Сайт не оновлюється, тож текст офіційного документу може бути застарілим. Безплатна база офіційних документів завжди в АКТУАЛЬНОМУ СТАНІ за новою адресою edirshkoly.mcfr.ua

Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року № 2456-VI
Додати у Вибране

БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ


Останнi змiни внесено: ,

Бюджетним кодексом України визначаються правовi засади функцiонування бюджетної системи України, її принципи, основи бюджетного процесу i мiжбюджетних вiдносин та вiдповiдальнiсть за порушення бюджетного законодавства.

<полное_название xml:id="x9r2fwxw7m3rtnrxmy8jhtsxp5">Роздiл I. Бюджетна система України та основи бюджетного процесу

Роздiл I. Бюджетна система України та основи бюджетного процесу

<полное_название xml:id="x8394jefk5inxkv75utq0aopb3">Глава 1. Загальнi положення

Глава 1. Загальнi положення

<полное_название xml:id="x88a4jqosm6w2dgyx2l8wi2m8n">Стаття 1. Вiдносини, що регулюються Бюджетним кодексом України

Стаття 1. Вiдносини, що регулюються Бюджетним кодексом України

1. Бюджетним кодексом України регулюються вiдносини, що виникають у процесi складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетiв, звiтування про їх виконання та контролю за дотриманням бюджетного законодавства i питання вiдповiдальностi за порушення бюджетного законодавства, а також визначаються правовi засади утворення та погашення державного i мiсцевого боргу.

<полное_название xml:id="xbbkytzka8ysmkbj6kn28ia262">Стаття 2. Визначення основних термiнiв

Стаття 2. Визначення основних термiнiв

1. У цьому Кодексi наведенi нижче термiни вживаються в такому значеннi:

1) бюджет — план формування та використання фiнансових ресурсiв для забезпечення завдань i функцiй, якi здiйснюються вiдповiдно органами державної влади, органами влади Автономної Республiки Крим, органами мiсцевого самоврядування протягом бюджетного перiоду;

2) бюджети мiсцевого самоврядування — бюджети територiальних громад сiл, їх об’єднань, селищ, мiст (у тому числi районiв у мiстах), бюджети об’єднаних територiальних громад, що створюються згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад;

3) бюджетна класифiкацiя — єдине систематизоване згрупування доходiв, видаткiв, кредитування, фiнансування бюджету, боргу вiдповiдно до законодавства України та мiжнародних стандартiв;

4) бюджетна програма — сукупнiсть заходiв, спрямованих на досягнення єдиної мети, завдань та очiкуваного результату, визначення та реалiзацiю яких здiйснює розпорядник бюджетних коштiв вiдповiдно до покладених на нього функцiй;

5) бюджетна система України — сукупнiсть державного бюджету та мiсцевих бюджетiв, побудована з урахуванням економiчних вiдносин, державного i адмiнiстративно-територiальних устроїв i врегульована нормами права;

6) бюджетне асигнування — повноваження розпорядника бюджетних коштiв, надане вiдповiдно до бюджетного призначення, на взяття бюджетного зобов’язання та здiйснення платежiв, яке має кiлькiснi, часовi та цiльовi обмеження;

7) бюджетне зобов’язання — будь-яке здiйснене вiдповiдно до бюджетного асигнування розмiщення замовлення, укладення договору, придбання товару, послуги чи здiйснення iнших аналогiчних операцiй протягом бюджетного перiоду, згiдно з якими необхiдно здiйснити платежi протягом цього ж перiоду або у майбутньому;

7-1) бюджетне зобов’язання за державними деривативами — бюджетне зобов’язання, згiдно з яким необхiдно здiйснити видатки на виплати за державними деривативами вiдповiдно до умов їх розмiщення протягом поточного бюджетного перiоду та/або в майбутнiх;

8) бюджетне призначення — повноваження головного розпорядника бюджетних коштiв, надане цим Кодексом, законом про Державний бюджет України (рiшенням про мiсцевий бюджет), яке має кiлькiснi, часовi i цiльовi обмеження та дозволяє надавати бюджетнi асигнування;

9) бюджетний запит — документ, пiдготовлений головним розпорядником бюджетних коштiв, що мiстить пропозицiї з вiдповiдним обґрунтуванням щодо обсягу бюджетних коштiв, необхiдних для його дiяльностi на наступнi бюджетнi перiоди;

10) бюджетний процес — регламентований бюджетним законодавством процес складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетiв, звiтування про їх виконання, а також контролю за дотриманням бюджетного законодавства;

11) бюджетнi кошти (кошти бюджету) — належнi вiдповiдно до законодавства надходження бюджету та витрати бюджету;

12) бюджетнi установи — органи державної влади, органи мiсцевого самоврядування, а також органiзацiї, створенi ними у встановленому порядку, що повнiстю утримуються за рахунок вiдповiдно державного бюджету чи мiсцевого бюджету. Бюджетнi установи є неприбутковими;

12-1) боргове зобов’язання — зобов’язання позичальника перед кредитором за кредитом (позикою), що виникло внаслiдок випуску i розмiщення боргових цiнних паперiв та/або укладання кредитних договорiв;

13) видатки бюджету — кошти, спрямованi на здiйснення програм та заходiв, передбачених вiдповiдним бюджетом. До видаткiв бюджету не належать: погашення боргу; надання кредитiв з бюджету; розмiщення бюджетних коштiв на депозитах; придбання цiнних паперiв; повернення надмiру сплачених до бюджету сум податкiв i зборiв та iнших доходiв бюджету, проведення їх бюджетного вiдшкодування;

14) витрати бюджету — видатки бюджету, надання кредитiв з бюджету, погашення боргу та розмiщення бюджетних коштiв на депозитах, придбання цiнних паперiв;

15) власнi надходження бюджетних установ — кошти, отриманi в установленому порядку бюджетними установами як плата за надання послуг, виконання робiт, гранти, дарунки та благодiйнi внески, а також кошти вiд реалiзацiї в установленому порядку продукцiї чи майна та iншої дiяльностi;

15-1) гарантiйне зобов’язання — зобов’язання гаранта повнiстю або частково виконати борговi зобов’язання суб’єкта господарювання — резидента України перед кредитором у разi невиконання таким суб’єктом його зобов’язань за кредитом (позикою), залученим пiд державну чи мiсцеву гарантiю;

16) гарантований Автономною Республiкою Крим чи територiальною громадою мiста борг — загальна сума боргових зобов’язань суб’єктiв господарювання — резидентiв України щодо повернення отриманих та непогашених станом на звiтну дату кредитiв (позик), виконання яких забезпечено мiсцевими гарантiями;

17) гарантований державою борг — загальна сума боргових зобов’язань суб’єктiв господарювання — резидентiв України щодо повернення отриманих та непогашених станом на звiтну дату кредитiв (позик), виконання яких забезпечено державними гарантiями;

18) головнi розпорядники бюджетних коштiв — бюджетнi установи в особi їх керiвникiв, якi вiдповiдно до статтi 22 цього Кодексу отримують повноваження шляхом встановлення бюджетних призначень;

19) державне запозичення — операцiї, пов’язанi з отриманням державою кредитiв (позик) на умовах повернення, платностi та строковостi з метою фiнансування державного бюджету;

20) державний борг — загальна сума боргових зобов’язань держави з повернення отриманих та непогашених кредитiв (позик) станом на звiтну дату, що виникають внаслiдок державного запозичення;

20-1) державний iнвестицiйний проект — iнвестицiйний проект, що реалiзується шляхом державного iнвестування в об’єкти державної власностi з використанням державних капiтальних вкладень та/або кредитiв (позик), залучених державою або пiд державнi гарантiї;

20-2) державнi капiтальнi вкладення — капiтальнi видатки державного бюджету (надання кредитiв з державного бюджету), що спрямовуються на створення (придбання), реконструкцiю, технiчне переоснащення основних засобiв державної власностi, очiкуваний строк корисної експлуатацiї яких перевищує один рiк;

21) дефiцит бюджету — перевищення видаткiв бюджету над його доходами (з урахуванням рiзницi мiж наданням кредитiв з бюджету та поверненням кредитiв до бюджету);

21-1) довгострокове зобов’язання за енергосервiсом — зобов’язання за енергосервiсним договором розпорядника бюджетних коштiв, в оперативному управлiннi або господарському вiданнi якого знаходиться об’єкт, щодо якого здiйснюється закупiвля енергосервiсу, вiдповiдно до якого необхiдно здiйснити платежi протягом майбутнiх та/або поточного бюджетних перiодiв у межах суми скорочення видаткiв на оплату комунальних послуг та енергоносiїв (порiвняно з видатками, якi були б здiйсненi за вiдсутностi енергосервiсу);

22) виключено;

23) доходи бюджету — податковi, неподатковi та iншi надходження на безповоротнiй основi, справляння яких передбачено законодавством України (включаючи трансферти, плату за надання адмiнiстративних послуг, власнi надходження бюджетних установ);

23-1) єдиний казначейський рахунок — рахунок, вiдкритий центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв (далi — Казначейство України), у Нацiональному банку України для облiку коштiв та здiйснення розрахункiв у системi електронних платежiв Нацiонального банку України, на якому консолiдуються кошти державного та мiсцевих бюджетiв, фондiв загальнообов’язкового державного соцiального i пенсiйного страхування та кошти iнших клiєнтiв, якi вiдповiдно до законодавства знаходяться на казначейському обслуговуваннi;

24) закон про Державний бюджет України — закон, який затверджує Державний бюджет України та мiстить положення щодо забезпечення його виконання протягом бюджетного перiоду;

25) залишок бюджетних коштiв — обсяг коштiв вiдповiдного бюджету, розпорядникiв та одержувачiв бюджетних коштiв цього бюджету на кiнець звiтного перiоду;

26) iнвестицiйний проект — комплекс заходiв, визначених на основi нацiональної системи цiнностей i завдань iнновацiйного розвитку економiки та спрямованих на розвиток окремих галузей, секторiв економiки, виробництв, регiонiв, виконання яких здiйснюється з використанням коштiв державного та/або мiсцевих бюджетiв чи шляхом надання державних та/або мiсцевих гарантiй;

26-1) квазiфiскальнi операцiї — операцiї органiв державної влади i мiсцевого самоврядування, Нацiонального банку України, фондiв загальнообов’язкового державного соцiального i пенсiйного страхування, суб’єктiв господарювання державного i комунального секторiв економiки, що не вiдображаються у показниках бюджету, але можуть призвести до зменшення надходжень бюджету та/або потребувати додаткових витрат бюджету в майбутньому;

27) виключено;

28) виключено;

29) виключено;

30) кошторис — основний плановий фiнансовий документ бюджетної установи, яким на бюджетний перiод встановлюються повноваження щодо отримання надходжень i розподiл бюджетних асигнувань на взяття бюджетних зобов’язань та здiйснення платежiв для виконання бюджетною установою своїх функцiй та досягнення результатiв, визначених вiдповiдно до бюджетних призначень;

31) кредитування бюджету — операцiї з надання коштiв з бюджету на умовах повернення, платностi та строковостi, внаслiдок чого виникають зобов’язання перед бюджетом (надання кредитiв з бюджету), та операцiї з повернення таких коштiв до бюджету (повернення кредитiв до бюджету). Для цiлей цього Кодексу до кредитiв з бюджету також належать бюджетнi позички та фiнансова допомога з бюджету на поворотнiй основi;

32) мiжбюджетнi трансферти — кошти, якi безоплатно i безповоротно передаються з одного бюджету до iншого;

33) мiсцеве запозичення — операцiї з отримання до бюджету Автономної Республiки Крим чи мiського бюджету кредитiв (позик) на умовах повернення, платностi та строковостi з метою фiнансування бюджету Автономної Республiки Крим чи мiського бюджету;

34) мiсцевi бюджети — бюджет Автономної Республiки Крим, обласнi, районнi бюджети та бюджети мiсцевого самоврядування;

35) мiсцевий борг — загальна сума боргових зобов’язань Автономної Республiки Крим чи територiальної громади мiста з повернення отриманих та непогашених кредитiв (позик) станом на звiтну дату, що виникають внаслiдок мiсцевого запозичення;

36) мiсцевий фiнансовий орган — установа, що вiдповiдно до законодавства України здiйснює функцiї з складання, виконання мiсцевих бюджетiв, контролю за витрачанням коштiв розпорядниками бюджетних коштiв, а також iншi функцiї, пов’язанi з управлiнням коштами мiсцевого бюджету. Для цiлей цього Кодексу орган виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань фiнансiв вiднесено до мiсцевих фiнансових органiв. Сiльський, селищний, мiський (мiста районного значення) голова забезпечує виконання функцiй мiсцевого фiнансового органу, якщо такий орган не створено згiдно iз законом;

37) надходження бюджету — доходи бюджету, повернення кредитiв до бюджету, кошти вiд державних (мiсцевих) запозичень, кошти вiд приватизацiї державного майна (щодо державного бюджету), повернення бюджетних коштiв з депозитiв, надходження внаслiдок продажу/пред’явлення цiнних паперiв;

37-1) обслуговування державного (мiсцевого) боргу — операцiї щодо здiйснення плати за користування кредитом (позикою), сплати комiсiй, штрафiв та iнших платежiв, пов’язаних з управлiнням державним (мiсцевим) боргом. До таких операцiй не належить погашення державного (мiсцевого) боргу;

38) одержувач бюджетних коштiв — суб’єкт господарювання, громадська чи iнша органiзацiя, яка не має статусу бюджетної установи, уповноважена розпорядником бюджетних коштiв на здiйснення заходiв, передбачених бюджетною програмою, та отримує на їх виконання кошти бюджету;

39) органи, що контролюють справляння надходжень бюджету, — органи державної влади, а також органи мiсцевого самоврядування, уповноваженi здiйснювати контроль за правильнiстю та своєчаснiстю справляння податкiв i зборiв, iнших надходжень бюджету;

40) паспорт бюджетної програми — документ, що визначає мету, завдання, напрями використання бюджетних коштiв, вiдповiдальних виконавцiв, результативнi показники та iншi характеристики бюджетної програми вiдповiдно до бюджетного призначення, встановленого законом про Державний бюджет України (рiшенням про мiсцевий бюджет);

41) платiж — виконання бюджетних, боргових, гарантiйних чи податкових зобов’язань, що виникли в поточному або попереднiх бюджетних перiодах;

41-1) погашення державного (мiсцевого) боргу — операцiї з повернення позичальником кредитiв (позик) вiдповiдно до умов кредитних договорiв та/або випуску боргових цiнних паперiв;

42) програмно-цiльовий метод у бюджетному процесi — метод управлiння бюджетними коштами для досягнення конкретних результатiв за рахунок коштiв бюджету iз застосуванням оцiнки ефективностi використання бюджетних коштiв на всiх стадiях бюджетного процесу;

43) проект бюджету — проект плану формування та використання фiнансових ресурсiв для забезпечення завдань i функцiй, що здiйснюються органами державної влади (органами влади Автономної Республiки Крим, органами мiсцевого самоврядування) протягом бюджетного перiоду, який є невiд’ємною частиною проекту закону про Державний бюджет України (проекту рiшення про мiсцевий бюджет);

44) профiцит бюджету — перевищення доходiв бюджету над його видатками (з урахуванням рiзницi мiж поверненням кредитiв до бюджету та наданням кредитiв з бюджету);

45) рiшення про мiсцевий бюджет — нормативно-правовий акт Верховної Ради Автономної Республiки Крим чи вiдповiдної мiсцевої ради, виданий в установленому порядку, що затверджує мiсцевий бюджет та визначає повноваження вiдповiдно Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевої державної адмiнiстрацiї або виконавчого органу мiсцевого самоврядування здiйснювати виконання мiсцевого бюджету протягом бюджетного перiоду;

46) розпис бюджету — документ, в якому встановлюється розподiл доходiв, фiнансування бюджету, повернення кредитiв до бюджету, бюджетних асигнувань головним розпорядникам бюджетних коштiв за певними перiодами року вiдповiдно до бюджетної класифiкацiї;

47) розпорядник бюджетних коштiв — бюджетна установа в особi її керiвника, уповноважена на отримання бюджетних асигнувань, взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань за енергосервiсом та здiйснення витрат бюджету;

48) субвенцiї — мiжбюджетнi трансферти для використання на певну мету в порядку, визначеному органом, який прийняв рiшення про надання субвенцiї;

48-1) тимчасово вiльнi кошти єдиного казначейського рахунку та валютних рахункiв бюджету — обсяг коштiв, що облiковуються на рахунках у Казначействi України отриманi як надходження бюджетiв, вiдволiкання яких не призведе до втрати платоспроможностi бюджетiв (спроможнiсть своєчасно i в повному обсязi здiйснювати платежi та розраховуватися за всiма зобов’язаннями) та виникнення заборгованостi протягом перiоду, на який передбачається розмiщення таких коштiв на депозитах або шляхом придбання державних цiнних паперiв i спрямування на покриття тимчасових касових розривiв мiсцевих бюджетiв та Пенсiйного фонду України з подальшим їх поверненням до кiнця поточного бюджетного перiоду;

49) управлiння бюджетними коштами — сукупнiсть дiй учасника бюджетного процесу вiдповiдно до його повноважень, пов’язаних з формуванням та використанням бюджетних коштiв, здiйсненням контролю за дотриманням бюджетного законодавства, якi спрямованi на досягнення цiлей, завдань i конкретних результатiв своєї дiяльностi та забезпечення ефективного, результативного i цiльового використання бюджетних коштiв;

49-1) управлiння державним (мiсцевим) боргом — сукупнiсть дiй, пов’язаних iз здiйсненням запозичень, обслуговуванням i погашенням державного (мiсцевого) боргу, iнших правочинiв з державним (мiсцевим) боргом, що спрямованi на досягнення збалансованостi бюджету та оптимiзацiю боргового навантаження;

50) фiнансовий норматив бюджетної забезпеченостi — гарантований державою в межах наявних бюджетних коштiв рiвень фiнансового забезпечення завдань i функцiй, якi здiйснюються вiдповiдно Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевими державними адмiнiстрацiями, виконавчими органами мiсцевого самоврядування, що використовується для визначення обсягу мiжбюджетних трансфертiв;

51) фiнансування бюджету — надходження та витрати бюджету, пов’язанi iз змiною обсягу боргу, обсягiв депозитiв i цiнних паперiв, кошти вiд приватизацiї державного майна (щодо державного бюджету), змiна залишкiв бюджетних коштiв, якi використовуються для покриття дефiциту бюджету або визначення профiциту бюджету.

<полное_название xml:id="xcd1d5ku69sq5ow917sk2dkk30">Стаття 3. Бюджетний перiод

Стаття 3. Бюджетний перiод

1. Бюджетний перiод для всiх бюджетiв, що складають бюджетну систему України, становить один календарний рiк, який починається 1 сiчня кожного року i закiнчується 31 грудня того ж року. Неприйняття Верховною Радою України закону про Державний бюджет України до 1 сiчня вiдповiдного року не є пiдставою для встановлення iншого бюджетного перiоду.

2. Вiдповiдно до бюджетний перiод для Державного бюджету України за особливих обставин може бути iншим, нiж передбачено частиною першою цiєї статтi.

Особливими обставинами, за яких Державний бюджет України може бути затверджено на iнший, нiж передбачено частиною першою цiєї статтi, бюджетний перiод, є:

1) введення воєнного стану;

2) оголошення надзвичайного стану в Українi.

3. У разi затвердження Державного бюджету України на iнший, нiж передбачено частиною першою цiєї статтi, бюджетний перiод мiсцевi бюджети мають бути затвердженi на такий самий перiод.

<полное_название xml:id="xeg97lxi6lfcc44e4o0imgqc3o">Стаття 4. Склад бюджетного законодавства

Стаття 4. Склад бюджетного законодавства

1. Бюджетне законодавство складається з:

1) Конституцiї України;

2) цього Кодексу;

3) закону про Державний бюджет України;

4) iнших законiв, що регулюють бюджетнi вiдносини, передбачених статтею 1 цього Кодексу;

5) нормативно-правових актiв Кабiнету Мiнiстрiв України, прийнятих на пiдставi i на виконання цього Кодексу та iнших законiв України, передбачених пунктами 3 та 4 цiєї частини статтi;

6) нормативно-правових актiв органiв виконавчої влади, прийнятих на пiдставi i на виконання цього Кодексу, iнших законiв України та нормативно-правових актiв Кабiнету Мiнiстрiв України, передбачених пунктами 3, 4 та 5 цiєї частини статтi;

7) рiшень про мiсцевий бюджет;

8) рiшень органiв Автономної Республiки Крим, мiсцевих державних адмiнiстрацiй, органiв мiсцевого самоврядування, прийнятих вiдповiдно до цього Кодексу, нормативно-правових актiв, передбачених пунктами 3, 4, 5, 6 i 7 цiєї частини статтi.

На нормативно-правовi акти та рiшення, прийнятi на пiдставi i на виконання вимог цього Кодексу, не поширюється дiя законодавства щодо здiйснення державної регуляторної полiтики та регуляторної дiяльностi.

2. Бюджетна система України i Державний бюджет України встановлюються виключно цим Кодексом та законом про Державний бюджет України.

Якщо iншим нормативно-правовим актом бюджетнi вiдносини визначаються iнакше, нiж у цьому Кодексi, застосовуються вiдповiднi норми цього Кодексу.

Виключно законом про Державний бюджет України визначаються надходження та витрати Державного бюджету України.

3. Якщо на ратифiкацiю подається мiжнародний договiр України, виконання якого потребує прийняття нових або внесення змiн до чинних законiв України, що регулюють бюджетнi вiдносини, проекти таких законiв подаються на розгляд Верховної Ради України разом з проектом закону про ратифiкацiю i приймаються одночасно.

4. Розгляд законопроектiв щодо їх впливу на показники бюджету та вiдповiдностi законам, що регулюють бюджетнi вiдносини, здiйснюється за особливою процедурою, визначеною статтею 27 цього Кодексу.

5. Змiни до цього Кодексу можуть вноситися виключно законами про внесення змiн до Бюджетного кодексу України.

<полное_название xml:id="x6penbt6xucrqnyweeb3kc4e4b">Глава 2. Бюджетна система України та її принципи

Глава 2. Бюджетна система України та її принципи

<полное_название xml:id="xbrldfn1m8u9jiwkdih81fe2fp">Стаття 5. Структура бюджетної системи України

Стаття 5. Структура бюджетної системи України

1. Бюджетна система України складається з державного бюджету та мiсцевих бюджетiв.

2. Мiсцевими бюджетами є бюджет Автономної Республiки Крим, обласнi, районнi бюджети та бюджети мiсцевого самоврядування.

3. Бюджетами мiсцевого самоврядування є бюджети територiальних громад сiл, їх об’єднань, селищ, мiст (у тому числi районiв у мiстах), бюджети об’єднаних територiальних громад, що створюються згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад.

<полное_название xml:id="x7nqlm008b0f24nahnzrj8qavn">Стаття 6. Зведений бюджет

Стаття 6. Зведений бюджет

1. Зведений бюджет є сукупнiстю показникiв бюджетiв, що використовуються для аналiзу та прогнозування економiчного i соцiального розвитку держави.

2. Зведений бюджет України включає показники Державного бюджету України, зведеного бюджету Автономної Республiки Крим та зведених бюджетiв областей, мiст Києва та Севастополя.

3. Зведений бюджет Автономної Республiки Крим включає показники бюджету Автономної Республiки Крим, зведених бюджетiв її районiв та бюджетiв мiст республiканського Автономної Республiки Крим значення.

4. Зведений бюджет областi включає показники обласного бюджету, зведених бюджетiв районiв i бюджетiв мiст обласного значення цiєї областi.

5. Зведений бюджет району включає показники районного бюджету, бюджетiв мiст районного значення, селищних та сiльських бюджетiв цього району.

6. Зведений бюджет мiста з районним подiлом включає показники мiського бюджету та бюджетiв районiв, що входять до його складу. Якщо мiсту або району у мiстi адмiнiстративно пiдпорядкованi iншi мiста, селища чи села, зведений бюджет мiста або району у мiстi включає показники бюджетiв цих мiст, селищ та сiл.

7. Показники бюджетiв об’єднаних територiальних громад, що створюються згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад, включаються до вiдповiдних зведених бюджетiв.

<полное_название xml:id="x576jch4gxxgoswoab44n48aqo">Стаття 7. Принципи бюджетної системи України

Стаття 7. Принципи бюджетної системи України

1. Бюджетна система України ґрунтується на таких принципах:

1) принцип єдностi бюджетної системи України — єднiсть бюджетної системи України забезпечується єдиною правовою базою, єдиною грошовою системою, єдиним регулюванням бюджетних вiдносин, єдиною бюджетною класифiкацiєю, єднiстю порядку виконання бюджетiв та ведення бухгалтерського облiку i звiтностi;

2) принцип збалансованостi — повноваження на здiйснення витрат бюджету мають вiдповiдати обсягу надходжень бюджету на вiдповiдний бюджетний перiод;

3) принцип самостiйностi — Державний бюджет України та мiсцевi бюджети є самостiйними. Держава коштами державного бюджету не несе вiдповiдальностi за бюджетнi зобов’язання органiв влади Автономної Республiки Крим та органiв мiсцевого самоврядування. Органи влади Автономної Республiки Крим та органи мiсцевого самоврядування коштами вiдповiдних мiсцевих бюджетiв не несуть вiдповiдальностi за бюджетнi зобов’язання одне одного, а також за бюджетнi зобов’язання держави. Самостiйнiсть бюджетiв забезпечується закрiпленням за ними вiдповiдних джерел доходiв бюджету, правом вiдповiдних органiв державної влади, органiв влади Автономної Республiки Крим та органiв мiсцевого самоврядування визначати напрями використання бюджетних коштiв вiдповiдно до законодавства України, правом Верховної Ради Автономної Республiки Крим та вiдповiдних мiсцевих рад самостiйно i незалежно одне вiд одного розглядати та затверджувати вiдповiднi мiсцевi бюджети;

4) принцип повноти — до складу бюджетiв пiдлягають включенню всi надходження бюджетiв та витрати бюджетiв, що здiйснюються вiдповiдно до нормативно-правових актiв органiв державної влади, органiв влади Автономної Республiки Крим, органiв мiсцевого самоврядування;

5) принцип обґрунтованостi — бюджет формується на реалiстичних макропоказниках економiчного i соцiального розвитку України та розрахунках надходжень бюджету i витрат бюджету, що здiйснюються вiдповiдно до затверджених методик та правил;

6) принцип ефективностi та результативностi — при складаннi та виконаннi бюджетiв усi учасники бюджетного процесу мають прагнути досягнення цiлей, запланованих на основi нацiональної системи цiнностей i завдань iнновацiйного розвитку економiки, шляхом забезпечення якiсного надання послуг, гарантованих державою, Автономною Республiкою Крим, мiсцевим самоврядуванням (далi — гарантованi послуги), при залученнi мiнiмального обсягу бюджетних коштiв та досягнення максимального результату при використаннi визначеного бюджетом обсягу коштiв;

7) принцип субсидiарностi — розподiл видiв видаткiв мiж державним бюджетом та мiсцевими бюджетами, а також мiж мiсцевими бюджетами ґрунтується на необхiдностi максимально можливого наближення надання гарантованих послуг до їх безпосереднього споживача;

8) принцип цiльового використання бюджетних коштiв — бюджетнi кошти використовуються тiльки на цiлi, визначенi бюджетними призначеннями та бюджетними асигнуваннями;

9) принцип справедливостi i неупередженостi — бюджетна система України будується на засадах справедливого i неупередженого розподiлу суспiльного багатства мiж громадянами i територiальними громадами;

10) принцип публiчностi та прозоростi — iнформування громадськостi з питань складання, розгляду, затвердження, виконання державного бюджету та мiсцевих бюджетiв, а також контролю за виконанням державного бюджету та мiсцевих бюджетiв.

<полное_название xml:id="xctu8xmor7f56tu5am3lhfm4s8">Стаття 8. Бюджетна класифiкацiя

Стаття 8. Бюджетна класифiкацiя

1. Бюджетна класифiкацiя використовується для складання i виконання державного та мiсцевих бюджетiв, звiтування про їх виконання, здiйснення контролю за фiнансовою дiяльнiстю органiв державної влади, органiв влади Автономної Республiки Крим, органiв мiсцевого самоврядування, iнших розпорядникiв бюджетних коштiв, проведення фiнансового аналiзу в розрiзi доходiв, органiзацiйних, функцiональних та економiчних категорiй видаткiв, кредитування, фiнансування i боргу, а також для забезпечення загальнодержавної i мiжнародної порiвнянностi бюджетних показникiв. Бюджетна класифiкацiя є обов’язковою для застосування всiма учасниками бюджетного процесу в межах бюджетних повноважень.

2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної фiнансової i бюджетної полiтики (далi — Мiнiстерство фiнансiв України), затверджує бюджетну класифiкацiю, змiни до неї та iнформує про це Верховну Раду України.

3. Бюджетна класифiкацiя має такi складовi частини:

1) класифiкацiя доходiв бюджету;

2) класифiкацiя видаткiв та кредитування бюджету;

3) класифiкацiя фiнансування бюджету;

4) класифiкацiя боргу.

<полное_название xml:id="x7vbw6bd6b064k3im303uota5k">Стаття 9. Класифiкацiя доходiв бюджету

Стаття 9. Класифiкацiя доходiв бюджету

1. Доходи бюджету класифiкуються за такими роздiлами:

1) податковi надходження;

2) неподатковi надходження;

3) доходи вiд операцiй з капiталом;

4) трансферти.

2. Податковими надходженнями визнаються встановленi законами України про оподаткування загальнодержавнi податки i збори та мiсцевi податки i збори.

3. Неподатковими надходженнями визнаються:

1) доходи вiд власностi та пiдприємницької дiяльностi;

2) адмiнiстративнi збори та платежi, доходи вiд некомерцiйної господарської дiяльностi;

3) iншi неподатковi надходження.

4. Трансферти — кошти, одержанi вiд iнших органiв державної влади, органiв влади Автономної Республiки Крим, органiв мiсцевого самоврядування, iнших держав або мiжнародних органiзацiй на безоплатнiй та безповоротнiй основi.

<полное_название xml:id="xvb9zc39fa0x57dsa7x961hhc">Стаття 10. Класифiкацiя видаткiв та кредитування бюджету

Стаття 10. Класифiкацiя видаткiв та кредитування бюджету

1. Видатки та кредитування бюджету класифiкуються за:

1) бюджетними програмами (програмна класифiкацiя видаткiв та кредитування бюджету);

2) ознакою головного розпорядника бюджетних коштiв (вiдомча класифiкацiя видаткiв та кредитування бюджету);

3) функцiями, з виконанням яких пов’язанi видатки та кредитування бюджету (функцiональна класифiкацiя видаткiв та кредитування бюджету).

2. Програмна класифiкацiя видаткiв та кредитування бюджету використовується у разi застосування програмно-цiльового методу у бюджетному процесi. Програмна класифiкацiя видаткiв та кредитування державного бюджету (мiсцевого бюджету) формується Мiнiстерством фiнансiв України (мiсцевим фiнансовим органом) за пропозицiями, поданими головними розпорядниками бюджетних коштiв пiд час складання проекту закону про Державний бюджет України (проекту рiшення про мiсцевий бюджет) у бюджетних запитах.

Програмна класифiкацiя видаткiв та кредитування мiсцевого бюджету формується з урахуванням типової програмної класифiкацiї видаткiв та кредитування мiсцевого бюджету, яка затверджується Мiнiстерством фiнансiв України.

До застосування програмно-цiльового методу у бюджетному процесi на рiвнi мiсцевих бюджетiв використовується тимчасова класифiкацiя видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв, яка затверджується Мiнiстерством фiнансiв України. Складовi частини цiєї класифiкацiї, що конкретизують програми i заходи з виконання повноважень органiв влади Автономної Республiки Крим, мiсцевих державних адмiнiстрацiй та органiв мiсцевого самоврядування, для цiлей цього Кодексу вживаються в контекстi термiна «бюджетна програма».

3. Вiдомча класифiкацiя видаткiв та кредитування бюджету мiстить перелiк головних розпорядникiв бюджетних коштiв для систематизацiї видаткiв та кредитування бюджету за ознакою головного розпорядника бюджетних коштiв.

На основi вiдомчої класифiкацiї видаткiв та кредитування бюджету Казначейство України складає та веде єдиний реєстр розпорядникiв бюджетних коштiв та одержувачiв бюджетних коштiв.

Головнi розпорядники бюджетних коштiв визначають мережу розпорядникiв бюджетних коштiв нижчого рiвня та одержувачiв бюджетних коштiв з урахуванням вимог щодо формування єдиного реєстру розпорядникiв бюджетних коштiв i одержувачiв бюджетних коштiв та даних такого реєстру.

4. Функцiональна класифiкацiя видаткiв та кредитування бюджету має такi рiвнi деталiзацiї:

1) роздiли, в яких систематизуються видатки та кредитування бюджету, пов’язанi з виконанням функцiй держави, Автономної Республiки Крим чи мiсцевого самоврядування;

2) пiдроздiли та групи, в яких конкретизуються видатки та кредитування бюджету на виконання функцiй держави, Автономної Республiки Крим чи мiсцевого самоврядування.

5. Видатки бюджету класифiкуються за економiчною характеристикою операцiй, що здiйснюються при їх проведеннi (економiчна класифiкацiя видаткiв бюджету).

За економiчною класифiкацiєю видаткiв бюджету видатки бюджету подiляються на поточнi та капiтальнi.

6. Класифiкацiя кредитування бюджету систематизує кредитування бюджету за типом позичальника та подiляє операцiї з кредитування на надання кредитiв з бюджету i повернення кредитiв до бюджету.

7. У складi витрат (видаткiв) бюджету видiляються витрати (видатки) споживання i витрати (видатки) розвитку вiдповiдно до бюджетної класифiкацiї.

<полное_название xml:id="xascjps36qkdkd06a6kmwka9vv">Стаття 11. Класифiкацiя фiнансування бюджету

Стаття 11. Класифiкацiя фiнансування бюджету

1. Класифiкацiя фiнансування бюджету мiстить джерела отримання фiнансових ресурсiв, необхiдних для покриття дефiциту бюджету, i напрями витрачання фiнансових ресурсiв, що утворилися в результатi профiциту бюджету. Витрати на погашення боргу належать до складу фiнансування бюджету.

2. Фiнансування бюджету класифiкується за:

1) типом кредитора (за категорiями кредиторiв або власникiв боргових зобов’язань);

2) типом боргового зобов’язання (за засобами, що використовуються для фiнансування бюджету).

<полное_название xml:id="x5iaqo4pcsvqypp4uo6c69gawl">Стаття 12. Класифiкацiя боргу

Стаття 12. Класифiкацiя боргу

1. Класифiкацiя боргу систематизує iнформацiю про всi борговi зобов’язання держави, Автономної Республiки Крим, територiальної громади мiста.

2. Борг класифiкується за типом кредитора та за типом боргового зобов’язання.

<полное_название xml:id="x4u6ozk1woeuscdieva6as232v">Стаття 13. Складовi частини бюджету

Стаття 13. Складовi частини бюджету

1. Бюджет може складатися iз загального та спецiального фондiв.

2. Складовими частинами загального фонду бюджету є:

1) всi доходи бюджету, крiм тих, що призначенi для зарахування до спецiального фонду бюджету;

2) всi видатки бюджету, що здiйснюються за рахунок надходжень загального фонду бюджету;

3) кредитування бюджету (повернення кредитiв до бюджету без визначення цiльового спрямування та надання кредитiв з бюджету, що здiйснюється за рахунок надходжень загального фонду бюджету);

4) фiнансування загального фонду бюджету.

3. Складовими частинами спецiального фонду бюджету є:

1) доходи бюджету (включаючи власнi надходження бюджетних установ), якi мають цiльове спрямування;

2) видатки бюджету, що здiйснюються за рахунок конкретно визначених надходжень спецiального фонду бюджету (у тому числi власних надходжень бюджетних установ);

3) кредитування бюджету (повернення кредитiв до бюджету з визначенням цiльового спрямування та надання кредитiв з бюджету, що здiйснюється за рахунок конкретно визначених надходжень спецiального фонду бюджету);

4) фiнансування спецiального фонду бюджету.

4. Власнi надходження бюджетних установ отримуються додатково до коштiв загального фонду бюджету i включаються до спецiального фонду бюджету.

Власнi надходження бюджетних установ подiляються на такi групи:

перша група — надходження вiд плати за послуги, що надаються бюджетними установами згiдно iз законодавством;

друга група — iншi джерела власних надходжень бюджетних установ.

У складi першої групи видiляються такi пiдгрупи:

пiдгрупа 1 — плата за послуги, що надаються бюджетними установами згiдно з їх основною дiяльнiстю;

пiдгрупа 2 — надходження бюджетних установ вiд додаткової (господарської) дiяльностi;

пiдгрупа 3 — плата за оренду майна бюджетних установ;

пiдгрупа 4 — надходження бюджетних установ вiд реалiзацiї в установленому порядку майна (крiм нерухомого майна).

У складi другої групи видiляються такi пiдгрупи:

пiдгрупа 1 — благодiйнi внески, гранти та дарунки;

пiдгрупа 2 — кошти, що отримують бюджетнi установи вiд пiдприємств, органiзацiй, фiзичних осiб та вiд iнших бюджетних установ для виконання цiльових заходiв, у тому числi заходiв з вiдчуження для суспiльних потреб земельних дiлянок та розмiщених на них iнших об’єктiв нерухомого майна, що перебувають у приватнiй власностi фiзичних або юридичних осiб;

пiдгрупа 3 — кошти, що отримують вищi та професiйно-технiчнi навчальнi заклади вiд розмiщення на депозитах тимчасово вiльних бюджетних коштiв, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано вiдповiдне право; кошти, що отримують державнi i комунальнi вищi навчальнi заклади, науковi установи та заклади культури як вiдсотки, нарахованi на залишок коштiв на поточних рахунках, вiдкритих у банках державного сектору для розмiщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згiдно з основною дiяльнiстю, благодiйнi внески та гранти;

пiдгрупа 4 — кошти, отриманi вiд реалiзацiї майнових прав на фiльми, вихiднi матерiали фiльмiв та фiльмокопiй, створенi за бюджетнi кошти за державним замовленням або на умовах фiнансової пiдтримки.

Власнi надходження бюджетних установ використовуються (з урахуванням частини дев’ятої статтi 51 цього Кодексу) на:

покриття витрат, пов’язаних з органiзацiєю та наданням послуг, що надаються бюджетними установами згiдно з їх основною дiяльнiстю (за рахунок надходжень пiдгрупи 1 першої групи);

органiзацiю додаткової (господарської) дiяльностi бюджетних установ (за рахунок надходжень пiдгрупи 2 першої групи);

утримання, облаштування, ремонт та придбання майна бюджетних установ (за рахунок надходжень пiдгрупи 3 першої групи);

ремонт, модернiзацiю чи придбання нових необоротних активiв та матерiальних цiнностей, покриття витрат, пов’язаних з органiзацiєю збирання i транспортування вiдходiв i брухту на приймальнi пункти (за рахунок надходжень пiдгрупи 4 першої групи);

господарськi потреби бюджетних установ, включаючи оплату комунальних послуг i енергоносiїв (за рахунок надходжень пiдгруп 2 i 4 першої групи);

органiзацiю основної дiяльностi бюджетних установ (за рахунок надходжень пiдгруп 1, 3 i 4 другої групи);

виконання вiдповiдних цiльових заходiв (за рахунок надходжень пiдгрупи 2 другої групи).

5. Розподiл бюджету на загальний та спецiальний фонди, їх складовi частини визначаються виключно цим Кодексом та законом про Державний бюджет України.

6. Пiдставою для рiшення Верховної Ради Автономної Республiки Крим, вiдповiдної мiсцевої ради про створення спецiального фонду у складi мiсцевого бюджету може бути виключно цей Кодекс та закон про Державний бюджет України.

7. Передача коштiв мiж загальним та спецiальним фондами бюджету дозволяється тiльки в межах бюджетних призначень шляхом внесення змiн до закону про Державний бюджет України, прийняття рiшення про мiсцевий бюджет або про внесення змiн до нього (крiм випадку, передбаченого частиною другою статтi 57 цього Кодексу).

8. Платежi за рахунок спецiального фонду бюджету здiйснюються в межах коштiв, що фактично надiйшли до цього фонду на вiдповiдну мету (з дотриманням вимог частини другої статтi 57 цього Кодексу), якщо цим Кодексом та/або законом про Державний бюджет України (рiшенням про мiсцевий бюджет) не встановлено iнше.

9. Створення позабюджетних фондiв органами державної влади, органами влади Автономної Республiки Крим, органами мiсцевого самоврядування та iншими бюджетними установами не допускається. Вiдкриття позабюджетних рахункiв для розмiщення бюджетних коштiв (включаючи власнi надходження бюджетних установ) органами державної влади, органами влади Автономної Республiки Крим, органами мiсцевого самоврядування та iншими бюджетними установами забороняється, крiм випадкiв, передбачених частиною восьмою статтi 16 та частиною другою статтi 78 цього Кодексу, а також крiм розмiщення закордонними дипломатичними установами України бюджетних коштiв на поточних рахунках iноземних банкiв, розмiщення на поточних рахунках у банках державного сектору власних надходжень державних i комунальних вищих навчальних закладiв, наукових установ та закладiв культури, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згiдно з основною дiяльнiстю, благодiйнi внески та гранти, у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, та розмiщення вищими i професiйно-технiчними навчальними закладами на депозитах тимчасово вiльних бюджетних коштiв, отриманих за надання платних послуг, у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, якщо таким закладам законом надано вiдповiдне право.

10. Плановi i звiтнi показники щодо бюджетного вiдшкодування податку на додану вартiсть, повернення кредитiв до бюджету, погашення боргу, розмiщення бюджетних коштiв на депозитах, придбання цiнних паперiв, забезпечення встановленого розмiру оборотного залишку бюджетних коштiв та iншi вiдповiднi показники, визначенi Мiнiстерством фiнансiв України, обов’язково вiдображаються з вiд’ємним значенням.

<полное_название xml:id="xamk155z7umu45df6nmp21qt65">Глава 3. Фiнансування бюджету (дефiцит, профiцит) та державний (мiсцевий) борг

Глава 3. Фiнансування бюджету (дефiцит, профiцит) та державний (мiсцевий) борг

<полное_название xml:id="x4nzxv0arqtpoorq5u4em05j7f">Стаття 14. Дефiцит та профiцит бюджету, залишок бюджетних коштiв

Стаття 14. Дефiцит та профiцит бюджету, залишок бюджетних коштiв

1. Затвердження бюджету з дефiцитом дозволяється у разi наявностi обґрунтованих джерел фiнансування бюджету з урахуванням особливостей, визначених статтею 72 цього Кодексу.

2. Профiцит бюджету затверджується з метою погашення боргу, забезпечення встановленого розмiру оборотного залишку бюджетних коштiв та придбання цiнних паперiв з урахуванням особливостей, визначених статтею 72 цього Кодексу.

3. Оборотний залишок бюджетних коштiв — частина залишку коштiв загального фонду вiдповiдного бюджету, яка утворюється для покриття тимчасових касових розривiв.

Оборотний залишок бюджетних коштiв встановлюється у розмiрi не бiльше 2 вiдсоткiв планових видаткiв загального фонду бюджету i затверджується у законi про Державний бюджет України (рiшеннi про мiсцевий бюджет).

На кiнець бюджетного перiоду оборотний залишок бюджетних коштiв має бути збережений у встановленому розмiрi.

4. Перевищення залишку коштiв загального фонду бюджету над оборотним залишком бюджетних коштiв на кiнець бюджетного перiоду становить вiльний залишок бюджетних коштiв, який використовується на здiйснення витрат бюджету згiдно iз законом про Державний бюджет України та/або змiнами до нього (змiнами до рiшення про мiсцевий бюджет).

<полное_название xml:id="x433e6w4xz9xm1oze0v1d3ip0c">Стаття 15. Джерела фiнансування бюджету

Стаття 15. Джерела фiнансування бюджету

1. Джерелами фiнансування бюджету є:

1) кошти вiд державних (мiсцевих) внутрiшнiх та зовнiшнiх запозичень;

2) кошти вiд приватизацiї державного майна (включаючи iншi надходження, безпосередньо пов’язанi з процесом приватизацiї) — щодо державного бюджету;

3) повернення бюджетних коштiв з депозитiв, надходження внаслiдок продажу/пред’явлення цiнних паперiв;

4) вiльний залишок бюджетних коштiв з дотриманням умов, визначених цим Кодексом.

2. Джерелом фiнансування бюджету не можуть бути емiсiйнi кошти Нацiонального банку України.

3. Джерелами формування спецiального фонду Державного бюджету України в частинi фiнансування є:

1) кредити (позики), що залучаються державою вiд iноземних держав, банкiв i мiжнародних фiнансових органiзацiй для реалiзацiї iнвестицiйних проектiв ;

2) iншi надходження, визначенi законом про Державний бюджет України.

4. У разi зменшення обсягу джерел фiнансування державного бюджету певного типу порiвняно з обсягом, визначеним законом про Державний бюджет України, допускається за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України, погодженим iз Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету, збiльшення обсягу джерел фiнансування державного бюджету iншого типу з дотриманням граничного обсягу рiчного дефiциту державного бюджету.

<полное_название xml:id="x2xcl820w2fsiugqxb9koyylhd">Стаття 16. Здiйснення державних (мiсцевих) запозичень та управлiння державним (мiсцевим) боргом

Стаття 16. Здiйснення державних (мiсцевих) запозичень та управлiння державним (мiсцевим) боргом

1. Державнi запозичення здiйснюються в межах, визначених законом про Державний бюджет України (крiм випадкiв, передбачених частиною четвертою статтi 15 цього Кодексу та абзацом першим частини сьомої цiєї статтI), з дотриманням граничного обсягу державного боргу на кiнець бюджетного перiоду (крiм випадку, передбаченого частиною четвертою статтi 15 цього Кодексу).

Право на здiйснення державних внутрiшнiх та зовнiшнiх запозичень належить державi в особi члена Кабiнету Мiнiстрiв України, вiдповiдального за формування та реалiзацiю державної фiнансової i бюджетної полiтики, або особи, яка виконує його обов’язки (далi — Мiнiстр фiнансiв України), за дорученням Кабiнету Мiнiстрiв України.

Кабiнет Мiнiстрiв України визначає умови здiйснення державних запозичень, у тому числi вид, валюту, строк та вiдсоткову ставку державного запозичення.

У разi зменшення обсягу коштiв вiд державних внутрiшнiх (зовнiшнiх) запозичень порiвняно з обсягом, визначеним законом про Державний бюджет України, у зв’язку з погiршенням умов таких запозичень та/або кон’юнктури фiнансового ринку допускається збiльшення обсягу коштiв вiд державних зовнiшнiх (внутрiшнiх) запозичень з дотриманням граничного обсягу державного боргу.

У разi зменшення (збiльшення) обсягу платежiв з погашення державного боргу у зв’язку з полiпшенням (погiршенням) умов на фiнансовому ринку порiвняно з обсягом, визначеним законом про Державний бюджет України, допускається зменшення (збiльшення) обсягу державних запозичень з дотриманням визначеного законом про Державний бюджет України обсягу фiнансування державного бюджету за борговими операцiями.

2. Кредити (позики) вiд iноземних держав, банкiв i мiжнародних фiнансових органiзацiй для реалiзацiї iнвестицiйних проектектiв залучаються державою на пiдставi мiжнародних договорiв України i вiдносяться до державних зовнiшнiх запозичень. Кошти для реалiзацiї таких iнвестицiйних проектiв, а також витрати на обслуговування та погашення вiдповiдних кредитiв (позик) передбачаються у законi про Державний бюджет України протягом усього строку дiї кредитних договорiв. Вiдповiднi мiжнароднi договори не потребують ратифiкацiї, якщо iнше не встановлено законом.

3. Верховна Рада Автономної Республiки Крим та мiськi ради мають право здiйснювати мiсцевi внутрiшнi запозичення (за винятком випадкiв, передбачених статтею 73 цього Кодексу).

Мiсцевi зовнiшнi запозичення можуть здiйснювати лише Верховна Рада Автономної Республiки Крим, Київська, Севастопольська мiськi ради, мiськi ради мiст обласного значення. При цьому мiсцевi зовнiшнi запозичення шляхом отримання кредитiв (позик) вiд мiжнародних фiнансових органiзацiй можуть здiйснювати всi мiськi ради.

Право на здiйснення мiсцевих запозичень у межах, визначених рiшенням про мiсцевий бюджет, з урахуванням статтi 74 цього Кодексу належить Автономнiй Республiцi Крим, територiальнiй громадi мiста в особi керiвника мiсцевого фiнансового органу за дорученням Верховної Ради Автономної Республiки Крим, мiської ради.

4. Бюджетна установа не має права здiйснювати запозичення у будь-якiй формi (крiм випадкiв, передбачених цим Кодексом) або надавати юридичним чи фiзичним особам кредити з бюджету (якщо не встановлено вiдповiднi бюджетнi призначення на надання кредитiв з бюджету).

5. При здiйсненнi державних запозичень та наданнi державних гарантiй Мiнiстр фiнансiв України за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України має право брати зобов’язання вiд iменi України, пов’язанi iз здiйсненням таких запозичень, у тому числi щодо вiдмови вiд суверенного iмунiтету в можливих судових справах, пов’язаних з поверненням кредитiв (позик), протягом часу дiї зобов’язання з повернення запозичених коштiв.

6. Витрати на обслуговування та погашення державного (мiсцевого) боргу здiйснюються Мiнiстерством фiнансiв України (мiсцевим фiнансовим органом) вiдповiдно до кредитних договорiв, а також нормативно-правових актiв, за якими виникають державнi борговi зобов’язання (борговi зобов’язання Автономної Республiки Крим чи територiальних громад), незалежно вiд обсягу коштiв, визначеного на таку мету законом про Державний бюджет України (рiшенням про мiсцевий бюджет).

Якщо очiкуваний обсяг витрат на обслуговування та погашення державного боргу перевищить обсяг коштiв, визначений законом про Державний бюджет України на таку мету, Мiнiстерством фiнансiв України, невiдкладно iнформує про це Кабiнет Мiнiстрiв України. Кабiнет Мiнiстрiв України невiдкладно iнформує про очiкуване перевищення таких витрат Верховну Раду України та подає у двотижневий строк пропозицiї про внесення змiн до закону про Державний бюджет України.

Якщо очiкуваний обсяг витрат на обслуговування та погашення мiсцевого боргу перевищить обсяг коштiв, визначений рiшенням про мiсцевий бюджет на таку мету, Верховна Рада Автономної Республiки Крим, мiська рада вносять вiдповiднi змiни до рiшення про мiсцевий бюджет.

7. З метою ефективного управлiння державним (мiсцевим) боргом та/або лiквiднiстю єдиного казначейського рахунку Мiнiстерство фiнансiв України (Верховна Рада Автономної Республiки Крим, мiська рада або за їх рiшенням мiсцевий фiнансовий орган) має право здiйснювати правочини з державним (мiсцевим) боргом, включаючи обмiн, випуск, купiвлю, викуп та продаж державних боргових зобов’язань (боргових зобов’язань Автономної Республiки Крим, територiальної громади мiста), за умови дотримання граничного обсягу державного (мiсцевого) боргу на кiнець бюджетного перiоду.

Мiнiстерство фiнансiв України (мiсцевий фiнансовий орган) може залучати суб’єктiв господарювання для надання агентських, консультацiйних, рейтингових та iнших послуг, необхiдних для управлiння державним (мiсцевим) боргом, за рахунок коштiв державного (мiсцевого) бюджету в межах бюджетних призначень на обслуговування державного (мiсцевого) боргу.

8. Мiнiстерство фiнансiв України за погодженням з Нацiональним банком України має право в межах поточного бюджетного перiоду здiйснювати на конкурсних засадах та/або шляхом проведення аукцiонiв розмiщення тимчасово вiльних коштiв єдиного казначейського рахунку та коштiв валютних рахункiв державного бюджету на депозитах або шляхом придбання державних цiнних паперiв з подальшим поверненням таких коштiв до кiнця поточного бюджетного перiоду.

Керiвник мiсцевого фiнансового органу має право за рiшенням Верховної Ради Автономної Республiки Крим, вiдповiдної мiсцевої ради в межах поточного бюджетного перiоду здiйснювати на конкурсних засадах розмiщення тимчасово вiльних коштiв мiсцевих бюджетiв на депозитах або шляхом придбання державних цiнних паперiв, цiнних паперiв, емiтованих Автономною Республiкою Крим, вiдповiдною мiською радою, з подальшим поверненням таких коштiв до кiнця поточного бюджетного перiоду.

Порядок здiйснення операцiй, передбачених цiєю частиною статтi, визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України з дотриманням таких вимог:

встановлення мiнiмальної ставки дохiдностi придбання цiнних паперiв, укладання договорiв придбання цiнних паперiв — при придбаннi цiнних паперiв;

укладання договору банкiвського вкладу (депозиту) з установою банку — при розмiщеннi на депозитах.

Договiр про придбання державних цiнних паперiв, цiнних паперiв, емiтованих Автономною Республiкою Крим, вiдповiдною мiською радою, згiдно з цiєю частиною статтi має мiстити положення про виконання особами, що уклали цей договiр, зобов’язання щодо зворотного продажу/купiвлi таких цiнних паперiв до кiнця поточного бюджетного перiоду.

9. Умови випуску та обiгу державних цiнних паперiв i цiнних паперiв, емiтованих Автономною Республiкою Крим, вiдповiдною мiською радою, визначаються з урахуванням .

Мiнiстерство фiнансiв України оприлюднює графiк проведення аукцiонiв з розмiщення державних боргових цiнних паперiв на внутрiшньому ринку. Такий графiк може уточнюватися у зв’язку iз змiною умов державних запозичень та/або кон’юнктури фiнансового ринку.

<полное_название xml:id="x9f42amsgf294p7y2w8d0lmxf7">Стаття 17. Державнi та мiсцевi гарантiї

Стаття 17. Державнi та мiсцевi гарантiї

1. Державнi гарантiї для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов’язань суб’єктiв господарювання — резидентiв України можуть надаватися за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України або на пiдставi мiжнародних договорiв України виключно у межах i за напрямами, що визначенi законом про Державний бюджет України. За дорученням Кабiнету Мiнiстрiв України вiдповiднi правочини щодо його рiшень вчиняє Мiнiстр фiнансiв України.

2. Мiсцевi гарантiї можуть надаватися за рiшенням Верховної Ради Автономної Республiки Крим, вiдповiдної мiської ради для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов’язань суб’єктiв господарювання — резидентiв України, що належать до комунального сектору економiки, розташованi на вiдповiднiй територiї та здiйснюють на цiй територiї реалiзацiю iнвестицiйних проектiв, метою яких є розвиток комунальної iнфраструктури або впровадження ресурсозберiгаючих технологiй.

3. Державнi (мiсцевI) гарантiї надаються на умовах платностi, строковостi, а також забезпечення виконання зобов’язань у спосiб, передбачений законом.

