Сайт не оновлюється, тож текст офіційного документу може бути застарілим. Безплатна база офіційних документів завжди в АКТУАЛЬНОМУ СТАНІ за новою адресою edirshkoly.mcfr.ua

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07 грудня 1984 року № 8073-X
Додати у Вибране

КОДЕКС УКРАЇНИ
ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Кодекс введено в дію з 1 червня 1985 року
Постановою Верховної Ради Українcької РСР від 07.12.1984 № 8074-X

Останнi змiни внесено:

<полное_название xml:id="x2h0fbb34kjuoeubsuhqc4gdvn">Роздiл I. Загальнi положення

Роздiл I. Загальнi положення

<полное_название xml:id="xcgpxu2emrcmskkzhm6wiaao5f">Глава 1. Загальнi положення

Глава 1. Загальнi положення

<полное_название xml:id="x7nvv6l409m5svk993mupi8i7y">Стаття 1. Завдання Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення

Стаття 1. Завдання Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення

Завданням Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення є охорона прав i свобод громадян, власностi, конституцiйного ладу України, прав i законних iнтересiв пiдприємств, установ i органiзацiй, встановленого правопорядку, змiцнення законностi, запобiгання правопорушенням, виховання громадян у дусi точного i неухильного додержання i законiв України, поваги до прав, честi i гiдностi iнших громадян, до правил спiвжиття, сумлiнного виконання своїх обов’язкiв, вiдповiдальностi перед суспiльством.

<полное_название xml:id="x1kycd05acuof07cwrmxs1w6ci">Стаття 2. Законодавство України про адмiнiстративнi правопорушення

Стаття 2. Законодавство України про адмiнiстративнi правопорушення

Законодавство України про адмiнiстративнi правопорушення складається з цього Кодексу та iнших законiв України.

Закони України про адмiнiстративнi правопорушення до включення їх у встановленому порядку до цього Кодексу застосовуються безпосередньо.

Положення цього Кодексу поширюються i на адмiнiстративнi правопорушення, вiдповiдальнiсть за вчинення яких передбачена законами, ще не включеними до Кодексу.

Питання щодо адмiнiстративної вiдповiдальностi за порушення митних правил регулюються .

<полное_название xml:id="x5q4z150tu3qajkaqyww1v48mw">Стаття 3. Виключена

Стаття 3. Виключена

<полное_название xml:id="x7ml5fnkrqtc1rhtttox9fkfni">Стаття 4. Виключена

Стаття 4. Виключена

<полное_название xml:id="xcklxveuxjutefnl427wsquny8">Стаття 5. Повноваження мiсцевих рад щодо прийняття рiшень, за порушення яких передбачається адмiнiстративна вiдповiдальнiсть

Стаття 5. Повноваження мiсцевих рад щодо прийняття рiшень, за порушення яких передбачається адмiнiстративна вiдповiдальнiсть

Сiльськi, селищнi, мiськi, обласнi ради мають право приймати в межах, що визначаються законами, рiшення з питань боротьби зi стихiйним лихом i епiдемiями, якi передбачають за їх порушення адмiнiстративну вiдповiдальнiсть, а також рiшення з питань боротьби з епiзоотiями, за порушення яких вiдповiдальнiсть встановлено статтею 107 цього Кодексу.

Сiльськi, селищнi, мiськi ради встановлюють вiдповiдно до законодавства правила, за порушення яких адмiнiстративну вiдповiдальнiсть передбачено статтями 152, 159 i 182 цього Кодексу.

<полное_название xml:id="xa1c0ijxtpdgfwgj03c1y4k48d">Стаття 6. Запобiгання адмiнiстративним правопорушенням

Стаття 6. Запобiгання адмiнiстративним правопорушенням

Органи виконавчої влади та органи мiсцевого самоврядування, громадськi органiзацiї, трудовi колективи розробляють i здiйснюють заходи, спрямованi на запобiгання адмiнiстративним правопорушенням, виявлення й усунення причин та умов, якi сприяють їх вчиненню, на виховання громадян у дусi високої свiдомостi i дисциплiни, суворого додержання законiв України.

Органи мiсцевого самоврядування, мiсцевi державнi адмiнiстрацiї, забезпечуючи вiдповiдно до України додержання законiв, охорону державного i громадського порядку, прав громадян, координують на своїй територiї роботу всiх державних i громадських органiв по запобiганню адмiнiстративним правопорушенням, керують дiяльнiстю, адмiнiстративних комiсiй та iнших пiдзвiтних їм органiв, покликаних вести боротьбу з адмiнiстративними правопорушеннями.

<полное_название xml:id="xdbguv5l2thgc1uchg7gk5u16t">Стаття 7. Забезпечення законностi при застосуваннi заходiв впливу за адмiнiстративнi правопорушення

Стаття 7. Забезпечення законностi при застосуваннi заходiв впливу за адмiнiстративнi правопорушення

Нiхто не може бути пiдданий заходу впливу в зв’язку з адмiнiстративним правопорушенням iнакше як на пiдставах i в порядку, встановлених законом.

Провадження в справах про адмiнiстративнi правопорушення здiйснюється на основi суворого додержання законностi.

Застосування уповноваженими на те органами i посадовими особами заходiв адмiнiстративного впливу провадиться в межах їх компетенцiї, у точнiй вiдповiдностi з законом.

Додержання вимог закону при застосуваннi заходiв впливу за адмiнiстративнi правопорушення забезпечується систематичним контролем з боку вищестоящих органiв i посадових осiб, правом оскарження, iншими встановленими законом способами.

Прокурор здiйснює нагляд за додержанням законiв при застосуваннi заходiв впливу за адмiнiстративнi правопорушення шляхом реалiзацiї повноважень щодо нагляду за додержанням законiв при застосуваннi заходiв примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

<полное_название xml:id="xaua3n7p3snbv5v5049v28vgic">Стаття 8. Чиннiсть закону про вiдповiдальнiсть за адмiнiстративнi правопорушення

Стаття 8. Чиннiсть закону про вiдповiдальнiсть за адмiнiстративнi правопорушення

Особа, яка вчинила адмiнiстративне правопорушення, пiдлягає вiдповiдальностi на пiдставi закону, що дiє пiд час i за мiсцем вчинення правопорушення.

Закони, якi пом’якшують або скасовують вiдповiдальнiсть за адмiнiстративнi правопорушення, мають зворотну силу, тобто поширюються i на правопорушення, вчиненi до видання цих законiв. Закони, якi встановлюють або посилюють вiдповiдальнiсть за адмiнiстративнi правопорушення, зворотної сили не мають.

Провадження в справах про адмiнiстративнi правопорушення ведеться на пiдставi закону, що дiє пiд час i за мiсцем розгляду справи про правопорушення.

<полное_название xml:id="x1qyhd4h3hgq5jboh3z7x8asxp">Роздiл II. Адмiнiстративне правопорушення i адмiнiстративна вiдповiдальнiсть

Роздiл II. Адмiнiстративне правопорушення i адмiнiстративна вiдповiдальнiсть

<полное_название xml:id="x1wenops3k115n02io103bo3jv">Роздiл I. Загальна частина

I. Загальна частина

<полное_название xml:id="x6fm6by0dx5blwl9rlox1nf2ox">Глава 2. Адмiнiстративне правопорушення i адмiнiстративна вiдповiдальнiсть

Глава 2. Адмiнiстративне правопорушення i адмiнiстративна вiдповiдальнiсть

<полное_название xml:id="xcewdqomhkarbc4j8fwwjdsmab">Стаття 9. Поняття адмiнiстративного правопорушення

Стаття 9. Поняття адмiнiстративного правопорушення

Адмiнiстративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дiя чи бездiяльнiсть, яка посягає на громадський порядок, власнiсть, права i свободи громадян, на встановлений порядок управлiння i за яку законом передбачено адмiнiстративну вiдповiдальнiсть.

Адмiнiстративна вiдповiдальнiсть за правопорушення, передбаченi цим Кодексом, настає, якщо цi порушення за своїм характером не тягнуть за собою вiдповiдно до закону кримiнальної вiдповiдальностi.

<полное_название xml:id="x5m0lckicw413j6ybytevmso6r">Стаття 10. Вчинення адмiнiстративного правопорушення умисно

Стаття 10. Вчинення адмiнiстративного правопорушення умисно

Адмiнiстративне правопорушення визнається вчиненим умисно, коли особа, яка його вчинила, усвiдомлювала протиправний характер своєї дiї чи бездiяльностi, передбачала її шкiдливi наслiдки i бажала їх або свiдомо допускала настання цих наслiдкiв.

<полное_название xml:id="x5e1kdmgmq1pv14ypsj0oij4ja">Стаття 11. Вчинення адмiнiстративного правопорушення з необережностi

Стаття 11. Вчинення адмiнiстративного правопорушення з необережностi

Адмiнiстративне правопорушення визнається вчиненим з необережностi, коли особа, яка його вчинила, передбачала можливiсть настання шкiдливих наслiдкiв своєї дiї чи бездiяльностi, але легковажно розраховувала на їх вiдвернення або не передбачала можливостi настання таких наслiдкiв, хоч повинна була i могла їх передбачити.

<полное_название xml:id="x7zevtnsoe9pe93j7s6tmktk2z">Стаття 12. Вiк, пiсля досягнення якого настає адмiнiстративна вiдповiдальнiсть

Стаття 12. Вiк, пiсля досягнення якого настає адмiнiстративна вiдповiдальнiсть

Адмiнiстративнiй вiдповiдальностi пiдлягають особи, якi досягли на момент вчинення адмiнiстративного правопорушення шiстнадцятирiчного вiку.

<полное_название xml:id="x7e3ctelx89u1yb1q62wnvlhv9">Стаття 13. Вiдповiдальнiсть неповнолiтнiх

Стаття 13. Вiдповiдальнiсть неповнолiтнiх

До осiб вiком вiд шiстнадцяти до вiсiмнадцяти рокiв, якi вчинили адмiнiстративнi правопорушення, застосовуються заходи впливу, передбаченi статтею 241 цього Кодексу.

У разi вчинення особами вiком вiд шiстнадцяти до вiсiмнадцяти рокiв адмiнiстративних правопорушень, передбачених статтями 44, 51, 121–127, частинами першою, другою i третьою статтi 130, статтею 139, частиною другою статтi 156, статтями 173, 174, 185, 190–195 цього Кодексу, вони пiдлягають адмiнiстративнiй вiдповiдальностi на загальних пiдставах. З урахуванням характеру вчиненого правопорушення та особи правопорушника до зазначених осiб (за винятком осiб, якi вчинили правопорушення, передбаченi статтею 185) можуть бути застосованi заходи впливу, передбаченi статтею 24-1 цього Кодексу.

<полное_название xml:id="x3g6z3ipvbbsv5apfcjxzlarre">Стаття 14. Вiдповiдальнiсть посадових осiб

Стаття 14. Вiдповiдальнiсть посадових осiб

Посадовi особи пiдлягають адмiнiстративнiй вiдповiдальностi за адмiнiстративнi правопорушення, зв’язанi з недодержанням установлених правил у сферi охорони порядку управлiння, державного i громадського порядку, природи, здоров’я населення та iнших правил, забезпечення виконання яких входить до їх службових обов’язкiв.

<полное_название xml:id="xmdbweyi5f3fwogcee0g3kbow">Стаття 14-1. Вiдповiдальнiсть власникiв (спiввласникiв) транспортних засобiв

Стаття 14-1. Вiдповiдальнiсть власникiв (спiввласникiв) транспортних засобiв

До адмiнiстративної вiдповiдальностi за правопорушення у сферi забезпечення безпеки дорожнього руху у разi їх фiксацiї працюючими в автоматичному режимi спецiальними технiчними засобами, що мають функцiї фото- i кiнозйомки, вiдеозапису, чи засобами фото- i кiнозйомки, вiдеозапису притягаються власники (спiввласники) транспортних засобiв.

За наявностi обставин, якi свiдчать про вчинення порушення, передбаченого частиною першою цiєї статтi, iншою особою, власник (спiввласник) транспортного засобу може протягом десяти днiв з дня вручення йому постанови про накладення штрафу повiдомити про вiдповiднi обставини (транспортний засiб знаходився у володiннi чи користуваннi iншої особи, вибув з його володiння внаслiдок протиправних дiй iнших осiб тощо) орган (посадову особу), що винiс постанову про накладення адмiнiстративного стягнення. На перiод з’ясування та перевiрки цих обставин виконання постанови про накладення адмiнiстративного стягнення зупиняється до моменту встановлення особи, яка вчинила це правопорушення.

<полное_название xml:id="x7coko2vwju6fxnkmjvppn5ir">Стаття 14-2. Вiдповiдальнiсть за адмiнiстративнi правопорушення у сферi забезпечення безпеки дорожнього руху, зафiксованi в автоматичному режимi

Стаття 14-2. Вiдповiдальнiсть за адмiнiстративнi правопорушення у сферi забезпечення безпеки дорожнього руху, зафiксованi в автоматичному режимi

Адмiнiстративну вiдповiдальнiсть за правопорушення у сферi забезпечення безпеки дорожнього руху, зафiксованi в автоматичному режимi (за допомогою технiчних засобiв, що дають змогу здiйснювати фотозйомку або вiдеозапис та функцiонують згiдно iз законодавством про захист iнформацiї в iнформацiйно-телекомунiкацiйних системах), несуть юридичнi та фiзичнi особи, за якими зареєстровано транспортний засiб.

У разi якщо транспортний засiб зареєстровано за межами територiї України i такий транспортний засiб вiдповiдно до законодавства не пiдлягає державнiй реєстрацiї в Українi, до адмiнiстративної вiдповiдальностi за правопорушення у сферi забезпечення безпеки дорожнього руху, зафiксованi в автоматичному режимi, притягається особа, яка ввезла такий транспортний засiб на територiю України.

Фiзична особа, за якою зареєстровано транспортний засiб або яка ввезла транспортний засiб на територiю України, звiльняється вiд вiдповiдальностi за адмiнiстративнi правопорушення у сферi забезпечення безпеки дорожнього руху, зафiксованi в автоматичному режимi, якщо транспортний засiб, його номерний знак вибули з володiння власника внаслiдок протиправних дiй iнших осiб, або на момент вчинення правопорушення таким транспортним засобом керувала iнша особа.

Юридична особа, за якою зареєстровано транспортний засiб або яка ввезла транспортний засiб на територiю України, звiльняється вiд вiдповiдальностi за адмiнiстративнi правопорушення у сферi забезпечення безпеки дорожнього руху, зафiксованi в автоматичному режимi, якщо транспортний засiб, його номерний знак вибули з володiння власника внаслiдок протиправних дiй iнших осiб.

У разi якщо право володiння та користування транспортним засобом було передано iншiй особi за договором найму (оренди), лiзингу, прокату або iншiй пiдставi вiдповiдно до закону чи договору, адмiнiстративну вiдповiдальнiсть за правопорушення у сферi забезпечення безпеки дорожнього руху, зафiксованi в автоматичному режимi, несе особа, яка володiє та користується таким транспортним засобом.

<полное_название xml:id="x3hvb61sdp27uv073hwf4azlo0">Стаття 15. Вiдповiдальнiсть вiйськовослужбовцiв та iнших осiб, на яких поширюється дiя дисциплiнарних статутiв, за вчинення адмiнiстративних правопорушень

Стаття 15. Вiдповiдальнiсть вiйськовослужбовцiв та iнших осiб, на яких поширюється дiя дисциплiнарних статутiв, за вчинення адмiнiстративних правопорушень

Вiйськовослужбовцi, вiйськовозобов’язанi та резервiсти пiд час проходження зборiв, а також особи рядового i начальницького складiв Державної кримiнально-виконавчої служби України, служби цивiльного захисту i Державної служби спецiального зв’язку та захисту iнформацiї України, полiцейськi несуть вiдповiдальнiсть за адмiнiстративнi правопорушення за дисциплiнарними статутами. За порушення правил, норм i стандартiв, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, санiтарних норм, правил полювання, рибальства та охорони рибних запасiв, митних правил, вчинення правопорушень, пов’язаних з корупцiєю, порушення тишi в громадських мiсцях, неправомiрне використання державного майна, незаконне зберiгання спецiальних технiчних засобiв негласного отримання iнформацiї, невжиття заходiв щодо окремої ухвали суду, ухилення вiд виконання законних вимог прокурора, порушення законодавства про державну таємницю, порушення порядку облiку, зберiгання i використання документiв та iнших матерiальних носiїв iнформацiї, що мiстять службову iнформацiю, цi особи несуть адмiнiстративну вiдповiдальнiсть на загальних пiдставах. До зазначених осiб не може бути застосовано громадськi роботи, виправнi роботи i адмiнiстративний арешт.

Іншi, крiм зазначених у частинi першiй цiєї статтi, особи, на яких поширюється дiя дисциплiнарних статутiв або спецiальних положень про дисциплiну, у випадках, прямо передбачених ними, несуть за вчинення адмiнiстративних правопорушень дисциплiнарну вiдповiдальнiсть, а в iнших випадках — адмiнiстративну вiдповiдальнiсть на загальних пiдставах.

Частину третю виключено

При порушеннi правил дорожнього руху водiями транспортних засобiв Збройних Сил України або iнших утворених вiдповiдно до законiв України вiйськових формувань та Державної спецiальної служби транспорту — вiйськовослужбовцями строкової служби штраф як адмiнiстративне стягнення до них не застосовується. У випадках, зазначених у цiй статтi, органи (посадовi особи), яким надано право накладати адмiнiстративнi стягнення, передають матерiали про правопорушення вiдповiдним органам для вирiшення питання про притягнення винних до дисциплiнарної вiдповiдальностi.

Вiйськовослужбовцi за вчинення вiйськових адмiнiстративних правопорушень несуть вiдповiдальнiсть, передбачену главою 13-Б цього Кодексу, за умови, якщо цi правопорушення не тягнуть за собою кримiнальну вiдповiдальнiсть.

<полное_название xml:id="x17ebunqlhn21ohqgv8dg1lmcl">Стаття 16. Вiдповiдальнiсть iноземцiв i осiб без громадянства

Стаття 16. Вiдповiдальнiсть iноземцiв i осiб без громадянства

Іноземцi i особи без громадянства, якi перебувають на територiї України, пiдлягають адмiнiстративнiй вiдповiдальностi на загальних пiдставах з громадянами України. Питання про вiдповiдальнiсть за адмiнiстративнi правопорушення, вчиненi на територiї України iноземцями, якi згiдно з чинними законами та мiжнародними договорами України користуються iмунiтетом вiд адмiнiстративної юрисдикцiї України, вирiшуються дипломатичним шляхом.

<полное_название xml:id="xz0jojuulpjsghcwpj96yojvt">Стаття 17. Обставини, що виключають адмiнiстративну вiдповiдальнiсть

Стаття 17. Обставини, що виключають адмiнiстративну вiдповiдальнiсть

Особа, яка дiяла в станi крайньої необхiдностi, необхiдної оборони або яка була в станi неосудностi, не пiдлягає адмiнiстративнiй вiдповiдальностi.

<полное_название xml:id="xegbttib7wa0ljtyq9xtzvxelm">Стаття 18. Крайня необхiднiсть

Стаття 18. Крайня необхiднiсть

Не є адмiнiстративним правопорушенням дiя, яка хоч i передбачена цим Кодексом або iншими законами, що встановлюють вiдповiдальнiсть за адмiнiстративнi правопорушення, але вчинена в станi крайньої необхiдностi, тобто для усунення небезпеки, яка загрожує державному або громадському порядку, власностi, правам i свободам громадян, установленому порядку управлiння, якщо ця небезпека за даних обставин не могла бути усунута iншими засобами i якщо заподiяна шкода є менш значною, нiж вiдвернена шкода.

<полное_название xml:id="x56xl93np90uz25ndbwd1ys4lh">Стаття 19. Необхiдна оборона

Стаття 19. Необхiдна оборона

Не є адмiнiстративним правопорушенням дiя, яка хоч i передбачена цим Кодексом або iншими законами, що встановлюють вiдповiдальнiсть за адмiнiстративнi правопорушення, але вчинена в станi необхiдної оборони, тобто при захистi державного або громадського порядку, власностi, прав i свобод громадян, установленого порядку управлiння вiд протиправного посягання шляхом заподiяння посягаючому шкоди, якщо при цьому не було допущено перевищення меж необхiдної оборони.

Перевищенням меж необхiдної оборони визнається явна невiдповiднiсть захисту характеровi i суспiльнiй шкiдливостi посягання.

<полное_название xml:id="x4xes2w4jqagd4mwjbde0uh26i">Стаття 20. Неосуднiсть

Стаття 20. Неосуднiсть

Не пiдлягає адмiнiстративнiй вiдповiдальностi особа, яка пiд час вчинення протиправної дiї чи бездiяльностi була в станi неосудностi, тобто не могла усвiдомлювати свої дiї або керувати ними внаслiдок хронiчної душевної хвороби, тимчасового розладу душевної дiяльностi, слабоумства чи iншого хворобливого стану.

<полное_название xml:id="x2fpjlikems5glhjloehz84cbc">Стаття 21. Передача матерiалiв про адмiнiстративне правопорушення на розгляд, громадської органiзацiї або трудового колективу

Стаття 21. Передача матерiалiв про адмiнiстративне правопорушення на розгляд, громадської органiзацiї або трудового колективу

Особа, яка вчинила адмiнiстративне правопорушення, крiм посадової особи, звiльняється вiд адмiнiстративної вiдповiдальностi з передачею матерiалiв на розгляд громадської органiзацiї або трудового колективу, якщо з урахуванням характеру вчиненого правопорушення i особи правопорушника до нього доцiльно застосувати захiд громадського впливу.

Про заходи громадського впливу, застосованi до осiб, якi вчинили правопорушення, передбаченi статтею 51, частиною першою статтi 129, частинами першою i другою статтi 130, статтями 156, 173, 176, 177, 178–180 цього Кодексу, власник пiдприємства, установи, органiзацiї або уповноважений ним орган або громадська органiзацiя повиннi не пiзнiш як у десятиденний строк з дня одержання матерiалiв повiдомити орган (посадову особу), який надiслав матерiали.

<полное_название xml:id="xmz4vtozjhzsk7bbrsoolk9zu">Стаття 22. Можливiсть звiльнення вiд адмiнiстративної вiдповiдальностi при малозначностi правопорушення

Стаття 22. Можливiсть звiльнення вiд адмiнiстративної вiдповiдальностi при малозначностi правопорушення

При малозначностi вчиненого адмiнiстративного правопорушення орган (посадова особа), уповноважений вирiшувати справу, може звiльнити порушника вiд адмiнiстративної вiдповiдальностi i обмежитись усним зауваженням.

<полное_название xml:id="x1ag2dipw2v2r8ukpqs8m1owht">Глава 3. Адмiнiстративне стягнення

Глава 3. Адмiнiстративне стягнення

<полное_название xml:id="xbw1ofzad58knabrw1gjlwyxem">Стаття 23. Мета адмiнiстративного стягнення

Стаття 23. Мета адмiнiстративного стягнення

Адмiнiстративне стягнення є мiрою вiдповiдальностi i застосовується з метою виховання особи, яка вчинила адмiнiстративне правопорушення, в дусi додержання законiв України, поваги до правил спiвжиття, а також запобiгання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так i iншими особами.

<полное_название xml:id="xbm2mg85pid2c54uqu1rwxyjna">Стаття 24. Види адмiнiстративних стягнень

Стаття 24. Види адмiнiстративних стягнень

За вчинення адмiнiстративних правопорушень можуть застосовуватись такi адмiнiстративнi стягнення:

<полное_название xml:id="x9lgxz95v9547tckaq6r6o5qyc"/>

1) попередження;

<полное_название xml:id="x324niguyfhhal88qnzyxjshkb"/>

2) штраф;

<полное_название xml:id="x7b9zcowlrmes04q5cjn4n860i"/>

2-1) штрафнi бали;

<полное_название xml:id="xdpmjlshd7juamgeehn9fjbvrj"/>

3) оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднiм об’єктом адмiнiстративного правопорушення;

<полное_название xml:id="xespxewfzln57ir87c2m4gufvi"/>

4) конфiскацiя: предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднiм об’єктом адмiнiстративного правопорушення;

<полное_название xml:id="x47gxjkt9zftoxbggq4aw9n44m"/>

грошей, одержаних внаслiдок вчинення адмiнiстративного правопорушення;

<полное_название xml:id="x67zg4wmq4hsd5kiov4hp1vayx"/>

5) позбавлення спецiального права, наданого даному громадяниновi (права керування транспортними засобами, права полювання);

<полное_название xml:id="xd5jbsxkytbk4netrb2qnx4gv9"/>

позбавлення права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю;

<полное_название xml:id="x8idsgqgmsapegb66x9kd5puv1"/>

5-1) громадськi роботи;

<полное_название xml:id="xcyang9d2i3slhp3yhwxqfvbby"/>

6) виправнi роботи;

<полное_название xml:id="x1nfs2xjnul8xsk0lv4wwkc3aq"/>

7) адмiнiстративний арешт;

<полное_название xml:id="xz2zqly40uoomzba34fsdroed"/>

8) арешт з утриманням на гауптвахтi.

