР.

<полное_название xml:id="x2d2x0ud2qw8xk56aighhdomd">Стаття 16. Компетенцiя виконавчих комiтетiв селищних, сiльських Рад народних депутатiв у галузi використання i забезпечення схоронностi житлового фонду

Стаття 16. Компетенцiя виконавчих комiтетiв селищних, сiльських Рад народних депутатiв у галузi використання i забезпечення схоронностi житлового фонду

Виконавчi комiтети селищних, сiльських Рад народних депутатiв у межах i в порядку, встановлених законодавством Союзу РСР, цим Кодексом та iншими актами законодавства Української РСР, на територiї вiдповiдної Ради:

1) здiйснюють державний контроль за використанням i схороннiстю житлового фонду (частина перша статтi 30);

2) керують житловим господарством, забезпечують правильну експлуатацiю i схороннiсть жилих будинкiв, що є у вiданнi Ради, органiзують їх капiтальний i поточний ремонт;

3) здiйснюють управлiння житловим фондом Ради (частина перша статтi 18);

4) здiйснюють облiк громадян, якi потребують полiпшення житлових умов (частина перша статтi 36), а також контроль за станом цього облiку на пiдприємствах, в установах, органiзацiях (стаття 41), затверджують рiшення про взяття громадян за мiсцем роботи на облiк потребуючих полiпшення житлових умов (стаття 39);

5) приймають рiшення про надання жилих примiщень у будинках житлового фонду Ради (стаття 51), затверджують спiльнi рiшення адмiнiстрацiї i профспiлкового комiтету пiдприємства, установи, органiзацiї про надання жилих примiщень у будинках вiдомчого житлового фонду (стаття 52);

6) здiйснюють облiк громадян, якi бажають вступити до житлово-будiвельного кооперативу (частина четверта статтi 134), здiйснюють контроль за дiяльнiстю житлово-будiвельних кооперативiв, за експлуатацiєю та ремонтом належних їм будинкiв (стаття 138);

7) видають ордери на жилi примiщення в будинках державного i громадського житлового фонду (частина перша статтi 58);

8) здiйснюють контроль за утриманням будинкiв, що належать громадянам (стаття 154);

9) подають громадянам допомогу в проведеннi ремонту жилих примiщень (стаття 178).

Виконавчi комiтети селищних, сiльських Рад народних депутатiв вирiшують й iншi питання в галузi використання i забезпечення схоронностi житлового фонду, вiднесенi до їх вiдання законодавством Союзу РСР i Української РСР.

<полное_название xml:id="xbcz9ianqoqyc15r9cehhyd9yy">Стаття 17. Компетенцiя Мiнiстерства житлово-комунального господарства Української РСР у галузi використання i забезпечення схоронностi житлового фонду

Стаття 17. Компетенцiя Мiнiстерства житлово-комунального господарства Української РСР у галузi використання i забезпечення схоронностi житлового фонду

Компетенцiя Мiнiстерства житлово-комунального господарства Української РСР у галузi використання i забезпечення схоронностi житлового фонду визначається законодавством Союзу РСР, Положенням про Мiнiстерство, затверджуваним Радою Мiнiстрiв Української РСР, та iншими актами законодавства Української РСР.

Мiнiстерство житлово-комунального господарства Української РСР здiйснює координацiю в галузi управлiння житловим фондом, використання i забезпечення його схоронностi.

Акти, видаванi Мiнiстерством житлово-комунального господарства Української РСР у межах його компетенцiї в галузi використання i забезпечення схоронностi житлового фонду, є обов’язковими для мiнiстерств, державних комiтетiв, вiдомств, виконавчих комiтетiв мiсцевих Рад народних депутатiв, пiдприємств, установ, органiзацiй, а також житлово-будiвельних кооперативiв i громадян.

<полное_название xml:id="x7fw783e1wvjew5ixzmal6au64">Стаття 18. Управлiння житловим фондом

Стаття 18. Управлiння житловим фондом

Управлiння житловим фондом здiйснюється власником або уповноваженим ним органом у межах, визначених власником.

<полное_название xml:id="x9zy3wj3sgmygia1waor6nps1x">Стаття 19. Виключена

Стаття 19. Виключена

<полное_название xml:id="xdppabgew4lfhxmzdaziw1fpgn">Стаття 20. Виключена

Стаття 20. Виключена

<полное_название xml:id="xe0oe6vzy0oksp9223jurgz6go">Стаття 21. Участь громадських органiзацiй, трудових колективiв i громадян в управлiннi державним i громадським житловим фондом та в забезпеченнi його схоронностi

Стаття 21. Участь громадських органiзацiй, трудових колективiв i громадян в управлiннi державним i громадським житловим фондом та в забезпеченнi його схоронностi

Професiйнi спiлки, iншi громадськi органiзацiї, трудовi колективи вiдповiдно до законодавства Союзу РСР i Української РСР та до статутiв (положень) громадських органiзацiй, а також громадяни беруть участь в управлiннi державним i громадським житловим фондом та в забезпеченнi його схоронностi.

За рiшенням трудових колективiв пiдприємств та органiзацiй у колективних договорах можуть передбачатися для робiтникiв i службовцiв, якi мають право на першочергове одержання жилих примiщень, а також новаторiв i передовикiв виробництва, якi добилися високих показникiв у працi i беруть активну участь у громадському життi, пiльговi пiдстави визнання їх потребуючими полiпшення житлових умов при забезпеченнi жилою площею за мiсцем роботи, а також i кiлькiсть жилої площi, що видiляється для цiєї мети. У колективних договорах зазначеним новаторам i передовикам виробництва може бути передбачено надання жилих примiщень у першочерговому порядку.

Органи громадської самодiяльностi населення вiдповiдно до положень про них беруть участь у розробленнi i здiйсненнi заходiв по полiпшенню експлуатацiї житлового фонду, здiйсненнi контролю за якiстю i строками виконання ремонту жилих будинкiв, органiзацiї соцiалiстичного змагання за зразкове утримання житлового фонду, а також у здiйсненнi iнших заходiв по управлiнню житловим фондом та забезпеченню його схоронностi.

Громадяни беруть участь у здiйсненнi заходiв, спрямованих на полiпшення використання та забезпечення схоронностi житлового фонду, вносять державним органам, пiдприємствам, установам, органiзацiям пропозицiї з цих питань, беруть участь у проведеннi робiт по благоустрою й озелененню придомових територiй.

<полное_название xml:id="x6r94omskmjy3drmmawu0h4gli">Стаття 22. Громадський контроль за забезпеченням громадян жилими примiщеннями

Стаття 22. Громадський контроль за забезпеченням громадян жилими примiщеннями

Облiк громадян, якi потребують полiпшення житлових умов, установлення черговостi на одержання жилої площi, а також її розподiл в будинках державного i громадського житлового фонду здiйснюються пiд громадським контролем i з додержанням гласностi.

Пiд громадським контролем i з додержанням гласностi здiйснюються також облiк громадян, якi бажають вступити до житлово-будiвельного кооперативу, встановлення черговостi на вступ до кооперативу, вирiшення питань про прийом громадян до членiв кооперативу i надання їм жилих примiщень.

<полное_название xml:id="x56ngqy4p8940mxklfx8ip2rxr">Стаття 23. Обов’язок державних органiв враховувати пропозицiї громадських органiзацiй, трудових колективiв i громадян

Стаття 23. Обов’язок державних органiв враховувати пропозицiї громадських органiзацiй, трудових колективiв i громадян

Державнi органи, пiдприємства, установи та органiзацiї, а також службовi особи зобов’язанi всемiрно враховувати пропозицiї громадських органiзацiй, трудових колективiв i громадян при здiйсненнi заходiв по полiпшенню використання i схоронностi житлового фонду.

<полное_название xml:id="xc7e7ard9d7wm6pfhaw5qisvkt">Стаття 24. Житлово-експлуатацiйнi органiзацiї

Стаття 24. Житлово-експлуатацiйнi органiзацiї

Для експлуатацiї державного i громадського житлового фонду створюються житлово-експлуатацiйнi органiзацiї, дiяльнiсть яких здiйснюється на основi господарського розрахунку.

Житлово-експлуатацiйнi органiзацiї забезпечують схороннiсть житлового фонду i належне його використання, високий рiвень обслуговування громадян, а також контролюють додержання громадянами правил користування жилими примiщеннями, утримання жилого будинку i придомової територiї.

Жилий будинок може експлуатуватися тiльки однiєю житлово-експлуатацiйною органiзацiєю. Якщо для експлуатацiї будинкiв вiдомчого або громадського житлового фонду не може бути створено житлово-експлуатацiйну органiзацiю, експлуатацiя будинкiв здiйснюється безпосередньо вiдповiдним пiдприємством, установою, органiзацiєю.

<полное_название xml:id="x3rme6ubu7k0jk4z5ikct5ob2e">Стаття 25. Типове положення про житлово-експлуатацiйну органiзацiю

Стаття 25. Типове положення про житлово-експлуатацiйну органiзацiю

Вiдповiдно до Основ житлового законодавства Союзу РСР i союзних республiк Типове положення про житлово-експлуатацiйну органiзацiю затверджується Радою Мiнiстрiв Української РСР або мiнiстерством, державним комiтетом, вiдомством СРСР.

<полное_название xml:id="xdcz56cfgoacb8c7x4pg3nsgmr">Стаття 26. Передача забудовниками виконавчим комiтетам мiсцевих Рад народних депутатiв та iншим органiзацiям для заселення частини жилої площi у новоспоруджених будинках

Стаття 26. Передача забудовниками виконавчим комiтетам мiсцевих Рад народних депутатiв та iншим органiзацiям для заселення частини жилої площi у новоспоруджених будинках

Вiдповiдно до Основ житлового законодавства Союзу РСР i союзних республiк Рада Мiнiстрiв СРСР вправi визначати пiдстави i умови передачi забудовниками виконавчим комiтетам мiсцевих Рад народних депутатiв та iншим органiзацiям для заселення частини жилої площi у новоспоруджених за рахунок державних капiтальних вкладень будинках, а також розмiри жилої площi, яка передається.

<полное_название xml:id="xe787mmrw50ut3nj0am1o1t0cm">Стаття 27. Розподiл жилої площi в будинках, споруджених за рахунок коштiв, переданих у порядку пайової участi

Стаття 27. Розподiл жилої площi в будинках, споруджених за рахунок коштiв, переданих у порядку пайової участi

Жила площа в будинках, споруджених iз залученням у порядку пайової участi коштiв пiдприємств, установ та органiзацiй, розподiляється для заселення мiж учасниками будiвництва пропорцiйно до переданих ними коштiв.

<полное_название xml:id="x4kjy7gr236hkv7a0dn1h6wkyd">Стаття 28. Державний облiк житлового фонду

Стаття 28. Державний облiк житлового фонду

Вiдповiдно до Основ житлового законодавства Союзу РСР i союзних республiк державний облiк житлового фонду здiйснюється за єдиною для Союзу РСР системою в порядку, встановлюваному Радою Мiнiстрiв СРСР.

<полное_название xml:id="x8gy1wjvi5tzcdgphun5jxpb25">Стаття 29. Завдання державного контролю за використанням i схороннiстю житлового фонду

Стаття 29. Завдання державного контролю за використанням i схороннiстю житлового фонду

Державний контроль за використанням i схороннiстю житлового фонду має своїм завданням забезпечити додержання всiма мiнiстерствами, державними комiтетами, вiдомствами, державними, кооперативними та iншими громадськими пiдприємствами, установами, органiзацiями, житлово-будiвельними кооперативами, службовими особами та громадянами порядку розподiлу житлової площi i надання громадянам жилих примiщень, правил користування житловим фондом i утримання його в технiчно справному станi.

<полное_название xml:id="xdx1h59g3p04ts7j5a842ejfby">Стаття 30. Органи, якi здiйснюють державний контроль за використанням i схороннiстю житлового фонду

Стаття 30. Органи, якi здiйснюють державний контроль за використанням i схороннiстю житлового фонду

Державний контроль за використанням i схороннiстю житлового фонду здiйснюється Радами народних депутатiв, їх виконавчими i розпорядчими органами, а також спецiально уповноваженими на те державними органами в порядку, встановленому законодавством Союзу РСР.

Спецiально уповноваженим органом державного контролю за використанням i схороннiстю житлового фонду в Українськiй РСР є Мiнiстерство житлово-комунального господарства Української РСР.

<полное_название xml:id="xaiir6bpptccladctfb8dco4a7">Роздiл III. Забезпечення громадян жилими примiщеннями. Користування жилими примiщеннями

Роздiл III. Забезпечення громадян жилими примiщеннями. Користування жилими примiщеннями

<полное_название xml:id="x3gmurhv564hady5rcyz7whd4s">Глава 1. Надання жилих примiщень у будинках державного i громадського житлового фонду

Глава 1. Надання жилих примiщень у будинках державного i громадського житлового фонду

<полное_название xml:id="x7lzsu9v0f90cgrqr3v6hv1nai">Стаття 31. Право громадян на одержання жилого примiщення

Стаття 31. Право громадян на одержання жилого примiщення

Громадяни, якi потребують полiпшення житлових умов, мають право на одержання у користування жилого примiщення в будинках державного або громадського житлового фонду в порядку, передбаченому законодавством Союзу РСР, цим Кодексом та iншими актами законодавства Української РСР. Жилi примiщення надаються зазначеним громадянам, якi постiйно проживають у даному населеному пунктi (якщо iнше не встановлено законодавством Союзу РСР i Української РСР), як правило, у виглядi окремої квартири на сiм’ю.

<полное_название xml:id="xcj91k69vtpyaruilt2odzhahw">Стаття 32. Вiк, з якого громадяни здiйснюють право на одержання жилого примiщення

Стаття 32. Вiк, з якого громадяни здiйснюють право на одержання жилого примiщення

Громадяни самостiйно здiйснюють право на одержання жилого примiщення в будинках державного i громадського житлового фонду з настанням повнолiття, тобто пiсля досягнення вiсiмнадцятирiчного вiку, а такi, що одружилися або влаштовувалися на роботу у передбачених законом випадках до досягнення вiсiмнадцятирiчного вiку, — вiдповiдно з часу одруження або влаштування на роботу. Іншi неповнолiтнi (вiком вiд п’ятнадцяти до вiсiмнадцяти рокiв) здiйснюють право на одержання жилого примiщення за згодою батькiв або пiклувальникiв.

<полное_название xml:id="x7qb1nqan2kxb1cebcya7uw9de">Стаття 33. Забезпечення жилими примiщеннями потребуючих полiпшення житлових умов членiв житлово-будiвельних кооперативiв, громадян, якi мають жилий будинок (квартиру) у приватнiй власностi, та iнших громадян, що проживають у цих будинках (квартирах)

Стаття 33. Забезпечення жилими примiщеннями потребуючих полiпшення житлових умов членiв житлово-будiвельних кооперативiв, громадян, якi мають жилий будинок (квартиру) у приватнiй власностi, та iнших громадян, що проживають у цих будинках (квартирах)

Потребуючi полiпшення житлових умов члени житлово-будiвельних кооперативiв, громадяни, якi мають жилий будинок (квартиру) у приватнiй власностi, та iншi громадяни, що проживають у цих будинках (квартирах), забезпечуються жилими примiщеннями на загальних пiдставах.

<полное_название xml:id="x6zwokqc0737iobzfflw9l9pcz">Стаття 34. Пiдстави для визнання громадян потребуючими полiпшення житлових умов

Стаття 34. Пiдстави для визнання громадян потребуючими полiпшення житлових умов

Потребуючими полiпшення житлових умов визнаються громадяни:

1) забезпеченi жилою площею нижче за рiвень, що визначається в порядку, встановлюваному Радою Мiнiстрiв Української РСР i Українською республiканською радою професiйних спiлок;

2) якi проживають у примiщеннi, що не вiдповiдає встановленим санiтарним i технiчним вимогам;

3) якi хворiють на тяжкi форми деяких хронiчних захворювань, у зв’язку з чим не можуть проживати в комунальнiй квартирi або в однiй кiмнатi з членами своєї сiм’ї. Перелiк зазначених захворювань затверджується Мiнiстерством охорони здоров’я Української РСР за погодженням з Українською республiканською радою професiйних спiлок;

4) якi проживають за договором пiднайму жилого примiщення в будинках державного або громадського житлового фонду чи за договором найму жилого примiщення в будинках житлово-будiвельних кооперативiв;

5) якi проживають тривалий час за договором найму (оренди) в будинках (квартирах), що належать громадянам на правi приватної власностi;

6) якi проживають у гуртожитках.

Громадяни визнаються потребуючими полiпшення житлових умов i з iнших пiдстав, передбачених законодавством Союзу РСР i Української РСР.

Громадяни, якi потребують полiпшення житлових умов, беруться на облiк для одержання жилих примiщень у будинках державного i громадського житлового фонду та вносяться до єдиного державного реєстру громадян, якi потребують полiпшення житлових умов, порядок ведення якого визначає Кабiнет Мiнiстрiв України.

<полное_название xml:id="xkcyt6bhtlerc1tuylck82vgu">Стаття 35. Наслiдки штучного погiршення житлових умов

Стаття 35. Наслiдки штучного погiршення житлових умов

Громадяни, якi штучно погiршили житловi умови шляхом обмiну займаного примiщення, його псування або руйнування, вiдчуження придатного i достатнього за розмiром для проживання жилого будинку (частини будинку), а також громадяни, у яких потреба в полiпшеннi житлових умов виникла внаслiдок вилучення жилого примiщення, використовуваного для одержання нетрудових доходiв (стаття 96), не беруться на облiк потребуючих полiпшення житлових умов протягом п’яти рокiв з моменту погiршення житлових умов.

Не беруться на облiк потребуючих полiпшення житлових умов працездатнi особи, якi не займаються суспiльно корисною працею.

<полное_название xml:id="xag92e5vkb7i2b1os34dsjg32y">Стаття 36. Облiк громадян, якi потребують полiпшення житлових умов, за мiсцем проживання

Стаття 36. Облiк громадян, якi потребують полiпшення житлових умов, за мiсцем проживання

Облiк громадян, якi потребують полiпшення житлових умов, здiйснюється, як правило, за мiсцем проживання у виконавчому комiтетi районного, мiської, районної в мiстi, селищної, сiльської Ради народних депутатiв.

Вiдповiдно до Основ житлового законодавства Союзу РСР i союзних республiк у випадках i в порядку, встановлюваних Радою Мiнiстрiв СРСР i Радою Мiнiстрiв Української РСР, громадян може бути взято на облiк i не за мiсцем їх проживання.

<полное_название xml:id="x7ja8s3i0f3vnfmms2a6biejn1">Стаття 37. Облiк громадян, якi потребують полiпшення житлових умов, за мiсцем роботи

Стаття 37. Облiк громадян, якi потребують полiпшення житлових умов, за мiсцем роботи

Облiк потребуючих полiпшення житлових умов громадян, якi працюють на пiдприємствах, в установах, органiзацiях, що мають житловий фонд i ведуть житлове будiвництво або беруть пайову участь у житловому будiвництвi, здiйснюється за мiсцем роботи, а за їх бажанням — також i за мiсцем проживання. Нарiвнi з ними беруться на облiк громадяни, якi залишили роботу на цих пiдприємствах, в установах, органiзацiях у зв’язку з виходом на пенсiю.

У випадках, передбачених законодавством Союзу РСР i Української РСР, працiвники медичних, культурно-освiтнiх, торговельних та iнших установ i органiзацiй, якi безпосередньо обслуговують трудовий колектив пiдприємства, установи, органiзацiї, та iншi особи за їх бажанням беруться на облiк потребуючих полiпшення житлових умов нарiвнi з робiтниками i службовцями цього пiдприємства, установи, органiзацiї.

<полное_название xml:id="x5z61wqzilhfjbhbe1w3rq308x">Стаття 38. Порядок облiку громадян, якi потребують полiпшення житлових умов

Стаття 38. Порядок облiку громадян, якi потребують полiпшення житлових умов

Порядок облiку громадян, якi потребують полiпшення житлових умов, встановлюється законодавством Союзу РСР, цим Кодексом та iншими актами законодавства Української РСР.

<полное_название xml:id="xenr2l0z97srl4iryexxnqgbn4">Стаття 39. Порядок взяття громадян на облiк потребуючих полiпшення житлових умов

Стаття 39. Порядок взяття громадян на облiк потребуючих полiпшення житлових умов

Громадяни беруться на облiк потребуючих полiпшення житлових умов:

за мiсцем проживання — виконавчим комiтетом районної, мiської, районної в мiстi, селищної, сiльської Ради народних депутатiв за участю громадської комiсiї з житлових питань, створюваної при виконавчому комiтетi;

за мiсцем роботи — спiльним рiшенням адмiнiстрацiї пiдприємства, установи, органiзацiї чи органу кооперативної або iншої громадської органiзацiї i вiдповiдного профспiлкового комiтету. При цьому беруться до уваги рекомендацiї трудового колективу. Рiшення про взяття громадян на облiк потребуючих полiпшення житлових умов за мiсцем роботи затверджується виконавчим комiтетом районної, мiської, районної в мiстi, селищної, сiльської Ради народних депутатiв.