Правочин щодо надання державної (мiсцевої) гарантiї оформляється в письмовiй формi та має визначати: предмет гарантiї; повнi найменування та мiсцезнаходження суб’єкта господарювання i кредитора (у разi гарантування виконання зобов’язань за кредитним договором); обсяг кредиту (позики); обсяг гарантiйних зобов’язань та порядок їх виконання; умови настання гарантiйного випадку; строк дiї гарантiї.

Обов’язковою умовою надання державної (мiсцевої) гарантiї є укладення договору мiж Мiнiстерством фiнансiв України (вiдповiдним мiсцевим фiнансовим органом) та суб’єктом господарювання про погашення заборгованостi суб’єкта господарювання перед державою (Автономною Республiкою Крим чи територiальною громадою мiста) за виконання гарантiйних зобов’язань. Істотними умовами такого договору мають бути зобов’язання суб’єкта господарювання:

внести плату за надання державної (мiсцевої) гарантiї;

надати майнове або iнше забезпечення виконання зобов’язань за гарантiєю;

вiдшкодувати витрати державного (мiсцевого) бюджету, пов’язанi з виконанням гарантiйних зобов’язань;

сплатити пеню за прострочення вiдшкодування зазначених витрат. Пеня нараховується за кожний день прострочення сплати заборгованостi у нацiональнiй валютi з розрахунку 120 вiдсоткiв рiчних облiкової ставки Нацiонального банку України за офiцiйним курсом гривнi до iноземної валюти, встановленим Нацiональним банком України на день нарахування пенi;

надати гаранту права на договiрне списання банком коштiв з рахункiв суб’єкта господарювання на користь гаранта.

4. Державнi (мiсцевI) гарантiї не надаються для забезпечення боргових зобов’язань суб’єктiв господарювання, якщо безпосереднiм джерелом повернення кредитiв (позик) передбачаються кошти державного (мiсцевого) бюджету (крiм боргових зобов’язань, що виникають за кредитами (позиками) вiд мiжнародних фiнансових органiзацiй).

5. Суб’єкти господарювання, щодо яких приймається рiшення про надання кредитiв (позик), залучених державою (Автономною Республiкою Крим чи територiальною громадою мiста), або державних (мiсцевих) гарантiй, зобов’язанi надати майнове або iнше забезпечення виконання зобов’язань та сплатити до Державного бюджету України (вiдповiдного мiсцевого бюджету) плату за їх отримання у розмiрi, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України (Верховною Радою Автономної Республiки Крим чи мiською радою), якщо iнше не передбачено законом про Державний бюджет України (рiшенням про мiсцевий бюджет).

6. У разi прийняття рiшення про надання кредитiв (позик), залучених державою (Автономною Республiкою Крим чи територiальною громадою мiста) або пiд державнi (мiсцевI) гарантiї, суб’єктам господарювання, у вiданнi яких є майно державної (комунальної) власностi, необхiднiсть надання такими суб’єктами господарювання майнового забезпечення, його розмiр та вид визначає Кабiнет Мiнiстрiв України щодо державного майна (Верховна Рада Автономної Республiки Крим — щодо майна Автономної Республiки Крим, вiдповiдна мiська рада — щодо комунального майна).

7. Платежi, пов’язанi з виконанням гарантiйних зобов’язань держави (Автономної Республiки Крим чи територiальної громади мiста), здiйснюються згiдно з вiдповiдними договорами незалежно вiд обсягу коштiв, визначених на цю мету в законi про Державний бюджет України (рiшеннi про мiсцевий бюджет), у такому ж порядку, як визначено частиною шостою статтi 16 цього Кодексу, та вiдображаються як надання кредитiв з бюджету стосовно суб’єктiв господарювання, зобов’язання яких гарантованi.

8. У разi виконання державою (Автономною Республiкою Крим чи територiальною громадою мiста) гарантiйних зобов’язань перед кредиторами шляхом здiйснення платежiв за рахунок коштiв державного (мiсцевого) бюджету або шляхом укладання з такими кредиторами договорiв про реструктурування сум, повернення яких гарантовано, у суб’єктiв господарювання, зобов’язання яких гарантованi, з моменту такого виконання виникає прострочена заборгованiсть перед державою (Автономною Республiкою Крим чи територiальною громадою мiста) за кредитами (позиками), залученими пiд державнi (мiсцевI) гарантiї, в обсязi фактичних витрат державного (мiсцевого) бюджету та/або таких реструктурованих сум, а до держави (Автономної Республiки Крим чи територiальної громади мiста) переходять права кредитора та право вимагати вiд таких суб’єктiв господарювання погашення заборгованостi в установленому законом порядку, якщо такi права не були передбаченi вiдповiдними договорами.

Якщо договором мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України (Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим чи виконавчим органом мiської ради за рiшенням Верховної Ради Автономної Республiки Крим чи мiської ради) та суб’єктом господарювання передбачаються зобов’язання такого суб’єкта господарювання з погашення та обслуговування кредитiв (позик), залучених державою (Автономною Республiкою Крим чи територiальною громадою мiста), невиконання або неналежне виконання таких зобов’язань за договором тягне перехiд до держави (Автономної Республiки Крим чи територiальної громади мiста) права стягнення простроченої заборгованостi у повному обсязi незалежно вiд стану виконання державою (Автономною Республiкою Крим чи територiальною громадою мiста) зобов’язань за такими кредитами (позиками).

9. Прострочена заборгованiсть суб’єкта господарювання перед державою (Автономною Республiкою Крим чи територiальною громадою мiста) за кредитом (позикою), залученим державою (Автономною Республiкою Крим чи територiальною громадою мiста) або пiд державну (мiсцеву) гарантiю, а також за кредитом з бюджету (включаючи плату за користування такими кредитами (позиками) та пеню) стягується з такого суб’єкта господарювання органами доходiв i зборiв, що є органами стягнення такої заборгованостi у порядку, передбаченому або iншим законом, включаючи погашення такої заборгованостi за рахунок майна цього суб’єкта господарювання.

Позовна давнiсть на вимоги щодо погашення такої заборгованостi суб’єкта господарювання перед державою (Автономною Республiкою Крим чи територiальною громадою мiста) не поширюється.

10. Якщо за рiшенням суду державi (Автономнiй Республiцi Крим чи територiальнiй громадi мiста) вiдмовлено у стягненнi заборгованостi перед державою (Автономною Республiкою Крим чи територiальною громадою мiста) за кредитами (позиками), залученими державою (Автономною Республiкою Крим чи територiальною громадою мiста) або пiд державну (мiсцеву) гарантiю, а також за кредитом з бюджету, органи доходiв i зборiв оскаржують його у встановленому законом порядку до прийняття рiшення вищими спецiалiзованими судами, Верховним Судом України.

11. Мiнiстерство фiнансiв України має право залучати суб’єктiв господарювання для представництва органiв державної влади в судах у справах про стягнення заборгованостi перед державою за кредитами (позиками), залученими державою або пiд державнi гарантiї, а також за кредитами з бюджету, в тому числi у процесi банкрутства, щодо стягнення якої органам доходiв i зборiв вiдмовлено.

Мiнiстерство фiнансiв України здiйснює оплату таких послуг суб’єктiв господарювання за рахунок коштiв державного бюджету в межах вiдповiдних бюджетних призначень.

12. Мiнiстерство фiнансiв України має право здiйснювати на вiдкритих аукцiонах продаж права вимоги погашення простроченої бiльше трьох рокiв заборгованостi перед державою за кредитами (позиками), залученими державою або пiд державнi гарантiї, а також за кредитами з бюджету в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Верховна Рада Автономної Республiки Крим, вiдповiднi мiсцевi ради можуть встановлювати порядок продажу прав вимоги погашення простроченої бiльше трьох рокiв заборгованостi за кредитами (позиками), залученими пiд мiсцевi гарантiї, а також за кредитами з вiдповiдних мiсцевих бюджетiв з дотриманням вимог, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України.

13. Забороняється реструктуризацiя заборгованостi суб’єктiв господарювання перед державою (Автономною Республiкою Крим чи територiальною громадою мiста) за кредитами (позиками), залученими державою (Автономною Республiкою Крим чи територiальною громадою мiста) або пiд державнi (мiсцевI) гарантiї, за кредитами з бюджету, крiм розстрочення її сплати пiд час санацiї такого суб’єкта господарювання за участю iнвестора, який бере на себе солiдарнi зобов’язання щодо погашення такої заборгованостi, на строк не бiльше трьох рокiв на пiдставi договору, укладеного мiж таким суб’єктом господарювання, iнвестором та органом доходiв i зборiв. При цьому сума пенi, нарахована внаслiдок невиконання позичальником таких зобов’язань на реструктуризовану суму заборгованостi, списується.

14. Забороняється списання заборгованостi суб’єктiв господарювання перед державою (Автономною Республiкою Крим чи територiальною громадою мiста) за кредитами (позиками), залученими державою (Автономною Республiкою Крим чи територiальною громадою мiста) або пiд державнi (мiсцевI) гарантiї, кредитами з бюджету, крiм заборгованостi суб’єктiв господарювання, визнаних у встановленому порядку банкрутами, вимоги щодо погашення заборгованостi яких не були задоволенi у зв’язку з недостатнiстю їхнiх активiв i стосовно яких проведено державну реєстрацiю припинення юридичної особи у зв’язку з визнанням її банкрутом, а також крiм заборгованостi, щодо стягнення якої судом прийнято рiшення не на користь держави, яке набрало законної сили, та/або стягнення якої в судовому порядку є неможливим або недоцiльним. Порядок списання такої заборгованостi визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

15. Протягом строку дiї договору про мiсцеву гарантiю Верховна Рада Автономної Республiки Крим та мiськi ради передбачають у вiдповiдному рiшеннi про мiсцевий бюджет кошти на виконання гарантiйних зобов’язань з платежiв, термiн сплати яких настає у вiдповiдному бюджетному перiодi. При цьому такi кошти передбачаються:

щодо забезпечених гарантiєю договорiв, за якими вже настав гарантiйний випадок, в обсязi, що дорiвнює сумi платежiв за цими договорами;

щодо iнших забезпечених гарантiєю договорiв — не менше 50 вiдсоткiв сум платежiв за цими договорами.

<полное_название xml:id="xcmsn0kogcjvuf1z9mtppuyab9">Стаття 18. Граничнi обсяги державного (мiсцевого) боргу та державних (мiсцевих) гарантiй

Стаття 18. Граничнi обсяги державного (мiсцевого) боргу та державних (мiсцевих) гарантiй

1. Граничний обсяг державного (мiсцевого) боргу, граничний обсяг надання державних (мiсцевих) гарантiй визначаються на кожний бюджетний перiод законом про Державний бюджет України (рiшенням про мiсцевий бюджет).

2. Загальний обсяг державного боргу та гарантованого державою боргу на кiнець бюджетного перiоду не може перевищувати 60 вiдсоткiв рiчного номiнального обсягу валового внутрiшнього продукту України.

У разi очiкуваного перевищення цiєї граничної величини Кабiнет Мiнiстрiв України невiдкладно звертається до Верховної Ради України за дозволом на тимчасове перевищення такої граничної величини та подає для схвалення план заходiв з приведення загального обсягу державного боргу та гарантованого державою боргу до встановлених вимог.

3. Загальний обсяг мiсцевого боргу та гарантованого Автономною Республiкою Крим чи територiальною громадою мiста боргу (без урахування гарантiйних зобов’язань, що виникають за кредитами (позиками) вiд мiжнародних фiнансових органiзацiй) станом на кiнець бюджетного перiоду не може перевищувати 200 вiдсоткiв (для мiста Києва — 400 вiдсоткiв) середньорiчного iндикативного прогнозного обсягу надходжень бюджету розвитку (без урахування обсягу мiсцевих запозичень та капiтальних трансфертiв (субвенцiй) з iнших бюджетiв), визначеного прогнозом вiдповiдного мiсцевого бюджету на наступнi за плановим два бюджетнi перiоди вiдповiдно до частини четвертої статтi 21 цього Кодексу.

У разi очiкуваного перевищення цiєї граничної величини мiсцевий фiнансовий орган невiдкладно звертається до Верховної Ради Автономної Республiки Крим, вiдповiдної мiської ради за дозволом на тимчасове перевищення такої граничної величини та подає для схвалення план заходiв з приведення такого загального обсягу боргу у вiдповiднiсть iз положеннями цього Кодексу за умови попереднього погодження з Мiнiстерством фiнансiв України.

4. З метою забезпечення дотримання граничних обсягiв державного (мiсцевого) боргу та державних (мiсцевих) гарантiй Мiнiстерство фiнансiв України веде Реєстр державного боргу i гарантованого державою боргу, Реєстр державних гарантiй, а також Реєстр мiсцевих запозичень та мiсцевих гарантiй.

Реєстр державного боргу i гарантованого державою боргу є iнформацiйною системою боргових i гарантiйних зобов’язань держави, що включає умови кредитних договорiв i випуску державних цiнних паперiв та умови надання державних гарантiй, вiдомостi про стан обслуговування i погашення державного боргу.

Реєстр державних гарантiй є iнформацiйною системою, що мiстить вiдомостi про наданi протягом бюджетного перiоду державнi гарантiї.

Реєстр мiсцевих запозичень та мiсцевих гарантiй є iнформацiйною системою, що мiстить вiдомостi про здiйсненi мiсцевi запозичення та наданi мiсцевi гарантiї.

<полное_название xml:id="x8fksnex8ahg7ap4nj48u8xyoc">Глава 4. Бюджетний процес та його учасники

Глава 4. Бюджетний процес та його учасники

<полное_название xml:id="x5qyuv5oj1s85qaji14rfjlvh8">Стаття 19. Стадiї та учасники бюджетного процесу

Стаття 19. Стадiї та учасники бюджетного процесу

1. Стадiями бюджетного процесу визнаються:

1) складання проектiв бюджетiв;

2) розгляд проекту та прийняття закону про Державний бюджет України (рiшення про мiсцевий бюджет);

3) виконання бюджету, включаючи внесення змiн до закону про Державний бюджет України (рiшення про мiсцевий бюджет);

4) пiдготовка та розгляд звiту про виконання бюджету i прийняття рiшення щодо нього.

2. На всiх стадiях бюджетного процесу здiйснюються контроль за дотриманням бюджетного законодавства, аудит та оцiнка ефективностi управлiння бюджетними коштами вiдповiдно до законодавства.

3. Учасниками бюджетного процесу є органи, установи та посадовi особи, надiленi бюджетними повноваженнями (правами та обов’язками з управлiння бюджетними коштами).

<полное_название xml:id="x2kgwyc5w5yxuy3ne5h70o2jvo">Стаття 20. Застосування програмно-цiльового методу у бюджетному процесi

Стаття 20. Застосування програмно-цiльового методу у бюджетному процесi

1. У бюджетному процесi програмно-цiльовий метод застосовується на рiвнi державного бюджету та на рiвнi мiсцевих бюджетiв (за рiшенням Верховної Ради Автономної Республiки Крим, вiдповiдної мiсцевої ради).

2. Особливими складовими програмно-цiльового методу у бюджетному процесi є бюджетнi програми, вiдповiдальнi виконавцi бюджетних програм, паспорти бюджетних програм, результативнi показники бюджетних програм.

3. Бюджетнi програми визначаються головними розпорядниками бюджетних коштiв з урахуванням положень частини другої статтi 21 i пункту 2 частини п’ятої статтi 22 цього Кодексу.

4. Вiдповiдальний виконавець бюджетних програм визначається головним розпорядником бюджетних коштiв за погодженням з Мiнiстерством фiнансiв України (мiсцевим фiнансовим органом). Вiдповiдальним виконавцем бюджетних програм може бути головний розпорядник бюджетних коштiв за бюджетними програмами, виконання яких забезпечується його апаратом, та/або розпорядник бюджетних коштiв нижчого рiвня, який виконує бюджетнi програми у системi головного розпорядника.

Вiдповiдальний виконавець бюджетних програм у процесi їх виконання забезпечує цiльове та ефективне використання бюджетних коштiв протягом усього строку реалiзацiї вiдповiдних бюджетних програм у межах визначених бюджетних призначень.

5. Результативнi показники бюджетної програми використовуються для оцiнки ефективностi бюджетної програми i включають кiлькiснi та якiснi показники, якi визначають результат виконання бюджетної програми, характеризують хiд її реалiзацiї, ступiнь досягнення поставленої мети та виконання завдань бюджетної програми. Такi показники мають пiдтверджуватися офiцiйною державною статистичною, фiнансовою та iншою звiтнiстю, даними бухгалтерського, статистичного та внутрiшньогосподарського (управлiнського) облiку.

Перелiк результативних показникiв щодо кожної бюджетної програми розробляється головними розпорядниками бюджетних коштiв згiдно з нормативно-правовим актом Мiнiстерства фiнансiв України.

6. На всiх стадiях бюджетного процесу його учасники в межах своїх повноважень здiйснюють оцiнку ефективностi бюджетних програм, що передбачає заходи з монiторингу, аналiзу та контролю за цiльовим та ефективним використанням бюджетних коштiв. Оцiнка ефективностi бюджетних програм здiйснюється на пiдставi аналiзу результативних показникiв бюджетних програм, а також iншої iнформацiї, що мiститься у бюджетних запитах, кошторисах, паспортах бюджетних програм, звiтах про виконання кошторисiв та звiтах про виконання паспортiв бюджетних програм. Органiзацiйно-методологiчнi засади оцiнки ефективностi бюджетних програм визначаються Мiнiстерством фiнансiв України.

Результати оцiнки ефективностi бюджетних програм, у тому числi висновки органiв виконавчої влади, уповноважених на здiйснення фiнансового контролю за дотриманням бюджетного законодавства, є пiдставою для прийняття рiшень про внесення в установленому порядку змiн до бюджетних призначень поточного бюджетного перiоду, вiдповiдних пропозицiй до проекту бюджету на плановий бюджетний перiод та до прогнозу бюджету на наступнi за плановим два бюджетнi перiоди, включаючи зупинення реалiзацiї вiдповiдних бюджетних програм.

7. За бюджетними програмами, здiйснення заходiв за якими потребує нормативно-правового визначення механiзму використання бюджетних коштiв, головнi розпорядники коштiв державного бюджету розробляють проекти порядкiв використання коштiв державного бюджету та забезпечують їх затвердження у термiни, визначенi Кабiнетом Мiнiстрiв України. За рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України порядки використання коштiв державного бюджету затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України або головним розпорядником коштiв державного бюджету за погодженням з Мiнiстерством фiнансiв України. Про затвердження таких порядкiв iнформується Комiтет Верховної Ради України з питань бюджету.

Порядки використання коштiв державного бюджету за бюджетними програмами, вперше визначеними законом про Державний бюджет України, затверджуються протягом 30 днiв з дня набрання ним чинностi.

Якщо реалiзацiя бюджетної програми продовжується у наступних бюджетних перiодах, дiя порядку використання бюджетних коштiв за такою бюджетною програмою (з урахуванням змiн до цього порядку, внесених у разi необхiдностI) продовжується до завершення її реалiзацiї.

Порядок використання бюджетних коштiв має мiстити:

цiлi та напрями використання бюджетних коштiв;

вiдповiдального виконавця бюджетної програми, пiдстави та/або критерiї залучення одержувачiв бюджетних коштiв до виконання бюджетної програми;

завдання головного розпорядника бюджетних коштiв, розпорядникiв бюджетних коштiв нижчого рiвня (одержувачiв бюджетних коштiв), що забезпечують виконання бюджетної програми, з визначенням порядку звiтування про її виконання (у тому числi щодо результативних показникiв) та заходiв впливу у разi її невиконання;

у разi потреби порядок, термiни та пiдстави, а також критерiї розподiлу (перерозподiлу) видаткiв мiж адмiнiстративно-територiальними одиницями у розрiзi розпорядникiв бюджетних коштiв нижчого рiвня та одержувачiв бюджетних коштiв з урахуванням вiдповiдних нормативно-правових актiв;

конкурснi вимоги до iнвестицiйних проектiв, включаючи порядок та критерiї їх вiдбору, а також критерiї та умови визначення виконавцiв таких програм (проектiв);

критерiї та умови вiдбору суб’єктiв господарювання, яким надається державна пiдтримка з бюджету, а також визначення обсягу такої пiдтримки;

умови та критерiї конкурсного вiдбору позичальникiв та проектiв (програм), на реалiзацiю яких надаються кредити з бюджету; умови надання кредитiв з бюджету та їх повернення, включаючи положення щодо здiйснення контролю за їх поверненням;

положення щодо необхiдностi перерахування коштiв за бюджетними програмами, якi передбачають надання субвенцiй з державного бюджету мiсцевим бюджетам;

шляхи погашення бюджетної заборгованостi у разi її наявностi;

вимоги щодо необхiдностi вiдображення у первинному та бухгалтерському облiку отриманих (створених) оборотних i необоротних активiв бюджетними установами та одержувачами бюджетних коштiв, у тому числi отриманих (створених) в результатi проведення централiзованих заходiв;

у разi потреби — положення щодо здiйснення закупiвлi товарiв, робiт i послуг, визначення умов i термiнiв поставки та проведення розрахункiв;

iншi положення щодо особливостей бюджетної програми.

8. Головний розпорядник бюджетних коштiв розробляє та протягом 45 днiв з дня набрання чинностi законом про Державний бюджет України (рiшенням про мiсцевий бюджет) затверджує спiльно з Мiнiстерством фiнансiв України (мiсцевим фiнансовим органом) паспорт бюджетної програми.

Правила складання паспортiв бюджетних програм та звiтiв про їх виконання встановлюються Мiнiстерством фiнансiв України.

9. Програмно-цiльовий метод у бюджетному процесi передбачає складання прогнозу бюджету на наступнi за плановим два бюджетнi перiоди вiдповiдно до статтi 21 цього Кодексу.

<полное_название xml:id="xehgj31pi7irmo61g8wlolmzkw">Стаття 21. Складання прогнозу бюджету на наступнi за плановим два бюджетнi перiоди

Стаття 21. Складання прогнозу бюджету на наступнi за плановим два бюджетнi перiоди

1. Мiнiстерство фiнансiв України за участю центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi економiчного i соцiального розвитку, Нацiонального банку України, а також головних розпорядникiв коштiв державного бюджету складає прогноз Державного бюджету України на наступнi за плановим два бюджетнi перiоди, який ґрунтується на щорiчному посланнi Президента України до Верховної Ради України про внутрiшнє i зовнiшнє становище України, Програмi дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв України, прогнозних та програмних документах економiчного та соцiального розвитку, державних цiльових програмах.

Прогноз Державного бюджету України на наступнi за плановим два бюджетнi перiоди включає iндикативнi прогнознi показники:

1) основних макропоказникiв економiчного i соцiального розвитку України (iз зазначенням показникiв номiнального i реального обсягу валового внутрiшнього продукту, iндексiв споживчих цiн та цiн виробникiв, показникiв валютно-курсової полiтики, наданих Нацiональним банком України, прибутку пiдприємств, фонду оплати працi, рiвня безробiття, експорту та iмпорту товарiв i послуг, а також iнших показникiв, якi застосовуються при складаннi проекту бюджету);

2) зведеного бюджету України за основними видами доходiв, фiнансування, видаткiв i кредитування;

3) державного бюджету за основними видами доходiв, фiнансування, видаткiв i кредитування;

3-1) державного боргу та гарантованого державою боргу, що визначаються з урахуванням стратегiї управлiння державним боргом. Така стратегiя затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України i включає визначення прiоритетних цiлей i завдань управлiння державним боргом на середньострокову або довгострокову перспективу та засобiв їх реалiзацiї;

4) за бюджетними програмами, якi забезпечують протягом декiлькох рокiв виконання iнвестицiйних проектiв, у тому числi тих, що здiйснюються iз залученням державою кредитiв (позик) вiд iноземних держав, банкiв i мiжнародних фiнансових органiзацiй. Такi бюджетнi програми за умови схвалення або вiдбору у встановленому законодавством порядку вiдповiдних iнвестицiйних проектiв включаються щорiчно до прогнозу Державного бюджету України на наступнi за плановим два бюджетнi перiоди та проекту закону про Державний бюджет України протягом усього строку їх реалiзацiї з урахуванням вимог цього Кодексу;

5) взаємовiдносин державного бюджету з мiсцевими бюджетами.

Прогноз Державного бюджету України на наступнi за плановим два бюджетнi перiоди подається до Верховної Ради України разом з проектом закону про Державний бюджет України, уточнюється на пiдставi прийнятого закону про Державний бюджет України та схвалюється Кабiнетом Мiнiстрiв України у мiсячний строк з дня опублiкування закону про Державний бюджет України.

2. Головнi розпорядники коштiв державного бюджету, виходячи з iндикативних прогнозних показникiв обсягiв видаткiв i надання кредитiв з бюджету на наступнi за плановим два бюджетнi перiоди, доведених Мiнiстерством фiнансiв України разом з iнструкцiєю з пiдготовки бюджетних запитiв, складають плани своєї дiяльностi на плановий i наступнi за плановим два бюджетнi перiоди (що включають заходи з реалiзацiї iнвестицiйних проектiв) вiдповiдно до прогнозних та програмних документiв економiчного та соцiального розвитку, державних цiльових програм з визначенням очiкуваних результатiв дiяльностi. Такi плани дiяльностi щорiчно приводяться у вiдповiднiсть iз показниками державного бюджету на плановий бюджетний перiод та прогнозом Державного бюджету України на наступнi за плановим два бюджетнi перiоди.

З метою досягнення поставлених цiлей головнi розпорядники коштiв державного бюджету формують бюджетнi програми (з урахуванням строку їх реалiзацiї) на плановий i наступнi за плановим два бюджетнi перiоди.

3. Показники проекту Державного бюджету України на бюджетний перiод, що настає за плановим, ґрунтуються на iндикативних прогнозних показниках Державного бюджету України на наступнi за плановим два бюджетнi перiоди (включаючи iндикативнi прогнознi показники за бюджетними програмами, якi забезпечують протягом декiлькох рокiв виконання iнвестицiйних проектiв, у тому числi тих, що здiйснюються iз залученням державою кредитiв (позик) вiд iноземних держав, банкiв i мiжнародних фiнансових органiзацiй).

4. Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевi державнi адмiнiстрацiї, виконавчi органи вiдповiдних мiсцевих рад складають та схвалюють прогноз мiсцевого бюджету на наступнi за плановим два бюджетнi перiоди вiдповiдно до прогнозних та програмних документiв економiчного та соцiального розвитку країни i вiдповiдної територiї, державних цiльових програм, який ґрунтується на прогнозi Державного бюджету України на наступнi за плановим два бюджетнi перiоди.

Прогноз мiсцевого бюджету на наступнi за плановим два бюджетнi перiоди включає iндикативнi прогнознi показники мiсцевого бюджету за основними видами доходiв, фiнансування, видаткiв i кредитування, iндикативнi прогнознi показники мiсцевого боргу та гарантованого Автономною Республiкою Крим чи територiальною громадою мiста боргу, а також iндикативнi прогнознi показники за бюджетними програмами, якi забезпечують протягом декiлькох рокiв виконання iнвестицiйних проектiв.

Прогноз мiсцевого бюджету на наступнi за плановим два бюджетнi перiоди подається до Верховної Ради Автономної Республiки Крим, вiдповiдних мiсцевих рад разом з проектом рiшення про мiсцевий бюджет, уточнюється на пiдставi схваленого Кабiнетом Мiнiстрiв України прогнозу Державного бюджету України на наступнi за плановим два бюджетнi перiоди i прийнятого рiшення про мiсцевий бюджет та схвалюється Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевими державними адмiнiстрацiями, виконавчими органами вiдповiдних мiсцевих рад.

Показники проекту мiсцевого бюджету на бюджетний перiод, що настає за плановим, ґрунтуються на iндикативних прогнозних показниках мiсцевого бюджету на наступнi за плановим два бюджетнi перiоди.

5. За бюджетними програмами, якi забезпечують протягом декiлькох рокiв виконання iнвестицiйних проектiв, у тому числi тих, що здiйснюються iз залученням державою кредитiв (позик) вiд iноземних держав, банкiв та мiжнародних фiнансових органiзацiй, та визначенi законом про Державний бюджет України (рiшенням про мiсцевий бюджет), Кабiнет Мiнiстрiв України (Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцева державна адмiнiстрацiя, виконавчий орган вiдповiдної мiсцевої ради) вживає заходiв щодо прiоритетностi передбачення бюджетних коштiв на наступний бюджетний перiод у проектi закону про Державний бюджет України (проектi рiшення про мiсцевий бюджет) для продовження таких iнвестицiйних проектiв з урахуванням необхiдностi поетапного їх завершення та введення в дiю вiдповiдних об’єктiв.

<полное_название xml:id="xdxzr68fh8xyaywkw74tyml1du">Стаття 22. Розпорядники бюджетних коштiв

Стаття 22. Розпорядники бюджетних коштiв

1. Для здiйснення програм та заходiв, якi реалiзуються за рахунок коштiв бюджету, бюджетнi асигнування надаються розпорядникам бюджетних коштiв. За обсягом наданих прав розпорядники бюджетних коштiв подiляються на головних розпорядникiв бюджетних коштiв та розпорядникiв бюджетних коштiв нижчого рiвня.

2. Головними розпорядниками бюджетних коштiв можуть бути виключно:

1) за бюджетними призначеннями, визначеними законом про Державний бюджет України, — установи, уповноваженi забезпечувати дiяльнiсть Верховної Ради України, Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України в особi їх керiвникiв; мiнiстерства, Нацiональне антикорупцiйне бюро України, Конституцiйний Суд України, Верховний Суд України, вищi спецiалiзованi суди та iншi органи, безпосередньо визначенi , в особi їх керiвникiв, а також Нацiональна академiя наук України, Нацiональна академiя аграрних наук України, Нацiональна академiя медичних наук України, Нацiональна академiя педагогiчних наук України, Нацiональна академiя правових наук України, Нацiональна академiя мистецтв України, iншi установи, уповноваженi законом або Кабiнетом Мiнiстрiв України на реалiзацiю державної полiтики у вiдповiднiй сферi, в особi їх керiвникiв;

2) за бюджетними призначеннями, визначеними рiшенням про бюджет Автономної Республiки Крим, — уповноваженi юридичнi особи (бюджетнi установи), що забезпечують дiяльнiсть Верховної Ради Автономної Республiки Крим та Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, а також мiнiстерства та iншi органи влади Автономної Республiки Крим в особi їх керiвникiв;

3) за бюджетними призначеннями, визначеними iншими рiшеннями про мiсцевi бюджети, — мiсцевi державнi адмiнiстрацiї, виконавчi органи та апарати мiсцевих рад (секретарiат Київської мiської ради), структурнi пiдроздiли мiсцевих державних адмiнiстрацiй, виконавчих органiв мiсцевих рад в особi їх керiвникiв. Якщо згiдно iз законом мiсцевою радою не створено виконавчий орган, функцiї головного розпорядника коштiв вiдповiдного мiсцевого бюджету виконує голова такої мiсцевої ради.

3. Головнi розпорядники коштiв Державного бюджету України визначаються вiдповiдно до пункту 1 частини другої цiєї статтi та затверджуються законом про Державний бюджет України шляхом встановлення їм бюджетних призначень.

4. Головнi розпорядники коштiв мiсцевих бюджетiв визначаються рiшенням про мiсцевий бюджет вiдповiдно до пунктiв 2 i 3 частини другої цiєї статтi.

5. Головний розпорядник бюджетних коштiв:

1) розробляє плани дiяльностi на плановий та наступнi за плановим два бюджетнi перiоди (включаючи заходи щодо реалiзацiї iнвестицiйних проектiв);

2) органiзовує та забезпечує на пiдставi плану дiяльностi та iндикативних прогнозних показникiв бюджету на наступнi за плановим два бюджетнi перiоди складання проекту кошторису та бюджетного запиту i подає їх Мiнiстерству фiнансiв України (мiсцевому фiнансовому органу);

3) отримує бюджетнi призначення шляхом їх затвердження у законi про Державний бюджет України (рiшеннi про мiсцевий бюджет); приймає рiшення щодо делегування повноважень на виконання бюджетної програми розпорядниками бюджетних коштiв нижчого рiвня та/або одержувачами бюджетних коштiв, розподiляє та доводить до них у встановленому порядку обсяги бюджетних асигнувань;

4) затверджує кошториси розпорядникiв бюджетних коштiв нижчого рiвня (плани використання бюджетних коштiв одержувачiв бюджетних коштiв), якщо iнше не передбачено законодавством;

5) розробляє проекти порядкiв використання коштiв державного бюджету за бюджетними програмами, передбаченими частиною сьомою статтi 20 цього Кодексу;

6) розробляє та затверджує паспорти бюджетних програм i складає звiти про їх виконання, здiйснює аналiз показникiв виконання бюджетних програм (у разi застосування програмно-цiльового методу у бюджетному процесI), при цьому забезпечуючи:

своєчаснiсть затвердження паспортiв бюджетних програм, достовiрнiсть i повноту iнформацiї, що в них мiститься;

вiдповiднiсть змiсту паспортiв бюджетних програм закону про Державний бюджет України (рiшенням про мiсцевий бюджет) та/або розпису бюджету (крiм випадкiв внесення змiн до паспортiв бюджетних програм у разi внесення змiн до спецiального фонду кошторису бюджетної установи в частинi власних надходжень бюджетних установ), порядкам використання бюджетних коштiв i правилам складання паспортiв бюджетних програм та звiтiв про їх виконання;

пiдтвердження результативних показникiв бюджетних програм офiцiйною державною статистичною, фiнансовою та iншою звiтнiстю, даними бухгалтерського, статистичного та внутрiшньогосподарського (управлiнського) облiку, запровадження форми внутрiшньогосподарського (управлiнського) облiку для збору такої iнформацiї;

7) здiйснює управлiння бюджетними коштами у межах встановлених йому бюджетних повноважень та оцiнку ефективностi бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне i цiльове використання бюджетних коштiв, органiзацiю та координацiю роботи розпорядникiв бюджетних коштiв нижчого рiвня та одержувачiв бюджетних коштiв у бюджетному процесi;

8) здiйснює контроль за своєчасним поверненням у повному обсязi до бюджету коштiв, наданих за операцiями з кредитування бюджету, а також кредитiв (позик), отриманих державою (Автономною Республiкою Крим чи територiальною громадою мiста), та коштiв, наданих пiд державнi (мiсцевI) гарантiї;

9) здiйснює внутрiшнiй контроль за повнотою надходжень, взяттям бюджетних зобов’язань розпорядниками бюджетних коштiв нижчого рiвня та одержувачами бюджетних коштiв i витрачанням ними бюджетних коштiв;

10) забезпечує органiзацiю та ведення бухгалтерського облiку, складання та подання фiнансової i бюджетної звiтностi у порядку, встановленому законодавством;

11) забезпечує доступнiсть iнформацiї про бюджет вiдповiдно до законодавства та цього Кодексу.

6. Розпорядник бюджетних коштiв може уповноважити одержувача бюджетних коштiв на виконання заходiв, передбачених бюджетною програмою, та надати йому кошти бюджету (на безповоротнiй чи поворотнiй основI) в межах вiдповiдних бюджетних асигнувань. Одержувач бюджетних коштiв використовує такi кошти на пiдставi плану використання бюджетних коштiв, що мiстить розподiл бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисi цього розпорядника бюджетних коштiв.

Критерiї визначення одержувача бюджетних коштiв встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України з урахуванням напрямiв, досвiду i результатiв дiяльностi, фiнансово-економiчного обґрунтування виконання заходiв бюджетної програми та застосування договiрних умов.

7. Розпорядники бюджетних коштiв, в оперативному управлiннi або господарському вiданнi яких знаходяться об’єкти, щодо яких здiйснюється закупiвля енергосервiсу, мають право брати довгостроковi зобов’язання за енергосервiсом на пiдставi iстотних умов договору енергосервiсу, затверджених Мiнiстерством фiнансiв України (щодо об’єктiв державної власностI), Верховною Радою Автономної Республiки Крим, вiдповiдною мiсцевою радою (щодо об’єктiв комунальної власностI).

<полное_название xml:id="xkhge7k461dvjvyrh2poml00g">Стаття 23. Бюджетнi призначення та асигнування

Стаття 23. Бюджетнi призначення та асигнування

1. Будь-якi бюджетнi зобов’язання та платежi з бюджету здiйснюються лише за наявностi вiдповiдного бюджетного призначення, якщо iнше не передбачено законом про Державний бюджет України.

2. Бюджетнi призначення встановлюються законом про Державний бюджет України (рiшенням про мiсцевий бюджет) у порядку, визначеному цим Кодексом.

3. Якщо в процесi виконання бюджету змiна обставин вимагає менших бюджетних асигнувань головним розпорядникам бюджетних коштiв, Мiнiстерство фiнансiв України (мiсцевий фiнансовий орган) готує пропозицiї про зменшення вiдповiдного бюджетного призначення Державного бюджету України (мiсцевого бюджету). Кабiнет Мiнiстрiв України (Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцева державна адмiнiстрацiя, виконавчий орган вiдповiдної мiсцевої ради) у двотижневий строк подає до Верховної Ради України (Верховної Ради Автономної Республiки Крим, вiдповiдної мiсцевої ради) у встановленому порядку пропозицiї про зменшення вiдповiдних бюджетних призначень Державного бюджету України (мiсцевого бюджету).

4. Витрати спецiального фонду бюджету мають постiйне бюджетне призначення, яке дає право провадити їх виключно в межах i за рахунок фактичних надходжень спецiального фонду бюджету (з дотриманням вимог частини другої статтi 57 цього Кодексу), якщо цим Кодексом та/або законом про Державний бюджет України (рiшенням про мiсцевий бюджет) не встановлено iнше.

5. Пропозицiї про внесення змiн до бюджетних призначень подаються та розглядаються у порядку, встановленому для складання проекту бюджету. Витрати вiдповiдно до внесених змiн до бюджетних призначень здiйснюються лише пiсля набрання чинностi законом (рiшенням Верховної Ради Автономної Республiки Крим, вiдповiдної мiсцевої ради), яким внесено такi змiни, крiм випадкiв, передбачених цим Кодексом.

6. Якщо пiсля прийняття закону про Державний бюджет України (рiшення про мiсцевий бюджет) повноваження на виконання функцiй або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається вiдповiдно до законодавства вiд одного головного розпорядника бюджетних коштiв до iншого головного розпорядника бюджетних коштiв, дiя бюджетного призначення не припиняється i застосовується для виконання тих самих функцiй чи послуг iншим головним розпорядником бюджетних коштiв, якому це доручено. Передача бюджетних призначень у випадку, передбаченому цiєю частиною статтi, здiйснюється за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України (Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевої державної адмiнiстрацiї, виконавчого органу вiдповiдної мiсцевої ради), погодженим з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету (вiдповiдною комiсiєю Верховної Ради Автономної Республiки Крим, мiсцевої ради), у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

7. У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спецiальним фондами бюджету Мiнiстерство фiнансiв України (мiсцевий фiнансовий орган) за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштiв здiйснює перерозподiл бюджетних асигнувань, затверджених у розписi бюджету та кошторисi, в розрiзi економiчної класифiкацiї видаткiв бюджету, а також в розрiзi класифiкацiї кредитування бюджету — щодо надання кредитiв з бюджету.

8. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштiв перерозподiл видаткiв бюджету i надання кредитiв з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додатковi дотацiї та субвенцiї (з урахуванням частини шостої статтi 102 та частини шостої статтi 108 цього Кодексу), а також збiльшення видаткiв розвитку за рахунок зменшення iнших видаткiв (окремо за загальним та спецiальним фондами бюджету) здiйснюються за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України (Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевої державної адмiнiстрацiї, виконавчого органу вiдповiдної мiсцевої ради), погодженим з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету (вiдповiдною комiсiєю Верховної Ради Автономної Республiки Крим, мiсцевої ради), у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

9. Перерозподiл видаткiв державного бюджету на централiзованi заходи мiж адмiнiстративно-територiальними одиницями здiйснюється за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України, погодженим з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету, у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

10. Змiни розмiрiв, мети та обмеження в часi бюджетних призначень, крiм випадкiв, передбачених цим Кодексом, здiйснюються лише за наявностi у законi про Державний бюджет України (рiшеннi про мiсцевий бюджет) вiдповiдного положення.

11. Забороняється без внесення змiн до закону про Державний бюджет України (рiшення про мiсцевий бюджет) збiльшення бюджетних призначень за загальним та спецiальним фондами державного бюджету (мiсцевого бюджету) на:

оплату працi працiвникiв бюджетних установ за рахунок зменшення iнших видаткiв;

видатки за бюджетними програмами, пов’язаними з функцiонуванням органiв державної влади (органiв влади Автономної Республiки Крим та органiв мiсцевого самоврядування), за рахунок зменшення видаткiв за iншими бюджетними програмами.

12. Усi бюджетнi призначення втрачають чиннiсть пiсля закiнчення бюджетного перiоду, крiм випадкiв, передбачених цим Кодексом.

13. Кабiнет Мiнiстрiв України встановлює граничнi суми витрат бюджетних установ на придбання автомобiлiв, меблiв, iншого обладнання та устаткування для адмiнiстративних потреб.

14. Обсяг видаткiв на оплату енергосервiсу на вiдповiдний бюджетний перiод встановлюється законом про Державний бюджет України (рiшенням про мiсцевий бюджет) у межах бюджетних призначень вiдповiдного головного розпорядника бюджетних коштiв у сумi, визначенiй згiдно з умовами договору енергосервiсу, у межах скорочення видаткiв на оплату комунальних послуг та енергоносiїв, щодо яких здiйснюється енергосервiс, вiдносно суми видаткiв, необхiдної для оплати середньорiчного обсягу споживання таких комунальних послуг та енергоносiїв за останнi три роки, що передують року запровадження енергосервiсу. Зазначений обсяг видаткiв визначається виходячи з цiн (тарифiв), очiкуваних у бюджетному перiодi, на який встановлюються бюджетнi призначення.

У разi якщо у звiтному перiодi фактичне скорочення зазначених видаткiв менше запланованого згiдно з умовами договору, розпорядник бюджетних коштiв у порядку, визначеному частиною сьомою цiєї статтi, забезпечує перерозподiл бюджетних асигнувань для збiльшення видаткiв на оплату комунальних послуг та енергоносiїв за рахунок зменшення видаткiв на оплату енергосервiсу на суму рiзницi мiж фактичним i запланованим зменшенням зазначених видаткiв.

У разi якщо скорочення зазначених видаткiв у звiтному перiодi перевищує заплановане, розпорядник бюджетних коштiв:

у порядку, визначеному частиною сьомою цiєї статтi, забезпечує перерозподiл бюджетних асигнувань для збiльшення видаткiв на оплату енергосервiсу та/або iнших видаткiв у пропорцiях, визначених договором енергосервiсу, за рахунок зменшення видаткiв на оплату комунальних послуг та енергоносiїв;

подає в установленому порядку для пiдготовки пропозицiй щодо внесення змiн до закону про Державний бюджет України вiдповiдному головному розпоряднику бюджетних коштiв пропозицiї щодо зменшення бюджетних асигнувань на оплату комунальних послуг та енергоносiїв на залишок рiзницi мiж фактичним i запланованим зменшенням зазначених видаткiв пiсля перерозподiлу, здiйсненого вiдповiдно до абзацу четвертого цiєї частини.

<полное_название xml:id="x1sq3ij4tz8aa550aib8xd4aju">Стаття 24. Резервний фонд бюджету

Стаття 24. Резервний фонд бюджету

1. Резервний фонд бюджету формується для здiйснення непередбачених видаткiв, що не мають постiйного характеру i не могли бути передбаченi пiд час складання проекту бюджету. Порядок використання коштiв з резервного фонду бюджету визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

2. Рiшення про видiлення коштiв з резервного фонду бюджету приймаються вiдповiдно Кабiнетом Мiнiстрiв України, Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевими державними адмiнiстрацiями, виконавчими органами мiсцевого самоврядування.

3. Резервний фонд бюджету не може перевищувати одного вiдсотка обсягу видаткiв загального фонду вiдповiдного бюджету.

4. Кабiнет Мiнiстрiв України (Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевi державнi адмiнiстрацiї та виконавчi органи вiдповiдних мiсцевих рад) щомiсячно звiтують перед Верховною Радою України (Верховною Радою Автономної Республiки Крим та вiдповiдною мiсцевою радою) про витрачання коштiв резервного фонду вiдповiдного бюджету.

5. У Державному бюджетi України резервний фонд передбачається обов’язково. Рiшення щодо необхiдностi створення резервного фонду мiсцевого бюджету приймає Верховна Рада Автономної Республiки Крим, вiдповiдна мiсцева рада.

<полное_название xml:id="xb3v7a7ncl2c7yp8opx5c4tvgl">Стаття 24-1. Державний фонд регiонального розвитку

Стаття 24-1. Державний фонд регiонального розвитку

1. Державний фонд регiонального розвитку створюється у складi загального фонду державного бюджету.

При складаннi проекту Державного бюджету України та прогнозу Державного бюджету України на наступнi за плановим два бюджетнi перiоди державний фонд регiонального розвитку передбачається в обсязi не менше 1 вiдсотка прогнозного обсягу доходiв загального фонду проекту Державного бюджету України на вiдповiдний бюджетний перiод.

дiю абзацу другого частини першої статтi 24-1 зупинено на 2016 рiк згiдно iз Законом України вiд 25.12.2015 р. № 928-VIII

2. Кошти державного фонду регiонального розвитку спрямовуються на виконання iнвестицiйних проектiв регiонального розвитку (у тому числi проектiв спiвробiтництва та добровiльного об’єднання територiальних громад), що мають на метi розвиток регiонiв, створення iнфраструктури iндустрiальних та iнновацiйних паркiв i вiдповiдають прiоритетам, визначеним у Державнiй стратегiї регiонального розвитку та вiдповiдних стратегiях розвитку регiонiв.

3. Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласнi, Київська та Севастопольськi мiськi державнi адмiнiстрацiї до 1 травня року, що передує плановому, подають центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної регiональної полiтики, пропозицiї з перелiком i описом iнвестицiйних проектiв регiонального розвитку, що сформованi вiдповiдно до частини другої цiєї статтi, пройшли попереднiй конкурсний вiдбiр вiдповiдно до законодавства та можуть реалiзовуватися за рахунок коштiв державного фонду регiонального розвитку у наступному бюджетному перiодi.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної регiональної полiтики, на пiдставi поданих пропозицiй здiйснює оцiнку та вiдбiр зазначених програм i проектiв на конкурсних засадах у межах iндикативного прогнозного обсягу коштiв державного фонду регiонального розвитку з дотриманням таких критерiїв розподiлу мiж Автономною Республiкою Крим, областями та мiстами Києвом i Севастополем:

80 вiдсоткiв коштiв — вiдповiдно до чисельностi населення, яке проживає у вiдповiдному регiонi;

20 вiдсоткiв коштiв — з урахуванням рiвня соцiально-економiчного розвитку регiонiв вiдповiдно до показника валового регiонального продукту в розрахунку на одну особу (для регiонiв, у яких цей показник менше 75 вiдсоткiв середнього показника по УкраїнI).

За результатами здiйснення оцiнки та вiдповiдностi поданих iнвестицiйних проектiв регiонального розвитку вимогам законодавства центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної регiональної полiтики, до 1 серпня року, що передує плановому, подає Кабiнету Мiнiстрiв України для затвердження пропозицiї щодо розподiлу коштiв державного фонду регiонального розвитку з перелiком вiдповiдних програм i проектiв.

Програми i проекти, що реалiзуються за рахунок коштiв державного фонду регiонального розвитку, пiдлягають спiвфiнансуванню з мiсцевих бюджетiв на рiвнi 10 вiдсоткiв.

4. Порядок пiдготовки, оцiнки та вiдбору iнвестицiйних проектiв регiонального розвитку, що можуть реалiзовуватися за рахунок коштiв державного фонду регiонального розвитку, та порядок використання таких коштiв (включаючи умови спрямування на таку мету частини коштiв мiсцевих бюджетiв) визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

5. Розподiл коштiв державного фонду регiонального розвитку за адмiнiстративно-територiальними одиницями та iнвестицiйними проектами регiонального розвитку затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету у тримiсячний строк iз дня набрання чинностi законом про Державний бюджет України.

<полное_название xml:id="x45c432s1w6ag0ge1b4uv6upg6">Стаття 25. Безспiрне списання коштiв бюджету та вiдшкодування збиткiв, завданих бюджету

Стаття 25. Безспiрне списання коштiв бюджету та вiдшкодування збиткiв, завданих бюджету

1. Казначейство України здiйснює безспiрне списання коштiв державного бюджету та мiсцевих бюджетiв на пiдставi рiшення суду.

2. Вiдшкодування вiдповiдно до закону шкоди, завданої фiзичнiй чи юридичнiй особi внаслiдок незаконно прийнятих рiшень, дiй чи бездiяльностi органiв державної влади (органiв влади Автономної Республiки Крим, органiв мiсцевого самоврядування), а також їх посадових i службових осiб при здiйсненнi ними своїх повноважень, здiйснюється державою (Автономною Республiкою Крим, органами мiсцевого самоврядування) у порядку, визначеному законом.

<полное_название xml:id="xd4jc2dbp3723070b60isgvtl2">Стаття 26. Контроль та аудит у бюджетному процесi

Стаття 26. Контроль та аудит у бюджетному процесi

1. Контроль за дотриманням бюджетного законодавства спрямований на забезпечення ефективного i результативного управлiння бюджетними коштами та здiйснюється на всiх стадiях бюджетного процесу його учасниками вiдповiдно до цього Кодексу та iншого законодавства, а також забезпечує:

1) оцiнку управлiння бюджетними коштами (включаючи проведення державного фiнансового аудиту);

2) правильнiсть ведення бухгалтерського облiку та достовiрнiсть фiнансової i бюджетної звiтностi;

3) досягнення економiї бюджетних коштiв, їх цiльового використання, ефективностi i результативностi в дiяльностi розпорядникiв бюджетних коштiв шляхом прийняття обґрунтованих управлiнських рiшень;

4) проведення аналiзу та оцiнки стану фiнансової i господарської дiяльностi розпорядникiв бюджетних коштiв;

5) запобiгання порушенням бюджетного законодавства та забезпечення iнтересiв держави у процесi управлiння об’єктами державної власностi;

6) обґрунтованiсть планування надходжень i витрат бюджету.

2. Контроль вiд iменi Верховної Ради України за надходженням коштiв до Державного бюджету України та їх використанням здiйснює Рахункова палата. Дiяльнiсть центральних органiв виконавчої влади, якi забезпечують проведення державної полiтики у сферi контролю за дотриманням бюджетного законодавства (у межах їх повноважень, встановлених цим Кодексом та iншими нормативно-правовими актами), спрямовується, координується та контролюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

3. Розпорядники бюджетних коштiв в особi їх керiвникiв органiзовують внутрiшнiй контроль i внутрiшнiй аудит та забезпечують їх здiйснення у своїх закладах та у пiдвiдомчих бюджетних установах.

Внутрiшнiм контролем є комплекс заходiв, що застосовуються керiвником для забезпечення дотримання законностi та ефективностi використання бюджетних коштiв, досягнення результатiв вiдповiдно до встановленої мети, завдань, планiв i вимог щодо дiяльностi бюджетної установи та її пiдвiдомчих установ.

Внутрiшнiм аудитом є дiяльнiсть пiдроздiлу внутрiшнього аудиту в бюджетнiй установi, спрямована на удосконалення системи управлiння, запобiгання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштiв, виникненню помилок чи iнших недолiкiв у дiяльностi бюджетної установи та пiдвiдомчих їй бюджетних установ, полiпшення внутрiшнього контролю.

Основнi засади здiйснення внутрiшнього контролю i внутрiшнього аудиту та порядок утворення пiдроздiлiв внутрiшнього аудиту визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

<полное_название xml:id="x41nm3g1y8dfgbt43oczi6laa9">Стаття 27. Подання i розгляд законопроектiв, що впливають на показники бюджету, та введення в дiю таких законiв

Стаття 27. Подання i розгляд законопроектiв, що впливають на показники бюджету, та введення в дiю таких законiв

1. До законопроекту, прийняття якого призведе до змiни показникiв бюджету, суб’єкт права законодавчої iнiцiативи зобов’язаний додати фiнансово-економiчне обґрунтування (включаючи вiдповiднi розрахунки). Якщо такi змiни показникiв бюджету передбачають зменшення надходжень бюджету та/або збiльшення витрат бюджету, до законопроекту подаються пропозицiї змiн до законодавчих актiв України щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованостi бюджету.

2. Кожен законопроект, внесений до Верховної Ради України, протягом п’яти днiв направляється до Кабiнету Мiнiстрiв України для здiйснення експертизи щодо його впливу на показники бюджету та вiдповiдностi законам, що регулюють бюджетнi вiдносини.

Кабiнет Мiнiстрiв України у двотижневий строк з дня отримання законопроекту подає до Комiтету Верховної Ради України з питань бюджету експертний висновок, пiдготовлений Мiнiстерством фiнансiв України за участю iнших заiнтересованих центральних органiв виконавчої влади. Експертний висновок до законопроекту має мiстити iнформацiю щодо повноти та достовiрностi даних, викладених у фiнансово-економiчному обґрунтуваннi, впливу законопроекту на показники бюджету (з обов’язковим визначенням вартiсної величини такого впливу), можливостей фiнансового забезпечення у вiдповiдному бюджетному перiодi, вiдповiдностi законам, що регулюють бюджетнi вiдносини, та пропозицiї щодо його розгляду.

3. Закони України або їх окремi положення, якi впливають на показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збiльшують витрати бюджету) i приймаються:

не пiзнiше 15 липня року, що передує плановому, вводяться в дiю не ранiше початку планового бюджетного перiоду;

пiсля 15 липня року, що передує плановому, вводяться в дiю не ранiше початку бюджетного перiоду, що настає за плановим.

4. Розгляд проекту закону про Державний бюджет України та проектiв законiв про внесення змiн до закону про Державний бюджет України вiдбувається за спецiальною процедурою, визначеною Регламентом Верховної Ради України.

<полное_название xml:id="x8z9fgu746x13c1xnlo1ugzmvl">Стаття 28. Доступнiсть iнформацiї про бюджет

Стаття 28. Доступнiсть iнформацiї про бюджет

1. Інформацiя про бюджет оприлюднюється вiдповiдно до вимог, визначених цим Кодексом.

Мiнiстерство фiнансiв України забезпечує оприлюднення:

1) проекту закону про Державний бюджет України;

2) закону про Державний бюджет України з додатками, якi є його невiд’ємною частиною, а також iнформацiйно-аналiтичних матерiалiв щодо основних показникiв та завдань державного бюджету (у доступнiй для громадськостi формI) у мiсячний строк з дня опублiкування закону про Державний бюджет України шляхом розмiщення на своєму офiцiйному сайтi;

3) iнформацiї про виконання Державного бюджету України за пiдсумками мiсяця, кварталу та року;

4) iнформацiї про виконання зведеного бюджету України;

5) iншої iнформацiї про виконання Державного бюджету України.

Звiтнiсть про виконання Державного бюджету України подається у порядку, визначеному статтями 59–61 цього Кодексу. При цьому мiсячна, квартальна та рiчна звiтнiсть про виконання Державного бюджету України розмiщується на офiцiйному сайтi Казначейства України.