Законами України може бути встановлено й iншi, крiм зазначених у цiй статтi, види адмiнiстративних стягнень.

Законами України може бути передбачено адмiнiстративне видворення за межi України iноземцiв i осiб без громадянства за вчинення адмiнiстративних правопорушень, якi грубо порушують правопорядок.

<полное_название xml:id="xb9dmtrmblf0u041hb6qmkckfw">Стаття 24-1. Заходи впливу, що застосовуються до неповнолiтнiх

Стаття 24-1. Заходи впливу, що застосовуються до неповнолiтнiх

За вчинення адмiнiстративних правопорушень до неповнолiтнiх вiком вiд шiстнадцяти до вiсiмнадцяти рокiв можуть бути застосованi такi заходи впливу:

<полное_название xml:id="xcnk31j4wt6lmcorrtfbaglisk"/>

1) зобов’язання публiчно або в iншiй формi попросити вибачення у потерпiлого;

<полное_название xml:id="x3jsx52u4hzo32y09emz8hgsxs"/>

2) попередження;

<полное_название xml:id="xqpstupm5gny3shnkhf5jmjan"/>

3) догана або сувора догана;

<полное_название xml:id="x9gtsu3ev48p58ygv88bakwdka"/>

4) передача неповнолiтнього пiд нагляд батькам або особам, якi їх замiнюють, чи пiд нагляд педагогiчному або трудовому колективу за їх згодою, а також окремим громадянам на їх прохання.

<полное_название xml:id="xcd0u8adphjs75t0flup2tvlmu">Стаття 25. Основнi i додатковi адмiнiстративнi стягнення

Стаття 25. Основнi i додатковi адмiнiстративнi стягнення

Оплатне вилучення, конфiскацiя предметiв та позбавлення права керування транспортними засобами можуть застосовуватися як основнi, так i додатковi адмiнiстративнi стягнення; позбавлення права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю — тiльки як додаткове; iншi адмiнiстративнi стягнення, зазначенi в частинi першiй статтi 24 цього Кодексу, можуть застосовуватися тiльки як основнi.

За одне адмiнiстративне правопорушення може бути накладено основне або основне i додаткове стягнення.

<полное_название xml:id="xdyqs98msksdf0yxa488y3765j">Стаття 26. Попередження

Стаття 26. Попередження

Попередження як захiд адмiнiстративного стягнення виноситься в письмовiй формi. У передбачених законом випадках попередження фiксується iншим установленим способом.

<полное_название xml:id="x8i97corc9rt1r5vwsfzrwehtk">Стаття 27. Штраф

Стаття 27. Штраф

Штраф є грошовим стягненням, що накладається на громадян i посадових осiб за адмiнiстративнi правопорушення у випадках i розмiрi, встановлених цим Кодексом та iншими законами України.

Штраф за правопорушення у сферi забезпечення безпеки дорожнього руху, зафiксованi в автоматичному режимi, може бути накладено на громадянина пiсля використання ним балiв, передбачених статтею 27-1 цього Кодексу.

<полное_название xml:id="xd21wnr3as9hednrst4w4wowre">Стаття 27-1. Штрафнi бали

Стаття 27-1. Штрафнi бали

Штрафнi бали є стягненням, що накладається на громадян за правопорушення у сферi забезпечення безпеки дорожнього руху, зафiксованi в автоматичному режимi, установленi цим Кодексом.

Кожному громадянину, який має право керування транспортним засобом, щороку з початку року (з дня отримання права керування транспортним засобом) i до кiнця року нараховується 150 балiв.

У разi фiксацiї правопорушення у сферi забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимi вiд загальної кiлькостi балiв громадянина, який вчинив правопорушення, вираховується кiлькiсть штрафних балiв, передбачених вiдповiдною статтею Особливої частини цього Кодексу.

У разi якщо розмiр стягнення у виглядi штрафних балiв перевищує залишок балiв громадянина, штрафнi бали накладаються вiдповiдно до залишку незалежно вiд розмiру штрафних балiв, зазначених у вiдповiднiй статтi Особливої частини цього Кодексу.

<полное_название xml:id="xcbyct0yt2k7w0gdw2fuj41oau">Стаття 28. Оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднiм об’єктом адмiнiстративного правопорушення

Стаття 28. Оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднiм об’єктом адмiнiстративного правопорушення

Оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднiм об’єктом адмiнiстративного правопорушення, полягає в його примусовому вилученнi за рiшенням суду i наступнiй реалiзацiї з передачею вирученої суми колишньому власниковi з вiдрахуванням витрат по реалiзацiї вилученого предмета.

Порядок застосування оплатного вилучення i види предметiв, якi пiдлягають вилученню, встановлюються цим Кодексом та iншими законами України.

<полное_название xml:id="x18ojltg8jiytx20a48ot3s5j4">Стаття 29. Конфiскацiя предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднiм об’єктом адмiнiстративного правопорушення

Стаття 29. Конфiскацiя предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднiм об’єктом адмiнiстративного правопорушення

Конфiскацiя предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднiм об’єктом адмiнiстративного правопорушення, полягає в примусовiй безоплатнiй передачi цього предмета у власнiсть держави за рiшенням суду. Конфiсковано може бути лише предмет, який є у приватнiй власностi порушника, якщо iнше не передбачено законами України.

Конфiскацiя вогнепальної зброї, iнших знарядь полювання i бойових припасiв не може застосовуватись до осiб, для яких полювання є основним джерелом iснування.

Порядок застосування конфiскацiї, перелiк предметiв, якi не пiдлягають конфiскацiї, встановлюються цим Кодексом та iншими законами України.

<полное_название xml:id="x6j3lc17ao5n1wyqwpfop1coq0">Стаття 30. Стаття 30. Позбавлення спецiального права, наданого даному громадяниновi, позбавлення права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю

Стаття 30. Стаття 30. Позбавлення спецiального права, наданого даному громадяниновi, позбавлення права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю

Позбавлення наданого даному громадяниновi права полювання застосовується на строк до трьох рокiв за грубе або систематичне порушення порядку користування цим правом.

Позбавлення наданого даному громадяниновi права керування транспортними засобами застосовується на строк до трьох рокiв за грубе або повторне порушення порядку користування цим правом або на строк до десяти рокiв за систематичне порушення порядку користування цим правом.

Позбавлення права керування засобами транспорту не може застосовуватись до осiб, якi користуються цими засобами в зв’язку з iнвалiднiстю, за винятком випадкiв керування в станi алкогольного, наркотичного чи iншого сп’янiння або пiд впливом лiкарських препаратiв, що знижують їх увагу та швидкiсть реакцiї, а також у разi невиконання вимоги полiцейського про зупинку транспортного засобу, залишення на порушення вимог встановлених правил мiсця дорожньо-транспортної пригоди, учасниками якої вони є, ухилення вiд огляду на наявнiсть алкогольного, наркотичного чи iншого сп’янiння або щодо перебування пiд впливом лiкарських препаратiв, що знижують їх увагу та швидкiсть реакцiї.

Позбавлення права полювання не може застосовуватись до осiб, для яких полювання є основним джерелом iснування.

Позбавлення права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю призначається судом на строк вiд шести мiсяцiв до одного року, незалежно вiд того, чи передбачене воно в санкцiї статтi (санкцiї частини статтI) Особливої частини цього Кодексу, коли з урахуванням характеру адмiнiстративного правопорушення, вчиненого за посадою, особи, яка вчинила адмiнiстративне правопорушення, та iнших обставин справи суд визнає за неможливе збереження за нею права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю.

Позбавлення права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю призначається судом строком на один рiк, коли його спецiально передбачено в санкцiї статтi (санкцiї частини статтI) Особливої частини цього Кодексу.

<полное_название xml:id="xhhoafajuixbqvdmx6o45rzwq">Стаття 30-1. Громадськi роботи

Стаття 30-1. Громадськi роботи

Громадськi роботи полягають у виконаннi особою, яка вчинила адмiнiстративне правопорушення, у вiльний вiд роботи чи навчання час безоплатних суспiльно корисних робiт, вид яких визначають органи мiсцевого самоврядування.

Громадськi роботи призначаються районним, районним у мiстi, мiським чи мiськрайонним судом (суддею) на строк вiд двадцяти до шiстдесяти годин i вiдбуваються не бiльш як чотири години на день.

Громадськi роботи не призначаються особам, визнаним iнвалiдами першої або другої групи, вагiтним жiнкам, жiнкам, старше 55 рокiв та чоловiкам, старше 60 рокiв.

<полное_название xml:id="x7mri1m96cezx9tm7n6yp6shw">Стаття 31. Виправнi роботи

Стаття 31. Виправнi роботи

Виправнi роботи застосовуються на строк до двох мiсяцiв з вiдбуванням їх за мiсцем постiйної роботи особи, яка вчинила адмiнiстративне правопорушення, i з вiдрахуванням до двадцяти процентiв її заробiтку в доход держави. Виправнi роботи призначаються районним, районним у мiстi, мiським чи мiськрайонним судом (суддею).

<полное_название xml:id="x46wjpnfflvpzx880d3agut03a">Стаття 32. Адмiнiстративний арешт

Стаття 32. Адмiнiстративний арешт

Адмiнiстративний арешт установлюється i застосовується лише у виняткових випадках за окремi види адмiнiстративних правопорушень на строк до п’ятнадцяти дiб. Адмiнiстративний арешт призначається районним, районним у мiстi, мiським чи мiськрайонним судом (суддею).

Адмiнiстративний арешт не може застосовуватись до вагiтних жiнок, жiнок, що мають дiтей вiком до дванадцяти рокiв, до осiб, якi не досягли вiсiмнадцяти рокiв, до iнвалiдiв першої i другої груп.

<полное_название xml:id="xanlpltzrhu5ng3fi2q51hppx">Стаття 32-1. Арешт з утриманням на гауптвахтi

Стаття 32-1. Арешт з утриманням на гауптвахтi

Арешт з утриманням на гауптвахтi встановлюється i застосовується лише у виключних випадках за окремi види вiйськових адмiнiстративних правопорушень на строк до десяти дiб. Арешт з утриманням на гауптвахтi призначається районним, районним у мiстi, мiським чи мiськрайонним судом (суддею).

Арешт з утриманням на гауптвахтi не може застосовуватися до вiйськовослужбовцiв-жiнок.

<полное_название xml:id="x8tituectnukyznl4qf07fh91b">Глава 4. Накладення адмiнiстративного стягнення

Глава 4. Накладення адмiнiстративного стягнення

<полное_название xml:id="xcu3k2knw1sveqnb9j330pems9">Стаття 33. Загальнi правила накладення стягнення за адмiнiстративне правопорушення

Стаття 33. Загальнi правила накладення стягнення за адмiнiстративне правопорушення

Стягнення за адмiнiстративне правопорушення накладається у межах, установлених цим Кодексом та iншими законами України.

При накладеннi стягнення враховуються характер вчиненого правопорушення, особа порушника, ступiнь його вини, майновий стан, обставини, що пом’якшують i обтяжують вiдповiдальнiсть, крiм випадкiв накладення стягнення за правопорушення у сферi забезпечення безпеки дорожнього руху, у тому числi зафiксованому в автоматичному режимi.

<полное_название xml:id="xevu41xo2gbiwdu5kxkilc2sjn">Стаття 34. Обставини, що пом’якшують вiдповiдальнiсть за адмiнiстративне правопорушення

Стаття 34. Обставини, що пом’якшують вiдповiдальнiсть за адмiнiстративне правопорушення

Обставинами, що пом’якшують вiдповiдальнiсть за адмiнiстративне правопорушення, визнаються:

<полное_название xml:id="x50rnl986uw72vvbznxvuekdnn"/>

1) щире розкаяння винного;

<полное_название xml:id="xefq7cd62k6kyqwjipue0udymv"/>

2) вiдвернення винним шкiдливих наслiдкiв правопорушення, добровiльне вiдшкодування збиткiв або усунення заподiяної шкоди;

<полное_название xml:id="xa5hcee9vhatychm0juyd1eoya"/>

3) вчинення правопорушення пiд впливом сильного душевного хвилювання або при збiгу тяжких особистих чи сiмейних обставин;

<полное_название xml:id="xepxb0slilfbszvs7p9ruzhmz2"/>

4) вчинення правопорушення неповнолiтнiм;

<полное_название xml:id="xf528erudr0vgs0vfh64t45r12"/>

5) вчинення правопорушення вагiтною жiнкою або жiнкою, яка має дитину вiком до одного року.

Законами України може бути передбачено й iншi обставини, що пом’якшують вiдповiдальнiсть за адмiнiстративне правопорушення. Орган (посадова особа), який вирiшує справу про адмiнiстративне правопорушення, може визнати пом’якшуючими i обставини, не зазначенi в законi.

<полное_название xml:id="x2lwsq8jvx5ngpw6uvmpo3wxph">Стаття 35. Обставини, що обтяжують вiдповiдальнiсть за адмiнiстративне правопорушення

Стаття 35. Обставини, що обтяжують вiдповiдальнiсть за адмiнiстративне правопорушення

Обставинами, що обтяжують вiдповiдальнiсть за адмiнiстративне правопорушення, визнаються:

<полное_название xml:id="xaw7wscpiixj1ui8fijy52kihz"/>

1) продовження протиправної поведiнки, незважаючи на вимогу уповноважених на те осiб припинити її;

<полное_название xml:id="xcijky6ze8ha65eq7lzctu24ec"/>

2) повторне протягом року вчинення однорiдного правопорушення, за яке особу вже було пiддано адмiнiстративному стягненню; вчинення правопорушення особою, яка ранiше вчинила кримiнальне правопорушення;

<полное_название xml:id="x73lr9ltgr2kd9ishpqbs2t5yi"/>

3) втягнення неповнолiтнього в правопорушення;

<полное_название xml:id="xefu31gdky2rmpu1s7h6inupk1"/>

4) вчинення правопорушення групою осiб;

<полное_название xml:id="x5izuvmsa33kiofzhgyxh2phnh"/>

5) вчинення правопорушення в умовах стихiйного лиха або за iнших надзвичайних обставин;

<полное_название xml:id="x3wh3uaf3gi8omn2gyyxgxa5q0"/>

6) вчинення правопорушення в станi сп’янiння. Орган (посадова особа), який накладає адмiнiстративне стягнення, залежно вiд характеру адмiнiстративного правопорушення може не визнати дану обставину обтяжуючою.

<полное_название xml:id="xdhmqf6k0hlxqpjlwyjdf47g2o">Стаття 36. Накладення адмiнiстративних стягнень при вчиненнi кiлькох адмiнiстративних правопорушень

Стаття 36. Накладення адмiнiстративних стягнень при вчиненнi кiлькох адмiнiстративних правопорушень

При вчиненнi однiєю особою двох або бiльше адмiнiстративних правопорушень адмiнiстративне стягнення накладається за кожне правопорушення окремо.

Якщо особа вчинила кiлька адмiнiстративних правопорушень, справи про якi одночасно розглядаються одним i тим же органом (посадовою особою), стягнення накладається в межах санкцiї, встановленої за бiльш серйозне правопорушення з числа вчинених. До основного стягнення в цьому разi може бути приєднано одне з додаткових стягнень, передбачених статтями про вiдповiдальнiсть за будь-яке з вчинених правопорушень.

<полное_название xml:id="x8ibcimp41mxug48y08a790abm">Стаття 37. Обчислення строкiв адмiнiстративного стягнення

Стаття 37. Обчислення строкiв адмiнiстративного стягнення

Строк адмiнiстративного арешту обчислюється добами, виправних робiт — мiсяцями або днями, позбавлення спецiального права — роками, мiсяцями або днями.

<полное_название xml:id="x10v7kr7gd4voso6q3vlnpxqvr">Стаття 38. Строки накладення адмiнiстративного стягнення

Стаття 38. Строки накладення адмiнiстративного стягнення

Адмiнiстративне стягнення може бути накладено не пiзнiш як через два мiсяцi з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушеннi — не пiзнiш як через два мiсяцi з дня його виявлення, за винятком випадкiв, коли справи про адмiнiстративнi правопорушення вiдповiдно до цього Кодексу пiдвiдомчi суду (суддI).

Якщо справи про адмiнiстративнi правопорушення вiдповiдно до цього Кодексу чи iнших законiв пiдвiдомчi суду (суддI), стягнення може бути накладено не пiзнiш як через три мiсяцi з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушеннi — не пiзнiш як через три мiсяцi з дня його виявлення, крiм справ про адмiнiстративнi правопорушення, зазначенi у частинi третiй цiєї статтi.

Адмiнiстративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцiєю, а також правопорушень, передбачених статтями 164-14, 212-15, 212-21 цього Кодексу, може бути накладено протягом трьох мiсяцiв з дня його виявлення, але не пiзнiше двох рокiв з дня його вчинення.

У разi закриття кримiнального провадження, але за наявностi в дiях порушника ознак адмiнiстративного правопорушення, адмiнiстративне стягнення може бути накладено не пiзнiш як через мiсяць з дня прийняття рiшення про закриття кримiнального провадження.

<полное_название xml:id="xdpgsmj8nga93j5sovvz8pewgj">Стаття 39. Строк, пiсля закiнчення якого особа вважається такою, що не була пiддана адмiнiстративному стягненню

Стаття 39. Строк, пiсля закiнчення якого особа вважається такою, що не була пiддана адмiнiстративному стягненню

Якщо особа, пiддана адмiнiстративному стягненню, протягом року з дня закiнчення виконання стягнення не вчинила нового адмiнiстративного правопорушення, то ця особа вважається такою, що не була пiддана адмiнiстративному стягненню.

<полное_название xml:id="xbfd3vpvffenjc87jobyi99jpy">Стаття 40. Покладення обов’язку вiдшкодувати заподiяну шкоду

Стаття 40. Покладення обов’язку вiдшкодувати заподiяну шкоду

Якщо у результатi вчинення адмiнiстративного правопорушення заподiяно майнову шкоду громадяниновi, пiдприємству, установi або органiзацiї, то адмiнiстративна комiсiя, виконавчий орган сiльської, селищної, мiської ради пiд час вирiшення питання про накладення стягнення за адмiнiстративне правопорушення має право одночасно вирiшити питання про вiдшкодування винним майнової шкоди, якщо її сума не перевищує двох неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, а суддя районного, районного у мiстi, мiського чи мiськрайонного суду — незалежно вiд розмiру шкоди, крiм випадкiв, передбачених частиною другою цiєї статтi.

Коли шкоду заподiяно неповнолiтнiм, який досяг шiстнадцяти рокiв i має самостiйний заробiток, а сума шкоди не перевищує одного неоподатковуваного мiнiмуму доходiв громадян, суддя має право покласти на неповнолiтнього вiдшкодування заподiяної шкоди або зобов’язати своєю працею усунути її.

В iнших випадках питання про вiдшкодування майнової шкоди, заподiяної адмiнiстративним правопорушенням, вирiшується в порядку цивiльного судочинства.

<полное_название xml:id="x6he506bwarc2hxx1qgkeoocyv">Стаття 40-1. Судовий збiр

Стаття 40-1. Судовий збiр

Судовий збiр у провадженнi по справi про адмiнiстративне правопорушення у разi винесення судом (суддею) постанови про накладення адмiнiстративного стягнення сплачується особою, на яку накладено таке стягнення.

Розмiр i порядок сплати судового збору встановлюється законом.

<полное_название xml:id="x48jif4q0n2dy3bd8039an3ysa">Роздiл II. Особлива частина

II. Особлива частина

<полное_название xml:id="x8vx2a1j8kyn7mb4u5vh2iyg5o">Глава 5. Адмiнiстративнi правопорушення в галузi охорони працi i здоров’я населення

Глава 5. Адмiнiстративнi правопорушення в галузi охорони працi i здоров’я населення

<полное_название xml:id="xastaqhj0xnykifs3z3rsyz0h6">Стаття 41. Порушення вимог законодавства про працю та про охорону працi

Стаття 41. Порушення вимог законодавства про працю та про охорону працi

Порушення встановлених термiнiв виплати пенсiй, стипендiй, заробiтної плати, виплата їх не в повному обсязi, термiну надання посадовими особами пiдприємств, установ, органiзацiй незалежно вiд форми власностi та фiзичними особами — пiдприємцями працiвникам, у тому числi колишнiм, на їхню вимогу документiв стосовно їх трудової дiяльностi на даному пiдприємствi, в установi, органiзацiї чи у фiзичної особи — пiдприємця, необхiдних для призначення пенсiї (про стаж, заробiтну плату тощо), визначеного , або надання зазначених документiв, що мiстять недостовiрнi данi, порушення термiну проведення атестацiї робочих мiсць за умовами працi та порядку її проведення, а також iншi порушення вимог законодавства про працю —

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб пiдприємств, установ i органiзацiй незалежно вiд форми власностi та громадян — суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi вiд тридцяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цiєї статтi, за яке особу вже було пiддано адмiнiстративному стягненню, або тi самi дiяння, вчиненi щодо неповнолiтнього, вагiтної жiнки, одинокого батька, матерi або особи, яка їх замiнює i виховує дитину вiком до 14 рокiв або дитину-iнвалiда, —

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб пiдприємств, установ i органiзацiй незалежно вiд форми власностi та громадян — суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi вiд ста до трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Фактичний допуск працiвника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), допуск до роботи iноземця або особи без громадянства та осiб, стосовно яких прийнято рiшення про оформлення документiв для вирiшення питання щодо надання статусу бiженця, на умовах трудового договору (контракту) без дозволу на застосування працi iноземця або особи без громадянства —

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб пiдприємств, установ i органiзацiй незалежно вiд форми власностi, фiзичних осiб пiдприємцiв, якi використовують найману працю, вiд п’ятисот до однiєї тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною третьою цiєї статтi, за яке особу вже було пiддано адмiнiстративному стягненню, —

тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб пiдприємств, установ i органiзацiй незалежно вiд форми власностi, фiзичних осiб — пiдприємцiв, якi використовують найману працю, вiд однiєї тисячi до двох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Порушення вимог законодавчих та iнших нормативних актiв про охорону працi, крiм порушення, передбаченого частиною шостою цiєї статтi, —

тягне за собою накладення штрафу на працiвникiв вiд чотирьох до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб пiдприємств, установ, органiзацiй незалежно вiд форм власностi та громадян — суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi — вiд двадцяти до сорока неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Порушення встановленого порядку повiдомлення (надання iнформацiї) центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони працi, про нещасний випадок на виробництвi —

тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб пiдприємств, установ, органiзацiй незалежно вiд форми власностi, фiзичних осiб — пiдприємцiв, якi використовують найману працю, i на фiзичних осiб, якi не мають статусу пiдприємцiв та використовують найману працю, вiд двадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Порушення встановлених законом гарантiй та пiльг працiвникам, якi залучаються до виконання обов’язкiв, передбачених законами України , , , —

тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб пiдприємств, установ i органiзацiй незалежно вiд форми власностi та фiзичних осiб — пiдприємцiв, якi використовують найману працю, вiд п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян»;

<полное_название xml:id="x6xpu5x5r793nuspiv56efzh00">Стаття 41-1. Ухилення вiд участi в переговорах щодо укладення, змiни або доповнення колективного договору, угоди

Стаття 41-1. Ухилення вiд участi в переговорах щодо укладення, змiни або доповнення колективного договору, угоди

Ухилення осiб, якi представляють власникiв або уповноваженi ними органи чи профспiлки або iншi уповноваженi трудовим колективом органи, представникiв трудових колективiв вiд участi в переговорах щодо укладення, змiни чи доповнення колективного договору, угоди, умисне порушення встановленого законодавством строку початку таких переговорiв або незабезпечення роботи комiсiй з представникiв сторiн чи примирних комiсiй у визначений сторонами переговорiв строк —

тягне за собою накладення штрафу вiд трьох до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x5mqx49bu08e0n256mgwnspy38">Стаття 41-2. Порушення чи невиконання колективного договору, угоди

Стаття 41-2. Порушення чи невиконання колективного договору, угоди

Порушення чи невиконання зобов’язань щодо колективного договору, угоди особами, якi представляють власникiв або уповноваженi ними органи чи профспiлки або iншi уповноваженi трудовим колективом органи, чи представниками трудових колективiв —

тягне за собою накладення штрафу вiд п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xev9zxkok9rhkp8yl5fazw9hrq">Стаття 41-3. Ненадання iнформацiї для ведення колективних переговорiв i здiйснення контролю за виконанням колективних договорiв, угод

Стаття 41-3. Ненадання iнформацiї для ведення колективних переговорiв i здiйснення контролю за виконанням колективних договорiв, угод

Ненадання особами, якi представляють власникiв або уповноваженi ними органи чи профспiлки або iншi уповноваженi трудовим колективом органи, представниками трудових колективiв iнформацiї, необхiдної для ведення колективних переговорiв i здiйснення контролю за виконанням колективних договорiв, угод, —

тягне за собою накладення штрафу вiд одного до п’яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x76trjptrhkl50ewflljbn7yzw">Стаття 42. Порушення санiтарно-гiгiєнiчних i санiтарно-протиепiдемiчних правил i норм

Стаття 42. Порушення санiтарних норм

Порушення санiтарних норм —

тягне за собою накладення штрафу на громадян вiд одного до дванадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб — вiд шести до двадцяти п’яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xavy0b9gzjpbwacebtk308g88p">Стаття 42-1. Виробництво, заготiвля, реалiзацiя сiльськогосподарської продукцiї, що мiстить хiмiчнi препарати понад гранично допустимi рiвнi концентрацiї

Стаття 42-1. Виробництво, заготiвля, реалiзацiя сiльськогосподарської продукцiї, що мiстить хiмiчнi препарати понад гранично допустимi рiвнi концентрацiї

Виробництво, заготiвля, реалiзацiя сiльськогосподарської продукцiї, що мiстить засоби захисту рослин, стимулятори їх росту, мiнеральнi добрива та iншi хiмiчнi препарати понад гранично допустимi рiвнi концентрацiї, —

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян вiд трьох до семи неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю зазначеної продукцiї або без такої i на посадових осiб — вiд п’яти до восьми неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю зазначеної продукцiї або без такої.