Дiти-сироти та дiти, позбавленi батькiвського пiклування, якi досягли 16 рокiв, а також особи з їх числа беруться вiдповiдними органами мiсцевого самоврядування на облiк громадян, якi потребують полiпшення житлових умов, за мiсцем їх походження або проживання до влаштування в сiм’ї громадян, заклади для дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування.

<полное_название xml:id="xa99qvl1ugx4n3g6dh7wenyfvp">Стаття 40. Перебування громадян на облiку потребуючих полiпшення житлових умов. Зняття з облiку

Стаття 40. Перебування громадян на облiку потребуючих полiпшення житлових умов. Зняття з облiку

Громадяни перебувають на облiку потребуючих полiпшення житлових умов до одержання жилого примiщення, за винятком випадкiв, передбачених частиною другою цiєї статтi.

Громадяни знiмаються з облiку потребуючих полiпшення житлових умов у випадках:

1) полiпшення житлових умов, внаслiдок якого вiдпали пiдстави для надання iншого жилого примiщення;

11) одноразового одержання за їх бажанням вiд органiв державної влади або органiв мiсцевого самоврядування грошової компенсацiї за належне їм для отримання жиле примiщення у встановленому порядку;

2) виїзду на постiйне мiсце проживання до iншого населеного пункту;

3) припинення трудових вiдносин з пiдприємством, установою, органiзацiєю особи, яка перебуває на облiку за мiсцем роботи, крiм випадкiв, передбачених законодавством Союзу РСР, цим Кодексом та iншими актами законодавства Української РСР;

4) засудження до позбавлення волi на строк понад шiсть мiсяцiв, заслання або вислання;

5) подання вiдомостей, що не вiдповiдають дiйсностi, якi стали пiдставою для взяття на облiк, або неправомiрних дiй службових осiб при вирiшеннi питання про взяття на облiк.

У разi смертi громадянина, який перебував на облiку потребуючих полiпшення житлових умов, за членами його сiм’ї зберiгається право подальшого перебування на облiку. Таке ж право зберiгається за членами сiм’ї громадянина, який перебував на облiку у виконавчому комiтетi мiсцевої Ради народних депутатiв i був знятий з облiку з пiдстав, зазначених у пунктах 2 i 4 цiєї статтi.

Зняття з облiку потребуючих полiпшення житлових умов провадиться органами, якi винесли або затвердили рiшення про взяття громадянина на облiк.

Про зняття з облiку потребуючих полiпшення житлових умов громадяни повiдомляються у письмовiй формi з зазначенням пiдстав зняття з облiку.

Не знiмаються з облiку потребуючих полiпшення житлових умов народнi депутати України, якi перейшли на постiйну роботу у Верховну Раду України, i члени їх сiмей за мiсцем попередньої роботи чи постiйного проживання.

<полное_название xml:id="x8urpcnwoz82gi81orqmsgaj01">Стаття 41. Контроль за станом облiку громадян, якi потребують полiпшення житлових умов

Стаття 41. Контроль за станом облiку громадян, якi потребують полiпшення житлових умов

Контроль за станом облiку на пiдприємствах, в установах, органiзацiях громадян, якi потребують полiпшення житлових умов, здiйснюється виконавчими комiтетами мiсцевих Рад народних депутатiв i вiдповiдними органами професiйних спiлок.

<полное_название xml:id="xdo17f5r6cjtsd6evq241q2uxh">Стаття 42. Надання жилих примiщень громадянам, якi перебувають на облiку потребуючих полiпшення житлових умов

Стаття 42. Надання жилих примiщень громадянам, якi перебувають на облiку потребуючих полiпшення житлових умов

Жилi примiщення надаються тiльки громадянам, якi перебувають на облiку потребуючих полiпшення житлових умов та внесенi до єдиного державного реєстру громадян, якi потребують полiпшення житлових умов, крiм випадкiв, передбачених статтею 46, частинами першою i другою статтi 54, частиною першою статтi 90, частиною шостою статтi 101, статтями 102, 110, частиною першою статтi 114 цього Кодексу, а також iнших випадкiв, передбачених законодавством Союзу РСР i Української РСР.

<полное_название xml:id="x795e1k9ey2fisf8a185zltua5">Стаття 43. Черговiсть надання громадянам жилих примiщень

Стаття 43. Черговiсть надання громадянам жилих примiщень

Громадянам, якi перебувають на облiку потребуючих полiпшення житлових умов, жилi примiщення надаються в порядку черговостi.

Порядок визначення черговостi надання громадянам жилих примiщень встановлюється законодавством Союзу РСР, цим Кодексом та iншими актами законодавства Української РСР.

З числа громадян, взятих на облiк потребуючих полiпшення житлових умов, складаються списки осiб, якi користуються правом першочергового одержання жилих примiщень.

Черговiсть надання жилих примiщень визначається за часом взяття на облiк (включення до спискiв осiб, якi користуються правом першочергового одержання жилих примiщень).

Законодавством Української РСР окремим категорiям громадян, якi перебувають у загальнiй черзi, може бути надано перевагу в строках одержання жилих примiщень у межах календарного року взяття на облiк.

<полное_название xml:id="x1h49d94gsy53ohvdk9hhb7mcc">Стаття 44. Перенесення черговостi на одержання жилих примiщень

Стаття 44. Перенесення черговостi на одержання жилих примiщень

Громадяниновi, який перебуває на облiку потребуючих полiпшення житлових умов за мiсцем роботи, черговiсть на одержання жилого примiщення може бути перенесено на рiк, якщо протягом попереднього року за систематичне порушення трудової дисциплiни, пияцтво, хулiганство, розкрадання державного або громадського майна до нього застосовувалися заходи дисциплiнарного чи громадського впливу або заходи адмiнiстративного стягнення чи кримiнального покарання, за винятком випадку, передбаченого пунктом 4 статтi 40 цього Кодексу.

Черговiсть може бути перенесено i в iнших випадках, передбачених законодавством Союзу РСР i Української РСР.

Рiшення про перенесення черговостi приймається органами, якi винесли рiшення про взяття громадянина на облiк потребуючих полiпшення житлових умов.

<полное_название xml:id="x8lwcrgye34fpgrsysq2r4fe9c">Стаття 45. Першочергове надання жилих примiщень

Стаття 45. Першочергове надання жилих примiщень

У першу чергу жилi примiщення надаються потребуючим полiпшення житлових умов:

сiм’ям воїнiв (партизанiв), якi загинули чи пропали безвiсти, i прирiвняним до них у встановленому порядку особам;

Героям Радянського Союзу, Героям Соцiалiстичної Працi, а також особам, нагородженим орденами Слави, Трудової Слави, «За службу Батькiвщинi у Збройних Силах СРСР» усiх трьох ступенiв;

особам, якi хворiють на тяжкi форми деяких хронiчних захворювань, перелiчених у списку захворювань, затверджуваному в установленому законодавством Союзу РСР порядку;

особам, зараженим вiрусом iмунодефiциту людини внаслiдок виконання медичних манiпуляцiй;

медичним працiвникам, зараженим вiрусом iмунодефiциту людини внаслiдок виконання службових обов’язкiв;

особам, якi перебували в складi дiючої армiї в перiод громадянської i Великої Вiтчизняної воєн та пiд час iнших бойових операцiй по захисту СРСР, партизанам громадянської i Великої Вiтчизняної воєн, а також iншим особам, якi брали участь у бойових операцiях по захисту СРСР;

iнвалiдам працi І i ІІ груп та iнвалiдам І i ІІ груп з числа вiйськовослужбовцiв та осiб рядового i начальницького складу Державної служби спецiального зв’язку та захисту iнформацiї України;

сiм’ям осiб, якi загинули при виконаннi державних або громадських обов’язкiв, виконаннi обов’язку громадянина СРСР по рятуванню життя людини, по охоронi соцiалiстичної власностi i правопорядку або загинули на виробництвi внаслiдок нещасного випадку;

робiтникам i службовцям, якi тривалий час сумлiнно пропрацювали у сферi виробництва;

матерям, яким присвоєно звання «Мати-героїня», багатодiтним сiм’ям, сiм’ям, що виховують дiтей-iнвалiдiв, i одиноким матерям (батькам);

сiм’ям при народженнi близнят;

вчителям та iншим педагогiчним працiвникам загальноосвiтнiх шкiл i професiйно-технiчних навчальних закладiв.

Законодавством Союзу РСР i Української РСР право першочергового одержання жилого примiщення може бути надано й iншим категорiям громадян.

<полное_название xml:id="x5fkj0enrn4z5c6siwdrktg8g2">Стаття 46. Позачергове надання жилих примiщень

Стаття 46. Позачергове надання жилих примiщень

Поза чергою жиле примiщення надається:

iнвалiдам Великої Вiтчизняної вiйни i прирiвняним до них у встановленому порядку особам протягом двох рокiв з дати прийняття рiшення про включення їх до списку на позачергове одержання жилого примiщення, а з них iнвалiдам першої групи з числа учасникiв бойових дiй на територiї iнших держав — протягом року з визначенням переважного права iнвалiдiв Великої Вiтчизняної вiйни i прирiвняних до них у встановленому порядку осiб на одержання жилих примiщень перед всiма iншими категорiями позачерговикiв;

громадянам, житло яких внаслiдок стихiйного лиха стало непридатним для проживання;

особам, направленим у порядку розподiлу на роботу в iншу мiсцевiсть;

дiтям-сиротам та дiтям, позбавленим батькiвського пiклування, пiсля завершення термiну перебування у сiм’ї опiкуна чи пiклувальника, прийомнiй сiм’ї, дитячому будинку сiмейного типу, закладах для дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, а також особам з їх числа у разi вiдсутностi житла або неможливостi повернення займаного ранiше жилого примiщення в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України;

громадянам, незаконно засудженим i згодом реабiлiтованим, у разi неможливостi повернення займаного ранiше жилого примiщення;

дiтям-iнвалiдам з числа дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, якi проживають у сiм’ях пiклувальникiв, прийомних сiм’ях, дитячих будинках сiмейного типу, державних або iнших соцiальних установах, пiсля досягнення повнолiття, у разi якщо за висновком медико-соцiальної експертизи вони можуть здiйснювати самообслуговування i вести самостiйний спосiб життя;

сiм’ям, якi мають п’ятьох i бiльше дiтей, та у разi народження у однiєї жiнки одночасно трьох i бiльше дiтей;

особам, обраним на виборну посаду, коли це зв’язано з переїздом в iншу мiсцевiсть;

членам сiм’ї народного депутата України у разi його смертi в перiод виконання депутатських обов’язкiв у Верховнiй Радi України на постiйнiй основi;

працiвникам протитуберкульозних закладiв у разi виникнення професiйного захворювання на туберкульоз.

Поза чергою жиле примiщення може надаватися також в iнших випадках, передбачених законодавством Союзу РСР i Української РСР.

Громадяни, якi мають право на позачергове одержання жилих примiщень, включаються до окремого списку.

<полное_название xml:id="x1a34foknpd8b5xx3j0io0j3fd">Стаття 46-1. Забезпечення жилим примiщенням дитячих будинкiв сiмейного типу

Стаття 46-1. Забезпечення жилим примiщенням дитячих будинкiв сiмейного типу

При винесеннi в установленому порядку рiшення про органiзацiю дитячого будинку сiмейного типу особам, якi призначенi батьками-вихователями, для спiльного проживання з дiтьми, переданими їм на виховання, надається поза чергою iндивiдуальний жилий будинок або багатокiмнатна квартира за нормою, що встановлюється Радою Мiнiстрiв Української РСР.

Користування наданим жилим примiщенням здiйснюється в порядку, встановленому законодавством для користування службовими жилими примiщеннями.

<полное_название xml:id="xcvpxc1e4c1az7wszr2882ckjb">Стаття 47. Норма жилої площi

Стаття 47. Норма жилої площi

Норма жилої площi в Українськiй РСР встановлюється в розмiрi 13,65 квадратного метра на одну особу.

<полное_название xml:id="x2jy92d09bb78nrvdi93102yg5">Стаття 48. Розмiр жилого примiщення, що надається громадянам

Стаття 48. Розмiр жилого примiщення, що надається громадянам

Жиле примiщення надається громадянам у межах норми жилої площi, але не менше розмiру, який визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України i Федерацiєю професiйних спiлок України. При цьому враховується жила площа у жилому будинку (квартирI), що перебуває у приватнiй власностi громадян, якщо ними не використанi житловi чеки.

При передачi громадянами житла, яке перебуває у їх приватнiй власностi, органу, який здiйснює полiпшення житлових умов, вони мають право на одержання житла у межах встановленої норми жилої площi.

Громадяни, якi одержали житло у державному фондi на цих умовах, мають право на його приватизацiю вiдповiдно до вимог чинного законодавства.

Жиле примiщення може бути надано з перевищенням норми жилої площi, якщо воно становить одну кiмнату (однокiмнатну квартиру) або призначене для осiб рiзної статi (частина друга статтi 50).

<полное_название xml:id="x1vm894s7wh50x0jk0z2q4nfxy">Стаття 48-1. Порядок та розмiр надання громадянам грошової компенсацiї за належнi їм для отримання жилi примiщення

Стаття 48-1. Порядок та розмiр надання громадянам грошової компенсацiї за належнi їм для отримання жилi примiщення

Порядок та розмiр надання громадянам грошової компенсацiї за належнi їм для отримання жилi примiщення визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

<полное_название xml:id="x8pwi2xhyfur4pdmlsumtofydn">Стаття 49. Додаткова жила площа

Стаття 49. Додаткова жила площа

Понад норму жилої площi окремим категорiям громадян надається додаткова жила площа у виглядi кiмнати або в розмiрi десяти квадратних метрiв. Громадянам, що хворiють на тяжкi форми деяких хронiчних захворювань, а також громадянам, яким ця площа необхiдна за умовами i характером виконуваної роботи, розмiр додаткової жилої площi може бути збiльшено.

Порядок i умови надання додаткової жилої площi та перелiк категорiй громадян, якi мають право на її одержання, встановлюються законодавством Союзу РСР.

<полное_название xml:id="x13ylcadfut4665acn78to04cd">Стаття 50. Вимоги, що ставляться до жилих примiщень

Стаття 50. Вимоги, що ставляться до жилих примiщень

Жиле примiщення, що надається громадянам для проживання, має бути благоустроєним стосовно до умов даного населеного пункту, вiдповiдати встановленим санiтарним i технiчним вимогам.

При наданнi жилих примiщень не допускається заселення однiєї кiмнати особами рiзної статi, старшими за дев’ять рокiв, крiм подружжя.

Не допускається також заселення квартири, збудованої для однiєї сiм’ї, двома i бiльше сiм’ями або двома i бiльше одинокими особами, за винятком випадку, передбаченого частиною п’ятою статтi 54 цього Кодексу.

Особам похилого вiку, а за висновком лiкувально-профiлактичного закладу також вiдповiдним категорiям iнвалiдiв i хворих на їх прохання жилi примiщення надаються на нижнiх поверхах або в будинках з лiфтами.

<полное_название xml:id="xawwmed2kkgcnrierjyotv7pjr">Стаття 51. Порядок надання жилих примiщень у будинках житлового фонду мiсцевих Рад народних депутатiв

Стаття 51. Порядок надання жилих примiщень у будинках житлового фонду мiсцевих Рад народних депутатiв

Жилi примiщення в будинках житлового фонду мiсцевих Рад народних депутатiв надаються громадянам виконавчим комiтетом районної, мiської, районної в мiстi, селищної, сiльської Ради народних депутатiв за участю громадської комiсiї з житлових питань, створюваної при виконавчому комiтетi з депутатiв Рад, представникiв громадських органiзацiй, трудових колективiв.

<полное_название xml:id="x87e12hj4288vnrg1k9wdd2wy9">Стаття 52. Порядок надання жилих примiщень у будинках вiдомчого житлового фонду

Стаття 52. Порядок надання жилих примiщень у будинках вiдомчого житлового фонду

Жилi примiщення в будинках вiдомчого житлового фонду надаються громадянам за спiльним рiшенням адмiнiстрацiї i профспiлкового комiтету пiдприємства, установи, органiзацiї, затвердженим виконавчим комiтетом районної, мiської, районної в мiстi, селищної, сiльської Ради народних депутатiв, а у випадках, передбачених Радою Мiнiстрiв СРСР, — за спiльним рiшенням адмiнiстрацiї i профспiлкового комiтету з наступним повiдомленням виконавчому комiтетовi вiдповiдної Ради народних депутатiв про надання жилих примiщень для заселення.

<полное_название xml:id="xinwo9gygkaf804ddd80oq055">Стаття 53. Порядок надання жилих примiщень у будинках громадського житлового фонду

Стаття 53. Порядок надання жилих примiщень у будинках громадського житлового фонду

Жилi примiщення в будинках громадського житлового фонду надаються громадянам за спiльним рiшенням органу вiдповiдної органiзацiї та її профспiлкового комiтету з наступним повiдомленням виконавчому комiтетовi вiдповiдно районної, мiської, районної в мiстi, селищної, сiльської Ради народних депутатiв про надання жилих примiщень для заселення.

<полное_название xml:id="x7o6lrnfi28mbl30aytnh47w4f">Стаття 54. Надання жилого примiщення, що звiльнилося у квартирi

Стаття 54. Надання жилого примiщення, що звiльнилося у квартирi

Якщо в квартирi, в якiй проживає два або бiльше наймачi, звiльнилося неiзольоване жиле примiщення, воно надається наймачевi сумiжного примiщення.

Ізольоване жиле примiщення, що звiльнилося в квартирi, в якiй проживає два або бiльше наймачi, на прохання наймача, що проживає в цiй квартирi i потребує полiпшення житлових умов (стаття 34), надається йому, а в разi вiдсутностi такого наймача — iншому наймачевi, який проживає в тiй же квартирi. При цьому загальний розмiр жилої площi не повинен перевищувати норми, встановленої статтею 47 цього Кодексу, крiм випадкiв, коли наймач або член його сiм’ї має право на додаткову жилу площу. Якщо розмiр iзольованої кiмнати, що звiльнилася, є меншим за встановлений для надання однiй особi, зазначена кiмната у всiх випадках передається наймачевi на його прохання.

Правила, передбаченi частинами першою i другою цiєї статтi, застосовуються незалежно вiд належностi жилого будинку.

У разi вiдмови в наданнi жилого примiщення, що звiльнилося, у випадках, передбачених цiєю статтею, спiр може бути вирiшено в судовому порядку.

Якщо iзольоване примiщення, що звiльнилося, не може бути вiдповiдно до правил частини другої цiєї статтi передано наймачевi, який проживає в цiй квартирi, його надають iншим особам у загальному порядку.

<полное_название xml:id="xekx0thwhf2e9gyk1efhfbqokq">Стаття 55. Заселення жилих примiщень у будинках, переданих виконавчим комiтетам мiсцевих Рад народних депутатiв, а також у будинках, споруджених iз залученням коштiв у порядку пайової участi

Стаття 55. Заселення жилих примiщень у будинках, переданих виконавчим комiтетам мiсцевих Рад народних депутатiв, а також у будинках, споруджених iз залученням коштiв у порядку пайової участi

Жилi примiщення, що звiльняються в будинках, переданих державними пiдприємствами, установами, органiзацiями виконавчим комiтетам мiсцевих Рад народних депутатiв, а також жилi примiщення, що звiльняються в будинках, споруджених iз залученням у порядку пайової участi коштiв пiдприємств, установ, органiзацiй, заселяються в першу чергу потребуючими полiпшення житлових умов працiвниками цих пiдприємств, установ, органiзацiй. Зазначений порядок заселення застосовується незалежно вiд часу передачi або закiнчення спорудження жилого будинку.

<полное_название xml:id="xnyjble56wh2v2dnqnflh70gr">Стаття 56. Заселення жилих примiщень, переданих забудовниками виконавчим комiтетам мiсцевих Рад народних депутатiв та iншим органiзацiям

Стаття 56. Заселення жилих примiщень, переданих забудовниками виконавчим комiтетам мiсцевих Рад народних депутатiв та iншим органiзацiям

Жилi примiщення у новоспоруджених будинках, переданi забудовниками виконавчим комiтетам мiсцевих Рад народних депутатiв та iншим органiзацiям (стаття 26), у разi їх звiльнення заселяються цими виконавчими комiтетами мiсцевих Рад та органiзацiями.

<полное_название xml:id="x9g9boh9tta7pf9dgxwfmos68a">Стаття 57. Оскарження рiшень з питань облiку громадян, якi потребують полiпшення житлових умов, i надання їм жилих примiщень

Стаття 57. Оскарження рiшень з питань облiку громадян, якi потребують полiпшення житлових умов, i надання їм жилих примiщень

Рiшення виконавчого комiтету районної, мiської, районної в мiстi, селищної, сiльської Ради народних депутатiв з питань облiку громадян, якi потребують полiпшення житлових умов, i надання їм жилих примiщень може бути оскаржено до виконавчого комiтету вищестоящої Ради.

Скарги на спiльнi рiшення адмiнiстрацiї пiдприємства, установи, органiзацiї чи органу кооперативної або iншої громадської органiзацiї i профспiлкового комiтету з питань, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, розглядаються виконавчим комiтетом вiдповiдної Ради народних депутатiв. Спори з цих питань мiж адмiнiстрацiєю (органом громадської органiзацiї) i профспiлковим комiтетом розглядаються їх вищестоящими органами.