2. Проект закону про Державний бюджет України пiдлягає обов’язковiй публiкацiї в газетi «Урядовий кур’єр» не пiзнiше нiж через сiм днiв пiсля його подання Верховнiй Радi України.

Бюджетнi запити, включаючи iнформацiю про мету, завдання та очiкуванi результати, яких передбачається досягти при виконаннi бюджетних програм, розмiщуються кожним головним розпорядником коштiв державного бюджету на своєму офiцiйному сайтi не пiзнiше нiж через три днiв пiсля подання Верховнiй Радi України проекту закону про Державний бюджет України.

3. Інформацiя про виконання державного (мiсцевого) бюджету має мiстити показники вiдповiдного бюджету за загальним та спецiальним фондами про доходи (деталiзовано за видами доходiв, якi забезпечують надходження не менше 3 вiдсоткiв загального обсягу доходiв вiдповiдного бюджету) та про видатки i кредитування (деталiзовано за групами функцiональної класифiкацiї видаткiв та кредитування бюджету), фiнансування, а також показники про стан державного (мiсцевого) боргу та надання державних (мiсцевих) гарантiй. Такi показники наводяться порiвняно з аналогiчними показниками за вiдповiдний перiод попереднього бюджетного перiоду iз зазначенням динамiки їх змiни.

4. Верховна Рада Автономної Республiки Крим, Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевi державнi адмiнiстрацiї, органи мiсцевого самоврядування забезпечують публiкацiю iнформацiї про мiсцевi бюджети, в тому числi рiшень про мiсцевий бюджет та квартальних звiтiв про їх виконання. Рiшення про мiсцевий бюджет має бути оприлюднене не пiзнiше нiж через десять днiв з дня його прийняття у газетах, визначених Верховною Радою Автономної Республiки Крим, вiдповiдними мiсцевими радами.

5. Інформацiя про виконання Державного бюджету України та мiсцевих бюджетiв (крiм бюджетiв сiл i селищ) пiдлягає обов’язковiй публiкацiї не пiзнiше 1 березня року, що настає за роком звiту: Державного бюджету України — в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр»; мiсцевих бюджетiв — у газетах, визначених Верховною Радою Автономної Республiки Крим, вiдповiдними мiсцевими радами.

Мiнiстерство фiнансiв України до 20 березня року, що настає за звiтним, здiйснює публiчне представлення звiту про виконання Державного бюджету України за попереднiй бюджетний перiод, в якому беруть участь уповноваженi представники Комiтету Верховної Ради України з питань бюджету, Рахункової палати. Інформацiя про час i мiсце публiчного представлення публiкується разом iз звiтом про виконання Державного бюджету України.

Головнi розпорядники коштiв державного бюджету (мiсцевих бюджетiв у разi застосування програмно-цiльового методу у бюджетному процесI):

здiйснюють публiчне представлення та публiкацiю iнформацiї про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетнi призначення щодо яких визначенi законом про Державний бюджет України (рiшенням про мiсцевий бюджет), вiдповiдно до вимог та за формою, встановленими Мiнiстерством фiнансiв України, до 15 березня року, що настає за звiтним;

оприлюднюють шляхом розмiщення на своїх офiцiйних сайтах паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний перiод (включаючи змiни до паспортiв бюджетних програм) у триденний строк з дня затвердження таких документiв та звiти про виконання паспортiв бюджетних програм за звiтний бюджетний перiод у триденний строк пiсля подання таких звiтiв до Мiнiстерства фiнансiв України (мiсцевих фiнансових органiв)

Разом з iнформацiєю про бюджет головнi розпорядники бюджетних коштiв публiкують оголошення про час та мiсце проведення публiчного представлення такої iнформацiї.

Публiчне представлення iнформацiї про виконання мiсцевих бюджетiв (крiм бюджетiв сiл i селищ) вiдповiдно до показникiв, бюджетнi призначення щодо яких затвердженi рiшенням про мiсцевий бюджет, здiйснюється до 20 березня року, що настає за звiтним. Інформацiя про час i мiсце публiчного представлення такої iнформацiї публiкується разом з iнформацiєю про виконання вiдповiдних бюджетiв.

Публiчне представлення iнформацiї про виконання бюджету села, селища здiйснюється у порядку, визначеному вiдповiдною мiсцевою радою.

Умови та порядок забезпечення доступу до iнформацiї про використання коштiв державного i мiсцевих бюджетiв визначаються Законом України "Про вiдкритiсть використання публiчних коштiв

6. Інформацiя про бюджет, визначена цiєю статтею, оприлюднюється з додержанням вимог Закону України «Про доступ до публiчної iнформацiї» в частинi оприлюднення публiчної iнформацiї у формi вiдкритих даних.

Умови та порядок забезпечення доступу до iнформацiї про використання коштiв державного i мiсцевих бюджетiв визначаються Законом України «Про вiдкритiсть використання публiчних коштiв»

<полное_название xml:id="x4e46n6cnzy7g5njno4q1i8aoo">Роздiл II. Державний бюджет України

Роздiл II. Державний бюджет України

<полное_название xml:id="x4q897ih337hpxep1prpg7w66r">Глава 5. Доходи, видатки та кредитування державного бюджету україни

Глава 5. Доходи, видатки та кредитування державного бюджету україни

<полное_название xml:id="x8sgyeetb1hovjrwtt9nw0zwzi">Стаття 29. Склад доходiв Державного бюджету України

Стаття 29. Склад доходiв Державного бюджету України

1. До доходiв Державного бюджету України включаються доходи бюджету, за винятком тих, що згiдно iз статтями 64, 66, 69 та 71 цього Кодексу закрiпленi за мiсцевими бюджетами.

2. До доходiв загального фонду Державного бюджету України (з урахуванням особливостей, визначених пунктом 1 частини другої статтi 67-1 цього Кодексу) належать:

1) податок на доходи фiзичних осiб (крiм податку, визначеного пунктом 1-1 цiєї частини статтI), що сплачується (перераховується) згiдно з Податковим кодексом України у розмiрi 25 вiдсоткiв на вiдповiднiй територiї України (крiм територiї мiст Києва та Севастополя) та у розмiрi 60 вiдсоткiв — на територiї мiста Києва;

1-1) податок на доходи фiзичних осiб вiд оподаткування пасивних доходiв у виглядi процентiв на поточний або депозитний (вкладний) банкiвський рахунок, процентiв на вклад (депозит) члена кредитної спiлки у кредитнiй спiлцi, що сплачується (перераховується) згiдно з ;

1-2) вiйськовий збiр, що сплачується (перераховується) згiдно з ;

2) 90 вiдсоткiв податку на прибуток пiдприємств (крiм податку на прибуток пiдприємств державної власностi, що зараховується до загального фонду державного бюджету в повному обсязi, та податку, визначеного пунктом 18 частини першої статтi 64, пунктом 1-2 частини першої статтi 66 та пунктом 2 частини першої статтi 69 цього Кодексу);

3) 50 вiдсоткiв рентної плати за спецiальне використання лiсових ресурсiв у частинi деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування;

4) 50 вiдсоткiв рентної плати за спецiальне використання води (крiм рентної плати за спецiальне використання води водних об’єктiв мiсцевого значення);

5) 75 вiдсоткiв рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крiм рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату, яка зараховується до загального фонду державного бюджету у повному обсязI);

6) податок на додану вартiсть;

7) акцизний податок з вироблених в Українi пiдакцизних товарiв (продукцiї) (крiм акцизного податку, визначеного пунктом 6 частини першої статтi 66 цього Кодексу);

8) акцизний податок з ввезених на митну територiю України пiдакцизних товарiв (продукцiї);

9) ввiзне мито;

10) вивiзне мито;

11) виключено;

12) рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктiв магiстральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територiєю України;

13) рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами амiаку територiєю України;

14) виключено;

15) виключено;

16) рентна плата за користування радiочастотним ресурсом України;

16-1) 20 вiдсоткiв екологiчного податку (крiм екологiчного податку, що справляється за утворення радiоактивних вiдходiв (включаючи вже накопиченI) та/або тимчасове зберiгання радiоактивних вiдходiв їх виробниками понад встановлений особливими умовами лiцензiї строк, який зараховується до загального фонду державного бюджету у повному обсязI);

16-2) плата за проїзд автомобiльними дорогами транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв, ваговi або габаритнi параметри яких перевищують нормативнi;

16-3) збiр на соцiально-економiчну компенсацiю ризику населення, яке проживає на територiї зони спостереження;

17) частина чистого прибутку (доходу) державних унiтарних пiдприємств та їх об’єднань, що вилучається до державного бюджету вiдповiдно до закону, та дивiденди (дохiд), нарахованi на акцiї (частки, паї) господарських товариств, у статутних капiталах яких є державна власнiсть;

18) кошти, що перераховуються Нацiональним банком України вiдповiдно до ;

19) плата за розмiщення тимчасово вiльних коштiв державного бюджету (крiм коштiв, отриманих вищими та професiйно-технiчними навчальними закладами вiд розмiщення на депозитах тимчасово вiльних бюджетних коштiв, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано вiдповiдне право);

20) кошти, отриманi закордонними дипломатичними установами України як плата за розмiщення належних їм бюджетних коштiв на поточних рахунках iноземних банкiв;

21) платежi, пов’язанi з перебуванням Чорноморського флоту Росiйської Федерацiї на територiї України, вiдповiдно до укладеної 28 травня 1997 року Угоди мiж Урядом України i Урядом Росiйської Федерацiї про взаємнi розрахунки, пов’язанi з подiлом Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту Росiйської Федерацiї на територiї України;

22) платежi, пов’язанi з виконанням Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Росiйської Федерацiї про участь Росiйської Федерацiї в розвитку соцiально-економiчної сфери м. Севастополя та iнших населених пунктiв, в яких дислокуються вiйськовi формування Чорноморського флоту Росiйської Федерацiї на територiї України;

23) кошти вiд санкцiй (штрафи, пеня тощо), що застосовуються вiдповiдно до закону (крiм штрафiв, визначених пунктами 37–39 частини першої статтi 64, пунктами 26 i 27 частини першої статтi 66 та пунктами 11, 12, 13 i 13 1 частини першої статтi 69 цього Кодексу);

24) плата за надання адмiнiстративних послуг (крiм плати, визначеної пунктом 36 частини першої статтi 64 та пунктом 20-1 частини першої статтi 69 цього Кодексу);

24-1) адмiнiстративний збiр за державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (крiм адмiнiстративного збору, визначеного пунктом 36-1 частини першої статтi 64 та пунктом 20-5 частини першої статтi 69 цього Кодексу);

24-2) 85 вiдсоткiв плати за надання вiдомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб — пiдприємцiв та громадських формувань, а також 85 вiдсоткiв плати за одержання iнформацiї з iнших державних реєстрiв, держателем яких є центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалiзацiї державної правової полiтики та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферах державної реєстрацiї актiв цивiльного стану, державної реєстрацiї речових прав на нерухоме майно, державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб — пiдприємцiв та громадських формувань;

24-3) виключено;

24-4) плата за скорочення термiнiв надання послуг у сферi державної реєстрацiї речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень i державної реєстрацiї юридичних осiб, фiзичних осiб — пiдприємцiв та громадських формувань, а також плата за надання iнших платних послуг, пов’язаних з такою державною реєстрацiєю (крiм плати, визначеної пунктом 36-3 частини першої статтi 64 та пунктом 20-6 частини першої статтi 69 цього Кодексу);

25) плата за лiцензiї на певнi види господарської дiяльностi (крiм плати, визначеної пунктами 21–25, 27 i 28 частини першої статтi 64, пунктами 18–22, 24 i 25 частини першої статтi 66 та пунктом 10-1 частини першої статтi 69 цього Кодексу);

25-1) адмiнiстративний збiр за проведення державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб — пiдприємцiв та громадських формувань (крiм адмiнiстративного збору, визначеного пунктом 36-2 частини першої статтi 64 та пунктом 20-7 частини першої статтi 69 цього Кодексу);

26) збори за пiдготовку до державної реєстрацiї авторського права i договорiв, якi стосуються прав автора на твiр, та плата за одержання контрольних марок;

27) плата за видачу дозволiв на право ввезення на територiю України, вивезення з територiї України або транзиту через територiю України наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв;

28) збiр за видачу спецiальних дозволiв на користування надрами та кошти вiд продажу таких дозволiв;

29) плата за видiлення номерного ресурсу;

30) плата за державну реєстрацiю джерел iонiзуючого випромiнювання (реєстрацiйний збiр);

31) плата за оформлення посвiдчення закордонного українця;

32) кошти, отриманi за вчинення консульських дiй на територiї України, а також кошти, отриманi за вчинення консульських дiй за межами України;

33) 50 вiдсоткiв виконавчого збору, стягнутого органами державної виконавчої служби;

34) надходження вiд орендної плати за користування цiлiсним майновим комплексом та iншим державним майном (крiм орендної плати, визначеної пунктом 10 частини третьої цiєї статтi та );

35) виключено;

36) єдиний збiр, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України;

37) портовий (адмiнiстративний) збiр;

38) плата за виконання митних формальностей органами доходiв i зборiв поза мiсцем розташування цих органiв або поза робочим часом, установленим для них;

39) кошти вiд реалiзацiї майна, конфiскованого за рiшенням суду, скарбiв, якi є пам’ятками iсторiї та культури, майна, одержаного державою в порядку спадкування чи дарування;

40) кошти вiд реалiзацiї надлишкової космiчної технiки вiйськового та подвiйного призначення;

41) кошти вiд реалiзацiї надлишкового озброєння, вiйськової та спецiальної технiки, нерухомого вiйськового майна Збройних Сил України та iнших утворених вiдповiдно до законiв України вiйськових формувань, правоохоронних органiв та iнших державних органiв;

42) вiдрахування вiд суми коштiв, витрачених на рекламу тютюнових виробiв та/або алкогольних напоїв у межах України;

43) 20 вiдсоткiв надходжень до Державного спецiалiзованого фонду фiнансування загальнодержавних витрат на авiацiйну дiяльнiсть та участь України у мiжнародних авiацiйних органiзацiях;

44) плата за подання скарги до органу оскарження вiдповiдно до ;

45) кошти, отриманi вiд надання учасниками процедури закупiвель забезпечення їх пропозицiї конкурсних торгiв, якi не пiдлягають поверненню цим учасникам, у випадках, передбачених , в частинi здiйснення закупiвель за рахунок коштiв державного бюджету;

46) кошти, отриманi вiд учасника — переможця процедури закупiвлi пiд час укладення договору про закупiвлю як забезпечення виконання цього договору, якi не пiдлягають поверненню учаснику — переможцю, в частинi здiйснення закупiвель за рахунок коштiв державного бюджету;

47) кошти вiд реалiзацiї продуктiв утилiзацiї твердого ракетного палива;

48) плата за надання державних гарантiй та кредитiв (позик), залучених державою, i плата за користування кредитами (позиками), залученими державою;

49) плата за користування кредитом з державного бюджету;

50) вiдсотки за користування пiльговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сiм’ям та одиноким молодим громадянам на будiвництво (реконструкцiю) та придбання житла;

51) збори на обов’язкове державне пенсiйне страхування, що вiдповiдно до закону сплачуються з операцiй з купiвлi iноземної валюти в готiвковiй формi, при поданнi ювелiрних та побутових виробiв з дорогоцiнних металiв на клеймування державним пробiрним клеймом до казенних пiдприємств пробiрного контролю та пiд час набуття права власностi на легковi автомобiлi, з операцiй придбавання (купiвлi-продажу) нерухомого майна, з користування та надання послуг стiльникового рухомого зв’язку;

52) концесiйнi платежi щодо об’єктiв державної власностi;

53) кошти вiд реалiзацiї дорогоцiнних металiв та дорогоцiнного камiння, отриманi державною установою, уповноваженою на здiйснення операцiй з дорогоцiнними металами i дорогоцiнним камiнням;

54) 80 вiдсоткiв коштiв, отриманих пiдприємствами, установами та органiзацiями, що утримуються за рахунок державного бюджету, за зданi у виглядi брухту i вiдходiв золото, платину, метали платинової групи, дорогоцiнне камiння, i 50 вiдсоткiв коштiв, отриманих цими пiдприємствами, установами та органiзацiями за здане у виглядi брухту i вiдходiв срiбло;

55) 90 вiдсоткiв коштiв вiд використання (реалiзацiї) частини виробленої продукцiї, що залишається у власностi держави вiдповiдно до угод про розподiл продукцiї, та/або коштiв у виглядi грошового еквiвалента такої державної частини продукцiї (крiм коштiв вiд державної частини продукцiї, виробленої на дiлянцi надр у межах континентального шельфу i виключної (морської) економiчної зони України, що зараховуються до загального фонду державного бюджету в повному обсязI);

56) 10 вiдсоткiв коштiв вiд продажу земельних дiлянок несiльськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державнiй власностi до розмежування земель державної та комунальної власностi (крiм земельних дiлянок несiльськогосподарського призначення, що перебувають у державнiй власностi, на яких розташованi об’єкти, що пiдлягають приватизацiї); кошти вiд продажу земельних дiлянок несiльськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державнiй власностi, на яких розташованi об’єкти, що пiдлягають приватизацiї; кошти вiд продажу земельних дiлянок несiльськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державнiй власностi пiсля розмежування земель державної та комунальної власностi;

57) кошти, отриманi вiд секретарiату ООН, НАТО, ЄС, ОБСЄ або iншої мiжнародної органiзацiї за участь України в мiжнародних операцiях з пiдтримання миру i безпеки;

58) кошти, що передаються до державного бюджету з мiсцевих бюджетiв;

59) iншi доходи, якi у встановленому порядку зараховуються до загального фонду державного бюджету.

3. Джерелами формування спецiального фонду Державного бюджету України в частинi доходiв (з урахуванням особливостей, визначених пунктом 1 частини другої статтi 67-1 цього Кодексу) є:

1) виключено;

2) виключено;

3) виключено;

4) виключено;

5) судовий збiр та надходження вiд звернення застави у дохiд держави;

6) виключено;

6-1) 80 вiдсоткiв надходжень до Державного спецiалiзованого фонду фiнансування загальнодержавних витрат на авiацiйну дiяльнiсть та участь України у мiжнародних авiацiйних органiзацiях;

7) 30 вiдсоткiв грошових стягнень за шкоду, заподiяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслiдок господарської та iншої дiяльностi;

7-1) 15 вiдсоткiв плати за надання вiдомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб — пiдприємцiв та громадських формувань, а також 15 вiдсоткiв плати за одержання iнформацiї з iнших державних реєстрiв, держателем яких є центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалiзацiї державної правової полiтики та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферах державної реєстрацiї актiв цивiльного стану, державної реєстрацiї речових прав на нерухоме майно, державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб — пiдприємцiв та громадських формувань;

7-2) виключено;

7-3) виключено;

8) кошти, отриманi вiдповiдно до статтi 8 Закону України «Про впорядкування питань, пов’язаних iз забезпеченням ядерної безпеки» (включаючи надходження заборгованостi минулих рокiв за цими коштами), та дохiд вiд розмiщення цих коштiв у цiннi папери вiдповiдно до статтi 9 цього ж Закону України;

9) виключено;

10) власнi надходження бюджетних установ (у тому числi наукових установ Нацiональної академiї наук України i галузевих академiй наук), що утримуються за рахунок державного бюджету, у тому числi орендна плата за користування вiйськовим майном, майном Нацiональної академiї наук України i галузевих академiй наук, 50 вiдсоткiв орендної плати за користування iншим майном, що належить бюджетним установам, якi утримуються за рахунок державного бюджету;

11) надходження вiд реалiзацiї матерiальних цiнностей державного резерву;

12) надходження вiд реалiзацiї розброньованих матерiальних цiнностей мобiлiзацiйного резерву;

13) надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядiв iноземних держав, мiжнародних органiзацiй, донорських установ;

13-1) 50 вiдсоткiв виконавчого збору, стягнутого органами державної виконавчої служби;

13-2) надходження до Фонду соцiального захисту iнвалiдiв;

14) iншi доходи, визначенi законом про Державний бюджет України.

4. Якщо законом встановлено новий вид доходу державного бюджету, його зарахування до загального чи спецiального фонду визначається законом про Державний бюджет України на перiод до внесення вiдповiдних змiн до цього Кодексу.

5. Закон про Державний бюджет України може вiдносити на вiдповiдний бюджетний перiод окремi види доходiв загального (спецiального) фонду Державного бюджету України або їх частину, якi визначенi частиною другою (третьою) цiєї статтi, до спецiального (загального) фонду Державного бюджету України.

<полное_название xml:id="xehu7z9merk0j0zq6ah0a8dgdm">Стаття 30. Склад видаткiв та кредитування Державного бюджету України

Стаття 30. Склад видаткiв та кредитування Державного бюджету України

1. Видатки та кредитування Державного бюджету України включають бюджетнi призначення, встановленi законом про Державний бюджет України на конкретнi цiлi, пов’язанi з реалiзацiєю програм та заходiв згiдно iз статтею 87 цього Кодексу.

2. Джерелами формування загального фонду Державного бюджету України у частинi кредитування є:

1) надходження внаслiдок стягнення простроченої заборгованостi перед державою за кредитами (позиками), залученими державою або пiд державнi гарантiї, кредитами з державного бюджету, якщо iнше не встановлено законом про Державний бюджет України;

2) повернення кредитiв, наданих з державного бюджету, що не мають цiльового призначення згiдно iз законом;

3) повернення кредитiв до державного бюджету, наданих для реалiзацiї iнвестицiйних проектiв за рахунок кредитiв (позик), залучених державою вiд iноземних держав, банкiв i мiжнародних фiнансових органiзацiй, якщо iнше не встановлено законом про Державний бюджет України.

3. Джерелами формування спецiального фонду Державного бюджету України в частинi кредитування є:

1) повернення кредитiв, наданих з державного бюджету iндивiдуальним сiльським забудовникам на будiвництво (реконструкцiю) та придбання житла;

2) повернення кредитiв, наданих з державного бюджету молодим сiм’ям та одиноким молодим громадянам на будiвництво (реконструкцiю) та придбання житла, i пеня;

3) повернення кредитiв, наданих з державного бюджету фермерським господарствам;

4) повернення коштiв, наданих на формування Аграрним фондом державного iнтервенцiйного фонду, а також для закупiвлi матерiально-технiчних ресурсiв для потреб сiльськогосподарських товаровиробникiв;

5) повернення кредитiв, наданих з державного бюджету, що мають цiльове призначення згiдно iз законом про Державний бюджет України.

4. Кошти, отриманi до спецiального фонду Державного бюджету України згiдно з вiдповiдними пунктами частини третьої статтi 15, частини третьої статтi 29 та частини третьої цiєї статтi цього Кодексу, спрямовуються вiдповiдно на:

1) реалiзацiю iнвестицiйних проектiв, у тому числi шляхом рекредитування або надання трансфертiв (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 частини третьої статтi 15 цього Кодексу);

2) виключено;

3) виключено;

4) виключено;

5) забезпечення здiйснення судочинства та функцiонування органiв судової влади (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 частини третьої статтi 29 цього Кодексу);

6) здiйснення природоохоронних заходiв, включаючи захист вiд шкiдливої дiї вод сiльських населених пунктiв та сiльськогосподарських угiдь (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 частини третьої статтi 29 цього Кодексу);

6-1) забезпечення функцiонування державних реєстрiв, держателем яких є центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалiзацiї державної правової полiтики та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферах державної реєстрацiї актiв цивiльного стану, державної реєстрацiї речових прав на нерухоме майно, державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб — пiдприємцiв та громадських формувань (за рахунок джерел, визначених пунктом 7-1 частини третьої статтi 29 цього Кодексу);

6-2) виключено;

7) придбання цiнних паперiв вiдповiдно до статтi 9 Закону України «Про впорядкування питань, пов’язаних iз забезпеченням ядерної безпеки» (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 частини третьої статтi 29 цього Кодексу);

8) виключено;

9) заходи, визначенi абзацами чотирнадцятим – двадцять першим частини четвертої статтi 13 цього Кодексу (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 частини третьої статтi 29 цього Кодексу);

10) накопичення (прирiст) матерiальних цiнностей державного матерiального резерву (за рахунок 90 вiдсоткiв джерел, визначених пунктом 11 частини третьої статтi 29 цього Кодексу);

11) обслуговування державного матерiального резерву (за рахунок 10 вiдсоткiв джерел, визначених пунктом 11 частини третьої статтi 29 цього Кодексу, та джерел, визначених пунктом 12 частини третьої статтi 29 цього Кодексу);

12) реалiзацiю програм допомоги Європейського Союзу, урядiв iноземних держав, мiжнародних органiзацiй, донорських установ (за рахунок джерел, визначених пунктом 13 частини третьої статтi 29 цього Кодексу);

13) державне пiльгове кредитування iндивiдуальних сiльських забудовникiв на будiвництво (реконструкцiю) та придбання житла (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 частини третьої цiєї статтI);

14) реалiзацiю Державної програми забезпечення молодi житлом (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 частини третьої цiєї статтI);

15) надання кредитiв фермерським господарствам (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 частини третьої цiєї статтI);

16) формування Аграрним фондом державного iнтервенцiйного фонду, витрати Аграрного фонду, пов’язанi з комплексом заходiв iз зберiгання, перевезення, переробки та експортом об’єктiв державного цiнового регулювання державного iнтервенцiйного фонду, а також закупiвлi матерiально-технiчних ресурсiв для потреб сiльськогосподарських товаровиробникiв (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 частини третьої цiєї статтI);

17) реалiзацiю програм та заходiв, визначених законом про Державний бюджет України (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 частини третьої статтi 15, пунктом 14 частини третьої статтi 29 та пунктом 5 частини третьої цiєї статтi цього Кодексу);

18) здiйснення витрат, пов’язаних з органiзацiєю i проведенням виконавчих дiй, виплату винагороди державним виконавцям (за рахунок джерел, визначених пунктом 13-1 частини третьої статтi 29 цього Кодексу). Порядок виплати та розмiри винагород державному виконавцю встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України;

19) здiйснення дiяльностi центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики в галузi цивiльної авiацiї, участь та представництво України у мiжнародних авiацiйних органiзацiях (за рахунок джерел, визначених пунктом 6-1 частини третьої статтi 29 цього Кодексу);

20) реалiзацiю програм i заходiв щодо соцiального захисту iнвалiдiв вiдповiдно до закону (за рахунок джерел, визначених пунктом 13-2 частини третьої статтi 29 цього Кодексу).

5. Видатки на виплати вiдповiдно до бюджетних зобов’язань за державними деривативами здiйснюються за рахунок коштiв Державного бюджету України на вiдповiдний бюджетний перiод.

<полное_название xml:id="xdraagysk1fv1i0qeq994maxea">Стаття 31. Таємнi видатки

Стаття 31. Таємнi видатки

1. Державний бюджет України має мiстити пояснення всiх видаткiв, за винятком видаткiв, пов’язаних з державною таємницею (таємних видаткiв).

2. Таємнi видатки, передбаченi на дiяльнiсть органiв державної влади, в iнтересах нацiональної безпеки включаються до Державного бюджету України без деталiзацiї.

3. Контроль за проведенням таємних видаткiв здiйснюється Рахунковою палатою та Мiнiстерством фiнансiв України.

4. Звiти про проведенi таємнi видатки попередньо розглядаються Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету, Комiтетом Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної дiяльностi, Комiтетом Верховної Ради України з питань боротьби з органiзованою злочиннiстю i корупцiєю, Комiтетом Верховної Ради України з питань нацiональної безпеки i оборони.

5. Звiти про проведенi таємнi видатки розглядаються Верховною Радою України на закритому пленарному засiданнi.

<полное_название xml:id="x4teyxt60nrjh306qn6z7w6nz1">Глава 6. Складання проекту Державного бюджету України

Глава 6. Складання проекту Державного бюджету України

<полное_название xml:id="x61jbwld5u4qcw5ty5pyrf5atk">Стаття 32. Органiзацiйнi засади складання проекту Державного бюджету України

Стаття 32. Органiзацiйнi засади складання проекту Державного бюджету України

1. Кабiнет Мiнiстрiв України розробляє проект закону про Державний бюджет України.

2. Мiнiстерство фiнансiв України вiдповiдає за складання проекту закону про Державний бюджет України, визначає основнi органiзацiйно-методичнi засади бюджетного планування, якi використовуються для пiдготовки бюджетних запитiв i розроблення проекту Державного бюджету України та прогнозу Державного бюджету України на наступнi за плановим два бюджетнi перiоди.

3. Мiнiстерство фiнансiв України на пiдставi основних прогнозних макропоказникiв економiчного i соцiального розвитку України на плановий i наступнi за плановим два бюджетнi перiоди та аналiзу виконання бюджету у попереднiх та поточному бюджетних перiодах визначає загальний рiвень доходiв, видаткiв i кредитування бюджету (включаючи загальний обсяг державних капiтальних вкладень на розроблення та реалiзацiю державних iнвестицiйних проектiв) та дає оцiнку обсягу фiнансування бюджету для складання проекту Державного бюджету України та iндикативних прогнозних показникiв Державного бюджету України на наступнi за плановим два бюджетнi перiоди.

4. Плановi та прогнознi на наступнi за плановим два бюджетнi перiоди обсяги державних капiтальних вкладень на розроблення та реалiзацiю державних iнвестицiйних проектiв визначаються з урахуванням:

необхiдностi продовження (завершення) реалiзацiї розпочатих державних iнвестицiйних проектiв вiдповiдно до планiв їх реалiзацiї та визначених строкiв введення в експлуатацiю основних засобiв;

необхiдностi передбачення державних капiтальних вкладень на пiдготовку та початок реалiзацiї нових державних iнвестицiйних проектiв;

витрат державного бюджету на розроблення та реалiзацiю державних iнвестицiйних проектiв, здiйснених у попереднiх двох бюджетних перiодах i запланованих на поточний бюджетний перiод;

основних прогнозних макропоказникiв економiчного i соцiального розвитку України на плановий i наступнi за плановим два бюджетнi перiоди.

Мiнiстерство фiнансiв України до 15 травня року, що передує плановому, доводить до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi економiчного i соцiального розвитку, плановий та прогнознi на наступнi за плановим два бюджетнi перiоди загальнi обсяги державних капiтальних вкладень на розроблення та реалiзацiю державних iнвестицiйних проектiв (крiм тих, що здiйснюються iз залученням державою кредитiв (позик) вiд iноземних держав, банкiв i мiжнародних фiнансових органiзацiй, а також iз коштiв державного фонду регiонального розвитку) для пiдготовки за участю Комiтету Верховної Ради України з питань бюджету у тритижневий строк пропозицiй щодо розподiлу таких державних капiтальних вкладень мiж головними розпорядниками бюджетних коштiв за результатами вiдбору державних iнвестицiйних проектiв.

Вiдбiр державних iнвестицiйних проектiв (крiм тих, що здiйснюються iз залученням державою кредитiв (позик) вiд iноземних держав, банкiв i мiжнародних фiнансових органiзацiй, а також iз коштiв державного фонду регiонального розвитку) здiйснюється Мiжвiдомчою комiсiєю з питань державних iнвестицiйних проектiв у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Мiжвiдомча комiсiя з питань державних iнвестицiйних проектiв є колегiальним органом, положення i склад якого затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України. До складу Мiжвiдомчої комiсiї з питань державних iнвестицiйних проектiв входять члени Кабiнету Мiнiстрiв України, члени Комiтету Верховної Ради України з питань бюджету за рiшенням цього комiтету (чисельнiстю не менше 50 вiдсоткiв складу такої комiсiї), представники центральних органiв виконавчої влади та iнших державних органiв.

Розподiл державних капiтальних вкладень для реалiзацiї нових державних iнвестицiйних проектiв здiйснюється за умови, що в межах загального обсягу державних капiтальних вкладень на плановий бюджетний перiод не менше 70 вiдсоткiв спрямовуватиметься на продовження (завершення) реалiзацiї розпочатих державних iнвестицiйних проектiв вiдповiдно до планiв їх реалiзацiї та строкiв введення в експлуатацiю основних засобiв.

Державнi капiтальнi вкладення на розроблення та реалiзацiю державних iнвестицiйних проектiв включаються до проекту закону про Державний бюджет України за результатами такого розподiлу.

<полное_название xml:id="x6wxfx9r31g14sdubfew7e7zdh">Стаття 33. Визначення Основних напрямiв бюджетної полiтики на наступний бюджетний перiод

Стаття 33. Визначення Основних напрямiв бюджетної полiтики на наступний бюджетний перiод

1. Мiнiстерство фiнансiв України спiльно з iншими центральними органами виконавчої влади розробляє вiдповiдно до визначених у щорiчному посланнi Президента України до Верховної Ради України про внутрiшнє i зовнiшнє становище України прiоритетiв бюджетної полiтики проект Основних напрямiв бюджетної полiтики на наступний бюджетний перiод та до 20 березня року, що передує плановому, подає його на розгляд до Кабiнету Мiнiстрiв України.

2. Нацiональний банк України подає Президенту України, Верховнiй Радi України та Кабiнету Мiнiстрiв України:

до 15 березня року, що передує плановому, — прогнознi монетарнi показники i показники валютно-курсової полiтики на наступний рiк та наступнi за плановим два бюджетнi перiоди, у тому числi обмiнний курс гривнi у середньому за рiк та на кiнець року;

до 1 квiтня року, що передує плановому, — iнформацiю про розрахунок частини прогнозованого прибутку до розподiлу поточного року, яка пiдлягатиме перерахуванню до державного бюджету;

до 1 вересня року, що передує плановому, — iнформацiю про розрахунок частини прогнозованого прибутку до розподiлу наступного року, яка пiдлягатиме перерахуванню до державного бюджету.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi економiчного i соцiального розвитку, до 1 березня року, що передує плановому, подає Мiнiстерству фiнансiв України орiєнтовнi основнi прогнознi макропоказники економiчного та соцiального розвитку України, необхiднi для розроблення проекту Основних напрямiв бюджетної полiтики на наступний бюджетний перiод.

Зазначенi матерiали використовуються для складання проекту закону про Державний бюджет України.

3. Кабiнет Мiнiстрiв України не пiзнiше 1 квiтня року, що передує плановому, розглядає та схвалює проект Основних напрямiв бюджетної полiтики на наступний бюджетний перiод i у триденний строк подає до Верховної Ради України, яка його розглядає за спецiальною процедурою, визначеною Регламентом Верховної Ради України.

4. Проект Основних напрямiв бюджетної полiтики на наступний бюджетний перiод ґрунтується на прогнозних i програмних документах економiчного та соцiального розвитку i мiстить положення щодо:

1) орiєнтовних основних прогнозних макропоказникiв економiчного i соцiального розвитку України (iз зазначенням показникiв номiнального i реального обсягу валового внутрiшнього продукту, iндексiв споживчих цiн та цiн виробникiв, показникiв валютно-курсової полiтики, наданих Нацiональним банком України вiдповiдно до частини другої цiєї статтi, рiвня безробiття, а також iнших показникiв, необхiдних для розроблення проекту Основних напрямiв бюджетної полiтики на наступний бюджетний перiод);

2) основних завдань бюджетної полiтики, зокрема граничного обсягу дефiциту (профiциту) державного бюджету, частки прогнозного рiчного обсягу валового внутрiшнього продукту, що перерозподiляється через зведений бюджет України, граничного обсягу державного боргу i граничного обсягу надання державних гарантiй, встановлення розмiру мiнiмальної заробiтної плати, прожиткового мiнiмуму та рiвня його забезпечення, загального обсягу державних капiтальних вкладень на розроблення та реалiзацiю державних iнвестицiйних проектiв iз зазначенням прiоритетних напрямiв таких капiтальних вкладень;

3) прiоритетних завдань податкової полiтики;

4) реалiзацiї прiоритетних державних (цiльових) програм та державних iнвестицiйних проектiв;

5) взаємовiдносин державного бюджету з мiсцевими бюджетами;

6) iнших питань, необхiдних для складання проекту закону про Державний бюджет України.

<полное_название xml:id="xcugoivpwnf9lu57ik7orh6c91">Стаття 34. Інструкцiї з пiдготовки бюджетних запитiв

Стаття 34. Інструкцiї з пiдготовки бюджетних запитiв

1. Для пiдготовки проекту Державного бюджету України Мiнiстерство фiнансiв України розробляє i доводить до головних розпорядникiв бюджетних коштiв iнструкцiї з пiдготовки бюджетних запитiв у термiни, визначенi Мiнiстерством фiнансiв України.

2. Інструкцiї з пiдготовки бюджетних запитiв можуть запроваджувати органiзацiйнi, фiнансовi та iншi обмеження, яких зобов’язанi дотримуватися усi розпорядники бюджетних коштiв у процесi пiдготовки бюджетних запитiв.

3. Виключено.

4. Мiнiстерство фiнансiв України разом з iнструкцiями з пiдготовки бюджетних запитiв доводить до головних розпорядникiв бюджетних коштiв вiдповiднi обсяги державних капiтальних вкладень на плановий та наступнi за плановим два бюджетнi перiоди, у тому числi згiдно з розподiлом, здiйсненим вiдповiдно до частини четвертої статтi 32 цього Кодексу.

<полное_название xml:id="x6astmp5dbo1wtzhp4foif9dml">Стаття 35. Складання бюджетного запиту

Стаття 35. Складання бюджетного запиту

1. Головнi розпорядники бюджетних коштiв забезпечують складання бюджетних запитiв для подання Мiнiстерству фiнансiв України вiдповiдно до вимог iнструкцiї з пiдготовки бюджетних запитiв, з урахуванням звiтiв про виконання паспортiв бюджетних програм, а також висновкiв про результати контрольних заходiв, проведених органами, уповноваженими на здiйснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства, у термiни та порядку, встановленi Мiнiстерством фiнансiв України.

2. Головнi розпорядники бюджетних коштiв забезпечують включення до бюджетних запитiв показникiв за бюджетними програмами, якi забезпечують протягом декiлькох рокiв виконання iнвестицiйних проектiв, у разi їх схвалення або вiдбору у встановленому законодавством порядку та на пiдставi розрахункiв обсягу витрат i вигод щодо реалiзацiї таких iнвестицiйних проектiв та обсягiв довгострокових зобов’язань за енергосервiсом на вiдповiднi бюджетнi перiоди.

3. Головнi розпорядники бюджетних коштiв забезпечують своєчаснiсть, достовiрнiсть та змiст поданих Мiнiстерству фiнансiв України бюджетних запитiв, якi мають мiстити всю iнформацiю, необхiдну для аналiзу показникiв проекту Державного бюджету України, iндикативних прогнозних показникiв Державного бюджету України на наступнi за плановим два бюджетнi перiоди, згiдно з вимогами Мiнiстерства фiнансiв України.

4. Якщо бюджетний запит передбачає надання державної допомоги суб’єктам господарювання за рахунок державного бюджету у будь-якiй формi, головнi розпорядники бюджетних коштiв додають до бюджетного запиту копiю рiшення Уповноваженого органу з питань державної допомоги, прийнятого за результатами розгляду повiдомлення про нову державну допомогу або справи про державну допомогу вiдповiдно до , або письмово повiдомляють про їх звiльнення вiд обов’язку повiдомлення про нову державну допомогу з посиланням на положення зазначеного Закону та нормативно-правовi акти, якими встановленi вiдповiднi умови для звiльнення.

<полное_название xml:id="xcjxobe5bkbxe3nx5uqkkbcn9q">Стаття 36. Аналiз бюджетних запитiв i розробка проекту Державного бюджету України

Стаття 36. Аналiз бюджетних запитiв i розробка проекту Державного бюджету України

1. Мiнiстерство фiнансiв України на будь-якому етапi складання i розгляду проекту Державного бюджету України проводить аналiз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштiв, на предмет його вiдповiдностi метi, прiоритетностi, а також ефективностi використання бюджетних коштiв. На основi результатiв аналiзу, у тому числi на пiдставi звiтiв про виконання паспортiв бюджетних програм, висновкiв про результати контрольних заходiв, проведених органами, уповноваженими на здiйснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства, Мiнiстр фiнансiв України приймає рiшення про включення бюджетного запиту до проекту Державного бюджету України перед поданням його на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв України.

2. Виключено.

3. На основi аналiзу бюджетних запитiв, що подаються вiдповiдно до статтi 35 цього Кодексу, Мiнiстерство фiнансiв України готує проект закону про Державний бюджет України.

4. Мiнiстерство фiнансiв України пiд час пiдготовки проекту Державного бюджету України розглядає та вживає заходiв для усунення розбiжностей з головними розпорядниками бюджетних коштiв. Якщо узгодження не досягнуто, Мiнiстерство фiнансiв України додає свiй висновок з неузгоджених питань до зазначеного проекту, який подається Кабiнету Мiнiстрiв України.

<полное_название xml:id="x8mkngbr3pv8q20bwp1g93n4hn">Стаття 37. Схвалення Кабiнетом Мiнiстрiв України проекту закону про Державний бюджет України

Стаття 37. Схвалення Кабiнетом Мiнiстрiв України проекту закону про Державний бюджет України

1. Мiнiстерство фiнансiв України подає Кабiнету Мiнiстрiв України для розгляду проект закону про Державний бюджет України та вносить пропозицiї щодо термiнiв i порядку розгляду цього проекту в Кабiнетi Мiнiстрiв України.

2. Кабiнет Мiнiстрiв України до схвалення проекту закону про Державний бюджет України подає Радi нацiональної безпеки i оборони України цей проект закону по статтях, пов’язаних iз забезпеченням нацiональної безпеки i оборони України.

3. Кабiнет Мiнiстрiв України приймає постанову про схвалення проекту закону про Державний бюджет України та подає його разом з вiдповiдними матерiалами Верховнiй Радi України та Президенту України не пiзнiше 15 вересня року, що передує плановому.

4. Головнi розпорядники бюджетних коштiв забезпечують уточнення бюджетних запитiв з урахуванням прийнятих Кабiнетом Мiнiстрiв України рiшень щодо доопрацювання проекту закону про Державний бюджет України для подання до Верховної Ради України та у триденний строк подають їх до Мiнiстерства фiнансiв України.

<полное_название xml:id="x7zwie5b3gr6yg6xv4lthh1ed4">Стаття 38. Матерiали, що додаються до проекту закону про Державний бюджет України

Стаття 38. Матерiали, що додаються до проекту закону про Державний бюджет України

1. Разом з проектом закону про Державний бюджет України, схваленим Кабiнетом Мiнiстрiв України, подаються:

1) пояснювальна записка до проекту закону про Державний бюджет України, яка має мiстити:

а) iнформацiю про економiчне становище держави та основнi прогнознi макропоказники економiчного i соцiального розвитку України на наступний бюджетний перiод, покладенi в основу проекту Державного бюджету України;

б) оцiнку надходжень бюджету, що пропонуються для забезпечення фiнансовими ресурсами витрат бюджету;

в) пояснення до основних положень проекту Державного бюджету України та проекту закону про Державний бюджет України, включаючи аналiз пропонованих обсягiв видаткiв та кредитування за бюджетною класифiкацiєю (функцiональною, вiдомчою i програмною класифiкацiєю видаткiв та кредитування бюджету, економiчною класифiкацiєю видаткiв бюджету). Пояснення включають бюджетнi показники за попереднiй, поточний, наступний бюджетнi перiоди в розрiзi класифiкацiї видаткiв та кредитування бюджету;

г) iнформацiю щодо врахування Основних напрямiв бюджетної полiтики на наступний бюджетний перiод;

ґ) аналiтичнi данi, розрахунки з обґрунтуванням особливостей мiжбюджетних взаємовiдносин, зокрема:

детальнi розрахунки обсягiв базової та реверсної дотацiї за видами мiсцевих бюджетiв, включаючи розрахунки iндексiв податкоспроможностi мiсцевих бюджетiв;

розрахунки обсягiв субвенцiй з державного бюджету мiсцевим бюджетам за їх видами i мiсцевими бюджетами з детальними фiнансовими та кiлькiсними показниками (включаючи розрахунки за видами пiльг та допомоги);

детальний розрахунок коригуючих коефiцiєнтiв;

д) iнформацiю щодо обсягiв державного боргу i гарантованого державою боргу, в тому числi за типом боргового зобов’язання, графiка його погашення, обсягiв та умов державних запозичень;

е) iнформацiю про мету, завдання та очiкуванi результати, яких кожний головний розпорядник коштiв державного бюджету передбачає досягти при виконаннi бюджетних програм, за формою, визначеною Мiнiстерством фiнансiв України;

є) обґрунтування розрахунку вартiсної величини прожиткового мiнiмуму на вiдповiдний бюджетний перiод у розрахунку на мiсяць на одну особу, а також окремо для основних соцiальних i демографiчних груп населення;

ж) розрахунки обсягу компенсацiї за рахунок коштiв державного бюджету втрат суб’єктiв господарювання внаслiдок прийняття Кабiнетом Мiнiстрiв України, iншими центральними органами виконавчої влади рiшень щодо регулювання цiн i тарифiв на окремi види продукцiї, товарiв i послуг;

2) прогнознi показники зведеного бюджету України (включаючи оцiнку Державного бюджету України та мiсцевих бюджетiв) вiдповiдно до бюджетної класифiкацiї, а також зведений баланс фiнансових ресурсiв України;

3) перелiк пiльг з податкiв i зборiв iз розрахунком втрат доходiв бюджету вiд їх надання;

4) перелiки та обсяги коштiв за державними цiльовими програмами, якi включено головними розпорядниками коштiв державного бюджету до бюджетних програм, передбачених у проектi закону про Державний бюджет України;

4-1) перелiк державних iнвестицiйних проектiв (крiм тих, що здiйснюються iз залученням державою кредитiв (позик) вiд iноземних держав, банкiв i мiжнародних фiнансових органiзацiй, а також iз коштiв державного фонду регiонального розвитку) iз зазначенням загальної вартостi кожного проекту, загальних обсягiв витрат державного бюджету, необхiдних для розроблення та реалiзацiї кожного проекту, включаючи обсяги видаткiв державного бюджету, необхiдних для завершення кожного проекту, а також обсяги таких видаткiв на вiдповiдний бюджетний перiод у розрiзi бюджетних програм. Пiдготовка таких матерiалiв здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi економiчного i соцiального розвитку, за результатами розподiлу, здiйсненого вiдповiдно до частини четвертої статтi 32 цього Кодексу.

5) зведення та структура державних боргових i гарантiйних зобов’язань на поточний i наступнi бюджетнi перiоди до повного погашення таких зобов’язань, включаючи обсяг видаткiв на обслуговування державного боргу;

6) план державних запозичень на наступний бюджетний перiод, а також перелiк iнвестицiйних проектiв, пiд якi можуть надаватися державнi гарантiї у наступному бюджетному перiодi. План державних запозичень на наступний бюджетний перiод має включати перелiк кредитiв (позик) iз зазначенням кредиторiв, видiв, мети, назви валюти, строку i вiдсоткової ставки державних запозичень, а також стану укладання кредитних договорiв;

6-1) перелiки та обсяги довгострокових зобов’язань за енергосервiсом за бюджетними програмами до повного завершення розрахункiв з виконавцями енергосервiсу;

7) прогноз Державного бюджету України на наступнi за плановим два бюджетнi перiоди, пiдготовлений вiдповiдно до статтi 21 цього Кодексу;

8) доповiдь про хiд виконання Державного бюджету України у поточному бюджетному перiодi;

9) пояснення головних розпорядникiв бюджетних коштiв до проекту Державного бюджету України на пiдставi бюджетних запитiв за формою, визначеною Мiнiстерством фiнансiв України (подаються до Комiтету Верховної Ради України з питань бюджету);

10) протокол про результати консультацiй Кабiнету Мiнiстрiв України iз всеукраїнськими асоцiацiями органiв мiсцевого самоврядування;

11) iнформацiя щодо врахування пропозицiй Ради нацiональної безпеки i оборони України до проекту закону про Державний бюджет України по статтях, пов’язаних iз забезпеченням нацiональної безпеки i оборони України (з вмотивованим обґрунтуванням);

12) iнформацiя щодо залучення довгострокових (бiльше одного року) кредитiв (позик), надання гарантiй, набуття прав поручителя за такими зобов’язаннями державними пiдприємствами, у тому числi господарськими товариствами, у статутному капiталi яких державi належить 50 та бiльше вiдсоткiв акцiй (часток, паїв);

12-1) iнформацiя про квазiфiскальнi операцiї та оцiнку можливого впливу таких операцiй на показники бюджету в наступних бюджетних перiодах;

12-2) iнформацiя про виконання плану заходiв з приведення загального обсягу державного боргу та гарантованого державою боргу до встановлених вимог (у разi схвалення такого плану);

13) iншi матерiали, обсяг i форму яких визначає Кабiнет Мiнiстрiв України.

У разi змiни Кабiнетом Мiнiстрiв України показникiв обсягiв мiжбюджетних трансфертiв пiд час розгляду та доопрацювання проекту закону про Державний бюджет України Кабiнет Мiнiстрiв України подає розрахунки вiдповiдно до вимог пiдпункту «ґ» пункту 1 цiєї частини статтi.

2. Виключено.

<полное_название xml:id="x2tioh5fxxrgqloso2g74zsnxb">Глава 7. Розгляд та затвердження Державного бюджету України

Глава 7. Розгляд та затвердження Державного бюджету України

<полное_название xml:id="xexs6t0qotlrtqet7kxpkptiiv">Стаття 39. Розгляд та затвердження Державного бюджету України

Стаття 39. Розгляд та затвердження Державного бюджету України

1. Розгляд та затвердження Державного бюджету України вiдбувається у Верховнiй Радi України за спецiальною процедурою, визначеною Регламентом Верховної Ради України.

2. Протягом трьох днiв з дня прийняття Верховною Радою України закону про Державний бюджет України Кабiнет Мiнiстрiв України подає Президенту України обґрунтування i розрахунки щодо бюджетних показникiв такого закону, змiнених порiвняно з проектом закону про Державний бюджет України, поданим Кабiнетом Мiнiстрiв України до Верховної Ради України на розгляд у першому читаннi.

3. Якщо Президент України повернув до Верховної Ради України для повторного розгляду закон про Державний бюджет України iз вмотивованими i сформульованими пропозицiями, якi передбачають змiни бюджетних показникiв, Кабiнет Мiнiстрiв України у тижневий строк подає Верховнiй Радi України змiни до показникiв, зазначених у текстових статтях такого закону, та оновленi додатки до нього вiдповiдно до пропозицiй Президента України.

<полное_название xml:id="x5dnedvysd1cvpw4xxu5jij4vp">Стаття 40. Предмет регулювання закону про Державний бюджет України

Стаття 40. Предмет регулювання закону про Державний бюджет України

1. Законом про Державний бюджет України визначаються:

1) загальнi суми доходiв, видаткiв та кредитування державного бюджету (з розподiлом на загальний та спецiальний фонди);

2) граничний обсяг рiчного дефiциту (профiциту) державного бюджету у вiдповiдному бюджетному перiодi державного i гарантованого державою боргу на кiнець вiдповiдного бюджетного перiоду, граничний обсяг i напрями надання державних гарантiй, а також повноваження щодо цих гарантiй вiдповiдно до статтi 17 цього Кодексу;

3) доходи державного бюджету за бюджетною класифiкацiєю (у додатку до закону);

4) фiнансування державного бюджету за бюджетною класифiкацiєю (у додатку до закону);

5) бюджетнi призначення головним розпорядникам коштiв державного бюджету за бюджетною класифiкацiєю з обов’язковим видiленням видаткiв споживання (з них видаткiв на оплату працi, оплату комунальних послуг i енергоносiїв) та видаткiв розвитку, включаючи розподiл видаткiв на централiзованi заходи мiж адмiнiстративно-територiальними одиницями (у додатках до закону);

6) бюджетнi призначення мiжбюджетних трансфертiв (у додатках до закону);

7) розмiр оборотного залишку коштiв державного бюджету;

8) розмiр мiнiмальної заробiтної плати на вiдповiдний бюджетний перiод;

9) розмiр прожиткового мiнiмуму на вiдповiдний бюджетний перiод у розрахунку на мiсяць на одну особу, а також окремо для основних соцiальних i демографiчних груп населення та рiвень забезпечення прожиткового мiнiмуму на вiдповiдний бюджетний перiод;

10) перелiк кредитiв (позик), що залучаються державою вiд iноземних держав, банкiв i мiжнародних фiнансових органiзацiй для реалiзацiї iнвестицiйних проектiв, iз зазначенням кредиторiв, загальних обсягiв кредитiв (позик) та обсягiв їх залучення у вiдповiдному бюджетному перiодi в розрiзi бюджетних програм (у додатку до закону);

11) додатковi положення, що регламентують процес виконання бюджету.

2. У законi про Державний бюджет України видатки та кредитування за головними розпорядниками коштiв державного бюджету мають бути деталiзованi за програмною класифiкацiєю видаткiв та кредитування державного бюджету, за групами функцiональної класифiкацiї видаткiв та кредитування бюджету та окремими категорiями економiчної класифiкацiї видаткiв бюджету i класифiкацiї кредитування бюджету.

<полное_название xml:id="x8ypndidl3shaoo5jes58cy5t1">Стаття 41. Особливостi формування надходжень бюджету та здiйснення витрат бюджету в разi несвоєчасного набрання чинностi законом про Державний бюджет України

Стаття 41. Особливостi формування надходжень бюджету та здiйснення витрат бюджету в разi несвоєчасного набрання чинностi законом про Державний бюджет України

1. Якщо до початку нового бюджетного перiоду не набрав чинностi закон про Державний бюджет України, Кабiнет Мiнiстрiв України має право здiйснювати витрати Державного бюджету України вiдповiдно до таких вимог:

1) витрати Державного бюджету України можуть здiйснюватися лише на бюджетнi програми, бюджетнi призначення щодо яких встановленi законом про Державний бюджет України на попереднiй бюджетний перiод та одночасно передбаченi у проектi закону про Державний бюджет України на наступний бюджетний перiод, поданому Кабiнетом Мiнiстрiв України до Верховної Ради України, за якими повнiстю зберiгаються цiльовi обмеження;

2) щомiсячнi бюджетнi асигнування загального фонду Державного бюджету України сумарно не можуть перевищувати 1/12 обсягу бюджетних призначень, визначених законом про Державний бюджет України на попереднiй бюджетний перiод (крiм випадкiв, передбачених частиною шостою статтi 16 та частиною четвертою статтi 23 цього Кодексу, а також пунктами 4 i 5 частини другої цiєї статтI).