<полное_название xml:id="x79yuqlypbnygpstyyzl9gsjgn">Стаття 42-2. Заготiвля, переробка або збут радiоактивно забруднених продуктiв харчування чи iншої продукцiї

Стаття 42-2. Заготiвля, переробка або збут радiоактивно забруднених продуктiв харчування чи iншої продукцiї

Заготiвля, переробка з метою збуту або збут продуктiв харчування чи iншої продукцiї, радiоактивно забруднених понад рiвнi, що допускаються, за вiдсутностi ознак дiяння, передбаченого Кримiнальним кодексом України —

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян вiд восьми до двадцяти п’яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю зазначеної продукцiї або без такої i на посадових осiб — вiд п’ятнадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю зазначеної продукцiї або без такої.

<полное_название xml:id="x1kmnfqkr6xw350ikqbv2ms6nc">Стаття 42-3. Виключена

Стаття 42-3. Виключена

<полное_название xml:id="xa90ncwnnoefc7kzfcvcpz94in">Стаття 42-4. Продаж лiкарських засобiв без рецепта у заборонених законодавством випадках

Стаття 42-4. Продаж лiкарських засобiв без рецепта у заборонених законодавством випадках

Продаж лiкарських засобiв в аптечних закладах без рецепта у заборонених законодавством випадках —

тягне за собою накладення штрафу вiд шести до двадцяти п’яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цiєї статтi, за яке особу вже було пiддано адмiнiстративному стягненню, —

тягне за собою накладення штрафу вiд двадцяти п’яти до сiмдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x1bufn7r7f6c3nv4unjl3mye4">Стаття 43. Виключена

Стаття 43. Виключена

<полное_название xml:id="x37hfedq990t6njf4a53sursdp">Стаття 44. Незаконнi виробництво, придбання, зберiгання, перевезення, пересилання наркотичних засобiв або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмiрах

Стаття 44. Незаконнi виробництво, придбання, зберiгання, перевезення, пересилання наркотичних засобiв або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмiрах

Незаконнi виробництво, придбання, зберiгання, перевезення, пересилання наркотичних засобiв або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмiрах —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або громадськi роботи на строк вiд двадцяти до шiстдесяти годин, або адмiнiстративний арешт на строк до п’ятнадцяти дiб.

Особа, що добровiльно здала наркотичнi засоби або психотропнi речовини, якi були у неї в невеликих розмiрах i якi вона виробила, виготовила, придбала, зберiгала, перевозила, пересилала без мети збуту, звiльняється вiд адмiнiстративної вiдповiдальностi за дiї, передбаченi цiєю статтею.

Примiтка. Невеликий розмiр наркотичних засобiв та психотропних речовин визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров’я, спiльно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв i прекурсорiв, протидiї їх незаконному обiгу.

<полное_название xml:id="xbipfdetj3i3k4tah8wzvkv3su">Стаття 44-1. Ухилення вiд медичного огляду чи медичного обстеження

Стаття 44-1. Ухилення вiд медичного огляду чи медичного обстеження

Ухилення особи, хворої на наркоманiю, вiд медичного огляду на наявнiсть наркотичного сп’янiння —

тягне за собою накладення штрафу вiд десяти до двадцяти п’яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Ухилення особи, яка зловживає наркотичними засобами або психотропними речовинами, вiд медичного обстеження —

тягне за собою накладення штрафу вiд двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xahxbtnfls2lnpjwxse99xored">Стаття 44-2. Порушення обмежень, встановлених для медичних i фармацевтичних працiвникiв пiд час здiйснення ними професiйної дiяльностi

Стаття 44-2. Порушення обмежень, встановлених для медичних i фармацевтичних працiвникiв пiд час здiйснення ними професiйної дiяльностi

Порушення обмежень, встановлених для медичних i фармацевтичних працiвникiв пiд час здiйснення ними професiйної дiяльностi, —

тягне за собою накладення штрафу у розмiрi трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Тi самi дiї, вчиненi повторно протягом року пiсля накладення адмiнiстративного стягнення за порушення, передбаченi частиною першою цiєї статтi, —

тягнуть за собою накладення штрафу у розмiрi однiєї тисячi двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Примiтка. Невеликий розмiр лiкарських засобiв визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров’я.

<полное_название xml:id="xa6ri5iiqz22k7y6onlv8uir4m">Стаття 45. Ухилення вiд обстеження i профiлактичного лiкування осiб, хворих на венеричну хворобу

Стаття 45. Ухилення вiд обстеження i профiлактичного лiкування осiб, хворих на венеричну хворобу

Ухилення вiд обстеження осiб, щодо яких є достатнi данi про те, що вони хворi на венеричну хворобу, або вiд лiкування осiб, якi були у контактi з хворими на венеричну хворобу i потребують профiлактичного лiкування, продовжуване пiсля попередження, зробленого їм органами охорони здоров’я, —

тягне за собою накладення штрафу вiд трьох до п’яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x96wn61se3cgtmu0o90hzvqaje">Стаття 45-1. Порушення встановленого порядку взяття, переробки, зберiгання, реалiзацiї i застосування донорської кровi та (або) її компонентiв i препаратiв

Стаття 45-1. Порушення встановленого порядку взяття, переробки, зберiгання, реалiзацiї i застосування донорської кровi та (або) її компонентiв i препаратiв

Порушення встановленого порядку взяття, переробки, зберiгання, реалiзацiї i застосування донорської кровi та (або) її компонентiв i препаратiв, порядку контролю за безпекою та якiстю донорської кровi, її компонентiв, препаратiв i вiдповiдних консервуючих розчинiв, порядку обмiну донорською кров’ю, її компонентами i препаратами та вивезення їх за межi України, порядку медичного обстеження донора перед здаванням кровi та її компонентiв —

тягне за собою накладення штрафу вiд трьох до семи неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x3bvklbtebyfs6j3lphvh82sfe">Стаття 46. Умисне приховування джерела зараження венеричною хворобою

Стаття 46. Умисне приховування джерела зараження венеричною хворобою

Умисне приховування хворими на венеричну хворобу джерела зараження та осiб, якi були у контактi з цими хворими, —

тягне за собою накладення штрафу вiд трьох до семи неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x2s30yx43vnav6na4gmiwy7528">Стаття 46-1. Порушення вимог режиму радiацiйної безпеки в мiсцевостях, що зазнали радiоактивного забруднення

Стаття 46-1. Порушення вимог режиму радiацiйної безпеки в мiсцевостях, що зазнали радiоактивного забруднення

Порушення вимог режиму радiацiйної безпеки у спецiально визначенiй зонi радiацiйного забруднення, що виражається у проникненнi в цю зону без дозволу вiдповiдних органiв або самовiльному поселеннi у нiй, або знищеннi, пошкодженнi чи перенесеннi знакiв радiацiйного забруднення або огорожi зазначеної зони, —

тягне за собою накладення штрафу на громадян вiд двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю знарядь вчинення правопорушення i на посадових осiб — вiд двадцяти п’яти до тридцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю знарядь вчинення правопорушення.

<полное_название xml:id="xdjiy2lc7myyargflpdgkni2az">Стаття 46-2. Порушення встановлених законодавством вимог щодо заняття народною медициною (цiлительством)

Стаття 46-2. Порушення встановлених законодавством вимог щодо заняття народною медициною (цiлительством)

Порушення встановлених законодавством вимог щодо заняття народною медициною (цiлительством) —

тягне за собою накладення штрафу вiд п’ятдесяти до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x6x9n2wbczajo05kkdw9smawib">Глава 6. Адмiнiстративнi правопорушення, що посягають на власнiсть

Глава 6. Адмiнiстративнi правопорушення, що посягають на власнiсть

<полное_название xml:id="xded1r1we4yc8ksio8s8uho2qz">Стаття 47. Порушення права державної власностi на надра

Стаття 47. Порушення права державної власностi на надра

Самовiльне користування надрами, укладення угод, якi в прямiй чи прихованiй формi порушують право державної власностi на надра, —

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян вiд десяти до тридцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб — вiд тридцяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x5qthf5nq5kkn23mxb0qa9qgwm">Стаття 48. Порушення права державної власностi на води

Стаття 48. Порушення права державної власностi на води

Самовiльне захоплення водних об’єктiв або самовiльне водокористування, переуступка права водокористування, а також укладення iнших угод, якi в прямiй чи прихованiй формi порушують право державної власностi на води, —

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян вiд трьох до семи неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб — вiд п’яти до восьми неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xd47d88yomb7dbx10cwa2hlp0h">Стаття 49. Порушення права державної власностi на лiси

Стаття 49. Порушення права державної власностi на лiси

Самовiльна переуступка права лiсокористування, а також укладення iнших угод, якi в прямiй чи прихованiй формi порушують право державної власностi на лiси, —

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян вiд трьох до семи неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб — вiд п’яти до восьми неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x2frcvzm5tb43ogmu4jd11020n">Стаття 50. Порушення права державної власностi на тваринний свiт

Стаття 50. Порушення права державної власностi на тваринний свiт

Самовiльна переуступка права користування об’єктами тваринного свiту, а також укладення iнших угод, якi в прямiй чи прихованiй формi порушують право державної власностi на тваринний свiт, —

тягнуть за собою попередження або накладення штрафу на громадян вiд трьох до семи неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i попередження або накладення штрафу на посадових осiб — вiд п’яти до восьми неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x1oqyfo3v3yxgnzl1ogxi64jr1">Стаття 51. Дрiбне викрадення чужого майна

Стаття 51. Дрiбне викрадення чужого майна

Дрiбне викрадення чужого майна шляхом крадiжки, шахрайства, привласнення чи розтрати —

тягне за собою накладення штрафу вiд десяти до тридцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправнi роботи на строк до одного мiсяця з вiдрахуванням двадцяти процентiв заробiтку, або адмiнiстративний арешт на строк вiд п’яти до десяти дiб.

Повторне протягом року вчинення правопорушення, передбаченого частиною першою цiєї статтi, за яке особу вже було пiддано адмiнiстративному стягненню, —

тягне за собою накладення штрафу вiд тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправнi роботи на строк вiд одного до двох мiсяцiв з вiдрахуванням двадцяти процентiв заробiтку, або адмiнiстративний арешт на строк вiд десяти до п’ятнадцяти дiб.

Викрадення чужого майна вважається дрiбним, якщо вартiсть такого майна на момент вчинення правопорушення не перевищує 0,2 неоподатковуваного мiнiмуму доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x9nrqzd5dlysrx8vrybwsauytj">Стаття 51-1. Виключена

Стаття 51-1. Виключена

<полное_название xml:id="x4tw5yuz5tim5nzh4boz5vs6mg">Стаття 51-2. Порушення прав на об’єкт права iнтелектуальної власностi

Стаття 51-2. Порушення прав на об’єкт права iнтелектуальної власностi

Незаконне використання об’єкта права iнтелектуальної власностi (лiтературного чи художнього твору, їх виконання, фонограми, передачi органiзацiї мовлення, комп’ютерної програми, бази даних, наукового вiдкриття, винаходу, корисної моделi, промислового зразка, знака для товарiв i послуг, топографiї iнтегральної мiкросхеми, рацiоналiзаторської пропозицiї, сорту рослин тощо), привласнення авторства на такий об’єкт або iнше умисне порушення прав на об’єкт права iнтелектуальної власностi, що охороняється законом, —

тягне за собою накладення штрафу вiд десяти до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю незаконно виготовленої продукцiї та обладнання i матерiалiв, якi призначенi для її виготовлення.

<полное_название xml:id="xabn2bjbvzcmnnq0omieo8m538">Глава 7. Адмiнiстративнi правопорушення у сферi охорони природи, використання природних ресурсiв, охорони культурної спадщини

Глава 7. Адмiнiстративнi правопорушення у сферi охорони природи, використання природних ресурсiв, охорони культурної спадщини

<полное_название xml:id="x1qwudcq6joytz0w45i0zehlpy">Стаття 52. Псування i забруднення сiльськогосподарських та iнших земель

Стаття 52. Псування i забруднення сiльськогосподарських та iнших земель

Псування сiльськогосподарських та iнших земель, забруднення їх хiмiчними i радiоактивними речовинами, нафтою i нафтопродуктами, неочищеними стiчними водами, виробничими та iншими вiдходами, а так само невжиття заходiв по боротьбi з бур’янами —

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян вiд двадцяти до вiсiмдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб, громадян — суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi — вiд п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x79bn9wbh2erggptmfslcpzt76">Стаття 53. Порушення правил використання земель

Стаття 53. Порушення правил використання земель

Використання земель не за цiльовим призначенням, невиконання природоохоронного режиму використання земель, розмiщення, проектування, будiвництво, введення в дiю об’єктiв, якi негативно впливають на стан земель, неправильна експлуатацiя, знищення або пошкодження протиерозiйних гiдротехнiчних споруд, захисних лiсонасаджень —

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян вiд п’яти до двадцяти п’яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб — вiд п’ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xaobotp9obdq7gmeu5ok409vqa">Стаття 53-1. Самовiльне зайняття земельної дiлянки

Стаття 53-1. Самовiльне зайняття земельної дiлянки

Самовiльне зайняття земельної дiлянки —

тягне за собою накладення штрафу на громадян вiд десяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб — вiд двадцяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xo030mdn0kxawz5hau0xfzezf">Стаття 53-2. Перекручення або приховування даних державного земельного кадастру

Стаття 53-2. Перекручення або приховування даних державного земельного кадастру

Перекручення даних державного земельного кадастру, а також приховування iнформацiї про стан земель, розмiри, кiлькiсть земельних дiлянок, наявнiсть земель запасу або резервного фонду —

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд п’яти до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x3sk7hcjvwzltvsbdl3yzv83v2">Стаття 53-3. Зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних дiлянок без спецiального дозволу

Стаття 53-3. Зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних дiлянок без спецiального дозволу

Зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних дiлянок без спецiального дозволу, а також невиконання умов зняття, збереження i використання родючого шару ґрунту —

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян вiд десяти до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб — вiд двадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x50j4klwkxpjfklu52vjzes48w">Стаття 53-4. Незаконне заволодiння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель

Стаття 53-4. Незаконне заволодiння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель

Незаконне заволодiння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель —

тягне за собою накладення штрафу на громадян вiд тридцяти до сiмдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб — вiд тридцяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x30yr06enlrvxq69oa874ak7f7">Стаття 53-5. Порушення строку погодження (вiдмови у погодженнI) документацiї iз землеустрою

Стаття 53-5. Порушення строку погодження (вiдмови у погодженнI) документацiї iз землеустрою

Порушення посадовою особою Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, органу виконавчої влади або органу мiсцевого самоврядування встановленого законодавством строку погодження (вiдмови у погодженнI) документацiї iз землеустрою —

тягне за собою накладення штрафу вiд тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Дiяння, передбачене частиною першою цiєї статтi, вчинене посадовою особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за таке саме порушення, —

тягне за собою накладення штрафу вiд п’ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян

<полное_название xml:id="x2ae8kaqmb4iv1h5c4xbbynj5q">Стаття 53-6. Порушення законодавства про Державний земельний кадастр

Стаття 53-6. Порушення законодавства про Державний земельний кадастр

Порушення встановлених законом строкiв внесення вiдомостей до Державного земельного кадастру, надання таких вiдомостей, вимагання не передбачених законом документiв для внесення вiдомостей до Державного земельного кадастру та для надання таких вiдомостей, —

тягнуть за собою накладення штрафу на державних кадастрових реєстраторiв вiд двадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Тi самi дiяння, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за одне з правопорушень, передбачених частиною першою цiєї статтi, —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд п’ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x7d37zdaz24sfm4j6dcbhc8tl4">Стаття 54. Порушення строкiв повернення тимчасово зайнятих земель або неприведення їх у стан, придатний для використання за призначенням

Стаття 54. Порушення строкiв повернення тимчасово зайнятих земель або неприведення їх у стан, придатний для використання за призначенням

Порушення строкiв повернення тимчасово зайнятих земель або невиконання обов’язкiв щодо приведення їх у стан, придатний для використання за призначенням, —

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян вiд десяти до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб — вiд п’ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Непроведення рекультивацiї порушених земель —

тягне за собою накладення штрафу на громадян вiд п’яти до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб — вiд десяти до тридцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xdf8p677rugx4dvvg2ufq5fqaw">Стаття 55. Порушення правил землеустрою

Стаття 55. Порушення правил землеустрою

Вiдхилення вiд затверджених в установленому порядку проектiв землеустрою —

тягне за собою накладення штрафу на громадян вiд п’яти до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб — вiд п’ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Використання земельних дiлянок сiльськогосподарського призначення для ведення товарного сiльськогосподарського виробництва без затверджених у випадках, визначених законом, проектiв землеустрою, що забезпечують еколого-економiчне обґрунтування сiвозмiни та впорядкування угiдь, —

тягне за собою накладення штрафу на громадян вiд п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб — вiд трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x4dhp9gh74sev3jtou1f4kbh6o">Стаття 56. Знищення межових знакiв

Стаття 56. Знищення межових знакiв

Знищення громадянами межових знакiв меж землекористувань —

тягне за собою накладення штрафу вiд п’яти до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xatqextqsn6lkb7s4r0rfa1bca">Стаття 57. Порушення вимог щодо охорони надр

Стаття 57. Порушення вимог щодо охорони надр

Самовiльна забудова площ залягання корисних копалин, невиконання правил охорони надр i вимог щодо охорони довкiлля, будiвель i споруд вiд шкiдливого впливу робiт, зв’язаних з користуванням надрами, знищення або пошкодження спостережних режимних свердловин на пiдземнi води, а також маркшейдерських i геодезичних знакiв —

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб — вiд двохсот до трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Вибiркова вiдробка багатих дiлянок родовищ, яка призводить до необгрунтованих втрат балансових запасiв корисних копалин, наднормативнi втрати i наднормативне розубожування корисних копалин при видобуваннi, псування родовищ корисних копалин та iншi порушення вимог рацiонального використання їх запасiв —

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб у вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Втрата маркшейдерської документацiї, невиконання вимог щодо приведення гiрничих виробок i бурових свердловин, якi лiквiдуються або консервуються, в стан, що забезпечує безпеку населення, а також вимог щодо збереження родовищ, гiрничих виробок i бурових свердловин на час консервацiї —

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд ста до трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Порушення особливих умов спецiального дозволу на користування надрами, якщо це не пов’язано з отриманням доходу у великих розмiрах, —

тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб та фiзичних осiб вiд трьохсот до шестисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Отримання доходу у великих розмiрах має мiсце, коли його сума у триста i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x9xgvl4qg3zmuodm6vo9lvqcjt">Стаття 58. Порушення правил i вимог проведення робiт по геологiчному вивченню надр

Стаття 58. Порушення правил i вимог проведення робiт по геологiчному вивченню надр

Порушення правил i вимог проведення робiт по геологiчному вивченню надр, яке може призвести чи призвело до недостовiрної оцiнки розвiданих запасiв корисних копалин або умов для будiвництва та експлуатацiї пiдприємств по видобуванню корисних копалин, а також пiдземних споруд, не зв’язаних з видобуванням корисних копалин, втрата геологiчної документацiї, дублiкатiв проб корисних копалин i керна, необхiдних при дальшому геологiчному вивченнi надр i розробцi родовищ, —

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд тридцяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x3uocb8xvyc0paaq8jj2nrgegn">Стаття 59. Порушення правил охорони водних ресурсiв

Стаття 59. Порушення правил охорони водних ресурсiв

Забруднення i засмiчення вод, порушення водоохоронного режиму на водозаборах, яке спричиняє їх забруднення, водну ерозiю грунтiв та iншi шкiдливi явища, —

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян вiд трьох до семи неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб — вiд п’яти до восьми неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Введення в експлуатацiю пiдприємств, комунальних та iнших об’єктiв без споруд i пристроїв, що запобiгають забрудненню i засмiченню вод або їх шкiдливому дiянню, —

тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд п’яти до восьми неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xdd08f8g3uiz0y3tgdu3hcap81">Стаття 59-1. Порушення вимог щодо охорони територiальних i внутрiшнiх морських вод вiд забруднення i засмiчення

Стаття 59-1. Порушення вимог щодо охорони територiальних i внутрiшнiх морських вод вiд забруднення i засмiчення

Забруднення i засмiчення територiальних i внутрiшнiх морських вод внаслiдок скидiв iз суден, здiйснених без дозволу спецiально уповноважених на те державних органiв або з порушенням встановлених правил, —

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд тридцяти п’яти до сiмдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Проведення навантажувальних та розвантажувальних робiт, що можуть призвести до забруднення територiальних i внутрiшнiх морських вод, без дозволу органiв державного контролю в галузi охорони навколишнього природного середовища, якщо одержання такого дозволу передбачено законодавством України, —

тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд двадцяти до сорока неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Неповiдомлення адмiнiстрацiї найближчого порту України про проведене внаслiдок крайньої необхiдностi без належного на те дозволу скидання у море шкiдливих речовин з судна або iншого плавучого засобу, повiтряного судна, платформи чи iншої штучно спорудженої у морi конструкцiї, а у випадках скидання з метою поховання — i органу, який видає дозволи на таке скидання, одразу пiсля здiйснення або в ходi здiйснення такого скидання —

тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб судна або iншого плавучого засобу вiд сорока до сiмдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x1nlkvo9h3rwdnyidjzw8y4hm9">Стаття 60. Порушення правил водокористування

Стаття 60. Порушення правил водокористування

Забiр води з порушенням планiв водокористування, самовiльне проведення гiдротехнiчних робiт, безгосподарне використання води (добутої або вiдведеної з водних об’єктiв), порушення правил ведення первинного облiку кiлькостi вод, що забираються з водних об’єктiв i скидаються до них, та визначення якостi вод, що скидаються, —

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд п’яти до восьми неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x2tv5d4whrrc4rq037jcdeabdx">Стаття 61. Пошкодження водогосподарських споруд i пристроїв, порушення правил їх експлуатацiї

Стаття 61. Пошкодження водогосподарських споруд i пристроїв, порушення правил їх експлуатацiї

Пошкодження водогосподарських споруд i пристроїв —

тягне за собою накладення штрафу на громадян вiд трьох до семи неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб — вiд п’яти до восьми неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Порушення правил експлуатацiї водогосподарських споруд i пристроїв —

тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд п’яти до восьми неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xac6q503dbu1vj6e8gmib06lo5">Стаття 62. Невиконання обов’язкiв по реєстрацiї в суднових документах операцiй з шкiдливими речовинами i сумiшами

Стаття 62. Невиконання обов’язкiв по реєстрацiї в суднових документах операцiй з шкiдливими речовинами i сумiшами

Невиконання капiтаном або iншими особами командного складу судна чи iншого плавучого засобу передбачених чинним законодавством обов’язкiв по реєстрацiї в суднових документах операцiй з речовинами, шкiдливими для здоров’я людей або для живих ресурсiв моря, чи сумiшами, якi мiстять такi речовини понад установленi норми, внесення зазначеними особами до суднових документiв неправильних записiв про цi операцiї або незаконне вiдмовлення пред’явити такi документи вiдповiдним посадовим особам —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд п’яти до восьми неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x5lrdbtu7xj6gpazuf2gx3da1j">Стаття 63. Незаконне використання земель державного лiсового фонду

Стаття 63. Незаконне використання земель державного лiсового фонду

Використання дiлянок земель державного лiсового фонду для розкорчовування, спорудження будiвель, переробки деревини, влаштування складiв i т. iн. без належного дозволу на використання цих дiлянок —

тягне за собою накладення штрафу на громадян вiд п’яти до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб — вiд дев’яти до вiсiмнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x37zvilhbhjh7z2ab9nvr169k1">Стаття 64. Порушення встановленого порядку використання лiсосiчного фонду, заготiвлi i вивезення деревини, заготiвлi живицi

Стаття 64. Порушення встановленого порядку використання лiсосiчного фонду, заготiвлi i вивезення деревини, заготiвлi живицi

Порушення встановленого порядку використання лiсосiчного фонду, заготiвлi i вивезення деревини, заготiвлi живицi —

тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмiрi вiд трьох до семи неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб — вiд п’яти до восьми неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xe49s3ol1guplnavc0tu2i4opp">Стаття 65. Незаконна порубка, пошкодження та знищення лiсових культур i молодняка

Стаття 65. Незаконна порубка, пошкодження та знищення лiсових культур i молодняка

Незаконна порубка i пошкодження дерев i чагарникiв; знищення або пошкодження лiсових культур, сiянцiв або саджанцiв у лiсових розсадниках i на плантацiях, а також молодняка природного походження i самосiву на площах, призначених пiд лiсовiдновлення, —

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмiрi вiд п’яти до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб — вiд семи до дванадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xb7os61wdbrlipure42hqm9mwd">Стаття 65-1. Знищення або пошкодження полезахисних лiсових смуг та захисних лiсових насаджень

Стаття 65-1. Знищення або пошкодження полезахисних лiсових смуг та захисних лiсових насаджень

Знищення або пошкодження полезахисних лiсових смуг, захисних лiсових насаджень вздовж берегiв рiчок, каналiв, навколо водних об’єктiв, гiдротехнiчних споруд, на смугах вiдводу автомобiльних дорiг, залiзниць та iнших захисних лiсових насаджень —

тягне за собою накладення штрафу на громадян вiд п’яти до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб — вiд семи до дванадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xhb2feu81qdbpc87z3aiddam2">Стаття 66. Знищення або пошкодження пiдросту в лiсах

Стаття 66. Знищення або пошкодження пiдросту в лiсах

Знищення або пошкодження пiдросту в лiсах —

тягне за собою накладення штрафу на громадян вiд одного до трьох неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб — вiд трьох до семи неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x9r7760s2cbl023s31vnqo07ec">Стаття 67. Здiйснення лiсових користувань не у вiдповiдностi з метою або вимогами, передбаченими в лiсорубному квитку (ордерI) або лiсовому квитку

Стаття 67. Здiйснення лiсових користувань не у вiдповiдностi з метою або вимогами, передбаченими в лiсорубному квитку (ордерI) або лiсовому квитку

Здiйснення лiсових користувань не у вiдповiдностi з метою або вимогами, передбаченими в лiсорубному квитку (ордерI) або лiсовому квитку, —

тягне за собою накладення штрафу на громадян вiд одного до трьох неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб — вiд трьох до семи неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xihs73h0hxkc89s5j7jp2bixa">Стаття 68. Порушення правил вiдновлення i полiпшення лiсiв, використання ресурсiв спiлої деревини

Стаття 68. Порушення правил вiдновлення i полiпшення лiсiв, використання ресурсiв спiлої деревини

Порушення правил та iнструкцiй по вiдновленню, полiпшенню стану i породного складу лiсiв, пiдвищенню їх продуктивностi, а також по використанню ресурсiв спiлої деревини —

тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд п’яти до восьми неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x6imexdg3s6wnh5dvxirxr7l6o">Стаття 69. Пошкодження сiнокосiв i пасовищних угiдь на землях державного лiсового фонду

Стаття 69. Пошкодження сiнокосiв i пасовищних угiдь на землях державного лiсового фонду

Пошкодження сiнокосiв i пасовищних угiдь на землях державного лiсового фонду —

тягне за собою накладення штрафу на громадян вiд одного до трьох неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб — вiд трьох до семи неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x1h0rc8qb4a3b2bgecadd1n0sw">Стаття 70. Самовiльне сiнокосiння i пасiння худоби, самовiльне збирання дикорослих плодiв, горiхiв, грибiв, ягiд

Стаття 70. Самовiльне сiнокосiння i пасiння худоби, самовiльне збирання дикорослих плодiв, горiхiв, грибiв, ягiд

Самовiльне сiнокосiння i пасiння худоби в лiсах i на землях державного лiсового фонду, не вкритих лiсом, самовiльне збирання дикорослих плодiв, горiхiв, грибiв, ягiд i т. iн. на дiлянках, де це заборонено або допускається тiльки за лiсовими квитками, —

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян вiд одного до трьох неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб — вiд трьох до семи неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Збирання дикорослих плодiв, горiхiв, ягiд i т. iн. з порушенням установлених строкiв їх збирання —

тягне за собою накладення штрафу на громадян вiд одного до трьох неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб — вiд трьох до семи неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x95ia4wj0jwpwe999j2eyxcabm">Стаття 71. Введення в експлуатацiю виробничих об’єктiв без обладнання, що запобiгає шкiдливому впливу на лiси

Стаття 71. Введення в експлуатацiю виробничих об’єктiв без обладнання, що запобiгає шкiдливому впливу на лiси

Введення в експлуатацiю нових i реконструйованих пiдприємств, цехiв, агрегатiв, транспортних шляхiв, магiстральних трубопроводiв, комунальних та iнших об’єктiв, не забезпечених обладнанням, що запобiгає шкiдливому впливу на стан i вiдтворення лiсiв, —

тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд трьох до семи неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x3ktqqo53xyaj3ufunjf02hmrj">Стаття 72. Пошкодження лiсу стiчними водами, хiмiчними речовинами, нафтою i нафтопродуктами, шкiдливими викидами, вiдходами i покидьками

Стаття 72. Пошкодження лiсу стiчними водами, хiмiчними речовинами, нафтою i нафтопродуктами, шкiдливими викидами, вiдходами i покидьками

Пошкодження лiсу стiчними водами, хiмiчними речовинами, нафтою i нафтопродуктами, промисловими i комунально-побутовими викидами, вiдходами i покидьками, що спричиняє його усихання чи захворювання, —

тягне за собою накладення штрафу на громадян вiд десяти до тридцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб — вiд тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x9l2uvlrlwixlndwqn653klowq">Стаття 73. Засмiчення лiсiв вiдходами

Стаття 73. Засмiчення лiсiв вiдходами

Засмiчення лiсiв вiдходами —

тягне за собою накладення штрафу на громадян вiд п’яти до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб — вiд десяти до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x2s9r36bh7pe40pc1b8brk8nmu">Стаття 74. Знищення або пошкодження лiсоосушувальних канав, дренажних систем i шляхiв на землях державного лiсового фонду

Стаття 74. Знищення або пошкодження лiсоосушувальних канав, дренажних систем i шляхiв на землях державного лiсового фонду

Знищення або пошкодження лiсоосушувальних канав, дренажних систем i шляхiв на землях державного лiсового фонду —

тягне за собою накладення штрафу на громадян вiд одного до трьох неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб — вiд трьох до семи неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x2fsjo5j8mkp4joq46lq5y1en0">Стаття 75. Знищення або пошкодження вiдмежувальних знакiв у лiсах

Стаття 75. Знищення або пошкодження вiдмежувальних знакiв у лiсах

Знищення або пошкодження вiдмежувальних знакiв у лiсах —

тягне за собою накладення штрафу на громадян вiд одного до трьох неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб — вiд трьох до семи неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xe6pkpfg0yo59vtwi7po3ast77">Стаття 76. Знищення корисної для лiсу фауни

Стаття 76. Знищення корисної для лiсу фауни

Знищення корисної для лiсу фауни —

тягне за собою накладення штрафу на громадян вiд одного до трьох неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб — вiд трьох до семи неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x196olsyp2aaybnlzg0hh1qpxc">Стаття 77. Порушення вимог пожежної безпеки в лiсах

Стаття 77. Порушення вимог пожежної безпеки в лiсах

Порушення вимог пожежної безпеки в лiсах —

тягне за собою накладення штрафу на громадян вiд одного до трьох неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб — вiд трьох до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Знищення або пошкодження лiсу внаслiдок необережного поводження з вогнем, а також порушення вимог пожежної безпеки в лiсах, що призвело до виникнення лiсової пожежi або поширення її на значнiй площi, —

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян вiд трьох до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб — вiд семи до дванадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xeyuybrpcc0uygpwtmf4581eq6">Стаття 77-1. Самовiльне випалювання рослинностi або її залишкiв

Стаття 77-1. Самовiльне випалювання рослинностi або її залишкiв

Випалювання стернi, лукiв, пасовищ, дiлянок iз степовою, водно-болотною та iншою природною рослиннiстю, рослинностi або її залишкiв та опалого листя на землях сiльськогосподарського призначення у смугах вiдводу автомобiльних дорiг i залiзниць, у парках, iнших зелених насадженнях та газонiв у населених пунктах без дозволу органiв державного контролю у галузi охорони навколишнього природного середовища або з порушенням умов такого дозволу, а так само невжиття особою, яка одержала дозвiл на випалювання зазначеної рослинностi або її залишкiв та опалого листя на землях сiльськогосподарського призначення, заходiв щодо своєчасного їх гасiння —

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян вiд десяти до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб — вiд п’ятдесяти до сiмдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Тi самi дiї, вчиненi в межах територiй та об’єктiв природно-заповiдного фонду, —

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян вiд двадцяти до сорока неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб — вiд сiмдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xe18lcg7xflokul1dbiggq3wyj">Стаття 78. Порушення порядку здiйснення викиду забруднюючих речовин в атмосферу або впливу на неї фiзичних та бiологiчних факторiв

Стаття 78. Порушення порядку здiйснення викиду забруднюючих речовин в атмосферу або впливу на неї фiзичних та бiологiчних факторiв

Викид забруднюючих речовин в атмосферне повiтря без дозволу спецiально уповноваженого органу виконавчої влади або недодержання вимог, передбачених наданим дозволом, iншi порушення порядку здiйснення викидiв забруднюючих речовин в атмосферне повiтря або перевищення технологiчних нормативiв допустимого викиду забруднюючих речовин та нормативiв гранично допустимих викидiв забруднюючих речовин стацiонарних джерел пiд час експлуатацiї технологiчного устаткування, споруд i об’єктiв —

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд п’яти до восьми неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Перевищення гранично допустимих рiвнiв впливу фiзичних та бiологiчних факторiв на атмосферне повiтря або вплив фiзичних та бiологiчних факторiв на атмосферне повiтря без дозволу спецiально уповноваженого органу виконавчої влади у випадках, коли необхiднiсть одержання такого дозволу передбачена законодавством, —

тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд п’яти до семи неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x9r4wdnwx7ufnpfswunz6vhl1e">Стаття 78-1. Порушення порядку здiйснення дiяльностi, спрямованої на штучнi змiни стану атмосфери i атмосферних явищ

Стаття 78-1. Порушення порядку здiйснення дiяльностi, спрямованої на штучнi змiни стану атмосфери i атмосферних явищ

Порушення порядку здiйснення дiяльностi, спрямованої на штучнi змiни стану атмосфери i атмосферних явищ у господарських цiлях, —

тягне за собою накладення штрафу вiд п’яти до семи неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x3xy3er5mfst1307k8ot081yxt">Стаття 79. Недодержання вимог щодо охорони атмосферного повiтря при введеннi в експлуатацiю i експлуатацiї пiдприємств i споруд

Стаття 79. Недодержання вимог щодо охорони атмосферного повiтря при введеннi в експлуатацiю i експлуатацiї пiдприємств i споруд

Введення в експлуатацiю нових i реконструйованих пiдприємств, споруд та iнших об’єктiв, якi не вiдповiдають вимогам щодо охорони атмосферного повiтря, —

тягне за собою попередження або накладення штрафу на посадових осiб вiд п’яти до восьми неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Порушення правил експлуатацiї, а також невикористання встановлених споруд, устаткування, апаратури для очищення i контролю викидiв в атмосферу —

тягнуть за собою попередження або накладення штрафу на посадових осiб вiд п’яти до восьми неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xeua0sdtlnxhdwc1fc6jjrj7e2">Стаття 79-1. Виключена

Стаття 79-1. Виключена

<полное_название xml:id="xaw1pf76p7vyysz921l152mu4i">Стаття 80. Випуск в експлуатацiю транспортних та iнших пересувних засобiв з перевищенням нормативiв вмiсту забруднюючих речовин у вiдпрацьованих газах

Стаття 80. Випуск в експлуатацiю транспортних та iнших пересувних засобiв з перевищенням нормативiв вмiсту забруднюючих речовин у вiдпрацьованих газах

Випуск в експлуатацiю автомобiлiв, лiтакiв, суден та iнших пересувних засобiв i установок, у яких вмiст забруднюючих речовин у вiдпрацьованих газах, а також рiвень впливу фiзичних факторiв, здiйснюваного ними пiд час роботи, перевищують установленi нормативи, —

тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб, громадян — суб’єктiв господарської дiяльностi в розмiрi вiсiмдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x26scwvugfyib3c67tojxeke1c">Стаття 81. Експлуатацiя автомототранспортних та iнших пересувних засобiв з перевищенням нормативiв вмiсту забруднюючих речовин у вiдпрацьованих газах

Стаття 81. Експлуатацiя автомототранспортних та iнших пересувних засобiв з перевищенням нормативiв вмiсту забруднюючих речовин у вiдпрацьованих газах

Експлуатацiя громадянами автомототранспортних та iнших пересувних засобiв i установок, у яких вмiст забруднюючих речовин у вiдпрацьованих газах, а також рiвень впливу фiзичних факторiв, здiйснюваного ними пiд час роботи, перевищують установленi нормативи, —

тягне за собою накладення штрафу в розмiрi тридцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x3r9g873kk1uy91nyy0xcv7gky">Стаття 82. Порушення вимог щодо поводження з вiдходами пiд час їх збирання, перевезення, зберiгання, оброблення, утилiзацiї, знешкодження, видалення або захоронення

Стаття 82. Порушення вимог щодо поводження з вiдходами пiд час їх збирання, перевезення, зберiгання, оброблення, утилiзацiї, знешкодження, видалення або захоронення

Порушення вимог щодо поводження з вiдходами пiд час їх збирання, перевезення, зберiгання, оброблення, утилiзацiї, знешкодження, видалення або захоронення —

тягне за собою накладення штрафу на громадян вiд двадцяти до вiсiмдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб, громадян — суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi — вiд п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xa2r4pz0n9ay68x87wdxciaohh">Стаття 82-1. Порушення правил ведення первинного облiку та здiйснення контролю за операцiями поводження з вiдходами або неподання чи подання звiтностi щодо утворення, використання, знешкодження та видалення вiдходiв

Стаття 82-1. Порушення правил ведення первинного облiку та здiйснення контролю за операцiями поводження з вiдходами або неподання чи подання звiтностi щодо утворення, використання, знешкодження та видалення вiдходiв

Порушення правил ведення первинного облiку та здiйснення контролю за операцiями поводження з вiдходами або неподання чи подання звiтностi щодо утворення, використання, знешкодження та видалення вiдходiв з порушенням встановлених строкiв, а так само порядку подання такої звiтностi —

тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд трьох до п’яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x4zcxtmjt8h6kr8eoaquwd6w4n">Стаття 82-2. Виробництво продукцiї з вiдходiв чи з їх використанням без вiдповiдної нормативно-технiчної та технологiчної документацiї

Стаття 82-2. Виробництво продукцiї з вiдходiв чи з їх використанням без вiдповiдної нормативно-технiчної та технологiчної документацiї

Виробництво продукцiї (крiм дослiдних зразкiв) з вiдходiв чи з їх використанням без вiдповiдної нормативно-технiчної та технологiчної документацiї, погодженої в установленому порядку, —

тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд трьох до п’ятнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x5j9ooxnkmlfuidi5e6zwyqppa">Стаття 82-3. Приховування, перекручення або вiдмова вiд надання повної та достовiрної iнформацiї за запитами посадових осiб i зверненнями громадян та їх об’єднань щодо безпеки утворення вiдходiв та поводження з ними

Стаття 82-3. Приховування, перекручення або вiдмова вiд надання повної та достовiрної iнформацiї за запитами посадових осiб i зверненнями громадян та їх об’єднань щодо безпеки утворення вiдходiв та поводження з ними

Приховування, перекручення або вiдмова вiд надання повної та достовiрної iнформацiї за запитами посадових осiб i зверненнями громадян та їх об’єднань щодо безпеки утворення вiдходiв та поводження з ними, в тому числi про їх аварiйнi скиди та вiдповiднi наслiдки, —

тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд трьох до п’яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xaz7oao3zi6ttz8ys2s1ha9xb0">Стаття 82-4. Змiшування чи захоронення вiдходiв, для утилiзацiї яких в Українi iснує вiдповiдна технологiя, без спецiального дозволу

Стаття 82-4. Змiшування чи захоронення вiдходiв, для утилiзацiї яких в Українi iснує вiдповiдна технологiя, без спецiального дозволу

Змiшування чи захоронення вiдходiв, для утилiзацiї яких в Українi iснує вiдповiдна технологiя, без спецiального дозволу центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, обласних, Київської, Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй, органу виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища —

тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд двох до п’яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xdovw20e0rc0qmulgqjbvk59lw">Стаття 82-5. Порушення правил передачi вiдходiв

Стаття 82-5. Порушення правил передачi вiдходiв

Передача вiдходiв з порушенням установлених правил на зберiгання, оброблення або видалення пiдприємствам чи органiзацiям, що не мають вiдповiдного дозволу на проведення цих операцiй, —

тягне за собою накладення штрафу на громадян вiд одного до трьох неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб — вiд двох до п’яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x15dof0grwsnlsa1oes2kjoa5w">Стаття 82-6. Порушення встановлених правил i режиму експлуатацiї установок i виробництв з оброблення та утилiзацiї вiдходiв

Стаття 82-6. Порушення встановлених правил i режиму експлуатацiї установок i виробництв з оброблення та утилiзацiї вiдходiв

Порушення встановлених правил i режиму експлуатацiї установок i виробництв з оброблення та утилiзацiї вiдходiв, а також полiгонiв для зберiгання чи захоронення промислових, побутових та iнших вiдходiв (смiттєзвалищ, шлакосховищ, золовiдвалiв тощо) —

тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд двох до п’яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x8gp09s6qjap928r9m52uithw0">Стаття 82-7. Порушення вимог законодавства у сферi хiмiчних джерел струму

Стаття 82-7. Порушення вимог законодавства у сферi хiмiчних джерел струму

Порушення порядку облiку придбання та експлуатацiї хiмiчних джерел струму або порядку облiку обсягiв накопичення вiдпрацьованих хiмiчних джерел струму та передачi їх на утилiзацiю —

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд трьох до п’яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Ненадання в установленому порядку iнформацiї або надання неправдивої iнформацiї щодо обсягiв придбання та експлуатацiї нових хiмiчних джерел струму, обсягiв накопичення вiдпрацьованих хiмiчних джерел струму та передачi їх на утилiзацiю —

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд п’яти до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Непередача в установленому порядку вiдпрацьованих небезпечних хiмiчних джерел струму ємнiстю 7 А/год та бiльше на утилiзацiю пiдприємствам, що здiйснюють дiяльнiсть iз заготiвлi та утилiзацiї вiдпрацьованих хiмiчних джерел струму, —

тягне за собою накладення штрафу на громадян вiд одного до трьох неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб — вiд п’яти до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xibzf0fpgxgvccwtz92msbh20">Стаття 83. Порушення правил застосування, зберiгання, транспортування, знешкодження, лiквiдацiї та захоронення пестицидiв i агрохiмiкатiв, токсичних хiмiчних речовин та iнших препаратiв

Стаття 83. Порушення правил застосування, зберiгання, транспортування, знешкодження, лiквiдацiї та захоронення пестицидiв i агрохiмiкатiв, токсичних хiмiчних речовин та iнших препаратiв

Порушення правил застосування, зберiгання, транспортування, знешкодження, лiквiдацiї та захоронення пестицидiв i агрохiмiкатiв, токсичних хiмiчних речовин та iнших препаратiв —

тягне за собою накладення штрафу на громадян вiд трьох до семи неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб — вiд семи до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xsi8kusv01os2xz1u3avp6vla">Стаття 83-1. Порушення законодавства про захист рослин

Стаття 83-1. Порушення законодавства про захист рослин

Порушення законодавства про захист рослин:

<полное_название xml:id="x2mipibzsvsaejazyq22905drm"/>

1) поширення шкiдливих органiзмiв внаслiдок порушення технологiї вирощування рослин сiльськогосподарського та iншого призначення;

<полное_название xml:id="xd989y27mstkel0dzu8yi4v3v3"/>

2) екологiчно не обгрунтоване здiйснення захисту рослин;

<полное_название xml:id="x3hdcx1xduk2vbhnm1pracj67v"/>

3) неповiдомлення (приховування) або надання неправдивої iнформацiї про загрозу посiвам, деревним насадженням, iншiй рослинностi вiдкритого та закритого грунту, а також продукцiї рослинного походження вiд шкiдливих органiзмiв;

<полное_название xml:id="xe525v7yypipasjpami3l8j9tb"/>

4) завезення на територiю України та реалiзацiя засобiв захисту рослин, а також речовин i сировини для їх виготовлення, що не пройшли державних випробувань i реєстрацiї;

<полное_название xml:id="xdkv97huwolpckztirz8wb2nfr"/>

5) ухилення вiд пред’явлення або непред’явлення засобiв захисту рослин для проведення їх огляду, дослiдження;

<полное_название xml:id="xc5916j8bu9ws6f6r247on06kc"/>

6) недодержання вимог нормативно-правових актiв з питань захисту рослин, що призвело до пошкодження, погiршення стану рослин та якостi продукцiї рослинного походження, а також забруднення довкiлля, —

тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян вiд п’яти до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб — вiд десяти до вiсiмнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xb3zzzfn7gxcxvg69mxqubpbp8">Стаття 84. Виключена

Стаття 84. Виключена

<полное_название xml:id="xdhw2vdfpajfj9khjsrrnxv97n">Стаття 85. Порушення правил використання об’єктiв тваринного свiту

Стаття 85. Порушення правил використання об’єктiв тваринного свiту

Порушення правил полювання (полювання без належного на те дозволу, в заборонених мiсцях, у заборонений час, забороненими знаряддями або способами, на заборонених для добування тварин, допускання собак у мисливськi угiддя без нагляду, полювання з порушенням установленого для певної територiї (регiону, мисливського господарства, обходу тощо) порядку здiйснення полювання), яке не мало наслiдком добування, знищення або поранення тварин, а також транспортування або перенесення добутих тварин чи їх частин без вiдмiтки цього факту в контрольнiй картцi облiку добутої дичини i порушень правил полювання та в дозволi на їх добування —

тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян вiд шести до шiстдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i попередження або накладення штрафу на посадових осiб — вiд тридцяти до дев’яноста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Повторне порушення правил полювання (полювання без належного на те дозволу, в заборонених мiсцях, у заборонений час, забороненими знаряддями або способами, на заборонених для добування тварин) чи таке, яке мало наслiдком добування, знищення або поранення тварин, —

тягне за собою накладення штрафу на громадян вiд шiстдесяти до ста двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю рушниць та iнших знарядь i засобiв вчинення правопорушення, якi є приватною власнiстю порушника, та незаконно добутих об’єктiв тваринного свiту чи без такої або позбавлення права полювання на строк до трьох рокiв з конфiскацiєю рушниць та iнших знарядь i засобiв вчинення правопорушення, якi є приватною власнiстю порушника, та незаконно добутих об’єктiв тваринного свiту чи без такої i на посадових осiб — вiд вiд дев’яноста до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю знарядь i засобiв вчинення правопорушення, якi є приватною власнiстю порушника, та незаконно добутих об’єктiв тваринного свiту чи без такої.