<полное_название xml:id="xbk0yaw8pr6z3exwwyxu3q18zh">Стаття 58. Ордер на жиле примiщення

Стаття 58. Ордер на жиле примiщення

На пiдставi рiшення про надання жилого примiщення в будинку державного або громадського житлового фонду виконавчий комiтет районної, мiської, районної в мiстi, селищної, сiльської Ради народних депутатiв видає громадяниновi ордер, який є єдиною пiдставою для вселення в надане жиле примiщення.

Ордер може бути видано лише на вiльне жиле примiщення.

Форма ордера встановлюється Радою Мiнiстрiв Української РСР.

Видача ордерiв на жилi примiщення у вiйськових мiстечках провадиться в порядку, передбаченому законодавством Союзу РСР.

<полное_название xml:id="xdwvy63f72wda1ypes0yohexce">Стаття 59. Пiдстави i порядок визнання ордера на жиле примiщення недiйсним

Стаття 59. Пiдстави i порядок визнання ордера на жиле примiщення недiйсним

Ордер на жиле примiщення може бути визнано недiйсним у судовому порядку у випадках подання громадянами не вiдповiдаючих дiйсностi вiдомостей про потребу в полiпшеннi житлових умов, порушення прав iнших громадян або органiзацiй на зазначене в ордерi жиле примiщення, неправомiрних дiй службових осiб при вирiшеннi питання про надання жилого примiщення, а також в iнших випадках порушення порядку i умов надання жилих примiщень.

Вимогу про визнання ордера недiйсним може бути заявлено протягом трьох рокiв з дня його видачi.

<полное_название xml:id="xbaby91h91fo2m29xgy7fziymk">Стаття 60. Правила облiку громадян, якi потребують полiпшення житлових умов, i надання їм жилих примiщень

Стаття 60. Правила облiку громадян, якi потребують полiпшення житлових умов, i надання їм жилих примiщень

Правила облiку громадян, якi потребують полiпшення житлових умов, i надання їм жилих примiщень затверджуються Радою Мiнiстрiв Української РСР i Українською республiканською радою професiйних спiлок.

<полное_название xml:id="x1noxnatzwjps568l9icxhhzh0">Глава 2. Користування жилими примiщеннями в будинках державного i громадського житлового фонду

Глава 2. Користування жилими примiщеннями в будинках державного i громадського житлового фонду

<полное_название xml:id="xd1rjmhluwoh0mowd32uan3qa1">Стаття 61. Договiр найму жилого примiщення. Укладення договору найму жилого примiщення

Стаття 61. Договiр найму жилого примiщення. Укладення договору найму жилого примiщення

Користування жилим примiщенням у будинках державного i громадського житлового фонду здiйснюється вiдповiдно до договору найму жилого примiщення.

Договiр найму жилого примiщення в будинках державного i громадського житлового фонду укладається в письмовiй формi на пiдставi ордера на жиле примiщення мiж наймодавцем — житлово-експлуатацiйною органiзацiєю (а в разi її вiдсутностi — вiдповiдним пiдприємством, установою, органiзацiєю) i наймачем — громадянином, на iм’я якого видано ордер.

Типовий договiр найму жилого примiщення, правила користування жилими примiщеннями, утримання жилого будинку i придомової територiї затверджуються Радою Мiнiстрiв Української РСР.

Умови договору найму жилого примiщення, що обмежують права наймача та членiв його сiм’ї порiвняно з умовами, передбаченими законодавством Союзу РСР, цим Кодексом, Типовим договором найму жилого примiщення та iншими актами законодавства Української РСР, є недiйсними.

<полное_название xml:id="x1s7nply7x0rpevaphgrwgjdzk">Стаття 62. Застосування правил цивiльного законодавства Союзу РСР i Української РСР до вiдносин, що випливають з договору найму жилого примiщення

Стаття 62. Застосування правил цивiльного законодавства Союзу РСР i Української РСР до вiдносин, що випливають з договору найму жилого примiщення

До вiдносин, що випливають з договору найму жилого примiщення, у вiдповiдних випадках застосовуються також правила цивiльного законодавства Союзу РСР i Української РСР.

<полное_название xml:id="x53e131te3epwnase1q3ofvv3g">Стаття 63. Предмет договору найму жилого примiщення

Стаття 63. Предмет договору найму жилого примiщення

Предметом договору найму жилого примiщення в будинках державного i громадського житлового фонду є окрема квартира або iнше iзольоване жиле примiщення, що складається з однiєї чи кiлькох кiмнат, а також одноквартирний жилий будинок.

Не можуть бути самостiйним предметом договору найму: жиле примiщення, яке хоч i є iзольованим, проте за розмiром менше вiд встановленого для надання однiй особi (частина перша статтi 48), частина кiмнати або кiмната, зв’язана з iншою кiмнатою спiльним входом, а також пiдсобнi примiщення (кухня, коридор, комора тощо).

<полное_название xml:id="xe71zmxx0961m1nrm7p4ixbfv6">Стаття 64. Права i обов’язки членiв сiм’ї наймача

Стаття 64. Права i обов’язки членiв сiм’ї наймача

Члени сiм’ї наймача, якi проживають разом з ним, користуються нарiвнi з наймачем усiма правами i несуть усi обов’язки, що випливають з договору найму жилого примiщення. Повнолiтнi члени сiм’ї несуть солiдарну з наймачем майнову вiдповiдальнiсть за зобов’язаннями, що випливають iз зазначеного договору.

До членiв сiм’ї наймача належать дружина наймача, їх дiти i батьки. Членами сiм’ї наймача може бути визнано й iнших осiб, якщо вони постiйно проживають разом з наймачем i ведуть з ним спiльне господарство.

Якщо особи, зазначенi в частинi другiй цiєї статтi, перестали бути членами сiм’ї наймача, але продовжують проживати в займаному жилому примiщеннi, вони мають такi ж права i обов’язки, як наймач i члени його сiм’ї.

<полное_название xml:id="xbb67i80mzo1fwxt5fszy07dyu">Стаття 65. Право наймача на вселення iнших осiб у займане ним жиле примiщення

Стаття 65. Право наймача на вселення iнших осiб у займане ним жиле примiщення

Наймач вправi в установленому порядку за письмовою згодою всiх членiв сiм’ї, якi проживають разом з ним, вселити в займане ним жиле примiщення свою дружину, дiтей, батькiв, а також iнших осiб. На вселення до батькiв їх неповнолiтнiх дiтей зазначеної згоди не потрiбно.

Особи, що вселилися в жиле примiщення як члени сiм’ї наймача, набувають рiвного з iншими членами сiм’ї права користування жилим примiщенням, якщо при вселеннi мiж цими особами, наймачем та членами його сiм’ї, якi проживають з ним, не було iншої угоди про порядок користування жилим примiщенням.

<полное_название xml:id="x3jqok5vubfp9h6mag3nuufowg">Стаття 65-1. Придбання громадянами займаних ними жилих примiщень у приватну власнiсть

Стаття 65-1. Придбання громадянами займаних ними жилих примiщень у приватну власнiсть

Наймачi жилих примiщень у будинках державного чи громадського житлового фонду можуть за згодою всiх повнолiтнiх членiв сiм’ї, якi проживають разом з ними, придбати займанi ними примiщення у власнiсть на пiдставах, передбачених чинним законодавством.

<полное_название xml:id="x66rblesz8d0zrnkrmri2qr4cb">Стаття 66. Плата за користування житлом

Стаття 66. Плата за користування житлом

Плата за користування житлом (квартирна плата) обчислюється виходячи iз загальної площi квартири (одноквартирного будинку).

Норма загальної площi встановлюється у розмiрi 21 квадратного метра на одну особу.

Розмiр плати за користування житлом (квартирної плати) встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

В одинарному розмiрi оплачується загальна площа, що має належати наймачевi та членам його сiм’ї за встановленими нормами, а також зайва площа, якщо розмiри її на всю сiм’ю не перевищують половини норми загальної площi, яку належить мати однiй особi. Плата за користування рештою зайвої загальної площi береться в пiдвищеному розмiрi, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Загальна площа, право користування якою зберiгається за тимчасово вiдсутнiм наймачем або членом його сiм’ї, не вважається зайвою.

<полное_название xml:id="x1w8ycc5wtzkyfkrfgtp3dxt78">Стаття 67. Плата за комунальнi послуги

Стаття 67. Плата за комунальнi послуги

Плата за комунальнi послуги (водопостачання, газ, теплова енергiя та iншi послуги) береться крiм квартирної плати за затвердженими в установленому порядку тарифами.

<полное_название xml:id="x6lwsh6z11jcwozsq3jjg68nxm">Стаття 68. Строки внесення квартирної плати та плати за комунальнi послуги

Стаття 68. Строки внесення квартирної плати та плати за комунальнi послуги

Наймач зобов’язаний своєчасно вносити квартирну плату та плату за комунальнi послуги.

Квартирна плата та плата за комунальнi послуги в будинках державного i громадського житлового фонду вносяться щомiсяця в строки, встановленi Радою Мiнiстрiв Української РСР.

<полное_название xml:id="xchl7wpaowlny6boilzllw3zr4">Стаття 69. Пiльги по квартирнiй платi та платi за комунальнi послуги

Стаття 69. Пiльги по квартирнiй платi та платi за комунальнi послуги

Пiльги по квартирнiй платi та платi за комунальнi послуги встановлюються законодавством.

Громадянам, якi проживають у будинках, що належать колгоспам, може бути надано пiльги по квартирнiй платi за рiшенням загальних зборiв членiв колгоспу або зборiв уповноважених.

<полное_название xml:id="xdb3d6nxzfn1eiyvp199a1t50x">Стаття 70. Безкоштовне користування жилим примiщенням з опаленням i освiтленням

Стаття 70. Безкоштовне користування жилим примiщенням з опаленням i освiтленням

Спецiалiсти, якi працюють i проживають у сiльськiй мiсцевостi, поза населеними пунктами (а в установлених законодавством Союзу РСР випадках — у селищах), користуються безплатно жилим примiщенням з опаленням i освiтленням.

Вiдповiдно до Основ житлового законодавства Союзу РСР i союзних республiк перелiки категорiй спецiалiстiв, якi забезпечуються таким примiщенням, i порядок надання їм жилих примiщень встановлюються Радою Мiнiстрiв СРСР i Радою Мiнiстрiв Української РСР.

<полное_название xml:id="x3aprb7j6hr1jv74xw90jcfzxn">Стаття 71. Збереження жилого примiщення за тимчасово вiдсутнiми громадянами

Стаття 71. Збереження жилого примiщення за тимчасово вiдсутнiми громадянами

При тимчасовiй вiдсутностi наймача або членiв його сiм’ї за ними зберiгається жиле примiщення протягом шести мiсяцiв.

Якщо наймач або члени його сiм’ї були вiдсутнi з поважних причин понад шiсть мiсяцiв, цей строк за заявою вiдсутнього може бути продовжено наймодавцем, а в разi спору — судом.

Жиле примiщення зберiгається за тимчасово вiдсутнiм наймачем або членами його сiм’ї понад шiсть мiсяцiв у випадках:

1) призову на строкову вiйськову службу або направлення на альтернативну (невiйськову) службу, а також призову офiцерiв iз запасу на вiйськову службу на строк до трьох рокiв — протягом усього перiоду проходження зазначеної вiйськової служби; перебування на вiйськовiй службi прапорщикiв, мiчманiв i вiйськовослужбовцiв надстрокової служби — протягом перших п’яти рокiв перебування на вiйськовiй службi;

2) тимчасового виїзду з постiйного мiсця проживання за умовами i характером роботи або у зв’язку з навчанням (учнi, студенти, стажисти, аспiранти тощо), у тому числi за кордоном, — протягом усього часу виконання цiєї роботи або навчання;

3) влаштування дитини (дiтей) на виховання до родичiв, опiкуна чи пiклувальника, у прийомну сiм’ю, дитячий будинок сiмейного типу, заклад для дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, — протягом усього часу їх перебування у родичiв, опiкуна чи пiклувальника, прийомнiй сiм’ї, дитячому будинку сiмейного типу, закладi для дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування.

Якщо з будинку, квартири (їх частини) вибула дитина (дiти) i членiв її (їх) сiм’ї не залишилося, це житло може бути надано за договором оренди iншому громадянину до закiнчення строку перебування дитини (дiтей) у дитячому закладi або до досягнення нею (ними) повнолiття i повернення вiд родичiв, опiкуна чи пiклувальника, в окремих випадках — до закiнчення навчання в загальноосвiтнiх навчальних закладах усiх типiв i форм власностi, у тому числi для громадян, якi потребують соцiальної допомоги та соцiальної реабiлiтацiї, а також в професiйно-технiчних чи вищих навчальних закладах або до закiнчення строку служби у Збройних Силах України та iнших вiйськових формуваннях;

4) виїзду у зв’язку з виконанням обов’язкiв опiкуна чи пiклувальника, наданням батькам-вихователям житлового будинку або багатокiмнатної квартири для створення дитячого будинку сiмейного типу — протягом усього часу виконання таких обов’язкiв;

5) влаштування непрацездатних осiб, у тому числi дiтей-iнвалiдiв, у будинку-iнтернатi та iншiй установi соцiальної допомоги — протягом усього часу перебування в них;

6) виїзду для лiкування в лiкувально-профiлактичному закладi — протягом всього часу перебування в ньому;

7) взяття пiд варту або засудження до арешту, обмеження волi, позбавлення волi на певний строк чи довiчне позбавлення волi — протягом усього часу перебування пiд вартою або вiдбування покарання, якщо в цьому будинку, квартирi (їх частинI) залишилися проживати iншi члени сiм’ї.

Якщо в будинку, квартирi (їх частинI) не залишилися проживати iншi члени сiм’ї наймача, це житло може бути надано за договором оренди (найму) у встановленому законом порядку iншому громадянину до звiльнення таких осiб з-пiд варти або до вiдбуття ними покарання.

У випадках, передбачених пунктами 1–7 цiєї статтi, право користування жилим примiщенням зберiгається за вiдсутнiм протягом шести мiсяцiв з дня закiнчення строку, зазначеного у вiдповiдному пунктi.

Вiдповiдно до Основ житлового законодавства Союзу РСР i союзних республiк законодавством Союзу РСР i Української РСР може бути встановлено й iншi умови i випадки збереження жилого примiщення за тимчасово вiдсутнiми громадянами на бiльш тривалий строк.

<полное_название xml:id="x5h76nx8fhldmazqigytnezvh4">Стаття 72. Порядок визнання особи такою, що втратила право користування жилим примiщенням

Стаття 72. Порядок визнання особи такою, що втратила право користування жилим примiщенням

Визнання особи такою, що втратила право користування жилим примiщенням внаслiдок вiдсутностi цiєї особи понад встановленi строки, провадиться в судовому порядку.

<полное_название xml:id="xbwoqgqcn0qc7yuq4w0j7qardx">Стаття 73. Бронювання жилого примiщення

Стаття 73. Бронювання жилого примiщення

Жилi примiщення, що їх займають наймачi та члени їх сiмей, бронюються при направленнi на роботу за кордон — на весь час перебування за кордоном, при виїздi на роботу в райони Крайньої Пiвночi i в прирiвнянi до них мiсцевостi — на весь час дiї трудового договору, а у випадках, передбачених законодавством Союзу РСР, — на весь час перебування в районах Крайньої Пiвночi i в прирiвняних до них мiсцевостях.

Вiдповiдно до Основ житлового законодавства Союзу РСР i союзних республiк законодавством Союзу РСР i Української РСР може бути передбачено й iншi випадки бронювання жилих примiщень.

<полное_название xml:id="xaqouw30byv4xxp0j30lohe6cb">Стаття 74. Умови, за яких бронювання жилого примiщення не допускається

Стаття 74. Умови, за яких бронювання жилого примiщення не допускається

Бронювання жилого примiщення не допускається, якщо до наймача пред’явлено позов про розiрвання чи змiну договору найму цього примiщення або про визнання ордера недiйсним, а також в iнших випадках, передбачених законодавством Союзу РСР i Української РСР.

<полное_название xml:id="x4ercnemr7a0ayc2wg5a74o6yp">Стаття 75. Видача охоронного свiдоцтва (бронI)

Стаття 75. Видача охоронного свiдоцтва (бронI)

У разi бронювання жилого примiщення виконавчий комiтет районної, мiської, районної в мiстi Ради народних депутатiв за мiсцем знаходження примiщення, що бронюється, видає наймачевi або членовi його сiм’ї охоронне свiдоцтво (броню). У разi виникнення спору питання вирiшується в судовому порядку.

<полное_название xml:id="xhv34oc9x1e5kcbw1crj7txzo">Стаття 76. Розiрвання договору найму на заброньоване жиле примiщення

Стаття 76. Розiрвання договору найму на заброньоване жиле примiщення

Якщо наймач та члени його сiм’ї не повернулись у заброньоване жиле примiщення протягом шести мiсяцiв пiсля закiнчення строку дiї бронi, договiр найму жилого примiщення за позовом наймодавця може бути розiрвано в судовому порядку.

<полное_название xml:id="x8uj1d1bcimruaj0wnvclpmsxp">Стаття 77. Правила бронювання жилих примiщень

Стаття 77. Правила бронювання жилих примiщень

Правила бронювання жилих примiщень затверджуються Радою Мiнiстрiв Української РСР.

<полное_название xml:id="x5jmxgnpxzbuwew1znrs9drdie">Стаття 78. Права i обов’язки тимчасово вiдсутнiх наймача та членiв його сiм’ї

Стаття 78. Права i обов’язки тимчасово вiдсутнiх наймача та членiв його сiм’ї

Тимчасово вiдсутнiй наймач зберiгає права i несе обов’язки за договором найму жилого примiщення.

Якщо в жилому примiщеннi не залишились проживати члени сiм’ї наймача, вiн зобов’язаний забезпечити належне утримання примiщення.

Наймач вправi здати жиле примiщення в пiднайом або поселити в нього тимчасових жильцiв на умовах i в порядку, передбачених статтями 91–99 цього Кодексу.

Члени сiм’ї, що проживають у жилому примiщеннi, наймач якого тимчасово вiдсутнiй (статтi 71, 73), вправi користуватися всiм займаним примiщенням. При цьому вони здiйснюють права i обов’язки за договором найму цього примiщення.

<полное_название xml:id="x2fa6xc85pmyz2l5gfrpttz9pg">Стаття 79. Право на обмiн жилого примiщення

Стаття 79. Право на обмiн жилого примiщення

Наймач жилого примiщення вправi за письмовою згодою членiв сiм’ї, що проживають разом з ним, включаючи тимчасово вiдсутнiх, провести обмiн займаного жилого примiщення з iншим наймачем або членом житлово-будiвельного кооперативу, в тому числi з проживаючими в iншому населеному пунктi.

<полное_название xml:id="x523feoyeg9gqtl45knjysd3tx">Стаття 80. Обмiн жилого примiщення в разi вiдсутностi згоди мiж членами сiм’ї

Стаття 80. Обмiн жилого примiщення в разi вiдсутностi згоди мiж членами сiм’ї

Якщо мiж членами сiм’ї не досягнуто згоди про обмiн, то кожен з них вправi вимагати в судовому порядку примусового обмiну займаного примiщення на примiщення в рiзних будинках (квартирах).

<полное_название xml:id="xc8ol4o612ix5k26y1utbqye4q">Стаття 81. Обмiн частини жилого примiщення

Стаття 81. Обмiн частини жилого примiщення

Наймач або член його сiм’ї вправi в установленому порядку провести обмiн жилої площi, що припадає на нього, в тому числi сумiжної кiмнати або частини кiмнати, з наймачем iншого жилого примiщення за умови, що в’їжджаючий у порядку обмiну вселяється як член сiм’ї тих, що залишилися проживати в цьому примiщеннi.

<полное_название xml:id="x147cou75g0mwc51w1xn5tbgxp">Стаття 82. Обмiн жилих примiщень у будинках пiдприємств, установ, органiзацiй

Стаття 82. Обмiн жилих примiщень у будинках пiдприємств, установ, органiзацiй

Обмiн жилих примiщень у будинках пiдприємств, установ, органiзацiй допускається лише за їх згодою. Вiдмову у згодi на обмiн може бути оскаржено в судовому порядку, крiм випадкiв обмiну жилих примiщень у будинках, що належать колгоспам.

<полное_название xml:id="x63hthrf123fr42glt7jb78mo">Стаття 83. Набрання чинностi угодою про обмiн жилими примiщеннями

Стаття 83. Набрання чинностi угодою про обмiн жилими примiщеннями

Угода про обмiн жилими примiщеннями набирає чинностi з моменту одержання ордерiв, що видаються виконавчими комiтетами мiсцевих Рад народних депутатiв (частина перша статтi 58). Вiдмову у видачi ордера може бути оскаржено в судовому порядку в шестимiсячний строк.

<полное_название xml:id="xfwmzpi1r26md54zc3d4gskr4">Стаття 84. Порядок обмiну жилих примiщень

Стаття 84. Порядок обмiну жилих примiщень

Порядок обмiну жилих примiщень установлюється законодавством Союзу РСР, цим Кодексом та iншими актами законодавства Української РСР.