2. До набрання чинностi законом про Державний бюджет України на поточний бюджетний перiод:

1) забороняється iз загального фонду державного бюджету здiйснювати витрати в частинi капiтальних видаткiв та надання кредитiв з бюджету, крiм капiтальних видаткiв, пов’язаних з лiквiдацiєю аварiй на об’єктах соцiально-культурної сфери, житлового господарства, систем тепло-, енерго-, газо-, водопостачання та водовiдведення, а також витрат, пов’язаних iз введенням воєнного чи надзвичайного стану, оголошенням окремих мiсцевостей зонами надзвичайної екологiчної ситуацiї та видiленням коштiв з резервного фонду державного бюджету;

2) державнi запозичення можуть здiйснюватися в обсязi, що не перевищує обсяг витрат на погашення державного боргу у вiдповiдний перiод, а державнi гарантiї не надаються;

3) дiють норми закону про Державний бюджет України на попереднiй бюджетний перiод, крiм норм, якими визначенi загальнi показники державного бюджету, бюджетнi призначення головним розпорядникам коштiв державного бюджету;

4) соцiальнi стандарти та соцiальнi гарантiї, у тому числi прожитковий мiнiмум, рiвень його забезпечення, мiнiмальна заробiтна плата, надання пiльг, компенсацiй i гарантiй населенню, у поточному бюджетному перiодi застосовуються у розмiрах та на умовах, що дiяли у груднi попереднього бюджетного перiоду;

5) перерахування з державного бюджету мiсцевим бюджетам базової дотацiї, освiтньої та медичної субвенцiй, а також до державного бюджету з мiсцевих бюджетiв реверсної дотацiї здiйснюється вiдповiдно до обсягiв, визначених у законi про Державний бюджет України на попереднiй бюджетний перiод.

<полное_название xml:id="xg47cjrj7atfydv3a7yq2tq1s">Глава 8. Виконання Державного бюджету України

Глава 8. Виконання Державного бюджету України

<полное_название xml:id="x6iq1ad9pr04loxdjgt3y6xcu7">Стаття 42. Органiзацiя виконання державного бюджету

Стаття 42. Органiзацiя виконання державного бюджету

1. Кабiнет Мiнiстрiв України забезпечує виконання Державного бюджету України. Мiнiстерство фiнансiв України здiйснює загальну органiзацiю та управлiння виконанням Державного бюджету України, координує дiяльнiсть учасникiв бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

<полное_название xml:id="x7rne88cgqvj8tmrt7yeupduvy">Стаття 43. Казначейське обслуговування бюджетних коштiв

Стаття 43. Казначейське обслуговування бюджетних коштiв

1. При виконаннi державного бюджету i мiсцевих бюджетiв застосовується казначейське обслуговування бюджетних коштiв. Казначейство України забезпечує казначейське обслуговування бюджетних коштiв на основi ведення єдиного казначейського рахунку, вiдкритого у Нацiональному банку України.

Казначейське обслуговування бюджетних коштiв передбачає:

1) розрахунково-касове обслуговування розпорядникiв i одержувачiв бюджетних коштiв, а також iнших клiєнтiв вiдповiдно до законодавства;

2) контроль за здiйсненням бюджетних повноважень при зарахуваннi надходжень бюджету, взяттi бюджетних зобов’язань розпорядниками бюджетних коштiв та здiйсненнi платежiв за цими зобов’язаннями;

3) ведення бухгалтерського облiку i складання звiтностi про виконання бюджетiв з дотриманням нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших нормативно-правових актiв Мiнiстерства фiнансiв України;

4) здiйснення iнших операцiй з бюджетними коштами.

В органах, що здiйснюють казначейське обслуговування бюджетних коштiв (далi — органи Казначейства України), бюджетним установам вiдкриваються рахунки у встановленому законодавством порядку.

2. Обслуговування Казначейством України установ України, якi функцiонують за кордоном, а також державних i комунальних вищих навчальних закладiв, наукових установ та закладiв культури у частинi власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згiдно з основною дiяльнiстю, благодiйнi внески та гранти, здiйснюється у порядку, затвердженому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

3. Казначейство України не здiйснюється оплата послуг з оброблення електронних розрахункових документiв та повiдомлень у системi електронних переказiв Нацiонального банку України i з переказу коштiв через валютнi рахунки, вiдкритi в Нацiональному банку України.

4. Казначейство України за погодженням з Мiнiстерством фiнансiв України, має право залучати на поворотнiй основi кошти єдиного казначейського рахунку для покриття тимчасових касових розривiв мiсцевих бюджетiв, Пенсiйного фонду України.

5. Обсяги тимчасових касових розривiв мiсцевих бюджетiв, пов’язаних iз забезпеченням захищених видаткiв загального фонду, покриваються Казначейством України в межах поточного бюджетного перiоду, а тимчасовi касовi розриви Пенсiйного фонду України, пов’язанi з виплатою пенсiй, — у межах фактичного дефiциту коштiв на цю мету за рахунок коштiв єдиного казначейського рахунку на договiрних умовах без нарахування вiдсоткiв за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кiнця поточного бюджетного перiоду.

У разi розмiщення коштiв мiсцевого бюджету на депозитах та/або обслуговування коштiв мiсцевого бюджету в частинi бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банкiв обсяги тимчасових касових розривiв за загальним фондом такого мiсцевого бюджету не покриваються за рахунок коштiв єдиного казначейського рахунку.

Порядок проведення таких операцiй затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

6. Виключено.

7. Власнi надходження державних i комунальних вищих навчальних закладiв, наукових установ та закладiв культури, отриманi як плата за послуги, що надаються ними згiдно з основною дiяльнiстю, благодiйнi внески та гранти, зараховуються на спецiальнi реєстрацiйнi рахунки, вiдкритi в територiальному органi Казначейства України або на поточнi рахунки у банках державного сектору.

8. Видатки спецiального фонду державних i комунальних вищих навчальних закладiв, наукових установ та закладiв культури, що проводяться за рахунок власних надходжень бюджетних установ, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згiдно з основною дiяльнiстю, благодiйнi внески та гранти, здiйснюються у порядку, затвердженому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

9. Розрахунково-касове обслуговування власних надходжень державних i комунальних вищих навчальних закладiв, наукових установ та закладiв культури здiйснюється в територiальному органi Казначейства України або у банках державного сектору.

<полное_название xml:id="x76gg69tt82bq5g8w67nr1cvvx">Стаття 44. Розпис Державного бюджету України

Стаття 44. Розпис Державного бюджету України

1. Державний бюджет України виконується за розписом, який затверджується Мiнiстром фiнансiв України вiдповiдно до бюджетних призначень у мiсячний строк з дня прийняття закону про Державний бюджет України. До затвердження розпису Державного бюджету України Мiнiстром фiнансiв України затверджується тимчасовий розпис Державного бюджету України на вiдповiдний перiод.

Примiрник затвердженого розпису Державного бюджету України передається до Рахункової палати та Комiтету Верховної Ради України з питань бюджету з подальшим iнформуванням про внесенi до нього змiни, зумовленi внесенням змiн до закону про Державний бюджет України.

2. Мiнiстерство фiнансiв України протягом бюджетного перiоду забезпечує вiдповiднiсть розпису Державного бюджету України встановленим бюджетним призначенням, а також вiдповiднiсть розподiлу бюджетних асигнувань головним розпорядникам бюджетних коштiв за загальним фондом державного бюджету за визначеними цим розписом перiодами року вiдповiдному прогнозу надходжень загального фонду державного бюджету протягом бюджетного перiоду.

<полное_название xml:id="xdb3naaaxftteoqb3td5tiyg0j">Стаття 45. Виконання Державного бюджету України за доходами

Стаття 45. Виконання Державного бюджету України за доходами

1. Мiнiстерство фiнансiв України здiйснює прогнозування та аналiз доходiв бюджету.

2. Казначейство України веде бухгалтерський облiк усiх надходжень Державного бюджету України та за поданням органiв, що контролюють справляння надходжень бюджету, здiйснює повернення коштiв, помилково або надмiру зарахованих до бюджету.

3. Органи, що контролюють справляння надходжень бюджету, забезпечують своєчасне та в повному обсязi надходження до державного бюджету податкiв i зборiв та iнших доходiв вiдповiдно до законодавства. Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевi державнi адмiнiстрацiї та виконавчi органи мiських (мiст республiканського Автономної Республiки Крим та обласного значення) рад координують дiяльнiсть вiдповiдних органiв стягнення щодо виконання визначених для територiй показникiв доходiв бюджету.

4. Податки i збори та iншi доходи державного бюджету зараховуються безпосередньо на єдиний казначейський рахунок i не можуть акумулюватися на рахунках органiв, що контролюють справляння надходжень бюджету (за винятком установ України, якi функцiонують за кордоном).

Порядок зарахування до державного бюджету коштiв, що отримуються установами України, якi функцiонують за кордоном, та власних надходжень державних i комунальних вищих навчальних закладiв, наукових установ та закладiв культури, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згiдно з основною дiяльнiстю, благодiйнi внески та гранти встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

5. Податки i збори та iншi доходи державного бюджету визнаються зарахованими до державного бюджету з дня зарахування на єдиний казначейський рахунок.

6. Забороняється проведення розрахункiв з бюджетом у негрошовiй формi, у тому числi шляхом взаємозалiку, застосування векселiв, бартерних операцiй та зарахування зустрiчних платiжних вимог у фiнансових установах, за винятком операцiй, пов’язаних з державним боргом, та випадкiв, передбачених законом про Державний бюджет України.

Абзац другий виключено.

7. Перелiк податкiв i зборiв та iнших доходiв бюджету згiдно з бюджетною класифiкацiєю в розрiзi органiв, що контролюють справляння надходжень бюджету, а також загальнi вимоги щодо облiку доходiв бюджету визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

8. У разi змiни мiсцезнаходження суб’єктiв господарювання — платникiв податкiв сплата визначених законодавством податкiв i зборiв пiсля реєстрацiї здiйснюється за мiсцем попередньої реєстрацiї до закiнчення поточного бюджетного перiоду.

<полное_название xml:id="xd0egwlsdr5ua3q4qbjnkxxaz8"/>

9. Частина прибутку до розподiлу Нацiонального банку України визначається та перераховується до Державного бюджету України пiсля пiдтвердження зовнiшнiм аудитом та затвердження Радою Нацiонального банку України рiчної фiнансової звiтностi та формування Нацiональним банком резервiв у порядку та розмiрах, визначених .

<полное_название xml:id="xdpezx1xewqeb424pyghvmsn9n">Стаття 46. Стадiї виконання бюджету за видатками та кредитуванням

Стаття 46. Стадiї виконання бюджету за видатками та кредитуванням

1. Стадiями виконання бюджету за видатками та кредитуванням є:

1) встановлення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштiв на основi та в межах затвердженого розпису бюджету;

2) затвердження кошторисiв, паспортiв бюджетних програм (у разi застосування програмно-цiльового методу у бюджетному процесI), а також порядкiв використання бюджетних коштiв;

3) взяття бюджетних зобов’язань;

4) отримання товарiв, робiт i послуг;

5) здiйснення платежiв вiдповiдно до взятих бюджетних зобов’язань;

6) використання товарiв, робiт i послуг для виконання заходiв бюджетних програм;

7) повернення кредитiв до бюджету (щодо кредитування бюджету).

<полное_название xml:id="x8e1bbsrrmqf6ivzy8a2pytfrs">Стаття 47. Встановлення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштiв

Стаття 47. Встановлення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштiв

1. Вiдповiдно до затвердженого розпису бюджету розпорядники бюджетних коштiв одержують бюджетнi асигнування, що є пiдставою для затвердження кошторисiв. Порядок складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисiв бюджетних установ встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

2. Казначейство України здiйснює контроль за вiдповiднiстю кошторисiв розпорядникiв бюджетних коштiв розпису бюджету.

3. Розпорядники бюджетних коштiв забезпечують управлiння бюджетними асигнуваннями i здiйснення контролю за виконанням процедур та вимог, встановлених цим Кодексом.

<полное_название xml:id="x23tm5db966b8nm49fz14f9l0e">Стаття 48. Взяття бюджетних зобов’язань

Стаття 48. Взяття бюджетних зобов’язань

1. Розпорядники бюджетних коштiв беруть бюджетнi зобов’язання та здiйснюють платежi тiльки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхiднiсть виконання бюджетних зобов’язань минулих рокiв, узятих на облiк органами Казначейства України; щодо завдань (проектiв) Нацiональної програми iнформатизацiї — пiсля їх погодження з Генеральним державним замовником Нацiональної програми iнформатизацiї.

Довгострокове зобов’язання за енергосервiсом на пiдставi документального пiдтвердження в установленому порядку скорочення обсягiв споживання комунальних послуг та енергоносiїв i видаткiв на їх оплату за звiтний перiод (порiвняно з такими обсягами (видатками), якi були б спожитi (здiйсненI) за вiдсутностi енергосервiсу) набуває статусу бюджетного зобов’язання у сумi, визначенiй згiдно з умовами договору енергосервiсу виходячи з цiн (тарифiв), дiючих у перiодi, за який здiйснюється розрахунок, у межах фактичного скорочення таких видаткiв.

2. Розпорядники бюджетних коштiв беруть бюджетнi зобов’язання за спецiальним фондом бюджету виключно в межах вiдповiдних фактичних надходжень спецiального фонду бюджету (з дотриманням вимог частини другої статтi 57 цього Кодексу).

За бюджетними програмами, якi здiйснюються iз залученням державою кредитiв (позик) вiд iноземних держав, банкiв, мiжнародних фiнансових органiзацiй для реалiзацiї iнвестицiйних проектiв, термiн дiї яких завершується у поточному бюджетному перiодi, розпорядники бюджетних коштiв мають право брати вiдповiднi бюджетнi зобов’язання у четвертому кварталi поточного бюджетного перiоду понад фактичнi надходження таких кредитiв (позик) за умови наявностi письмової згоди кредитора на оплату цих зобов’язань протягом першого кварталу наступного бюджетного перiоду.

3. Розмiщення замовлення, укладення договору, придбання товару, послуги чи здiйснення iнших аналогiчних операцiй протягом бюджетного перiоду, за якими розпорядником бюджетних коштiв взято зобов’язання без вiдповiдних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених цим Кодексом та законом про Державний бюджет України (рiшенням про мiсцевий бюджет), є недiйсними. За такими операцiями не виникають бюджетнi зобов’язання та не утворюється бюджетна заборгованiсть.

4. Зобов’язання, взятi учасником бюджетного процесу без вiдповiдних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених цим Кодексом та законом про Державний бюджет України (рiшенням про мiсцевий бюджет), не вважаються бюджетними зобов’язаннями (крiм витрат, що здiйснюються вiдповiдно до частини шостої цiєї статтI) i не пiдлягають оплатi за рахунок бюджетних коштiв. Взяття таких зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здiйснюються.

Вимоги фiзичних i юридичних осiб щодо вiдшкодування збиткiв та/або шкоди за зобов’язаннями, взятими розпорядниками бюджетних коштiв без вiдповiдних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених цим Кодексом та законом про Державний бюджет України (рiшенням про мiсцевий бюджет), стягуються з осiб, винних у взяттi таких зобов’язань, у судовому порядку.

5. Казначейство України здiйснює реєстрацiю та облiк бюджетних зобов’язань розпорядникiв бюджетних коштiв i вiдображає їх у звiтностi про виконання бюджету. При реєстрацiї та облiку бюджетних зобов’язань здiйснюється перевiрка вiдповiдностi напрямiв витрачання бюджетних коштiв бюджетному асигнуванню, паспорту бюджетної програми (у разi застосування програмно-цiльового методу у бюджетному процесI).

6. Бюджетнi зобов’язання щодо виплати субсидiй, допомоги, пiльг з оплати спожитих житлово-комунальних послуг та послуг зв’язку (в частинi абонентної плати за користування квартирним телефоном), компенсацiй громадянам з бюджету, на що згiдно iз законами України мають право вiдповiднi категорiї громадян, облiковуються Казначейством України незалежно вiд визначених на цю мету бюджетних призначень.

7. Порядок здiйснення реєстрацiї та облiку бюджетних зобов’язань розпорядникiв бюджетних коштiв визначається Мiнiстерством фiнансiв України.

<полное_название xml:id="x59xef4s0q19nqeaosb2fhj9jh">Стаття 49. Здiйснення платежiв вiдповiдно до взятих бюджетних зобов’язань

Стаття 49. Здiйснення платежiв вiдповiдно до взятих бюджетних зобов’язань

1. Розпорядник бюджетних коштiв пiсля отримання товарiв, робiт i послуг вiдповiдно до умов взятого бюджетного зобов’язання приймає рiшення про їх оплату та надає доручення на здiйснення платежу органу Казначейства України, якщо iнше не передбачено бюджетним законодавством, визначеним пунктом 5 частини першої статтi 4 цього Кодексу.

2. Казначейство України здiйснює платежi за дорученнями розпорядникiв бюджетних коштiв у разi:

1) наявностi вiдповiдного бюджетного зобов’язання для платежу у бухгалтерському облiку виконання бюджету;

2) наявностi затвердженого в установленому порядку паспорта бюджетної програми (у разi застосування програмно-цiльового методу у бюджетному процесI);

3) наявностi у розпорядникiв бюджетних коштiв вiдповiдних бюджетних асигнувань.

<полное_название xml:id="xddsx9xrofnjavat6e7ubmxl2q">Стаття 50. Повернення кредитiв до бюджету

Стаття 50. Повернення кредитiв до бюджету

1. У разi надання кредитiв з бюджету у позичальникiв виникає заборгованiсть перед бюджетом. З моменту надання кредитiв з бюджету на суму отриманих з бюджету коштiв права кредитора та право вимагати вiд позичальникiв повернення таких кредитiв до бюджету у повному обсязi переходять до держави (Автономної Республiки Крим, територiальної громади).

Позовна давнiсть на вимоги щодо погашення такої заборгованостi не поширюється.

2. Органи доходiв i зборiв визначаються органами стягнення простроченої заборгованостi суб’єктiв господарювання перед державою (Автономною Республiкою Крим, територiальною громадою) за кредитами з бюджету.

<полное_название xml:id="xai984ce3esrckjrbei23z3jn8">Стаття 51. Особливостi здiйснення окремих видаткiв бюджету

Стаття 51. Особливостi здiйснення окремих видаткiв бюджету

1. Керiвники бюджетних установ утримують чисельнiсть працiвникiв, вiйськовослужбовцiв, осiб рядового i начальницького складу та здiйснюють фактичнi видатки на заробiтну плату (грошове забезпечення), включаючи видатки на премiї та iншi види заохочень чи винагород, матерiальну допомогу, лише в межах фонду заробiтної плати (грошового забезпечення), затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.

2. Витрати на безоплатне або пiльгове матерiальне i побутове забезпечення, на яке згiдно iз законодавством України мають право окремi категорiї працiвникiв бюджетних установ, вiйськовослужбовцi, особи рядового i начальницького складу (крiм категорiй, пiльги яким передбачаються , , ), а також у частинi медичної допомоги i санаторно-курортного лiкування та вiдпочинку для оздоровлення — члени сiмей вiйськовослужбовцiв, осiб рядового i начальницького складу, пенсiонери з числа вiйськовослужбовцiв, осiб рядового i начальницького складу та члени їхнiх сiмей, здiйснюються за рахунок бюджетних асигнувань на функцiонування цих бюджетних установ.

До таких витрат належать: забезпечення форменим одягом, речовим майном, службовим обмундируванням; забезпечення безоплатною медичною допомогою; надання санаторно-курортного лiкування та вiдпочинку для оздоровлення; надання жилого примiщення або виплата грошової компенсацiї за пiднайом (найом) жилого примiщення; зниження плати за користування житлом (квартирної плати), паливом, телефоном та плати за комунальнi послуги (водопостачання, газ, електрична та теплова енергiя); безоплатний проїзд i перевезення багажу; безоплатне встановлення квартирної охоронної сигналiзацiї i користування нею; безоплатне вiдправлення та одержання листiв вiйськовослужбовцями строкової служби.

3. Розпорядники бюджетних коштiв забезпечують у повному обсязi проведення розрахункiв за електричну та теплову енергiю, водопостачання, водовiдведення, природний газ та послуги зв’язку, якi споживаються бюджетними установами, та укладають договори за кожним видом енергоносiїв у межах встановлених вiдповiдним головним розпорядником бюджетних коштiв обґрунтованих лiмiтiв споживання.

4. За наявностi простроченої кредиторської заборгованостi iз заробiтної плати (грошового забезпечення), стипендiй, а також за спожитi комунальнi послуги та енергоносiї розпорядники бюджетних коштiв у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетнi зобов’язання та не здiйснюють платежi за iншими заходами, пов’язаними з функцiонуванням бюджетних установ (крiм захищених видаткiв бюджету, визначених статтею 55 цього Кодексу), до погашення такої заборгованостi.

5. При наданнi пiльг та здiйсненнi видаткiв з бюджету щодо їх виплати до членiв сiм’ї пiльговика належать: дружина (чоловiк), їхнi неповнолiтнi дiти (до 18 рокiв); неодруженi повнолiтнi дiти, визнанi iнвалiдами з дитинства I та II групи або iнвалiдами I групи; особа, яка проживає разом з iнвалiдом вiйни I групи та доглядає за ним, за умови що iнвалiд вiйни не перебуває у шлюбi; непрацездатнi батьки; особа, яка знаходиться пiд опiкою або пiклуванням громадянина, який має право на пiльги, та проживає разом з ним.

6. Вступ до мiжнародних органiзацiй i приєднання до мiжнародних договорiв, умови членства в яких передбачають сплату внескiв або здiйснення будь-яких iнших виплат за рахунок коштiв державного бюджету, здiйснюються виходячи з вiдповiдних обсягiв, визначених на цю мету у законi про Державний бюджет України, та у порядку, визначеному .

7. Видатки, пов’язанi з функцiонуванням закордонних дипломатичних установ України, включаючи видатки на утримання їх працiвникiв (крiм вiйськових аташе), здiйснюються виключно через Мiнiстерство закордонних справ України.

Особливостi формування i використання закордонними дипломатичними установами України коштiв державного бюджету на здiйснення заходiв щодо захисту прав та iнтересiв громадян України за кордоном встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

8. Якщо фактичний обсяг власних надходжень за спецiальним фондом кошторису бюджетної установи менший вiд планових показникiв, врахованих у спецiальному фондi її кошторису, розпорядник бюджетних коштiв зобов’язаний до закiнчення бюджетного перiоду внести змiни до спецiального фонду кошторису щодо зменшення власних надходжень i видаткiв з урахуванням очiкуваного виконання спецiального фонду кошторису у вiдповiдному бюджетному перiодi. Розпорядники бюджетних коштiв упорядковують бюджетнi зобов’язання з урахуванням внесених змiн до спецiального фонду кошторису.

9. Якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ перевищують вiдповiднi витрати, затвердженi законом про Державний бюджет України (рiшенням про мiсцевий бюджет), розпорядник бюджетних коштiв передбачає спрямування таких надпланових обсягiв у першу чергу на погашення заборгованостi з оплати працi, нарахувань на заробiтну плату, стипендiй, комунальних послуг та енергоносiїв.

Якщо такої заборгованостi немає, розпорядник бюджетних коштiв спрямовує 50 вiдсоткiв коштiв на заходи, що здiйснюються за рахунок вiдповiдних надходжень, i 50 вiдсоткiв коштiв — на заходи, необхiднi для виконання основних функцiй, але не забезпеченi коштами загального фонду бюджету за вiдповiдною бюджетною програмою.

У такому разi розпорядник бюджетних коштiв здiйснює перерозподiл обсягiв узятих бюджетних зобов’язань за загальним фондом бюджету для проведення видаткiв за цими зобов’язаннями iз спецiального фонду бюджету.

10. У разi утворення державних органiв у поточному бюджетному перiодi забезпечення їх дiяльностi у цьому перiодi здiйснюється в межах видаткiв, передбачених державним органам, якi лiквiдуються або реорганiзуються у зв’язку з утворенням таких нових державних органiв.

У разi лiквiдацiї або реорганiзацiї державних органiв у поточному бюджетному перiодi забезпечення їх дiяльностi у наступному бюджетному перiодi до завершення процедур лiквiдацiї або реорганiзацiї здiйснюється в межах видаткiв, передбачених новим державним органам, якi визначенi правонаступниками чи яким передаються функцiї органiв, що лiквiдуються або реорганiзуються.

11. Кредиторська заборгованiсть, яка утворилася на кiнець поточного бюджетного перiоду у мiсцевих бюджетах за бюджетними зобов’язаннями, взятими за капiтальними трансфертами з державного бюджету мiсцевим бюджетам та коштами державного фонду регiонального розвитку, в першу чергу має бути погашена за рахунок коштiв державного бюджету, передбачених у наступних бюджетних перiодах на реалiзацiю вiдповiдних програм i заходiв.

<полное_название xml:id="xbqnj6e1op6camnewjf7rn9zxq">Глава 9. Внесення змiн до закону про Державний бюджет України

Глава 9. Внесення змiн до закону про Державний бюджет України

<полное_название xml:id="xeamggzwgfete4wak02rn04rih">Стаття 52. Порядок внесення змiн до закону про Державний бюджет України

Стаття 52. Порядок внесення змiн до закону про Державний бюджет України

1. Змiни до закону про Державний бюджет України можуть вноситися у разi:

1) вiдхилення оцiнки основних прогнозних макропоказникiв економiчного i соцiального розвитку України вiд прогнозу, врахованого пiд час затвердження Державного бюджету України на вiдповiдний бюджетний перiод;

2) перевиконання за пiдсумками трьох кварталiв надходжень Державного бюджету України, врахованих у розписi Державного бюджету України на вiдповiдний перiод, бiльше нiж на 15 вiдсоткiв вiдповiдно до частини першої статтi 53 цього Кодексу;

3) недоотримання за пiдсумками кварталу надходжень загального фонду Державного бюджету України, врахованих у розписi Державного бюджету України на вiдповiдний перiод, бiльше нiж на 15 вiдсоткiв вiдповiдно до частини другої статтi 54 цього Кодексу;

4) необхiдностi збiльшення обсягу коштiв резервного фонду державного бюджету;

5) необхiдностi передачi коштiв мiж загальним та спецiальним фондами державного бюджету вiдповiдно до частини сьомої статтi 13 цього Кодексу;

6) перевищення очiкуваного обсягу витрат на обслуговування та погашення державного боргу, витрат, пов’язаних з виконанням гарантiйних зобов’язань держави, та видаткiв на виплати за державними деривативами над обсягом коштiв, визначеним законом про Державний бюджет України на таку мету, вiдповiдно до абзацу другого частини шостої статтi 16, частини сьомої статтi 17 та пункту 35 роздiлу VI цього Кодексу;

7) необхiдностi оптимiзацiї структури витрат державного бюджету в межах загального обсягу видаткiв та надання кредитiв, затвердженого законом про Державний бюджет України, для забезпечення ефективного виконання Державного бюджету України, крiм випадкiв, передбачених частинами шостою — дев’ятою статтi 23 цього Кодексу;

8) змiни обставин у процесi виконання Державного бюджету України, що вимагають менших бюджетних асигнувань головним розпорядникам бюджетних коштiв вiдповiдно до частини третьої статтi 23 цього Кодексу;

9) зарахування до загального чи спецiального фонду встановленого законом нового виду доходу державного бюджету на перiод до внесення вiдповiдних змiн до цього Кодексу вiдповiдно до частини четвертої статтi 29 цього Кодексу;

10) необхiдностi зменшення бюджетних асигнувань за порушення бюджетного законодавства вiдповiдно до пункту 4 частини першої статтi 117 цього Кодексу.

2. Мiнiстерство фiнансiв України проводить щомiсячну оцiнку вiдповiдностi надходжень державного бюджету показникам, встановленим Державним бюджетом України та розписом державного бюджету на вiдповiдний перiод. Кабiнет Мiнiстрiв України проводить щоквартальну оцiнку вiдповiдностi основних прогнозних макропоказникiв економiчного i соцiального розвитку України показникам, врахованим пiд час затвердження Державного бюджету України на вiдповiдний бюджетний перiод.

3. Проект закону про внесення змiн до закону про Державний бюджет України може розглядатися у Верховнiй Радi України лише у разi наявностi експертного висновку Мiнiстерства фiнансiв України (крiм поданих Кабiнетом Мiнiстрiв України проектiв законiв, розробником яких є Мiнiстерство фiнансiв України).

4. Проект закону про внесення змiн до закону про Державний бюджет України, що передбачає змiну граничного обсягу дефiциту державного бюджету, граничного обсягу державного боргу i гарантованого державою боргу та граничного обсягу надання державних гарантiй, а також у випадках, передбачених пунктами 1-3 i 6 частини першої цiєї статтi, може розглядатися Верховною Радою України лише у разi наявностi експертного висновку Мiнiстерства фiнансiв України (крiм поданих Кабiнетом Мiнiстрiв України проектiв законiв, розробником яких є Мiнiстерство фiнансiв України) та рiшення Комiтету Верховної Ради України з питань бюджету щодо пiдтримки такого законопроекту.

5. Розгляд проекту закону про внесення змiн до закону про Державний бюджет України у Верховнiй Радi України здiйснюється за процедурою, визначеною Регламентом Верховної Ради України, з урахуванням вимог цiєї статтi.

<полное_название xml:id="xdb7s9ptq2x3bvjeiv4toy7j8c">Стаття 53. Перевиконання надходжень Державного бюджету України

Стаття 53. Перевиконання надходжень Державного бюджету України

1. Факт перевиконання надходжень державного бюджету визнається на пiдставi офiцiйних висновкiв Рахункової палати та Мiнiстерства фiнансiв України щодо виконання Державного бюджету України за пiдсумками трьох кварталiв у разi перевищення показникiв надходжень державного бюджету, врахованих у розписi державного бюджету на вiдповiдний перiод, бiльше нiж на 15 вiдсоткiв. Такi висновки подаються Верховнiй Радi України до 15 жовтня поточного року.

2. Кабiнет Мiнiстрiв України протягом двох тижнiв з дня оголошення зазначених офiцiйних висновкiв зобов’язаний подати Верховнiй Радi України вiдповiдний проект закону про внесення змiн до закону про Державний бюджет України.

<полное_название xml:id="xachhaebn0mtzep9ecyffgwqq1">Стаття 54. Скорочення видаткiв i кредитування загального фонду Державного бюджету України

Стаття 54. Скорочення видаткiв i кредитування загального фонду Державного бюджету України

1. Якщо за результатами мiсячного звiту про виконання загального фонду Державного бюджету України виявиться, що отриманих надходжень державного бюджету недостатньо для здiйснення бюджетних асигнувань вiдповiдно до бюджетних призначень з урахуванням граничного обсягу дефiциту (профiциту), затвердженого законом про Державний бюджет України, Мiнiстр фiнансiв України може вносити змiни до розпису Державного бюджету України за загальним фондом з метою забезпечення збалансованостi надходжень та витрат державного бюджету з дотриманням граничного обсягу рiчного дефiциту (профiциту) державного бюджету.

2. Якщо за результатами квартального звiту про виконання Державного бюджету України має мiсце недоотримання надходжень загального фонду Державного бюджету України бiльше нiж на 15 вiдсоткiв суми, передбаченої розписом державного бюджету на вiдповiдний перiод, Мiнiстерство фiнансiв України готує пропозицiї про внесення змiн до Державного бюджету України. Кабiнет Мiнiстрiв України, розглянувши цi пропозицiї, подає до Верховної Ради України розроблений на їх основi проект закону про внесення змiн до закону про Державний бюджет України не пiзнiше двох тижнiв з дня подання пропозицiй Мiнiстерства фiнансiв України.

<полное_название xml:id="x2efae3ta8dmpm4d9kwc97x6iy">Стаття 55. Захищенi видатки бюджету

Стаття 55. Захищенi видатки бюджету

1. Захищеними видатками бюджету визнаються видатки загального фонду бюджету, обсяг яких не може змiнюватися при здiйсненнi скорочення затверджених бюджетних призначень.

2. Захищеними видатками бюджету визначаються видатки загального фонду на:

оплату працi працiвникiв бюджетних установ;

нарахування на заробiтну плату;

придбання медикаментiв та перев’язувальних матерiалiв;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносiїв;

обслуговування державного (мiсцевого) боргу;

поточнi трансферти населенню;

поточнi трансферти мiсцевим бюджетам;

пiдготовку кадрiв вищими навчальними закладами I–IV рiвнiв акредитацiї;

забезпечення iнвалiдiв технiчними та iншими засобами реабiлiтацiї, виробами медичного призначення для iндивiдуального користування;

фундаментальнi дослiдження, прикладнi науковi та науково-технiчнi розробки;

роботи та заходи, що здiйснюються на виконання Загальнодержавної програми зняття з експлуатацiї Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологiчно безпечну систему, та роботи з посилення бар’єрних функцiй зони вiдчуження;

компенсацiю процентiв, сплачуваних банкам та/або iншим фiнансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будiвництво (реконструкцiю) чи придбання житла;

заходи, пов’язанi з обороноздатнiстю держави, що здiйснюються за рахунок коштiв резервного фонду державного бюджету;

здiйснення розвiдувальної дiяльностi;

оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладiв культури;

оплату енергосервiсу;

виплати за державними деривативами.

<полное_название xml:id="x2u8v8nsvpzll1ljb2uv3k9stx">Глава 10. Бухгалтерський облiк та звiтнiсть про виконання Державного бюджету України

Глава 10. Бухгалтерський облiк та звiтнiсть про виконання Державного бюджету України

<полное_название xml:id="x7tl0in1ahfkneq80rqkzwcsmr">Стаття 56. Ведення бухгалтерського облiку виконання Державного бюджету України

Стаття 56. Ведення бухгалтерського облiку виконання Державного бюджету України

1. Регулювання питань методологiї бухгалтерського облiку та звiтностi про виконання бюджетiв здiйснюється Мiнiстерством фiнансiв України.

2. Бухгалтерський облiк усiх операцiй щодо виконання Державного бюджету України здiйснюють органи Казначейства України у порядку, встановленому Мiнiстерством фiнансiв України. Цей облiк має вiдображати всi активи та зобов’язання держави.

Бюджетнi установи ведуть бухгалтерський облiк вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших нормативно-правових актiв щодо ведення бухгалтерського облiку в порядку, встановленому Мiнiстерством фiнансiв України.

3. Завдання та функцiональнi обов’язки бухгалтерських служб, повноваження керiвника бухгалтерської служби у бюджетних установах — головного бухгалтера визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Призначення та звiльнення головного бухгалтера бюджетної установи здiйснюються вiдповiдно до законодавства про працю.

4. Усi надходження бюджету та витрати бюджету облiковуються у валових показниках незалежно вiд того, передбачається чи не передбачається у бюджетних призначеннях взаємозарахування цих показникiв.

5. Усi надходження бюджету та витрати бюджету мають вiдображатися на рахунках у хронологiчному порядку вiдповiдно до встановленої законодавством процедури. Усi бухгалтерськi записи мають пiдтверджуватися документально.

6. Вiдображення в бухгалтерському облiку операцiй, пов’язаних iз надходженням i використанням власних надходжень державних i комунальних вищих навчальних закладiв, наукових установ та закладiв культури, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згiдно з основною дiяльнiстю, благодiйнi внески та гранти, здiйснюється у встановленому порядку.

<полное_название xml:id="x7906e7578el5toh31jw5meqf0">Стаття 57. Порядок закриття рахункiв пiсля закiнчення бюджетного перiоду

Стаття 57. Порядок закриття рахункiв пiсля закiнчення бюджетного перiоду

1. Не пiзнiше 31 грудня поточного бюджетного перiоду або останнього дня iншого бюджетного перiоду Казначейство України закриває всi рахунки, вiдкритi у поточному бюджетному перiодi для виконання бюджету. Порядок закриття рахункiв поточного бюджетного перiоду та вiдкриття рахункiв наступного бюджетного перiоду визначається Мiнiстерством фiнансiв України. За виняткових обставин Мiнiстр фiнансiв України може визначити iнший термiн закриття рахункiв, який має настати не пiзнiш як через п’ять робочих днiв пiсля закiнчення бюджетного перiоду.

Залишки коштiв державного бюджету на кiнець бюджетного перiоду установ України, якi функцiонують за кордоном, на рахунках, вiдкритих у банкiвських установах країн їх мiсцезнаходження, а також залишки коштiв власних надходжень державних i комунальних вищих навчальних закладiв, наукових установ та закладiв культури, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згiдно з основною дiяльнiстю, благодiйнi внески та гранти, на поточних рахунках у банках державного сектору зберiгаються на таких рахунках для здiйснення видаткiв у наступному бюджетному перiодi вiдповiдно до кошторисiв.

2. На кiнець бюджетного перiоду Казначейство України зберiгає залишки коштiв на рахунках спецiального фонду державного бюджету та щодо субвенцiй iз спецiального фонду державного бюджету на рахунках спецiального фонду мiсцевих бюджетiв для покриття вiдповiдних витрат у наступному бюджетному перiодi з урахуванням їх цiльового призначення. У разi вiдсутностi вiдповiдних бюджетних призначень на наступний бюджетний перiод залишки коштiв спецiального фонду перераховуються до загального фонду державного бюджету.

Бюджетнi зобов’язання за бюджетними програмами спецiального фонду державного бюджету, не передбаченими проектом закону про Державний бюджет України на наступний бюджетний перiод, поданим на розгляд до Верховної Ради України, головнi розпорядники бюджетних коштiв зобов’язанi виконати до кiнця поточного бюджетного перiоду в межах i за рахунок вiдповiдних фактичних надходжень до спецiального фонду бюджету, не допускаючи наявностi за такими зобов’язаннями кредиторської заборгованостi на початок наступного бюджетного перiоду.

3. Усi надходження i витрати записуються в тому бюджетному перiодi, в якому вони здiйсненi.

<полное_название xml:id="x8b0hyvo84mp5y663rvdjxbepu">Стаття 58. Звiтнiсть про виконання Державного бюджету України

Стаття 58. Звiтнiсть про виконання Державного бюджету України

1. Звiтнiсть про виконання Державного бюджету України (кошторисiв бюджетних установ) включає фiнансову та бюджетну звiтнiсть.

Фiнансова звiтнiсть складається згiдно з нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку та iншими нормативно-правовими актами Мiнiстерства фiнансiв України.

Абзац третiй виключено

Бюджетна звiтнiсть вiдображає стан виконання бюджету, мiстить iнформацiю в розрiзi бюджетної класифiкацiї.

Форми фiнансової i бюджетної звiтностi та порядок їх заповнення встановлюються Мiнiстерством фiнансiв України.

2. Зведення, складання та подання звiтностi про виконання Державного бюджету України здiйснюються Казначейством України.

Казначейство України забезпечує достовiрнiсть iнформацiї про виконання Державного бюджету України.

3. Головний бухгалтер бюджетної установи забезпечує складання та подання фiнансової i бюджетної звiтностi вiдповiдно до встановлених вимог.

4. Звiтнiсть про виконання Державного бюджету України є оперативною, мiсячною, квартальною та рiчною.

<полное_название xml:id="xieq9akobj5uojdbv91p63llv">Стаття 59. Мiсячний звiт про виконання Державного бюджету України

Стаття 59. Мiсячний звiт про виконання Державного бюджету України

1. Мiсячний звiт про виконання Державного бюджету України подається Казначейством України Верховнiй Радi України, Президенту України, Кабiнету Мiнiстрiв України, Рахунковiй палатi та Мiнiстерству фiнансiв України не пiзнiше 15 числа мiсяця, наступного за звiтним.

2. Зведенi показники звiтiв про виконання бюджетiв, iнформацiя про виконання захищених видаткiв Державного бюджету України, iнформацiя про використання коштiв з резервного фонду державного бюджету, iнформацiя про використання коштiв державного фонду регiонального розвитку, iнформацiя про здiйсненi операцiї з управлiння державним боргом, iнформацiя про наданi державнi гарантiї подаються Казначейством України Верховнiй Радi України, Президенту України, Кабiнету Мiнiстрiв України, Рахунковiй палатi та Мiнiстерству фiнансiв України не пiзнiше 25 числа мiсяця, наступного за звiтним. Звiт про бюджетну заборгованiсть подається не пiзнiше 1 числа другого мiсяця, що настає за звiтним.

3. Органи, що контролюють справляння надходжень бюджету, подають Верховнiй Радi України, Президенту України, Кабiнету Мiнiстрiв України, Рахунковiй палатi та Мiнiстерству фiнансiв України не пiзнiше 15 числа мiсяця, наступного за звiтним, такi мiсячнi звiти (у галузевому i територiальному розрiзi та у розрiзi джерел доходiв i форм власностI) окремо щодо зведеного бюджету України, державного бюджету та мiсцевих бюджетiв:

1) про фактичнi надходження податкiв i зборiв та iнших доходiв бюджету;

2) про податковий борг;

3) про суми надмiру сплачених грошових зобов’язань платникiв податкiв та суми платежiв, якi сплаченi та будуть нарахованi в наступних звiтних перiодах;

4) про бюджетне вiдшкодування податку на додану вартiсть, включаючи iнформацiю про заборгованiсть бюджету з вiдшкодування податку на додану вартiсть.

<полное_название xml:id="xr4vtk9jr5btrqlqmgl8b2g1d">Стаття 60. Квартальний звiт про виконання Державного бюджету України

Стаття 60. Квартальний звiт про виконання Державного бюджету України

1. Квартальний звiт про виконання Державного бюджету України подається Казначейством України Верховнiй Радi України, Президенту України, Кабiнету Мiнiстрiв України, Рахунковiй палатi та Мiнiстерству фiнансiв України не пiзнiше 35 днiв пiсля закiнчення звiтного кварталу.

2. Квартальний звiт про виконання Державного бюджету України включає:

1) звiт про фiнансовий стан (баланс) Державного бюджету України;

2) звiт про фiнансовi результати виконання Державного бюджету України;

3) звiт про рух грошових коштiв;

4) звiт про виконання Державного бюджету України (включаючи звiти про виконання показникiв за формою додаткiв до закону про Державний бюджет України);

5) звiт про стан державного боргу i гарантованого державою боргу;

6) зведенi показники звiтiв про виконання бюджетiв;

7) звiт про прострочену заборгованiсть суб’єктiв господарювання перед державою за кредитами (позиками), залученими пiд державнi гарантiї;

7-1) звiт про платежi з виконання державою гарантiйних зобов’язань;

8) iнформацiю про здiйсненi операцiї з управлiння державним боргом;

9) iнформацiю про наданi державнi гарантiї;

9-1) iнформацiю про стан мiсцевих боргiв та гарантованих вiдповiдно Автономною Республiкою Крим, територiальними громадами боргiв i про наданi мiсцевi гарантiї;

10) пояснення щодо стану виконання показникiв Державного бюджету України та мiсцевих бюджетiв за звiтний перiод.

3. Органи, що контролюють справляння надходжень бюджету, подають Верховнiй Радi України, Президенту України, Кабiнету Мiнiстрiв України, Рахунковiй палатi та Мiнiстерству фiнансiв України такi квартальнi звiти (у галузевому i територiальному розрiзi та у розрiзi джерел доходiв i форм власностI) окремо щодо зведеного бюджету України, державного бюджету та мiсцевих бюджетiв:

1) про суми списаного податкового боргу — не пiзнiше 35 днiв пiсля закiнчення кварталу;

2) про розстроченi i вiдстроченi суми податкового боргу i грошових зобов’язань платникiв податкiв — не пiзнiше 35 днiв пiсля закiнчення кварталу;

3) про суми наданих податкових пiльг, включаючи втрати доходiв бюджету вiд їх надання, — не пiзнiше 50 днiв пiсля закiнчення кварталу i не пiзнiше 70 днiв пiсля закiнчення року.

4. Мiнiстерство фiнансiв України у двотижневий строк пiсля отримання квартального звiту про виконання Державного бюджету України у поточному бюджетному перiодi подає Комiтету Верховної Ради України з питань бюджету iнформацiю про виконання текстових статей закону про Державний бюджет України.

<полное_название xml:id="x143vsoaftdwjku2avoq92nx2c">Стаття 61. Рiчний звiт про виконання закону про Державний бюджет України

Стаття 61. Рiчний звiт про виконання закону про Державний бюджет України

1. Рiчний звiт про виконання закону про Державний бюджет України подається Кабiнетом Мiнiстрiв України Верховнiй Радi України, Президенту України та Рахунковiй палатi не пiзнiше 1 квiтня року, наступного за звiтним.

2. Рiчний звiт про виконання закону про Державний бюджет України включає:

1) звiт про фiнансовий стан (баланс) Державного бюджету України;

2) звiт про виконання Державного бюджету України (включаючи звiти про виконання показникiв за формою додаткiв до закону про Державний бюджет України);

3) звiт про фiнансовi результати виконання Державного бюджету України;

4) звiт про рух грошових коштiв;

5) звiт про власний капiтал;

6) iнформацiю про виконання захищених видаткiв Державного бюджету України;

7) звiт про бюджетну заборгованiсть;

8) звiт про використання коштiв з резервного фонду державного бюджету;

8-1) звiт про використання коштiв державного фонду регiонального розвитку;

9) звiт про стан державного боргу i гарантованого державою боргу;

10) звiт про прострочену заборгованiсть суб’єктiв господарювання перед державою за кредитами (позиками), залученими пiд державнi гарантiї;

10-1) звiт про платежi з виконання державою гарантiйних зобов’язань;

11) зведенi показники звiтiв про виконання бюджетiв;

12) iнформацiю про виконання мiсцевих бюджетiв, включаючи iнформацiю про стан мiсцевих боргiв та гарантованих вiдповiдно Автономною Республiкою Крим, територiальними громадами боргiв i про наданi мiсцевi гарантiї;

13) iнформацiю про здiйсненi операцiї з управлiння державним боргом;

14) iнформацiю про наданi державнi гарантiї;

15) iнформацiю про досягнення запланованої мети, завдань та результативних показникiв головними розпорядниками коштiв державного бюджету в межах бюджетних програм;

16) iнформацiю про виконання текстових статей закону про Державний бюджет України;

17) iншу iнформацiю, визнану Кабiнетом Мiнiстрiв України необхiдною для пояснення звiту.

<полное_название xml:id="xanc66na933yuctyqqfqngpzy2">Стаття 62. Розгляд рiчного звiту про виконання закону про Державний бюджет України

Стаття 62. Розгляд рiчного звiту про виконання закону про Державний бюджет України

1. Рахункова палата протягом двох тижнiв з дня офiцiйного подання Кабiнетом Мiнiстрiв України рiчного звiту про виконання закону про Державний бюджет України готує та подає до Верховної Ради України висновки про виконання закону про Державний бюджет України з оцiнкою ефективностi управлiння коштами державного бюджету, а також пропозицiї щодо усунення порушень, виявлених у звiтному бюджетному перiодi, та вдосконалення бюджетного процесу загалом.

2. Розгляд у Верховнiй Радi України рiчного звiту про виконання закону про Державний бюджет України здiйснюється за спецiальною процедурою, визначеною Регламентом Верховної Ради України.

<полное_название xml:id="x9ui4lwzwmdptmssrazng6tvil">Роздiл III. Мiсцевi бюджети

Роздiл III. Мiсцевi бюджети

<полное_название xml:id="x65jg38qvmwnrt98bo7oumc1vq">Глава 11. Надходження та витрати мiсцевих бюджетiв

Глава 11. Надходження та витрати мiсцевих бюджетiв

<полное_название xml:id="x5uco3nizcffmrmox3bjfdllvf">Стаття 63. Структура мiсцевих бюджетiв

Стаття 63. Структура мiсцевих бюджетiв

1. Мiсцевий бюджет вiдповiдно до цього Кодексу мiстить надходження i витрати на виконання повноважень органiв влади Автономної Республiки Крим, мiсцевих державних адмiнiстрацiй та органiв мiсцевого самоврядування. Цi надходження i витрати становлять єдиний баланс вiдповiдного бюджету.

<полное_название xml:id="xa1ursw8w73nert8qwgntfeykr">Стаття 64. Склад доходiв загального фонду бюджетiв мiст республiканського Автономної Республiки Крим та обласного значення, мiст Києва та Севастополя, районних бюджетiв, бюджетiв об’єднаних територiальних громад, що створюються згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад

Стаття 64. Склад доходiв загального фонду бюджетiв мiст республiканського Автономної Республiки Крим та обласного значення, мiст Києва та Севастополя, районних бюджетiв, бюджетiв об’єднаних територiальних громад, що створюються згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад

1. До доходiв загального фонду бюджетiв мiст республiканського Автономної Республiки Крим та обласного значення, мiст Києва та Севастополя, районних бюджетiв, бюджетiв об’єднаних територiальних громад, що створюються згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад, належать:

1) 60 вiдсоткiв податку на доходи фiзичних осiб (крiм податку на доходи фiзичних осiб, визначеного пунктом 1 1 частини другої статтi 29 цього Кодексу), що сплачується (перераховується) згiдно з на вiдповiднiй територiї (крiм територiї мiст Києва та Севастополя);

1-1) 40 вiдсоткiв податку на доходи фiзичних осiб (крiм податку на доходи фiзичних осiб, визначеного пунктом 1-1 частини другої статтi 29 цього Кодексу), що сплачується (перераховується) згiдно з на територiї мiста Києва та зараховується до бюджету мiста Києва; 100 вiдсоткiв податку на доходи фiзичних осiб (крiм податку на доходи фiзичних осiб, визначеного пунктом 1-1 частини другої статтi 29 цього Кодексу), що сплачується (перераховується) згiдно з на територiї мiста Севастополя та зараховується до бюджету мiста Севастополя;

2) 50 вiдсоткiв рентної плати за спецiальне використання лiсових ресурсiв у частинi деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування, що зараховується до мiських бюджетiв мiст Києва та Севастополя;

3) 50 вiдсоткiв рентної плати за спецiальне використання води (крiм рентної плати за спецiальне використання води водних об’єктiв мiсцевого значення), що зараховується до мiських бюджетiв мiст Києва та Севастополя користувачами води за мiсцем її забору;

4) 25 вiдсоткiв рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крiм рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату), що зараховується до мiських бюджетiв мiст Києва та Севастополя;

5) плата за використання iнших природних ресурсiв, що зараховується до мiських бюджетiв мiст Києва та Севастополя;

6) виключено;

7) виключено;

8) виключено;

9) виключено;

10) виключено;

11) виключено;

12) виключено;

13) виключено;

14) виключено;

15) державне мито, що зараховується до бюджетiв мiсцевого самоврядування за мiсцем вчинення дiй та видачi документiв;

16) акцизний податок з реалiзацiї суб’єктами господарювання роздрiбної торгiвлi пiдакцизних товарiв, що зараховується до бюджетiв об’єднаних територiальних громад, мiських бюджетiв;

17) 10 вiдсоткiв податку на прибуток пiдприємств (крiм податку на прибуток пiдприємств державної власностi та податку, визначеного пунктом 18 цiєї частини статтi, пунктом 1-2 частини першої статтi 66 та пунктом 2 частини першої статтi 69 цього Кодексу), який зараховується до бюджету мiста Києва;

18) податок на прибуток пiдприємств та фiнансових установ комунальної власностi.

Податок на прибуток пiдприємств та фiнансових установ комунальної власностi, засновником яких є районнi, мiськi ради, об’єднанi територiальнi громади, зараховується вiдповiдно до районних, мiських бюджетiв, бюджетiв об’єднаних територiальних громад;

19) податок на майно, що зараховується до бюджетiв мiсцевого самоврядування;

20) єдиний податок, що зараховується до бюджетiв мiсцевого самоврядування;

20-1) збiр за мiсця для паркування транспортних засобiв, що зараховується до бюджетiв мiсцевого самоврядування;

20-2) туристичний збiр, що зараховується до бюджетiв мiсцевого самоврядування;

21) плата за лiцензiї на певнi види господарської дiяльностi та сертифiкати, що видаються районними державними адмiнiстрацiями, виконавчими органами вiдповiдних мiсцевих рад, яка зараховується вiдповiдно до районних бюджетiв та бюджетiв мiсцевого самоврядування;

22) плата за лiцензiї та сертифiкати, що зараховується до мiських бюджетiв мiст Києва та Севастополя лiцензiатами за мiсцем здiйснення дiяльностi;

23) плата за лiцензiї на виробництво спирту етилового, коньячного i плодового, спирту етилового ректифiкованого виноградного, спирту етилового ректифiкованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, що зараховується до мiських бюджетiв мiст Києва та Севастополя лiцензiатами за мiсцем здiйснення дiяльностi;

24) плата за лiцензiї на право експорту, iмпорту та оптової торгiвлi спиртом етиловим, коньячним та плодовим, спиртом етиловим ректифiкованим виноградним, спиртом етиловим ректифiкованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим, що зараховується до мiських бюджетiв мiст Києва та Севастополя лiцензiатами за мiсцем здiйснення дiяльностi;

25) плата за лiцензiї на право експорту, iмпорту алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, що зараховується до мiських бюджетiв мiст Києва та Севастополя лiцензiатами за мiсцем здiйснення дiяльностi;

26) плата за державну реєстрацiю (крiм адмiнiстративного збору за проведення державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб — пiдприємцiв та громадських формувань), що зараховується до мiських бюджетiв мiст Києва та Севастополя;

27) плата за лiцензiї на право оптової торгiвлi алкогольними напоями та тютюновими виробами, що зараховується до мiських бюджетiв мiст Києва та Севастополя лiцензiатами за мiсцем здiйснення дiяльностi;

28) плата за лiцензiї на право роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями та тютюновими виробами, що зараховується до мiських бюджетiв мiст Києва та Севастополя лiцензiатами за мiсцем здiйснення дiяльностi;

29) надходження вiд орендної плати за користування майновим комплексом та iншим майном, що перебуває в комунальнiй власностi, засновником яких є районнi, мiськi ради, об’єднанi територiальнi громади;

30) рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин мiсцевого значення; рентна плата за користування надрами в цiлях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин; рентна плата за спецiальне використання води водних об’єктiв мiсцевого значення; рентна плата за спецiальне використання лiсових ресурсiв (крiм рентної плати за спецiальне використання лiсових ресурсiв у частинi деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування). Такi платежi зараховуються до бюджетiв мiсцевого самоврядування за мiсцезнаходженням (мiсцем розташування) вiдповiдних природних ресурсiв, а щодо водних об’єктiв — за мiсцем податкової реєстрацiї платника рентної плати;

31) плата за розмiщення тимчасово вiльних коштiв вiдповiдних мiсцевих бюджетiв (крiм коштiв, отриманих вищими та професiйно-технiчними навчальними закладами вiд розмiщення на депозитах тимчасово вiльних бюджетних коштiв, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано вiдповiдне право);

32) орендна плата за воднi об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди районними, Київською та Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями, мiсцевими радами, яка зараховується вiдповiдно до районних бюджетiв, бюджетiв мiсцевого самоврядування;

33) кошти вiд реалiзацiї безхазяйного майна (у тому числi такого, вiд якого вiдмовився власник або отримувач), знахiдок, спадкового майна (у разi вiдсутностi спадкоємцiв за заповiтом i за законом, усунення їх вiд права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також вiдмови вiд її прийняття), майна, одержаного територiальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютних цiнностей i грошових коштiв, власники яких невiдомi;

34) концесiйнi платежi щодо об’єктiв комунальної власностi, засновником яких є районнi, мiськi ради, об’єднанi територiальнi громади (крiм концесiйних платежiв, визначених пунктом 3 частини першої статтi 69-1 цього Кодексу);

35) частина чистого прибутку (доходу) комунальних унiтарних пiдприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету, в порядку, визначеному вiдповiдними мiсцевими радами;

36) плата за надання iнших адмiнiстративних послуг, що справляється за мiсцем надання послуг;

36-1) адмiнiстративний збiр за державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що здiйснюється виконавчими органами мiських рад мiст республiканського Автономної Республiки Крим та обласного значення, районними, районними у мiстах Києвi та Севастополi державними адмiнiстрацiями, виконавчими органами рад об’єднаних територiальних громад, що створюються згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад, який зараховується до мiсцевих бюджетiв за мiсцем надання послуг;

36-2) адмiнiстративний збiр за проведення державної реєстрацiї юридичних осiб, фiзичних осiб — пiдприємцiв та громадських формувань, що здiйснюється виконавчими органами мiських рад мiст республiканського Автономної Республiки Крим та обласного значення, районними, районними у мiстах Києвi та Севастополi державними адмiнiстрацiями, виконавчими органами рад об’єднаних територiальних громад, що створюються згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад, який зараховується до мiсцевих бюджетiв за мiсцем надання послуг;

36-3) плата за скорочення термiнiв надання послуг у сферi державної реєстрацiї речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень i державної реєстрацiї юридичних осiб, фiзичних осiб — пiдприємцiв та громадських формувань, а також плата за надання iнших платних послуг, пов’язаних з такою державною реєстрацiєю, що здiйснюється виконавчими органами мiських рад мiст республiканського Автономної Республiки Крим та обласного значення, районними, районними у мiстах Києвi та Севастополi державними адмiнiстрацiями, виконавчими органами рад об’єднаних територiальних громад, що створюються згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад, яка зараховується до мiсцевих бюджетiв за мiсцем надання послуг;

37) штрафнi санкцiї за порушення законодавства про патентування;

37-1) адмiнiстративнi штрафи та штрафнi санкцiї за порушення законодавства у сферi виробництва та обiгу алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, що зараховуються за мiсцем вчинення порушення;

38) адмiнiстративнi штрафи, що накладаються мiсцевими органами виконавчої влади та виконавчими органами мiсцевих рад або утвореними ними в установленому порядку адмiнiстративними комiсiями;

38) адмiнiстративнi штрафи, що накладаються мiсцевими органами виконавчої влади та виконавчими органами мiсцевих рад або утвореними ними в установленому порядку адмiнiстративними комiсiями;

39) штрафнi санкцiї внаслiдок невиконання укладених розпорядником бюджетних коштiв договорiв з суб’єктами господарювання на придбання товарiв, робiт i послуг за рахунок коштiв вiдповiдних мiсцевих бюджетiв;

40) кошти, отриманi вiд надання учасниками процедури закупiвель забезпечення їх пропозицiї конкурсних торгiв, якi не пiдлягають поверненню цим учасникам, у випадках, передбачених , в частинi здiйснення закупiвель за рахунок коштiв бюджетiв об’єднаних територiальних громад, районних, мiських бюджетiв;

41) кошти, отриманi вiд учасника — переможця процедури закупiвлi пiд час укладання договору про закупiвлю як забезпечення виконання цього договору, якi не пiдлягають поверненню учаснику-переможцю, в частинi здiйснення закупiвель за рахунок коштiв бюджетiв об’єднаних територiальних громад, районних, мiських бюджетiв;

42) 80 вiдсоткiв коштiв, отриманих пiдприємствами, установами та органiзацiями, що утримуються за рахунок бюджетiв об’єднаних територiальних громад, районних, мiських бюджетiв, за зданi у виглядi брухту i вiдходiв золото, платину, метали платинової групи, дорогоцiнне камiння, i 50 вiдсоткiв коштiв, отриманих цими пiдприємствами, установами та органiзацiями за здане у виглядi брухту i вiдходiв срiбло;

43) виключено;

44) iншi доходи, що пiдлягають зарахуванню до бюджетiв об’єднаних територiальних громад, районних, мiських бюджетiв вiдповiдно до законодавства.