Порушення правил рибальства —

тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян вiд двох до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i попередження або накладення штрафу на посадових осiб — вiд десяти до тридцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Грубе порушення правил рибальства (рибальство iз застосуванням вогнепальної зброї, електроструму, вибухових або отруйних речовин, iнших заборонених знарядь лову, промислових знарядь лову особами, якi не мають дозволу на промисел, вилов водних живих ресурсiв у розмiрах, що перевищують встановленi лiмiти або встановлену правилами любительського i спортивного рибальства добову норму вилову) —

тягне за собою накладення штрафу на громадян вiд двадцяти до сорока неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю знарядь i засобiв вчинення правопорушення, якi є приватною власнiстю порушника, та незаконно добутих водних живих ресурсiв чи без такої i на посадових осiб — вiд тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю знарядь i засобiв вчинення правопорушення, якi є приватною власнiстю порушника, та незаконно добутих водних живих ресурсiв чи без такої.

Порушення правил здiйснення iнших видiв спецiального використання об’єктiв тваринного свiту —

тягне за собою накладення штрафу на громадян вiд десяти до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю знарядь i засобiв вчинення правопорушення, якi є приватною власнiстю порушника, та незаконно добутих об’єктiв тваринного свiту чи без такої i на посадових осiб — вiд двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю знарядь i засобiв вчинення правопорушення, якi є приватною власнiстю порушника, та незаконно добутих об’єктiв тваринного свiту чи без такої.

<полное_название xml:id="xdjwtlabnd2b1mxy7rkyv1qo5f">Стаття 85-1. Виготовлення, збут, зберiгання чи реклама заборонених знарядь добування (збирання) об’єктiв тваринного або рослинного свiту

Стаття 85-1. Виготовлення, збут, зберiгання чи реклама заборонених знарядь добування (збирання) об’єктiв тваринного або рослинного свiту

Виготовлення, збут чи зберiгання заборонених знарядь добування (збирання) об’єктiв тваринного або рослинного свiту, а також збут незаконно добутої продукцiї —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд дев’яти до двадцяти одного неоподатковуваного мiнiмуму доходiв громадян з конфiскацiєю цих знарядь, матерiалiв та засобiв для їх виготовлення.

Реклама, а так само будь-яка iнша дiяльнiсть з рекламування чи розповсюдження заборонених знарядь добування (збирання) об’єктiв тваринного або рослинного свiту —

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян вiд п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб рекламодавця або розповсюджувача реклами — вiд ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x4up3papwt37ctpaei7k8evd14">Стаття 86. Виключена

Стаття 86. Виключена

<полное_название xml:id="x8rsqlbagoqnxqeg8a3m8452h7">Стаття 86-1. Експлуатацiя на водних об’єктах водозабiрних споруд, не забезпечених рибозахисним обладнанням

Стаття 86-1. Експлуатацiя на водних об’єктах водозабiрних споруд, не забезпечених рибозахисним обладнанням

Експлуатацiя на водних об’єктах водозабiрних споруд, не забезпечених рибозахисним обладнанням, якщо його наявнiсть передбачена вiдповiдними нормативами, або з неефективно працюючим рибозахисним обладнанням —

тягне за собою накладення штрафу на громадян вiд одного до шести неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб — вiд п’яти до восьми неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xbli5kzvmct3nbeemdxi6rlp64">Стаття 87. Порушення вимог щодо охорони середовища перебування i шляхiв мiграцiї, переселення, аклiматизацiї та схрещування диких тварин

Стаття 87. Порушення вимог щодо охорони середовища перебування i шляхiв мiграцiї, переселення, аклiматизацiї та схрещування диких тварин

Порушення вимог щодо охорони середовища перебування i шляхiв мiграцiї, переселення, аклiматизацiї та схрещування диких тварин —

тягне за собою накладення штрафу на громадян вiд трьох до п’яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб — вiд п’яти до семи неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Невжиття заходiв щодо запобiгання загибелi диких тварин, погiршенню середовища їх перебування та умов мiграцiї або добування диких тварин, якi зазнають лиха, —

тягне за собою накладення штрафу вiд п’яти до семи неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x4s8y04zrn6qspsvncapsq7y5x">Стаття 88. Незаконне вивезення з України i ввезення на її територiю об’єктiв тваринного i рослинного свiту

Стаття 88. Незаконне вивезення з України i ввезення на її територiю об’єктiв тваринного i рослинного свiту

Незаконне вивезення з України або ввезення на її територiю об’єктiв тваринного i рослинного свiту, в тому числi зоологiчних i ботанiчних колекцiй, —

тягне за собою накладення штрафу на громадян вiд трьох до п’яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю цих об’єктiв або без такої i на посадових осiб — вiд п’яти до семи неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю цих об’єктiв або без такої.

Тi самi дiї щодо видiв тварин i рослин, занесених до Червоної книги України або охорона i використання яких регулюються вiдповiдними мiжнародними договорами України, —

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян вiд п’яти до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю цих об’єктiв або без такої i на посадових осiб — вiд семи до дванадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю цих об’єктiв чи без такої.

<полное_название xml:id="x6u2au4jnst70d9jkm70zx17no">Стаття 88-1. Порушення порядку придбання чи збуту об’єктiв тваринного або рослинного свiту, правил утримання диких тварин у неволi або в напiввiльних умовах

Стаття 88-1. Порушення порядку придбання чи збуту об’єктiв тваринного або рослинного свiту, правил утримання диких тварин у неволi або в напiввiльних умовах

Порушення порядку придбання, збуту чи розповсюдження об’єктiв тваринного або рослинного свiту —

тягне за собою накладення штрафу вiд тридцяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю об’єктiв тваринного або рослинного свiту чи без такої.

Тi самi дiї, вчиненi щодо об’єктiв тваринного або рослинного свiту, якi перебували в межах територiй та об’єктiв природно-заповiдного фонду, занесених до Червоної книги України, або якi охороняються вiдповiдно до мiжнародних договорiв України, —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд ста до двохсот п’ятнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю об’єктiв тваринного або рослинного свiту.

Порушення правил утримання диких тварин у неволi або в напiввiльних умовах —

тягне за собою накладення штрафу вiд трьох до п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю об’єктiв тваринного або рослинного свiту чи без такої.

<полное_название xml:id="x8o9jy4s5gs25eno5v6zgf4btw">Стаття 88-2. Порушення правил створення, поповнення, зберiгання, використання або державного облiку зоологiчних, ботанiчних колекцiй та торгiвлi ними

Стаття 88-2. Порушення правил створення, поповнення, зберiгання, використання або державного облiку зоологiчних, ботанiчних колекцiй та торгiвлi ними

Порушення правил створення, поповнення, зберiгання, використання або державного облiку зоологiчних, ботанiчних колекцiй та торгiвлi ними —

тягне за собою накладення штрафу вiд трьох до семи неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю колекцiї чи без такої.

<полное_название xml:id="x8ool7zahfufqpo70ncuzhxi28">Стаття 89. Жорстоке поводження з тваринами

Стаття 89. Жорстоке поводження з тваринами

Жорстоке поводження з тваринами, їх мордування або вчинення iнших дiй, що призвели до їх мучення, калiцтва чи загибелi, —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд дев’яти до двадцяти одного неоподатковуваного мiнiмуму доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x3ej889vn43eaqtzvo7n67gpeq">Стаття 90. Порушення вимог щодо охорони видiв тварин i рослин, занесених до Червоної книги України

Стаття 90. Порушення вимог щодо охорони видiв тварин i рослин, занесених до Червоної книги України

Погiршення середовища перебування (зростання) тварин i рослин, види яких занесенi до Червоної книги України, знищення, незаконне або з порушенням встановленого порядку вилучення їх з природного середовища, а також порушення умов утримання (вирощування) тварин i рослин цих видiв у ботанiчних садах, дендрологiчних та зоологiчних парках, iнших спецiально створених штучних умовах, що призвело до їх загибелi, калiцтва (пошкодження), —

тягне за собою накладення штрафу на громадян вiд двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю незаконно добутого i на посадових осiб — вiд тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю незаконно добутого.

<полное_название xml:id="x8bkgmitf95h3fy5y4qx992l8l">Стаття 90-1. Невиконання правил i норм у процесi створення, виробництва, зберiгання, транспортування, використання, знешкодження, лiквiдацiї, захоронення мiкроорганiзмiв, бiологiчно активних речовин та iнших продуктiв бiотехнологiй

Стаття 90-1. Невиконання правил i норм у процесi створення, виробництва, зберiгання, транспортування, використання, знешкодження, лiквiдацiї, захоронення мiкроорганiзмiв, бiологiчно активних речовин та iнших продуктiв бiотехнологiй

Невиконання правил i норм у процесi створення нових штамiв мiкроорганiзмiв, бiологiчно активних речовин та iнших продуктiв бiотехнологiй —

тягне за собою накладення штрафу на громадян вiд п’яти до восьми неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб — вiд семи до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Невиконання правил i норм екологiчної безпеки у процесi виробництва, зберiгання, транспортування, використання, знешкодження, лiквiдацiї, захоронення мiкроорганiзмiв, бiологiчно активних речовин та iнших продуктiв бiотехнологiй —

тягне за собою накладення штрафу на громадян вiд п’яти до восьми неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб — вiд семи до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x6o34tar0ynl0k8j6s5789yml7">Стаття 91. Порушення правил охорони та використання територiй та об’єктiв природно-заповiдного фонду

Стаття 91. Порушення правил охорони та використання територiй та об’єктiв природно-заповiдного фонду

Здiйснення в межах територiй та об’єктiв природно-заповiдного фонду, їх охоронних зон, а також територiй, зарезервованих для наступного заповiдання, забороненої господарської та iншої дiяльностi, порушення iнших вимог режиму цих територiй та об’єктiв, самовiльна змiна їх меж, невжиття заходiв для попередження i лiквiдацiї негативних наслiдкiв аварiй або iншого шкiдливого впливу на територiї та об’єкти природно-заповiдного фонду —

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян вiд дев’яти до двадцяти чотирьох неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю знарядь i засобiв вчинення правопорушення та незаконно добутих природних ресурсiв чи без такої i на посадових осiб — вiд п’ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю знарядь i засобiв вчинення правопорушення та незаконно добутих природних ресурсiв.

<полное_название xml:id="xbgomg6jf0eavcb2v3j7un4b43">Стаття 91-1. Невиконання вимог екологiчної безпеки у процесi впровадження вiдкриттiв, винаходiв, корисних моделей, промислових зразкiв, рацiоналiзаторських пропозицiй, нової технiки, технологiй i систем, речовин i матерiалiв

Стаття 91-1. Невиконання вимог екологiчної безпеки у процесi впровадження вiдкриттiв, винаходiв, корисних моделей, промислових зразкiв, рацiоналiзаторських пропозицiй, нової технiки, технологiй i систем, речовин i матерiалiв

Впровадження вiдкриттiв, винаходiв, корисних моделей, промислових зразкiв, рацiоналiзаторських пропозицiй, нової технiки, технологiй i систем, речовин i матерiалiв, що не вiдповiдають встановленим нормативам екологiчної безпеки та iншим вимогам щодо охорони довкiлля, —

тягне за собою накладення штрафу на громадян вiд трьох до п’яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб — вiд чотирьох до семи неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xcgb0gq6bv0q648a4wbs0wnjk4">Стаття 91-2. Перевищення лiмiтiв та нормативiв використання природних ресурсiв

Стаття 91-2. Перевищення лiмiтiв та нормативiв використання природних ресурсiв

Перевищення затверджених лiмiтiв та нормативiв використання природних ресурсiв —

тягне за собою накладення штрафу на громадян вiд трьох до вiсiмнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб — вiд дев’яти до тридцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x7jd2jbng8kr2dgsyag9sr89u9">Стаття 91-3. Приховування перевищення встановлених лiмiтiв на обсяги утворення та розмiщення вiдходiв

Стаття 91-3. Приховування перевищення встановлених лiмiтiв на обсяги утворення та розмiщення вiдходiв

Приховування перевищення встановлених лiмiтiв на обсяги утворення та розмiщення вiдходiв —

тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд двох до п’яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x67e21k7dyal4spe3t7oeq9nkr">Стаття 91-4. Вiдмова вiд надання чи несвоєчасне надання екологiчної iнформацiї

Стаття 91-4. Вiдмова вiд надання чи несвоєчасне надання екологiчної iнформацiї

Вiдмова вiд надання чи несвоєчасне надання за запитами повної та достовiрної екологiчної iнформацiї, передбаченої законодавством, —

тягне за собою накладення штрафу на службових та посадових осiб вiд трьох до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xcs8rf0msr14hs8a6dmx9mi86s">Стаття 92. Порушення вимог законодавства про охорону культурної спадщини

Стаття 92. Порушення вимог законодавства про охорону культурної спадщини

Порушення вимог законодавства про охорону культурної спадщини:

<полное_название xml:id="x1mrr6y0d0ak410rtzez7v0sy2"/>

ухилення вiд пiдписання охоронних договорiв на пам’ятки культурної спадщини;

<полное_название xml:id="xaugwfkrm8zueug22ah3xl22aa"/>

порушення режиму використання пам’ятки культурної спадщини;

<полное_название xml:id="xe4xijs95mn5w6nbb560vphzuq"/>

порушення режиму iсторико-культурного заповiдника чи iсторико-культурної заповiдної територiї;

<полное_название xml:id="x297erq1ggrfjuh1l9i6dnxl72"/>

проведення ремонтних, реставрацiйних, реабiлiтацiйних робiт на пам’ятцi культурної спадщини, змiна призначення пам’ятки культурної спадщини, її частин та елементiв, здiйснення написiв, позначок на нiй, на її територiї та в її охороннiй зонi без письмового дозволу вiдповiдного органу охорони культурної спадщини;

<полное_название xml:id="x4xab5y4kk1yus8xehiiyvthss"/>

ухилення вiд передачi в установленому порядку знайдених пiд час археологiчних розвiдок, розкопок рухомих предметiв, пов’язаних з нерухомими об’єктами культурної спадщини, на постiйне зберiгання до музеїв (державних фондосховищ), у яких зберiгаються музейнi предмети i музейнi колекцiї, що є державною власнiстю i належать до державної частини Музейного фонду України, —

тягне за собою накладення штрафу на громадян вiд п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб — вiд ста до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x6m9ryl225vn9cvosc7r2djhix">Стаття 92-1. Порушення законодавства про Нацiональний архiвний фонд та архiвнi установи

Стаття 92-1. Порушення законодавства про Нацiональний архiвний фонд та архiвнi установи

Недбале зберiгання, псування, незаконне знищення, приховування, незаконна передача iншiй особi архiвних документiв, порушення порядку щодо доступу до зазначених документiв, а також неповiдомлення державної архiвної установи про наявнi архiвнi документи в разi виникнення загрози знищення або значного погiршення їх стану —

тягнуть за собою попередження або накладення штрафу на громадян вiд трьох до семи неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i попередження або накладення штрафу на посадових осiб — вiд п’яти до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Тi самi дiї, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за одне з порушень, передбачених частиною першою цiєї статтi, —

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян вiд семи до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб — вiд десяти до сорока неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x9j6d396ip59lginv0em5mxmyw">Глава 8. Адмiнiстративнi правопорушення в промисловостi, будiвництвi та у сферi використання паливно-енергетичних ресурсiв

Глава 8. Адмiнiстративнi правопорушення в промисловостi, будiвництвi та у сферi використання паливно-енергетичних ресурсiв

<полное_название xml:id="xdrh7flr3o7cbzn8c4is9s0zgg">Стаття 93. Порушення вимог законодавчих та iнших нормативних актiв з безпечного ведення робiт у галузях промисловостi

Стаття 93. Порушення вимог законодавчих та iнших нормативних актiв з безпечного ведення робiт у галузях промисловостi

Порушення вимог законодавчих та iнших нормативних актiв з безпечного ведення робiт у галузях промисловостi та на об’єктах, пiдконтрольних центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони працi, —

тягне за собою накладення штрафу на працiвникiв вiд чотирьох до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб пiдприємств, установ, органiзацiй незалежно вiд форм власностi — вiд двадцяти до сорока неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xsclutl8ha6xtimx4dlztytem">Стаття 94. Порушення вимог законодавчих та iнших нормативних актiв про зберiгання, використання та облiк вибухових матерiалiв у галузях промисловостi

Стаття 94. Порушення вимог законодавчих та iнших нормативних актiв про зберiгання, використання та облiк вибухових матерiалiв у галузях промисловостi

Порушення вимог законодавчих та iнших нормативних актiв про зберiгання, використання та облiк вибухових матерiалiв у галузях промисловостi та на об’єктах, пiдконтрольних центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони працi, —

тягне за собою накладення штрафу на працiвникiв вiд чотирьох до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб пiдприємств, установ, органiзацiй незалежно вiд форм власностi — вiд тридцяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xby2ahy5e8gqyd1fkmgbgrozm8">Стаття 95. Порушення правил i норм ядерної та радiацiйної безпеки

Стаття 95. Порушення правил i норм ядерної та радiацiйної безпеки

Порушення посадовими особами пiдприємств, установ та органiзацiй незалежно вiд форми власностi правил i норм ядерної та радiацiйної безпеки —

тягне за собою накладення штрафу вiд десяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Тi самi дiї, вчиненi повторно протягом року пiсля накладення адмiнiстративного стягнення, —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xcgehgvbbnj21n2bofvkw7ophz">Стаття 95-1. Порушення вимог нормативно-правових актiв та нормативних документiв з питань технiчної експлуатацiї електричних станцiй i мереж, енергетичного обладнання

Стаття 95-1. Порушення вимог нормативно-правових актiв та нормативних документiв з питань технiчної експлуатацiї електричних станцiй i мереж, енергетичного обладнання

Порушення вимог нормативно-правових актiв та нормативних документiв з питань технiчної експлуатацiї електричних станцiй i мереж, енергетичного обладнання суб’єктiв електроенергетики, суб’єктiв вiдносин у сферi теплопостачання та споживачiв електричної енергiї —

тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян вiд одного до п’яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, попередження або накладення штрафу на працiвникiв вiд одного до восьми неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, накладення штрафу на посадових осiб вiд одного до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xckf6jo2g9edlmiaap11gs2ol6">Стаття 96. Порушення вимог законодавства, будiвельних норм, державних стандартiв i правил пiд час будiвництва

Стаття 96. Порушення вимог законодавства, будiвельних норм, державних стандартiв i правил пiд час будiвництва

Порушення вимог законодавства, будiвельних норм, державних стандартiв i правил та затверджених проектних рiшень пiд час нового будiвництва, реконструкцiї, реставрацiї, капiтального ремонту об’єктiв чи споруд —

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян вiд десяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян та на посадових осiб — вiд п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за такi ж порушення, —

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян вiд п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян та на посадових осiб — вiд ста до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Виконання пiдготовчих робiт без направлення повiдомлення про початок виконання зазначених робiт у випадках, коли направлення такого повiдомлення є обов’язковим, а також наведення недостовiрних даних у повiдомленнi про початок виконання пiдготовчих робiт —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд ста до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Виконання пiдготовчих робiт без реєстрацiї декларацiї про початок виконання зазначених робiт, якщо такi роботи не виконувалися на пiдставi зареєстрованої декларацiї про початок виконання будiвельних робiт чи дозволу на виконання будiвельних робiт, а також наведення недостовiрних даних у декларацiї про початок виконання пiдготовчих робiт —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд ста п’ятдесяти до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Виконання будiвельних робiт без повiдомлення про початок виконання зазначених робiт, а також наведення недостовiрних даних у такому повiдомленнi —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд двохсот п’ятдесяти до трьохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Виконання будiвельних робiт без реєстрацiї декларацiї про початок виконання зазначених робiт, а також наведення недостовiрних даних у такiй декларацiї, вчиненi щодо об’єктiв I категорiї складностi, —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд трьохсот п’ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Дiяння, передбаченi частиною шостою цiєї статтi, вчиненi щодо об’єктiв II категорiї складностi, —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд чотирьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Дiяння, передбаченi частиною шостою цiєї статтi, вчиненi щодо об’єктiв III категорiї складностi, —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд п’ятисот до шестисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Виконання будiвельних робiт без дозволу на їх виконання вчинене щодо об’єктiв IV категорiї складностi —

тягне за собою накладення штрафу вiд шестисот до семисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Дiяння, передбачене частиною дев’ятою цiєї статтi, вчинене щодо об’єктiв V категорiї складностi, —

тягне за собою накладення штрафу вiд семисот до восьмисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Експлуатацiя об’єктiв будiвництва, якi завершенi будiвництвом з 19 сiчня 2012 року та не прийнятi в експлуатацiю, а також наведення недостовiрних даних у декларацiї про готовнiсть об’єкта до експлуатацiї, вчиненi щодо об’єктiв I категорiї складностi, —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд трьохсот п’ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Дiяння, передбаченi частиною одинадцятою цiєї статтi, вчиненi щодо об’єктiв II категорiї складностi, —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд чотирьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Дiяння, передбаченi частиною одинадцятою цiєї статтi, вчиненi щодо об’єктiв III категорiї складностi, —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд п’ятисот до шестисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Експлуатацiя об’єктiв будiвництва IV категорiї складностi, якi завершенi будiвництвом з 19 сiчня 2012 року та не прийнятi в експлуатацiю, —

тягне за собою накладення штрафу вiд шестисот до семисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Дiяння, передбачене частиною чотирнадцятою цiєї статтi, вчинене щодо об’єктiв V категорiї складностi, —

тягне за собою накладення штрафу вiд семисот до восьмисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Незабезпечення замовником здiйснення авторського нагляду у випадках, коли такий нагляд є обов’язковим згiдно з вимогами законодавства, —

тягне за собою накладення штрафу вiд чотирьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Незабезпечення замовником здiйснення технiчного нагляду у випадках, коли такий нагляд є обов’язковим згiдно з вимогами законодавства, —

тягне за собою накладення штрафу вiд чотирьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Неподання чи несвоєчасне подання замовником iнформацiї про передачу права на будiвництво об’єкта iншому замовнику, змiну генерального пiдрядника чи пiдрядника, осiб, вiдповiдальних за проведення авторського i технiчного нагляду, вiдповiдальних виконавцiв робiт, у випадках, коли подання такої iнформацiї є обов’язковим, —

тягне за собою накладення штрафу вiд сiмдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xdi4v1ce6o7sazpc7xnzkq4mia">Стаття 96-1. Порушення законодавства пiд час планування i забудови територiй

Стаття 96-1. Порушення законодавства пiд час планування i забудови територiй

Передача замовнику проектної документацiї для виконання будiвельних робiт на об’єктi, розробленої з порушенням вимог законодавства, мiстобудiвної документацiї, вихiдних даних для проектування об’єктiв мiстобудування, будiвельних норм, державних стандартiв i правил, у тому числi щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осiб з обмеженими фiзичними можливостями та iнших маломобiльних груп населення, передбачення приладiв облiку води i теплової енергiї, а також заниження категорiї складностi об’єкта будiвництва —

тягнуть за собою накладення штрафу на головного архiтектора проекту, головного iнженера проекту, експерта, iнших вiдповiдальних виконавцiв окремих видiв робiт (послуг), пов’язаних iз створенням об’єктiв архiтектури, якi мають вiдповiдний квалiфiкацiйний сертифiкат, вiд дев’ятисот до однiєї тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за такi ж порушення, —

тягнуть за собою накладення штрафу на головного архiтектора проекту, головного iнженера проекту, експерта, iнших вiдповiдальних виконавцiв окремих видiв робiт (послуг), пов’язаних iз створенням об’єктiв архiтектури, якi мають вiдповiдний квалiфiкацiйний сертифiкат, вiд однiєї тисячi п’ятисот до однiєї тисячi семисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Порушення строкiв надання замовниковi мiстобудiвних умов та обмежень, будiвельного паспорта забудови земельної дiлянки, висновкiв (звiтiв) експертизи проектної та мiстобудiвної документацiї, надання таких документiв з порушенням встановленого порядку, а також вимагання у замовника документiв, не передбачених законодавством, —