<полное_название xml:id="x2xwvcijsed6qyv2p81i8x6p0x">Стаття 85. Обмiн жилих примiщень у будинках, розташованих на територiї Української РСР та iншої союзної республiки

Стаття 85. Обмiн жилих примiщень у будинках, розташованих на територiї Української РСР та iншої союзної республiки

Якщо одне з обмiнюваних жилих примiщень знаходиться в будинку, розташованому на територiї Української РСР, а iнше — на територiї iншої союзної республiки, умови обмiну визначаються законодавством Союзу РСР, Української РСР та вiдповiдної союзної республiки.

<полное_название xml:id="xa9yt83g8sm2ixrqu4gg8isxxe">Стаття 86. Умови, за яких обмiн жилими примiщеннями не допускається

Стаття 86. Умови, за яких обмiн жилими примiщеннями не допускається

Обмiн жилими примiщеннями не допускається:

1) якщо до наймача пред’явлено позов про розiрвання чи змiну договору найму жилого примiщення або про визнання ордера недiйсним;

2) якщо одним з учасникiв обмiну є член житлово-будiвельного кооперативу, щодо якого розглядається питання про виключення з кооперативу;

3) якщо обмiн має корисливий або фiктивний характер;

4) якщо будинок, в якому знаходиться обмiнюване жиле примiщення, пiдлягає знесенню або будинок (жиле примiщення) загрожує обвалом чи пiдлягає переобладнанню для iнших цiлей;

5) якщо будинок пiдлягає капiтальному ремонту з переобладнанням або переплануванням обмiнюваного жилого примiщення;

6) якщо жиле примiщення є службовим або знаходиться в гуртожитку;

7) якщо одне з обмiнюваних примiщень знаходиться в будинку пiдприємства, установи, органiзацiї, зазначених у частинi першiй статтi 114 цього Кодексу, крiм випадкiв, коли наймач одержав примiщення у будинку пiдприємства, установи, органiзацiї не у зв’язку з трудовими вiдносинами або коли наймодавець втратив право на його виселення, а також коли наймач iншого обмiнюваного примiщення (член житлово-будiвельного кооперативу) перебуває з цим пiдприємством, установою, органiзацiєю у трудових вiдносинах;

8) якщо у зв’язку з обмiном у квартиру, в якiй проживає два або бiльше наймачi, вселяється особа, яка хворiє на тяжку форму хронiчного захворювання, в зв’язку з чим не може проживати в такiй квартирi;

9) якщо внаслiдок мiжмiського обмiну на жилi примiщення в мiстах республiканського пiдпорядкування i в курортних мiсцевостях розмiр жилої площi, що припадатиме на кожного члена сiм’ї, буде меншим вiд встановленого Радою Мiнiстрiв Української РСР.

Вiдповiдно до Основ житлового законодавства Союзу РСР i союзних республiк законодавством Союзу РСР може бути встановлено й iншi умови, за яких обмiн жилими примiщеннями не допускається.

<полное_название xml:id="xbsyj1kwtxw9oak7lq0v7rqe4v">Стаття 87. Визнання обмiну жилими примiщеннями недiйсним

Стаття 87. Визнання обмiну жилими примiщеннями недiйсним

Обмiн жилими примiщеннями, проведений з порушенням вимог законодавства Союзу РСР, цього Кодексу та iнших актiв законодавства Української РСР, визнається недiйсним.

Визнання обмiну недiйсним провадиться в судовому порядку.

<полное_название xml:id="x1wvetn10xicuhrl7eh4q0janc">Стаття 88. Наслiдки визнання обмiну жилими примiщеннями недiйсним

Стаття 88. Наслiдки визнання обмiну жилими примiщеннями недiйсним

У разi визнання обмiну жилими примiщеннями недiйсним сторони пiдлягають переселенню в примiщення, якi вони ранiше займали.

<полное_название xml:id="xay6aa15782f2irh2k9baa5qjc">Стаття 89. Правила обмiну жилих примiщень

Стаття 89. Правила обмiну жилих примiщень

Правила обмiну жилих примiщень затверджуються Радою Мiнiстрiв Української РСР.

<полное_название xml:id="x59273c552pep41jvakv8ioadi">Стаття 90. Право наймача вимагати надання йому жилого примiщення меншого розмiру замiсть займаного

Стаття 90. Право наймача вимагати надання йому жилого примiщення меншого розмiру замiсть займаного

Наймач, який має зайву жилу площу понад установленi норми, вправi за згодою членiв сiм’ї вимагати вiд виконавчого комiтету мiсцевої Ради народних депутатiв, вiд пiдприємства, установи, органiзацiї (залежно вiд належностi жилого будинку) надання йому в установленому порядку жилого примiщення меншого розмiру замiсть займаного.

Вiдмову в наданнi жилого примiщення меншого розмiру може бути оскаржено до виконавчого комiтету вищестоящої Ради народних депутатiв або вищестоящого щодо пiдприємства, установи, органiзацiї органу управлiння.

<полное_название xml:id="xdmcnkzgs8ax89vj2e14xn302x">Стаття 91. Пiднайом жилого примiщення

Стаття 91. Пiднайом жилого примiщення

Наймач жилого примiщення вправi за згодою членiв сiм’ї, якi проживають разом з ним, i за згодою наймодавця здавати в пiднайом жиле примiщення у випадках i в порядку, встановлюваних цим Кодексом.

Наймач може здати в пiднайом частину жилого примiщення, а в разi тимчасового виїзду — все примiщення. Жиле примiщення здається в пiднайом без зазначення строку або на визначений строк, у тому числi на перiод збереження цього примiщення за тимчасово вiдсутнiм наймачем.

Для здачi в пiднайом жилого примiщення у квартирi, в якiй проживає два або бiльше наймачi, потрiбна також згода цих наймачiв та членiв їх сiмей, за винятком випадкiв здачi жилого примiщення в пiднайом у зв’язку з тимчасовим виїздом всiєї сiм’ї.

Договiр пiднайму укладається в письмовiй формi з наступною реєстрацiєю у житлово-експлуатацiйнiй органiзацiї.

<полное_название xml:id="x4dazsnc9g410tprquw4ys267b">Стаття 92. Вселення членiв сiм’ї пiднаймача

Стаття 92. Вселення членiв сiм’ї пiднаймача

Договором пiднайму може бути передбачено, що разом з пiднаймачем у надаване йому жиле примiщення вселяються i члени його сiм’ї. Подальше вселення пiднаймачем членiв сiм’ї допускається лише за згодою наймодавця, наймача та iнших осiб, зазначених у частинах першiй i третiй статтi 91 цього Кодексу.

<полное_название xml:id="x3rq3h8co2m7ijxay65m23z570">Стаття 93. Умови, за яких здача жилого примiщення в пiднайом не допускається

Стаття 93. Умови, за яких здача жилого примiщення в пiднайом не допускається

Здача жилого примiщення в пiднайом не допускається, якщо:

1) в результатi вселення пiднаймача розмiр жилої площi, що припадатиме на кожну особу, яка проживає у цьому примiщеннi, буде меншим вiд установленого для надання жилих примiщень (частина перша статтi 48);

2) як пiднаймач жилого примiщення або член його сiм’ї в квартиру, в якiй проживає два або бiльше наймачi, вселяється особа, яка хворiє на тяжку форму хронiчного захворювання, в зв’язку з чим не може проживати в такiй квартирi.

<полное_название xml:id="x3ppb9iuszsg1e8uypb9dcxyz9">Стаття 94. Наслiдки недодержання встановленого порядку здачi жилого примiщення в пiднайом

Стаття 94. Наслiдки недодержання встановленого порядку здачi жилого примiщення в пiднайом

Здача жилого примiщення в пiднайом з порушенням вимог, установлених частинами першою, третьою i четвертою статтi 91 i статтею 93 цього Кодексу, тягне за собою недiйснiсть договору пiднайму. У цьому разi громадяни, якi незаконно поселилися в жилому примiщеннi, зобов’язанi негайно звiльнити його, а в разi вiдмовлення — пiдлягають виселенню в судовому порядку без надання iншого жилого примiщення.

<полное_название xml:id="x4bjtxgloqjg4mpuiazm4zdemp">Стаття 95. Плата за користування жилим примiщенням за договором пiднайму

Стаття 95. Плата за користування жилим примiщенням за договором пiднайму

Розмiр плати за користування жилим примiщенням i за комунальнi послуги за договором пiднайму встановлюється угодою сторiн, але не може перевищувати розмiру квартирної плати, що сплачується наймачем за надаване примiщення (частину примiщення), i вiдповiдної частини його витрат по оплатi комунальних послуг.

<полное_название xml:id="xeazb216cr5gor2jr0bw13emx">Стаття 96. Вилучення жилого примiщення, використовуваного для одержання нетрудових доходiв

Стаття 96. Вилучення жилого примiщення, використовуваного для одержання нетрудових доходiв

Якщо наймач систематично здає жилу площу в пiднайом з метою одержання нетрудових доходiв, iзольоване жиле примiщення (або жиле примiщення, яке можна iзолювати), що здається в пiднайом, може бути вилучено в судовому порядку, а незаконно одержанi суми — стягнуто в доход держави.

<полное_название xml:id="x9112cnnzwlpzueek1hxjd9fp8">Стаття 97. Припинення договору пiднайму

Стаття 97. Припинення договору пiднайму

Пiсля закiнчення строку договору пiднайму пiднаймач не вправi вимагати вiдновлення договору i на вимогу наймача зобов’язаний звiльнити займане примiщення.

Договiр пiднайму може бути достроково розiрвано, якщо пiднаймач або особи, якi проживають разом з ним, систематично руйнують чи псують жиле примiщення, або використовують його не за призначенням, чи систематичним порушенням правил соцiалiстичного спiвжиття роблять неможливим для iнших проживання з ними в однiй квартирi чи одному будинку, а також у разi систематичного невнесення пiднаймачем плати за користування жилим примiщенням i за комунальнi послуги.

Якщо договiр пiднайму укладено без зазначення строку, наймач зобов’язаний письмово попередити пiднаймача про припинення договору за три мiсяцi. У такий же строк повинно бути попереджено пiднаймача, якщо тимчасово вiдсутнiй наймач або член його сiм’ї повертається до закiнчення строку, обумовленого договором пiднайму.

У разi вiдмовлення звiльнити займане примiщення пiсля припинення договору пiднайму пiднаймач i члени його сiм’ї пiдлягають виселенню в судовому порядку без надання iншого жилого примiщення.

Пiднаймач жилого примiщення вправi за згодою членiв своєї сiм’ї у будь-який час розiрвати договiр пiднайму.

<полное_название xml:id="x2c5yw06v1ct7maxypx435lp17">Стаття 98. Тимчасовi жильцi

Стаття 98. Тимчасовi жильцi

Наймач жилого примiщення та члени його сiм’ї, якi проживають разом з ним, можуть за взаємною згодою дозволити тимчасове проживання в жилому примiщеннi, що є в їх користуваннi, iнших осiб без стягнення плати за користування примiщенням (тимчасових жильцiв), в тому числi опiкуна чи пiклувальника, який не є членом сiм’ї наймача.

Вселення тимчасових жильцiв на строк понад пiвтора мiсяця допускається за умови додержання розмiру жилої площi, встановленого для надання жилих примiщень (частина перша статтi 48).

Тимчасовi жильцi на вимогу наймача або членiв сiм’ї, якi проживають разом з ним, зобов’язанi негайно звiльнити примiщення, а в разi вiдмовлення — пiдлягають виселенню в судовому порядку без надання iншого жилого примiщення.

<полное_название xml:id="x4uuukocq7stqt4ty66ik08kpw">Стаття 99. Виселення пiднаймачiв i тимчасових жильцiв у разi припинення договору найму жилого примiщення

Стаття 99. Виселення пiднаймачiв i тимчасових жильцiв у разi припинення договору найму жилого примiщення

Пiднаймачi i тимчасовi жильцi самостiйного права на займане жиле примiщення не набувають незалежно вiд тривалостi проживання.

У разi припинення дiї договору найму жилого примiщення одночасно припиняється i дiя договору пiднайму. Пiднаймач i члени його сiм’ї, а також тимчасовi жильцi зобов’язанi негайно звiльнити займане жиле примiщення. У разi вiдмовлення вони пiдлягають виселенню в судовому порядку, а з будинкiв, що загрожують обвалом, — в адмiнiстративному порядку. Виселення провадиться без надання iншого жилого примiщення.

<полное_название xml:id="xsgweymd5kc7xjl7oh38tmzay">Стаття 100. Переобладнання i перепланування жилого будинку i жилого примiщення

Стаття 100. Переобладнання i перепланування жилого будинку i жилого примiщення

Виконання наймачем робiт з переобладнання та перепланування жилого будинку i жилого примiщення, якi не передбачають втручання в несучi конструкцiї та/або iнженернi системи загального користування, не потребують отримання документiв, що дають право на їх виконання. Пiсля завершення зазначених робiт введення об’єкта в експлуатацiю не потребується.

Виконання робiт, визначених частиною першою цiєї статтi, внаслiдок яких змiнюється площа, кiлькiсть чи склад примiщень у будинках державного чи громадського житлового фонду, допускається за письмовою згодою наймодавця (орендодавця), якщо iнше не передбачено договором найму (оренди).

<полное_название xml:id="x1owucehrl6btpvlk1basx35t7">Стаття 101. Надання громадянам жилих примiщень у зв’язку з капiтальним ремонтом жилого будинку

Стаття 101. Надання громадянам жилих примiщень у зв’язку з капiтальним ремонтом жилого будинку

При проведеннi капiтального ремонту жилого будинку державного або громадського житлового фонду, коли ремонт не може бути проведено без виселення наймача, наймодавець зобов’язаний надати наймачевi та членам його сiм’ї на час проведення капiтального ремонту iнше жиле примiщення, не розриваючи при цьому договору найму на ремонтоване примiщення. У разi вiдмовлення наймача вiд переселення в iнше жиле примiщення наймодавець може вимагати переселення його в судовому порядку.

Жиле примiщення, надаване на час капiтального ремонту, має знаходитись у межах даного населеного пункту i вiдповiдати встановленим санiтарним i технiчним вимогам.

Пiсля закiнчення капiтального ремонту i прийняття будинку державною комiсiєю наймач вселяється у жиле примiщення, яке вiн ранiше займав.

Витрати наймача по переселенню, викликаному капiтальним ремонтом жилого будинку, вiдшкодовуються наймодавцем.

У перiод проживання наймача в зв’язку з капiтальним ремонтом в iншому жилому примiщеннi вiн вносить квартирну плату лише за примiщення, надане йому на час ремонту.

Замiсть надання жилого примiщення на час проведення капiтального ремонту жилого будинку наймачевi та членам його сiм’ї за їх згодою та за згодою наймодавця може бути надано в постiйне користування iнше благоустроєне жиле примiщення. Рiшення про це приймають органи, зазначенi в статтях 51–53 цього Кодексу.

<полное_название xml:id="xaa8h4erzw0v01pbhhrluzbja2">Стаття 102. Надання громадянам iншого жилого примiщення, якщо в результатi капiтального ремонту займане ними жиле примiщення не може бути збережене або його розмiр iстотно змiниться

Стаття 102. Надання громадянам iншого жилого примiщення, якщо в результатi капiтального ремонту займане ними жиле примiщення не може бути збережене або його розмiр iстотно змiниться

У тих випадках, коли жиле примiщення, яке займають наймач та члени його сiм’ї, в результатi капiтального ремонту не може бути збережене або iстотно збiльшиться i у наймача утворяться надлишки жилої площi, наймачевi та членам його сiм’ї повинно бути надано iнше благоустроєне жиле примiщення до початку капiтального ремонту. Якщо в результатi капiтального ремонту жиле примiщення iстотно зменшиться, на вимогу наймача йому та членам його сiм’ї повинно бути надано iнше благоустроєне жиле примiщення до початку капiтального ремонту. Спори, що виникають у зв’язку з цим, вирiшуються в судовому порядку.

<полное_название xml:id="xdzx1nqf8iogy2mu2leko6c5nh">Стаття 103. Змiна договору найму жилого примiщення

Стаття 103. Змiна договору найму жилого примiщення

Договiр найму жилого примiщення може бути змiнено тiльки за згодою наймача, членiв його сiм’ї i наймодавця, за винятком випадкiв, передбачених Основами житлового законодавства Союзу РСР i союзних республiк, iншими законодавчими актами Союзу РСР i цим Кодексом.

<полное_название xml:id="xaf985w95a3hr8kj83kav2vsd">Стаття 104. Змiна договору найму жилого примiщення на вимогу члена сiм’ї наймача

Стаття 104. Змiна договору найму жилого примiщення на вимогу члена сiм’ї наймача

Член сiм’ї наймача вправi вимагати, за згодою iнших членiв сiм’ї, якi проживають разом з ним, укладення з ним окремого договору найму, якщо жилу площу, що припадає на нього, може бути видiлено у виглядi примiщення, яке вiдповiдає вимогам статтi 63 цього Кодексу.

У разi вiдмовлення членiв сiм’ї дати згоду на укладення окремого договору найму, а також у разi вiдмови наймодавця в укладеннi такого договору спiр може бути вирiшено в судовому порядку.

Правила, встановленi частиною першою цiєї статтi, не поширюються на жилi примiщення в будинках пiдприємств, установ, органiзацiй найважливiших галузей народного господарства (частина перша статтi 114), крiм випадкiв, коли наймач одержав примiщення не у зв’язку з трудовими вiдносинами або коли наймодавець втратив право на його виселення, а також на примiщення в будинках колгоспiв.

<полное_название xml:id="x3ihkfd4kg60b1uuy8bl7burjg">Стаття 105. Змiна договору найму жилого примiщення на вимогу наймачiв, якi об’єдналися в одну сiм’ю

Стаття 105. Змiна договору найму жилого примiщення на вимогу наймачiв, якi об’єдналися в одну сiм’ю

Громадяни, якi проживають в однiй квартирi i користуються в нiй жилими примiщеннями за окремими договорами найму, в разi об’єднання в одну сiм’ю вправi вимагати укладення з ким-небудь з них одного договору найму на все займане примiщення.

У разi вiдмови наймодавця в укладеннi одного договору найму спiр може бути вирiшено в судовому порядку.

<полное_название xml:id="x9rp9z4gvqaul9qt3ds45ef6am">Стаття 106. Змiна договору найму жилого примiщення внаслiдок визнання наймачем iншого члена сiм’ї

Стаття 106. Змiна договору найму жилого примiщення внаслiдок визнання наймачем iншого члена сiм’ї

Повнолiтнiй член сiм’ї наймача вправi за згодою наймача та iнших членiв сiм’ї, якi проживають разом з ним, вимагати визнання його наймачем за ранiше укладеним договором найму жилого примiщення замiсть попереднього наймача. Таке ж право у разi смертi наймача або втрати ним права на жиле примiщення належить будь-якому членовi сiм’ї наймача.

У разi вiдмови наймодавця у визнаннi члена сiм’ї наймачем за договором найму спiр може бути вирiшено в судовому порядку.

Правила, встановленi частиною першою цiєї статтi, не поширюються на жилi примiщення в будинках пiдприємств, установ, органiзацiй найважливiших галузей народного господарства (частина перша статтi 114), крiм випадкiв, коли наймач одержав жиле примiщення не у зв’язку з трудовими вiдносинами або коли наймодавець втратив право на його виселення, а також на примiщення в будинках колгоспiв.

<полное_название xml:id="xcgc43oh8wwnmhhfb1t6a41a89">Стаття 107. Розiрвання договору найму жилого примiщення наймачем

Стаття 107. Розiрвання договору найму жилого примiщення наймачем

Наймач жилого примiщення вправi за згодою членiв сiм’ї в будь-який час розiрвати договiр найму.

У разi вибуття наймача та членiв його сiм’ї на постiйне проживання до iншого населеного пункту або в iнше жиле примiщення в тому ж населеному пунктi договiр найму жилого примiщення вважається розiрваним з дня вибуття. Якщо з жилого примiщення вибуває не вся сiм’я, то договiр найму жилого примiщення не розривається, а член сiм’ї, який вибув, втрачає право користування цим жилим примiщенням з дня вибуття.

<полное_название xml:id="x1rw7yypzipv43ka9hd3w7jucj">Стаття 108. Розiрвання договору найму жилого примiщення на вимогу наймодавця

Стаття 108. Розiрвання договору найму жилого примiщення на вимогу наймодавця

Договiр найму жилого примiщення в будинках державного i громадського житлового фонду може бути розiрвано на вимогу наймодавця лише з пiдстав, установлених законом, i тiльки в судовому порядку, крiм випадкiв виселення з будинкiв, що загрожують обвалом.

<полное_название xml:id="xeqtow44j5ej3ngt88ifqqa0ao">Стаття 109. Виселення з жилих примiщень

Стаття 109. Виселення з жилих примiщень

Виселення iз займаного жилого примiщення допускається з пiдстав, установлених законом. Виселення проводиться добровiльно або в судовому порядку. Допускається виселення в адмiнiстративному порядку з санкцiї прокурора лише осiб, якi самоправно зайняли жиле примiщення або проживають у будинках, що загрожують обвалом.