2. Податок на доходи фiзичних осiб, який сплачується (перераховується):

податковим агентом — юридичною особою (її фiлiєю, вiддiленням, iншим вiдокремленим пiдроздiлом) чи представництвом нерезидента — юридичної особи, зараховується до вiдповiдного бюджету за їх мiсцезнаходженням (розташуванням) в обсягах податку, нарахованого на доходи, що виплачуються фiзичнiй особi;

податковим агентом — фiзичною особою, зараховується до вiдповiдного бюджету за мiсцем реєстрацiї такої фiзичної особи у органах доходiв i зборiв;

фiзичною особою, яка отримує доходи вiд особи, яка не є податковим агентом, зараховується до вiдповiдного бюджету за податковою адресою такої фiзичної особи.

<полное_название xml:id="x4hascfeaskwcd1lt6ruvetly6">Стаття 65. Виключена

Стаття 65. Виключена

<полное_название xml:id="x2lgu33fq09p4a3mr1yfsmf1zl">Стаття 66. Склад доходiв загального фонду бюджету Автономної Республiки Крим, обласних бюджетiв

Стаття 66. Склад доходiв загального фонду бюджету Автономної Республiки Крим, обласних бюджетiв

1. До доходiв загального фонду бюджету Автономної Республiки Крим та обласних бюджетiв належать:

1) 15 вiдсоткiв податку на доходи фiзичних осiб (крiм податку, визначеного пунктом 1-1 частини другої статтi 29 цього Кодексу), що сплачується (перераховується) згiдно з на вiдповiднiй територiї;

1-1) 10 вiдсоткiв податку на прибуток пiдприємств (крiм податку на прибуток пiдприємств державної власностi, податку, визначеного пунктом 1-2 цiєї частини статтi, пунктом 18 частини першої статтi 64 та пунктом 2 частини першої статтi 69 цього Кодексу);

1-2) податок на прибуток пiдприємств та фiнансових установ комунальної власностi.

Податок на прибуток пiдприємств та фiнансових установ комунальної власностi, засновником яких є Верховна Рада Автономної Республiки Крим та обласнi ради, зараховується вiдповiдно до бюджету Автономної Республiки Крим, обласних бюджетiв;

2) 50 вiдсоткiв рентної плати за спецiальне використання лiсових ресурсiв у частинi деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування;

3) 50 вiдсоткiв рентної плати за спецiальне використання води (крiм рентної плати за спецiальне використання води водних об’єктiв мiсцевого значення), що зараховуються до бюджету Автономної Республiки Крим та обласних бюджетiв користувачами води за мiсцем її забору;

4) 25 вiдсоткiв рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крiм рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату);

5) плата за використання iнших природних ресурсiв, що зараховується до бюджету Автономної Республiки Крим та обласних бюджетiв;

6) акцизний податок з вироблених в Українi пiдакцизних товарiв (продукцiї), що сплачується платниками, якi зареєстрованi в Автономнiй Республiцi Крим, — до доходiв бюджету Автономної Республiки Крим;

7) виключено;

8) виключено;

9) виключено;

10) виключено;

11) виключено;

12) виключено;

13) виключено;

14) виключено;

15) орендна плата за воднi об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласними державними адмiнiстрацiями, яка зараховується вiдповiдно до бюджету Автономної Республiки Крим, обласних бюджетiв;

16) частина чистого прибутку (доходу) комунальних унiтарних пiдприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету, у порядку, визначеному Верховною Радою Автономної Республiки Крим та обласними радами;

17) плата за розмiщення тимчасово вiльних коштiв бюджету Автономної Республiки Крим та обласних бюджетiв (крiм коштiв, отриманих вищими та професiйно-технiчними навчальними закладами вiд розмiщення на депозитах тимчасово вiльних бюджетних коштiв, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано вiдповiдне право);

18) плата за лiцензiї на певнi види господарської дiяльностi та сертифiкати, що видаються Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласними державними адмiнiстрацiями, яка зараховується вiдповiдно до бюджету Автономної Республiки Крим та обласних бюджетiв;

19) плата за лiцензiї та сертифiкати, що зараховується до бюджету Автономної Республiки Крим та обласних бюджетiв лiцензiатами за мiсцем здiйснення дiяльностi;

20) плата за лiцензiї на виробництво спирту етилового, коньячного i плодового, спирту етилового ректифiкованого виноградного, спирту етилового ректифiкованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, що зараховується до бюджету Автономної Республiки Крим та обласних бюджетiв лiцензiатами за мiсцем здiйснення дiяльностi;

21) плата за лiцензiї на право експорту, iмпорту та оптової торгiвлi спиртом етиловим, коньячним та плодовим, спиртом етиловим ректифiкованим виноградним, спиртом етиловим ректифiкованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим, що зараховується до бюджету Автономної Республiки Крим та обласних бюджетiв лiцензiатами за мiсцем здiйснення дiяльностi;

22) плата за лiцензiї на право експорту, iмпорту алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, що зараховується до бюджету Автономної Республiки Крим та обласних бюджетiв лiцензiатами за мiсцем здiйснення дiяльностi;

23) плата за державну реєстрацiю (крiм адмiнiстративного збору за проведення державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб — пiдприємцiв та громадських формувань), що зараховується до бюджету Автономної Республiки Крим та обласних бюджетiв;

24) плата за лiцензiї на право оптової торгiвлi алкогольними напоями та тютюновими виробами, що зараховується до бюджету Автономної Республiки Крим та обласних бюджетiв лiцензiатами за мiсцем здiйснення дiяльностi;

25) плата за лiцензiї на право роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями та тютюновими виробами, що зараховується до бюджету Автономної Республiки Крим та обласних бюджетiв лiцензiатами за мiсцем здiйснення дiяльностi;

26) адмiнiстративнi штрафи, що накладаються мiсцевими органами виконавчої влади або утвореними ними в установленому порядку адмiнiстративними комiсiями;

27) штрафнi санкцiї внаслiдок невиконання укладених розпорядником бюджетних коштiв договорiв iз суб’єктами господарювання на придбання товарiв, робiт i послуг за рахунок коштiв бюджету Автономної Республiки Крим, обласних бюджетiв;

28) надходження вiд орендної плати за користування майновим комплексом та iншим майном, що перебуває в комунальнiй власностi, засновником яких є Верховна Рада Автономної Республiки Крим, обласнi ради;

29) концесiйнi платежi щодо об’єктiв комунальної власностi, засновником яких є Верховна Рада Автономної Республiки Крим, обласнi ради (крiм концесiйних платежiв, визначених пунктом 3 частини першої статтi 69-1 цього Кодексу);

30) кошти, отриманi вiд надання учасниками процедури закупiвель забезпечення їх пропозицiї конкурсних торгiв, якi не пiдлягають поверненню цим учасникам, у випадках, передбачених , в частинi здiйснення закупiвель за рахунок коштiв бюджету Автономної Республiки Крим, обласних бюджетiв;

31) кошти, отриманi вiд учасника - переможця процедури закупiвлi пiд час укладання договору про закупiвлю як забезпечення виконання цього договору, якi не пiдлягають поверненню учаснику-переможцю, в частинi здiйснення закупiвель за рахунок коштiв бюджету Автономної Республiки Крим, обласних бюджетiв;

32) 80 вiдсоткiв коштiв, отриманих пiдприємствами, установами та органiзацiями, що утримуються за рахунок бюджету Автономної Республiки Крим та обласних бюджетiв, за зданi у виглядi брухту i вiдходiв золото, платину, метали платинової групи, дорогоцiнне камiння, i 50 вiдсоткiв коштiв, отриманих цими пiдприємствами, установами та органiзацiями за здане у виглядi брухту i вiдходiв срiбло;

33) виключено;

34) iншi доходи, що пiдлягають зарахуванню до бюджету Автономної Республiки Крим та обласних бюджетiв вiдповiдно до законодавства.

2. Виключено.

<полное_название xml:id="x2n5ulo4fpdbcn7m8jfo05q1g4">Стаття 67. Окремi особливостi формування мiсцевих бюджетiв

Стаття 67. Окремi особливостi формування мiсцевих бюджетiв

1. Надходження та витрати бюджету мiста Києва формуються в порядку, встановленому цим Кодексом, з урахуванням . При цьому:

1) склад видаткiв та кредитування бюджету мiста Києва визначається вiдповiдно до статей 89–91 цього Кодексу;

2) фiнансовi нормативи бюджетної забезпеченостi, що застосовуються для визначення обсягу мiжбюджетних трансфертiв для бюджету мiста Києва, визначаються на основi фiнансових нормативiв бюджетної забезпеченостi для обласних бюджетiв та бюджетiв мiст обласного значення з урахуванням особливостей його статусу.

2. До доходiв загального фонду мiсцевих бюджетiв належать доходи, визначенi статтями 64, 66 i 69 цього Кодексу, та трансферти мiсцевим бюджетам (крiм субвенцiй, визначених статтею 69-1 та частиною першою статтi 71 цього Кодексу).

Якщо законом встановлено новий вид доходу мiсцевих бюджетiв, його зарахування визначається законом про Державний бюджет України на перiод до внесення вiдповiдних змiн до цього Кодексу.

3. Визначенi статтями 64, 69 i 69-1 цього Кодексу податки i збори, що сплачують пiдприємства, якi здiйснюють свою дiяльнiсть у зонi вiдчуження та у зонi безумовного (обов’язкового) вiдселення (якщо на таких територiях не сформовано органи мiсцевого самоврядування), зараховуються до районного бюджету в частинах, визначених цим Кодексом та iншими нормативно-правовими актами для районних бюджетiв та бюджетiв мiсцевого самоврядування.

4. Бюджети об’єднаних територiальних громад, що створюються згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад, до 15 жовтня року, що передує плановому, формуються вiдповiдно до цього Кодексу на плановий бюджетний перiод з урахуванням таких особливостей:

1) доходи цих бюджетiв визначаються вiдповiдно до статей 64 та 69-1 цього Кодексу;

2) видатки та кредитування цих бюджетiв визначаються вiдповiдно до статей 89 i 91 цього Кодексу;

3) вiдносини мiж цими бюджетами та державним бюджетом визначаються вiдповiдно до статей 97, 99, 100, 102, 103-2, 103-4 i 108 цього Кодексу;

4) мiсцевi запозичення здiйснюються вiдповiдно до статей 16 i 74 цього Кодексу.

Положення цiєї частини статтi застосовуються з урахуванням пункту 6 роздiлу VI «Прикiнцевi та перехiднi положення» цього Кодексу.

<полное_название xml:id="x295egmb88k0qgop6i3y8qirv9">Стаття 67-1. Особливостi взаємовiдносин державного бюджету з бюджетами Автономної Республiки Крим та мiста Севастополя

Стаття 67-1. Особливостi взаємовiдносин державного бюджету з бюджетами Автономної Республiки Крим та мiста Севастополя

1. Для цiлей цiєї статтi пiд мiсцевими бюджетами Автономної Республiки Крим розумiються бюджет Автономної Республiки Крим, бюджети її районiв, бюджети мiст республiканського Автономної Республiки Крим значення, бюджет мiста Севастополя.

2. Положення цього Кодексу для бюджетiв Автономної Республiки Крим та мiста Севастополя застосовуються з урахуванням таких особливостей:

1) доходи, що визначенi частинами другою i третьою статтi 29 цього Кодексу та сплачуються (перераховуються) на територiї Автономної Республiки Крим i мiста Севастополя, та платежi, визначенi пунктом 22 частини другої статтi 29 цього Кодексу, зараховуються в повному обсязi до бюджету Автономної Республiки Крим;

2) доходи, що визначенi статтями 64–66, 69, 69-1 i 71 цього Кодексу та сплачуються (перераховуються) на територiї Автономної Республiки Крим i мiста Севастополя, зараховуються до мiсцевих бюджетiв Автономної Республiки Крим;

3) повернення помилково та/або надмiру сплачених грошових зобов’язань з податкiв i зборiв та бюджетне вiдшкодування податку на додану вартiсть платникам податкiв, якi зареєстрованi на територiї Автономної Республiки Крим i мiста Севастополя, здiйснюється з бюджету Автономної Республiки Крим;

4) видатки та кредитування мiсцевих бюджетiв здiйснюються за рахунок та в межах надходжень до мiсцевих бюджетiв Автономної Республiки Крим без застосування механiзму вирiвнювання, який передбачає надання дотацiї вирiвнювання або передачi коштiв до державного бюджету;

5) до видаткiв та кредитування, що здiйснюються з мiсцевих бюджетiв Автономної Республiки Крим, належать видатки:

визначенi вiдповiдно до статей 89–91 цього Кодексу;

визначенi пунктами 4, 7–17 та 21 частини першої статтi 87 цього Кодексу, що здiйснюються на територiї Автономної Республiки Крим i мiста Севастополя, а також видатки на державне управлiння (мiсцевi державнi адмiнiстрацiї i територiальнi органи державних органiв в Автономiй Республiцi Крим та мiстi СевастополI) та судову владу (мiсцевi та апеляцiйнi суди, територiальнi управлiння Державної судової адмiнiстрацiї України в Автономнiй Республiцi Крим та мiстi СевастополI);

6) положення пункту 2 частини першої статтi 73 та статей 97–103-5 цього Кодексу не застосовуються до бюджетiв Автономної Республiки Крим та мiста Севастополя;

7) мiжбюджетнi вiдносини мiж мiсцевими бюджетами Автономної Республiки Крим регулюються у порядку, затвердженому Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим.

<полное_название xml:id="x1o740rrl4cblm027skwvce4cj">Стаття 67-2. Особливостi формування та виконання мiсцевих бюджетiв у Донецькiй та Луганськiй областях на перiод проведення антитерористичної операцiї

Стаття 67-2. Особливостi формування та виконання мiсцевих бюджетiв у Донецькiй та Луганськiй областях на перiод проведення антитерористичної операцiї

1. У разi припинення дiяльностi органiв мiсцевого самоврядування Донецької та Луганської областей їх функцiї в частинi бюджетних повноважень здiйснюються мiсцевими державними адмiнiстрацiями та виконавчими органами мiських рад за окремим рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України, що приймається на пiдставi звернення вiдповiдної обласної державної адмiнiстрацiї або вiйськово-цивiльними адмiнiстрацiями вiдповiдно до у разi їх утворення.

<полное_название xml:id="xc1ekksmt32dziif1sy03q4g1j">Стаття 68. Склад доходiв та видаткiв бюджетiв районiв у мiстах

Стаття 68. Склад доходiв та видаткiв бюджетiв районiв у мiстах

1. Склад доходiв та видаткiв бюджетiв районiв у мiстах (у разi їх створення) визначається мiською радою вiдповiдно до повноважень, переданих районним у мiстах радам.

2. Розподiл обсягу мiжбюджетних трансфертiв мiж мiським бюджетом та бюджетами районiв у мiстi (у разi їх створення) здiйснюється у порядку, затвердженому мiською радою.

3. Якщо району у мiстi адмiнiстративно пiдпорядкованi iншi мiста, селища або села, склад доходiв та видаткiв бюджетiв таких мiст, селищ або сiл, обсяги мiжбюджетних трансфертiв визначаються у порядку, затвердженому мiською радою, з урахуванням повноважень вiдповiдних мiсцевих рад.

<полное_название xml:id="x2j9f5diqxtol5xgjfkrm8u18j">Стаття 69. Доходи загального фонду бюджетiв мiст районного значення, сiльських, селищних бюджетiв

Стаття 69. Доходи загального фонду бюджетiв мiст районного значення, сiльських, селищних бюджетiв

1. До доходiв загального фонду бюджетiв мiст районного значення, сiльських, селищних бюджетiв належать:

1) пункт 1 статтi 69 виключено

2) податок на прибуток пiдприємств та фiнансових установ комунальної власностi.

Податок на прибуток пiдприємств та фiнансових установ комунальної власностi, засновником яких є мiськi (мiст районного значення), селищнi та сiльськi ради, зараховується вiдповiдно до мiських (мiст районного значення), селищних та сiльських бюджетiв;

3) рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин мiсцевого значення; рентна плата за користування надрами в цiлях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин; рентна плата за спецiальне використання води водних об’єктiв мiсцевого значення; рентна плата за спецiальне використання лiсових ресурсiв (крiм рентної плати за спецiальне використання лiсових ресурсiв у частинi деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування). Такi платежi зараховуються до бюджетiв мiсцевого самоврядування за мiсцезнаходженням (мiсцем розташування) вiдповiдних природних ресурсiв, а щодо водних об’єктiв — за мiсцем податкової реєстрацiї платника рентної плати;

4) податок на майно, що зараховується до бюджетiв мiсцевого самоврядування;

5) виключено

6) виключено

7) єдиний податок, що зараховується до бюджетiв мiсцевого самоврядування;

7-1) збiр за мiсця для паркування транспортних засобiв;

7-2) туристичний збiр;

8) виключено;

9) частина чистого прибутку (доходу) комунальних унiтарних пiдприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету, у порядку, визначеному вiдповiдними мiсцевими радами;

10) плата за розмiщення тимчасово вiльних коштiв бюджетiв мiст районного значення, сiльських, селищних бюджетiв;

10-1) плата за лiцензiї на певнi види господарської дiяльностi та сертифiкати, що видаються виконавчими органами вiдповiдних мiсцевих рад, яка зараховується до вiдповiдного бюджету;

10-2) виключено;

10-3) виключено;

10-4) виключено;

10-5) виключено;

10-6) виключено;

10-7) виключено;

10-8) виключено;

11) штрафнi санкцiї за порушення законодавства про патентування;

12) адмiнiстративнi штрафи, що накладаються мiсцевими органами виконавчої влади та виконавчими органами мiсцевих рад або утвореними ними в установленому порядку адмiнiстративними комiсiями;

13) штрафнi санкцiї внаслiдок невиконання укладених розпорядником бюджетних коштiв договорiв з суб’єктами господарювання на придбання товарiв, робiт i послуг за рахунок коштiв бюджетiв мiст районного значення, сiльських, селищних бюджетiв;

13-1) адмiнiстративнi штрафи та штрафнi санкцiї за порушення законодавства у сферi виробництва та обiгу алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, що зараховуються за мiсцем вчинення порушення;

14) надходження вiд орендної плати за користування майновим комплексом та iншим майном, що перебуває в комунальнiй власностi, засновником яких є мiськi (мiст районного значення), селищнi та сiльськi ради;

15) орендна плата за воднi об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди мiсцевими радами, яка зараховується вiдповiдно до бюджетiв мiсцевого самоврядування;

16) концесiйнi платежi щодо об’єктiв комунальної власностi, засновником яких є мiськi (мiст районного значення), селищнi та сiльськi ради (крiм концесiйних платежiв, визначених пунктом 3 частини першої статтi 69-1 цього Кодексу);

17) кошти, отриманi вiд надання учасниками процедури закупiвель забезпечення їх пропозицiї конкурсних торгiв, якi не пiдлягають поверненню цим учасникам, у випадках, передбачених , в частинi здiйснення закупiвель за рахунок коштiв бюджетiв мiст районного значення, сiльських, селищних бюджетiв;

18) кошти, отриманi вiд учасника — переможця процедури закупiвлi пiд час укладання договору про закупiвлю як забезпечення виконання цього договору, якi не пiдлягають поверненню учаснику-переможцю, в частинi здiйснення закупiвель за рахунок коштiв бюджетiв мiст районного значення, сiльських, селищних бюджетiв;

19) 80 вiдсоткiв коштiв, отриманих пiдприємствами, установами та органiзацiями, що утримуються за рахунок бюджетiв мiст районного значення, сiльських, селищних бюджетiв, за зданi у виглядi брухту i вiдходiв золото, платину, метали платинової групи, дорогоцiнне камiння, i 50 вiдсоткiв коштiв, отриманих цими пiдприємствами, установами та органiзацiями за здане у виглядi брухту i вiдходiв срiбло;

20) кошти вiд реалiзацiї безхазяйного майна (у тому числi такого, вiд якого вiдмовився власник або отримувач), знахiдок, спадкового майна (у разi вiдсутностi спадкоємцiв за заповiтом i за законом, усунення їх вiд права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також вiдмови вiд її прийняття), майна, одержаного територiальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютних цiнностей i грошових коштiв, власники яких невiдомi;

20-1) плата за надання iнших адмiнiстративних послуг, що справляється за мiсцем надання послуг;

20-2) державне мито, що зараховується до бюджетiв мiсцевого самоврядування за мiсцем вчинення дiй та видачi документiв;

20-3) акцизний податок з реалiзацiї суб’єктами господарювання роздрiбної торгiвлi пiдакцизних товарiв, що зараховується до бюджетiв мiст районного значення, сiльських, селищних бюджетiв;

20-4) виключено;

20-5) адмiнiстративний збiр за державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що здiйснюється виконавчими органами сiльських, селищних, мiських (мiст районного значення) рад, який зараховується до мiсцевих бюджетiв за мiсцем надання послуг;

20-6) плата за скорочення термiнiв надання послуг у сферi державної реєстрацiї речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, а також плата за надання iнших платних послуг, пов’язаних з такою державною реєстрацiєю, що здiйснюється виконавчими органами сiльських, селищних, мiських (мiст районного значення) рад, яка зараховується до мiсцевих бюджетiв за мiсцем надання послуг;

20-7) адмiнiстративний збiр за проведення державної реєстрацiї юридичних осiб, фiзичних осiб — пiдприємцiв та громадських формувань, що здiйснюється виконавчими органами сiльських, селищних, мiських (мiст районного значення) рад, який зараховується до мiсцевих бюджетiв за мiсцем надання послуг.

21) iншi доходи, що пiдлягають зарахуванню до мiсцевих бюджетiв вiдповiдно до законодавства та є такими, що не враховуються при визначеннi обсягу мiжбюджетних трансфертiв.

2. Виключено.

<полное_название xml:id="x56flemrk0vw3k6le2swo213uv">Стаття 69-1. Надходження спецiального фонду мiсцевих бюджетiв

Стаття 69-1. Надходження спецiального фонду мiсцевих бюджетiв

1. До надходжень спецiального фонду мiсцевих бюджетiв належать:

1) надходження бюджету розвитку мiсцевих бюджетiв (визначенi в частинi першiй статтi 71 цього Кодексу);

2) кошти вiд вiдшкодування втрат сiльськогосподарського i лiсогосподарського виробництва, що зараховуються у розмiрi: 100 вiдсоткiв — до бюджетiв мiст Києва та Севастополя, 25 вiдсоткiв - до бюджету Автономної Республiки Крим та обласних бюджетiв, 75 вiдсоткiв — до бюджетiв мiст республiканського Автономної Республiки Крим та обласного значення, бюджетiв об’єднаних територiальних громад, що створюються згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад, 15 вiдсоткiв — до районних бюджетiв, 60 вiдсоткiв — до бюджетiв мiст районного значення, селищ i сiл;

3) концесiйнi платежi щодо об’єктiв комунальної власностi, якi мають цiльове спрямування згiдно iз законом;

4) 70 вiдсоткiв грошових стягнень за шкоду, заподiяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслiдок господарської та iншої дiяльностi, в тому числi: до сiльських, селищних, мiських бюджетiв, бюджетiв об’єднаних територiальних громад, що створюються згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад — 50 вiдсоткiв, обласних бюджетiв та бюджету Автономної Республiки Крим — 20 вiдсоткiв, бюджетiв мiст Києва та Севастополя — 70 вiдсоткiв;

4-1) 80 вiдсоткiв екологiчного податку (крiм екологiчного податку, визначеного пунктом 16-1 частини другої статтi 29 цього Кодексу), у тому числi: до сiльських, селищних, мiських бюджетiв, бюджетiв об’єднаних територiальних громад, що створюються згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад, — 25 вiдсоткiв, обласних бюджетiв та бюджету Автономної Республiки Крим — 55 вiдсоткiв, бюджетiв мiст Києва та Севастополя — 80 вiдсоткiв;

5) вiдрахування 10 вiдсоткiв вартостi питної води суб’єктами пiдприємницької дiяльностi, якi здiйснюють реалiзацiю питної води через системи централiзованого водопостачання з вiдхиленням вiд вiдповiдних стандартiв, що зараховуються до бюджетiв мiст, селищ та сiл, бюджетiв об’єднаних територiальних громад, що створюються згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад;

6) власнi надходження бюджетних установ, що утримуються за рахунок вiдповiдного мiсцевого бюджету;

7) цiльовi та добровiльнi внески пiдприємств, установ, органiзацiй i громадян до республiканського Автономної Республiки Крим та мiсцевих фондiв охорони навколишнього природного середовища;

8) надходження до цiльових фондiв, утворених Верховною Радою Автономної Республiки Крим та мiсцевими радами;

9) субвенцiї, що надаються з iнших бюджетiв за рахунок конкретно визначених надходжень спецiального фонду таких бюджетiв;

10) повернення кредитiв, наданих з мiсцевих бюджетiв iндивiдуальним сiльським забудовникам;

11) повернення кредитiв, наданих з мiсцевих бюджетiв молодим сiм’ям та одиноким молодим громадянам на будiвництво (реконструкцiю) та придбання житла, а також пеня i вiдсотки за користування ними;

12) надходження в рамках програм допомоги i грантiв мiжнародних фiнансових органiзацiй та Європейського Союзу;

13) iншi надходження, визначенi законом про Державний бюджет України.

<полное_название xml:id="x1e0tmvbxagm025pfwkbh2w0i9">Стаття 70. Видатки та кредитування мiсцевих бюджетiв

Стаття 70. Видатки та кредитування мiсцевих бюджетiв

1. Видатки та кредитування мiсцевих бюджетiв включають бюджетнi призначення, встановленi рiшенням про мiсцевий бюджет, на конкретнi цiлi, пов’язанi з реалiзацiєю програм та заходiв згiдно iз статтями 89–91 цього Кодексу.

2. Кошти спецiального фонду мiсцевих бюджетiв витрачаються на заходи, передбаченi рiшенням про мiсцевий бюджет вiдповiдно до законодавства.

<полное_название xml:id="x434irdgf23qz90q1vaaw31dyq">Стаття 71. Бюджет розвитку мiсцевих бюджетiв

Стаття 71. Бюджет розвитку мiсцевих бюджетiв

1. Надходження бюджету розвитку мiсцевих бюджетiв включають:

1) виключено;

1-1) виключено;

2) виключено;

3) дивiденди (дохiд), нарахованi на акцiї (частки, паї) господарських товариств, у статутних капiталах яких є майно Автономної Республiки Крим, комунальна власнiсть;

4) плата за надання мiсцевих гарантiй (вiдповiдно до статтi 17 цього Кодексу);

4-1) кошти пайової участi у розвитку iнфраструктури населеного пункту, отриманi вiдповiдно до ;

4-2) 10 вiдсоткiв коштiв вiд використання (реалiзацiї) частини виробленої продукцiї, що залишається у власностi держави вiдповiдно до угод про розподiл продукцiї, та/або коштiв у виглядi грошового еквiвалента такої державної частини продукцiї (крiм коштiв вiд державної частини продукцiї, виробленої на дiлянцi надр у межах континентального шельфу i виключної (морської) економiчної зони України), що розподiляються мiж мiсцевими бюджетами адмiнiстративно-територiальних одиниць, на територiї яких знаходиться вiдповiдна дiлянка надр, у такому спiввiдношеннi: 5 вiдсоткiв — до бюджету Автономної Республiки Крим або обласного бюджету; 3,5 вiдсотка — до районного бюджету; 1,5 вiдсотка — до сiльського, селищного або мiського бюджету. Якщо дiлянка надр розташована на територiї декiлькох адмiнiстративно-територiальних одиниць, кошти мiж вiдповiдними мiсцевими бюджетами розподiляються в межах встановленого спiввiдношення у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України;

5) кошти вiд вiдчуження майна, що належить Автономнiй Республiцi Крим, та майна, що перебуває в комунальнiй власностi, включаючи кошти вiд продажу земельних дiлянок несiльськогосподарського призначення або прав на них;

6) 90 вiдсоткiв коштiв вiд продажу земельних дiлянок несiльськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державнiй власностi до розмежування земель державної i комунальної власностi (крiм земельних дiлянок несiльськогосподарського призначення, що перебувають у державнiй власностi, на яких розташованi об’єкти, що пiдлягають приватизацiї), при цьому вiд продажу земельних дiлянок, якi знаходяться на територiї Автономної Республiки Крим: 35 вiдсоткiв — до бюджету Автономної Республiки Крим, 55 вiдсоткiв — до сiльських, селищних, мiських бюджетiв Автономної Республiки Крим;

7) капiтальнi трансферти (субвенцiї) з iнших бюджетiв;

8) кошти вiд повернення кредитiв, наданих з вiдповiдного бюджету, та вiдсотки, сплаченi за користування ними (крiм надходжень, визначених пунктами 10 i 11 частини першої статтi 69-1 цього Кодексу);

9) мiсцевi запозичення, здiйсненi у порядку, визначеному цим Кодексом та iншими законами України;

10) кошти, якi передаються з iншої частини мiсцевого бюджету за рiшенням Верховної Ради Автономної Республiки Крим, вiдповiдної мiсцевої ради (щодо коштiв резервного фонду мiсцевого бюджету в частинi витрат бюджету розвитку — за рiшенням Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевої державної адмiнiстрацiї, виконавчого органу вiдповiдної мiсцевої ради).

2. До витрат бюджету розвитку мiсцевих бюджетiв належать:

1) погашення мiсцевого боргу;

2) капiтальнi видатки, включаючи капiтальнi трансферти iншим бюджетам (крiм капiтальних видаткiв, що здiйснюються за рахунок визначених пунктами 2–13 частини першої статтi 69-1 цього Кодексу надходжень спецiального фонду мiсцевих бюджетiв);

3) внески органiв влади Автономної Республiки Крим та органiв мiсцевого самоврядування до статутного капiталу суб’єкта господарювання;

4) проведення експертної грошової оцiнки земельної дiлянки, що пiдлягає продажу вiдповiдно до , за рахунок авансу, внесеного покупцем земельної дiлянки;

5) пiдготовка земельних дiлянок несiльськогосподарського призначення або прав на них державної (до розмежування земель державної та комунальної власностI) чи комунальної власностi для продажу на земельних торгах та проведення таких торгiв;

6) платежi, пов’язанi з виконанням гарантiйних зобов’язань Автономної Республiки Крим чи територiальної громади мiста;

7) розроблення мiстобудiвної документацiї на мiсцевому та регiональному рiвнях.

3. Капiтальнi видатки бюджету розвитку спрямовуються на: соцiально-економiчний розвиток регiонiв; виконання iнвестицiйних проектiв; будiвництво, капiтальний ремонт та реконструкцiю об’єктiв соцiально-культурної сфери i житлово-комунального господарства; будiвництво газопроводiв i газифiкацiю населених пунктiв; будiвництво i придбання житла окремим категорiям громадян вiдповiдно до законодавства; збереження та розвиток iсторико-культурних мiсць України та заповiдникiв; будiвництво та розвиток мережi метрополiтенiв; придбання вагонiв для комунального електротранспорту; розвиток дорожнього господарства; придбання шкiльних автобусiв та автомобiлiв швидкої медичної допомоги; комп’ютеризацiю та iнформатизацiю загальноосвiтнiх навчальних закладiв; iншi заходи, пов’язанi з розширеним вiдтворенням.

4. Бюджет розвитку мiсцевих бюджетiв є складовою частиною спецiального фонду мiсцевих бюджетiв.

5. Кошти бюджету розвитку щодо здiйснення заходiв на будiвництво, реконструкцiю i реставрацiю об’єктiв виробничої, комунiкацiйної та соцiальної iнфраструктури розподiляються за об’єктами за рiшенням Верховної Ради Автономної Республiки Крим, вiдповiдної мiсцевої ради при затвердженнi мiсцевих бюджетiв та при внесеннi змiн до них. За об’єктами, строк впровадження яких довший, нiж бюджетний перiод, визначаються iндикативнi прогнознi показники бюджету розвитку у складi прогнозу мiсцевого бюджету на наступнi за плановим два бюджетнi перiоди та враховуються при затвердженнi мiсцевих бюджетiв протягом усього строку впровадження таких об’єктiв.

<полное_название xml:id="x9xlvqcwlwm2rx3yidptknwlry">Стаття 72. Особливостi затвердження мiсцевого бюджету з дефiцитом або профiцитом

Стаття 72. Особливостi затвердження мiсцевого бюджету з дефiцитом або профiцитом

1. Мiсцевий бюджет може затверджуватися з дефiцитом за загальним фондом у разi використання вiльного залишку бюджетних коштiв (шляхом внесення змiн до рiшення про мiсцевий бюджет за результатами рiчного звiту про виконання мiсцевого бюджету за попереднiй бюджетний перiод).

Мiсцевий бюджет може затверджуватися з профiцитом за загальним фондом у разi спрямування до бюджету розвитку коштiв iз загального фонду такого мiсцевого бюджету, виконання зобов’язань за непогашеними позиками, а також для забезпечення встановленого розмiру оборотного залишку бюджетних коштiв (шляхом внесення змiн до рiшення про мiсцевий бюджет за результатами рiчного звiту про виконання мiсцевого бюджету за попереднiй бюджетний перiод).

2. Мiсцевий бюджет може затверджуватися з дефiцитом за спецiальним фондом у разi залучення до бюджету розвитку коштiв вiд мiсцевих запозичень, коштiв iз загального фонду такого мiсцевого бюджету, надходження внаслiдок продажу/пред’явлення цiнних паперiв, а також у разi використання залишкiв коштiв спецiального фонду мiсцевого бюджету, крiм власних надходжень бюджетних установ (шляхом внесення змiн до рiшення про мiсцевий бюджет за результатами рiчного звiту про виконання мiсцевого бюджету за попереднiй бюджетний перiод).

Мiсцевий бюджет може затверджуватися з профiцитом за спецiальним фондом у разi погашення мiсцевого боргу, придбання цiнних паперiв.

<полное_название xml:id="x275sqh363a9szezpi8d0crnef">Стаття 73. Позики мiсцевим бюджетам

Стаття 73. Позики мiсцевим бюджетам

1. Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевi державнi адмiнiстрацiї, виконавчi органи вiдповiдних мiсцевих рад за рiшенням Верховної Ради Автономної Республiки Крим або вiдповiдної мiсцевої ради можуть отримувати:

1) позики на покриття тимчасових касових розривiв, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку мiсцевих бюджетiв, у фiнансових установах на строк до трьох мiсяцiв у межах поточного бюджетного перiоду, у виняткових випадках за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України стосовно бюджету Автономної Республiки Крим i мiських бюджетiв — у межах поточного бюджетного перiоду. Порядок отримання та погашення таких позик визначається Мiнiстерством фiнансiв України;

2) позики на покриття тимчасових касових розривiв мiсцевих бюджетiв вiдповiдно до частини п’ятої статтi 43 цього Кодексу. Такi позики не надаються у разi розмiщення коштiв мiсцевого бюджету на депозитах та/або обслуговування коштiв мiсцевого бюджету в частинi бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банкiв.

3) виключено.

2. Надання позик з одного бюджету iншому забороняється.

<полное_название xml:id="xdqfw5b8xhuwroxejlwbodr84x">Стаття 74. Особливостi здiйснення мiсцевих запозичень i надання мiсцевих гарантiй

Стаття 74. Особливостi здiйснення мiсцевих запозичень i надання мiсцевих гарантiй

1. Мiсцевi запозичення здiйснюються з метою фiнансування бюджету розвитку бюджету Автономної Республiки Крим, мiських бюджетiв та використовуються для створення, приросту чи оновлення стратегiчних об’єктiв довготривалого користування або об’єктiв, якi забезпечують виконання завдань Верховної Ради Автономної Республiки Крим та мiських рад, спрямованих на задоволення iнтересiв населення Автономної Республiки Крим i територiальних громад мiст.

2. Обсяг та умови здiйснення мiсцевих запозичень i надання мiсцевих гарантiй погоджуються з Мiнiстерством фiнансiв України. Обсяг та умови здiйснення мiсцевих зовнiшнiх запозичень шляхом отримання кредитiв (позик) вiд мiжнародних фiнансових органiзацiй i надання мiсцевих гарантiй для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов’язань суб’єктiв господарювання, що виникають за кредитами (позиками) вiд мiжнародних фiнансових органiзацiй, вважаються погодженими, якщо Мiнiстерством фiнансiв України рiшення не прийнято протягом одного мiсяця з дня надходження документiв на погодження.

3. Мiнiстерство фiнансiв України здiйснює реєстрацiю мiсцевих запозичень та мiсцевих гарантiй. Усi договори про мiсцевi запозичення, договори, виконання зобов’язань за якими забезпечено мiсцевими гарантiями, та договори про вiдшкодування витрат мiсцевого бюджету, а також змiни iстотних умов таких договорiв реєструються у Реєстрi мiсцевих запозичень та мiсцевих гарантiй.

4. Держава не несе вiдповiдальностi за борговими зобов’язаннями Автономної Республiки Крим i територiальних громад.

5. Видатки на обслуговування мiсцевого боргу здiйснюються за рахунок коштiв загального фонду мiсцевого бюджету.

6. Видатки мiсцевого бюджету на обслуговування мiсцевого боргу не можуть перевищувати 10 вiдсоткiв видаткiв загального фонду мiсцевого бюджету протягом будь-якого бюджетного перiоду, коли планується обслуговування мiсцевого боргу.

7. Якщо у процесi погашення мiсцевого боргу та платежiв з його обслуговування, обумовлених договором мiж кредитором та позичальником, порушується графiк погашення з вини позичальника, Верховна Рада Автономної Республiки Крим, вiдповiдна мiська рада не мають права здiйснювати новi мiсцевi запозичення протягом п’яти наступних рокiв.

8. Порядок здiйснення мiсцевих запозичень i надання мiсцевих гарантiй встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до умов, визначених цим Кодексом.

<полное_название xml:id="xd48kvdcujjz7adqbes4lbwqxn">Глава 12. Складання, розгляд, затвердження, виконання та звiтнiсть мiсцевих бюджетiв

Глава 12. Складання, розгляд, затвердження, виконання та звiтнiсть мiсцевих бюджетiв

<полное_название xml:id="x97fhzs54i5f123xcd5hbsfgma">Стаття 75. Порядок складання проектiв мiсцевих бюджетiв

Стаття 75. Порядок складання проектiв мiсцевих бюджетiв

1. Мiнiстерство фiнансiв України доводить Радi мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевим державним адмiнiстрацiям, виконавчим органам вiдповiдних мiсцевих рад особливостi складання розрахункiв до проектiв бюджетiв на наступний бюджетний перiод.

2. Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевi державнi адмiнiстрацiї, виконавчi органи вiдповiдних мiсцевих рад зобов’язанi надавати необхiдну iнформацiю: центральним органам виконавчої влади, що забезпечують формування державної полiтики у вiдповiднiй сферi, - для проведення розрахункiв обсягiв мiжбюджетних трансфертiв та iнших показникiв; Комiтету Верховної Ради України з питань бюджету — для розгляду цих розрахункiв.

3. Згiдно з типовою формою бюджетних запитiв, визначеною Мiнiстерством фiнансiв України, вiдповiдно до статтi 34 цього Кодексу та з урахуванням особливостей складання проектiв мiсцевих бюджетiв мiсцевi фiнансовi органи розробляють i доводять до головних розпорядникiв бюджетних коштiв iнструкцiї з пiдготовки бюджетних запитiв.

4. Головнi розпорядники бюджетних коштiв органiзують розроблення бюджетних запитiв для подання мiсцевим фiнансовим органам у термiни та порядку, встановленi цими органами. Головнi розпорядники бюджетних коштiв забезпечують своєчаснiсть, достовiрнiсть та змiст поданих мiсцевим фiнансовим органам бюджетних запитiв, якi мають мiстити всю iнформацiю, необхiдну для аналiзу показникiв проекту мiсцевого бюджету, згiдно з вимогами мiсцевих фiнансових органiв.

5. Мiсцевi фiнансовi органи на будь-якому етапi складання i розгляду проектiв мiсцевих бюджетiв здiйснюють аналiз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштiв, з точки зору його вiдповiдностi метi, прiоритетностi, а також дiєвостi та ефективностi використання бюджетних коштiв. На основi результатiв аналiзу керiвник мiсцевого фiнансового органу приймає рiшення про включення бюджетного запиту до пропозицiї проекту мiсцевого бюджету перед поданням його на розгляд вiдповiдно Радi мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевим державним адмiнiстрацiям, виконавчим органам вiдповiдних мiсцевих рад.

6. Виконавчi органи сiльських, селищних, мiських (мiст районного значення) рад (крiм виконавчих органiв рад, для бюджетiв територiальних громад яких у державному бюджетi визначаються мiжбюджетнi трансферти), районнi державнi адмiнiстрацiї в мiстах Києвi та Севастополi подають вiдповiдно районним або мiським фiнансовим органам пропозицiї щодо показникiв проектiв вiдповiдних бюджетiв, визначених з урахуванням вимог частин третьої – п’ятої цiєї статтi.

7. Територiальнi громади сiл, селищ i мiст можуть об’єднувати на договiрних засадах кошти бюджетiв для виконання спiльних проектiв або для спiльного фiнансування (утримання) комунальних пiдприємств, органiзацiй i установ з урахуванням статей 92 i 93 цього Кодексу.

8. У тижневий строк з дня схвалення Кабiнетом Мiнiстрiв України проекту закону про Державний бюджет України Мiнiстерство фiнансiв України забезпечує доведення Радi мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевим державним адмiнiстрацiям, виконавчим органам вiдповiдних мiсцевих рад розрахункiв прогнозних обсягiв мiжбюджетних трансфертiв, методики їх визначення, органiзацiйно-методологiчних вимог та iнших показникiв щодо складання проектiв мiсцевих бюджетiв, а також пропозицiй щодо форми проекту рiшення про мiсцевий бюджет (типової форми рiшення).

9. У тижневий строк з дня прийняття проекту закону про Державний бюджет України у другому читаннi Кабiнет Мiнiстрiв України забезпечує доведення Радi мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевим державним адмiнiстрацiям, виконавчим органам вiдповiдних мiсцевих рад визначених таким законом показникiв мiжбюджетних вiдносин (включаючи обсяги мiжбюджетних трансфертiв для вiдповiдних бюджетiв) i текстових статей, а також органiзацiйно-методологiчних вимог щодо складання проектiв мiсцевих бюджетiв. У триденний строк з дня отримання таких документiв Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласнi державнi адмiнiстрацiї доводять виконавчим органам мiських (мiст республiканського Автономної Республiки Крим та обласного значення) рад та виконавчим органам рад об’єднаних територiальних громад, що створюються згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад, районним державним адмiнiстрацiям вiдповiднi обсяги субвенцiй на здiйснення державних програм соцiального захисту.

10. Інформацiя, отримана вiдповiдно до частин п’ятої, шостої, восьмої i дев’ятої цiєї статтi, є пiдставою для складання Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевими державними адмiнiстрацiями, виконавчими органами вiдповiдних мiсцевих рад проектiв мiсцевих бюджетiв i пiдготовки проектiв рiшень про вiдповiднi мiсцевi бюджети.

<полное_название xml:id="x9yi9jlt7d0of1e0h1mj0426tx">Стаття 76. Проект рiшення про мiсцевий бюджет та матерiали, що до нього додаються

Стаття 76. Проект рiшення про мiсцевий бюджет та матерiали, що до нього додаються

1. Проект рiшення про мiсцевий бюджет перед його розглядом на сесiї Верховної Ради Автономної Республiки Крим, вiдповiдної мiсцевої ради схвалюється Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевою державною адмiнiстрацiєю чи виконавчим органом вiдповiдної мiсцевої ради. Разом з ним подаються:

1) пояснювальна записка до проекту рiшення, яка має мiстити:

а) iнформацiю про соцiально-економiчний стан вiдповiдної адмiнiстративно-територiальної одиницi i прогноз її розвитку на наступний бюджетний перiод, покладенi в основу проекту мiсцевого бюджету;

б) оцiнку доходiв мiсцевого бюджету з урахуванням втрат доходiв мiсцевого бюджету внаслiдок наданих Верховною Радою Автономної Республiки Крим, вiдповiдною мiсцевою радою податкових пiльг;

в) пояснення до основних положень проекту рiшення про мiсцевий бюджет, включаючи аналiз пропонованих обсягiв видаткiв i кредитування за бюджетною класифiкацiєю. Пояснення включають бюджетнi показники за попереднiй, поточний, наступний бюджетнi перiоди в розрiзi класифiкацiї видаткiв та кредитування бюджету;

г) обґрунтування особливостей мiжбюджетних взаємовiдносин та надання субвенцiй на виконання iнвестицiйних проектiв;

ґ) iнформацiю щодо погашення мiсцевого боргу, обсягiв та умов мiсцевих запозичень;

2) прогноз мiсцевого бюджету на наступнi за плановим два бюджетнi перiоди, пiдготовлений вiдповiдно до статтi 21 цього Кодексу;

3) проект показникiв зведеного бюджету району, мiста з районним подiлом, мiста, що об’єднує бюджети села, селища, мiста районного значення;

4) показники витрат мiсцевого бюджету, необхiдних на наступнi бюджетнi перiоди для завершення iнвестицiйних проектiв, що врахованi в бюджетi, за умови якщо реалiзацiя таких програм (проектiв) триває бiльше одного бюджетного перiоду;

5) перелiк iнвестицiйних проектiв на плановий бюджетний перiод та наступнi за плановим два бюджетнi перiоди;

5-1) перелiки та обсяги довгострокових зобов’язань за енергосервiсом за бюджетними програмами до повного завершення розрахункiв з виконавцями енергосервiсу;

6) iнформацiя про хiд виконання вiдповiдного бюджету у поточному бюджетному перiодi;

7) пояснення головних розпорядникiв бюджетних коштiв до проекту вiдповiдного бюджету (подаються комiсiї з питань бюджету Верховної Ради Автономної Республiки Крим, вiдповiдної мiсцевої ради);

8) iншi матерiали, обсяг i форму яких визначає Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцева державна адмiнiстрацiя або виконавчий орган вiдповiдної мiсцевої ради.

2. Рiшенням про мiсцевий бюджет визначаються:

1) загальнi суми доходiв, видаткiв та кредитування мiсцевого бюджету (з розподiлом на загальний та спецiальний фонди);

2) граничний обсяг рiчного дефiциту (профiциту) мiсцевого бюджету в наступному бюджетному перiодi i мiсцевого боргу на кiнець наступного бюджетного перiоду; граничний обсяг надання мiсцевих гарантiй, а також повноваження щодо надання таких гарантiй з урахуванням положень статтi 17 цього Кодексу;

3) доходи мiсцевого бюджету за бюджетною класифiкацiєю (у додатку до рiшення);

4) фiнансування мiсцевого бюджету за бюджетною класифiкацiєю (у додатку до рiшення);

5) бюджетнi призначення головним розпорядникам коштiв мiсцевого бюджету за бюджетною класифiкацiєю з обов’язковим видiленням видаткiв споживання (з них видаткiв на оплату працi, оплату комунальних послуг i енергоносiїв) та видаткiв розвитку (у додатках до рiшення);

6) бюджетнi призначення мiжбюджетних трансфертiв (у додатках до рiшення);

7) розмiр оборотного залишку коштiв мiсцевого бюджету;

8) додатковi положення, що регламентують процес виконання мiсцевого бюджету.

3. Перелiк захищених видаткiв мiсцевого бюджету визначається на пiдставi статтi 55 цього Кодексу.

<полное_название xml:id="x1b0c1aqkxxusi45rbphkhtfzz">Стаття 77. Затвердження мiсцевих бюджетiв

Стаття 77. Затвердження мiсцевих бюджетiв

1. Вiдповiдно до частин дев’ятої i десятої статтi 75 цього Кодексу Верховна Рада Автономної Республiки Крим, вiдповiднi мiсцевi ради при затвердженнi мiсцевих бюджетiв мають врахувати обсяги мiжбюджетних трансфертiв та iншi положення (необхiднi для формування мiсцевих бюджетiв), затвердженi Верховною Радою України при прийняттi проекту закону про Державний бюджет України у другому читаннi.

2. Мiсцевi бюджети затверджуються рiшенням Верховної Ради Автономної Республiки Крим, вiдповiдної мiсцевої ради до 25 грудня року, що передує плановому.

Якщо до 1 грудня року, що передує плановому, Верховною Радою України не прийнято закон про Державний бюджет України Верховна Рада Автономної Республiки Крим, вiдповiдна мiсцева рада при затвердженнi вiдповiдних мiсцевих бюджетiв враховують обсяги мiжбюджетних трансфертiв (освiтня субвенцiя, медична субвенцiя, субвенцiї на здiйснення державних програм соцiального захисту, базова та реверсна дотацiї), визначенi у законi про Державний бюджет України на попереднiй бюджетний перiод.

У двотижневий строк з дня офiцiйного опублiкування закону про Державний бюджет України Верховна Рада Автономної Республiки Крим, вiдповiдна мiсцева рада приводять обсяги мiжбюджетних трансфертiв у вiдповiднiсть iз законом про Державний бюджет України.

3. Виключено.

4. Верховна Рада Автономної Республiки Крим, обласнi, мiськi, районнi, селищнi, сiльськi ради при затвердженнi вiдповiдних бюджетiв враховують у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату працi працiвникiв бюджетних установ вiдповiдно до встановлених законодавством України умов оплати працi та розмiру мiнiмальної заробiтної плати; на проведення розрахункiв за електричну та теплову енергiю, водопостачання, водовiдведення, природний газ та послуги зв’язку, якi споживаються бюджетними установами. Лiмiти споживання енергоносiїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи встановлюються виходячи з обсягiв вiдповiдних бюджетних асигнувань.

5. Виключено.

<полное_название xml:id="x8get3yi9t9zgpbp56e3jzgshs">Стаття 78. Виконання мiсцевих бюджетiв

Стаття 78. Виконання мiсцевих бюджетiв

1. Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевi державнi адмiнiстрацiї, виконавчi органи вiдповiдних мiсцевих рад або сiльськi, селищнi, мiськi (мiст районного значення) голови (якщо вiдповiднi виконавчi органи не створенi згiдно iз законом) забезпечують виконання вiдповiдних мiсцевих бюджетiв. Мiсцевi фiнансовi органи здiйснюють загальну органiзацiю та управлiння виконанням вiдповiдного мiсцевого бюджету, координують дiяльнiсть учасникiв бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

2. Казначейське обслуговування мiсцевих бюджетiв здiйснюється органами Казначейства України вiдповiдно до статтi 43 цього Кодексу.

Казначейство України веде облiк усiх надходжень, що належать мiсцевим бюджетам, та за поданням органiв, що контролюють справляння надходжень бюджету, погодженим з вiдповiдними мiсцевими фiнансовими органами, здiйснює повернення коштiв, помилково або надмiру зарахованих до бюджету.

За рiшенням Верховної Ради Автономної Республiки Крим, вiдповiдної мiсцевої ради при виконаннi мiсцевих бюджетiв обслуговування бюджетних коштiв у частинi бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ може здiйснюватися установами банкiв державного сектору.

Порядок обслуговування коштiв мiсцевих бюджетiв у частинi бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банкiв державного сектору, а також особливостi ведення бухгалтерського облiку виконання мiсцевих бюджетiв та складання звiтностi про виконання мiсцевих бюджетiв щодо таких коштiв визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України за погодженням з Нацiональним банком України.

3. Мiсцевий бюджет виконується за розписом, який затверджується керiвником мiсцевого фiнансового органу. До затвердження розпису мiсцевого бюджету керiвником мiсцевого фiнансового органу затверджується тимчасовий розпис мiсцевого бюджету на вiдповiдний перiод. Керiвник мiсцевого фiнансового органу протягом бюджетного перiоду забезпечує вiдповiднiсть розпису мiсцевого бюджету встановленим бюджетним призначенням.