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд ста п’ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Порушення строкiв реєстрацiї (вiдмови в реєстрацiї) декларацiї про початок виконання пiдготовчих робiт та декларацiї про початок виконання будiвельних робiт, видачi (вiдмови у видачI) дозволу на виконання будiвельних робiт, реєстрацiї (вiдмови в реєстрацiї) декларацiї про готовнiсть об’єкта до експлуатацiї та видачi (вiдмови у видачI) сертифiката, який видається у разi прийняття в експлуатацiю закiнченого будiвництвом об’єкта, вимагання пiд час реєстрацiї таких декларацiй та видачi дозволiв i сертифiкатiв документiв, не передбачених законодавством, видача сертифiката про прийняття в експлуатацiю закiнченого будiвництвом об’єкта, збудованого з порушенням будiвельних норм, —

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд ста п’ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Дiї, передбаченi частинами третьою або четвертою цiєї статтi, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за такi ж порушення, —

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд двохсот до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Здiйснення авторського нагляду з порушенням вимог законодавства —

тягне за собою накладення штрафу на головного архiтектора проекту (архiтектора) вiд чотирьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Здiйснення технiчного нагляду з порушенням вимог законодавства —

тягне за собою накладення штрафу на особу, яка здiйснює технiчний нагляд, вiд чотирьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Дiї, передбаченi частинами шостою або сьомою цiєї статтi, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за такi ж порушення, —

тягнуть за собою накладення штрафу на головного архiтектора проекту (архiтектора), на особу, яка здiйснює технiчний нагляд, вiд п’ятисот до шестисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Виконання окремих видiв робiт, пов’язаних iз створенням об’єктiв архiтектури, вiдповiдальним виконавцем, який згiдно iз законодавством повинен мати квалiфiкацiйний сертифiкат, без отримання в установленому порядку такого сертифiката —

тягне за собою накладення штрафу на вiдповiдального виконавця вiд п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Дiя, передбачена частиною дев’ятою цiєї статтi, вчинена особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за таке ж порушення, —

тягне за собою накладення штрафу на вiдповiдальних виконавцiв вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Ведення виконавчої документацiї з порушенням будiвельних норм, державних стандартiв i правил —

тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд двохсот до трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Дiя, передбачена частиною одинадцятою цiєї статтi, вчинена особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за таке ж порушення, —

тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд трьохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Застосування будiвельних матерiалiв, виробiв i конструкцiй, що не вiдповiдають державним нормам, стандартам, технiчним умовам, проектним рiшенням, а також тих, що пiдлягають обов’язковiй сертифiкацiї, але не пройшли її, —

тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд трьохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Дiя, передбачена частиною тринадцятою цiєї статтi, вчинена особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за таке ж порушення, —

тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд чотирьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Виробництво або виготовлення будiвельних матерiалiв, виробiв, конструкцiй, якi пiдлягають обов’язковiй сертифiкацiї або показники безпеки яких наводяться в нормативних документах i пiдлягають пiдтвердженню вiдповiдностi шляхом сертифiкацiї або декларування, але не пройшли їх, —

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд дев’ятисот до однiєї тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Дiї, передбаченi частиною п’ятнадцятою цiєї статтi, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за такi ж порушення, —

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд однiєї тисячi двохсот до однiєї тисячi п’ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Виробництво або виготовлення будiвельних матерiалiв, виробiв, конструкцiй, якi не вiдповiдають вимогам державних норм, стандартiв або технiчним умовам, —

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд чотирьохсот п’ятдесяти до шестисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Дiї, передбаченi частиною сiмнадцятою цiєї статтi, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за такi ж порушення, —

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд шестисот до семисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xgzp69pus3gbx8jkzvor57wi4">Стаття 97. Виключена

Стаття 97. Виключена

<полное_название xml:id="x9d08sshlxn8xq2zu3yjot4ipx">Стаття 97-1. Виключена

Стаття 97-1. Виключена

<полное_название xml:id="x1j5ehoc2t6b0lflymmu4x77lw">Стаття 98. Марнотратне витрачання паливно-енергетичних ресурсiв

Стаття 98. Марнотратне витрачання паливно-енергетичних ресурсiв

Марнотратне витрачання паливно-енергетичних ресурсiв, тобто систематичне, без виробничої потреби, недовантаження або використання на холостому ходу електродвигунiв, електропечей та iншого електро- i теплоустаткування; систематична пряма втрата стисненого повiтря, води i тепла, спричинена несправнiстю арматури, трубопроводiв, теплоiзоляцiї трубопроводiв, печей i тепловикористовуючого устаткування; використання без дозволу енергопостачальної органiзацiї електричної енергiї для опалення службових та iнших примiщень, а також для не передбаченої виробничим процесом мети; безгосподарне використання електричної енергiї для освiтлення —

тягне за собою накладення штрафу на керiвникiв, заступникiв керiвникiв, головних iнженерiв, головних енергетикiв (головних механiкiв), начальникiв цехiв, керiвникiв адмiнiстративно-господарських служб пiдприємств, установ i органiзацiй вiд десяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Недотримання вимог нормативної та проектної документацiї щодо теплоiзоляцiї споруд, iнженерних об’єктiв та пiд’їздiв житлових будинкiв, яке зумовлює зниження теплового опору огороджувальних конструкцiй, вiкон, дверей в опалювальний сезон, —

тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб, вiдповiдальних за їх експлуатацiю, вiд п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xcu6ymr3o9p42cyloktvumavcb">Стаття 99. Порушення Правил охорони електричних мереж

Стаття 99. Порушення Правил охорони електричних мереж

Порушення затверджених Кабiнетом Мiнiстрiв України Правил охорони електричних мереж, що спричинило або могло спричинити перерву в забезпеченнi споживачiв електричною енергiєю, пошкодження електричних мереж або заподiяння iншої шкоди, —

тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян вiд двох до шести неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i попередження або накладення штрафу на посадових осiб — вiд чотирьох до восьми неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xasjhev3m4ib6pvycy7olgoqtz">Стаття 100. Виключена.

Стаття 100. Виключена.

<полное_название xml:id="x2if0mw676okz76bn9w4283dl2">Стаття 101. Порушення, зв’язанi з використанням газу

Стаття 101. Порушення, зв’язанi з використанням газу

Пуск газу на газовикористовуюче обладнання завершених будiвництвом, реконструйованих чи розширюваних пiдприємств без дозволу органiв Державної iнспекцiї з енергозбереження або недотримання встановленого режиму споживання газу, або споживання газу в обхiд приладiв облiку, або самовiльне вiдновлення споживання газу пiсля пломбування засувок постачальником природного газу чи уповноваженою ним юридичною особою —

тягне за собою накладення штрафу на керiвникiв, заступникiв керiвникiв, головних енергетикiв (головних механiкiв), начальникiв цехiв та служб пiдприємств, установ i органiзацiй вiд десяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x85qfrwe2a020vvrsrjjvuky2n">Стаття 101-1. Недотримання вимог щодо ефективного використання паливно-енергетичних ресурсiв

Стаття 101-1. Недотримання вимог щодо ефективного використання паливно-енергетичних ресурсiв

Недотримання вимог щодо обов’язкового проведення державної експертизи об’єктiв з енергозбереження —

тягне за собою накладення штрафу на керiвникiв пiдприємств, установ, органiзацiй незалежно вiд форм власностi або фiзичних осiб — власникiв об’єктiв, якi пiдлягають державнiй експертизi з енергозбереження, вiд десяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Недотримання вимог щодо встановлення норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсiв або перевищення таких норм, встановлених вiдповiдно до законодавства, —

тягне за собою накладення штрафу на керiвникiв пiдприємств, установ, органiзацiй незалежно вiд форм власностi вiд десяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x9vugrucgf3u2471cnm9ic5350">Стаття 102. Порушення, пов’язанi з неефективною експлуатацiєю паливо- i енерговикористовуючого устаткування

Стаття 102. Порушення, пов’язанi з неефективною експлуатацiєю паливо- i енерговикористовуючого устаткування

Експлуатацiя паливо- i енерговикористовуючого устаткування без засобiв автоматичного регулювання, або приладiв енергетичного контролю, або теплоутилiзацiйного обладнання, передбачених проектом, або у разi їх несправностi —

тягне за собою накладення штрафу на керiвникiв, заступникiв керiвникiв, головних енергетикiв (головних механiкiв), начальникiв цехiв та служб пiдприємств, установ i органiзацiй вiд десяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xedn9pqxc0ia92blhwuw349jsb">Стаття 103. Непiдготовленiсть до роботи резервного паливного господарства

Стаття 103. Непiдготовленiсть до роботи резервного паливного господарства

Непiдготовленiсть до роботи передбаченого для газоспоживаючого пiдприємства, установи i органiзацiї резервного паливного господарства або непiдготовленiсть газовикористовуючих установок до роботи на встановлених резервних видах палива —

тягне за собою попередження або накладення штрафу на керiвникiв, заступникiв керiвникiв, головних енергетикiв (головних механiкiв), начальникiв цехiв i служб пiдприємств, установ i органiзацiй вiд п’яти до восьми неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xepuaiyufztu3hi659whhibfj1">Стаття 103-1. Порушення правил користування енергiєю чи газом

Стаття 103-1. Порушення правил користування енергiєю чи газом

Самовiльне використання з корисливою метою електричної та теплової енергiї без приладiв облiку (якщо використання приладiв облiку обов’язкове) або внаслiдок умисного пошкодження приладiв облiку чи у будь-який iнший спосiб, а так само iншi порушення правил користування електричною або тепловою енергiєю, а також самовiльне використання з корисливою метою газу, порушення правил користування газом у побутi, що не завдало значної шкоди, —

тягнуть за собою попередження або накладення штрафу на громадян вiд одного до п’яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i попередження або накладення штрафу на посадових осiб — вiд трьох до восьми неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xb313bz232qsby3fuzm1roumhu">Стаття 103-2. Пошкодження газопроводiв при провадженнi робiт

Стаття 103-2. Пошкодження газопроводiв при провадженнi робiт

Пошкодження газопроводiв (крiм магiстральних) та їх устаткування при провадженнi робiт —

тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян вiд одного до трьох неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i попередження або накладення штрафу на посадових осiб — вiд трьох до семи неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xdrvuw8itrlaaq4t9e109zixao">Глава 9. Адмiнiстративнi правопорушення у сiльському господарствi. порушення ветеринарно-санiтарних правил

Глава 9. Адмiнiстративнi правопорушення у сiльському господарствi. порушення ветеринарно-санiтарних правил

<полное_название xml:id="x34eh5cm20lx9tpjtjj62lyj0g">Стаття 104. Потрава посiвiв, зiпсуття або знищення зiбраного врожаю сiльськогосподарських культур, пошкодження насаджень колективних сiльськогосподарських пiдприємств, iнших державних i громадських чи фермерських господарств

Стаття 104. Потрава посiвiв, зiпсуття або знищення зiбраного врожаю сiльськогосподарських культур, пошкодження насаджень колективних сiльськогосподарських пiдприємств, iнших державних i громадських чи фермерських господарств

Потрава посiвiв, зiпсуття або знищення зiбраного врожаю сiльськогосподарських культур, що знаходиться у полi, пошкодження насаджень колективних сiльськогосподарських пiдприємств, iнших державних i громадських чи фермерських господарств худобою чи птицею —

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян вiд одного до п’яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб — вiд трьох до семи неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Повторна потрава посiвiв, зiпсуття або знищення зiбраного врожаю сiльськогосподарських культур, що знаходиться у полi, повторне пошкодження насаджень худобою чи птицею протягом року пiсля накладення штрафу за таке саме правопорушення —

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян вiд трьох до семи неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб — вiд п’яти до восьми неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Проїзд по посiвах або насадженнях на автомобiлi, тракторi, комбайнi чи iншiй машинi —

тягне за собою накладення штрафу вiд одного до трьох неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Проїзд по посiвах або насадженнях на гужовому транспортi —

тягне за собою накладення штрафу вiд 0,5 до одного неоподатковуваного мiнiмуму доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x5f1x7y9sjmlec4eskp8dca62q">Стаття 104-1. Порушення порядку та умов ведення насiнництва та розсадництва

Стаття 104-1. Порушення порядку та умов ведення насiнництва та розсадництва

Виробництво, заготiвля, пакування, маркування, затарювання, зберiгання насiння, садивного матерiалу з метою продажу без додержання методичних i технологiчних вимог або реалiзацiя їх без документiв про якiсть, а так само iнше введення в обiг насiння, садивного матерiалу з порушенням встановленого порядку —

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян до п’яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб — вiд семи до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x3mea71ur3kqd1522ebq07a5cp">Стаття 105. Порушення вимог щодо виконання фiтосанiтарних заходiв

Стаття 105. Порушення вимог щодо виконання фiтосанiтарних заходiв

Порушення вимог щодо виконання фiтосанiтарних заходiв —

тягне за собою накладення штрафу на громадян вiд трьох до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб — вiд восьми до п’ятнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xcr4pphmf45dy8r33f3soljymr">Стаття 106. Ввезення в Україну, вивезення з України, транзит через її територiю, вивезення з карантинних зон або ввезення до них об’єктiв регулювання, якi не пройшли фiтосанiтарного контролю

Стаття 106. Ввезення в Україну, вивезення з України, транзит через її територiю, вивезення з карантинних зон або ввезення до них об’єктiв регулювання, якi не пройшли фiтосанiтарного контролю

Ввезення в Україну, вивезення з України, транзит через її територiю, вивезення з карантинних зон або ввезення до них об’єктiв регулювання, якi не пройшли фiтосанiтарного контролю, —

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян вiд трьох до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб — вiд тринадцяти до вiсiмнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xdwtsrt70ojk5a0rnpm7d9ynjx">Стаття 106-1. Невжиття заходiв щодо забезпечення охорони посiвiв снотворного маку чи конопель, мiсць їх зберiгання та переробки

Стаття 106-1. Невжиття заходiв щодо забезпечення охорони посiвiв снотворного маку чи конопель, мiсць їх зберiгання та переробки

Невжиття заходiв щодо забезпечення встановленого режиму охорони посiвiв снотворного маку чи конопель, мiсць зберiгання i переробки врожаю цих культур, а так само невжиття заходiв щодо знищення пiсляжнивних залишкiв чи вiдходiв виробництва, що мiстять наркотичнi речовини, —

тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд тридцяти до сiмдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Невжиття землекористувачами або землевласниками на закрiплених за ними земельних дiлянках заходiв щодо знищення дикорослих конопель чи снотворного маку —

тягне за собою накладення штрафу на громадян вiд десяти до тридцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, а на посадових осiб — вiд тридцяти до сiмдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xbb7ewv43vgdubkdifk4t7sp80">Стаття 106-2. Незаконний посiв або незаконне вирощування снотворного маку чи конопель

Стаття 106-2. Незаконний посiв або незаконне вирощування снотворного маку чи конопель

Незаконний посiв або незаконне вирощування снотворного маку в кiлькостi до ста рослин чи конопель у кiлькостi до десяти рослин —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд вiсiмнадцяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю незаконно вирощуваних наркотиковмiсних рослин.

<полное_название xml:id="x5q65e3v2lrkhoi7ge13ucch6x">Стаття 107. Порушення правил щодо карантину тварин та iнших ветеринарно-санiтарних вимог

Стаття 107. Порушення правил щодо карантину тварин та iнших ветеринарно-санiтарних вимог

Порушення правил щодо карантину тварин, iнших ветеринарно-санiтарних вимог, передбачених , iншими актами законодавства, а також рiшень органiв мiсцевого самоврядування з питань боротьби з епiзоотiями, —

тягне за собою накладення штрафу на громадян вiд трьох до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, на посадових осiб — вiд дев’яти до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x1y1au6x8n1ap2l42gwp6fm0cy">Стаття 107-1. Порушення законодавства про племiнну справу у тваринництвi

Стаття 107-1. Порушення законодавства про племiнну справу у тваринництвi

Порушення законодавства про племiнну справу у тваринництвi:

<полное_название xml:id="xexxhj55vqxvl4vbmfj4v6wem"/>

оформлення сертифiкатiв племiнних (генетичних) ресурсiв без урахування даних офiцiйного облiку продуктивностi тварин, офiцiйної оцiнки за типом, результатiв генетичної експертизи походження та аномалiй тварин, внесення до документiв з племiнного облiку недостовiрних даних, недодержання встановлених технологiчних та ветеринарно-санiтарних вимог i правил щодо отримання, зберiгання та використання племiнних (генетичних) ресурсiв;

<полное_название xml:id="xcu6qq5uwh92ak2ro4a8thi5jl"/>

тягне за собою накладення штрафу на громадян вiд п’яти до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, а на посадових осiб — вiд тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за такi ж порушення, —

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян вiд десяти до тридцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, а на посадових осiб — вiд п’ятдесяти до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x9ukvbxfzr9bobkwv0k7yzb4b7">Стаття 107-2. Порушення вимог законодавства про iдентифiкацiю та реєстрацiю тварин

Стаття 107-2. Порушення вимог законодавства про iдентифiкацiю та реєстрацiю тварин

Порушення вимог законодавства про iдентифiкацiю та реєстрацiю тварин:

<полное_название xml:id="xakf59hidqgcy36nbo50z7v818"/>

неподання для реєстрацiї даних про iдентифiкованих тварин, господарства їх розведення та утримання, перемiщення, забiй, утилiзацiю, загибель, падiж тварин;

<полное_название xml:id="x6hu6xqkhzvoy7pqer21r4gt3q"/>

перемiщення тварин без iдентифiкацiйних документiв;

<полное_название xml:id="x2gxkbcot4y4a7y30fq52gwxs2"/>

проведення забою, утилiзацiї неiдентифiкованих та незареєстрованих тварин;

<полное_название xml:id="x105kmg19h5hhvduudw510vb6"/>

неподання для реєстрацiї даних про господарства, що здiйснюють забiй та утилiзацiю тварин;

<полное_название xml:id="xa6yawuo42arpx61cszebo8pmj"/>

неподання для реєстрацiї даних про господарства, що займаються продажем тварин, наданням послуг зi штучного осiменiння та органiзацiєю виставок тварин;

<полное_название xml:id="x5uqd2ep8j9ptpsjpl8vvhhgxn"/>

здiйснення продажу, проведення виставок i штучного осiменiння неiдентифiкованих та незареєстрованих тварин —

тягне за собою накладення штрафу на громадян вiд трьох до п’яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, а на фiзичних осiб — пiдприємцiв, уповноважених осiб — вiд п’яти до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Порушення Адмiнiстратором Єдиного державного реєстру тварин строкiв внесення до Єдиного державного реєстру тварин встановлених законом даних щодо тварин або строкiв оформлення та видачi iдентифiкацiйних документiв тварини —

тягнуть за собою накладення штрафу на уповноважених осiб вiд десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Вимагання не передбачених законом даних або документiв для внесення до Єдиного державного реєстру тварин —

тягне за собою накладення штрафу на уповноважених осiб вiд десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Дiї, передбаченi частинами першою, другою або третьою цiєї статтi, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за такi порушення, —

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян вiд п’яти до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, а на фiзичних осiб — пiдприємцiв, уповноважених осiб — вiд десяти до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян

<полное_название xml:id="x8yb6ibekf0dtcxwq5wjot6uye">Стаття 108. Грубе порушення механiзаторами правил технiчної експлуатацiї сiльськогосподарських машин i технiки безпеки

Стаття 108. Грубе порушення механiзаторами правил технiчної експлуатацiї сiльськогосподарських машин i технiки безпеки

Грубе порушення механiзаторами правил технiчної експлуатацiї тракторiв, комбайнiв, iнших самохiдних сiльськогосподарських машин i правил технiки безпеки пiд час їх експлуатацiї —

тягне за собою накладення штрафу вiд шести до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавлення права керування зазначеними машинами на строк до одного мiсяця.

<полное_название xml:id="xej7asotoze9xkpot5aynegscg">Глава 10. Адмiнiстративнi правопорушення на транспортi, в галузi шляхового господарства i зв’язку

Глава 10. Адмiнiстративнi правопорушення на транспортi, в галузi шляхового господарства i зв’язку

<полное_название xml:id="x77jnot2s27g6d5m8e7f2u5qj6">Стаття 109. Порушення правил по охоронi порядку i безпеки руху на залiзничному транспортi

Стаття 109. Порушення правил по охоронi порядку i безпеки руху на залiзничному транспортi

Самовiльний проїзд у вантажних поїздах, посадка i висадка пiд час руху поїзда, проїзд на пiднiжках i дахах вагонiв, самовiльне без потреби зупинення поїзда —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд семи до п’ятнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Пошкодження залiзничної колiї, захисних лiсонасаджень, снiгозахисних загороджень та iнших колiйних об’єктiв, споруд i пристроїв сигналiзацiї та зв’язку —

тягне за собою накладення штрафу на громадян вiд десяти до тридцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i посадових осiб — вiд двадцяти до шiстдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Викидання смiття та iнших предметiв з вiкон i дверей вагонiв поїздiв, прохiд по залiзничних колiях у невстановлених мiсцях —

тягнуть за собою попередження або накладення штрафу вiд двох до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Порушення правил проїзду гужовим транспортом i прогону худоби через залiзничнi колiї, випасання худоби поблизу залiзничних колiй —

тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян вiд десяти до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i попередження або накладення штрафу на посадових осiб — вiд п’ятнадцяти до двадцяти п’яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Недодержання встановлених габаритiв при навантаженнi i вивантаженнi вантажiв —

тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд десяти до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Пiдкладання на залiзничнi колiї предметiв, якi можуть спричинити порушення руху поїздiв, —

тягне за собою накладення штрафу вiд п’ятнадцяти до сорока неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x5zddqgo5updjzyrg79h2pxl4v">Стаття 110. Порушення правил користування засобами залiзничного транспорту

Стаття 110. Порушення правил користування засобами залiзничного транспорту

Пошкодження внутрiшнього обладнання пасажирських вагонiв, стекол локомотивiв i вагонiв —

тягне за собою накладення штрафу вiд десяти до тридцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Курiння у вагонах (у тому числi в тамбурах) примiських поїздiв, у невстановлених для курiння мiсцях у поїздах мiсцевого i дальнього сполучення, а також у метрополiтенах —

тягне за собою попередження або накладення штрафу вiд п’яти до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xez86coneslui6xrwfx07d6lfk">Стаття 111. Порушення правил безпеки польотiв

Стаття 111. Порушення правил безпеки польотiв

Розмiщення в районi аеродрому будь-яких знакiв i пристроїв, схожих на маркiрувальнi знаки i пристрої, прийнятi для розпiзнання аеродромiв, або спалювання пiротехнiчних виробiв без дозволу адмiнiстрацiї аеропорту, аеродрому, або влаштування об’єктiв, якi сприяють масовому скупченню птахiв, небезпечних для польотiв повiтряних суден, —

тягне за собою накладення штрафу на громадян вiд п’ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб — вiд шiстдесяти до п’ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Невиконання правил про розмiщення нiчних i денних маркiрувальних знакiв або пристроїв на будiвлях i спорудах —

тягне за собою накладення штрафу на громадян вiд п’ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб — вiд шiстдесяти до п’ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Пошкодження аеродромного устаткування, аеродромних знакiв, повiтряних суден та їх устаткування —

тягне за собою накладення штрафу вiд п’ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Прохiд або проїзд без належного дозволу по територiї аеропортiв (крiм аеровокзалiв), аеродромiв, об’єктiв радiо- i свiтлозабезпечення польотiв —

тягне за собою накладення штрафу вiд шiстдесяти до п’ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Виконання польотiв з порушенням нормативно-правових актiв, якi регулюють дiяльнiсть авiацiї, —

тягне за собою накладення штрафу вiд шiстдесяти до п’ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xcy1e7un75s6zpvsqq9n4q7vk1">Стаття 112. Порушення правил поведiнки на повiтряному суднi

Стаття 112. Порушення правил поведiнки на повiтряному суднi

Невиконання особами, якi перебувають на повiтряному суднi, розпоряджень командира судна —

тягне за собою попередження або накладення штрафу вiд двадцяти до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Порушення правил фотографування, кiнозйомки i користування засобами радiозв’язку з борту повiтряного судна —

тягне за собою попередження або накладення штрафу вiд двадцяти до трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю плiвки.