Громадянам, яких виселяють з жилих примiщень, одночасно надається iнше постiйне жиле примiщення, за винятком виселення громадян при зверненнi стягнення на жилi примiщення, що були придбанi ними за рахунок кредиту (позики) банку чи iншої особи, повернення якого забезпечене iпотекою вiдповiдного жилого примiщення. Постiйне жиле примiщення, що надається особi, яку виселяють, повинно бути зазначено в рiшеннi суду.

Звернення стягнення на передане в iпотеку жиле примiщення є пiдставою для виселення всiх громадян, що мешкають у ньому, за винятками, встановленими законом. Пiсля прийняття кредитором рiшення про звернення стягнення на переданi в iпотеку житловий будинок чи житлове примiщення шляхом позасудового врегулювання на пiдставi договору всi мешканцi зобов’язанi на письмову вимогу iпотекодержателя або нового власника добровiльно звiльнити житловий будинок чи житлове примiщення протягом одного мiсяця з дня отримання цiєї вимоги, якщо сторонами не погоджено бiльший строк. Якщо громадяни не звiльняють жиле примiщення у встановлений або iнший погоджений сторонами строк добровiльно, їх примусове виселення здiйснюється на пiдставi рiшення суду.

Виселення громадян при зверненнi стягнення на жилi примiщення, що були придбанi ними за рахунок кредиту (позики) банку чи iншої особи, повернення якого забезпечене iпотекою вiдповiдного жилого примiщення, є пiдставою для надання цим громадянам жилих примiщень з фондiв житла для тимчасового проживання вiдповiдно до статтi 1322цього Кодексу. Вiдсутнiсть жилих примiщень з фондiв житла для тимчасового проживання або вiдмова у їх наданнi з пiдстав, встановлених статтею 1322цього Кодексу, не тягне припинення виселення громадянина з жилого примiщення, яке є предметом iпотеки, у порядку, встановленому частиною третьою цiєї статтi.

<полное_название xml:id="xdi52xaykpgx6av6v4pf37ogeu">Стаття 110. Виселення з наданням громадянам iншого благоустроєного жилого примiщення

Стаття 110. Виселення з наданням громадянам iншого благоустроєного жилого примiщення

Громадяни виселяються з жилих будинкiв державного i громадського житлового фонду з наданням iншого благоустроєного жилого примiщення, якщо:

будинок, у якому знаходиться жиле примiщення, пiдлягає знесенню;

будинок (жиле примiщення) загрожує обвалом;

будинок (жиле примiщення) пiдлягає переобладнанню в нежилий.

Офiцерiв, прапорщикiв i мiчманiв, вiйськовослужбовцiв надстрокової служби Збройних Сил СРСР i прирiвняних до них осiб, звiльнених з дiйсної вiйськової служби у вiдставку або в запас, а також осiб, якi проживають разом з ними, може бути виселено iз займаних ними жилих примiщень у вiйськових мiстечках з наданням iншого благоустроєного жилого примiщення. У такому ж порядку пiдлягають виселенню з вiйськових мiстечок iншi особи, якi втратили зв’язок iз Збройними Силами СРСР.

<полное_название xml:id="x1gg7v1svfhzm7pr3bjcrp17cp">Стаття 111. Надання жилого примiщення у зв’язку iз знесенням будинку або переобладнанням будинку (жилого примiщення) в нежилий

Стаття 111. Надання жилого примiщення у зв’язку iз знесенням будинку або переобладнанням будинку (жилого примiщення) в нежилий

Якщо будинок, в якому знаходиться жиле примiщення, пiдлягає знесенню у зв’язку з вилученням земельної дiлянки для державних або громадських потреб, громадянам, виселюваним з цього будинку, iнше благоустроєне жиле примiщення надається виконавчим комiтетом мiсцевої Ради народних депутатiв, а у випадках, коли земельна дiлянка вiдводиться державнiй, кооперативнiй або iншiй громадськiй органiзацiї, — цiєю органiзацiєю.

Якщо будинок, у якому знаходиться жиле примiщення, у зв’язку з непридатнiстю для проживання пiдлягає знесенню або будинок (жиле примiщення) пiдлягає переобладнанню в нежилий, iнше благоустроєне жиле примiщення надається виселюваним державною, кооперативною або iншою громадською органiзацiєю, якiй належить будинок, що пiдлягає знесенню, або якiй призначається пiдлягаючий переобладнанню будинок (жиле примiщення), а в разi вiдсутностi цiєї органiзацiї чи неможливостi надання нею жилого примiщення — виконавчим комiтетом мiсцевої Ради народних депутатiв.

<полное_название xml:id="xa9oft3312bwa73fn54nvvs8bx">Стаття 112. Надання жилого примiщення у зв’язку з виселенням з будинкiв (жилих примiщень), що загрожують обвалом

Стаття 112. Надання жилого примiщення у зв’язку з виселенням з будинкiв (жилих примiщень), що загрожують обвалом

Якщо будинок (жиле примiщення) загрожує обвалом, громадянам, виселюваним з цього будинку (жилого примiщення), iнше благоустроєне жиле примiщення залежно вiд належностi будинку надається виконавчим комiтетом мiсцевої Ради народних депутатiв чи державною, кооперативною або iншою громадською органiзацiєю, а в разi неможливостi надання жилого примiщення цiєю органiзацiєю — виконавчим комiтетом мiсцевої Ради народних депутатiв.

<полное_название xml:id="x87y0if8jdl2bj4mxcpebok38c">Стаття 113. Вимоги, що пред’являються до благоустроєного жилого примiщення, яке надається у зв’язку з виселенням

Стаття 113. Вимоги, що пред’являються до благоустроєного жилого примiщення, яке надається у зв’язку з виселенням

Надаване громадянам у зв’язку з виселенням iнше благоустроєне жиле примiщення повинно знаходитись у межах даного населеного пункту i вiдповiдати вимогам статтi 50 цього Кодексу. Громадянам, якi займали окрему квартиру, повинно бути надано окрему квартиру. Якщо наймач займав бiльш як одну кiмнату, йому надається жиле примiщення, що складається з того ж числа кiмнат. За розмiром жиле примiщення має бути не меншим за те, яке займав наймач, однак у межах норми жилої площi. Якщо наймач або член сiм’ї, що проживає разом з ним, має право на додаткову жилу площу i фактично користується нею, жиле примiщення надається з урахуванням норми додаткової жилої площi. У разi виселення з жилого примiщення, меншого за розмiром, нiж це передбачено для надання жилого примiщення в даному населеному пунктi, виселюваному надається жиле примiщення вiдповiдно до встановленого розмiру.

<полное_название xml:id="x7gfbo5fuon2jnmwpvhnjsyk9v">Стаття 114. Виселення з наданням громадянам iншого жилого примiщення

Стаття 114. Виселення з наданням громадянам iншого жилого примiщення

З наданням iншого жилого примiщення може бути виселено:

робiтникiв i службовцiв (разом з проживаючими з ними особами), що припинили трудовi вiдносини з пiдприємствами, установами, органiзацiями найважливiших галузей народного господарства, якi надали жиле примiщення, у зв’язку iз звiльненням за власним бажанням без поважних причин, або за порушення трудової дисциплiни, або за вчинення злочину. Вiдповiдно до Основ житлового законодавства Союзу РСР i союзних республiк списки таких пiдприємств, установ, органiзацiй затверджуються Радою Мiнiстрiв СРСР i Радою Мiнiстрiв Української РСР;

громадян, якi одержали жилi примiщення в будинках колгоспiв, якщо вони виключенi з членiв колгоспу або вийшли з колгоспу за власним бажанням;

громадян, позбавлених батькiвських прав, якщо вони проживають спiльно з дiтьми, вiдносно яких позбавленi батькiвських прав.

Надаване громадянам у зв’язку з виселенням iнше жиле примiщення повинно знаходитись у межах даного населеного пункту i вiдповiдати встановленим санiтарним i технiчним вимогам.

<полное_название xml:id="x8t7fjzfc26saat73hgsfk0wgj">Стаття 114-1. Виселення з дитячих будинкiв сiмейного типу

Стаття 114-1. Виселення з дитячих будинкiв сiмейного типу

У випадках лiквiдацiї дитячого будинку сiмейного типу батьки-вихователi повиннi звiльнити надане їм жиле примiщення (стаття 461), а в разi вiдмови — пiдлягають виселенню з наданням їм iншого благоустроєного жилого примiщення. При усуненнi батькiв-вихователiв вiд подальшого виховання дiтей вони можуть бути виселенi iз займаного ними жилого примiщення з наданням iншого жилого примiщення.

<полное_название xml:id="xcwk6ejc3hxvjqwarwlvlws3v6">Стаття 115. Виселення з жилих примiщень з наданням громадянам iншого жилого примiщення в iнших випадках

Стаття 115. Виселення з жилих примiщень з наданням громадянам iншого жилого примiщення в iнших випадках

Вiдповiдно до Основ житлового законодавства Союзу РСР i союзних республiк законодавством Союзу РСР може бути передбачено й iншi випадки виселення громадян з наданням iншого жилого примiщення.

<полное_название xml:id="x62ep37daw4pvhiptfhrs0jjxu">Стаття 116. Виселення без надання громадянам iншого жилого примiщення

Стаття 116. Виселення без надання громадянам iншого жилого примiщення

Якщо наймач, члени його сiм’ї або iншi особи, якi проживають разом з ним, систематично руйнують чи псують жиле примiщення, або використовують його не за призначенням, або систематичним порушенням правил соцiалiстичного спiвжиття роблять неможливим для iнших проживання iз ними в однiй квартирi чи в одному будинку, а заходи запобiгання i громадського впливу виявились безрезультатними, виселення винних на вимогу наймодавця або iнших заiнтересованих осiб провадиться без надання iншого жилого примiщення.

Осiб, якi пiдлягають виселенню без надання iншого жилого примiщення за неможливiстю спiльного проживання, може бути зобов’язано судом замiсть виселення провести обмiн займаного примiщення на iнше жиле примiщення, вказане заiнтересованою в обмiнi стороною.

Осiб, якi самоправно зайняли жиле примiщення, виселяють без надання їм iншого жилого примiщення.

<полное_название xml:id="x3j661lfnz5mb0ue2kfmayj6n6">Стаття 117. Виселення громадян у разi визнання ордера недiйсним

Стаття 117. Виселення громадян у разi визнання ордера недiйсним

У разi визнання ордера на жиле примiщення недiйсним внаслiдок неправомiрних дiй осiб, якi одержали ордер, вони пiдлягають виселенню без надання iншого жилого примiщення. Якщо громадяни, зазначенi в ордерi, ранiше користувалися жилим примiщенням у будинку державного або громадського житлового фонду, їм повинно бути надано жиле примiщення, яке вони ранiше займали, або iнше жиле примiщення.

У випадках визнання ордера на жиле примiщення недiйсним з iнших пiдстав, крiм випадку, передбаченого частиною першою цiєї статтi, громадяни, зазначенi в ордерi, пiдлягають виселенню з наданням iншого жилого примiщення або примiщення, яке вони ранiше займали.

<полное_название xml:id="xb2wt7rl1prr13nxknj5j0fenz">Глава 3. Користування службовими жилими примiщеннями

Глава 3. Користування службовими жилими примiщеннями

<полное_название xml:id="x3yhmwah44kqqcfnb3thogv3bw">Стаття 118. Службовi жилi примiщення

Стаття 118. Службовi жилi примiщення

Службовi жилi примiщення призначаються для заселення громадянами, якi у зв’язку з характером їх трудових вiдносин повиннi проживати за мiсцем роботи або поблизу вiд нього. Жиле примiщення включається до числа службових рiшенням виконавчого комiтету районної, мiської, районної в мiстi Ради народних депутатiв. Пiд службовi жилi примiщення видiляються, як правило, окремi квартири.

Жилi примiщення, що надаються народним депутатам України на перiод їх роботи на постiйнiй основi у Верховнiй Радi України, включаються до числа службових i виключаються з їх числа за рiшенням Верховної Ради України за поданням Комiсiї Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення дiяльностi депутатiв.

<полное_название xml:id="x27qx08d928alvcryyjm5wb1am">Стаття 119. Категорiї осiб, яким може бути надано службовi жилi примiщення

Стаття 119. Категорiї осiб, яким може бути надано службовi жилi примiщення

Перелiк категорiй працiвникiв, яким може бути надано службовi жилi примiщення, встановлюється законодавством Союзу РСР i Української РСР.

Вiдповiдно до Основ житлового законодавства Союзу РСР i союзних республiк у випадках, якi визначаються Радою Мiнiстрiв СРСР, службовi жилi примiщення можуть надаватися окремим категорiям вiйськовослужбовцiв.

<полное_название xml:id="xb4x30d4ooevffnec6zu8xd8p0">Стаття 120. Службовi жилi примiщення у будинках, що належать колгоспам

Стаття 120. Службовi жилi примiщення у будинках, що належать колгоспам

У будинках, що належать колгоспам, включення жилих примiщень до числа службових (у тому числi i в будинках, заселених до введення в дiю Основ житлового законодавства Союзу РСР i союзних республiк) i встановлення перелiку категорiй працiвникiв, яким можуть надаватися такi примiщення, провадяться за рiшенням загальних зборiв членiв колгоспу або зборiв уповноважених, затверджуваним виконавчим комiтетом районної, мiської, районної в мiстi Ради народних депутатiв.

<полное_название xml:id="xp1y51q6yialr9kmau8c2ixn7">Стаття 121. Порядок надання службових жилих примiщень

Стаття 121. Порядок надання службових жилих примiщень

Порядок надання службових жилих примiщень установлюється законодавством Союзу РСР, цим Кодексом та iншими актами законодавства Української РСР.

Службовi жилi примiщення надаються за рiшенням адмiнiстрацiї пiдприємства, установи, органiзацiї, правлiння колгоспу, органу управлiння iншої кооперативної та iншої громадської органiзацiї.

<полное_название xml:id="xeb0v0h0uwccagus0syvsa2u00">Стаття 122. Ордер на службове жиле примiщення

Стаття 122. Ордер на службове жиле примiщення

На пiдставi рiшення про надання службового жилого примiщення виконавчий комiтет районної, мiської, районної в мiстi Ради народних депутатiв видає громадяниновi спецiальний ордер, який є єдиною пiдставою для вселення у надане жиле примiщення.

Народному депутату України спецiальний ордер видається Управлiнням справами Верховної Ради України.

Форма ордера встановлюється Радою Мiнiстрiв Української РСР.

<полное_название xml:id="xd7e8zt5l4bgdmx44orsz3pzlh">Стаття 123. Порядок користування службовими жилими примiщеннями

Стаття 123. Порядок користування службовими жилими примiщеннями

Порядок користування службовими жилими примiщеннями встановлюється законодавством Союзу РСР, цим Кодексом та iншими актами законодавства Української РСР.

До користування службовими жилими примiщеннями застосовуються правила про договiр найму жилого примiщення, крiм правил, передбачених статтями 73–76, 79–83, 85, 90, частиною шостою статтi 101, статтями 103–106 цього Кодексу.

<полное_название xml:id="xc4k0fau78sm9pqv8g0zcfv7st">Стаття 124. Виселення з службових жилих примiщень без надання iншого жилого примiщення

Стаття 124. Виселення з службових жилих примiщень без надання iншого жилого примiщення

Робiтники i службовцi, що припинили трудовi вiдносини з пiдприємством, установою, органiзацiєю, а також громадяни, якi виключенi з членiв колгоспу або вийшли з колгоспу за власним бажанням, пiдлягають виселенню з службового жилого примiщення з усiма особами, якi з ними проживають, без надання iншого жилого примiщення.

<полное_название xml:id="xboq8gyqhs7en04nadr9f70c1y">Стаття 125. Особи, яких не може бути виселено з службових жилих примiщень без надання iншого жилого примiщення

Стаття 125. Особи, яких не може бути виселено з службових жилих примiщень без надання iншого жилого примiщення

Без надання iншого жилого примiщення у випадках, зазначених у статтi 124 цього Кодексу, не може бути виселено:

iнвалiдiв вiйни та iнших iнвалiдiв з числа вiйськовослужбовцiв, якi стали iнвалiдами внаслiдок поранення, контузiї або калiцтва, що їх вони дiстали при захистi СРСР чи при виконаннi iнших обов’язкiв вiйськової служби, або внаслiдок захворювання, зв’язаного з перебуванням на фронтi; учасникiв Великої Вiтчизняної вiйни, якi перебували у складi дiючої армiї; сiм’ї вiйськовослужбовцiв i партизанiв, якi загинули або пропали безвiсти при захистi СРСР чи при виконаннi iнших обов’язкiв вiйськової служби; сiм’ї вiйськовослужбовцiв; iнвалiдiв з числа осiб рядового i начальницького складу органiв Мiнiстерства внутрiшнiх справ СРСР, якi стали iнвалiдами внаслiдок поранення, контузiї або калiцтва, що їх вони дiстали при виконаннi службових обов’язкiв;

осiб, якi пропрацювали на пiдприємствi, в установi, органiзацiї, що надали їм службове жиле примiщення, не менш як десять рокiв;

осiб, що звiльненi з посади, у зв’язку з якою їм було надано жиле примiщення, але не припинили трудових вiдносин з пiдприємством, установою, органiзацiєю, якi надали це примiщення;

осiб, звiльнених у зв’язку з лiквiдацiєю пiдприємства, установи, органiзацiї або за скороченням чисельностi чи штату працiвникiв;

пенсiонерiв по старостi, персональних пенсiонерiв; членiв сiм’ї померлого працiвника, якому було надано службове жиле примiщення; iнвалiдiв працi І i ІІ груп, iнвалiдiв І i ІІ груп з числа вiйськовослужбовцiв i прирiвняних до них осiб та осiб рядового i начальницького складу Державної служби спецiального зв’язку та захисту iнформацiї України;

одиноких осiб з неповнолiтнiми дiтьми, якi проживають разом з ними.

<полное_название xml:id="xd2xmk8cn6ykiob0ly20phgtjh">Стаття 126. Жиле примiщення, що надається в зв’язку з виселенням з службового жилого примiщення

Стаття 126. Жиле примiщення, що надається в зв’язку з виселенням з службового жилого примiщення

Надаване громадянам у зв’язку з виселенням з службового жилого примiщення iнше жиле примiщення має вiдповiдати вимогам, передбаченим частиною другою статтi 114 цього Кодексу.

У разi знесення будинку або переобладнання будинку (жилого примiщення) в нежилий, а також якщо будинок (жиле примiщення) загрожує обвалом, наймачевi службового жилого примiщення може бути надано iнше службове жиле примiщення. Надання iншого службового жилого примiщення допускається також у випадках, передбачених статтею 102 цього Кодексу.

<полное_название xml:id="x7774cp9mh83fjsfa9tpjfbqsf">Стаття 126-1. Надання народним депутатам України службових жилих примiщень i користування ними

Стаття 126-1. Надання народним депутатам України службових жилих примiщень i користування ними

Порядок надання народним депутатам України службових жилих примiщень i користування ними визначається окремим Положенням, затвердженим Верховною Радою України.

<полное_название xml:id="xapojtienuusl6lchi4io6atrf">Глава 4. Користування гуртожитками

Глава 4. Користування гуртожитками

<полное_название xml:id="x9na4ql8muoz01qdn5ayc8yo1v">Стаття 127. Гуртожитки

Стаття 127. Гуртожитки

Для проживання робiтникiв, службовцiв, студентiв, учнiв, а також iнших громадян у перiод роботи або навчання можуть використовуватись гуртожитки. Для тимчасового проживання осiб, якi вiдбували покарання у видi обмеження волi або позбавлення волi на певний строк i потребують полiпшення житлових умов або жила площа яких тимчасово заселена чи яким повернути колишнє жиле примiщення немає можливостi, а також осiб, якi потребують медичної допомоги у зв’язку iз захворюванням на туберкульоз, використовуються спецiальнi гуртожитки. Пiд гуртожитки надаються спецiально спорудженi або переобладнанi для цiєї мети жилi будинки.

Жилi будинки реєструються як гуртожитки у виконавчому комiтетi районної, мiської, районної в мiстi Ради народних депутатiв.

<полное_название xml:id="x3ioph05lqgdbri1f10cyvj70t">Стаття 128. Порядок надання жилої площi в гуртожитках

Стаття 128. Порядок надання жилої площi в гуртожитках

Порядок надання жилої площi в гуртожитках визначається законодавством Союзу РСР, цим Кодексом та iншими актами законодавства Української РСР.

Жила площа в гуртожитку надається за спiльним рiшенням адмiнiстрацiї пiдприємства, установи, органiзацiї чи органу кооперативної або iншої громадської органiзацiї та вiдповiдного профспiлкового комiтету i комiтету комсомолу.

Жила площа у спецiальних гуртожитках для тимчасового проживання осiб, якi вiдбували покарання у видi обмеження волi або позбавлення волi на певний строк i потребують полiпшення житлових умов або жила площа яких тимчасово заселена чи яким повернути колишнє жиле примiщення немає можливостi, а також осiб, якi потребують медичної допомоги у зв’язку iз захворюванням на туберкульоз, надається в порядку, що визначається вiдповiдними органами мiсцевого самоврядування.