4. Мiсцевий фiнансовий орган за участю органiв, що контролюють справляння надходжень бюджету, у процесi виконання мiсцевого бюджету за доходами здiйснює прогнозування та аналiз доходiв вiдповiдного бюджету.

5. Податки i збори та iншi доходи мiсцевого бюджету визнаються зарахованими до мiсцевого бюджету з дня зарахування вiдповiдно на єдиний казначейський рахунок та рахунки, вiдкритi в установах банкiв державного сектору згiдно з частиною другою цiєї статтi, i не можуть акумулюватися на рахунках органiв, що контролюють справляння надходжень бюджету.

Органи, що контролюють справляння надходжень бюджету, забезпечують своєчасне та в повному обсязi надходження до мiсцевих бюджетiв податкiв i зборiв та iнших доходiв мiсцевих бюджетiв вiдповiдно до законодавства.

6. Виконання мiсцевих бюджетiв за видатками та кредитуванням здiйснюється вiдповiдно до статей 46–51 цього Кодексу.

Органи Казначейства України здiйснюють операцiї щодо виконання платiжних доручень розпорядникiв бюджетних коштiв, оформлених вiдповiдно до вимог законодавства, на пiдставi пiдтвердних документiв вiдповiдно до взятих бюджетних зобов’язань та наявних бюджетних асигнувань за видатками мiсцевих бюджетiв (протягом п’яти операцiйних днiв з дати надання доручення на здiйснення платежу за умови виконання доходiв зведеного бюджету України).

7. Рiшення про внесення змiн до рiшення про мiсцевий бюджет ухвалюється Верховною Радою Автономної Республiки Крим, вiдповiдною мiсцевою радою на пiдставi офiцiйного висновку мiсцевого фiнансового органу про перевиконання чи недовиконання дохiдної частини загального фонду, про обсяг залишку коштiв загального та спецiального фондiв (крiм власних надходжень бюджетних установ) вiдповiдного бюджету. Факт перевиконання дохiдної частини загального фонду мiсцевого бюджету визнається за пiдсумками першого пiврiччя та наступних звiтних перiодiв з початку поточного бюджетного перiоду на пiдставi офiцiйних висновкiв мiсцевого фiнансового органу за умови перевищення доходiв загального фонду мiсцевого бюджету (без урахування мiжбюджетних трансфертiв), врахованих у розписi мiсцевого бюджету на вiдповiдний перiод, не менше нiж на 5 вiдсоткiв. Факт недоотримання доходiв загального фонду мiсцевого бюджету визнається на пiдставi офiцiйного висновку мiсцевого фiнансового органу за пiдсумками квартального звiту в разi недоотримання доходiв загального фонду мiсцевого бюджету, врахованих у розписi мiсцевого бюджету на вiдповiдний перiод, бiльше нiж на 15 вiдсоткiв.

8. Рiшення про внесення змiн до рiшення про мiсцевий бюджет можуть бути ухваленi Верховною Радою Автономної Республiки Крим, вiдповiдною мiсцевою радою з урахуванням положень статтi 52 цього Кодексу, в разi необхiдностi перерозподiлу бюджетних призначень мiж головними розпорядниками бюджетних коштiв (за наявностi вiдповiдного обґрунтування) та в iнших випадках, передбачених цим Кодексом.

9. Ведення бухгалтерського облiку виконання мiсцевих бюджетiв та порядок закриття рахункiв мiсцевих бюджетiв пiсля закiнчення бюджетного перiоду здiйснюються з урахуванням положень статей 56 i 57 цього Кодексу.

10. Пiсля набрання чинностi законом про Державний бюджет України органам державної влади та їх посадовим особам забороняється приймати рiшення, що призводять до виникнення додаткових витрат мiсцевих бюджетiв, без визначення джерел коштiв, видiлених державою для забезпечення цих витрат.

<полное_название xml:id="x9xbkzgu9wa92yiwlmpt1drpc9">Стаття 79. Особливостi формування надходжень та здiйснення витрат мiсцевого бюджету у разi несвоєчасного прийняття рiшення про мiсцевий бюджет

Стаття 79. Особливостi формування надходжень та здiйснення витрат мiсцевого бюджету у разi несвоєчасного прийняття рiшення про мiсцевий бюджет

1. Якщо до початку нового бюджетного перiоду не прийнято рiшення про мiсцевий бюджет, Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцева державна адмiнiстрацiя або виконавчий орган мiсцевої ради мають право здiйснювати витрати мiсцевого бюджету лише на цiлi, визначенi у рiшеннi про мiсцевий бюджет на попереднiй бюджетний перiод та одночасно передбаченi у проектi рiшення про мiсцевий бюджет на наступний бюджетний перiод, схваленому Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевою державною адмiнiстрацiєю чи виконавчим органом мiсцевої ради та поданому на розгляд Верховної Ради Автономної Республiки Крим або вiдповiдної мiсцевої ради. При цьому щомiсячнi бюджетнi асигнування мiсцевого бюджету сумарно не можуть перевищувати 1/12 обсягу бюджетних призначень, встановлених рiшенням про мiсцевий бюджет на попереднiй бюджетний перiод (крiм випадкiв, передбачених частиною шостою статтi 16 та частиною четвертою статтi 23 цього Кодексу, а також з урахуванням необхiдностi проведення захищених видаткiв мiсцевого бюджету..

2. До прийняття рiшення про мiсцевий бюджет на поточний бюджетний перiод забороняється здiйснювати капiтальнi видатки i надавати кредити з бюджету (крiм випадкiв, пов’язаних iз видiленням коштiв з резервного фонду вiдповiдного бюджету та проведенням видаткiв за рахунок трансфертiв з державного бюджету мiсцевим бюджетам), а також здiйснювати мiсцевi запозичення та надавати мiсцевi гарантiї.

3. У разi несвоєчасного прийняття рiшення про мiсцевий бюджет при формуваннi надходжень та здiйсненнi витрат мiсцевого бюджету застосовуються норми цiєї статтi та закону про Державний бюджет України на вiдповiдний бюджетний перiод (у разi несвоєчасного набрання чинностi таким законом — норми пунктiв 3–5 частини другої статтi 41 цього Кодексу).

<полное_название xml:id="x5saudv5ho1pcdnja6o0ins2cy">Стаття 80. Звiтнiсть про виконання мiсцевих бюджетiв

Стаття 80. Звiтнiсть про виконання мiсцевих бюджетiв

1. Звiтнiсть про виконання мiсцевих бюджетiв визначається вiдповiдно до вимог, встановлених щодо звiтностi про виконання Державного бюджету України у статтях 58–61 цього Кодексу.

2. Казначейство України складає та подає вiдповiдним мiсцевим фiнансовим органам звiтнiсть про виконання мiсцевих бюджетiв за встановленими формами. Зведенi показники звiтностi про виконання бюджетiв одночасно подаються органами Казначейства України вiдповiдно органу виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань фiнансiв, фiнансовим органам мiсцевих державних адмiнiстрацiй та виконавчих органiв вiдповiдних мiсцевих рад на умовах, передбачених частиною першою цiєї статтi.

3. Органи, що контролюють справляння надходжень бюджету, подають мiсцевим фiнансовим органам вiдповiднi звiти, передбаченi частиною третьою статтi 59 та частиною третьою статтi 60 цього Кодексу.

4. Квартальний та рiчний звiти про виконання мiсцевого бюджету подаються до Верховної Ради Автономної Республiки Крим, вiдповiдної мiсцевої ради Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевою державною адмiнiстрацiєю, виконавчим органом вiдповiдної мiсцевої ради або сiльським головою (якщо вiдповiдний виконавчий орган не створено згiдно iз законом) у двомiсячний строк пiсля завершення вiдповiдного бюджетного перiоду. Перевiрка рiчного звiту здiйснюється Рахунковою палатою Верховної Ради Автономної Республiки Крим (щодо використання органами виконавчої влади коштiв бюджету Автономної Республiки Крим), комiсiєю з питань бюджету Верховної Ради Автономної Республiки Крим, вiдповiдної мiсцевої ради, пiсля чого Верховна Рада Автономної Республiки Крим, вiдповiднi мiсцевi ради затверджують рiчний звiт про виконання бюджету або приймають iнше рiшення з цього приводу.

<полное_название xml:id="xt5thn12o4sotc3t4saoqf5fe">Роздiл IV. Мiжбюджетнi вiдносини

Роздiл IV. Мiжбюджетнi вiдносини

<полное_название xml:id="xe6vwkecyfpht8rubqvnfiz7k8">Глава 13. Загальнi положення

Глава 13. Загальнi положення

<полное_название xml:id="xc9y4zjma1pvfaswna45iho5fy">Стаття 81. Поняття та мета регулювання мiжбюджетних вiдносин

Стаття 81. Поняття та мета регулювання мiжбюджетних вiдносин

1. Мiжбюджетнi вiдносини — вiдносини мiж державою, Автономною Республiкою Крим та територiальними громадами щодо забезпечення вiдповiдних бюджетiв фiнансовими ресурсами, необхiдними для виконання функцiй, передбачених та законами України.

2. Метою регулювання мiжбюджетних вiдносин є забезпечення вiдповiдностi повноважень на здiйснення видаткiв, закрiплених законодавчими актами за бюджетами, та фiнансових ресурсiв, якi мають забезпечувати виконання цих повноважень.

<полное_название xml:id="x3teimb4dks0wp32ntc1eiej16">Стаття 82. Види видаткiв бюджетiв

Стаття 82. Види видаткiв бюджетiв

1. Видатки бюджетiв подiляються на:

1) видатки на забезпечення конституцiйного ладу, державної цiлiсностi та суверенiтету, незалежного судочинства, а також iншi передбаченi цим Кодексом видатки, якi не можуть бути переданi на виконання Автономнiй Республiцi Крим та мiсцевому самоврядуванню;

2) видатки, якi визначаються функцiями держави i можуть бути переданi на виконання Автономнiй Республiцi Крим та мiсцевому самоврядуванню з метою забезпечення найбiльш ефективного їх виконання на основi принципу субсидiарностi;

3) видатки на реалiзацiю прав та обов’язкiв Автономної Республiки Крим та мiсцевого самоврядування, якi мають мiсцевий характер i визначенi законами України.

<полное_название xml:id="xe10kmbp59qc46gx41y4fviljc">Стаття 83. Джерела здiйснення видаткiв бюджетiв

Стаття 83. Джерела здiйснення видаткiв бюджетiв

1. Видатки, визначенi пунктом 1 частини першої статтi 82 цього Кодексу, здiйснюються за рахунок коштiв Державного бюджету України.

2. Видатки, визначенi пунктами 2 i 3 частини першої статтi 82 цього Кодексу, здiйснюються за рахунок коштiв мiсцевих бюджетiв, у тому числi трансфертiв з Державного бюджету України.

<полное_название xml:id="x9oci5rlknk47h069lvyfggmui">Стаття 84. Забезпечення здiйснення видаткiв

Стаття 84. Забезпечення здiйснення видаткiв

1. Вiдповiднi органи державної влади забезпечують здiйснення видаткiв, визначених пунктом 1 частини першої статтi 82 цього Кодексу.

2. Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевi державнi адмiнiстрацiї, виконавчi органи вiдповiдних мiсцевих рад, сiльськi, селищнi, мiськi (мiст районного значення) голови (якщо вiдповiднi виконавчi органи не створенi згiдно iз законом) забезпечують здiйснення видаткiв, визначених пунктами 2 i 3 частини першої статтi 82 цього Кодексу.

<полное_название xml:id="xage0jc7kyi9q2rbm80fr3thdx">Стаття 85. Передача державою права на здiйснення видаткiв

Стаття 85. Передача державою права на здiйснення видаткiв

1. Держава може передати Радi мiнiстрiв Автономної Республiки Крим чи органам мiсцевого самоврядування право на здiйснення видаткiв лише за умови вiдповiдної передачi фiнансових ресурсiв у виглядi закрiплених за вiдповiдними бюджетами загальнодержавних податкiв i зборiв або їх частки, а також трансфертiв з Державного бюджету України.

2. Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевi державнi адмiнiстрацiї, виконавчi органи вiдповiдних мiсцевих рад, сiльськi, селищнi, мiськi (мiст районного значення) голови (якщо вiдповiднi виконавчi органи не створенi згiдно iз законом) зобов’язанi забезпечити здiйснення видаткiв, визначених пунктами 2 i 3 частини першої статтi 82 цього Кодексу, з вiдповiдних мiсцевих бюджетiв з додержанням розподiлу цих видаткiв мiж бюджетами, визначеного статтями 89–91 цього Кодексу та законом про Державний бюджет України. Забороняється планувати та здiйснювати видатки, не вiднесенi до мiсцевих бюджетiв цим Кодексом, а також здiйснювати впродовж бюджетного перiоду видатки на утримання бюджетних установ одночасно з рiзних бюджетiв, крiм випадкiв, коли такi видатки здiйснюються за рiшенням вiдповiдної мiсцевої ради за рахунок вiльного залишку бюджетних коштiв або перевиконання дохiдної частини загального фонду мiсцевого бюджету за умови вiдсутностi заборгованостi такого бюджету за захищеними статтями видаткiв протягом року на будь-яку дату або за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України.

3. Товари (роботи, послуги), придбанi головним розпорядником коштiв державного бюджету (мiсцевих бюджетiв) за рахунок видаткiв на централiзованi заходи вiдповiдно до програмних документiв економiчного та соцiального розвитку, державних цiльових програм, можуть бути переданi бюджетним установам, якi утримуються з iнших мiсцевих бюджетiв.

Зазначенi централiзованi заходи здiйснюються з дотриманням таких вимог:

встановлення головним розпорядником коштiв державного бюджету (мiсцевих бюджетiв) критерiїв визначення обґрунтування потреби у вiдповiдних товарах (роботах, послугах);

визначення бюджетними установами потреби у товарах (роботах, послугах) вiдповiдно до встановлених критерiїв;

вiдображення в облiку та звiтностi бюджетних установ операцiй щодо придбання та передачi таких товарiв (робiт, послуг).

<полное_название xml:id="x1f5he0iua19jq0cmm1l1s3kyd">Стаття 86. Критерiї розмежування видiв видаткiв мiж мiсцевими бюджетами

Стаття 86. Критерiї розмежування видiв видаткiв мiж мiсцевими бюджетами

1. Розмежування видiв видаткiв, визначених пунктами 2 i 3 частини першої статтi 82 цього Кодексу, мiж мiсцевими бюджетами здiйснюється на основi принципу субсидiарностi з урахуванням критерiїв повноти надання гарантованих послуг та наближення їх до безпосереднього споживача. Вiдповiдно до цих критерiїв види видаткiв подiляються на такi групи:

1) перша група — видатки на функцiонування бюджетних установ та реалiзацiю заходiв, якi забезпечують необхiдне першочергове надання гарантованих послуг i якi розташованi найближче до споживачiв;

2) друга група — видатки на функцiонування бюджетних установ та реалiзацiю заходiв, якi забезпечують надання основних гарантованих послуг для всiх громадян України;

3) третя група — видатки на функцiонування бюджетних установ та реалiзацiю заходiв, якi забезпечують гарантованi послуги для окремих категорiй громадян, або реалiзацiю програм, потреба в яких iснує в усiх регiонах України.

2. Видатки першої групи здiйснюються з бюджетiв сiл, їх об’єднань, селищ, мiст та бюджетiв об’єднаних територiальних громад, що створюються згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад.

3. Видатки другої групи здiйснюються з бюджетiв мiст республiканського Автономної Республiки Крим та мiст обласного значення, а також районних бюджетiв та бюджетiв об’єднаних територiальних громад, що створюються згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад.

4. Видатки третьої групи здiйснюються з бюджету Автономної Республiки Крим та обласних бюджетiв.

5. З бюджетiв мiст Києва та Севастополя здiйснюються видатки всiх трьох груп.

<полное_название xml:id="xb4vckzjzj5zja4fhnqatlioh6">Глава 14. Розмежування видаткiв мiж бюджетами

Глава 14. Розмежування видаткiв мiж бюджетами

<полное_название xml:id="x303zqj81j1itgnzayq22z4da9">Стаття 87. Видатки, що здiйснюються з Державного бюджету України

Стаття 87. Видатки, що здiйснюються з Державного бюджету України

1. До видаткiв, що здiйснюються з Державного бюджету України (з урахуванням особливостей, визначених пунктом 5 частини другої статтi 67-1 цього Кодексу), належать видатки на:

1) державне управлiння:

а) законодавчу владу;

б) виконавчу владу;

в) Президента України;

2) судову владу;

3) мiжнародну дiяльнiсть;

4) фундаментальнi та прикладнi дослiдження i сприяння науково-технiчному прогресу державного значення, мiжнароднi науковi та iнформацiйнi зв’язки державного значення, оплату послуг з пiдготовки наукових кадрiв у наукових установах на умовах державного замовлення;

5) нацiональну оборону (крiм заходiв та робiт з мобiлiзацiйної пiдготовки мiсцевого значення);

6) правоохоронну дiяльнiсть, забезпечення безпеки держави та цивiльний захист населення i територiй (крiм заходiв, визначених пунктом 16 частини першої статтi 91 цього Кодексу);

6-1) забезпечення функцiонування установ та закладiв Збройних Сил України, iнших утворених вiдповiдно до законiв України вiйськових формувань, правоохоронних органiв, органiв цивiльного захисту, якi перебувають у державнiй власностi;

7) освiту:

а) загальну середню освiту:

загальноосвiтнi спецiалiзованi школи (школи-iнтернати), лiцей (гiмназiя) — iнтернат) державної власностi згiдно з перелiком, визначеним Кабiнетом Мiнiстрiв України;

загальноосвiтнi школи соцiальної реабiлiтацiї.

б) професiйно-технiчну освiту (на оплату послуг з пiдготовки квалiфiкованих робiтникiв на умовах державного замовлення у професiйно-технiчних навчальних закладах соцiальної реабiлiтацiї та адаптацiї державної власностI);

в) вищу освiту (на оплату послуг з пiдготовки фахiвцiв, наукових та науково-педагогiчних кадрiв на умовах державного замовлення у вищих навчальних закладах III–IV рiвнiв акредитацiї (унiверситетах, академiях, iнститутах) державної власностI);

г) пiслядипломну освiту (на оплату послуг з пiдвищення квалiфiкацiї та перепiдготовки кадрiв на умовах державного замовлення у навчальних закладах державної власностI);

ґ) позашкiльнi навчальнi заклади та заходи з позашкiльної роботи з дiтьми згiдно з перелiком, затвердженим Кабiнетом Мiнiстрiв України;

д) iншi заклади та заходи в галузi освiти, що забезпечують виконання загальнодержавних функцiй, згiдно з перелiком, затвердженим Кабiнетом Мiнiстрiв України;

8) охорону здоров’я:

а) первинну медико-санiтарну, амбулаторно-полiклiнiчну та стацiонарну допомогу (багатопрофiльнi лiкарнi та полiклiнiки, що виконують специфiчнi загальнодержавнi функцiї, згiдно з перелiком, затвердженим Кабiнетом Мiнiстрiв України);

б) спецiалiзовану, високоспецiалiзовану амбулаторно-полiклiнiчну та стацiонарну допомогу (клiнiки науково-дослiдних iнститутiв, спецiалiзованi лiкарнi, центри, лепрозорiї, госпiталi для iнвалiдiв Великої Вiтчизняної вiйни, спецiалiзованi полiклiнiки, спецiалiзованi стоматологiчнi полiклiнiки згiдно з перелiком, затвердженим Кабiнетом Мiнiстрiв України);

в) санаторно-реабiлiтацiйну допомогу (загальнодержавнi санаторiї для хворих на туберкульоз, загальнодержавнi спецiалiзованi санаторiї для дiтей та пiдлiткiв, спецiалiзованi санаторiї для ветеранiв вiйни, осiб, на яких поширюється чиннiсть , , та iнвалiдiв, загальнодержавнi реабiлiтацiйнi установи та комплекси для iнвалiдiв згiдно з перелiком, затвердженим Кабiнетом Мiнiстрiв України);

г) санiтарно-епiдемiологiчний нагляд (лабораторнi центри, заходи боротьби з епiдемiями);

ґ) iншi програми в галузi охорони здоров’я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцiй, згiдно з перелiком, затвердженим Кабiнетом Мiнiстрiв України;

9) соцiальний захист та соцiальне забезпечення:

а) виплату пенсiй вiйськовослужбовцям рядового, сержантського та старшинського складу строкової служби та членам їхнiх сiмей, пенсiй вiйськовослужбовцям та особам начальницького i рядового складу органiв внутрiшнiх справ, iншим особам, визначеним законом; сплату до Пенсiйного фонду України страхових внескiв за окремi категорiї осiб, передбаченi законом; виплату доплат, надбавок, пiдвищень до пенсiй, додаткових пенсiй, пенсiй за особливi заслуги перед Україною, встановлених законом;

б) державнi програми соцiальної допомоги (грошова допомога особам, яких визнано бiженцями або особами, якi потребують додаткового захисту, та особам, яким надано тимчасовий захист; компенсацiї на медикаменти; програма протезування; програми i заходи iз соцiального захисту iнвалiдiв, у тому числi програми i заходи Фонду соцiального захисту iнвалiдiв; вiдшкодування збиткiв, заподiяних громадянам; заходи, пов’язанi з поверненням в Україну кримськотатарського народу та осiб iнших нацiональностей, якi були незаконно депортованi з України, та розмiщенням iноземцiв i осiб без громадянства, якi незаконно перебувають на територiї України; щорiчна разова грошова допомога ветеранам вiйни та жертвам нацистських переслiдувань; довiчнi державнi стипендiї; кошти, що передаються до фондiв загальнообов’язкового державного соцiального страхування; програми соцiального захисту громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, державна соцiальна допомога особам, якi не мають права на пенсiю, та iнвалiдам, iншi види цiльової грошової допомоги, встановленi законом);

в) державну пiдтримку громадських органiзацiй iнвалiдiв i ветеранiв, якi мають статус всеукраїнських;

г) державнi програми i заходи стосовно дiтей, молодi, жiнок, сiм’ї;

ґ) державну пiдтримку молодiжних та дитячих громадських органiзацiй на виконання загальнодержавних програм i заходiв стосовно дiтей, молодi, жiнок, сiм’ї згiдно з перелiком, затвердженим Кабiнетом Мiнiстрiв України;

д) державнi програми пiдтримки будiвництва (реконструкцiї) житла для окремих категорiй громадян;

е) забезпечення функцiонування всеукраїнських, державних, мiжрегiональних центрiв професiйної реабiлiтацiї iнвалiдiв i державних центрiв соцiальної реабiлiтацiї дiтей-iнвалiдiв у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України;

є) iншi програми в галузi соцiального захисту та соцiального забезпечення, що забезпечують виконання загальнодержавних функцiй, згiдно з перелiком, затвердженим Кабiнетом Мiнiстром України;

ж) компенсацiю дефiциту коштiв Пенсiйного фонду України для фiнансування виплати пенсiй у солiдарнiй системi загальнообов’язкового державного пенсiйного страхування у зв’язку з перерахуванням страхових внескiв до накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсiйного страхування;

10) культуру i мистецтво:

а) державнi культурно-освiтнi програми (нацiональнi музеї, нацiональнi та державнi бiблiотеки, заповiдники, мiжнароднi культурнi зв’язки, державнi культурно-освiтнi заходи, державна пiдтримка нацiональних театрiв, художнiх колективiв та їх дирекцiй, концертних, нацiональних та державних циркових органiзацiй державної форми власностi, культурно-мистецькi заходи нацiональних творчих спiлок) згiдно з перелiком, затвердженим Кабiнетом Мiнiстрiв України;

б) виключено;

в) виключено;

г) створення та розповсюдження нацiональних фiльмiв;

ґ) державну архiвну справу та страховий фонд документацiї;

11) програми пiдтримки нацiональних i державних телерадiокомпанiй, суспiльного телебачення i радiомовлення, преси, книговидання, державних iнформацiйних агентств;

12) фiзичну культуру i спорт:

а) державнi програми з розвитку фiзичної культури i спорту (забезпечення дiяльностi нацiональних збiрних команд, проведення спортивних заходiв державного i мiжнародного рiвня, пiдготовка i участь нацiональних збiрних команд у мiжнародних змаганнях з олiмпiйських та неолiмпiйських видiв спорту, у тому числi в Олiмпiйських iграх, Європейських iграх, Юнацьких Олiмпiйських iграх, Всесвiтнiх iграх з неолiмпiйських видiв спорту, забезпечення дiяльностi закладiв фiзичної культури i спорту всеукраїнського рiвня, фiнансова пiдтримка баз олiмпiйської пiдготовки та всеукраїнських громадських органiзацiй фiзкультурно-спортивного спрямування згiдно з перелiками, затвердженими Кабiнетом Мiнiстрiв України);

б) державнi програми з розвитку фiзичної культури, спорту, фiзкультурно-спортивної реабiлiтацiї iнвалiдiв (центри державного значення з фiзичної культури i спорту iнвалiдiв, проведення навчально-тренувальних зборiв, всеукраїнських змагань з видiв спорту для iнвалiдiв, заходiв з фiзкультурно-спортивної реабiлiтацiї iнвалiдiв, утримання нацiональних збiрних команд з видiв спорту для iнвалiдiв, забезпечення їх пiдготовки та участi в мiжнародних змаганнях (включаючи Паралiмпiйськi та Дефлiмпiйськi iгри), фiнансова пiдтримка паралiмпiйського руху та баз паралiмпiйської i дефлiмпiйської пiдготовки згiдно з перелiком, затвердженим Кабiнетом Мiнiстрiв України);

в) виключено;

13) державнi програми пiдтримки регiонального розвитку та прiоритетних галузей економiки;

14) програми реставрацiї пам’яток архiтектури, спорудження (створення) пам’ятникiв i монументiв державного значення;

15) державнi програми розвитку транспорту, дорожнього господарства, зв’язку, телекомунiкацiй та iнформатики;

16) державнi iнвестицiйнi проекти;

17) державнi програми з лiквiдацiї наслiдкiв Чорнобильської катастрофи, охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки, запобiгання виникненню та лiквiдацiї надзвичайних ситуацiй та наслiдкiв стихiйного лиха;

18) створення та поповнення державних запасiв i резервiв;

19) обслуговування державного боргу;

20) проведення виборiв у випадках, передбачених законом, та всеукраїнських референдумiв;

20-1) виключено;

20-2) виплати за державними деривативами;

20-3) державне фiнансове забезпечення полiтичних партiй у формах, визначених законом;

21) iншi програми, якi мають виключно державне значення.

<полное_название xml:id="xeevujiiyyag3jq20gzgzqxaet">Стаття 88. Виключена

Стаття 88. Виключена

<полное_название xml:id="xt3g9om8xofnc2apsngam7gtv">Стаття 89. Видатки, що здiйснюються з бюджетiв мiст республiканського Автономної Республiки Крим та обласного значення, районних бюджетiв, бюджетiв об’єднаних територiальних громад, що створюються згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад

Стаття 89. Видатки, що здiйснюються з бюджетiв мiст республiканського Автономної Республiки Крим та обласного значення, районних бюджетiв, бюджетiв об’єднаних територiальних громад, що створюються згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад

1. До видаткiв, що здiйснюються з бюджетiв мiст республiканського Автономної Республiки Крим та обласного значення, районних бюджетiв, бюджетiв об’єднаних територiальних громад, що створюються згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад, належать видатки на:

1) виключено;

2) освiту:

а) дошкiльну освiту;

б) загальну середню освiту: загальноосвiтнi навчальнi заклади (у тому числi: загальноосвiтнi навчальнi заклади усiх ступенiв, спецiалiзованi школи (школи-iнтернати) (крiм шкiл, визначених у пiдпунктi «а» пункту 7 частини першої статтi 87 та у пiдпунктi «а-1» пункту 2 частини першої статтi 90 цього Кодексу), лiцеї (лiцеї-iнтернати), гiмназiї (гiмназiї-iнтернати), колегiуми (колегiуми-iнтернати) (крiм загальноосвiтнiх навчальних закладiв, визначених у пiдпунктi «а-1» пункту 2 частини першої статтi 90 цього Кодексу), вечiрнi (змiннI) школи); навчально-виховнi комплекси «дошкiльний навчальний заклад — загальноосвiтнiй навчальний заклад», «загальноосвiтнiй навчальний заклад — дошкiльний навчальний заклад»; статтi 88 цього Кодексу

в) навчальнi заклади для громадян, якi потребують соцiальної допомоги та реабiлiтацiї: загальноосвiтнi школи-iнтернати, загальноосвiтнi навчальнi заклади для дiтей-сирiт i дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, дитячi будинки, навчально-реабiлiтацiйнi центри (якщо не менше 70 вiдсоткiв кiлькостi учнiв загальноосвiтнiх шкiл-iнтернатiв, загальноосвiтнiх навчальних закладiв для дiтей-сирiт i дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, дитячих будинкiв, навчально-реабiлiтацiйних центрiв припадає на територiю вiдповiдного мiста чи району), дитячi будинки сiмейного типу та прийомнi сiм’ї;

г) iншi державнi освiтнi програми;

ґ) вищу освiту (на оплату послуг з пiдготовки фахiвцiв, наукових та науково-педагогiчних кадрiв у вищих навчальних закладах I–IV рiвнiв акредитацiї державної та комунальної власностi вiдповiдно до програм соцiально-економiчного розвитку регiонiв);

д) позашкiльну освiту;

е) професiйно-технiчну освiту з бюджетiв мiст обласного значення (на оплату послуг з пiдготовки квалiфiкованих робiтникiв на умовах державного та/або регiонального замовлення у професiйно-технiчних та iнших навчальних закладах державної та/або комунальної власностi, якi розташованi на територiї мiст обласного значення);

3) охорону здоров’я:

а) первинну медико-санiтарну, амбулаторно-полiклiнiчну та стацiонарну допомогу (лiкарнi широкого профiлю, спецiалiзованi медико-санiтарнi частини, пологовi будинки, полiклiнiки i амбулаторiї, загальнi стоматологiчнi полiклiнiки, а також дiльничнi лiкарнi, медичнi амбулаторiї, фельдшерсько-акушерськi та фельдшерськi пункти, центри первинної медичної (медико-санiтарної) допомоги);

б) програми медико-санiтарної освiти (мiськi та районнi центри здоров’я i заходи з санiтарної освiти);

в) iншi державнi програми медичної та санiтарної допомоги (територiальнi медичнi об’єднання, центри медичної статистики, автопiдприємства санiтарного транспорту, iншi програми i заходи).

4) соцiальний захист та соцiальне забезпечення:

а) державнi програми соцiального забезпечення: притулки для дiтей, центри соцiально-психологiчної реабiлiтацiї дiтей та соцiальнi гуртожитки для дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування (якщо не менше 70 вiдсоткiв кiлькостi дiтей, якi перебувають у цих закладах, припадає на територiю вiдповiдного мiста чи району); територiальнi центри соцiального обслуговування (надання соцiальних послуг); центри соцiальної реабiлiтацiї дiтей-iнвалiдiв; центри професiйної реабiлiтацiї iнвалiдiв, компенсацiї фiзичним особам, якi надають соцiальнi послуги громадянам похилого вiку, iнвалiдам, дiтям-iнвалiдам, хворим, якi не здатнi до самообслуговування i потребують сторонньої допомоги;

б) державнi програми соцiального захисту:

допомога сiм’ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм’ям, iнвалiдам з дитинства, дiтям-iнвалiдам, тимчасова державна допомога дiтям, допомога по догляду за iнвалiдами I чи II групи внаслiдок психiчного розладу;

додатковi виплати населенню на покриття витрат з оплати житлово-комунальних послуг (житловi субсидiї населенню), пiльги окремим категорiям громадян, що надаються: ветеранам вiйни; особам, на яких поширюється дiя ; особам, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною; вдовам (вдiвцям) та батькам померлих (загиблих) осiб, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною; особам, якi мають особливi трудовi заслуги перед Батькiвщиною; вдовам (вдiвцям) та батькам померлих (загиблих) осiб, якi мають особливi трудовi заслуги перед Батькiвщиною; жертвам нацистських переслiдувань; ветеранам вiйськової служби; ветеранам органiв внутрiшнiх справ; ветеранам податкової мiлiцiї; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної кримiнально-виконавчої служби; ветеранам служби цивiльного захисту; ветеранам Державної служби спецiального зв’язку та захисту iнформацiї України; вдовам (вдiвцям) померлих (загиблих) ветеранiв вiйськової служби, ветеранiв органiв внутрiшнiх справ, ветеранiв податкової мiлiцiї, ветеранiв державної пожежної охорони, ветеранiв Державної кримiнально-виконавчої служби, ветеранiв служби цивiльного захисту та ветеранiв Державної служби спецiального зв’язку та захисту iнформацiї України; звiльненим зi служби за вiком, через хворобу або за вислугою рокiв вiйськовослужбовцям Служби безпеки України, працiвникам мiлiцiї, особам начальницького складу податкової мiлiцiї, рядового i начальницького складу кримiнально-виконавчої системи; особам, звiльненим iз служби цивiльного захисту за вiком, через хворобу або за вислугою рокiв, та якi стали iнвалiдами пiд час виконання службових обов’язкiв; пенсiонерам з числа слiдчих прокуратури; дiтям (до досягнення повнолiття) працiвникiв мiлiцiї, осiб начальницького складу податкової мiлiцiї, рядового i начальницького складу кримiнально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв’язку з виконанням службових обов’язкiв, непрацездатним членам сiмей, якi перебували на їх утриманнi; звiльненим з вiйськової служби особам, якi стали iнвалiдами пiд час проходження вiйськової служби; батькам та членам сiмей вiйськовослужбовцiв, вiйськовослужбовцiв Державної служби спецiального зв’язку та захисту iнформацiї України, якi загинули (померли) або пропали безвiсти пiд час проходження вiйськової служби; батькам та членам сiмей осiб рядового i начальницького складу служби цивiльного захисту, якi загинули (померли) або зникли безвiсти пiд час виконання службових обов’язкiв; реабiлiтованим громадянам, якi стали iнвалiдами внаслiдок репресiй або є пенсiонерами; громадянам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловiкам) та опiкунам (на час опiкунства) дiтей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; пенсiонерам з числа спецiалiстiв iз захисту рослин вiдповiдно до частини четвертої частини четвертої статтi 20 Закону України «Про захист рослин»; громадянам вiдповiдно до , , , ; особам, якi мають таке право згiдно iз статтею 48 Гiрничого закону України; ветеранам працi; дiтям вiйни; багатодiтним сiм’ям, дитячим будинкам сiмейного типу та прийомним сiм’ям, в яких не менше року проживають вiдповiдно троє або бiльше дiтей, а також сiм’ям (крiм багатодiтних сiмей), в яких не менше року проживають троє i бiльше дiтей, враховуючи тих, над якими встановлено опiку чи пiклування, iнвалiдам, дiтям-iнвалiдам та особам, якi супроводжують iнвалiдiв I групи або дiтей-iнвалiдiв (не бiльше одного супроводжуючого);

компенсацiї особам, якi згiдно iз та мають право на безоплатне отримання вугiлля або торф’яного брикету на побутовi потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення;

компенсацiйнi виплати за пiльговий проїзд окремих категорiй громадян;

виплата державної соцiальної допомоги на дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, у дитячих будинках сiмейного типу та прийомних сiм’ях, грошового забезпечення батькам-вихователям i прийомним батькам за надання соцiальних послуг у дитячих будинках сiмейного типу та прийомних сiм’ях за принципом «грошi ходять за дитиною»;

компенсацiю фiзичним особам, якi користувалися пiльгами щодо сплати податку з власникiв транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв, втрати частини їх доходiв у зв’язку з вiдмiною такого податку та вiдповiдним збiльшенням ставок акцизного податку з пального згiдно з ;

в) державнi програми пiдтримки будiвництва (реконструкцiї) житла для окремих категорiй громадян;

г) районнi та мiськi програми i заходи щодо реалiзацiї державної полiтики стосовно дiтей, молодi, жiнок, сiм’ї, у тому числi утримання та програми районних i мiських центрiв соцiальних служб для сiм’ї, дiтей та молодi;

5) державнi культурно-освiтнi та театрально-видовищнi програми (сiльськi, селищнi та мiськi палаци i будинки культури, клуби, центри дозвiлля, iншi клубнi заклади та бiблiотеки; театри, районнi (мiськI) бiблiотеки або централiзованi бiблiотеки районної (мiської) централiзованої бiблiотечної системи, музеї, виставки, палаци i будинки культури, школи естетичного виховання дiтей, включаючи заклади та установи комунальної власностi, яким надано статус академiчних, нацiональних, зоопарки комунальної власностI);

6) фiзичну культуру i спорт: утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкiл усiх типiв (крiм шкiл республiканського Автономної Республiки Крим i обласного значення), заходи з фiзичної культури i спорту та фiнансова пiдтримка мiсцевих осередкiв всеукраїнських громадських органiзацiй фiзкультурно-спортивної спрямованостi i спортивних споруд мiсцевого значення.

<полное_название xml:id="x12esh70yyx78bwaeufww0mbqk">Стаття 90. Видатки, що здiйснюються з бюджету Автономної Республiки Крим та обласних бюджетiв

Стаття 90. Видатки, що здiйснюються з бюджету Автономної Республiки Крим та обласних бюджетiв

1. До видаткiв, що здiйснюються з бюджету Автономної Республiки Крим i обласних бюджетiв, належать видатки на:

1) державне управлiння:

а) представницьку i виконавчу владу Автономної Республiки Крим;

б) виключено;

2) освiту:

а) загальну середню освiту для громадян, якi потребують соцiальної допомоги та реабiлiтацiї: спецiальнi загальноосвiтнi навчальнi заклади для дiтей, якi потребують корекцiї фiзичного та (або) розумового розвитку, загальноосвiтнi санаторнi школи-iнтернати; загальноосвiтнi школи-iнтернати, загальноосвiтнi навчальнi заклади для дiтей-сирiт i дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, дитячi будинки, навчально-реабiлiтацiйнi центри (крiм загальноосвiтнiх шкiл-iнтернатiв, загальноосвiтнiх навчальних закладiв для дiтей-сирiт i дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, дитячих будинкiв, навчально-реабiлiтацiйних центрiв, визначених у пiдпунктi «в» пункту 2 частини першої статтi 89 цього Кодексу, та дитячих будинкiв сiмейного типу i прийомних сiмей);

а-1) загальну середню освiту: спецiалiзованi школи (школи-iнтернати) державної власностi (крiм шкiл, визначених у пiдпунктi «а» пункту 7 частини першої статтi 87 цього Кодексу), а також загальноосвiтнi навчальнi заклади: спецiалiзованi школи-iнтернати, лiцеї-iнтернати, гiмназiї-iнтернати, колегiуми-iнтернати, якщо не менше 70 вiдсоткiв кiлькостi учнiв, якi здобувають освiту у вiдповiдному загальноосвiтньому навчальному закладi, є жителями населених пунктiв, розташованих на територiї Автономної Республiки Крим чи областi (крiм населеного пункту, де розташований такий заклад);

б) професiйно-технiчну освiту (на оплату послуг з пiдготовки квалiфiкованих робiтникiв на умовах державного замовлення у професiйно-технiчних та iнших навчальних закладах державної та/або комунальної власностi (крiм закладiв, визначених у пiдпунктi «е» пункту 2 частини першої статтi 89 цього Кодексу);

в) вищу освiту (на оплату послуг з пiдготовки фахiвцiв, наукових та науково-педагогiчних кадрiв на умовах державного та/або регiонального замовлення у вищих навчальних закладах державної та/або комунальної власностi;

г) пiслядипломну освiту (на оплату послуг з пiдвищення квалiфiкацiї та перепiдготовки кадрiв на умовах регiонального замовлення);

ґ) позашкiльну освiту (заходи i заклади нацiонального, державного, республiканського Автономної Республiки Крим та обласного значення з позашкiльної роботи з дiтьми);

д) iншi державнi освiтнi програми;

3) охорону здоров’я:

а) консультативну амбулаторно-полiклiнiчну та стацiонарну допомогу (лiкарнi республiканського Автономної Республiки Крим та обласного значення, центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, станцiї екстреної (швидкої) медичної допомоги);

б) спецiалiзовану амбулаторно-полiклiнiчну та стацiонарну допомогу (спецiалiзованi лiкарнi, полiклiнiки, включаючи стоматологiчнi, центри, диспансери, госпiталi для ветеранiв вiйни, будинки дитини, станцiї переливання кровI);

в) санаторно-курортну допомогу (санаторiї для хворих на туберкульоз, санаторiї для дiтей та пiдлiткiв, санаторiї медичної реабiлiтацiї);

г) iншi державнi програми медичної та санiтарної допомоги (медико-соцiальнi експертнi комiсiї, бюро судмедекспертизи, центри медичної статистики, територiальнi медичнi об’єднання, автопiдприємства санiтарного транспорту, бази спецмедпостачання, центри здоров’я i заходи санiтарної освiти, регiональнi заходи з реалiзацiї державних програм, iншi програми i заходи);

4) соцiальний захист та соцiальне забезпечення:

а) державнi програми соцiального захисту та соцiального забезпечення: виплати компенсацiї реабiлiтованим; дитячi будинки-iнтернати; навчання та трудове влаштування iнвалiдiв; будинки-iнтернати для громадян похилого вiку та iнвалiдiв; будинки-iнтернати для дiтей-iнвалiдiв; центри з нарахування та здiйснення соцiальних виплат; притулки для дiтей, центри соцiально-психологiчної реабiлiтацiї дiтей та соцiальнi гуртожитки для дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування (крiм вiдповiдних притулкiв, центрiв i гуртожиткiв, визначених у пiдпунктi «а» пункту 4 частини першої статтi 89 цього Кодексу); пiльгове медичне обслуговування громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи; компенсацiйнi виплати iнвалiдам на бензин (пальне), ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування, а також на встановлення телефонiв iнвалiдам I i II груп; вiдшкодування витрат на поховання учасникiв бойових дiй та iнвалiдiв вiйни; центри соцiальної реабiлiтацiї дiтей-iнвалiдiв, центри професiйної реабiлiтацiї iнвалiдiв;

б) республiканськi Автономної Республiки Крим та обласнi програми i заходи з реалiзацiї державної полiтики стосовно дiтей, молодi, жiнок, сiм’ї, в тому числi утримання та програми республiканського Автономної Республiки Крим i обласних центрiв соцiальних служб для сiм’ї, дiтей та молодi;

в) iншi державнi соцiальнi програми;

5) культуру i мистецтво:

а) державнi культурно-освiтнi програми (нацiональнi, державнi, республiканськi Автономної Республiки Крим та обласнi заповiдники, бiблiотеки, музеї та виставки, включаючи заклади та установи комунальної власностi, яким надано статус нацiональних);

б) державнi театрально-видовищнi програми (фiлармонiї, художнi, музичнi колективи i ансамблi, театри, концертнi i цирковi органiзацiї, палаци, будинки культури, iншi заклади нацiонального, державного, республiканського Автономної Республiки Крим i обласного значення, iншi заклади та заходи в галузi мистецтва, включаючи заклади та установи комунальної власностi, яким надано статус нацiональних);

в) iншi державнi культурно-мистецькi програми;

6) фiзичну культуру i спорт:

а) програми з розвитку фiзичної культури i спорту (утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкiл усiх типiв республiканського Автономної Республiки Крим та обласного значення (крiм шкiл, визначених у пiдпунктi «б» цього пункту), заходи з фiзичної культури i спорту республiканського Автономної Республiки Крим та обласного значення), фiнансова пiдтримка республiканського Автономної Республiки Крим та обласних осередкiв всеукраїнських громадських органiзацiй фiзкультурно-спортивної спрямованостi;

б) програми з розвитку фiзичної культури, спорту, фiзкультурно-спортивної реабiлiтацiї iнвалiдiв (центри республiканського Автономної Республiки Крим та обласного значення з фiзичної культури i спорту iнвалiдiв, дитячо-юнацькi спортивнi школи для iнвалiдiв усiх типiв; проведення заходiв з фiзкультурно-спортивної реабiлiтацiї iнвалiдiв, навчально-тренувальних зборiв i змагань республiканського Автономної Республiки Крим та обласного значення з фiзичної культури i спорту iнвалiдiв);

7) програми природоохоронних заходiв мiсцевого значення, заходи з проведення лабораторно-дiагностичних, лiкувально-профiлактичних робiт, утримання ветеринарних лiкарень та ветеринарних лабораторiй, спiвфiнансування (50 вiдсоткiв) проектiв лiквiдацiї пiдприємств вугiльної i торфодобувної промисловостi та витрат на утримання водовiдливних комплексiв у безпечному режимi, проекти реструктуризацiї та лiквiдацiї об’єктiв пiдприємств гiрничої хiмiї, пiдземного видобутку залiзної руди, консервацiї ртутного виробництва, утримання водовiдливних комплексiв.

<полное_название xml:id="x7vxz4pubk1nihmnkuw3dl107w">Стаття 91. Видатки мiсцевих бюджетiв, що можуть здiйснюватися з усiх мiсцевих бюджетiв

Стаття 91. Видатки мiсцевих бюджетiв, що можуть здiйснюватися з усiх мiсцевих бюджетiв

1. До видаткiв мiсцевих бюджетiв, що можуть здiйснюватися з усiх мiсцевих бюджетiв, належать видатки на:

1) мiсцеву пожежну охорону;

1-1) мунiципальнi формування з охорони громадського порядку;

2) органи мiсцевого самоврядування;

3) соцiальний захист та соцiальне забезпечення:

а) програми мiсцевого значення стосовно дiтей, молодi, жiнок, сiм’ї;

б) мiсцевi програми соцiального захисту окремих категорiй населення;

в) програми соцiального захисту малозабезпеченої категорiї учнiв професiйно-технiчних навчальних закладiв;

г) центри облiку та заклади соцiального захисту для бездомних осiб, центри соцiальної адаптацiї осiб, звiльнених з установ виконання покарань;

ґ) компенсацiйнi виплати за пiльговий проїзд окремих категорiй громадян;

д) компенсацiї фiзичним особам, якi надають соцiальнi послуги громадянам похилого вiку, iнвалiдам, дiтям-iнвалiдам, хворим, якi не здатнi до самообслуговування i потребують сторонньої допомоги;

е) надання ветеранським органiзацiям фiнансової пiдтримки та кредитування;

4) виключено;

5) мiсцевi програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктiв;

6) культурно-мистецькi програми мiсцевого значення;

7) програми пiдтримки кiнематографiї та засобiв масової iнформацiї;

8) мiсцевi програми з розвитку фiзичної культури i спорту;

9) типове проектування, реставрацiю та охорону пам’яток архiтектури;

10) транспорт, дорожнє господарство:

а) регулювання цiн (тарифiв) на перевезення пасажирiв у пасажирському транспортi за рiшенням мiсцевого органу виконавчої влади та органу мiсцевого самоврядування вiдповiдно до наданих повноважень;

б) експлуатацiю дорожньої системи мiсцевого значення (у тому числi роботи, що проводяться спецiалiзованими монтажно-експлуатацiйними пiдроздiлами);

в) будiвництво, реконструкцiю, ремонт та утримання дорiг мiсцевого значення, а також капiтальний та поточний ремонт вулиць i дорiг населених пунктiв та iнших дорiг, якi є складовими автомобiльних дорiг державного значення (як спiвфiнансування на договiрних засадах);

11) заходи з органiзацiї рятування на водах;

12) обслуговування мiсцевого боргу;

13) програми природоохоронних заходiв мiсцевого значення, заходи програм у сферi житлово-комунального господарства з будiвництва та реконструкцiї водопровiдних та каналiзацiйних очисних споруд, доочищення питної води, модернiзацiї систем теплопостачання, замiни природного газу альтернативними видами палива, модернiзацiї та ремонту лiфтового господарства, реконструкцiї та ремонту житлових будинкiв, оснащення житлового фонду будинковими засобами облiку енергоносiїв та споживання води, капiтального ремонту, реконструкцiї, будiвництва мереж зовнiшнього освiтлення вулиць, капiтального ремонту гуртожиткiв, що передаються у власнiсть територiальних громад, впровадження енергозберiгаючих технологiй;

14) управлiння комунальним майном;

15) регулювання земельних вiдносин;

16) заходи у сферi захисту населення i територiй вiд надзвичайних ситуацiй техногенного та природного характеру в межах повноважень, встановлених законом;

17) заходи та роботи з мобiлiзацiйної пiдготовки мiсцевого значення;

18) проведення мiсцевих виборiв у випадках, передбачених законом, та республiканських Автономної Республiки Крим i мiсцевих референдумiв;

19) членськi внески до асоцiацiй органiв мiсцевого самоврядування та їх добровiльних об’єднань;

20) пiдвищення квалiфiкацiї депутатiв мiсцевих рад та посадових осiб мiсцевого самоврядування;

20-1) виключено;

20-2) реалiзацiю програм допомоги i грантiв мiжнародних фiнансових органiзацiй та Європейського Союзу;

20-3) програми пiдтримки будiвництва (реконструкцiї) житла для окремих категорiй громадян.

21) iншi програми, пов’язанi з виконанням власних повноважень, затвердженi Верховною Радою Автономної Республiки Крим, вiдповiдною мiсцевою радою згiдно iз законом.

<полное_название xml:id="xdccepzjrfd0ccga1gbzma3kms">Стаття 92. Виключена

Стаття 92. Виключена

<полное_название xml:id="xvw5n6abdkqlcg4vr9f4u4ivd">Стаття 93. Передача коштiв мiж мiсцевими бюджетами на здiйснення видаткiв мiсцевих бюджетiв

Стаття 93. Передача коштiв мiж мiсцевими бюджетами на здiйснення видаткiв мiсцевих бюджетiв

1. Мiсцева рада може передати кошти на здiйснення окремих видаткiв мiсцевих бюджетiв iншiй мiсцевiй радi у виглядi мiжбюджетного трансферту до вiдповiдного мiсцевого бюджету.

2. Частину другу статтi 93 виключено

Мiська (мiста республiканського Автономної Республiки Крим та обласного значення), районна рада може передати кошти на здiйснення окремих видаткiв мiсцевих бюджетiв Верховнiй Радi Автономної Республiки Крим, обласнiй радi у виглядi мiжбюджетного трансферту вiдповiдно до бюджету Автономної Республiки Крим, обласного бюджету. Верховна Рада Автономної Республiки Крим, обласна рада може передати кошти на здiйснення окремих видаткiв мiсцевих бюджетiв мiськiй (мiста республiканського Автономної Республiки Крим та обласного значення), районнiй радi у виглядi мiжбюджетного трансферту вiдповiдно до мiського (мiста республiканського Автономної Республiки Крим та обласного значення), районного бюджету.

3. Передача коштiв мiж мiсцевими бюджетами здiйснюється на пiдставi рiшень вiдповiдних мiсцевих рад, прийнятих кожною iз сторiн, i укладання договору. Усi договори про передачу коштiв мiж мiсцевими бюджетами згiдно з такими рiшеннями укладаються до 1 серпня року, що передує плановому.

4. Виключено.

5. Якщо на територiї мiста (республiканського Автономної Республiки Крим та обласного значення), району недостатньо бюджетних установ, iнших суб’єктiв господарювання комунальної власностi, якi забезпечують надання гарантованих послуг, визначених пунктом 2 частини першої статтi 86 цього Кодексу, в обсязi, визначеному фiнансовими нормативами бюджетної забезпеченостi, обрахований обсяг видаткiв на здiйснення цих послуг враховується при визначеннi мiжбюджетного трансферту бюджету, з якого утримуються бюджетнi установи, що надають гарантованi послуги.

<полное_название xml:id="xctbb5l83f8nhq2opozy7nodqy">Глава 15. Фiнансовi нормативи бюджетної забезпеченостi

Глава 15. Фiнансовi нормативи бюджетної забезпеченостi

<полное_название xml:id="xbnzjrta3wjf9g6iakc132xons">Стаття 94. Фiнансовi нормативи бюджетної забезпеченостi

Стаття 94. Фiнансовi нормативи бюджетної забезпеченостi

1. Фiнансовий норматив бюджетної забезпеченостi використовується для визначення розподiлу мiжбюджетних трансфертiв, визначених пунктами 6–8 частини першої статтi 97 цього Кодексу.

2. Фiнансовий норматив бюджетної забезпеченостi визначається шляхом дiлення загального обсягу фiнансових ресурсiв, що спрямовуються на реалiзацiю бюджетних програм, на кiлькiсть населення чи споживачiв гарантованих послуг тощо.

3. Загальний обсяг фiнансових ресурсiв за кожним видом мiжбюджетних трансфертiв, визначених пунктами 6–8 частини першої статтi 97 цього Кодексу, розраховується на пiдставi державних соцiальних стандартiв i нормативiв, якi встановлюються законом та iншими нормативно-правовими актами.

4. При розрахунку фiнансового нормативу бюджетної забезпеченостi може передбачатися обсяг нерозподiлених видаткiв, який об’єднує види видаткiв на тi повноваження, встановлення нормативiв за якими є недоцiльним.

<полное_название xml:id="xci2sr9gd0myar3dy60xo42kal">Стаття 95. Коригуючi коефiцiєнти фiнансових нормативiв бюджетної забезпеченостi

Стаття 95. Коригуючi коефiцiєнти фiнансових нормативiв бюджетної забезпеченостi

1. Фiнансовi нормативи бюджетної забезпеченостi для мiсцевих бюджетiв коригуються коефiцiєнтами, що враховують вiдмiнностi у вартостi надання гарантованих послуг залежно вiд:

1) кiлькостi населення та споживачiв гарантованих послуг;

2) соцiально-економiчних, демографiчних, клiматичних, екологiчних та iнших особливостей (з часу їх визначення) адмiнiстративно-територiальних одиниць.

2. Коригуючi коефiцiєнти затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

<полное_название xml:id="x2bmw25mw03gmex1hti7hdnx9y">Глава 16. Мiжбюджетнi трансферти

Глава 16. Мiжбюджетнi трансферти

<полное_название xml:id="x4vahfofghdtdpsw5afzkf3wc8">Стаття 96. Види мiжбюджетних трансфертiв

Стаття 96. Види мiжбюджетних трансфертiв

1. Мiжбюджетнi трансферти подiляються на:

1) базову дотацiю (трансферт, що надається з державного бюджету мiсцевим бюджетам для горизонтального вирiвнювання податкоспроможностi територiй);

2) субвенцiї;

3) реверсну дотацiю (кошти, що передаються до державного бюджету з мiсцевих бюджетiв для горизонтального вирiвнювання податкоспроможностi територiй);

4) додатковi дотацiї.