<полное_название xml:id="x7oqnlh1uy6pkfoaanhiy7fzho">Стаття 113. Порушення правил мiжнародних польотiв

Стаття 113. Порушення правил мiжнародних польотiв

Порушення правил мiжнародних польотiв —

тягне за собою накладення штрафу вiд шiстдесяти до п’ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xlb48nrsjlsqlf42ogcab1tn6">Стаття 114. Порушення правил по охоронi порядку i безпеки руху на морському транспортi

Стаття 114. Порушення правил по охоронi порядку i безпеки руху на морському транспортi

Порушення правил входу суден у порт i виходу їх з порту, руху i стоянки суден у портових водах, а також правил, що забезпечують безпеку пасажирiв пiд час посадки на судна, в путi слiдування i пiд час висадки їх з суден, —

тягне за собою накладення штрафу на громадян вiд трьох до п’яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб — вiд чотирьох до семи неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Проведення без належного дозволу водолазних робiт у портових водах, а також недодержання правил подачi сигналiв пiд час цих робiт —

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд чотирьох до семи неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Пошкодження споруд i пристроїв сигналiзацiї та зв’язку —

тягне за собою накладення штрафу на громадян вiд трьох до п’яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i посадових осiб — вiд чотирьох до семи неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x9hvohlyfyvivu7kwydsdilh8u">Стаття 115. Порушення правил користування засобами морського транспорту

Стаття 115. Порушення правил користування засобами морського транспорту

Пошкодження внутрiшнього обладнання суден —

тягне за собою накладення штрафу вiд одного до трьох неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Курiння у невстановлених мiсцях на суднах —

тягне за собою попередження або накладення штрафу вiд п’яти до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x2xn9r79hhete01d47tr90wv4x">Стаття 116. Порушення правил по охоронi порядку i безпеки руху на рiчковому транспортi i маломiрних суднах

Стаття 116. Порушення правил по охоронi порядку i безпеки руху на рiчковому транспортi i маломiрних суднах

Керування судноводiями рiчковими або маломiрними суднами, не зареєстрованими у встановленому порядку, або такими, що не пройшли технiчного огляду, або не несуть бортових номерiв i позначень, або мають несправностi, з якими заборонено їх експлуатацiю, або переобладнаними без вiдповiдного дозволу, або з порушенням правил завантаження, норм пасажиромiсткостi, обмежень по району та умовам плавання —

тягне за собою попередження або накладення штрафу вiд одного до п’яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Порушення судноводiями рiчкових суден правил руху i стоянки суден у плесi, на рейдах i в портах, буксирування составiв i плотiв, подачi звукових i свiтлових сигналiв, несення суднових вогнiв i знакiв, правил навантаження i розвантаження суден, а також пошкодження портових i гiдротехнiчних споруд та обладнання —

тягнуть за собою накладення штрафу в розмiрi вiд чотирьох до семи неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавлення права керування судном на строк до одного року.

Перевищення судноводiями маломiрних суден установленої швидкостi руху, недодержання вимог навiгацiйних знакiв, умисне зупинення або стоянка судна в заборонених мiсцях, пошкодження гiдротехнiчних споруд або технiчних засобiв i знакiв судноплавної i навiгацiйної обстановки, порушення правил маневрування, подачi звукових сигналiв, несення бортових вогнiв i знакiв —

тягнуть за собою попередження або накладення штрафу вiд трьох до п’яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавлення права керування маломiрним судном на строк до одного року.

Керування рiчковим або маломiрним судном особою, яка не має права керування цим судном, або передача керування таким судном особi, яка не має права керування, —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд трьох до п’яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Порушення судноводiями маломiрних суден iнших правил користування маломiрними суднами —

тягне за собою попередження або накладення штрафу вiд одного до трьох неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Пiд маломiрними суднами у частинах першiй, третiй, четвертiй i п’ятiй статтi 116, частинi другiй статтi 116-1, частинi третiй статтi 116-2, частинi першiй статтi 117, статтi 118, частинi третiй статтi 129, частинi п’ятiй статтi 130 цього Кодексу слiд розумiти самохiднi судна з головними двигунами потужнiстю менш як 75 к. с. (55 кВт) i несамохiднi судна та паруснi судна валовою мiсткiстю менш як 80 регiстрових тонн (або одиниць), а також моторнi судна незалежно вiд потужностi двигунiв, але валовою мiсткiстю не бiльш як 10 регiстрових тонн (або одиниць) та несамохiднi судна (гребнi човни вантажопiдйомнiстю 100 i бiльше кiлограмiв, байдарки — 150 i бiльше кiлограмiв та надувнi судна — 225 i бiльше кiлограмiв), що належать громадянам.

<полное_название xml:id="xbgnk3z3a2iwbdklk8bsh8j1a0">Стаття 116-1. Порушення правил випуску судна в плавання або допуск до керування судном осiб, якi не мають вiдповiдного документа

Стаття 116-1. Порушення правил випуску судна в плавання або допуск до керування судном осiб, якi не мають вiдповiдного документа

Випуск (направлення) рiчкового судна в плавання без документiв, що посвiдчують належнiсть судна, придатнiсть його до плавання, з неукомплектованим екiпажем, при невiдповiдностi технiчного стану судна наявним документам, з порушенням установлених правил завантаження, норм пасажиромiсткостi, обмежень по району та умовам плавання, а також допуск до керування судном або його механiзмами i обладнанням осiб, якi не мають вiдповiдного диплома (посвiдчення, свiдоцтва), —

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд одного до семи неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Випуск у плавання маломiрних суден, не зареєстрованих у встановленому порядку, або таких, що не пройшли технiчного огляду, або мають несправностi, з якими заборонено їх експлуатацiю, або переобладнаних без вiдповiдного дозволу, або неукомплектованих спорядженням, а також допуск до керування маломiрними суднами осiб, якi не мають права керування цими суднами, —

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб, вiдповiдальних за експлуатацiю маломiрних суден, вiд одного до семи неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xepz02wsmj4nb7z771aa1hfyri">Стаття 116-2. Порушення правил, що забезпечують безпеку експлуатацiї суден на внутрiшнiх водних шляхах

Стаття 116-2. Порушення правил, що забезпечують безпеку експлуатацiї суден на внутрiшнiх водних шляхах

Проведення без належного дозволу водолазних робiт або недодержання правил подачi сигналiв пiд час цих робiт, порушення порядку влаштування та обладнання запаней i лiсових гаваней, влаштування частоколiв та iнших пристосувань для лову риби в неустановлених для цiєї мети мiсцях без погодження з технiчними дiльницями шляху —

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян вiд одного до трьох неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб — вiд чотирьох до семи неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Знищення, пошкодження, зривання, самовiльна перестановка плавучих i берегових засобiв навiгацiйного обладнання, зв’язку i сигналiзацiї, порушення правил тримання, експлуатацiї i встановленого режиму роботи навiгацiйного обладнання на мостах, греблях та iнших гiдротехнiчних спорудах, встановлення без належного дозволу (погодження) знакiв, споруд, джерел звукових i свiтлових сигналiв, що створюють перешкоди в розпiзнаннi навiгацiйних знакiв i сигналiв, —

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян вiд одного до трьох неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб — вiд трьох до семи неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Викидання за борт рiчкового або маломiрного судна смiття та iнших предметiв —

тягне за собою попередження або накладення штрафу вiд 0,5 до одного неоподатковуваного мiнiмуму доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x13xho65b7uwed3871of46p9no">Стаття 116-3. Порушення правил реєстрацiї торговельних суден

Стаття 116-3. Порушення правил реєстрацiї торговельних суден

Неповiдомлення або несвоєчасне повiдомлення органу реєстрацiї судна про будь-якi змiни вiдомостей, що пiдлягають внесенню в установленому порядку до Державного суднового реєстру України або Суднової книги України, протягом двох тижнiв з дня цих змiн —

тягне за собою накладення штрафу вiд двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян,

Ухилення вiд обов’язкової реєстрацiї судна —

тягне за собою накладення штрафу вiд двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x81fousukqydpngfm8bobwp0l">Стаття 117. Порушення правил користування рiчковими i маломiрними суднами

Стаття 117. Порушення правил користування рiчковими i маломiрними суднами

Порушення правил, що забезпечують безпеку пасажирiв пiд час посадки, в путi слiдування i пiд час висадки їх з рiчкових i маломiрних суден, —

тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян вiд одного до трьох неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i попередження або накладення штрафу на посадових осiб — вiд чотирьох до семи неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Пошкодження внутрiшнього обладнання рiчкових суден —

тягне за собою накладення штрафу вiд одного до трьох неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Курiння у невстановлених мiсцях на рiчкових суднах —

тягне за собою попередження або накладення штрафу вiд п’яти до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x5x5atigqw0yodfejpgydfmi05">Стаття 118. Порушення правил утримання баз (споруд) для стоянки маломiрних суден

Стаття 118. Порушення правил утримання баз (споруд) для стоянки маломiрних суден

Порушення посадовими особами, вiдповiдальними за технiчний стан i правильне користування базами (спорудами) для стоянки маломiрних суден, правил утримання баз (споруд) у безпечному для людей i стоянки маломiрних суден станi або невжиття заходiв для своєчасної заборони чи обмеження експлуатацiї окремих причалiв, пiрсiв, стоянок, споруд, механiзмiв i т. iн., коли користування ними загрожує безпецi людей i маломiрних суден, а так само незабезпечення ними на базi (спорудI) встановленого випускного режиму, експлуатацiя бази (споруди) без щорiчного технiчного огляду, допущення стоянки на базi (спорудI) не зареєстрованих у встановленому порядку маломiрних суден —

тягнуть за собою накладення штрафу в розмiрi вiд трьох до восьми неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xf38zfoaro4l6p4v4dporp0vji">Стаття 119. Порушення правил користування засобами автомобiльного транспорту та електротранспорту

Стаття 119. Порушення правил користування засобами автомобiльного транспорту та електротранспорту

Пошкодження внутрiшнього обладнання та стекол автобусiв, маршрутних таксi, тролейбусiв або трамваїв —

тягне за собою накладення штрафу вiд одного до трьох неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Викидання смiття та iнших предметiв з вiкон i дверей автобусiв, маршрутних таксi, тролейбусiв або трамваїв —

тягне за собою попередження або накладення штрафу вiд 0,5 до одного неоподатковуваного мiнiмуму доходiв громадян.

Курiння в автобусах, маршрутних таксi, тролейбусах або трамваях —

тягне за собою попередження або накладення штрафу вiд п’яти до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xf1solo7z4scu1wdxaukbxoe3u">Стаття 120. Порушення правил пожежної безпеки на залiзничному, морському, рiчковому i повiтряному транспортi

Стаття 120. Порушення правил пожежної безпеки на залiзничному, морському, рiчковому i повiтряному транспортi

Порушення встановлених на залiзничному, морському i рiчковому транспортi правил пожежної безпеки —

тягне за собою накладення штрафу на громадян вiд трьох до семи неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб — вiд п’яти до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Порушення встановлених на повiтряному транспортi правил пожежної безпеки —

тягне за собою накладення штрафу на громадян вiд трьох до семи неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб — вiд п’яти до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x138hp2gkjdhtkkiwkxvzbbp4n">Стаття 121. Порушення водiєм правил керування транспортним засобом, правил користування ременями безпеки або мотошоломами

Стаття 121. Порушення водiєм правил керування транспортним засобом, правил користування ременями безпеки або мотошоломами

Керування водiєм транспортним засобом, що має несправностi системи гальмового або рульового керування, тягово-зчiпного пристрою, зовнiшнiх свiтлових приладiв (темної пори доби) чи iншi технiчнi несправностi, з якими вiдповiдно до встановлених правил експлуатацiя його забороняється, або переобладнаний з порушенням вiдповiдних правил, норм i стандартiв, —

тягне за собою накладення штрафу в розмiрi двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Керування водiєм транспортним засобом, який використовується для надання послуг з перевезення пасажирiв, що має несправностi, передбаченi частиною першою цiєї статтi, або технiчний стан i обладнання якого не вiдповiдають вимогам стандартiв, правил дорожнього руху i технiчної експлуатацiї, —

тягне за собою накладення штрафу вiд в розмiрi сорока неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Керування водiєм транспортним засобом, що пiдлягає обов’язковому технiчному контролю, але своєчасно його не пройшов, —

тягне за собою накладення штрафу в розмiрi двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частинами першою — третьою цiєї статтi, —

тягне за собою позбавлення права керування транспортними засобами на строк вiд трьох до шести мiсяцiв або адмiнiстративний арешт на строк вiд п’яти до десяти дiб.

Порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами —

тягне за собою накладення штрафу в розмiрi трьох неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Керування водiєм транспортним засобом, не зареєстрованим або не перереєстрованим в установленому порядку, його експлуатацiя без номерного знака або з номерним знаком, що не належить цьому засобу чи не вiдповiдає вимогам стандартiв, або з номерним знаком, закрiпленим у не встановленому для цього мiсцi, закритим iншими предметами, у тому числi з нанесенням покриття або застосуванням матерiалiв, що перешкоджають чи ускладнюють його iдентифiкацiю, чи забрудненим, що не дозволяє чiтко визначити символи номерного знака з вiдстанi двадцяти метрiв, перевернутим чи неосвiтленим, —

тягне за собою накладення штрафу в розмiрi десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частиною шостою цiєї статтi, —

тягне за собою накладення штрафу в розмiрi п’ятнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або громадськi роботи на строк вiд тридцяти до сорока годин, з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.

Пiд транспортними засобами у статтях 121–126, 127-1–128-1, частинах першiй i другiй статтi 129, частинах першiй – четвертiй статтi 130, статтях 132-1, 133-1, 133-2, 139 i 140 слiд розумiти всi види автомобiлiв, трактори та iншi самохiднi машини, трамваї i тролейбуси, а також мотоцикли та iншi транспортнi засоби.

<полное_название xml:id="xdyqvln0bie8pzt2ob69zh4zs4">Стаття 121-1. Експлуатацiя водiями транспортних засобiв, iдентифiкацiйнi номери складових частин яких не вiдповiдають записам у реєстрацiйних документах

Стаття 121-1. Експлуатацiя водiями транспортних засобiв, iдентифiкацiйнi номери складових частин яких не вiдповiдають записам у реєстрацiйних документах

Експлуатацiя водiями транспортних засобiв, iдентифiкацiйнi номери складових частин яких не вiдповiдають записам у реєстрацiйних документах, знищенi або пiдробленi, —

тягне за собою накладення штрафу в розмiрi п’ятнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x1y78gwf71qzy35ta2u1h21bye">Стаття 121-2. Порушення правил перевезення пасажирiв при наданнi послуг з перевезення пасажирiв

Стаття 121-2. Порушення правил перевезення пасажирiв при наданнi послуг з перевезення пасажирiв

Перевезення водiями транспортних засобiв, що працюють у режимi маршрутних таксi, пасажирiв понад максимальну кiлькiсть, передбачену технiчною характеристикою транспортного засобу або визначену в реєстрацiйних документах на цей транспортний засiб, а також перевезення водiями транспортних засобiв, що здiйснюють мiжмiськi чи мiжнароднi перевезення, пасажирiв, кiлькiсть яких перевищує кiлькiсть мiсць для сидiння, передбачену технiчною характеристикою транспортного засобу або визначену в реєстрацiйних документах на цей транспортний засiб, —

тягне за собою накладення штрафу в розмiрi десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Порушення водiями транспортних засобiв, що працюють у режимi маршрутних таксi, правил зупинки пiд час здiйснення посадки (висадки) пасажирiв —

тягне за собою накладення штрафу в розмiрi п’ятнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Перевезення пасажирiв на автобусному маршрутi протяжнiстю понад п’ятсот кiлометрiв одним водiєм —

тягне за собою накладення штрафу в розмiрi десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xeu1bgz7cjjkrn9i1gb99wu9rh">Стаття 122. Перевищення водiями транспортних засобiв встановлених обмежень швидкостi руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення iнших правил дорожнього руху

Стаття 122. Перевищення встановлених обмежень швидкостi руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення iнших правил дорожнього руху

Перевищення встановлених обмежень швидкостi руху транспортних засобiв бiльш як на двадцять кiлометрiв на годину, порушення вимог дорожнiх знакiв та розмiтки проїзної частини дорiг, правил перевезення вантажiв, буксирування транспортних засобiв, зупинки, стоянки, проїзду пiшохiдних переходiв, ненадання переваги у русi пiшоходам на нерегульованих пiшохiдних переходах, а так само порушення встановленої для транспортних засобiв заборони рухатися тротуарами чи пiшохiдними дорiжками, —

тягнуть за собою накладення штрафу в розмiрi п’ятнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або 50 штрафних балiв.

Порушення правил проїзду перехресть, зупинок транспортних засобiв загального користування, проїзд на заборонний сигнал свiтлофора або жест регулювальника, порушення правил обгону i зустрiчного роз’їзду, безпечної дистанцiї або iнтервалу, розташування транспортних засобiв на проїзнiй частинi, порушення правил руху автомагiстралями, користування зовнiшнiми освiтлювальними приладами або попереджувальними сигналами при початку руху чи змiнi його напрямку, використання цих приладiв та їх переобладнання з порушенням вимог вiдповiдних стандартiв, користування пiд час руху транспортного засобу засобами зв’язку, не обладнаними технiчними пристроями, що дозволяють вести перемови без допомоги рук (за винятком водiїв оперативних транспортних засобiв пiд час виконання ними невiдкладного службового завдання), а так само порушення правил навчальної їзди, —

тягнуть за собою накладення штрафу в розмiрi двадцяти п’яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або 50 штрафних балiв.

Перевищення встановлених обмежень швидкостi руху транспортних засобiв бiльш як на п’ятдесят кiлометрiв на годину, ненадання переваги в русi транспортним засобам аварiйно-рятувальних служб, швидкої медичної допомоги, пожежної охорони, полiцiї, що рухаються з увiмкненими спецiальними свiтловими або звуковими сигнальними пристроями, ненадання переваги маршрутним транспортним засобам, у тому числi порушення правил руху i зупинки на смузi для маршрутних транспортних засобiв, а так само порушення правил зупинки, стоянки, що створюють перешкоди дорожньому руху або загрозу безпецi руху, —

тягнуть за собою накладення штрафу в розмiрi тридцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Порушення, передбаченi частинами першою, другою або третьою цiєї статтi, що спричинили створення аварiйної обстановки, а саме: примусили iнших учасникiв дорожнього руху рiзко змiнити швидкiсть, напрямок руху або вжити iнших заходiв щодо забезпечення особистої безпеки або безпеки iнших громадян, —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд в розмiрi сорока неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк вiд шести мiсяцiв до одного року.

Примiтка. Суб’єктом правопорушення в цiй статтi є особа, яка керувала транспортним засобом у момент його вчинення, а в разi вчинення передбачених частинами першою – третьою цiєї статтi правопорушень у видi перевищення обмежень швидкостi руху транспортних засобiв, проїзду на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху, порушення правил зупинки i стоянки, а також установленої для транспортних засобiв заборони рухатися смугою для маршрутних транспортних засобiв, тротуарами чи пiшохiдними дорiжками, виїзду на смугу зустрiчного руху, якщо зазначене правопорушення зафiксовано в автоматичному режимi, — юридична або фiзична особа, за якою зареєстровано транспортний засiб.

<полное_название xml:id="xegsa1bosvsxir0m24vqope7n9">Стаття 122-1. Виключена

Стаття 122-1. Виключена

<полное_название xml:id="xe93d7xl8rfncvjfguqegdwcyx">Стаття 122-2. Невиконання водiями вимог про зупинку

Стаття 122-2. Невиконання водiями вимог про зупинку

Невиконання водiями вимог полiцейського, а водiями вiйськових транспортних засобiв — вимог посадової особи вiйськової iнспекцiї безпеки дорожнього руху Вiйськової служби правопорядку у Збройних Силах України про зупинку транспортного засобу, —

тягне за собою накладення штрафу в розмiрi дев’яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк вiд трьох до шести мiсяцiв.

<полное_название xml:id="xf3boftswvbw7k2l5iplfa7d6">Стаття 122-3. Виключена

Стаття 122-3. Виключена

<полное_название xml:id="xcf38qaers7at5561y6b68sosr">Стаття 122-4. Залишення мiсця дорожньо-транспортної пригоди

Стаття 122-4. Залишення мiсця дорожньо-транспортної пригоди

Залишення водiями транспортних засобiв, iншими учасниками дорожнього руху на порушення встановлених правил мiсця дорожньо-транспортної пригоди, до якої вони причетнi, —

тягне за собою накладення штрафу в розмiрi п’ятнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або громадськi роботи на строк вiд тридцяти до сорока годин, або адмiнiстративний арешт на строк вiд десяти до п’ятнадцяти дiб.

<полное_название xml:id="x8qf5pu5hj6tqgfe9pjpafrrnx">Стаття 122-5. Порушення вимог законодавства щодо встановлення i використання спецiальних свiтлових або звукових сигнальних пристроїв

Стаття 122-5. Порушення вимог законодавства щодо встановлення i використання спецiальних свiтлових або звукових сигнальних пристроїв

Порушення вимог законодавства щодо встановлення i використання на транспортному засобi спецiальних свiтлових або звукових сигнальних пристроїв —

тягне за собою накладення штрафу в розмiрi п’ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю спецiальних свiтлових або звукових сигнальних пристроїв.

Примiтка. Пiд спецiальним свiтловим сигнальним пристроєм слiд розумiти свiтловий пристрiй, що має змiнну частоту свiтлових iмпульсiв та який дозволяється встановлювати тiльки на оперативнi або спецiальнi транспортнi засоби.

Пiд спецiальним звуковим сигнальним пристроєм слiд розумiти звуковий пристрiй, що має змiнну основну частоту (за винятком охоронної сигналiзацiї) та який дозволяється встановлювати тiльки на оперативнi транспортнi засоби.

<полное_название xml:id="x6pu8m1znamz5enjh2h9zu4y2t">Стаття 123. Порушення особами, якi керують транспортними засобами, правил руху через залiзничнi переїзди

Стаття 123. Порушення правил руху через залiзничнi переїзди

Порушення правил руху через залiзничний переїзд, крiм порушень, передбачених частинами другою i третьою цiєї статтi, —

тягне за собою накладення штрафу в розмiрi двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

В’їзд на залiзничний переїзд у випадках, коли рух через переїзд заборонений, —

тягне за собою накладення штрафу в розмiрi п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого або позбавлення права керування транспортними засобами на строк вiд шести мiсяцiв до одного року з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого або адмiнiстративний арешт на строк вiд семи до десяти дiб з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого.

Порушення, передбачене частиною другою цiєї статтi, вчинене пiд час надання послуг з перевезення пасажирiв або пiд час перевезення небезпечних вантажiв, —

тягне за собою позбавлення права керування транспортними засобами на строк вiд одного до трьох рокiв з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого або адмiнiстративний арешт на строк вiд десяти до п’ятнадцяти дiб з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого.

Примiтка. Суб’єктом правопорушення в цiй статтi є особа, яка керувала транспортним засобом у момент його вчинення, а в разi вчинення правопорушення, передбаченого частиною першою цiєї статтi, якщо зазначене правопорушення зафiксовано в автоматичному режимi, — юридична або фiзична особа, за якою зареєстровано транспортний засiб.

<полное_название xml:id="xaxq0btom44611eq1dfftxztxh">Стаття 124. Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобiв, вантажу, автомобiльних дорiг, вулиць, залiзничних переїздiв, дорожнiх споруд чи iншого майна

Стаття 124. Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобiв, вантажу, автомобiльних дорiг, вулиць, залiзничних переїздiв, дорожнiх споруд чи iншого майна

Порушення учасниками дорожнього руху правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобiв, вантажу, автомобiльних дорiг, вулиць, залiзничних переїздiв, дорожнiх споруд чи iншого майна, —

тягне за собою накладення штрафу в розмiрi двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк вiд шести мiсяцiв до одного року.

Примiтка. Особа, цивiльно-правова вiдповiдальнiсть якої застрахована, звiльняється вiд адмiнiстративної вiдповiдальностi за порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобiв, за умови, що учасники дорожньо-транспортної пригоди скористалися правом спiльно скласти повiдомлення про цю пригоду вiдповiдно до .