<полное_название xml:id="x6fxunaq4a38igk3a95k40q0xi">Стаття 129. Ордер на жилу площу в гуртожитку

Стаття 129. Ордер на жилу площу в гуртожитку

На пiдставi рiшення про надання жилої площi в гуртожитку адмiнiстрацiя пiдприємства, установи, органiзацiї видає громадяниновi спецiальний ордер, який є єдиною пiдставою для вселення на надану жилу площу.

<полное_название xml:id="xc8uyz1vxrphn6v8tpo16ven0k">Стаття 130. Порядок користування жилою площею в гуртожитках

Стаття 130. Порядок користування жилою площею в гуртожитках

Порядок користування жилою площею в гуртожитках визначається законодавством Союзу РСР i Української РСР.

<полное_название xml:id="xa06dae7bbxpzfcdd8loblf1fq">Стаття 131. Примiрне положення про гуртожитки

Стаття 131. Примiрне положення про гуртожитки

Вiдповiдно до законодавства Союзу РСР Примiрне положення про гуртожитки затверджується Радою Мiнiстрiв Української РСР, мiнiстерствами, державними комiтетами i вiдомствами СРСР за погодженням з вiдповiдними профспiлковими i комсомольськими органами.

<полное_название xml:id="x38s3wsejs4auajwwxhqq56bho">Стаття 132. Виселення з гуртожиткiв

Стаття 132. Виселення з гуртожиткiв

Сезоннi, тимчасовi працiвники i особи, що працювали за строковим трудовим договором, якi припинили роботу, а також особи, що вчились у навчальних закладах i вибули з них, пiдлягають виселенню без надання iншого жилого примiщення з гуртожитку, який їм було надано у зв’язку з роботою чи навчанням.

Інших працiвникiв пiдприємств, установ, органiзацiй, якi поселилися в гуртожитку в зв’язку з роботою, може бути виселено без надання iншого жилого примiщення в разi звiльнення за власним бажанням без поважних причин, за порушення трудової дисциплiни або вчинення злочину.

Осiб, якi припинили роботу з iнших пiдстав, нiж тi, що зазначенi в частинi другiй цiєї статтi, а також осiб, перелiчених у статтi 125 цього Кодексу, може бути виселено лише з наданням їм iншого жилого примiщення.

Надаване громадянам у зв’язку з виселенням з гуртожитку iнше жиле примiщення має вiдповiдати вимогам, передбаченим частиною другою статтi 114 цього Кодексу.

Осiб, якi проживають у гуртожитках, виселяють також у разi знесення будинку або переобладнання будинку (жилого примiщення) в нежилий, а також якщо будинок (жиле примiщення) загрожує обвалом. При цьому виселюваним надається iнша жила площа в гуртожитку або iнше жиле примiщення.

Особи, якi вiдбували покарання у видi обмеження волi або позбавлення волi на певний строк, виселяються iз спецiальних гуртожиткiв пiсля полiпшення їх житлових умов у порядку, передбаченому законодавством, або пiсля звiльнення їх жилої площi, тимчасово заселеної iншими особами, чи пiсля проходження вiдповiдного курсу лiкування. Особам, якi пройшли курс лiкування i не мають iншої жилої площi, житло надається в порядку, передбаченому цим Кодексом та iншими нормативно-правовими актами.

<полное_название xml:id="x6xqf341x746scmrtyy469w4mm">Глава 4-1. Користування жилими примiщеннями з фондiв житла для тимчасового проживання

Глава 4-1. Користування жилими примiщеннями з фондiв житла для тимчасового проживання

<полное_название xml:id="x9l5yzp41qpekv25fy0h58d1mm">Стаття 132-1. Жилi примiщення з фондiв житла для тимчасового проживання

Стаття 132-1. Жилi примiщення з фондiв житла для тимчасового проживання

До жилих примiщень з фондiв житла для тимчасового проживання вiдносяться жилi примiщення, пристосованi для тимчасового проживання громадян, якi не мають або втратили постiйне мiсце проживання.

Жилi примiщення з фондiв житла для тимчасового проживання надаються громадянам, якi втратили житло внаслiдок звернення стягнення на жилi примiщення, що були придбанi ними за рахунок кредиту (позики) банку чи iншої особи, повернення якого забезпечене iпотекою вiдповiдного жилого примiщення, у порядку, встановленому цим Кодексом.

Жилi примiщення з фондiв житла для тимчасового проживання також надаються особам, яких визнано бiженцями чи особами, якi потребують додаткового захисту, та громадянам, якi вимушенi залишити жиле примiщення внаслiдок його аварiйного стану, стихiйного лиха або з iнших пiдстав, якi загрожують стану та безпецi вiдповiдного жилого примiщення, у порядку, встановленому законом.

Жилi примiщення з фондiв житла для тимчасового проживання вiдносяться до спецiалiзованих жилих примiщень, якi повиннi вiдповiдати санiтарним та технiчним вимогам. Жила площа в жилих примiщеннях з фондiв житла для тимчасового проживання надається за нормами, встановленими для проживання громадян у гуртожитках.

<полное_название xml:id="x9o559xk4ncg6ckulm4aqt8vt2">Стаття 132-2. Порядок надання i користування жилими примiщеннями з фондiв житла для тимчасового проживання

Стаття 132-2. Порядок надання i користування жилими примiщеннями з фондiв житла для тимчасового проживання

Жилi примiщення з фондiв житла для тимчасового проживання надаються громадянам за умови, що для них таке житло є єдиним мiсцем проживання i їх сукупний доход недостатнiй для придбання або найму iншого жилого примiщення. Першочергове право на забезпечення жилим примiщенням з фондiв житла для тимчасового проживання мають сiм’ї з неповнолiтнiми дiтьми, вагiтнi жiнки, особи, якi втратили працездатнiсть, та особи пенсiйного вiку.

Формування фондiв житла для тимчасового проживання здiйснюється у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Громадяни, яким надане жиле примiщення з фондiв житла для тимчасового проживання, не мають права приватизувати, обмiнювати та здiйснювати подiл цього жилого примiщення, здавати його в пiднайм або вселяти в нього iнших мешканцiв.

Жилi примiщення з фондiв житла для тимчасового проживання надаються на строк до одного року з можливiстю продовження цього строку у разi неспроможностi мешканця цього примiщення набути альтернативне мiсце проживання. Пiдставами для дострокового припинення права громадянина на користування жилими примiщеннями з фондiв житла для тимчасового проживання є: надання громадянину або придбання ним iншого жилого примiщення; пiдвищення доходiв громадянина до рiвня, який дозволяє йому укласти договiр найму iншого жилого примiщення; порушення громадянином правил користування жилим примiщенням з фондiв житла для тимчасового проживання; приведення мешканцем жилого примiщення з фондiв житла для тимчасового проживання у непридатнiсть для його використання; iншi пiдстави, встановленi законом.

Порядок надання та користування жилою площею в жилих примiщеннях з фондiв житла для тимчасового проживання встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

<полное_название xml:id="x993vcafo4q5x1zowxuprdzlyj">Глава 5. Забезпечення громадян жилими примiщеннями в будинках житлово-будiвельних кооперативiв i користування ними

Глава 5. Забезпечення громадян жилими примiщеннями в будинках житлово-будiвельних кооперативiв i користування ними

<полное_название xml:id="x204q5phrw9t9pk9w22czjojol">Стаття 133. Право громадян на вступ до житлово-будiвельного кооперативу i одержання в ньому жилого примiщення

Стаття 133. Право громадян на вступ до житлово-будiвельного кооперативу i одержання в ньому жилого примiщення

Громадяни, якi потребують полiпшення житлових умов, вправi вступити до житлово-будiвельного кооперативу i одержати в ньому квартиру.

<полное_название xml:id="x8gnq5xyovrw41pnzpc70w3tmg">Стаття 134. Облiк громадян, якi бажають вступити до житлово-будiвельного кооперативу

Стаття 134. Облiк громадян, якi бажають вступити до житлово-будiвельного кооперативу

На облiк бажаючих вступити до житлово-будiвельного кооперативу беруться громадяни, якi постiйно проживають у даному населеному пунктi (якщо iнше не встановлено законодавством Союзу РСР i Української РСР) i потребують полiпшення житлових умов.

Потребуючими полiпшення житлових умов визнаються громадяни, якi мають право бути взятими на облiк для одержання жилих примiщень у будинках державного i громадського житлового фонду (стаття 34), а також громадяни, забезпеченi жилою площею нижче за рiвень, що визначається Радою Мiнiстрiв Української РСР i Українською республiканською радою професiйних спiлок.

Законодавством Союзу РСР i Української РСР може бути встановлено й iншi пiдстави для взяття громадян на облiк бажаючих вступити до житлово-будiвельного кооперативу.

Облiк громадян, якi бажають вступити до житлово-будiвельного кооперативу, здiйснюється у виконавчому комiтетi районної, мiської, районної в мiстi, селищної, сiльської Ради народних депутатiв. Облiк бажаючих вступити до житлово-будiвельного кооперативу громадян, якi працюють на пiдприємствах, в установах, органiзацiях, при яких органiзуються кооперативи, здiйснюється за мiсцем роботи, а за їх бажанням — також у виконавчому комiтетi Ради народних депутатiв. Нарiвнi з ними беруться на облiк громадяни, якi залишили роботу на цих пiдприємствах, в установах, органiзацiях у зв’язку з виходом на пенсiю, а також особи, зазначенi в частинi другiй статтi 37 цього Кодексу.

Порядок облiку громадян, якi бажають вступити до житлово-будiвельного кооперативу, встановлюється законодавством Союзу РСР i Української РСР.

Правила облiку громадян, якi бажають вступити до житлово-будiвельного кооперативу, затверджуються Радою Мiнiстрiв Української РСР i Українською республiканською радою професiйних спiлок.

Громадяни, якi перебувають на облiку бажаючих вступити до житлово-будiвельного кооперативу, вносяться до єдиного державного реєстру громадян, якi потребують полiпшення житлових умов.

<полное_название xml:id="x3d2m6xnvy07j00famlvb1nih3">Стаття 135. Умови прийому громадян до членiв житлово-будiвельного кооперативу

Стаття 135. Умови прийому громадян до членiв житлово-будiвельного кооперативу

Умови прийому громадян до членiв житлово-будiвельного кооперативу встановлюються законодавством Союзу РСР, цим Кодексом та iншими актами законодавства Української РСР.

До членiв житлово-будiвельного кооперативу приймаються громадяни, якi постiйно проживають у даному населеному пунктi (якщо iнше не встановлено законодавством Союзу РСР i Української РСР) i перебувають на облiку бажаючих вступити до житлово-будiвельного кооперативу та внесенi до єдиного державного реєстру громадян, якi потребують полiпшення житлових умов, або користуються правом позачергового прийому до членiв кооперативу, а також громадяни, зазначенi в частинi першiй статтi 143, частинi другiй статтi 145 i частинi першiй статтi 146 цього Кодексу.

<полное_название xml:id="x6g2lfpxkbw04qeah3x11k4gb2">Стаття 136. Черговiсть прийому до членiв житлово-будiвельного кооперативу

Стаття 136. Черговiсть прийому до членiв житлово-будiвельного кооперативу

Громадяни, якi перебувають на облiку бажаючих вступити до житлово-будiвельного кооперативу, приймаються до членiв органiзовуваного кооперативу в порядку черговостi.

Черговiсть прийому до членiв кооперативу визначається за часом взяття на облiк бажаючих вступити до житлово-будiвельного кооперативу (включення до спискiв осiб, якi користуються правом першочергового вступу до кооперативу).

У першу чергу до членiв житлово-будiвельного кооперативу приймаються громадяни, якi перебувають на облiку для одержання жилих примiщень у будинках державного або громадського житлового фонду, а також громадяни, зазначенi в статтi 45 цього Кодексу.

Поза чергою до членiв житлово-будiвельного кооперативу приймаються громадяни, якi користуються правом позачергового одержання жилих примiщень у будинках державного або громадського житлового фонду (стаття 46), а також громадяни, зазначенi в статтi 171 цього Кодексу.

Законодавством Союзу РСР i Української РСР право першочергового та позачергового прийому до членiв житлово-будiвельного кооперативу може бути надано й iншим громадянам.

До членiв дiючого житлово-будiвельного кооперативу приймаються насамперед громадяни, якi користуються переважним правом на вступ до даного кооперативу, а в разi їх вiдсутностi iншi громадяни вiдповiдно до черговостi, встановленої в цiй статтi, якщо iнше не передбачено законодавством Союзу РСР.

<полное_название xml:id="x38prgbt906nvn67dwd1bw4ci">Стаття 137. Порядок органiзацiї i дiяльностi житлово-будiвельних кооперативiв

Стаття 137. Порядок органiзацiї i дiяльностi житлово-будiвельних кооперативiв

Житлово-будiвельнi кооперативи органiзуються при виконавчих комiтетах мiсцевих Рад народних депутатiв, при пiдприємствах, установах i органiзацiях.

Рiшення про органiзацiю кооперативiв при пiдприємствах, установах, органiзацiях приймаються з урахуванням пропозицiй трудових колективiв.

Порядок органiзацiї та дiяльностi житлово-будiвельних кооперативiв установлюється законодавством Союзу РСР, цим Кодексом, Примiрним статутом житлово-будiвельного кооперативу та iншими актами законодавства Української РСР.

Примiрний статут житлово-будiвельного кооперативу затверджується Радою Мiнiстрiв Української РСР.

Житлово-будiвельний кооператив дiє на основi статуту, прийнятого вiдповiдно до Примiрного статуту житлово-будiвельного кооперативу загальними зборами громадян, якi вступають до органiзовуваного кооперативу, i зареєстрованого в установленому порядку.

Громадяни, яких включено до затвердженого виконавчим комiтетом районної, мiської, районної в мiстi Ради народних депутатiв списку осiб, що вступають до органiзовуваного житлово-будiвельного кооперативу, вважаються членами цього кооперативу з дня реєстрацiї статуту, а громадяни, яких прийнято до дiючого житлово-будiвельного кооперативу, — з дня затвердження виконавчим комiтетом районної, мiської, районної в мiстi Ради народних депутатiв рiшення загальних зборiв членiв кооперативу про прийом до кооперативу.

<полное_название xml:id="x6m3zd20fncjpn5nahjtlwiqgp">Стаття 138. Контроль виконавчих комiтетiв мiсцевих Рад народних депутатiв за дiяльнiстю житлово-будiвельних кооперативiв

Стаття 138. Контроль виконавчих комiтетiв мiсцевих Рад народних депутатiв за дiяльнiстю житлово-будiвельних кооперативiв

Виконавчi комiтети мiсцевих Рад народних депутатiв здiйснюють контроль за дiяльнiстю житлово-будiвельних кооперативiв, за експлуатацiєю та ремонтом належних їм будинкiв. Виконавчий комiтет районної, мiської, районної в мiстi Ради народних депутатiв вправi скасувати рiшення загальних зборiв чи правлiння кооперативу, якщо воно суперечить законодавству.

<полное_название xml:id="x10eeatcuo0obb1yp0lkm2ize2">Стаття 139. Допомога держави житлово-будiвельним кооперативам

Стаття 139. Допомога держави житлово-будiвельним кооперативам

Держава подає житлово-будiвельним кооперативам допомогу в експлуатацiї та ремонтi належних їм будинкiв, а також у забезпеченнi жилими примiщеннями членiв житлово-будiвельного кооперативу на час проведення капiтального ремонту, коли ремонт не може бути проведено без виселення громадян, якi проживають у цих будинках.

<полное_название xml:id="xewelbmkjqfdj12to0muwrpulm">Стаття 140. Передача житлово-будiвельному кооперативу рiвноцiнного жилого будинку замiсть того, що зноситься

Стаття 140. Передача житлово-будiвельному кооперативу рiвноцiнного жилого будинку замiсть того, що зноситься

Якщо належний житлово-будiвельному кооперативу будинок пiдлягає знесенню у зв’язку з вилученням земельної дiлянки для державних або громадських потреб, кооперативу замiсть будинку, що зноситься, передається у власнiсть рiвноцiнний жилий будинок.

<полное_название xml:id="x5vgd832slc2t3kc3yujznb2aw">Стаття 141. Надання членовi житлово-будiвельного кооперативу квартири

Стаття 141. Надання членовi житлово-будiвельного кооперативу квартири

Особi, прийнятiй до членiв житлово-будiвельного кооперативу, за рiшенням загальних зборiв членiв кооперативу, затвердженим виконавчим комiтетом районної, мiської, районної в мiстi Ради народних депутатiв, надається окрема квартира, що складається з однiєї чи кiлькох кiмнат, вiдповiдно до кiлькостi членiв сiм’ї, суми її пайового внеску i граничного розмiру жилої площi, передбачуваного Примiрним статутом житлово-будiвельного кооперативу.

Заселення квартир у будинку житлово-будiвельного кооперативу провадиться за ордерами, що видаються виконавчим комiтетом районної, мiської, районної в мiстi Ради народних депутатiв. Вiдмову у видачi ордера може бути оскаржено в судовому порядку.

<полное_название xml:id="x2vjekz2ey7zuyjpkmn6by4ffy">Стаття 142. Переважне право члена житлово-будiвельного кооперативу на одержання жилого примiщення, що звiльнилося в будинку кооперативу

Стаття 142. Переважне право члена житлово-будiвельного кооперативу на одержання жилого примiщення, що звiльнилося в будинку кооперативу

Член житлово-будiвельного кооперативу, який потребує полiпшення житлових умов (частини друга i третя статтi 134), має переважне право на одержання квартири, що звiльнилася в будинку цього кооперативу. Член житлово-будiвельного кооперативу має перевагу перед усiма iншими особами на одержання кiмнати, що звiльнилася у квартирi, в якiй вiн проживає. У разi виникнення спору питання вирiшується в судовому порядку.

<полное_название xml:id="x9uh1feao64ahgdtki2pkze6pv">Стаття 143. Обмiн жилого примiщення членом житлово-будiвельного кооперативу

Стаття 143. Обмiн жилого примiщення членом житлово-будiвельного кооперативу

Член житлово-будiвельного кооперативу вправi за письмовою згодою проживаючих разом з ним членiв сiм’ї, включаючи тимчасово вiдсутнiх, провести обмiн займаного жилого примiщення з наймачем жилого примiщення в будинку державного або громадського житлового фонду чи з iншим членом житлово-будiвельного кооперативу, в тому числi з проживаючими в iншому населеному пунктi, за умови прийому до членiв кооперативу особи, що вселяється у зв’язку з обмiном у будинок житлово-будiвельного кооперативу.

Обмiн жилими примiщеннями мiж членами того ж самого кооперативу провадиться за рiшенням загальних зборiв членiв кооперативу.

При проведеннi обмiну застосовуються правила, встановленi статтею 83 цього Кодексу.

Якщо мiж членом кооперативу та членами його сiм’ї не досягнуто згоди про обмiн, то член кооперативу, а також його дружина, що має право на частину паєнагромадження, можуть вимагати в судовому порядку примусового обмiну займаного примiщення на примiщення в рiзних будинках (квартирах).

Обмiн не допускається у випадках, зазначених у статтi 86 цього Кодексу.

<полное_название xml:id="x61tj338maer2ge4zqjv963veb">Стаття 144. Найом жилого примiщення в будинку житлово-будiвельного кооперативу

Стаття 144. Найом жилого примiщення в будинку житлово-будiвельного кооперативу

Член житлово-будiвельного кооперативу вправi за згодою членiв сiм’ї, якi проживають разом з ним, i правлiння кооперативу здавати в найом частину жилого примiщення, а в разi тимчасового виїзду всiєї сiм’ї — все примiщення.

У разi вiдмови правлiння кооперативу дати згоду на здачу жилого примiщення в найом спiр може бути вирiшено в судовому порядку.

Договiр найму укладається в письмовiй формi з наступною реєстрацiєю в правлiннi житлово-будiвельного кооперативу.

До договору найму жилого примiщення в будинку житлово-будiвельного кооперативу застосовуються правила про договiр пiднайму в будинках державного i громадського житлового фонду (статтi 91–94, 97).

Розмiр плати за здане в найом примiщення встановлюється угодою сторiн, але не може перевищувати розмiру стягуваних з члена кооперативу експлуатацiйних витрат, що припадають на здаване примiщення (частину примiщення), i вiдповiдної частини витрат по оплатi комунальних послуг.

<полное_название xml:id="xf1yrlqax1ejvhqczpwzm23e1v">Стаття 145. Користування жилим примiщенням членами сiм’ї члена житлово-будiвельного кооперативу

Стаття 145. Користування жилим примiщенням членами сiм’ї члена житлово-будiвельного кооперативу

Члени сiм’ї, якi проживають разом з членом житлово-будiвельного кооперативу, мають рiвне з ним право користування жилим примiщенням. Такого ж права набувають особи, якi вселилися в жиле примiщення в будинку житлово-будiвельного кооперативу як члени сiм’ї, якщо при їх вселеннi не було iншої угоди про порядок користування жилим примiщенням. Члени сiм’ї члена кооперативу, крiм дружини, що має право на частину паєнагромадження, не вправi вимагати подiлу примiщення, його обмiну i здачi в найом, а також вселення iнших осiб, за винятком неповнолiтнiх дiтей.