<полное_название xml:id="x1i7mfmqi1td1t16weh9ep28m1">Стаття 97. Трансферти, що надаються з Державного бюджету України мiсцевим бюджетам

Стаття 97. Трансферти, що надаються з Державного бюджету України мiсцевим бюджетам

1. У Державному бюджетi України можуть передбачатися такi трансферти мiсцевим бюджетам:

1) базова дотацiя;

2) виключено;

3) субвенцiї на здiйснення державних програм соцiального захисту;

4) додаткова дотацiя на компенсацiю втрат доходiв мiсцевих бюджетiв внаслiдок надання пiльг, встановлених державою;

4-1) виключено;

5) субвенцiя на виконання iнвестицiйних проектiв;

6) освiтня субвенцiя;

7) виключено;

8) медична субвенцiя;

9) виключено;

10) субвенцiя на фiнансування заходiв соцiально-економiчної компенсацiї ризику населення, яке проживає на територiї зони спостереження;

11) субвенцiя на проекти лiквiдацiї пiдприємств вугiльної i торфодобувної промисловостi та утримання водовiдливних комплексiв у безпечному режимi на умовах спiвфiнансування (50 вiдсоткiв);

12) iншi додатковi дотацiї та iншi субвенцiї.

2. Порядок та умови надання субвенцiй з державного бюджету мiсцевим бюджетам визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Порядок та умови надання субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам, яка вперше визначена законом про Державний бюджет України, затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України не пiзнiше 30 днiв з дня набрання ним чинностi.

Розподiл додаткових дотацiй мiж мiсцевими бюджетами здiйснюється на пiдставi критерiїв, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України.

3. У Державному бюджетi України затверджується обсяг мiжбюджетних трансфертiв окремо для кожного з вiдповiдних мiсцевих бюджетiв, якщо є пiдстави для надання та отримання вiдповiдних мiжбюджетних трансфертiв.

4. Виключено.

<полное_название xml:id="x46gx75suhq2j7saacuia4c47j">Стаття 98. Горизонтальне вирiвнювання податкоспроможностi обласних бюджетiв

Стаття 98. Горизонтальне вирiвнювання податкоспроможностi обласних бюджетiв

1. Горизонтальне вирiвнювання податкоспроможностi обласних бюджетiв здiйснюється окремо за надходженнями податку на прибуток пiдприємств та податку на доходи фiзичних осiб з урахуванням таких параметрiв:

1) кiлькiсть населення;

2) надходження податку на прибуток пiдприємств, визначеного пунктом 1 1 частини першої статтi 66 цього Кодексу, за останнiй звiтний бюджетний перiод;

3) надходження податку на доходи фiзичних осiб, визначеного пунктом 1 частини першої статтi 66 цього Кодексу, за останнiй звiтний бюджетний перiод;

4) iндекси податкоспроможностi вiдповiдного обласного бюджету, що визначаються окремо за надходженнями податку на прибуток пiдприємств та податку на доходи фiзичних осiб.

2. Індекс податкоспроможностi вiдповiдного обласного бюджету є коефiцiєнтом, що визначає рiвень податкоспроможностi такого бюджету порiвняно з аналогiчним середнiм показником по всiх обласних бюджетах України у розрахунку на одну людину.

3. При здiйсненнi вирiвнювання враховується значення iндексу податкоспроможностi вiдповiдного обласного бюджету.

Якщо значення iндексу:

в межах 0,9–1,1 — вирiвнювання не здiйснюється;

менше 0,9 — надається базова дотацiя вiдповiдному обласному бюджету в обсязi 80 вiдсоткiв суми, необхiдної для досягнення значення такого iндексу забезпеченостi вiдповiдного бюджету 0,9;

бiльше 1,1 — передається реверсна дотацiя з вiдповiдного обласного бюджету в обсязi 50 вiдсоткiв суми, що перевищує значення такого iндексу 1,1.

<полное_название xml:id="xddaytr1j4jbnfy1nohu03328g">Стаття 99. Горизонтальне вирiвнювання податкоспроможностi бюджетiв мiст обласного значення, районiв i об’єднаних територiальних громад, що створюються згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад

Стаття 99. Горизонтальне вирiвнювання податкоспроможностi бюджетiв мiст обласного значення, об’єднаних територiальних громад, що створюються згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад, районних бюджетiв

1. Горизонтальне вирiвнювання податкоспроможностi бюджетiв мiст обласного значення об’єднаних територiальних громад, що створюються згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад, районних бюджетiв, здiйснюється з урахуванням таких параметрiв:

1) кiлькiсть населення;

2) надходження податку на доходи фiзичних осiб, визначеного пунктом 1 частини першої статтi 64 цього Кодексу, за останнiй звiтний бюджетний перiод;

3) iндекс податкоспроможностi вiдповiдного бюджету.

2. Індекс податкоспроможностi є коефiцiєнтом, що визначає рiвень податкоспроможностi зведеного бюджету мiста обласного значення, об’єднаної територiальної громади, що створена згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад, районного бюджету порiвняно з аналогiчним середнiм показником по всiх зведених бюджетах мiст обласного значення, районiв i об’єднаних територiальних громад, що створюються згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад, в Українi у розрахунку на одну людину.

3. При здiйсненнi вирiвнювання враховується значення iндексу податкоспроможностi вiдповiдного бюджету.

Якщо значення iндексу:

в межах 0,9–1,1 — вирiвнювання не здiйснюється;

менше 0,9 — надається базова дотацiя вiдповiдному бюджету в обсязi 80 вiдсоткiв суми, необхiдної для досягнення значення такого iндексу забезпеченостi вiдповiдного бюджету 0,9;

бiльше 1,1 — передається реверсна дотацiя з вiдповiдного бюджету в обсязi 50 вiдсоткiв суми, що перевищує значення такого iндексу 1,1.

<полное_название xml:id="xctir927skhc2zgxyln1s6zyoc">Стаття 100. Індекс податкоспроможностi мiсцевого бюджету

Стаття 100. Індекс податкоспроможностi мiсцевого бюджету

1. Індекси податкоспроможностi мiсцевих бюджетiв не можуть змiнюватися i переглядатися частiше, нiж один раз на рiк, крiм випадкiв:

видiлення нових або змiни статусу вже iснуючих адмiнiстративно-територiальних одиниць;

змiни мiсцезнаходження суб’єктiв господарювання — платникiв податкiв;

змiни податкового законодавства.

Змiна обсягу надходжень податку на прибуток пiдприємств та податку на доходи фiзичних осiб за вiдповiдний бюджетний перiод повинна бути пiдтверджена органами стягнення.

<полное_название xml:id="x5nqefqfu8247ksuvranc23oe">Стаття 101. Мiжбюджетнi трансферти мiж мiсцевими бюджетами

Стаття 101. Мiжбюджетнi трансферти мiж мiсцевими бюджетами

1. Виключено.

2. Верховна Рада Автономної Республiки Крим та мiсцевi ради можуть передбачати у вiдповiдних бюджетах такi види мiжбюджетних трансфертiв:

1) субвенцiї на утримання об’єктiв спiльного користування чи лiквiдацiю негативних наслiдкiв дiяльностi об’єктiв спiльного користування;

2) виключено;

3) виключено;

4) субвенцiї на виконання iнвестицiйних проектiв, у тому числi на будiвництво або реконструкцiю об’єктiв спiльного користування;

5) дотацiї та iншi субвенцiї.

Умови надання субвенцiй, зазначених у цiй частинi статтi, визначаються вiдповiдним договором сторiн, якщо iнше не встановлено цим Кодексом.

3. Виключено.

4. Виключено.

<полное_название xml:id="xdx158p6yeskakultz76e1wh0n">Стаття 102. Субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам на здiйснення державних програм соцiального захисту

Стаття 102. Субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам на здiйснення державних програм соцiального захисту

1. Видатки мiсцевих бюджетiв, передбаченi у пiдпунктi «б» пункту 4 частини першої статтi 89 цього Кодексу, проводяться за рахунок субвенцiй з державного бюджету мiсцевим бюджетам на здiйснення державних програм соцiального захисту у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

2. За рахунок субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на придбання твердого та рiдкого пiчного побутового палива i скрапленого газу надаються пiльги, виходячи iз розрахунку вартостi однiєї тонни твердого палива та одного балона скрапленого газу на домогосподарство на рiк, а особам, якi мають таке право згiдно iз , — з розрахунку вартостi 3,1 тонни вугiлля або торф’яного брикету на побутовi потреби на домогосподарство на рiк. Граничнi показники вартостi твердого та рiдкого пiчного побутового палива i скрапленого газу у розрiзi Автономної Республiки Крим, областей, мiст Києва i Севастополя визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Мiсцевi органи виконавчої влади та органи мiсцевого самоврядування мають право:

встановлювати збiльшенi норми на придбання твердого та рiдкого пiчного побутового палива та скрапленого газу особам, якi мають право на пiльги та житловi субсидiї вiдповiдно до законодавства, за рахунок та в межах коштiв вiдповiдних мiсцевих бюджетiв;

надавати пiльги на тверде та рiдке пiчне побутове паливо i скраплений балонний газ у натуральнiй формi або готiвкою.

Натуральнi норми забезпечення населення твердим та рiдким пiчним побутовим паливом i скрапленим газом, вiдповiдно до яких населенню будуть надаватися пiльги i житловi субсидiї готiвкою для вiдшкодування витрат на їх придбання, затверджуються Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласними, Київською i Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями в межах мiнiмальних норм та граничних показникiв їх вартостi, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України, виходячи з обсягу коштiв, призначених на зазначену мету.

3. За рахунок субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на оплату електроенергiї, природного газу, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення, квартирної плати (утримання будинкiв i споруд та прибудинкових територiй), вивезення побутового смiття та рiдких нечистот надаються житловi субсидiї населенню та пiльги ветеранам вiйни; особам, на яких поширюється дiя ; особам, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною; вдовам (вдiвцям) та батькам померлих (загиблих) осiб, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною; особам, якi мають особливi трудовi заслуги перед Батькiвщиною; вдовам (вдiвцям) та батькам померлих (загиблих) осiб, якi мають особливi трудовi заслуги перед Батькiвщиною; жертвам нацистських переслiдувань; ветеранам вiйськової служби; ветеранам органiв внутрiшнiх справ; ветеранам податкової мiлiцiї; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної кримiнально-виконавчої служби; ветеранам служби цивiльного захисту; ветеранам Державної служби спецiального зв’язку та захисту iнформацiї України; вдовам (вдiвцям) померлих (загиблих) ветеранiв вiйськової служби, ветеранiв органiв внутрiшнiх справ, ветеранiв податкової мiлiцiї, ветеранiв державної пожежної охорони, ветеранiв Державної кримiнально-виконавчої служби, ветеранiв служби цивiльного захисту та ветеранiв Державної служби спецiального зв’язку та захисту iнформацiї України; звiльненим зi служби за вiком, через хворобу або за вислугою рокiв вiйськовослужбовцям Служби безпеки України, працiвникам мiлiцiї, особам начальницького складу податкової мiлiцiї, рядового i начальницького складу кримiнально-виконавчої системи; особам, звiльненим iз служби цивiльного захисту за вiком, через хворобу або за вислугою рокiв, та якi стали iнвалiдами пiд час виконання службових обов’язкiв; пенсiонерам з числа слiдчих прокуратури; дiтям (до досягнення повнолiття) працiвникiв мiлiцiї, осiб начальницького складу податкової мiлiцiї, рядового i начальницького складу кримiнально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв’язку з виконанням службових обов’язкiв, непрацездатним членам сiмей, якi перебували на їх утриманнi; звiльненим з вiйськової служби особам, якi стали iнвалiдами пiд час проходження вiйськової служби; батькам та членам сiмей вiйськовослужбовцiв, вiйськовослужбовцiв Державної служби спецiального зв’язку та захисту iнформацiї України, якi загинули (померли) або пропали безвiсти пiд час проходження вiйськової служби; батькам та членам сiмей осiб рядового i начальницького складу служби цивiльного захисту, якi загинули (померли) або зникли безвiсти пiд час виконання службових обов’язкiв; реабiлiтованим громадянам, якi стали iнвалiдами внаслiдок репресiй або є пенсiонерами; громадянам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловiкам) та опiкунам (на час опiкунства) дiтей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; пенсiонерам з числа спецiалiстiв iз захисту рослин вiдповiдно до ; громадянам вiдповiдно до , , , ; дiтям вiйни; багатодiтним сiм’ям, дитячим будинкам сiмейного типу та прийомним сiм’ям, в яких не менше року проживають вiдповiдно троє або бiльше дiтей, а також сiм’ям (крiм багатодiтних сiмей), в яких не менше року проживають троє i бiльше дiтей, враховуючи тих, над якими встановлено опiку чи пiклування.

4. За рахунок субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на придбання твердого та рiдкого пiчного побутового палива i скрапленого газу надаються житловi субсидiї населенню та пiльги ветеранам вiйни; особам, на яких поширюється дiя ; особам, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною; вдовам (вдiвцям) та батькам померлих (загиблих) осiб, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною; особам, якi мають особливi трудовi заслуги перед Батькiвщиною; вдовам (вдiвцям) та батькам померлих (загиблих) осiб, якi мають особливi трудовi заслуги перед Батькiвщиною; жертвам нацистських переслiдувань; ветеранам вiйськової служби; ветеранам органiв внутрiшнiх справ; ветеранам податкової мiлiцiї; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної кримiнально-виконавчої служби; ветеранам служби цивiльного захисту; ветеранам Державної служби спецiального зв’язку та захисту iнформацiї України; вдовам (вдiвцям) померлих (загиблих) ветеранiв вiйськової служби, ветеранiв органiв внутрiшнiх справ, ветеранiв податкової мiлiцiї, ветеранiв державної пожежної охорони, ветеранiв Державної кримiнально-виконавчої служби, ветеранiв служби цивiльного захисту та ветеранiв Державної служби спецiального зв’язку та захисту iнформацiї України; звiльненим зi служби за вiком, у зв’язку з хворобою або за вислугою рокiв працiвникам мiлiцiї, особам начальницького складу податкової мiлiцiї, рядового i начальницького складу кримiнально-виконавчої системи, особам, звiльненим iз служби цивiльного захисту за вiком, через хворобу або за вислугою рокiв, та якi стали iнвалiдами пiд час виконання службових обов’язкiв; дiтям (до досягнення повнолiття) працiвникiв мiлiцiї, осiб начальницького складу податкової мiлiцiї, рядового i начальницького складу кримiнально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв’язку з виконанням службових обов’язкiв, непрацездатним членам сiмей, якi перебували на їх утриманнi; батькам та членам сiмей осiб рядового i начальницького складу служби цивiльного захисту, якi загинули (померли) або зникли безвiсти пiд час виконання службових обов’язкiв; громадянам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловiкам) та опiкунам (на час опiкунства) дiтей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; пенсiонерам з числа спецiалiстiв iз захисту рослин вiдповiдно до ; громадянам вiдповiдно до , , , ; багатодiтним сiм’ям; дитячим будинкам сiмейного типу та прийомним сiм’ям, в яких не менше року проживають вiдповiдно троє або бiльше дiтей, а також сiм’ям (крiм багатодiтних сiмей), в яких не менше року проживають троє i бiльше дiтей, враховуючи тих, над якими встановлено опiку чи пiклування; особам, якi мають таке право згiдно ; компенсацiї особам, якi згiдно iз i мають право на безоплатне отримання вугiлля або торф’яного брикету на побутовi потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення.

5. За рахунок субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг з послуг зв’язку, iнших передбачених законодавством пiльг (крiм пiльг на одержання лiкiв, зубопротезування, оплату електроенергiї, природного i скрапленого газу на побутовi потреби, твердого та рiдкого пiчного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення, квартирної плати (утримання будинкiв i споруд та прибудинкових територiй), вивезення побутового смiття та рiдких нечистот) на компенсацiю втрати частини доходiв у зв’язку з вiдмiною податку з власникiв транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв та вiдповiдним збiльшенням ставок акцизного податку з пального i на компенсацiю за пiльговий проїзд окремих категорiй громадян надаються пiльги ветеранам вiйни; особам, на яких поширюється дiя ; особам, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною; вдовам (вдiвцям) та батькам померлих (загиблих) осiб, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною; особам, якi мають особливi трудовi заслуги перед Батькiвщиною; вдовам (вдiвцям) та батькам померлих (загиблих) осiб, якi мають особливi трудовi заслуги перед Батькiвщиною; ветеранам працi; жертвам нацистських переслiдувань; ветеранам вiйськової служби, ветеранам органiв внутрiшнiх справ; ветеранам податкової мiлiцiї; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної кримiнально-виконавчої служби; ветеранам служби цивiльного захисту, ветеранам Державної служби спецiального зв’язку та захисту iнформацiї України; вдовам (вдiвцям) померлих (загиблих) ветеранiв вiйськової служби, ветеранiв органiв внутрiшнiх справ, ветеранiв податкової мiлiцiї, ветеранiв державної пожежної охорони, ветеранiв Державної кримiнально-виконавчої служби, ветеранiв служби цивiльного захисту та ветеранiв Державної служби спецiального зв’язку та захисту iнформацiї України; особам, звiльненим з вiйськової служби, якi стали iнвалiдами пiд час проходження вiйськової служби; iнвалiдам, дiтям-iнвалiдам та особам, якi супроводжують iнвалiдiв I групи або дiтей-iнвалiдiв (не бiльше одного супроводжуючого); пенсiонерам з числа слiдчих прокуратури; реабiлiтованим громадянам, якi стали iнвалiдами внаслiдок репресiй або є пенсiонерами; громадянам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловiкам) та опiкунам (на час опiкунства) дiтей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, багатодiтним сiм’ям, дитячим будинкам сiмейного типу та прийомним сiм’ям, в яких не менше року проживають вiдповiдно троє або бiльше дiтей, а також сiм’ям (крiм багатодiтних сiмей), в яких не менше року проживають троє i бiльше дiтей, враховуючи тих, над якими встановлено опiку чи пiклування, а також здiйснюються компенсацiйнi виплати за пiльговий проїзд окремих категорiй громадян.

6. Кабiнет Мiнiстрiв України може здiйснювати перерозподiл обсягiв субвенцiй з державного бюджету мiсцевим бюджетам на здiйснення державних програм соцiального захисту мiж їх видами та мiж мiсцевими бюджетами, виходячи з фактично нарахованих обсягiв вiдповiдних пiльг, субсидiй i допомоги населенню в межах загального обсягу таких субвенцiй.

<полное_название xml:id="xbsct5yklpnsxzttq6mgv7nt9j">Стаття 103. Додаткова дотацiя на компенсацiю втрат доходiв мiсцевих бюджетiв внаслiдок наданих державою податкових пiльг

Стаття 103. Додаткова дотацiя на компенсацiю втрат доходiв мiсцевих бюджетiв внаслiдок наданих державою податкових пiльг

1. Надання державою податкових пiльг, якi зменшують доходи мiсцевих бюджетiв має супроводжуватися наданням додаткової дотацiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам на компенсацiю вiдповiдних втрат доходiв мiсцевих бюджетiв.

<полное_название xml:id="xb0s4jecubmzw0qhblm0d6quqt">Стаття 103-1. Виключена

Стаття 103-1. Виключена

<полное_название xml:id="xeozvl09fku331tlijcylvf0yp">Стаття 103-2. Освiтня субвенцiя

Стаття 103-2. Освiтня субвенцiя

1. Освiтня субвенцiя спрямовується на оплату поточних видаткiв таких типiв навчальних закладiв:

1) загальноосвiтнi навчальнi заклади усiх ступенiв;

2) шкiльнi вiддiлення навчально-виховних комплексiв «дошкiльний навчальний заклад — загальноосвiтнiй навчальний заклад», «загальноосвiтнiй навчальний заклад — дошкiльний навчальний заклад»;

3) спецiалiзованi школи (школи-iнтернати), включаючи школи-iнтернати з поглибленим вивченням окремих предметiв i курсiв для поглибленої пiдготовки дiтей в галузi науки i мистецтв, фiзичної культури i спорту, iнших галузях, лiцеї з посиленою вiйськово-фiзичною пiдготовкою; лiцеї (лiцеї-iнтернати); гiмназiї (гiмназiї-iнтернати); колегiуми (колегiуми-iнтернати);

4) вечiрнi (змiннI) школи;

5) загальноосвiтнi навчальнi заклади для громадян, якi потребують соцiальної допомоги та реабiлiтацiї: загальноосвiтнi школи-iнтернати, загальноосвiтнi санаторнi школи-iнтернати; спецiальнi загальноосвiтнi школи-iнтернати; загальноосвiтнi навчальнi заклади для дiтей-сирiт i дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, дитячi будинки (крiм дитячих будинкiв сiмейного типу та прийомних сiмей);

6) спецiальнi загальноосвiтнi навчальнi заклади для дiтей, якi потребують корекцiї фiзичного та/або розумового розвитку, навчально-реабiлiтацiйнi центри.

У разi забезпечення у повному обсязi потреби у поточних видатках на бюджетний перiод за рахунок зазначеної субвенцiї та за умови вiдсутностi простроченої бюджетної заборгованостi за захищеними видатками зазначених навчальних закладiв ця субвенцiя може спрямовуватися на їх капiтальнi видатки.

Зазначена субвенцiя може спрямовуватися на реалiзацiю заходiв з оптимiзацiї мережi зазначених навчальних закладiв.

2. У законi про Державний бюджет України затверджуються обсяги освiтньої субвенцiї окремо для бюджету Автономної Республiки Крим, обласних i районних бюджетiв, мiських (мiст Києва та Севастополя, мiст республiканського Автономної Республiки Крим та обласного значення) бюджетiв та бюджетiв об’єднаних територiальних громад, що створюються згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад.

3. Освiтня субвенцiя розподiляється мiж вiдповiдними бюджетами на основi формули, яка розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi освiти, та затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України i має враховувати, зокрема, такi параметри:

1) кiлькiсть учнiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв у мiськiй та сiльськiй мiсцевостi, гiрських населених пунктах;

2) наповнюванiсть класiв;

3) коригуючi коефiцiєнти приведення, що застосовуються до кiлькостi учнiв рiзних типiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв та залежно вiд мiсцевостi, в якiй розташований заклад.

При цьому у складi зазначеної субвенцiї передбачається резерв коштiв, обсяг якого не може перевищувати 1 вiдсотка загального обсягу субвенцiї, для здiйснення видаткiв, що не могли бути врахованi при застосуваннi формули.

4. Залишки коштiв за освiтньою субвенцiєю на кiнець бюджетного перiоду зберiгаються на рахунках вiдповiдних мiсцевих бюджетiв i використовуються у наступному бюджетному перiодi з урахуванням цiльового призначення субвенцiї та на оновлення матерiально-технiчної бази навчальних закладiв, зазначених у частинi першiй цiєї статтi.

<полное_название xml:id="x3cu8b4b8wgf3qbh291o9ai0s4">Стаття 103-3. Виключена

Стаття 103-3. Виключена

<полное_название xml:id="x24ttcmljx2qud5ls0m0ytqrh3">Стаття 103-4. Медична субвенцiя

Стаття 103-4. Медична субвенцiя

1. Медична субвенцiя спрямовується на видатки мiсцевих бюджетiв, передбаченi у пунктi 3 частини першої статтi 89 та пунктi 3 частини першої статтi 90 цього Кодексу, i використовується закладами охорони здоров’я на оплату поточних видаткiв.

У разi забезпечення у повному обсязi потреби у поточних видатках на бюджетний перiод за рахунок зазначеної субвенцiї та за умови вiдсутностi простроченої бюджетної заборгованостi за захищеними видатками закладiв охорони здоров’я ця субвенцiя може спрямовуватися на їх капiтальнi видатки.

Зазначена субвенцiя може спрямовуватися на здiйснення заходiв з оптимiзацiї мережi закладiв охорони здоров’я.

2. У законi про Державний бюджет України затверджуються обсяги медичної субвенцiї окремо для бюджету Автономної Республiки Крим, обласних бюджетiв i районних бюджетiв, мiських (мiст Києва та Севастополя, мiст республiканського Автономної Республiки Крим та обласного значення) бюджетiв та бюджетiв об’єднаних територiальних громад, що створюються згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад.

3. Медична субвенцiя розподiляється мiж вiдповiдними бюджетами на основi формули, яка розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi охорони здоров’я, та затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України i має враховувати, зокрема, такi параметри:

1) кiлькiсть населення вiдповiдної адмiнiстративно-територiальної одиницi;

2) коригуючi коефiцiєнти, що враховують вiдмiнностi у вартостi надання медичної допомоги;

3) особливостi надання медичної допомоги у гiрських населених пунктах.

При цьому у складi зазначеної субвенцiї передбачається резерв коштiв, обсяг якого не може перевищувати 1 вiдсотка загального обсягу субвенцiї, для здiйснення видаткiв, що не могли бути врахованi при застосуваннi формули.

4. Залишки коштiв за медичною субвенцiєю на кiнець бюджетного перiоду зберiгаються на рахунках вiдповiдних мiсцевих бюджетiв i можуть використовуватися у наступному бюджетному перiодi з урахуванням цiльового призначення субвенцiї, у тому числi на оновлення матерiально-технiчної бази закладiв охорони здоров’я.

<полное_название xml:id="xf2fjum8w0xlss03sqle2iit25">Стаття 103-5. Виключена

Стаття 103-5. Виключена

<полное_название xml:id="xdvespdukfvmezqs2hlcf522wd">Стаття 104. Субвенцiї на утримання об’єктiв спiльного користування чи лiквiдацiю негативних наслiдкiв дiяльностi об’єктiв спiльного користування

Стаття 104. Субвенцiї на утримання об’єктiв спiльного користування чи лiквiдацiю негативних наслiдкiв дiяльностi об’єктiв спiльного користування

1. Субвенцiя на утримання об’єктiв спiльного користування чи лiквiдацiю негативних наслiдкiв дiяльностi об’єктiв спiльного користування надається з одного мiсцевого бюджету iншому для компенсацiї вiдповiдних видаткiв.

2. Умови утримання об’єктiв спiльного користування чи лiквiдацiї негативних наслiдкiв дiяльностi об’єктiв спiльного користування та надання субвенцiї визначаються на договiрних засадах мiж надавачем субвенцiї та її отримувачем.

<полное_название xml:id="xe3f0f2vmugevblc9vq480uc51">Стаття 105. Субвенцiї на виконання iнвестицiйних проектiв

Стаття 105. Субвенцiї на виконання iнвестицiйних проектiв

1. Надання субвенцiй на виконання iнвестицiйних проектiв ґрунтується на таких основних принципах:

1) принцип об’єктивностi та вiдкритостi — отримувач субвенцiї визначається за прозорими процедурами;

2) принцип єдностi — розподiл коштiв має забезпечити реалiзацiю системи нацiональних цiнностей i завдань iнновацiйного розвитку та сприяти зменшенню вiдмiнностей в рiвнi життя населення рiзних регiонiв країни;

3) принцип збалансованого розвитку — надання державної пiдтримки територiям з урахуванням їх потенцiалу;

4) принцип цiльового використання коштiв — субвенцiя використовується виключно на мету, визначену її надавачем, з урахуванням прогнозних та програмних документiв економiчного та соцiального розвитку країни i вiдповiдної територiї, державних цiльових програм, прогнозу бюджету на наступнi за плановим два бюджетнi перiоди.

2. Субвенцiї на виконання iнвестицiйних проектiв надаються з державного бюджету мiсцевим бюджетам з урахуванням таких основних засад:

1) економiчної ефективностi досягнення цiлей iнвестицiйного проекту iз залученням мiнiмального обсягу бюджетних коштiв на виконання iнвестицiйних проектiв;

2) направленостi субвенцiї виключно на створення, прирiст чи оновлення основних фондiв комунальної форми власностi (насамперед на завершення будiвництва та реконструкцiї об’єктiв iз ступенем будiвельної готовностi понад 70 вiдсоткiв);

3) фiнансової забезпеченостi iнвестицiйних проектiв, строк впровадження яких довший, нiж бюджетний перiод, необхiдними фiнансовими ресурсами мiсцевих бюджетiв, кредитами (позиками), залученими пiд державнi та/або мiсцевi гарантiї, та коштами субвенцiї на їх виконання впродовж усього строку впровадження;

4) рiвня забезпеченостi об’єктами виробничої, комунiкацiйної та соцiальної iнфраструктури, що пiдвищує iнвестицiйну привабливiсть територiї;

5) виключено;

6) участi бюджету — отримувача субвенцiї:

для бюджетiв сiл, їх об’єднань, селищ, мiст районного значення — не менш як 1 вiдсоток вiд обсягу такої субвенцiї;

для бюджету Автономної Республiки Крим, обласних i районних бюджетiв, бюджетiв мiста Севастополя, мiст республiканського Автономної Республiки Крим та обласного значення, бюджетiв об’єднаних територiальних громад, що створюються згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад — не менш як 3 вiдсотки вiд обсягу такої субвенцiї;

для бюджету мiста Києва — не менш як 5 вiдсоткiв вiд обсягу такої субвенцiї;

7) обґрунтування спроможностi подальшого утримання за рахунок коштiв мiсцевих бюджетiв об’єктiв комунальної власностi.

3. Розподiл субвенцiї на виконання iнвестицiйних проектiв здiйснюється у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України, з урахуванням завдань i заходiв державної стратегiї регiонального розвитку, регiональних стратегiй розвитку на пiдставi формалiзованих параметрiв, що базуються на фактичних та прогнозних показниках економiчного та соцiального розвитку вiдповiдної територiї (основними з яких є показники обсягу промислового виробництва, обсягу валової продукцiї сiльського господарства, обсягу iнвестицiй в основний капiтал, рiвня щiльностi населення, рiвня безробiття населення, доходiв населення у розрахунках на одну особу, середньомiсячної заробiтної плати працiвникiв).

<полное_название xml:id="xbce8u8k5koorjdft0q0e1xwwv">Стаття 106. Виключена

Стаття 106. Виключена

<полное_название xml:id="x6fz1jughfpg1v5jnrsxd9d1pf">Стаття 107. Виключена

Стаття 107. Виключена

<полное_название xml:id="x1lxc46q5hcgjzgyxjepvob8i0">Стаття 108. Порядок перерахування мiжбюджетних трансфертiв

Стаття 108. Порядок перерахування мiжбюджетних трансфертiв

1. Мiжбюджетнi трансферти з державного бюджету мiсцевим бюджетам перераховуються з рахункiв державного бюджету органами Казначейства України, бюджету Автономної Республiки Крим, обласним бюджетам, бюджетам мiст Києва i Севастополя, мiст республiканського Автономної Республiки Крим та мiст обласного значення i районним бюджетам, iншим бюджетам мiсцевого самоврядування, для яких у державному бюджетi визначаються мiжбюджетнi трансферти.

2. Порядок перерахування мiжбюджетних трансфертiв з державного бюджету мiсцевим бюджетам, реверсної дотацiї, а також порядок перерахування мiжбюджетних трансфертiв мiж мiсцевими бюджетами визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України i мають забезпечувати своєчаснiсть, рiвномiрнiсть, гарантованiсть та повноту перерахування трансфертiв.

Вiдповiдно до розпису Державного бюджету України органами Казначейства України здiйснюється перерахування базової дотацiї та реверсної дотацiї щодекадно, а освiтньої субвенцiї i медичної субвенцiї двiчi на мiсяць.

Перерахування базової дотацiї, трансфертiв з державного бюджету, визначених пунктами 6–8 частини першої статтi 97 цього Кодексу, та реверсної дотацiї здiйснюється органами Казначейства України щодекадно вiдповiдно до розпису Державного бюджету України.

3. Виключено.

4. Виключено.

5. Виключено.

6. Кабiнет Мiнiстрiв України за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету може здiйснювати розподiл та перерозподiл обсягiв субвенцiй та додаткових дотацiй з державного бюджету мiсцевим бюджетам мiж мiсцевими бюджетами у межах загального обсягу вiдповiдних субвенцiй та додаткових дотацiй. При цьому обсяги субвенцiй з державного бюджету мiсцевим бюджетам на здiйснення державних програм соцiального захисту можуть перерозподiлятися вiдповiдно до частини шостої статтi 102 цього Кодексу, а обсяги субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам на проведення виборiв депутатiв Верховної Ради Автономної Республiки Крим, мiсцевих рад та сiльських, селищних, мiських голiв розподiляються у порядку, визначеному вiдповiдним законом про мiсцевi вибори. Особливостi розподiлу обсягiв освiтньої субвенцiї i медичної субвенцiї щодо резерву коштiв та перерозподiлу обсягiв таких субвенцiй мiж мiсцевими бюджетами можуть визначатися законом про Державний бюджет України.

7. Мiсцева державна адмiнiстрацiя може приймати рiшення щодо розподiлу та перерозподiлу обсягiв трансфертiв з державного бюджету мiсцевим бюджетам у перiод мiж сесiями вiдповiдної мiсцевої ради за умови делегування нею таких повноважень мiсцевiй державнiй адмiнiстрацiї з наступним внесенням змiн до рiшення про мiсцевий бюджет.

<полное_название xml:id="x9vufni453mbplyae0uojpn17c">Роздiл V. Контроль за дотриманням бюджетного законодавства та вiдповiдальнiсть за порушення бюджетного законодавства

Роздiл V. Контроль за дотриманням бюджетного законодавства та вiдповiдальнiсть за порушення бюджетного законодавства

<полное_название xml:id="xf2is0u2u95z72krgdrndwvigv">Глава 17. Контроль за дотриманням бюджетного законодавства

Глава 17. Контроль за дотриманням бюджетного законодавства

<полное_название xml:id="xb3fyb4qnjgoakfrs26cktneov">Стаття 109. Повноваження Верховної Ради України з контролю за дотриманням бюджетного законодавства

Стаття 109. Повноваження Верховної Ради України з контролю за дотриманням бюджетного законодавства

1. Верховна Рада України здiйснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства у процесi:

1) визначення Основних напрямiв бюджетної полiтики на наступний бюджетний перiод;

2) розгляду проекту та прийняття закону про Державний бюджет України;

3) внесення змiн до закону про Державний бюджет України;

4) виконання закону про Державний бюджет України, у тому числi шляхом заслуховування звiтiв про виконання Державного бюджету України (включаючи звiти головних розпорядникiв коштiв державного бюджету про використання ними бюджетних коштiв та результати виконання вiдповiдних бюджетних програм);

5) розгляду рiчного звiту про виконання закону про Державний бюджет України;

6) використання кредитiв (позик), що залучаються державою вiд iноземних держав, банкiв i мiжнародних фiнансових органiзацiй.

Верховна Рада України здiйснює контроль за дiяльнiстю Рахункової палати щодо виконання нею повноважень, визначених законом.

2. До повноважень Комiтету Верховної Ради України з питань бюджету належать:

1) пiдготовка питання щодо Основних напрямiв бюджетної полiтики на наступний бюджетний перiод та попереднiй розгляд проекту закону про Державний бюджет України;

2) надання до поданих на розгляд Верховної Ради України законопроектiв висновкiв щодо їх впливу на показники бюджету та вiдповiдностi законам, що регулюють бюджетнi вiдносини;

3) попереднiй розгляд рiчного звiту про виконання закону про Державний бюджет України та пiдготовка проекту рiшення щодо цього звiту для розгляду Верховною Радою України;

4) попереднiй розгляд iнформацiї Кабiнету Мiнiстрiв України, Мiнiстерства фiнансiв України, Казначейства України, iнших центральних органiв виконавчої влади про стан виконання закону про Державний бюджет України протягом вiдповiдного бюджетного перiоду;

5) взаємодiя з Рахунковою палатою (включаючи попереднiй розгляд висновкiв i пропозицiй Рахункової палати щодо результатiв контролю за дотриманням бюджетного законодавства).

За зверненням Комiтету Верховної Ради України з питань бюджету органи виконавчої влади та органи мiсцевого самоврядування надають iнформацiю про державний бюджет та мiсцевi бюджети, необхiдну йому для пiдготовки та попереднього розгляду бюджетних питань.

3. Комiтети Верховної Ради України беруть участь у попередньому розглядi питання щодо Основних напрямiв бюджетної полiтики на наступний бюджетний перiод та проекту закону про Державний бюджет України, а також попередньо розглядають питання про виконання Державного бюджету України (включаючи висновки i пропозицiї Рахункової палати щодо результатiв контролю за дотриманням бюджетного законодавства) в частинi, що вiднесена до компетенцiї комiтетiв.

<полное_название xml:id="x5axm7t2236rv8lhc4ewas1e1n">Стаття 110. Повноваження Рахункової палати з контролю за дотриманням бюджетного законодавства

Стаття 110. Повноваження Рахункової палати з контролю за дотриманням бюджетного законодавства

1. До повноважень Рахункової палати належить здiйснення контролю за надходженням та використанням коштiв Державного бюджету України, у тому числi за утворенням, обслуговуванням i погашенням державного боргу, ефективнiстю управлiння коштами державного бюджету, використанням коштiв мiсцевих бюджетiв у частинi трансфертiв, що надаються з державного бюджету.

2. Рахункова палата за пiдсумками кожного кварталу подає Верховнiй Радi України висновки про стан виконання закону про Державний бюджет України, а також пропозицiї щодо усунення порушень, виявлених у звiтному бюджетному перiодi.

<полное_название xml:id="x6j9ahcpcapg7a4dkftmlsl8yw">Стаття 111. Повноваження Мiнiстерства фiнансiв України та мiсцевих фiнансових органiв з контролю за дотриманням бюджетного законодавства

Стаття 111. Повноваження Мiнiстерства фiнансiв України та мiсцевих фiнансових органiв з контролю за дотриманням бюджетного законодавства

1. Мiнiстерство фiнансiв України здiйснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожнiй стадiї бюджетного процесу як щодо державного бюджету, так i мiсцевих бюджетiв, якщо iнше не передбачено законодавством України.

Мiнiстерство фiнансiв України в межах своїх повноважень забезпечує реалiзацiю єдиної державної полiтики у сферi контролю за дотриманням бюджетного законодавства, координує та спрямовує дiяльнiсть органiв виконавчої влади, уповноважених на проведення контролю за дотриманням бюджетного законодавства, визначає основнi органiзацiйно-методичнi засади та дає оцiнку функцiонуванню систем внутрiшнього контролю i внутрiшнього аудиту, якщо iнше не передбачено законодавством.

2. Мiсцевi фiнансовi органи здiйснюють контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожнiй стадiї бюджетного процесу щодо мiсцевих бюджетiв.

3. Мiнiстерство фiнансiв України та мiсцевi фiнансовi органи у встановленому законодавством порядку одержують вiд центральних i мiсцевих органiв виконавчої влади, пiдприємств, установ та органiзацiй, банкiв та iнших фiнансових установ усiх форм власностi пояснення, матерiали та iнформацiю з питань, що виникають пiд час складання, розгляду, затвердження i виконання бюджетiв та звiтування про їх виконання.

<полное_название xml:id="xeef673bexpegb3npi45i399vd">Стаття 112. Повноваження Казначейства України з контролю за дотриманням бюджетного законодавства

Стаття 112. Повноваження Казначейства України з контролю за дотриманням бюджетного законодавства

1. До повноважень Казначейства України з контролю за дотриманням бюджетного законодавства належить здiйснення контролю за:

1) веденням бухгалтерського облiку всiх надходжень i витрат державного бюджету та мiсцевих бюджетiв, крiм випадку, передбаченого абзацами третiм i четвертим частини другої статтi 78 цього Кодексу, складанням та поданням фiнансової i бюджетної звiтностi;

2) бюджетними повноваженнями при зарахуваннi надходжень бюджету;

3) вiдповiднiстю кошторисiв розпорядникiв бюджетних коштiв показникам розпису бюджету;

4) вiдповiднiстю взятих бюджетних зобов’язань розпорядниками бюджетних коштiв вiдповiдним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разi застосування програмно-цiльового методу у бюджетному процесI);

5) вiдповiднiстю платежiв взятим бюджетним зобов’язанням та вiдповiдним бюджетним асигнуванням.

Казначейство України в межах своїх повноважень забезпечує органiзацiю та координацiю дiяльностi головних бухгалтерiв бюджетних установ та контроль за виконанням ними своїх повноважень шляхом оцiнки їх дiяльностi.

<полное_название xml:id="x998qpal3kr1cwpcghmde9te0o">Стаття 113. Повноваження органiв державного фiнансового контролю за дотриманням бюджетного законодавства

Стаття 113. Повноваження органiв державного фiнансового контролю за дотриманням бюджетного законодавства

1. До повноважень органiв державного фiнансового контролю за дотриманням бюджетного законодавства належить здiйснення контролю за:

1) цiльовим та ефективним використанням коштiв державного бюджету та мiсцевих бюджетiв (включаючи проведення державного фiнансового аудита);

2) цiльовим використанням i своєчасним поверненням кредитiв (позик), одержаних пiд державнi (мiсцевI) гарантiї;

3) достовiрнiстю визначення потреби в бюджетних коштах при складаннi планових бюджетних показникiв;

4) вiдповiднiстю взятих бюджетних зобов’язань розпорядниками бюджетних коштiв вiдповiдним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разi застосування програмно-цiльового методу у бюджетному процесI);

4-1) вiдповiднiстю взятих розпорядниками бюджетних коштiв довгострокових зобов’язань за енергосервiсом затвердженим в установленому порядку умовам закупiвлi енергосервiсу;

5) веденням бухгалтерського облiку, а також складанням фiнансової i бюджетної звiтностi, паспортiв бюджетних програм та звiтiв про їх виконання (у разi застосування програмно-цiльового методу у бюджетному процесI), кошторисiв та iнших документiв, що застосовуються в процесi виконання бюджету;

6) станом внутрiшнього контролю та внутрiшнього аудита у розпорядникiв бюджетних коштiв.

2. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного фiнансового контролю щомiсячно надає Верховнiй Радi України, Кабiнету Мiнiстрiв України та Мiнiстерству фiнансiв України звiти про узагальненi результати контролю за дотриманням бюджетного законодавства.

<полное_название xml:id="xaqakgfb1ahrke2qmr31yajhjm">Стаття 114. Повноваження Верховної Ради Автономної Республiки Крим та вiдповiдних мiсцевих рад з контролю за дотриманням бюджетного законодавства

Стаття 114. Повноваження Верховної Ради Автономної Республiки Крим та вiдповiдних мiсцевих рад з контролю за дотриманням бюджетного законодавства

1. Верховна Рада Автономної Республiки Крим та вiдповiднi мiсцевi ради з контролю за дотриманням бюджетного законодавства здiйснюють:

1) контроль за виконанням рiшення про мiсцевий бюджет;

2) iншi повноваження, передбаченi цим Кодексом, законом про Державний бюджет України та рiшенням про мiсцевий бюджет.

<полное_название xml:id="xx91zd4pikwe5m25zug3fgtcr">Стаття 115. Повноваження Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевих державних адмiнiстрацiй та виконавчих органiв вiдповiдних мiсцевих рад з контролю за дотриманням бюджетного законодавства

Стаття 115. Повноваження Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевих державних адмiнiстрацiй та виконавчих органiв вiдповiдних мiсцевих рад з контролю за дотриманням бюджетного законодавства

1. Контроль за вiдповiднiстю бюджетному законодавству показникiв затверджених бюджетiв, розпису бюджету, кошторисiв бюджетних установ та iнших документiв, якi використовуються у бюджетному процесi, здiйснюється:

1) Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим — щодо бюджетiв мiст республiканського Автономної Республiки Крим значення та районних бюджетiв Автономної Республiки Крим;

2) обласними державними адмiнiстрацiями — щодо районних та мiських (мiст обласного значення) бюджетiв i бюджетiв об’єднаних територiальних громад, що створюються згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад;

3) мiськими державними адмiнiстрацiями в мiстах Києвi та Севастополi — щодо районних у цих мiстах бюджетiв;

4) районними державними адмiнiстрацiями — щодо мiських (мiст районного значення), селищних, сiльських бюджетiв;

5) виконавчими органами мiських рад — щодо бюджетiв районiв у мiстах, сiл, селищ чи мiст районного значення, що входять до складу цих мiст.

<полное_название xml:id="xf58vcvctpsmijm28hddc3nx77">Глава 18. Вiдповiдальнiсть та заходи впливу за вчиненi порушення бюджетного законодавства

Глава 18. Вiдповiдальнiсть та заходи впливу за вчиненi порушення бюджетного законодавства

<полное_название xml:id="x6n9gswgw831b4ptc3qux8ksyl">Стаття 116. Порушення бюджетного законодавства

Стаття 116. Порушення бюджетного законодавства

1. Порушенням бюджетного законодавства визнається порушення учасником бюджетного процесу встановлених цим Кодексом чи iншим бюджетним законодавством норм щодо складання, розгляду, затвердження, внесення змiн, виконання бюджету та звiтування про його виконання, а саме:

1) включення недостовiрних даних до бюджетних запитiв;

2) порушення встановлених термiнiв подання бюджетних запитiв або їх неподання;

3) визначення недостовiрних обсягiв бюджетних коштiв при плануваннi бюджетних показникiв;

4) планування надходжень або витрат державного бюджету (мiсцевого бюджету), не вiднесених до таких цим Кодексом чи законом про Державний бюджет України;

5) порушення встановленого порядку або термiнiв подання проекту закону про Державний бюджет України (проекту рiшення про мiсцевий бюджет) на розгляд Верховної Ради України (Верховної Ради Автономної Республiки Крим, мiсцевої ради);

6) порушення встановленого порядку або термiнiв розгляду проекту та прийняття закону про Державний бюджет України (рiшення про мiсцевий бюджет);

7) прийняття рiшення про мiсцевий бюджет з порушенням вимог цього Кодексу чи закону про Державний бюджет України (в тому числi щодо складання бюджету в частинi мiжбюджетних трансфертiв);

8) порушення вимог цього Кодексу щодо затвердження державного бюджету (мiсцевого бюджету) з дефiцитом або профiцитом;

9) включення до складу спецiального фонду бюджету надходжень з джерел, не вiднесених до таких цим Кодексом чи законом про Державний бюджет України;

10) зарахування доходiв бюджету на будь-якi рахунки, крiм єдиного казначейського рахунка (за винятком коштiв, що отримуються установами України, якi функцiонують за кордоном, власних надходжень державних i комунальних вищих навчальних закладiв, наукових установ та закладiв культури, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згiдно з основною дiяльнiстю, благодiйнi внески та гранти, та у випадках, передбачених абзацами третiм i четвертим частини другої статтi 78 цього Кодексу), а також акумулювання їх на рахунках органiв, що контролюють справляння надходжень бюджету;

11) зарахування доходiв бюджету до iншого, нiж визначено цим Кодексом чи законом про Державний бюджет України, бюджету, в тому числi внаслiдок здiйснення подiлу податкiв i зборiв та iнших доходiв мiж бюджетами з порушенням визначених розмiрiв;

12) здiйснення державних (мiсцевих) запозичень, надання державних (мiсцевих) гарантiй з порушенням вимог цього Кодексу;

13) прийняття рiшень, що призвели до перевищення граничних обсягiв державного (мiсцевого) боргу чи граничних обсягiв надання державних (мiсцевих) гарантiй;

14) розмiщення тимчасово вiльних коштiв бюджету з порушенням вимог цього Кодексу;

15) створення позабюджетних фондiв, порушення вимог цього Кодексу щодо вiдкриття позабюджетних рахункiв для розмiщення бюджетних коштiв;

16) порушення порядку або термiнiв подання, розгляду i затвердження кошторисiв та iнших документiв, що застосовуються в процесi виконання бюджету, затвердження у кошторисах показникiв, не пiдтверджених розрахунками та економiчними обґрунтуваннями;

16-1) порушення вимог цього Кодексу щодо затвердження головними розпорядниками бюджетних коштiв порядкiв використання бюджетних коштiв;

17) порушення порядку або термiнiв подання i затвердження паспортiв бюджетних програм (у разi застосування програмно-цiльового методу у бюджетному процесI);

18) порушення встановлених термiнiв доведення документiв про обсяги бюджетних асигнувань до розпорядникiв бюджетних коштiв нижчого рiвня або одержувачiв бюджетних коштiв;

19) порушення порядку та термiнiв вiдкриття (закриття) рахункiв в органах Казначейства України;

20) взяття зобов’язань без вiдповiдних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених цим Кодексом чи законом про Державний бюджет України;

21) порушення порядку реєстрацiї та облiку бюджетних зобов’язань, включаючи необґрунтовану вiдмову в реєстрацiї або несвоєчасну реєстрацiю бюджетних зобов’язань;

22) порушення вимог цього Кодексу при здiйсненнi попередньої оплати за товари, роботи та послуги за рахунок бюджетних коштiв, а також порушення порядку i термiнiв здiйснення такої оплати;

23) здiйснення платежiв за рахунок бюджетних коштiв без реєстрацiї бюджетних зобов’язань, за вiдсутностi пiдтвердних документiв чи при включеннi до платiжних документiв недостовiрної iнформацiї, а також безпiдставна вiдмова у проведеннi платежу органами Казначейства України;

24) нецiльове використання бюджетних коштiв;

25) порушення вимог цього Кодексу при здiйсненнi витрат державного бюджету (мiсцевого бюджету) у разi несвоєчасного набрання чинностi законом про Державний бюджет України (несвоєчасного прийняття рiшення про мiсцевий бюджет);

26) надання кредитiв з бюджету чи повернення кредитiв до бюджету з порушенням вимог цього Кодексу та/або встановлених умов кредитування бюджету;

27) здiйснення бюджетними установами запозичень у будь-якiй формi або надання бюджетними установами юридичним чи фiзичним особам кредитiв з бюджету всупереч цьому Кодексу;

28) здiйснення видаткiв, кредитування мiсцевого бюджету, якi вiдповiдно до цього Кодексу мають проводитися з iншого бюджету;

29) здiйснення видаткiв бюджету чи надання кредитiв з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням всупереч цьому Кодексу чи закону про Державний бюджет України;

30) порушення вимог цього Кодексу щодо видiлення коштiв з резервного фонду бюджету;

31) порушення встановлених вимог щодо застосування бюджетної класифiкацiї;

32) включення недостовiрних даних до звiтiв про виконання державного бюджету (мiсцевого бюджету), рiчного звiту про виконання закону про Державний бюджет України (рiшення про мiсцевий бюджет), а також порушення порядку та термiнiв подання таких звiтiв;

33) порушення встановлених вимог щодо ведення бухгалтерського облiку та складання звiтностi про виконання бюджетiв;

34) порушення встановлених порядку або термiнiв подання фiнансової i бюджетної звiтностi бюджетних установ, а також подання такої звiтностi у неповному обсязi;

35) невiдповiднiсть даних, наведених у фiнансовiй i бюджетнiй звiтностi бюджетних установ, даним бухгалтерського облiку;

36) включення недостовiрних даних до звiтiв про виконання паспортiв бюджетних програм (у разi застосування програмно-цiльового методу у бюджетному процесI), а також порушення порядку та термiнiв подання таких звiтiв;

37) видання нормативно-правових актiв, що зменшують надходження бюджету або збiльшують витрати бюджету всупереч закону;

38) здiйснення видаткiв на утримання бюджетної установи одночасно з рiзних бюджетiв всупереч цьому Кодексу чи закону про Державний бюджет України;

39) порушення вимог статтi 28 цього Кодексу щодо оприлюднення та доступностi iнформацiї про бюджет;

40) iншi випадки порушення бюджетного законодавства учасником бюджетного процесу.

<полное_название xml:id="xa769rfgrwxfhh5j1652iurlsg">Стаття 117. Заходи впливу за порушення бюджетного законодавства

Стаття 117. Заходи впливу за порушення бюджетного законодавства

1. За порушення бюджетного законодавства до учасникiв бюджетного процесу можуть застосовуватися такi заходи впливу:

1) попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства — застосовується в усiх випадках виявлення порушень бюджетного законодавства. Виявленi порушення бюджетного законодавства мають бути усуненi в строк до 30 календарних днiв;

2) зупинення операцiй з бюджетними коштами — застосовується за порушення бюджетного законодавства, визначенi пунктами 1–3, 10, 11, 14–29, 32–36, 38 i 40 частини першої статтi 116 цього Кодексу, у порядку, встановленому статтею 120 цього Кодексу;

3) призупинення бюджетних асигнувань — застосовується за порушення бюджетного законодавства, визначенi пунктами 20, 22–29, 38 i 40 частини першої статтi 116 цього Кодексу.

Призупинення бюджетних асигнувань передбачає припинення повноважень на взяття бюджетного зобов’язання на вiдповiдну суму на строк вiд одного до трьох мiсяцiв у межах поточного бюджетного перiоду шляхом внесення змiн до розпису бюджету (кошторису) у порядку, встановленому Мiнiстерством фiнансiв України;

4) зменшення бюджетних асигнувань — застосовується за порушення бюджетного законодавства, визначенi пунктом 24 (стосовно розпорядникiв бюджетних коштiв), пунктом 29 та пунктом 38 частини першої статтi 116 цього Кодексу.

Зменшення бюджетних асигнувань передбачає позбавлення повноважень на взяття бюджетного зобов’язання на вiдповiдну суму на строк до завершення поточного бюджетного перiоду шляхом внесення змiн до розпису бюджету (кошторису) та у разi необхiдностi з подальшим внесенням змiн до закону про Державний бюджет України (рiшення про мiсцевий бюджет) у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України;

5) повернення бюджетних коштiв до вiдповiдного бюджету — застосовується за порушення бюджетного законодавства, визначене пунктом 24 (щодо субвенцiй та коштiв, наданих одержувачам бюджетних коштiв) частини першої статтi 116 цього Кодексу, у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України;

6) зупинення дiї рiшення про мiсцевий бюджет — застосовується за порушення бюджетного законодавства, визначене пунктом 7 частини першої статтi 116 цього Кодексу, у порядку, встановленому статтею 122 цього Кодексу;

7) безспiрне вилучення коштiв з мiсцевих бюджетiв — застосовується за порушення бюджетного законодавства, визначене пунктом 28 частини першої статтi 116 цього Кодексу.

Безспiрне вилучення коштiв з мiсцевих бюджетiв передбачає стягнення органами Казначейства України коштiв з мiсцевих бюджетiв до державного бюджету, в тому числi i за рахунок зменшення обсягу трансфертiв (базової дотацiї) мiсцевим бюджетам на вiдповiдну суму, у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України;

8) iншi заходи впливу, якi можуть бути визначенi законом про Державний бюджет України, — застосовуються за порушення бюджетного законодавства згiдно iз таким законом.

<полное_название xml:id="x9ygggm93mjfkdqnxpbf2rss99">Стаття 118. Застосування заходiв впливу за порушення бюджетного законодавства

Стаття 118. Застосування заходiв впливу за порушення бюджетного законодавства

1. Попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства може застосовуватися учасниками бюджетного процесу, уповноваженими цим Кодексом на здiйснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства.

2. Рiшення про застосування заходiв впливу за порушення бюджетного законодавства, визначених пунктами 2–5 та 7 частини першої статтi 117 цього Кодексу, приймається Мiнiстерством фiнансiв України, органами Казначейства України, органами державного фiнансового контролю, мiсцевими фiнансовими органами, головними розпорядниками бюджетних коштiв у межах встановлених їм повноважень на пiдставi протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревiзiї та доданих до них матерiалiв. Рiшення набирає чинностi з дня його пiдписання.

Форма та порядок складання протоколу про порушення бюджетного законодавства встановлюються Мiнiстерством фiнансiв України.

3. Не допускається застосування заходiв впливу за порушення бюджетного законодавства, визначених статтею 117 цього Кодексу, за ранiше виявленi i усуненi порушення бюджетного законодавства.