Якщо член житлово-будiвельного кооперативу виключений з кооперативу (крiм випадкiв, передбачених пунктами 1, 2, 4, 6, 7 статтi 147), помер або вибув з нього з iнших причин чи переселився в iншу квартиру в будинку того ж кооперативу, члени його сiм’ї, якi проживали разом з ним, зберiгають право користування жилим примiщенням за умови вступу до кооперативу одного з них. Член сiм’ї, який виявив бажання вступити до кооперативу замiсть попереднього члена кооперативу, має перевагу перед iншими особами. Дружинi члена кооперативу, що має право на частину паєнагромадження, надається перевага на вступ до кооперативу перед iншими членами сiм’ї. При вiдсутностi дружини, що має право на частину паєнагромадження, а також при вiдмовленнi її вiд вступу до кооперативу така перевага надається спадкоємцям члена кооперативу, якi проживали разом з ним.

У разi вiдмови в прийомi до кооперативу осiб, зазначених у частинi другiй цiєї статтi, спiр може бути вирiшено в судовому порядку.

Повнолiтнi члени сiм’ї члена кооперативу зобов’язанi брати участь в оплатi витрат по експлуатацiї i ремонту будинку та квартири.

До членiв сiм’ї члена житлово-будiвельного кооперативу належать особи, зазначенi в частинi другiй статтi 64 цього Кодексу. Припинення сiмейних вiдносин з членом кооперативу не позбавляє колишнiх членiв його сiм’ї права користування займаним жилим примiщенням. У разi вiдсутностi угоди мiж членом кооперативу i колишнiм членом його сiм’ї про безоплатне користування жилим примiщенням до цих вiдносин застосовуються правила, встановленi частиною п’ятою статтi 144 цього Кодексу.

<полное_название xml:id="x8tl937rm8vbknwjoneoq1eorl">Стаття 146. Подiл жилого примiщення мiж подружжям

Стаття 146. Подiл жилого примiщення мiж подружжям

Подiл квартири в будинку житлово-будiвельного кооперативу мiж членом кооперативу i його дружиною допускається в разi розiрвання шлюбу мiж ними, якщо пай є спiльною власнiстю подружжя i якщо кожному з колишнього подружжя є можливiсть видiлити iзольоване жиле примiщення в займанiй ними квартирi. Подiл квартири провадиться за згодою мiж колишнiм подружжям, а в разi вiдсутностi згоди — за рiшенням суду.

Якщо подiлити квартиру неможливо, один з колишнього подружжя, за яким визнано право на частину паєнагромадження, вправi вимагати вiд другого, який є членом житлово-будiвельного кооперативу, виплати йому суми, що вiдповiдає його частинi паєнагромадження. Пiсля одержання зазначеної компенсацiї вiн повинен звiльнити займане примiщення, а в разi вiдмовлення — пiдлягає виселенню в судовому порядку без надання iншого жилого примiщення.

<полное_название xml:id="x7639imb0l889yjdnkh8409253">Стаття 147. Виключення з житлово-будiвельного кооперативу

Стаття 147. Виключення з житлово-будiвельного кооперативу

Члена житлово-будiвельного кооперативу може бути виключено з кооперативу у випадках:

1) подання вiдомостей, що не вiдповiдають дiйсностi i були пiдставою для прийому до кооперативу, а також неправомiрних дiй службових осiб при вирiшеннi питання про прийом до членiв кооперативу;

2) встановлення вироком суду, що пайовий внесок складається з коштiв, добутих злочинним шляхом;

3) систематичного руйнування чи псування жилого примiщення, або використання його не за призначенням, або систематичного порушення правил соцiалiстичного спiвжиття, що робить неможливим для iнших проживання з членом кооперативу в однiй квартирi чи в одному будинку, якщо заходи запобiгання i громадського впливу виявились безрезультатними;

4) систематичного здавання жилого примiщення в найом з метою одержання нетрудових доходiв;

5) виїзду на iнше постiйне мiсце проживання;

6) несплати пайового внеску;

7) систематичної несплати без поважних причин внескiв на погашення банкiвського кредиту або внескiв на експлуатацiю та ремонт будинку;

8) в iнших випадках, передбачених Примiрним статутом житлово-будiвельного кооперативу.

Порядок виключення з житлово-будiвельного кооперативу встановлюється Примiрним статутом житлово-будiвельного кооперативу.

Рiшення про виключення з житлово-будiвельного кооперативу може бути оспорено в судовому порядку.

<полное_название xml:id="xaoujwi8pzc6t8mtvfhac28teo">Стаття 148. Виселення з будинку житлово-будiвельного кооперативу

Стаття 148. Виселення з будинку житлово-будiвельного кооперативу

Член житлово-будiвельного кооперативу, виключений з кооперативу, втрачає право користування квартирою в будинку кооперативу i в разi вiдмовлення звiльнити її пiдлягає виселенню в судовому порядку без надання iншого жилого примiщення. Якщо члена кооперативу виключено з кооперативу з пiдстав, передбачених пунктами 1, 2, 4, 6, 7 статтi 147 цього Кодексу, то виселенню пiдлягають також члени його сiм’ї та iншi особи, якi проживають разом з ним.

Якщо член житлово-будiвельного кооперативу вибув з кооперативу або переселився в iншу квартиру в будинку того ж кооперативу, а займане ним жиле примiщення не закрiплено в установленому порядку за членами його сiм’ї, вони, а також iншi особи, що проживають у цьому примiщеннi, пiдлягають виселенню в судовому порядку без надання iншого жилого примiщення.

Членiв сiм’ї члена житлово-будiвельного кооперативу та iнших осiб, якi проживають разом з ним, може бути виселено в судовому порядку без надання iншого жилого примiщення також у випадках, передбачених частиною першою статтi 116 цього Кодексу.

<полное_название xml:id="x5m8mrukw2o7ac59t2ybwlb2bb">Стаття 149. Визначення прав i обов’язкiв члена житлово-будiвельного кооперативу

Стаття 149. Визначення прав i обов’язкiв члена житлово-будiвельного кооперативу

Права i обов’язки члена житлово-будiвельного кооперативу, а також членiв його сiм’ї, умови користування i пiдстави припинення користування жилими примiщеннями визначаються статутом кооперативу.

<полное_название xml:id="xdfi5j2ilarrjbbf4edm8u657p">Глава 6. Користування жилими примiщеннями в будинках (квартирах) приватного житлового фонду

Глава 6. Користування жилими примiщеннями в будинках (квартирах) приватного житлового фонду

<полное_название xml:id="x6gnwv589w7b9vnt5i5zeblbcn">Стаття 150. Користування жилим будинком (квартирою), що належить громадяниновi

Стаття 150. Користування жилим будинком (квартирою), що належить громадяниновi

Громадяни, якi мають у приватнiй власностi будинок (частину будинку), квартиру, користуються ним (нею) для особистого проживання i проживання членiв їх сiмей i мають право розпоряджатися цiєю власнiстю на свiй розсуд: продавати, дарувати, заповiдати, здавати в оренду, обмiнювати, закладати, укладати iншi не забороненi законом угоди.

<полное_название xml:id="x74olgn5q5lss1jkyhlb0noy4h">Стаття 151. Обов’язки власника по забезпеченню схоронностi жилого будинку (квартири)

Стаття 151. Обов’язки власника по забезпеченню схоронностi жилого будинку (квартири)

Громадяни, якi мають в приватнiй власностi жилий будинок (квартиру), зобов’язанi забезпечувати його схороннiсть, провадити за свiй рахунок поточний i капiтальний ремонт, утримувати в порядку придомову територiю.

Безгосподарне утримання громадянином належного йому будинку (квартири) тягне за собою наслiдки, передбаченi Цивiльним кодексом Української РСР.

<полное_название xml:id="xchhyjcghxopoli60wplbfon8i">Стаття 152. Порядок проведення переобладнання i перепланування примiщень приватного житлового фонду

Стаття 152. Порядок проведення переобладнання i перепланування примiщень приватного житлового фонду

Виконання власниками робiт з переобладнання та перепланування жилого будинку i жилого примiщення приватного житлового фонду, якi не передбачають втручання в несучi конструкцiї та/або iнженернi системи загального користування, не потребує отримання документiв, що дають право на їх виконання. Пiсля завершення зазначених робiт введення об’єкта в експлуатацiю не потребується.

<полное_название xml:id="x413nvlopc35zw0epkd1x1vir">Стаття 153. Сприяння держави в ремонтi та благоустрої жилих будинкiв (квартир), що належать громадяниновi

Стаття 153. Сприяння держави в ремонтi та благоустрої жилих будинкiв (квартир), що належать громадяниновi

Держава подає громадянам, якi мають в приватнiй власностi жилi будинки (квартири), допомогу в їх ремонтi та благоустрої. Ремонт будинкiв (квартир), що належать громадянам, за їх бажанням може провадитися пiдприємствами побутового обслуговування населення.

<полное_название xml:id="x4iry3u9lgynaftt0hw8fwok7q">Стаття 154. Контроль за утриманням будинкiв (квартир), що належать громадянам

Стаття 154. Контроль за утриманням будинкiв (квартир), що належать громадянам

Виконавчi комiтети мiсцевих Рад народних депутатiв здiйснюють контроль за утриманням будинкiв (квартир), що належать громадянам.

<полное_название xml:id="x1rqje4knbe5uunm7hts5fmd3">Стаття 155. Гарантiї прав громадян, якi мають в приватнiй власностi жилий будинок (квартиру)

Стаття 155. Гарантiї прав громадян, якi мають в приватнiй власностi жилий будинок (квартиру)

Жилi будинки (квартири), що є в приватнiй власностi громадян, не може бути в них вилучено, власника не може бути позбавлено права користування жилим будинком (квартирою), крiм випадкiв, установлених законодавством Союзу РСР i Української РСР.

<полное_название xml:id="xcqsbgrah47l2nrqxrm2w9l9kv">Стаття 156. Права i обов’язки членiв сiм’ї власника жилого будинку (квартири)

Стаття 156. Права i обов’язки членiв сiм’ї власника жилого будинку (квартири)

Члени сiм’ї власника жилого будинку (квартири), якi проживають разом з ним у будинку (квартирI), що йому належить, користуються жилим примiщенням нарiвнi з власником будинку (квартири), якщо при їх вселеннi не було iншої угоди про порядок користування цим примiщенням.

За згодою власника будинку (квартири) член його сiм’ї вправi вселяти в займане ним жиле примiщення iнших членiв сiм’ї. На вселення до батькiв їх неповнолiтнiх дiтей згоди власника не потрiбно.

Члени сiм’ї власника будинку зобов’язанi дбайливо ставитися до жилого будинку (квартири). Повнолiтнi члени сiм’ї власника зобов’язанi брати участь у витратах по утриманню будинку (квартири) i придомової територiї та проведенню ремонту. Спори мiж власником та членами його сiм’ї про розмiр участi у витратах вирiшуються в судовому порядку.

До членiв сiм’ї власника будинку (квартири) належать особи, зазначенi в частинi другiй статтi 64 цього Кодексу. Припинення сiмейних вiдносин з власником будинку (квартири) не позбавляє їх права користування займаним примiщенням. У разi вiдсутностi угоди мiж власником будинку (квартири) i колишнiм членом його сiм’ї про безоплатне користування жилим примiщенням до цих вiдносин застосовуються правила, встановленi статтею 162 цього Кодексу.

<полное_название xml:id="x62hdc1n7oc7p99b7mn77xq2av">Стаття 157. Виселення членiв сiм’ї власника жилого будинку (квартири)

Стаття 157. Виселення членiв сiм’ї власника жилого будинку (квартири)

Членiв сiм’ї власника жилого будинку (квартири) може бути виселено у випадках, передбачених частиною першою статтi 116 цього Кодексу. Виселення провадиться у судовому порядку без надання iншого жилого примiщення.

<полное_название xml:id="x8qye9f9kcg1y7ivo4lr4g0par">Стаття 158. Договiр найму жилого примiщення в будинку (квартирI), що належить громадяниновi

Стаття 158. Договiр найму жилого примiщення в будинку (квартирI), що належить громадяниновi

Наймач користується жилим примiщенням у будинку (квартирI), що належить громадяниновi на правi приватної власностi, вiдповiдно до договору найму жилого примiщення.

Договiр найму жилого примiщення укладається мiж власником будинку (квартири) i наймачем у письмовiй формi з наступною реєстрацiєю у виконавчому комiтетi мiсцевої Ради народних депутатiв або в органi управлiння, що ним утворюється. Договiр повинен мiстити вказiвку на предмет договору, строк, на який вiн укладається, визначати права i обов’язки наймодавця i наймача та iншi умови найму.

<полное_название xml:id="xb7kb2wx3uvmphzq2crcd7i41q">Стаття 159. Предмет i строк договору найму жилого примiщення в будинку (квартирI), що належить громадяниновi

Стаття 159. Предмет i строк договору найму жилого примiщення в будинку (квартирI), що належить громадяниновi

Предметом договору найму в будинку (квартирI), що належить громадяниновi на правi приватної власностi, може бути як iзольоване, так i неiзольоване жиле примiщення (кiмната, зв’язана з iншою кiмнатою спiльним входом), а також частина кiмнати. Не можуть бути самостiйним предметом договору найму примiщення, непридатнi для проживання (пiдвали тощо), а також пiдсобнi примiщення (кухня, коридор, комора та iн.).

Жиле примiщення здається наймачевi на визначений строк або без зазначення строку.

<полное_название xml:id="xdtxi056w9awprhve70917yljf">Стаття 160. Права i обов’язки членiв сiм’ї наймача жилого примiщення в будинку (квартирI), що належить громадяниновi

Стаття 160. Права i обов’язки членiв сiм’ї наймача жилого примiщення в будинку (квартирI), що належить громадяниновi

Члени сiм’ї наймача, якi проживають разом з ним у будинку (квартирI), що належить громадяниновi на правi приватної власностi, користуються нарiвнi з наймачем усiма правами i несуть усi обов’язки, що випливають з договору найму. Повнолiтнi члени сiм’ї несуть солiдарну з наймачем майнову вiдповiдальнiсть за зобов’язаннями, що випливають iз зазначеного договору.

<полное_название xml:id="x62x29j98iruyjm5b62qklsgt3">Стаття 161. Право наймача на вселення iнших осiб у займане ним жиле примiщення в будинку (квартирI), що належить громадяниновi

Стаття 161. Право наймача на вселення iнших осiб у займане ним жиле примiщення в будинку (квартирI), що належить громадяниновi

Наймач вправi вселити в займане ним жиле примiщення у будинку (квартирI), що належить громадяниновi на правi особистої власностi, свою дружину, дiтей, батькiв, а також iнших осiб за письмовою згодою власника будинку (квартири) i всiх членiв сiм’ї, якi проживають з наймачем. На вселення до батькiв їх неповнолiтнiх дiтей зазначеної згоди не потрiбно.

Особи, що вселилися в жиле примiщення вiдповiдно до цiєї статтi як члени сiм’ї наймача, набувають рiвного з iншими членами сiм’ї права користування примiщенням, якщо при їх вселеннi мiж цими особами, наймодавцем, наймачем та членами його сiм’ї, якi проживають разом з ним, не було iншої угоди про порядок користування жилим примiщенням.

<полное_название xml:id="x9ntnm606biw8ydrf3l1leXXVe">Стаття 162. Плата за користування жилим примiщенням i за комунальнi послуги в будинку (квартирI), що належить громадяниновi

Стаття 162. Плата за користування жилим примiщенням i за комунальнi послуги в будинку (квартирI), що належить громадяниновi

Плата за користування жилим примiщенням в будинку (квартирI), що належить громадяниновi на правi приватної власностi, встановлюється угодою сторiн.

Плата за комунальнi послуги береться крiм квартирної плати за затвердженими в установленому порядку тарифами.

Строки внесення квартирної плати i плати за комунальнi послуги визначаються угодою сторiн. Наймач зобов’язаний своєчасно вносити квартирну плату i плату за комунальнi послуги.

<полное_название xml:id="x1y3gu07ddfcjfx67p7i6w7gqr">Стаття 163. Збереження жилої площi за тимчасово вiдсутнiми наймачем та членами його сiм’ї

Стаття 163. Збереження жилої площi за тимчасово вiдсутнiми наймачем та членами його сiм’ї

У разi тимчасової вiдсутностi наймача або членiв його сiм’ї за ними зберiгається займане жиле примiщення у випадках i в межах строкiв, установлених частиною першою, пунктами 1 i 5 частини третьої i частиною четвертою статтi 71 цього Кодексу.

Тимчасова вiдсутнiсть наймача та членiв його сiм’ї не звiльняє їх вiд виконання обов’язкiв за договором найму жилого примiщення.

<полное_название xml:id="xczy3ammb4ardl5d4ffb76c22v">Стаття 164. Обмiн жилими примiщеннями в будинках (квартирах), що належать громадянам

Стаття 164. Обмiн жилими примiщеннями в будинках (квартирах), що належать громадянам

Наймач жилого примiщення в будинку (квартирI), що належить громадяниновi на правi приватної власностi, вправi за письмовою згодою проживаючих разом з ним членiв сiм’ї, включаючи тимчасово вiдсутнiх, а також власника будинку (квартири) провести обмiн займаного жилого примiщення з iншим наймачем у цьому будинку (квартирI) або в iншому будинку (квартирI), що належить громадяниновi на правi приватної власностi.

Вiдмову власника будинку (квартири) у згодi на обмiн жилими примiщеннями не може бути оспорено в судовому порядку.

<полное_название xml:id="x7xw3urgd5xalayoejatvvdz9m">Стаття 165. Виселення наймача на час капiтального ремонту жилого будинку (квартири), що належить громадяниновi

Стаття 165. Виселення наймача на час капiтального ремонту жилого будинку (квартири), що належить громадяниновi

При проведеннi капiтального ремонту жилого будинку (квартири), що належить громадяниновi на правi приватної власностi, коли ремонт не може бути проведено без виселення наймача, власник будинку (квартири) вправi вимагати його виселення. Власник будинку (квартири) не зобов’язаний надавати виселюваному на час ремонту iнше жиле примiщення.

У разi вiдмовлення наймача звiльнити жиле примiщення власник будинку (квартири) може вимагати його виселення в судовому порядку.

Пiсля закiнчення ремонту власник будинку (квартири) зобов’язаний надати наймачевi займане ним ранiше або iнше рiвноцiнне жиле примiщення в належному йому будинку (квартирI), за винятком випадкiв, коли вiдповiдно до затвердженого виконавчим комiтетом мiсцевої Ради народних депутатiв проекту переобладнання чи перепланування будинку (квартири) жиле примiщення, займане наймачем, не може бути збережено.

<полное_название xml:id="xcl48e44fz5yk294y4mp9w750y">Стаття 166. Змiна договору найму жилого примiщення в будинку (квартирI), що належить громадяниновi

Стаття 166. Змiна договору найму жилого примiщення в будинку (квартирI), що належить громадяниновi

Договiр найму жилого примiщення в будинку (квартирI), що належить громадяниновi на правi приватної власностi, може бути змiнено тiльки за згодою наймача, членiв його сiм’ї i наймодавця, за винятком випадкiв вселення батьками своїх неповнолiтнiх дiтей (частина перша статтi 161), а також надання наймачевi пiсля закiнчення капiтального ремонту будинку (квартири) iншого жилого примiщення (частина третя статтi 165).

У разi смертi наймача або втрати ним права на жиле примiщення права i обов’язки за договором найму здiйснюють члени його сiм’ї.

<полное_название xml:id="x3g7mqk1r3kx44ri2a2ojeg4n2">Стаття 167. Розiрвання наймачем договору найму жилого примiщення в будинку (квартирI), що належить громадяниновi

Стаття 167. Розiрвання наймачем договору найму жилого примiщення в будинку (квартирI), що належить громадяниновi

Наймач жилого примiщення в будинку (квартирI), що належить громадяниновi на правi приватної власностi, вправi за згодою членiв сiм’ї в будь-який час розiрвати договiр найму.

У разi вибуття наймача та членiв його сiм’ї на постiйне проживання до iншого населеного пункту або в iнше жиле примiщення в тому ж населеному пунктi договiр найму жилого примiщення вважається розiрваним з дня вибуття. Якщо з жилого примiщення вибуває не вся сiм’я, то договiр найму жилого примiщення не розривається, а член сiм’ї, який вибув, втрачає право користування цим жилим примiщенням з дня вибуття.

<полное_название xml:id="xa0umn2rmkqjz8a7knkw5g1mxd">Стаття 168. Припинення договору найму жилого примiщення в будинку (квартирI), що належить громадяниновi. Розiрвання договору за вимогою наймодавця

Стаття 168. Припинення договору найму жилого примiщення в будинку (квартирI), що належить громадяниновi. Розiрвання договору за вимогою наймодавця

Укладений на визначений строк договiр найму жилого примiщення в будинку (квартирI), що належить громадяниновi на правi приватної власностi, припиняється пiсля закiнчення цього строку, i його може бути продовжено лише за угодою мiж наймачем i наймодавцем.

Дострокове розiрвання договору найму жилого примiщення з iнiцiативи наймодавця можливе лише за згодою наймача.

Договiр найму жилого примiщення, укладений на невизначений строк, може бути розiрвано за вимогою наймодавця, якщо жиле примiщення, займане наймачем, необхiдне для проживання йому та членам його сiм’ї. У цьому випадку власник будинку (квартири) повинен попередити наймача про наступне розiрвання договору за три мiсяцi.

Договiр найму жилого примiщення, укладений як на визначений, так i на невизначений строк, може бути розiрвано за вимогою наймодавця, якщо наймач або особи, якi проживають разом з ним, систематично руйнують чи псують жиле примiщення, або використовують його не за призначенням, або систематичним порушенням правил соцiалiстичного спiвжиття роблять неможливим для iнших проживання з ними в однiй квартирi чи одному будинку (квартирI), а також у разi систематичного невнесення наймачем квартирної плати i плати за комунальнi послуги.

<полное_название xml:id="x1rnmm6mua2arkikzlyg1hy5v9">Стаття 169. Виселення наймача в разi припинення договору найму жилого примiщення

Стаття 169. Виселення наймача в разi припинення договору найму жилого примiщення

У разi припинення договору найму жилого примiщення в будинку (квартирI), що належить громадяниновi на правi приватної власностi, наймач i особи, якi проживають разом з ним, зобов’язанi звiльнити жиле примiщення, а в разi вiдмовлення — пiдлягають виселенню в судовому порядку без надання iншого жилого примiщення.

<полное_название xml:id="x49nwbt6j2jpinn666a6i5bjpl">Стаття 170. Дiя договору найму жилого примiщення при переходi права власностi на жилий будинок (квартиру) до iншої особи

Стаття 170. Дiя договору найму жилого примiщення при переходi права власностi на жилий будинок (квартиру) до iншої особи

При переходi права власностi на жилий будинок (частину будинку, квартиру), в якому знаходиться здане в найом жиле примiщення, до iншої особи договiр найму зберiгає силу до закiнчення зазначеного в ньому строку.

Якщо договiр найму укладено без зазначення строку, новий власник будинку (квартири) вправi вимагати його розiрвання у випадках i в порядку, передбачених статтею 168 цього Кодексу.

<полное_название xml:id="x7zq1fakiuarqnhns9q0lgzliu">Стаття 171. Забезпечення жилими примiщеннями громадян, будинки яких пiдлягають знесенню у зв’язку з вилученням земельних дiлянок

Стаття 171. Забезпечення жилими примiщеннями громадян, будинки яких пiдлягають знесенню у зв’язку з вилученням земельних дiлянок

У разi знесення жилих будинкiв, що є в приватнiй власностi громадян, у зв’язку з вилученням земельних дiлянок для державних або громадських потреб зазначеним громадянам, членам їх сiмей, а також iншим громадянам, якi постiйно проживають у цих будинках, надаються за встановленими нормами квартири в будинках державного або громадського житлового фонду. Крiм того, власникам жилих будинкiв на їх вибiр або сплачується вартiсть будинкiв, будiвель та пристроїв, що зносяться, або надається право використати матерiали вiд розбирання цих будинкiв, будiвель та пристроїв за своїм розсудом. За бажанням громадян виконавчi комiтети мiсцевих Рад народних депутатiв забезпечують їм (замiсть надання квартир) можливiсть позачергового вступу до членiв житлово-будiвельних кооперативiв i одержання в них квартир.

<полное_название xml:id="x5u5fhaa5xswmvpc06m6mevppn">Стаття 172. Перенесення жилих будинкiв та будiвель, що пiдлягають знесенню

Стаття 172. Перенесення жилих будинкiв та будiвель, що пiдлягають знесенню

За бажанням громадян належнi їм жилi будинки та будiвлi, що пiдлягають знесенню, може бути перенесено й вiдбудовано на новому мiсцi.

<полное_название xml:id="x668584k6lcp47pb5wee7xrhnn">Стаття 173. Спорудження на новому мiсцi жилих будинкiв, будiвель та пристроїв для громадян, будинки яких пiдлягають знесенню

Стаття 173. Спорудження на новому мiсцi жилих будинкiв, будiвель та пристроїв для громадян, будинки яких пiдлягають знесенню

Вiдповiдно до Основ житлового законодавства Союзу РСР i союзних республiк у випадках, установлених Радою Мiнiстрiв СРСР, для громадян, будинки яких пiдлягають знесенню, за їх бажанням споруджуються на новому мiсцi жилi будинки, будiвлi та пристрої i передаються цим громадянам у приватну власнiсть. При цьому вiдшкодування вартостi жилих будинкiв, будiвель та пристроїв, що зносяться, не провадиться.

<полное_название xml:id="xb5pt12dcpczi1b02lb6rgqe6r">Стаття 174. Порядок надання квартир, вiдшкодування вартостi будинкiв (квартир), будiвель та пристроїв, що зносяться, i умови їх перенесення

Стаття 174. Порядок надання квартир, вiдшкодування вартостi будинкiв (квартир), будiвель та пристроїв, що зносяться, i умови їх перенесення

Вiдповiдно до Основ житлового законодавства Союзу РСР i союзних республiк порядок надання квартир, розмiри i порядок вiдшкодування вартостi будинкiв (квартир), будiвель та пристроїв, що зносяться, i умови, за яких провадиться їх перенесення, встановлюються Радою Мiнiстрiв СРСР.

<полное_название xml:id="xen6ajkoxedu615yhl70gbftwz">Роздiл IV. Забезпечення схоронностi житлового фонду, його експлуатацiя та ремонт

Роздiл IV. Забезпечення схоронностi житлового фонду, його експлуатацiя та ремонт

<полное_название xml:id="x3ck3zolu741c3g48t5vsczbeq">Стаття 175. Забезпечення схоронностi житлового фонду

Стаття 175. Забезпечення схоронностi житлового фонду

Державнi i громадськi органи, пiдприємства, установи, органiзацiї, службовi особи зобов’язанi дбати про схороннiсть житлового фонду та пiдвищення його благоустрою.

<полное_название xml:id="x6oiii8zv68dwutywa8wrtol1a">Стаття 176. Обов’язки наймодавця по забезпеченню схоронностi житлового фонду

Стаття 176. Обов’язки наймодавця по забезпеченню схоронностi житлового фонду

Наймодавець зобов’язаний своєчасно провадити ремонт жилих будинкiв, забезпечувати безперебiйну роботу iнженерного обладнання будинкiв i жилих примiщень, належне утримання пiд’їздiв, iнших мiсць загального користування будинкiв i придомової територiї. Такi ж обов’язки покладаються на житлово-будiвельнi кооперативи.

Капiтальний ремонт жилих будинкiв, технiчне обслуговування їх iнженерного обладнання, а також поточний ремонт жилих примiщень, що його зобов’язаний провадити наймодавець (житлово-будiвельний кооператив), здiйснюються вiдповiдно до правил користування жилими примiщеннями, утримання жилого будинку i придомової територiї, правил i норм технiчної експлуатацiї житлового фонду.

Невиконання наймодавцем (житлово-будiвельним кооперативом) обов’язкiв по ремонту жилого примiщення у випадках, викликаних невiдкладною необхiднiстю, дає наймачевi жилого примiщення (члену житлово-будiвельного кооперативу) право провести ремонт i стягнути з наймодавця (житлово-будiвельного кооперативу) вартiсть ремонту або зарахувати її в рахунок квартирної плати (внескiв на експлуатацiю i ремонт будинку кооперативу).

<полное_название xml:id="xuc3ckfyhp8gw8lm6zwwfjp14">Стаття 177. Обов’язки громадян по забезпеченню схоронностi жилих будинкiв

Стаття 177. Обов’язки громадян по забезпеченню схоронностi жилих будинкiв

Громадяни зобов’язанi забезпечувати схороннiсть жилих примiщень, бережно ставитися до санiтарно-технiчного та iншого обладнання, до об’єктiв благоустрою, додержувати правил утримання жилого будинку i придомової територiї, правил пожежної безпеки, додержувати чистоти i порядку в пiд’їздах, кабiнах лiфтiв, на сходових клiтках та в iнших мiсцях загального користування.

Наймачi жилих примiщень на умовах i в порядку, що визначаються законодавством Української РСР, повиннi провадити за свiй рахунок поточний ремонт жилих примiщень, а при звiльненнi примiщення — здати його в належному станi. Такi ж обов’язки покладаються на членiв житлово-будiвельного кооперативу.

Якщо необхiднiсть у проведеннi внутрiквартирного поточного ремонту викликана пошкодженням частин будинку, iнженерного обладнання або зв’язана з капiтальним ремонтом будинку чи його конструктивних частин, цей ремонт провадиться наймодавцем (житлово-будiвельним кооперативом) або за його рахунок.

Перелiк робiт, що належать до внутрiквартирного поточного ремонту, встановлюється правилами користування жилими примiщеннями, утримання жилого будинку i придомової територiї та Типовим договором найму жилого примiщення.

<полное_название xml:id="xaa7809y23oswnafokdd6m0yqt">Стаття 178. Сприяння громадянам у проведеннi поточного ремонту жилих примiщень

Стаття 178. Сприяння громадянам у проведеннi поточного ремонту жилих примiщень

Виконавчi комiтети мiсцевих Рад народних депутатiв подають громадянам допомогу в проведеннi поточного ремонту жилих примiщень. Таку допомогу подають громадянам також пiдприємства, установи, органiзацiї, у вiданнi яких перебувають жилi будинки.

<полное_название xml:id="xdyn1q9q2j1h4lik8yndfuhsk1">Стаття 179. Додержання вимог Правил користування примiщеннями жилих будинкiв i прибудинковими територiями

Стаття 179. Додержання вимог Правил користування примiщеннями жилих будинкiв i прибудинковими територiями

Користування будинками (квартирами) державного i громадського житлового фонду, фонду житлово-будiвельних кооперативiв, а також приватного житлового фонду та їх утримання здiйснюється з обов’язковим додержанням вимог Правил користування примiщеннями жилих будинкiв i прибудинковими територiями, якi затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

<полное_название xml:id="xavdygq7qa5wo20c87032yk1r8">Стаття 180. Експлуатацiя та ремонт державного житлового фонду в мiстах i селищах мiського типу

Стаття 180. Експлуатацiя та ремонт державного житлового фонду в мiстах i селищах мiського типу

Вiдповiдно до Основ житлового законодавства Союзу РСР i союзних республiк експлуатацiя та ремонт державного житлового фонду (незалежно вiд вiдомчої належностI) у мiстах i селищах мiського типу здiйснюються єдиними житлово-експлуатацiйними i єдиними ремонтно-будiвельними службами в порядку, встановлюваному Радою Мiнiстрiв СРСР i Радою Мiнiстрiв Української РСР.

<полное_название xml:id="x920z5fuu26xe56pnfbt52lifd">Стаття 181. Технiчне обслуговування та ремонт будинкiв громадського житлового фонду i будинкiв житлово-будiвельних кооперативiв

Стаття 181. Технiчне обслуговування та ремонт будинкiв громадського житлового фонду i будинкiв житлово-будiвельних кооперативiв

Державнi житлово-експлуатацiйнi i ремонтно-будiвельнi служби здiйснюють за договором технiчне обслуговування та ремонт будинкiв громадського житлового фонду i будинкiв житлово-будiвельних кооперативiв. Оплата витрат, зв’язаних з обслуговуванням та ремонтом зазначених будинкiв, провадиться за ставками або на умовах, установлених для обслуговування та ремонту будинкiв державного житлового фонду.

<полное_название xml:id="xdtmig7phvx7ybcthcann24kih">Стаття 182. Експлуатацiя та ремонт житлового фонду в сiльськiй мiсцевостi

Стаття 182. Експлуатацiя та ремонт житлового фонду в сiльськiй мiсцевостi

Експлуатацiя та ремонт жилих будинкiв, що належать колгоспам, радгоспам та iншим пiдприємствам, установам, органiзацiям, розташованим у сiльськiй мiсцевостi, здiйснюються їх житлово-експлуатацiйними i ремонтно-будiвельними службами. У разi вiдсутностi таких служб експлуатацiя та ремонт зазначених будинкiв здiйснюються житлово-експлуатацiйними i ремонтно-будiвельними органiзацiями мiсцевих Рад народних депутатiв.

<полное_название xml:id="xc8wml08fe0l56i7lqfp1ou9du">Стаття 183. Планування капiтального ремонту державного житлового фонду

Стаття 183. Планування капiтального ремонту державного житлового фонду

У державних планах економiчного i соцiального розвитку Української РСР встановлюються завдання виконавчим комiтетам обласних, мiських (мiст республiканського пiдпорядкування) Рад народних депутатiв, мiнiстерствам, державним комiтетам i вiдомствам Української РСР по капiтальному ремонту житлового фонду, що перебуває у їх вiданнi.

<полное_название xml:id="xec7o7hxqrwmriv3azs9qv69a1">Стаття 184. Фiнансування затрат на експлуатацiю та ремонт державного житлового фонду

Стаття 184. Фiнансування затрат на експлуатацiю та ремонт державного житлового фонду

Фiнансування затрат на експлуатацiю та ремонт (поточний i капiтальний) житлового фонду мiсцевих Рад народних депутатiв здiйснюється за рахунок коштiв житлово-експлуатацiйних органiзацiй, а в разi недостачi цих коштiв — за рахунок державного бюджету.

Фiнансування затрат на експлуатацiю та поточний ремонт вiдомчого житлового фонду здiйснюється за рахунок коштiв житлово-експлуатацiйних органiзацiй, пiдпорядкованих пiдприємствам, установам, органiзацiям, а в разi недостачi цих коштiв — за рахунок коштiв вiдповiдних пiдприємств, установ, органiзацiй. Капiтальний ремонт вiдомчого житлового фонду здiйснюється за рахунок призначених для цього коштiв вiдповiдних пiдприємств, установ, органiзацiй.

<полное_название xml:id="x42vm9ltt283hxfjsu5xhw5c4">Стаття 185. Фiнансування затрат на експлуатацiю та ремонт громадського житлового фонду

Стаття 185. Фiнансування затрат на експлуатацiю та ремонт громадського житлового фонду

Фiнансування затрат на експлуатацiю та ремонт громадського житлового фонду здiйснюється за рахунок власних коштiв володiльцiв фонду.

<полное_название xml:id="xe4834vzc5mue4044bs02hpxag">Стаття 186. Фiнансування затрат, зв’язаних з експлуатацiєю та ремонтом нежилих будiвель i нежилих примiщень у жилих будинках

Стаття 186. Фiнансування затрат, зв’язаних з експлуатацiєю та ремонтом нежилих будiвель i нежилих примiщень у жилих будинках

Затрати, зв’язанi з експлуатацiєю та ремонтом перебуваючих на балансi житлово-експлуатацiйних органiзацiй окремих нежилих будiвель i нежилих примiщень у жилих будинках, призначених для торговельних, побутових та iнших потреб непромислового характеру, а також матерiально-технiчне забезпечення їх експлуатацiї та ремонту враховуються при плануваннi господарської дiяльностi житлово-експлуатацiйних органiзацiй.

<полное_название xml:id="xcool608rm50uaz3zmrunh7jtu">Стаття 187. Фiнансування затрат на експлуатацiю та ремонт будинкiв житлово-будiвельних кооперативiв

Стаття 187. Фiнансування затрат на експлуатацiю та ремонт будинкiв житлово-будiвельних кооперативiв

Фiнансування затрат на експлуатацiю та ремонт будинкiв житлово-будiвельних кооперативiв здiйснюється за рахунок коштiв кооперативiв.

Розмiри внескiв членiв житлово-будiвельних кооперативiв на проведення капiтального ремонту жилих будинкiв кооперативiв установлюються Радою Мiнiстрiв Української РСР.

<полное_название xml:id="x8k14e9mqavoth7xutbqfkxtth">Стаття 188. Матерiально-технiчне забезпечення експлуатацiї та ремонту житлового фонду

Стаття 188. Матерiально-технiчне забезпечення експлуатацiї та ремонту житлового фонду

Вiдповiдно до Основ житлового законодавства Союзу РСР i союзних республiк матерiально-технiчнi ресурси, необхiднi для експлуатацiї та ремонту державного i громадського житлового фонду та фонду житлово-будiвельних кооперативiв, видiляються вiдповiдно до норм їх витрачання Радам Мiнiстрiв союзних республiк, мiнiстерствам, державним комiтетам i вiдомствам СРСР у порядку, встановлюваному Радою Мiнiстрiв СРСР.

<полное_название xml:id="xakh8mbrgrik97uf98euims873">Роздiл V. Вiдповiдальнiсть за порушення житлового законодавства

Роздiл V. Вiдповiдальнiсть за порушення житлового законодавства

<полное_название xml:id="xbcawz6kz9h0o4b7qrcklcdzd1">Стаття 189. Вiдповiдальнiсть за неналежне використання житлового фонду та iншi порушення житлового законодавства

Стаття 189. Вiдповiдальнiсть за неналежне використання житлового фонду та iншi порушення житлового законодавства

Особи, виннi:

у порушеннi порядку взяття на облiк та ведення єдиного державного реєстру громадян, потребуючих полiпшення житлових умов, зняття з облiку i надання громадянам жилих примiщень;

у недодержаннi встановлених строкiв заселення жилих будинкiв i жилих примiщень;

у порушеннi правил користування жилими примiщеннями, санiтарного утримання мiсць загального користування, сходових клiток, лiфтiв, пiд’їздiв, придомових територiй;

у незаконному переобладнаннi та/або переплануваннi жилих будинкiв (квартир), iнших жилих примiщень, призначених та придатних для постiйного або тимчасового проживання, нежилих примiщень, розташованих у жилих будинках, та/або використаннi їх не за призначенням;

у порушеннi правил експлуатацiї жилих будинкiв, жилих примiщень та iнженерного обладнання, у безгосподарному їх утриманнi;

у псуваннi жилих будинкiв, жилих примiщень, їх обладнання та об’єктiв благоустрою,

несуть кримiнальну, адмiнiстративну або iншу вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством Союзу РСР i Української РСР.

Вiдповiдно до Основ житлового законодавства Союзу РСР i союзних республiк законодавством Союзу РСР i Української РСР може бути встановлено вiдповiдальнiсть i за iншi порушення житлового законодавства.

<полное_название xml:id="x1zygr81h6yzvzhhjr15sa841e">Стаття 190. Вiдшкодування шкоди, заподiяної житловому фонду

Стаття 190. Вiдшкодування шкоди, заподiяної житловому фонду

Пiдприємства, установи, органiзацiї, а також громадяни, якi заподiяли шкоду жилим будинкам, жилим примiщенням, iнженерному обладнанню, об’єктам благоустрою i зеленим насадженням на прилеглих до будинкiв дiлянках, зобов’язанi вiдшкодувати заподiяну шкоду.

Службовi особи та iншi працiвники, з вини яких пiдприємства, установи, органiзацiї мали витрати, зв’язанi з вiдшкодуванням шкоди, несуть матерiальну вiдповiдальнiсть у встановленому порядку.

<полное_название xml:id="xf51i6y9pmgl2zbfjx2ww5ewou">Роздiл VI. Вирiшення житлових спорiв

Роздiл VI. Вирiшення житлових спорiв

<полное_название xml:id="x85pqqdbvnv0fngz0ubl470a7j">Стаття 191. Порядок вирiшення житлових спорiв

Стаття 191. Порядок вирiшення житлових спорiв

Житловi спори вирiшуються вiдповiдно до закону.

<полное_название xml:id="xdyvpmx0isw3j7b736135tjckr">Роздiл VII. Заключнi положення

Роздiл VII. Заключнi положення

<полное_название xml:id="xba2nd4gg3j7y4j68xli2ahu1e">Стаття 192. Забезпечення жилими примiщеннями громадян, направлених за кордон

Стаття 192. Забезпечення жилими примiщеннями громадян, направлених за кордон

Вiдповiдно до Основ житлового законодавства Союзу РСР i союзних республiк громадяни, направленi на роботу за кордон, забезпечуються жилими примiщеннями у мiсцi перебування в порядку i на умовах, якi визначаються Радою Мiнiстрiв СРСР.

<полное_название xml:id="x7nwzp1dwb0dd99eopdmo84k8d">Стаття 193. Мiжнароднi договори

Стаття 193. Мiжнароднi договори

Вiдповiдно до Основ житлового законодавства Союзу РСР i союзних республiк, якщо мiжнародним договором СРСР встановлено iншi правила, нiж тi, що їх мiстить радянське житлове законодавство, то застосовуються правила мiжнародного договору.

Такий же порядок застосовується щодо житлового законодавства Української РСР, якщо в мiжнародному договорi Української РСР встановлено iншi правила, нiж передбаченi житловим законодавством Української РСР.

Голова Президiї Верховної Ради Української РСР
О. Ватченко

Секретар Президiї Верховної Ради Української РСР
М. Хоменко

м. Київ
30 червня 1983 року
№ 5464-Х

Додати у ВибранеДо списку

Вибране
Вибране
  • Мої закладки
  • Бажані покупки
Назва Додаткові дії
Продовжити покупки Перейти до кошика