4. Інформацiя про результати здiйснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства оприлюднюється органами, уповноваженими на здiйснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства, якщо iнше не передбачено законом.

<полное_название xml:id="x1276fat05glb9eaeoab4d48v6">Стаття 119. Нецiльове використання бюджетних коштiв

Стаття 119. Нецiльове використання бюджетних коштiв

1. Нецiльовим використанням бюджетних коштiв є їх витрачання на цiлi, що не вiдповiдають:

бюджетним призначенням, встановленим законом про Державний бюджет України (рiшенням про мiсцевий бюджет);

напрямам використання бюджетних коштiв, визначеним у паспортi бюджетної програми (у разi застосування програмно-цiльового методу у бюджетному процесI) або в порядку використання бюджетних коштiв;

бюджетним асигнуванням (розпису бюджету, кошторису, плану використання бюджетних коштiв).

<полное_название xml:id="xakkzobg1c2mwmqlcx3fmwqev8">Стаття 120. Зупинення операцiй з бюджетними коштами

Стаття 120. Зупинення операцiй з бюджетними коштами

1. Зупинення операцiй з бюджетними коштами полягає у зупиненнi будь-яких операцiй iз здiйснення платежiв з рахунку порушника бюджетного законодавства. Механiзм зупинення операцiй з бюджетними коштами визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

2. Зупинення операцiй з бюджетними коштами можливе на строк до 30 днiв у межах поточного бюджетного перiоду, якщо iнше не передбачено законом.

<полное_название xml:id="xwtb8tmslc9lhhtwka5oefxq4">Стаття 121. Вiдповiдальнiсть за порушення бюджетного законодавства

Стаття 121. Вiдповiдальнiсть за порушення бюджетного законодавства

1. Посадовi особи, з вини яких допущено порушення бюджетного законодавства, несуть цивiльну, дисциплiнарну, адмiнiстративну або кримiнальну вiдповiдальнiсть згiдно з законом.

2. Порушення бюджетного законодавства, вчинене розпорядником чи одержувачем бюджетних коштiв, може бути пiдставою для притягнення до вiдповiдальностi згiдно з законами України його керiвника чи iнших вiдповiдальних посадових осiб, залежно вiд характеру вчинених ними дiянь.

<полное_название xml:id="xaj4f1qmvzsn143pz6a8pa46vk">Стаття 122. Контроль за дотриманням бюджетного законодавства в частинi мiжбюджетних трансфертiв

Стаття 122. Контроль за дотриманням бюджетного законодавства в частинi мiжбюджетних трансфертiв

1. У разi порушення вимог цього Кодексу та закону про Державний бюджет України щодо складання вiдповiдного бюджету в частинi мiжбюджетних трансфертiв Кабiнету Мiнiстрiв України надається право протягом мiсяця з дня набрання чинностi рiшенням про бюджет Автономної Республiки Крим, обласний бюджет, бюджети мiст Києва та Севастополя звернутися до суду з одночасним клопотанням про невiдкладне зупинення дiї рiшення про вiдповiдний мiсцевий бюджет до закiнчення судового розгляду справи. Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласнi, Київська та Севастопольська мiськi державнi адмiнiстрацiї до запровадження iнституту представника Президента України наступного дня пiсля пiдписання Головою Верховної Ради Автономної Республiки Крим чи вiдповiдної мiсцевої ради рiшення про мiсцевий бюджет або внесення до нього змiн надсилають його Мiнiстерству фiнансiв України.

2. У разi порушення вимог щодо складання бюджету згiдно з цим Кодексом та законом про Державний бюджет України в частинi мiжбюджетних трансфертiв Головi Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, головi обласної, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй надається право протягом мiсяця з дня набрання чинностi рiшенням про районний, мiський (мiста республiканського Автономної Республiки Крим та обласного значення), районний у мiстах Києвi та Севастополi бюджети звернутися до суду з одночасним клопотанням про невiдкладне зупинення дiї рiшення про вiдповiдний мiсцевий бюджет до закiнчення судового розгляду справи. Районнi державнi адмiнiстрацiї до запровадження iнституту представника Президента України, виконавчi органи мiських (мiст республiканського Автономної Республiки Крим та обласного значення) та районних у мiстах рад наступного дня пiсля пiдписання керiвником вiдповiдної мiсцевої ради рiшення про мiсцевий бюджет або внесення до нього змiн надсилають його Радi мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласним, Київськiй та Севастопольськiй мiським державним адмiнiстрацiям, виконавчим органам мiських рад.

3. У разi порушення вимог щодо складання бюджету згiдно з цим Кодексом, законом про Державний бюджет України чи рiшенням районної, мiської (мiста республiканського Автономної Республiки Крим та обласного значення) ради про бюджет в частинi мiжбюджетних трансфертiв головi районної державної адмiнiстрацiї, головi виконавчого органу мiської (мiста республiканського Автономної Республiки Крим та обласного значення) ради надається право протягом мiсяця з дня набрання чинностi рiшенням про мiський (мiст районного значення), сiльський, селищний та районний у мiстi бюджети звернутися до суду з одночасним клопотанням про невiдкладне зупинення дiї рiшення про вiдповiдний мiсцевий бюджет до закiнчення судового розгляду справи. Виконавчi органи мiських мiст районного значення, сiльської, селищної, районної у мiстi рад наступного дня пiсля пiдписання керiвником рiшення про вiдповiдний бюджет або внесення до нього змiн надсилають його районнiй державнiй адмiнiстрацiї чи виконавчому органу мiської (мiста республiканського Автономної Республiки Крим та обласного значення) ради.

4. У разi зупинення рiшення про мiсцевий бюджет витрати мiсцевого бюджету здiйснюються у порядку, визначеному статтею 79 цього Кодексу.

<полное_название xml:id="xa5w56w9lfyijyo359zcdqurtj">Стаття 123. Вiдповiдальнiсть органiв Казначейства України

Стаття 123. Вiдповiдальнiсть органiв Казначейства України

1. Органи Казначейства України несуть вiдповiдальнiсть за:

1) невиконання вимог щодо ведення бухгалтерського облiку та складання звiтностi про виконання бюджетiв;

2) несвоєчаснiсть подання звiтностi про виконання бюджетiв;

3) здiйснення витрат з перевищенням показникiв, затверджених розписом бюджету;

4) порушення в процесi контролю за бюджетними повноваженнями при зарахуваннi надходжень бюджету та здiйсненнi платежiв за бюджетними зобов’язаннями розпорядникiв бюджетних коштiв вiдповiдно до бюджетних асигнувань;

5) недотримання порядку казначейського обслуговування державного i мiсцевих бюджетiв.

2. Керiвники органiв Казначейства України несуть персональну вiдповiдальнiсть у разi вчинення ними порушення бюджетного законодавства та невиконання вимог щодо казначейського обслуговування державного i мiсцевих бюджетiв, встановлених цим Кодексом.

<полное_название xml:id="x3rfr7ksdnnnfyg24cee4r817f">Стаття 124. Оскарження рiшення про застосування заходу впливу за порушення бюджетного законодавства

Стаття 124. Оскарження рiшення про застосування заходу впливу за порушення бюджетного законодавства

1. Рiшення про застосування заходу впливу за порушення бюджетного законодавства може бути оскаржено у порядку, встановленому законом. Рiшення може бути оскаржено в органi, що його винiс, або в судi протягом 10 днiв з дня його винесення, якщо iнше не передбачено законом.

2. Оскарження рiшення про застосування заходу впливу за порушення бюджетного законодавства не зупиняє виконання зазначеного рiшення.

3. У разi визнання судом рiшення про застосування заходу впливу за порушення бюджетного законодавства повнiстю чи частково незаконним особi, щодо якої воно було винесено, поновлюються обмеженi таким рiшенням права.

4. Рiшення суду може бути оскаржено у порядку, встановленому законом.

<полное_название xml:id="xcmiqfc1hi30ngtfu3km4de7zq">Роздiл VI. Прикiнцевi та перехiднi положення

Роздiл VI. Прикiнцевi та перехiднi положення

1. Цей Кодекс набирає чинностi з 1 сiчня 2011 року, крiм:

пункту 10 частини другої статтi 69, а також пункту 20-1 частини першої статтi 87 та пункту 20-1 частини першої статтi 91 (в редакцiї ) цього Кодексу, якi набирають чинностi з 1 сiчня 2014 року;

пункту 2 частини другої статтi 60 та пункту 5 частини другої статтi 61, якi набирають чинностi з 1 сiчня 2017 року.

2. Визнати таким, що втратив чиннiсть, (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., № 37–38, ст. 189 iз наступними змiнами).

3. Установити, що положення частини четвертої статтi 17 цього Кодексу не застосовуються при наданнi державних гарантiй за кредитами (позиками), суб’єктiв господарювання, що забезпечують реалiзацiю мiжнародного проекту «Циклон-4».

3-1. Установити, що положення частини тринадцятої статтi 17 цього Кодексу не застосовуються в разi розстрочення сплати заборгованостi державного пiдприємства «Виробниче об’єднання Пiвденний машинобудiвний завод iменi О. М. Макарова» перед державою за кредитом, залученим 2 лютого 2004 року в компанiї «Colvis Finance Limited» (Великобританiя) пiд державну гарантiю.

3-2. Установити, що положення абзацiв другого i третього частини першої i частини п’ятої статтi 16 цього Кодексу не застосовуються щодо кредитiв (позик), залучених на пiдставi мiжнародних договорiв України.

3-3. Установити, що для цiлей цього Кодексу заборгованiсть України перед Мiжнародним валютним фондом:

за кредитами, отриманими Кабiнетом Мiнiстрiв України, та за розподiлом спецiальних прав запозичень, використаних Кабiнетом Мiнiстрiв України, належить до державного боргу;

за кредитами, отриманими Нацiональним банком України з метою пiдтримки платiжного балансу i реалiзацiї грошово-кредитної полiтики, та за розподiлом спецiальних прав запозичень належить до гарантованого державою боргу.

3-4. Установити, що до 1 сiчня 2017 року положення цього Кодексу не застосовуються при наданнi державних гарантiй з метою формування стабiлiзацiйного (резервного) енергетичного фонду. Надання таких державних гарантiй з метою формування стабiлiзацiйного (резервного) енергетичного фонду. Надання таких державних гарантiй здiйснюється виключно у межах i за напрямами, що визначенi законом про Державний бюджет України.

Гарантiйнi зобов’язання, що виникають у зв’язку з реалiзацiєю цього пункту, належать до гарантованого державою боргу.

4. Установити, що у разi перевищення граничної величини, визначеної абзацом першим частини третьої статтi 18 цього Кодексу, станом на 1 сiчня 2011 року Верховна Рада Автономної Республiки Крим, мiська рада зобов’язанi вжити заходiв для приведення обсягу вiдповiдного боргу у вiдповiднiсть iз положеннями цього Кодексу протягом трьох наступних бюджетних перiодiв.

4-1. Установити, що:

перерозподiл видаткiв мiж мiсцевими, апеляцiйними судами у межах загального обсягу бюджетних призначень за вiдповiдною бюджетною програмою окремо за загальним та спецiальним фондами державного бюджету здiйснюється Державною судовою адмiнiстрацiєю України;

абзац третiй виключено.

5. Виключено.

5-1. Виключено.

6. Установити, що Кабiнет Мiнiстрiв України пiсля завершення адмiнiстративно-територiальної реформи в частинi укрупнення адмiнiстративно-територiальних одиниць та набрання чинностi вiдповiдними змiнами до законiв з питань мiсцевого самоврядування визначає у проектi закону про Державний бюджет України обсяги мiжбюджетних трансфертiв для бюджетiв нових укрупнених адмiнiстративно-територiальних одиниць, що створилися.

7. Установити, що Кабiнет Мiнiстрiв України, Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевi державнi адмiнiстрацiї, виконавчi органи вiдповiдних мiсцевих рад забезпечують вiдповiдно до законодавства України надання пiльг окремим категорiям громадян шляхом запровадження соцiальних карток та проведення видаткiв вiдповiдно до цього Кодексу виключно iз застосуванням Єдиного державного автоматизованого реєстру осiб, якi мають право на пiльги.

8. Кабiнет Мiнiстрiв України має право встановлювати розмiри соцiальних виплат, не визначенi законом, в абсолютних сумах у межах бюджетних призначень, встановлених за вiдповiдними бюджетними програмами, до законодавчого врегулювання такого питання.

9. Установити, що до законодавчого врегулювання безспiрного списання коштiв бюджету та вiдшкодування збиткiв, завданих бюджету:

1) рiшення суду про стягнення (арешт) коштiв державного бюджету (мiсцевих бюджетiв) виконується виключно Казначейством України. Зазначенi рiшення передаються до Казначейства України для виконання.

Безспiрне списання коштiв державного бюджету (мiсцевих бюджетiв) здiйснюється Казначейством України у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, за черговiстю надходження таких рiшень, щодо видаткiв бюджету — в межах вiдповiдних бюджетних призначень та наданих бюджетних асигнувань.

Видатки бюджетних установ, щодо яких прийнято рiшення про накладення на них арешту, дозволяється здiйснювати в частинi видаткiв, якi статтею 55 цього Кодексу визначено як захищенi, у разi зазначення про це у судовому рiшеннi;

2) вiдшкодування вiдповiдно до закону шкоди, завданої фiзичнiй чи юридичнiй особi внаслiдок незаконно прийнятих рiшень, дiй чи бездiяльностi органiв державної влади (органiв влади Автономної Республiки Крим, органiв мiсцевого самоврядування), а також їх посадових i службових осiб при здiйсненнi ними своїх повноважень, здiйснюється державою (Автономною Республiкою Крим, органами мiсцевого самоврядування) за рахунок коштiв державного бюджету (мiсцевих бюджетiв) в межах бюджетних призначень за рiшенням суду у розмiрi, що не перевищує суми реальних збиткiв, у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Якщо для вiдшкодування такої шкоди необхiднi додатковi кошти понад обсяг бюджетних призначень, в установленому законодавством порядку подаються вiдповiднi пропозицiї щодо внесення змiн до закону про Державний бюджет України (рiшення про мiсцевий бюджет) та/або видiлення коштiв з резервного фонду державного бюджету (мiсцевого бюджету);

3) у разi безспiрного списання коштiв державного бюджету (мiсцевих бюджетiв) Казначейство України вiдображає в облiку вiдповiднi бюджетнi зобов’язання розпорядника бюджетних коштiв, з вини якого виникли такi зобов’язання. Погашення таких бюджетних зобов’язань здiйснюється виключно за рахунок бюджетних асигнувань цього розпорядника бюджетних коштiв. Одночасно розпорядник бюджетних коштiв зобов’язаний привести у вiдповiднiсть з бюджетними асигнуваннями iншi взятi бюджетнi зобов’язання;

4) списання коштiв за вiдповiдним рiшенням суду на користь працiвникiв, вiйськовослужбовцiв, осiб рядового i начальницького складу бюджетної установи, якi мають право на безоплатне або пiльгове матерiальне i побутове забезпечення, здiйснюється Казначейством України з рахункiв вiдповiдного розпорядника бюджетних коштiв в межах його бюджетних асигнувань;

5) списання коштiв з бюджету за рiшенням суду щодо повернення платнику податкiв надмiрно та/або помилково сплачених податкiв i зборiв та iнших доходiв бюджету провадиться у межах надмiрно та/або помилково сплачених ним до бюджету коштiв;

6) повернення за рiшенням суду вартостi конфiскованого або зверненого в дохiд держави судом майна здiйснюється у розмiрах сум коштiв, що надiйшли до бюджету вiд реалiзацiї цього майна, за вирахуванням сум податкiв i зборiв, що були нарахованi вiдповiдно до законодавства, але не сплаченi на момент реалiзацiї.

Оцiнка конфiскованого або зверненого в дохiд держави судом майна здiйснюється у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Реалiзацiя конфiскованого або зверненого в дохiд держави судом майна здiйснюється у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Вiдшкодування витрат, пов’язаних з транспортуванням, зберiганням, експертною оцiнкою, сертифiкацiєю конфiскованого або зверненого в дохiд держави судом майна, здiйснюється за рахунок бюджетних призначень уповноважених органiв державної влади в порядку, встановленому Мiнiстерством фiнансiв України.

Керiвники установ, вiдповiдальнi посадовi, службовi особи, якi здiйснюють облiк, розпорядження, зберiгання та реалiзацiю конфiскованого або зверненого в дохiд держави судом майна, при здiйсненнi таких повноважень несуть вiдповiдальнiсть за вчиненi дiї або бездiяльнiсть вiдповiдно до законодавства;

7) повернення за рiшенням суду конфiскованої (вилученої) нацiональної та iноземної валюти здiйснюється Казначейством України у валютi платежу, яка була зарахована до державного бюджету, або за заявою одержувача у гривневому еквiвалентi за офiцiйним обмiнним курсом Нацiонального банку України вiдповiдно до законодавства;

8) рiшення суду, що передбачають списання коштiв за видатками, бюджетнi призначення щодо яких не визначенi законом про Державний бюджет України (рiшенням про мiсцевий бюджет), пiдлягають оскарженню органами державної влади (органами влади Автономної Республiки Крим, органами мiсцевого самоврядування) в апеляцiйному, касацiйному порядку.

Списання коштiв державного бюджету (мiсцевих бюджетiв) на виконання рiшень судiв здiйснюється з часу встановлення щодо таких видаткiв бюджетних призначень у законi про Державний бюджет України (рiшеннi про мiсцевий бюджет) або у змiнах до них;

9) кошти, вiдшкодованi державою з державного бюджету (Автономною Республiкою Крим, органами мiсцевого самоврядування з мiсцевих бюджетiв) згiдно з цим пунктом, вважаються збитками державного бюджету (мiсцевих бюджетiв). За поданням Казначейства України органи прокуратури звертаються в iнтересах держави до суду з позовами про вiдшкодування збиткiв, завданих державному бюджету (мiсцевим бюджетам);

10) посадовi та службовi особи органiв державної влади (органiв влади Автономної Республiки Крим, органiв мiсцевого самоврядування), дiї яких завдали шкоди, що вiдшкодована з бюджету, несуть цивiльну, адмiнiстративну та кримiнальну вiдповiдальнiсть згiдно з законом.

У разi встановлення в дiях посадової, службової особи органiв державної влади (органiв влади Автономної Республiки Крим, органiв мiсцевого самоврядування) складу злочину за обвинувальним вироком суду щодо неї, який набрав законної сили, лише до такої особи може бути пред’явлено вимоги фiзичних i юридичних осiб щодо вiдшкодування упущеної майнової вигоди та моральної шкоди у встановленому порядку.

У разi встановлення в дiях посадової, службової особи органiв державної влади (органiв влади Автономної Республiки Крим, органiв мiсцевого самоврядування) складу злочину за обвинувальним вироком суду щодо неї, який набрав законної сили, органи державної влади (органи влади Автономної Республiки Крим, органи мiсцевого самоврядування) в установленому законодавством порядку реалiзовують право зворотної вимоги (регресу) до цiєї особи щодо вiдшкодування збиткiв, завданих державному бюджету (мiсцевим бюджетам), у розмiрi виплаченого вiдшкодування, якщо iнше не встановлено законодавством.

Органи державної влади (органи влади Автономної Республiки Крим, органи мiсцевого самоврядування) пiсля виконання рiшень суду про стягнення коштiв з рахункiв, на яких облiковуються кошти державного бюджету (мiсцевих бюджетiв), у випадках, визначених цим пунктом, проводять службове розслiдування щодо причетних посадових, службових осiб цих органiв, якщо рiшенням суду не встановлено в дiях посадових, службових осiб складу злочину.

За результатами службового розслiдування органи державної влади (органи влади Автономної Республiки Крим, органи мiсцевого самоврядування) та органи Казначейства України, у мiсячний строк можуть звернутися до суду з позовною заявою про вiдшкодування збиткiв, завданих державному бюджету (мiсцевим бюджетам), з пред’явленням зворотної вимоги (регресу) у розмiрi виплаченого вiдшкодування до посадових, службових осiб цих органiв, винних у завданнi збиткiв (крiм вiдшкодування виплат, пов’язаних iз трудовими вiдносинами та вiдшкодуванням моральної шкоди).

Якщо збитки, завданi державному бюджету (мiсцевому бюджету), є результатом спiльних дiй або бездiяльностi кiлькох посадових та службових осiб, що призвели до завдання шкоди фiзичним чи юридичним особам, такi посадовi та службовi особи несуть солiдарну вiдповiдальнiсть згiдно з та iншими законодавчими актами України.

9-1. Установити, що кошти фiнансового резерву для зняття з експлуатацiї атомних блокiв, що формується вiдповiдно до , Державне пiдприємство «Нацiональна атомна енергогенеруюча компанiя «Енергоатом» перераховує до спецiального фонду Державного бюджету України. Для зарахування цих коштiв Казначейство України вiдкриває вiдповiдний бюджетний рахунок за надходженнями.

10. Кабiнету Мiнiстрiв України до 1 березня 2015 року забезпечити:

проведення iнвентаризацiї всiх нормативно-правових актiв, що регламентують застосування галузевих нормативiв при здiйсненнi видаткiв мiсцевих бюджетiв, зокрема щодо мережi бюджетних установ, педагогiчного навантаження, нормативiв витрат бюджетних установ, та встановлення мiнiмального i максимального значення таких нормативiв залежно вiд обсягiв фiнансових ресурсiв;

затвердження державних соцiальних стандартiв i нормативiв вiдповiдно до статтi 94 цього Кодексу в описовому та вартiсному виглядi за кожним iз делегованих державою мiсцевому самоврядуванню повноважень у розрахунку на середньостатистичну адмiнiстративно-територiальну одиницю. Внести вiдповiднi змiни до нормативно-правових актiв, що регламентують застосування галузевих стандартiв надання соцiальних послуг та нормативiв при здiйсненнi видаткiв з мiсцевих бюджетiв, зокрема щодо мережi, штатних нормативiв, робочого навантаження, нормативiв витрат бюджетних установ, передбачивши можливiсть щорiчного коригування вартiсної величини державних соцiальних стандартiв залежно вiд змiни цiн та iнших умов їх формування.

11. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом року розробити проекти законiв України з питань охорони здоров’я, передбачивши здiйснення заходiв щодо:

передачi вiдомчих установ та закладiв охорони здоров’я (крiм установ та закладiв Збройних Сил України, iнших утворених вiдповiдно до законiв України вiйськових формувань та правоохоронних органiв, закладiв (установ) охорони здоров’я Державного управлiння справами, Нацiональної академiї наук України, клiнiк науково-дослiдних iнститутiв Нацiональної академiї медичних наук України) до сфери управлiння центрального органу виконавчої влади iз забезпечення реалiзацiї державної полiтики у сферi охорони здоров’я;

переходу у використаннi бюджетних коштiв вiд утримання державних та комунальних лiкувально-профiлактичних закладiв до оплати вiдповiдних медичних послуг (iз змiною органiзацiйно-правових форм господарювання таких закладiв);

запровадження нового механiзму фiнансового забезпечення первинної медико-санiтарної допомоги;

пiдготовки умов для переходу на страхову модель охорони здоров’я.

12. На перiод реалiзацiї :

1) Кабiнет Мiнiстрiв України має право змiнювати розмежування видаткiв на охорону здоров’я мiж мiсцевими бюджетами пiлотних регiонiв, встановлене статтями 89 та 90 цього Кодексу, та визначати особливостi фiнансового забезпечення закладiв охорони здоров’я, що є учасниками пiлотного проекту;

2) визначити видатки загального фонду мiсцевих бюджетiв пiлотних регiонiв на охорону здоров’я захищеними;

3) до видаткiв, що здiйснюються з обласних бюджетiв, бюджету мiста Києва та враховуються при визначеннi обсягу мiжбюджетних трансфертiв, належать видатки на вторинну (спецiалiзовану), третинну (високоспецiалiзовану) та екстрену медичну допомогу (заклади охорони здоров’я пiлотних регiонiв, якi забезпечують надання вiдповiдно вторинної (спецiалiзованої), третинної (високоспецiалiзованої) та екстреної медичної допомоги);

4) податок на доходи фiзичних осiб (крiм податку, визначеного пунктом 1-1 частини другої статтi 29 цього Кодексу), що сплачується (перераховується) згiдно з на територiї мiст обласного значення пiлотних регiонiв, як виняток з положень частини другої статтi 65 та пiдпункту 1 частини першої статтi 66 цього Кодексу зараховується у розмiрi: 50 вiдсоткiв — до обласних бюджетiв та 50 вiдсоткiв — до бюджетiв мiст обласного значення;

5) до завершення реорганiзацiї закладiв охорони здоров’я у пiлотних регiонах обласна рада може передавати кошти на здiйснення видаткiв мiсцевих бюджетiв щодо утримання закладiв охорони здоров’я районнiй, мiськiй (мiста обласного значення) радi у виглядi мiжбюджетного трансферту вiдповiдно до районного, мiського (мiста обласного значення) бюджету;

6) у разi несвоєчасного прийняття рiшення про мiсцевий бюджет у пiлотних регiонах положення статтi 79 цього Кодексу застосовуються з урахуванням змiни розмежування видаткiв на охорону здоров’я мiж районними бюджетами, бюджетами мiст обласного значення та обласним бюджетом.

12-1. Кабiнету Мiнiстрiв України до 1 сiчня 2013 року встановити перелiк квазiфiскальних операцiй i органiв влади (управлiння), вiдповiдальних за проведення оцiнки можливого впливу таких операцiй на показники бюджету.

13. Виключено

14. Установити, що:

1) Кабiнет Мiнiстрiв України забезпечує подання проектiв бюджетiв та кошторисiв фондiв загальнообов’язкового державного соцiального i пенсiйного страхування на плановий рiк Верховнiй Радi України та Президенту України не пiзнiше 15 вересня року, що передує плановому, разом з матерiалами, що згiдно iз статтею 38 цього Кодексу додаються до проекту закону про Державний бюджет України;

1-1) виключено;

2) кошти фондiв загальнообов’язкового державного соцiального та пенсiйного страхування обслуговуються органами, що здiйснюють казначейське обслуговування бюджетних коштiв, у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Платежi проводяться за такою прiоритетнiстю:

соцiальнi виплати застрахованим особам (членам їхнiх сiмей, iншим особам), у яких виникає право на отримання соцiального забезпечення, визначеного законодавством;

оплата працi працiвникiв фондiв, нарахування на оплату працi, оплата комунальних послуг та енергоносiїв;

iншi платежi;

3) фонди загальнообов’язкового державного соцiального i пенсiйного страхування щокварталу подають Верховнiй Радi України, Президенту України, Кабiнету Мiнiстрiв України, Рахунковiй палатi, Мiнiстерству фiнансiв України та Казначейству України звiти про виконання бюджетiв та кошторисiв вiдповiдних фондiв у порядку та термiни, встановленi Мiнiстерством фiнансiв України.

15. Дозволити Київськiй мiськiй радi, як виняток з положень статей 72 та 74 цього Кодексу, здiйснити у 2012 роцi запозичення до загального фонду бюджету мiста Київ для погашення заборгованостi за вексельними розрахунками з вiдшкодування рiзницi в тарифах на теплову енергiю.

15-1. Дозволити Мiнiстерству фiнансiв України, як виняток з положень статтi 41 цього Кодексу, здiйснювати у першому кварталi 2016 року державнi запозичення у межах загального обсягу витрат на обслуговування та погашення державного боргу у вiдповiдному перiодi.

16. Установити, що на перiод дiї норми цього Кодексу, що поширюються на Автономну Республiку Крим та мiсто Севастополь, застосовуються в особливому порядку.

17. Установити, що:

1) надходження нарахованих сум за останнiй звiтний (податковий) перiод 2014 року, податкового боргу, повернення помилково або надмiру сплачених сум з:

акцизного податку з операцiй з вiдчуження цiнних паперiв та операцiй з деривативами,

збору на розвиток виноградарства, садiвництва i хмелярства,

збору за провадження деяких видiв пiдприємницької дiяльностi,

абзац п’ятий виключено,

абзац шостий виключено

зараховуються (здiйснюються) до/з державного та/або мiсцевих бюджетiв у порядку та на умовах, якi дiяли до 1 сiчня 2015 року;

2) надходження нарахованих сум за останнiй звiтний (податковий) перiод 2014 року, податкового боргу, повернення помилково або надмiру сплачених сум з:

збору у виглядi цiльової надбавки до дiючого тарифу на електричну та теплову енергiю, крiм електроенергiї, виробленої квалiфiкованими когенерацiйними установками — як акцизного податку з вироблених в Українi пiдакцизних товарiв (продукцiї) за електричну енергiю,

екологiчного податку за викиди в атмосферне повiтря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення вiд:

- здiйснення торгiвлi на митнiй територiї України паливом власного виробництва та/або виробленим з давальницької сировини — як акцизного податку з вироблених в Українi пiдакцизних товарiв (продукцiї) з iнших нафтопродуктiв,

- ввезення палива на митну територiю України — як акцизного податку з ввезених на митну територiю України пiдакцизних товарiв (продукцiї) з iнших нафтопродуктiв,

плати за користування надрами — як рентної плати за користування надрами,

збору за користування радiочастотним ресурсом України — як рентної плати за користування радiочастотним ресурсом України,

збору за спецiальне використання води — як рентної плати за спецiальне використання води,

збору за спецiальне використання лiсових ресурсiв — як рентної плати за спецiальне використання лiсових ресурсiв,

збору за першу реєстрацiю транспортного засобу — як акцизного податку з вироблених в Українi або ввезених на митну територiю України пiдакцизних товарiв (продукцiї),

плати за землю — як податку на майно,

фiксованого сiльськогосподарського податку — як єдиного податку з сiльськогосподарських товаровиробникiв

зараховуються (здiйснюються) до/з державного та/або мiсцевих бюджетiв у пропорцiях, встановлених нормами цього Кодексу, що дiють з 1 сiчня 2015 року.

17-1. Установити, що надходження нарахованих сум за останнiй звiтний (податковий) перiод 2015 року, податкового боргу, повернення помилково або надмiру сплачених сум з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територiєю України та збору у виглядi цiльової надбавки до дiючого тарифу на природний газ для споживачiв усiх форм власностi зараховуються (здiйснюються) до/з державного бюджету у порядку та на умовах, якi дiяли до 1 сiчня 2016 року.

18. Установити, що програмно-цiльовий метод у бюджетному процесi на рiвнi мiсцевих бюджетiв, якi мають взаємовiдносини з державним бюджетом, застосовується, починаючи iз складання проектiв мiсцевих бюджетiв на 2017 рiк.

19. Протягом трьох рокiв пiсля набрання чинностi у законi про Державний бюджет України передбачати стабiлiзацiйну дотацiю (як додаткову дотацiю з державного бюджету мiсцевим бюджетам) в обсязi не менше 1 вiдсотка обсягу надходжень податкiв та зборiв до мiсцевих бюджетiв для покриття можливих фактичних диспропорцiй при запровадженнi нової моделi взаємовiдносин державного бюджету з мiсцевими бюджетами.

Порядок та умови надання стабiлiзацiйної дотацiї визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету.

20. Установити, що у 2016 роцi з бюджетiв сiл, селищ, мiст районного значення можуть здiйснюватися видатки, визначенi:

абзац другий пункту 20 виключено

пiдпунктом «а» пункту 2 частини першої статтi 89 цього Кодексу, а також пiдпунктом «б» пункту 2 частини першої статтi 89 цього Кодексу в частинi утримання навчально-виховних комплексiв «дошкiльний навчальний заклад — загальноосвiтнiй навчальний заклад», «загальноосвiтнiй навчальний заклад — дошкiльний навчальний заклад», за умови, що загальноосвiтнiй навчальний заклад — I ступеня;

пунктом 5 частини першої статтi 89 цього Кодексу в частинi утримання сiльських, селищних та мiських палацiв i будинкiв культури, клубiв, центрiв дозвiлля, iнших клубних закладiв та бiблiотек.

За зверненням сiльської, селищної, мiської (мiста районного значення) ради районна (мiська) рада приймає рiшення про передачу коштiв на здiйснення таких видаткiв сiльськiй, селищнiй, мiськiй (мiста районного значення) радi та у районному (мiському) бюджетi затверджує обсяги мiжбюджетних трансфертiв з районного бюджету бюджетам мiсцевого самоврядування (з бюджету мiста обласного значення бюджетам адмiнiстративно пiдпорядкованих йому сiл, селищ i мiст). При цьому обсяги зазначених мiжбюджетних трансфертiв визначаються за формулою, яка затверджується вiдповiдною районною (мiською) радою у додатку до рiшення про мiсцевий бюджет, та не можуть бути меншими обсягiв таких мiжбюджетних трансфертiв або видаткiв районного (мiського) бюджету (якщо видатки для зазначених установ здiйснювалися з районних (мiських) бюджетiв) на утримання зазначених установ, передбачених на 2015 рiк.

21. Установити, що погашення заборгованостi за середньостроковими позиками (крiм заборгованостi бюджетiв Автономної Республiки Крим) перед державним бюджетом, яка знаходиться на облiку в Казначействi України не здiйснюється до законодавчого врегулювання цього питання.

22. Установити, що в умовах воєнного стану:

1) не застосовуються такi норми цього Кодексу:

абзац третiй частини другої статтi 4;

стаття 23 щодо обов’язковостi погодження з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету рiшення Кабiнету Мiнiстрiв України про перерозподiл видаткiв бюджету i надання кредитiв з бюджету;

частина третя статтi 24;

частина третя статтi 27;

частина перша статтi 52;

частина друга статтi 54;

стаття 55;

2) Кабiнет Мiнiстрiв України може приймати рiшення:

за погодженням з Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України щодо скорочення видаткiв i кредитування державного бюджету та їх спрямування до резервного фонду державного бюджету з метою використання на потреби Збройних Сил України, iнших вiйськових формувань, правоохоронних та iнших державних органiв, залучених до виконання завдань щодо вiдсiчi збройної агресiї, забезпечення недоторканностi державного кордону та захисту держави (до початку роботи Верховної Ради України);

щодо порядку застосування i розмiрiв державних соцiальних стандартiв та гарантiй, виходячи з наявних фiнансових ресурсiв державного i мiсцевих бюджетiв та фондiв загальнообов’язкового державного соцiального i пенсiйного страхування;

3) мiжбюджетнi вiдносини регулюються вiдповiдно до закону про Державний бюджет України на вiдповiдний перiод на засадах, що забезпечують виконання органами державної влади, органами влади Автономної Республiки Крим, органами мiсцевого самоврядування покладених на них завдань i функцiй у такий перiод;

4) виконання повноважень органами Казначейства України на вiдповiднiй територiї України може здiйснюватися в особливому режимi у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

23. Установити, що частина третя статтi 24 цього Кодексу не застосовується у разi здiйснення згiдно iз законом заходiв з часткової мобiлiзацiї.

24. Установити, що виконання державного бюджету та мiсцевих бюджетiв у населених пунктах Донецької та Луганської областей, що розташованi на територiї проведення антитерористичної операцiї, перелiк яких затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України, здiйснюється з урахуванням таких особливостей:

1) витрати державного бюджету, у тому числi в частинi трансфертiв з державного бюджету мiсцевим бюджетам, здiйснюються пiсля повернення територiй пiд контроль державної влади;

2) перерахування трансфертiв мiсцевим бюджетам, передбачених у законi про Державний бюджет України, здiйснюється у порядку, затвердженому Кабiнетом Мiнiстрiв України;

3) за рiшеннями Президента України, вiдповiдних органiв державної влади або їх посадових осiб може запроваджуватися особливий порядок дiяльностi учасникiв бюджетного процесу на вiдповiднiй територiї України та/або вiдбуватися зупинення, поновлення їхньої дiяльностi, їх перемiщення, реорганiзацiя, лiквiдацiя.

4) тимчасово, до повернення населених пунктiв пiд контроль державної влади, залишки коштiв мiсцевих бюджетiв таких населених пунктiв, що облiковуються станом на 1 сiчня 2016 року на рахунках в органах Казначейства України, зараховуються до спецiального фонду вiдповiдних обласних бюджетiв Донецької та Луганської областей. Залишки коштiв перераховуються органами Казначейства України i вiдображаються ними у бухгалтерському облiку та звiтностi про виконання мiсцевих бюджетiв за класифiкацiєю фiнансування бюджету. Зарахованi до обласних бюджетiв залишки коштiв спрямовуються на:

вiдновлення об’єктiв соцiальної i транспортної iнфраструктури, житлового фонду, систем забезпечення життєдiяльностi, включаючи їх утримання, та соцiально-економiчний розвиток Донецької та Луганської областей;

погашення з обласного бюджету Донецької областi мiсцевого боргу Донецької мiської ради, що виник за кредитом, отриманим у публiчному акцiонерному товариствi «Державний експортно-iмпортний банк України» (кредитний договiр №151110К26 вiд 5 листопада 2010 року). Уповноважити Донецьку обласну державну адмiнiстрацiю, Донецьку обласну вiйськово-цивiльну адмiнiстрацiю забезпечити погашення заборгованостi Донецької мiської ради за таким кредитом.

Перелiки об’єктiв i заходiв, що будуть здiйснюватися за рахунок зазначених залишкiв коштiв, затверджуються вiдповiдними обласними державними адмiнiстрацiями, обласними вiйськово-цивiльними адмiнiстрацiями за погодженням iз Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету. При цьому до таких перелiкiв не можуть бути включенi об’єкти i заходи на територiях окремих районiв, мiст, селищ i сiл, де органи державної влади тимчасово не здiйснюють своїх повноважень, та у населених пунктах, що розташованi на лiнiї зiткнення.

25. Контроль за використанням бюджетних коштiв щодо власних надходжень державних i комунальних вищих навчальних закладiв, наукових установ та закладiв культури, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згiдно з основною дiяльнiстю, благодiйнi внески та гранти, здiйснюється у порядку, затвердженому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

26. Установити, що норми i положення статей 20, 21, 22, 23, 30, 31, 37, 39, 48, 50, 51, 52 та 54 (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., № 13, ст. 178); статей 5 та 6 (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., № 4, ст. 94); (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., № 15, ст. 111); частин першої та другої статтi 9, статей 14, 22, 36, 37 та 43 (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399); частини другої статтi 12, пункту «ж» частини першої статтi 77 (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., № 4, ст. 19); статей 12, 13, 14, 15 та 16 (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., № 45, ст. 425); статтi 9 (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., № 4, ст. 18); статтi 43 (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., № 50, ст. 433); статей 6-1, 6-2, 6-3 та 6-4 (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., № 24, ст. 182); статтi 4 (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., № 12, ст. 187); (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., № 37–38, ст. 2004); частини першої статтi 25, частини другої статтi 35, частини четвертої статтi 36, частини п’ятої статтi 41, статтi 57, частини другої статтi 61 (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., № 21, ст. 84); абзацу другого частини шостої статтi 11, частин першої, другої, п’ятої статтi 14, статтi 21, абзацiв другого – дев’ятого частини першої статтi 25 (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., № 28, ст. 230); абзацу першого частини другої, абзацiв другого, четвертого та п’ятого частини третьої статтi 18, абзацу третього частини четвертої статтi 21, абзацу першого частини першої статтi 22 (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., № 46, ст. 393); частини другої статтi 14, абзацу другого частини шостої статтi 16, абзацу другого частини третьої статтi 30, частини п’ятої статтi 35 (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., № 49, ст. 259); абзацу другого частини першої статтi 26, статтi 28 (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., № 24, ст. 243); статтi 5 (Вiдомостi Верховної Ради України, 2008 р., № 42-43, ст. 293); частини першої статтi 25, статтi 26 (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., № 5, ст. 29); частини третьої статтi 22, частини третьої статтi 29 (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., № 24, ст. 168); статтi 14 (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., № 27, ст. 904); статтi 44 (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., № 45, ст. 397); частини третьої статтi 119, статтi 250 (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375); частини другої статтi 13, частини першої статтi 14, абзацу сьомого частини другої статтi 21 (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., № 26, ст. 350); абзацiв восьмого та дев’ятого частини другої статтi 28 (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., № 25, ст. 191); частини четвертої статтi 19 (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., № 2, ст. 10); частини четвертої статтi 23, частин третьої, дев’ятнадцятої, двадцятої, двадцять дев’ятої статтi 24, частини третьої статтi 34 (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., № 2–3, ст. 20); частин третьої, четвертої та п’ятої статтi 26 (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., № 7, ст. 50); частини третьої статтi 69, статтi 129, частини першої статтi 144 (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., №№ 41–45, ст. 529); пункту 6 роздiлу VI «Прикiнцевi та перехiднi положення» (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., № 51, ст. 577); абзацу п’ятого частини третьої статтi 5, частини п’ятої статтi 19 (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., № 30, ст. 142); абзацу другого пункту 30 частини першої статтi 26 (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170); другого речення частини п’ятої статтi 6 (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., № 32, ст. 453); абзацу третього частини другої статтi 47 (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., № 32, ст. 215); частини третьої статтi 15 (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., № 23, ст. 177); частин четвертої, п’ятої, шостої статтi 14 (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., № 50, ст. 302);частини першої статтi 25 (Вiдомостi Верховної Ради України, 2008 р., № 45, ст. 313); (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., № 26, ст. 273); статтi 16 (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., № 49, ст. 2056); частини першої статтi 21 (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст. 324); абзацiв третього i четвертого пiдпункту 8 пункту 8 роздiлу I (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., № 29, ст. 942); статтi 9-1, абзацiв першого i другого пункту 2 статтi 15 (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., № 15, ст. 190); частини сьомої статтi 21 (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., № 17, ст. 594), абзацу шостого частини третьої статтi 6 (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., № 16, ст. 255); статей 6 i 7 (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., № 26, ст. 896); статтi 81, частин шiстнадцятої, сiмнадцятої,вiсiмнадцятої статтi 86, пунктiв 13, 14 роздiлу XIII «Перехiднi положення» застосовуються у порядку та розмiрах, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України, виходячи з наявних фiнансових ресурсiв державного i мiсцевого бюджетiв та бюджетiв фондiв загальнообов’язкового державного соцiального страхування.

27. Установити, що у 2015 роцi у разi утворення нових державних органiв, дiяльнiсть яких спрямовується i координується Кабiнетом Мiнiстрiв України безпосередньо, Кабiнет Мiнiстрiв України може визначати такi державнi органи головними розпорядниками коштiв державного бюджету (вiдповiдальними виконавцями бюджетних програм) та вiдкривати їм новi бюджетнi програми, якщо iнше не передбачено законом про Державний бюджет України.

28. Установити, що:

положення щодо державних iнвестицiйних проектiв i державних капiтальних вкладень, визначенi частинами третьою та четвертою статтi 32 i пунктом 4-1 частини першої статтi 38 цього Кодексу, застосовуються, починаючи з формування проекту Державного бюджету України на 2016 рiк;

положення частин другої i третьої до державних iнвестицiйних проектiв не застосовуються.

29. Кабiнет Мiнiстрiв України, Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевi державнi адмiнiстрацiї, виконавчi органи вiдповiдних мiсцевих рад включають до програм енергозбереження показники скорочення головними розпорядниками бюджетних коштiв обсягiв споживання комунальних послуг та енергоносiїв за рахунок здiйснення енергозберiгаючих заходiв у межах надходжень вiдповiдного бюджету, а також виконання енергосервiсу.

30. Установити, що положення щодо рiшень Уповноваженого органу з питань державної допомоги, визначене частиною четвертою статтi 35 цього Кодексу, застосовується починаючи з формування проекту Державного бюджету України на 2019 рiк.

31. Установити, що частина шоста статтi 16, частина сьома статтi 17 та частина сьома статтi 74 цього Кодексу не застосовуються щодо боргових зобов’язань, зазначених у , протягом строку дiї рiшення Кабiнету Мiнiстрiв України або мiської ради, прийнятого згiдно зi статтям 1 та 2 зазначеного Закону.

<полное_название xml:id="x3cz77jrfw5s4kn39rdi0scthg"/>

32. Частина дев’ята статтi 45 цього Кодексу застосовується, починаючи iз складання проекту Державного бюджету України на 2016 рiк.

33. Установити, що з 1 вересня 2015 року до 1 сiчня 2017 року запроваджується експеримент з фiнансового забезпечення реалiзацiї заходiв з розвитку автомобiльних дорiг загального користування державного значення у Волинськiй, Львiвськiй, Одеськiй i Чернiвецькiй областях та мiстi Києвi.

Перелiк об’єктiв, щодо яких здiйснюється реалiзацiя зазначених заходiв згiдно з експериментом, затверджується вiдповiдною обласною, Київською мiською державними адмiнiстрацiями за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi дорожнього господарства.

На перiод проведення експерименту для реалiзацiї зазначених заходiв до спецiальних фондiв вiдповiдних обласних бюджетiв та бюджету мiста Києва, як виняток з положень частини другої статтi 29, статтi 69-1, частини другої статтi 85, статей 87 i 91 цього Кодексу, спрямовуються 50 вiдсоткiв суми перевиконання загального обсягу щомiсячних iндикативних показникiв надходжень митних платежiв (мито, акцизний податок з ввезених на митну територiю України пiдакцизних товарiв (продукцiї), податок на додану вартiсть з ввезених на митну територiю України товарiв (продукцiї)), що справляються пiд час митного оформлення товарiв на територiях вiдповiдно Волинської, Львiвської, Одеської та Чернiвецької областей та мiста Києва, у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Кабiнету Мiнiстрiв України:

затвердити методику розрахунку щомiсячних iндикативних показникiв надходжень митних платежiв у територiальному розрiзi з урахуванням вiдповiдних надходжень за три останнi бюджетнi перiоди та iнших факторiв, що впливають на обсяги таких платежiв;

погодити щомiсячнi iндикативнi показники надходжень митних платежiв з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету;

щомiсячно iнформувати Верховну Раду України, Президента України та Рахункову палату про реалiзацiю експерименту (з наведенням вiдповiдних щомiсячних iндикативних показникiв, фактичних надходжень та обсягiв спрямування бюджетних коштiв до спецiальних фондiв обласних бюджетiв та бюджету мiста Києва, а також iнформацiї про використання таких бюджетних коштiв).

34. Установити, що держава або територiальна громада мiста виконує свої:

1) зобов’язання здiйснити платежi (далi — платiжнi зобов’язання), що виникли за правочинами з державним боргом за державними зовнiшнiми запозиченнями, гарантованим державою боргом за зовнiшнiми кредитами (позиками) або з мiсцевим боргом за мiсцевими зовнiшнiми запозиченнями за перелiком згiдно з додатком до щодо обмiну (змiни умов дiючих позик), випуску та продажу вiдповiдних боргових зобов’язань, якщо умови вiдповiдних боргових зобов’язань змiненi в результатi вчинення таких правочинiв; та

2) платiжнi зобов’язання держави за державними зовнiшнiми запозиченнями та гарантованим державою боргом або у випадку територiальної громади мiста за мiсцевим боргом, що не включенi до перелiку згiдно з додатком до ;

перед виконанням платiжних зобов’язань держави за державними зовнiшнiми запозиченнями та гарантованим державою боргом або платiжних зобов’язань територiальної громади мiста за мiсцевим боргом, що включенi до перелiку згiдно з додатком до , стосовно яких не були вчиненi правочини щодо обмiну (змiни умов дiючих позик), випуску або продажу вiдповiдних боргових зобов’язань та не змiнено умови вiдповiдних боргових зобов’язань (далi — зобов’язання з нижчим прiоритетом), за умови, що платежi за вiдповiдними зобов’язаннями з нижчим прiоритетом тимчасово зупиненi згiдно iз законодавством України.

Якщо будь-яке iснуюче або майбутнє платiжне зобов’язання держави за державним зовнiшнiм запозиченням, державною гарантiєю або територiальної громади мiста за мiсцевим запозиченням передбачає умову про те, що платiжнi зобов’язання держави або територiальної громади мiста мають однаковий прiоритет з iншими незабезпеченими та непiдпорядкованими платiжними зобов’язаннями держави або вiдповiдно територiальної громади мiста, така умова не зобов’язує державу або територiальну громаду мiста здiйснювати:

платежi рiвними чи пропорцiйними частинами за таким платiжним зобов’язанням держави або територiальної громади мiста та iншими платiжними зобов’язаннями держави або територiальної громади мiста;

платежi за будь-яким платiжним зобов’язанням держави або територiальної громади мiста одночасно iз здiйсненням платежу або як передумова для здiйснення платежу за будь-яким iншим платiжним зобов’язанням держави або територiальної громади мiста.

35. Право на розмiщення державних деривативiв належить державi в особi Мiнiстра фiнансiв України за дорученням Кабiнету Мiнiстрiв України. Умови розмiщення державних деривативiв визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Пiд час здiйснення розмiщення державних деривативiв Мiнiстр фiнансiв України за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України має право брати зобов’язання вiд iменi України, пов’язанi iз здiйсненням такого розмiщення державних деривативiв, у тому числi щодо вiдмови вiд суверенного iмунiтету в можливих судових справах, пов’язаних iз здiйсненням виплат за державними деривативами вiдповiдно до їх умов розмiщення.

Видатки на виплати за державними деривативами здiйснюються Мiнiстерством фiнансiв України вiдповiдно до умов розмiщення державних деривативiв, а також нормативно-правових актiв, якими затвердженi умови розмiщення державних деривативiв, незалежно вiд обсягу коштiв, визначених на цю мету в законi про Державний бюджет України.

З моменту виникнення пiдстав для здiйснення видаткiв на виплати за державними деривативами вiдповiдно до умов розмiщення Мiнiстерство фiнансiв України невiдкладно iнформує про це Кабiнет Мiнiстрiв України. Кабiнет Мiнiстрiв України невiдкладно iнформує про очiкуванi видатки Державного бюджету України Верховну Раду України та подає у двотижневий строк пропозицiї про внесення змiн до закону про Державний бюджет України.

36. Установити, що пiд час здiйснення правочинiв з державним боргом за державними зовнiшнiми запозиченнями i гарантованим державою боргом за зовнiшнiми кредитами (позиками) вiдповiдно до умов, затверджених Кабiнетом Мiнiстрiв України, сума (обсяг) чистого прибутку (доходу) для цiлей сплати частини чистого прибутку (доходу), передбаченої статтею 29 цього Кодексу та , зменшується на суму, визначену вiдповiдно до .

37. Установити, що у разi виконання державою гарантiйних зобов’язань перед кредиторами шляхом здiйснення платежiв за рахунок коштiв державного бюджету або шляхом укладення з такими кредиторами договорiв про реструктурування сум, повернення яких гарантовано, у суб’єктiв господарювання, зобов’язання яких гарантованi, передбачена частиною восьмою статтi 17 цього Кодексу прострочена заборгованiсть перед державою за кредитами (позиками), залученими пiд державнi гарантiї, може не виникати, якщо це передбачено затвердженими Кабiнетом Мiнiстрiв України умовами правочинiв з державним боргом за державними зовнiшнiми запозиченнями або гарантованим державою боргом.

38. Установити, що в перiод створення об’єднаних територiальних громад положення окремих статей цього Кодексу стосовно формування та виконання районного бюджету районiв, у яких утворено об’єднанi територiальнi громади вiдповiдно до закону та перспективного плану формування територiй громад, та бюджету об’єднаної територiальної громади, що створена згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад, на перший плановий бюджетний перiод пiсля такого об’єднання застосовуються з урахуванням таких особливостей:

1) пункту 5 частини другої статтi 41 цього Кодексу — до набрання чинностi законом про Державний бюджет України на поточний бюджетний перiод перерахування з державного бюджету мiсцевим бюджетам базової дотацiї, освiтньої та медичної субвенцiй, субвенцiї на пiдготовку робiтничих кадрiв, субвенцiї на забезпечення медичних заходiв окремих державних програм та комплексних заходiв програмного характеру, а також до державного бюджету з мiсцевих бюджетiв реверсної дотацiї здiйснюється вiдповiдно до обсягiв, визначених у проектi закону про Державний бюджет України на вiдповiдний бюджетний перiод, поданому Кабiнетом Мiнiстрiв України до Верховної Ради України;

2) абзацу другого частини другої статтi 77 цього Кодексу — у разi неприйняття закону про Державний бюджет України до 1 грудня року, що передує плановому, мiсцева рада при затвердженнi мiсцевого бюджету враховує обсяги мiжбюджетних трансфертiв (освiтня субвенцiя, субвенцiя на пiдготовку робiтничих кадрiв, медична субвенцiя, субвенцiя на забезпечення медичних заходiв окремих державних програм та комплексних заходiв програмного характеру, базова та реверсна дотацiї), визначенi у проектi закону про Державний бюджет України на вiдповiдний бюджетний перiод, поданому Кабiнетом Мiнiстрiв України до Верховної Ради України;

3) частини першої статтi 79 цього Кодексу — якщо до початку нового бюджетного перiоду не прийнято рiшення про мiсцевий бюджет, районна державна адмiнiстрацiя, виконавчий орган мiсцевої ради має право здiйснювати витрати мiсцевого бюджету лише на цiлi, визначенi у проектi рiшення про мiсцевий бюджет на вiдповiдний бюджетний перiод, схваленому районною державною адмiнiстрацiєю, виконавчим органом мiсцевої ради та поданому на розгляд мiсцевої ради. При цьому щомiсячнi бюджетнi асигнування мiсцевого бюджету сумарно не можуть перевищувати 1/12 обсягу витрат бюджету, передбачених проектом рiшення про мiсцевий бюджет на вiдповiдний бюджетний перiод, схваленим районною державною адмiнiстрацiєю, виконавчим органом мiсцевої ради та поданим на розгляд мiсцевої ради (крiм випадкiв, передбачених частиною шостою статтi 16 та частиною четвертою статтi 23 цього Кодексу, а також з урахуванням необхiдностi проведення захищених видаткiв мiсцевого бюджету), з урахуванням мiжбюджетних трансфертiв, якi визначенi законом про Державний бюджет України на вiдповiдний бюджетний перiод (у разi несвоєчасного набрання чинностi таким законом — проектом закону про Державний бюджет України на вiдповiдний бюджетний перiод, поданим Кабiнетом Мiнiстрiв України до Верховної Ради України).

39. Районнi ради здiйснюють передачу iз спiльної власностi територiальних громад сiл, селищ, мiст у власнiсть об’єднаних територiальних громад, що створюються згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад, вiдповiдних бюджетних установ, розташованих на їхнiй територiї, вiдповiдно до розмежування видаткiв мiж бюджетами, визначеного цим Кодексом.

40. Установити, що пiд час здiйснення повноважень з контролю за дотриманням бюджетного законодавства в частинi монiторингу пенсiй, допомог, пiльг, субсидiй, iнших соцiальних виплат Мiнiстерство фiнансiв України має право отримувати iнформацiю, що мiстить банкiвську таємницю, персональнi данi.

Для отримання та обробки таких персональних даних Мiнiстерство фiнансiв України не потребує отримання на це згоди фiзичних осiб, якщо таку згоду надано iншому центральному органу виконавчої влади пiд час подання такої iнформацiї.

Президент України
В. Янукович

м. Київ
08 липня 2010 року
№ 2456-VI

Додати у ВибранеДо списку

Вибране
Вибране
  • Мої закладки
  • Бажані покупки
Назва Додаткові дії
Продовжити покупки Перейти до кошика