<полное_название xml:id="x25n164j3lpojmeu1hay3rdaag">Стаття 124-1. Ненадання транспортних засобiв працiвникам мiлiцiї та медичним працiвникам, а також ненадання вiйськових транспортних засобiв посадовим особам Вiйськової служби правопорядку у Збройних Силах України

Стаття 124-1. Ненадання транспортних засобiв полiцейським та медичним працiвникам, а також ненадання вiйськових транспортних засобiв посадовим особам Вiйськової служби правопорядку у Збройних Силах України

Ненадання посадовими особами пiдприємств, установ, органiзацiй i громадянами транспортних засобiв, що їм належать, полiцейським та медичним працiвникам, а також ненадання вiйськових транспортних засобiв посадовим особам Вiйськової служби правопорядку у Збройних Силах України у встановлених законом невiдкладних випадках —

тягне за собою накладення штрафу в розмiрi чотирьох неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x7w2dh2g8xfaaku8zx8murgdz">Стаття 124-2. Виключена

Стаття 124-2. Виключена

<полное_название xml:id="xbi1cuajoao2i8hfrgbiw3ytag">Стаття 125. Іншi порушення правил дорожнього руху

Стаття 125. Іншi порушення правил дорожнього руху

Іншi порушення правил дорожнього руху, крiм передбачених статтями 121–128, частинами першою i другою статтi 129, статтями 139 i 140 цього Кодексу, —

тягнуть за собою попередження.

<полное_название xml:id="x74zvd9r0l432lun9t4qn12gjz">Стаття 126. Керування транспортним засобом особою, яка не має вiдповiдних документiв на право керування таким транспортним засобом або не пред’явила їх для перевiрки

Стаття 126. Керування транспортним засобом особою, яка не має вiдповiдних документiв на право керування таким транспортним засобом або не пред’явила їх для перевiрки

Керування транспортним засобом особою, яка не має при собi або не пред’явила для перевiрки посвiдчення водiя вiдповiдної категорiї, реєстрацiйного документа на транспортний засiб, а також полiса (договору) обов’язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв (страхового сертифiката «Зелена картка»), —

тягне за собою накладення штрафу в розмiрi двадцяти п’яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом, або передача керування транспортним засобом особi, яка не має права керування таким транспортним засобом, —

тягнуть за собою накладення штрафу в розмiрi тридцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами, —

тягне за собою накладення штрафу в розмiрi тридцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Примiтка: Положення частин першої та другої цiєї статтi не застосовуються до осiб, якi у встановленому порядку навчаються водiнню транспортного засобу.

<полное_название xml:id="xf2cra7mgc16zq1lv1aumx3c4p">Стаття 127. Порушення правил дорожнього руху пiшоходами, велосипедистами та особами, якi керують гужовим транспортом, i погоничами тварин

Стаття 127. Порушення правил дорожнього руху пiшоходами, велосипедистами та особами, якi керують гужовим транспортом, i погоничами тварин

Непокора пiшоходiв сигналам регулювання дорожнього руху, перехiд ними проїзної частини у невстановлених мiсцях або безпосередньо перед транспортними засобами, що наближаються, невиконання iнших правил дорожнього руху —

тягнуть за собою попередження або накладення штрафу в розмiрi трьох неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Порушення правил дорожнього руху особами, якi керують велосипедами, гужовим транспортом, i погоничами тварин, —

тягне за собою накладення штрафу в розмiрi п’яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Тi самi порушення, вчиненi особами, зазначеними в частинах першiй або другiй цiєї статтi, якi перебувають у станi сп’янiння, —

тягнуть за собою накладення штрафу в розмiрi восьми неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Порушення, передбаченi частиною першою або другою цiєї статтi, що спричинили створення аварiйної обстановки, —

тягнуть за собою накладення штрафу в розмiрi десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або громадськi роботи на строк вiд двадцяти до сорока годин.

<полное_название xml:id="x91ozza3hhfgnmvcy7pvub9xp7">Стаття 127-1. Порушення порядку видачi документа про технiчну справнiсть транспортного засобу та порядку видачi спецiального знака державного зразка про укладення договору обов’язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв

Стаття 127-1. Порушення порядку видачi документа про технiчну справнiсть транспортного засобу та порядку видачi спецiального знака державного зразка про укладення договору обов’язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв

Видача документа про технiчну справнiсть транспортного засобу, що пiдлягає обов’язковому технiчному контролю, з порушенням порядку проведення перевiрки технiчного стану такого транспортного засобу —

тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб в розмiрi вiсiмдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Видача документа про технiчну справнiсть транспортного засобу, що пiдлягає обов’язковому технiчному контролю, без проведення перевiрки його технiчного стану —

тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб в розмiрi ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Видача спецiального знака державного зразка з порушенням встановленого Законом порядку укладення договору обов’язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв, що пiдлягають обов’язковому технiчному контролю, —

тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб у розмiрi ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x6kqd6ivfurpv7o7nhvnbws624">Стаття 128. Випуск на лiнiю транспортних засобiв, технiчний стан яких не вiдповiдає встановленим вимогам або без необхiдних документiв, передбачених законодавством

Стаття 128. Випуск на лiнiю транспортних засобiв, технiчний стан яких не вiдповiдає встановленим вимогам або без необхiдних документiв, передбачених законодавством

Випуск на лiнiю транспортних засобiв, технiчний стан, обладнання або комплектнiсть яких не вiдповiдає вимогам правил i стандартiв, що стосуються убезпечення дорожнього руху, технiчної експлуатацiї, переобладнаних без вiдповiдного погодження, не зареєстрованих у встановленому порядку, таких, що не пройшли обов’язкового технiчного контролю або без полiса обов’язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв (страхового сертифiката «Зелена картка»), без проходження щозмiнного медичного огляду та контролю технiчного стану, а також направлення в рейс одного водiя при здiйсненнi пасажирських перевезень на автобусному маршрутi протяжнiстю понад п’ятсот кiлометрiв —

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб, вiдповiдальних за технiчний стан, обладнання, експлуатацiю транспортних засобiв, громадян — суб’єктiв господарської дiяльностi в розмiрi сорока неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частиною першою цiєї статтi, —

тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб, вiдповiдальних за технiчний стан, обладнання, експлуатацiю транспортних засобiв, громадян — суб’єктiв господарської дiяльностi в розмiрi п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x5i3i6y0f2j2yn98fkb0e6d3q4">Стаття 128-1. Порушення або невиконання правил, норм та стандартiв, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху

Стаття 128-1. Порушення або невиконання правил, норм та стандартiв, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху

Порушення або невиконання правил, норм i стандартiв, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, на пiдприємствах, в установах та органiзацiях усiх форм власностi пiд час виготовлення та ремонту транспортних засобiв i деталей до них або встановлення на них iнших предметiв додаткового обладнання, не передбаченого конструкцiєю транспортного засобу, а також пiд час будiвництва, реконструкцiї, ремонту та утримання автомобiльних дорiг, вулиць, залiзничних переїздiв i дорожнiх споруд —

тягне за собою накладення штрафу в розмiрi ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Порушення, передбаченi частиною першою цiєї статтi, що спричинили пошкодження транспортних засобiв, вантажiв, автомобiльних дорiг, вулиць, залiзничних переїздiв, дорожнiх споруд чи iншого майна, —

тягнуть за собою накладення штрафу в розмiрi ста п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xf2x5pqwjn6v8d7m20nuupwwom">Стаття 129. Допуск до керування транспортними засобами або суднами водiїв чи судноводiїв, якi перебувають у станi алкогольного, наркотичного чи iншого сп’янiння або пiд впливом лiкарських препаратiв, що знижують їх увагу та швидкiсть реакцiї, або осiб, якi не мають права керування транспортним засобом

Стаття 129. Допуск до керування транспортними засобами або суднами водiїв чи судноводiїв, якi перебувають у станi алкогольного, наркотичного чи iншого сп’янiння або пiд впливом лiкарських препаратiв, що знижують їх увагу та швидкiсть реакцiї, або осiб, якi не мають права керування транспортним засобом

Допуск до керування транспортними засобами водiїв, якi перебувають у станi алкогольного, наркотичного чи iншого сп’янiння, або у хворобливому станi, або пiд впливом лiкарських препаратiв, що знижують їх увагу та швидкiсть реакцiї, або таких, що не пройшли у встановлений строк медичного огляду, —

тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб, вiдповiдальних за технiчний стан, обладнання, експлуатацiю транспортних засобiв, громадян — суб’єктiв господарської дiяльностi в розмiрi двадцяти п’яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Допуск до керування транспортним засобом особи, яка не має права на керування транспортним засобом, —

тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб, вiдповiдальних за технiчний стан, обладнання, експлуатацiю транспортних засобiв, громадян — суб’єктiв господарської дiяльностi в розмiрi двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Допуск до керування рiчковим або маломiрним судном осiб, якi перебувають у станi алкогольного, наркотичного чи iншого сп’янiння або пiд впливом лiкарських препаратiв, що знижують їх увагу та швидкiсть реакцiї, —

тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб, вiдповiдальних за експлуатацiю суден, в розмiрi шiстдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x4ehdq4johv5b4k897kcf26fyn">Стаття 130. Керування транспортними засобами або суднами особами, якi перебувають у станi алкогольного, наркотичного чи iншого сп’янiння або пiд впливом лiкарських препаратiв, що знижують їх увагу та швидкiсть реакцiї

Стаття 130. Керування транспортними засобами або суднами особами, якi перебувають у станi алкогольного, наркотичного чи iншого сп’янiння або пiд впливом лiкарських препаратiв, що знижують їх увагу та швидкiсть реакцiї

Керування транспортними засобами особами в станi алкогольного, наркотичного чи iншого сп’янiння або пiд впливом лiкарських препаратiв, що знижують їх увагу та швидкiсть реакцiї, а також передача керування транспортним засобом особi, яка перебуває в станi такого сп’янiння чи пiд впливом таких лiкарських препаратiв, а так само вiдмова особи, яка керує транспортним засобом, вiд проходження вiдповiдно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи iншого сп’янiння або щодо вживання лiкарських препаратiв, що знижують увагу та швидкiсть реакцiї, —

тягнуть за собою накладення штрафу на водiїв у розмiрi шестисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рiк i на iнших осiб — накладення штрафу в розмiрi шестисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частиною першою цiєї статтi, —

тягне за собою накладення штрафу на водiїв у розмiрi однiєї тисячi двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з позбавленням права керування транспортними засобами на строк три роки i на iнших осiб — накладення штрафу у розмiрi однiєї тисячi двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.

Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi особою, яка двiчi протягом року пiддавалася адмiнiстративному стягненню за керування транспортними засобами у станi алкогольного, наркотичного чи iншого сп’янiння або пiд впливом лiкарських препаратiв, що знижують її увагу та швидкiсть реакцiї, за вiдмову вiд проходження вiдповiдно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи iншого сп’янiння або щодо вживання лiкарських препаратiв, що знижують увагу та швидкiсть реакцiї, —

тягнуть за собою накладення штрафу на водiїв у розмiрi двох тисяч чотирьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з позбавленням права керування транспортними засобами на строк десять рокiв i на iнших осiб — накладення штрафу у розмiрi двох тисяч чотирьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.

Вживання водiєм транспортного засобу пiсля дорожньо-транспортної пригоди за його участю алкоголю, наркотикiв, а також лiкарських препаратiв, виготовлених на їх основi (крiм тих, що входять до офiцiйно затвердженого складу аптечки або призначенi медичним працiвником), або пiсля того, як транспортний засiб був зупинений на вимогу полiцейського, до проведення уповноваженою особою медичного огляду з метою встановлення стану алкогольного, наркотичного чи iншого сп’янiння або щодо вживання лiкарських препаратiв, що знижують його увагу та швидкiсть реакцiї, чи до прийняття рiшення про звiльнення вiд проведення такого огляду, —

тягне за собою накладення штрафу на водiїв у розмiрi однiєї тисячi двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або адмiнiстративний арешт на строк п’ятнадцять дiб, з позбавленням права керування транспортними засобами на строк три роки.

Керування рiчковими або маломiрними суднами судноводiями в станi алкогольного, наркотичного чи iншого сп’янiння або пiд впливом лiкарських препаратiв, що знижують їх увагу та швидкiсть реакцiї, а так само передача керування судном особi, яка перебуває в станi такого сп’янiння чи пiд впливом таких лiкарських препаратiв, а також вiдмова осiб, якi керують рiчковими або маломiрними суднами вiд проходження вiдповiдно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи iншого сп’янiння або щодо вживання лiкарських препаратiв, що знижують увагу та швидкiсть реакцiї, —

тягнуть за собою накладення штрафу в розмiрi ста п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавлення права керування всiма видами плавучих засобiв на строк вiд одного до трьох рокiв, або громадськi роботи на строк вiд сорока до шiстдесяти годин, або адмiнiстративний арешт на строк вiд десяти до п’ятнадцяти дiб.

Дiї, передбаченi частиною п’ятою цiєї статтi, вчиненi особами, якi не мають права керування рiчковими або маломiрними суднами, —

тягнуть за собою накладення штрафу в розмiрi ста п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або адмiнiстративний арешт на строк вiд десяти до п’ятнадцяти дiб.

<полное_название xml:id="x18uzugew5k4qoe32jmlynzv78">Стаття 131. Виключена

Стаття 131. Виключена

<полное_название xml:id="x847huram4ydgomn5e1lm4s2dd">Стаття 132. Виключена

Стаття 132. Виключена

<полное_название xml:id="x6czfihxxqp3vjw9rn9fnshlod">Стаття 132-1. Порушення правил дорожнього перевезення небезпечних вантажiв та правил проїзду великогабаритних i великовагових транспортних засобiв автомобiльними дорогами, вулицями та залiзничними переїздами

Стаття 132-1. Порушення правил дорожнього перевезення небезпечних вантажiв та правил проїзду великогабаритних i великовагових транспортних засобiв автомобiльними дорогами, вулицями та залiзничними переїздами

Порушення правил дорожнього перевезення небезпечних вантажiв, правил проїзду великогабаритних i великовагових транспортних засобiв автомобiльними дорогами, вулицями або залiзничними переїздами —

тягне за собою накладення штрафу на водiїв у розмiрi тридцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб, вiдповiдальних за технiчний стан, обладнання, експлуатацiю транспортних засобiв, уповноважених з питань безпеки перевезення небезпечних вантажiв, громадян — суб’єктiв господарської дiяльностi — вiд у розмiрi сорока неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x7mn746px85b3l13i7m33dl23x">Стаття 133. Порушення правил перевезення небезпечних речовин i предметiв на транспортi

Стаття 133. Порушення правил перевезення небезпечних речовин i предметiв на транспортi

Порушення правил перевезення небезпечних речовин або предметiв ручною кладдю на залiзничному транспортi —

тягне за собою попередження або накладення штрафу вiд шести до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Порушення правил перевезення небезпечних речовин або предметiв на морському i рiчковому транспортi —

тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян вiд шести до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i попередження або накладення штрафу на посадових осiб — вiд десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Порушення правил перевезення небезпечних речовин або предметiв на повiтряному транспортi —

тягне за собою накладення штрафу на громадян вiд десяти до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, з оплатним вилученням або конфiскацiєю зазначених речовин i предметiв або без таких, i на посадових осiб — вiд двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Частину четверту виключено

Провезення в автобусах, маршрутних таксi, тролейбусах або трамваях, а також здача в багаж чи в камеру схову на автомобiльному транспортi небезпечних речовин або предметiв —

тягнуть за собою попередження або накладення штрафу вiд десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Перелiк небезпечних речовин або предметiв визначається правилами перевезення, дiючими на вiдповiдних видах транспорту.

<полное_название xml:id="xe8hpie91th3rusnayyn3cz065">Стаття 133-1. Порушення правил надання послуг та вимог безпеки при наданнi послуг з перевезення пасажирiв чи вантажiв автомобiльним транспортом

Стаття 133-1. Порушення правил надання послуг та вимог безпеки при наданнi послуг з перевезення пасажирiв чи вантажiв автомобiльним транспортом

Здiйснення регулярних перевезень пасажирiв на постiйних маршрутах без укладення договору на перевезення пасажирiв автомобiльним транспортом або без паспорта маршруту —

тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб, громадян — суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi в розмiрi тридцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Порушення правил надання послуг з перевезення органiзованих груп дiтей або туристiв —

тягне за собою накладення штрафу на водiїв транспортних засобiв у розмiрi тридцяти п’яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, а на посадових осiб, громадян — суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi — вiд у розмiрi сорока неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Вiдхилення вiд визначеного маршруту руху автобуса або маршрутного таксомотора, незаїзд на автостанцiю (автовокзал), якщо такий заїзд передбачений розкладом руху автобуса або маршрутного таксомотора, —

тягне за собою накладення штрафу на водiїв транспортних засобiв у розмiрi двох неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Здiйснення перевезень пасажирiв таксi, в яких не встановлено або не працює таксометр, —

тягне за собою накладення штрафу в розмiрi трьох неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Вiдсутнiсть вiзуальної або гучномовної iнформацiї для пасажирiв про вiдправлення, прибуття автобусiв, вартiсть проїзду, правила надання послуг та пiльги на пасажирському автотранспортi, вiдсутнiсть вiзуальної iнформацiї для пасажирiв в автобусах i маршрутних таксомоторах, передбаченої Правилами надання послуг пасажирського автомобiльного транспорту, —

тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб, громадян — суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi в розмiрi десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Порушення встановленого режиму працi i вiдпочинку водiїв —

тягне за собою накладення штрафу на водiїв вiд у розмiрi сорока неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб, громадян — суб’єктiв господарської дiяльностi — вiд у розмiрi шiстдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Безпiдставна вiдмова вiд передбаченого законом пiльгового перевезення громадян —

тягне за собою накладення штрафу на водiїв транспортних засобiв, громадян — суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi в розмiрi восьми неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Зберiгання транспортних засобiв, що використовуються для перевезення пасажирiв на комерцiйнiй основi, поза встановленими мiсцями їх стоянки, —

тягне за собою накладення штрафу в розмiрi п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Перевезення пасажирiв чи вантажiв водiєм, який не пройшов щозмiнного передрейсового медичного огляду водiїв транспортних засобiв, або перевезення без проведення передрейсового контролю технiчного стану транспортних засобiв —

тягне за собою накладення штрафу в розмiрi тридцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Перевезення пасажирiв автобусами в нiчний час (з двадцять другої до шостої години), крiм тих, що здiйснюються на маршрутах загального користування в режимi регулярних пасажирських перевезень, а також тих, що здiйснюються автобусами, обладнаними тахографами, —

тягне за собою накладення штрафу на водiїв у розмiрi п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частинами першою, другою, шостою, восьмою або десятою цiєї статтi, за яке особу вже було пiддано адмiнiстративному стягненню, —

тягне за собою накладення штрафу в розмiрi вiсiмдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xa48w0g3ee7wpkt0f38zgbzaew">Стаття 133-2. Порушення умов i правил здiйснення мiжнародних автомобiльних перевезень пасажирiв i вантажiв

Стаття 133-2. Порушення умов i правил здiйснення мiжнародних автомобiльних перевезень пасажирiв i вантажiв

Здiйснення внутрiшнiх автомобiльних перевезень пасажирiв i вантажiв на територiї України транспортними засобами, зареєстрованими в iнших державах, або мiжнародних двостороннiх чи транзитних перевезень пасажирiв i вантажiв без вiдповiдного дозволу, а також порушення особливих умов i правил, зазначених у лiцензiї на здiйснення мiжнародних автомобiльних перевезень пасажирiв i вантажiв, —

тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб, громадян — суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi, водiїв транспортних засобiв вiд двадцяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x5p1m7lxy6n4njkij42jz7q0mo">Стаття 134. Провезення ручної кладi понад установленi норми i неоплаченого багажу

Стаття 134. Провезення ручної кладi понад установленi норми i неоплаченого багажу

Провезення ручної кладi понад установленi норми на залiзничному, морському i рiчковому транспортi —

тягне за собою накладення штрафу вiд 0,5 до одного неоподатковуваного мiнiмуму доходiв громадян.

Неоплачене провезення багажу в електротранспортi i автобусах мiського, примiського, мiжмiського сполучення, а також у маршрутних таксi —

тягне за собою накладення штрафу вiд 0,1 до 0,5 неоподатковуваного мiнiмуму доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x925uuwhwrsxehjefooyjlw112">Стаття 135. Безквитковий проїзд

Стаття 135. Безквитковий проїзд

Безквитковий проїзд пасажира, а так само провезення без квитка дитини вiком вiд семи до шiстнадцяти рокiв:

<полное_название xml:id="xf0i5t95z3di511j973h1qeljd"/>

у поїздах примiського, мiсцевого або дальнього сполучення —

тягне за собою накладення штрафу в десятикратному розмiрi вiд вартостi проїзду;

<полное_название xml:id="xdhph2hmuaimrkvrzhsrdovyxe"/>

в мiському транспортi —

<полное_название xml:id="x11diqbch2w8srdjazrku419h0"/>

тягне за собою накладення штрафу в двадцятикратному розмiрi вiд вартостi проїзду;

<полное_название xml:id="xbekgi40hsj27gjeb8l4hsyz95"/>

в автобусi примiського або внутрiрайонного сполучення —

<полное_название xml:id="x6inebsjsikwzmqt91od700e2i"/>

тягне за собою накладення штрафу в десятикратному розмiрi вiд вартостi проїзду;

<полное_название xml:id="x2c6u8zn4m95379s78jegyupke"/>

в автобусi мiжмiського i мiжнародного сполучення та у мiжмiському електротранспортi —

<полное_название xml:id="x84w5vuex8ldmunpbbimxw03k6"/>

тягне за собою накладення штрафу в десятикратному розмiрi вiд вартостi проїзду;

<полное_название xml:id="x94jyjhhstfj72i8j8tt07ou0"/>

на суднах водного транспорту —

тягне за собою накладення штрафу в п’ятикратному розмiрi вiд вартостi проїзду.

<полное_название xml:id="x2sq7i95w0x5kgwxkerhbo3a72">Стаття 135-1. Пiдроблення проїзних квиткiв i знакiв поштової оплати

Стаття 135-1. Пiдроблення проїзних квиткiв i знакiв поштової оплати

Виготовлення з метою збуту, збут або використання завiдомо пiдроблених квиткiв залiзничного, водного, повiтряного або автомобiльного транспорту та iнших проїзних документiв i документiв на перевезення вантажу, а також знакiв поштової оплати, маркованої продукцiї, мiжнародних купонiв для вiдповiдi, посвiдчень особи для мiжнародного поштового обмiну та вiдбиткiв маркувальних машин —

тягне за собою накладення штрафу вiд тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за таке саме правопорушення, або якi завдали шкоди у великих розмiрах, —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Примiтка. Пiд великим розмiром слiд розумiти дiї, якi завдали шкоди у розмiрi, що перевищує п’ятдесят неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x7llxt0uhvb6hgmc9wgmmgymfq">Стаття 136. Порушення правил, спрямованих на забезпечення схоронностi вантажiв на залiзничному, морському, рiчковому та автомобiльному транспортi

Стаття 136. Порушення правил, спрямованих на забезпечення схоронностi вантажiв на залiзничному, морському, рiчковому та автомобiльному транспортi

Пошкодження пломб i запiрних пристроїв вантажних вагонiв, автомобiлiв, автомобiльних причепiв, контейнерiв, трюмiв та iнших вантажних примiщень плавучих засобiв, зривання з них пломб, пошкодження окремих вантажних мiсць та їх упаковки, пакетiв, огорож вантажних дворiв, залiзничних станцiй, вантажних автомобiльних станцiй, контейнерних пунктiв (площадок), портiв (пристаней) i складiв, якi використовуються для виконання операцiй, зв’язаних з вантажними перевезеннями, а також перебування без належного дозволу на територiї вантажних дворiв, контейнерних пунктiв (площадок), вантажних районiв (дiльниць) портiв (пристаней), шлюзiв i зазначених вище складiв —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд десяти до тридцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Пошкодження рухомого складу, контейнерiв, плавучих та iнших транспортних засобiв, призначених для перевезення вантажiв, а також перевiзних пристроїв —

тягне за собою накладення штрафу вiд десяти до тридцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x1f4s91k53kltguhthpfxexnwg">Стаття 137. Порушення правил, спрямованих на забезпечення схоронностi вантажiв на повiтряному транспортi

Стаття 137. Порушення правил, спрямованих на забезпечення схоронностi вантажiв на повiтряному транспортi

Пошкодження пломб i запiрних пристроїв контейнерiв, зривання з них пломб, пошкодження окремих вантажних мiсць та їх упаковки, пакетiв, а також огорож складiв, якi використовуються для виконання операцiй, зв’язаних з перевезенням вантажiв на повiтряному транспортi, —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд трьох до п’яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Пошкодження контейнерiв i транспортних засобiв, призначених для перевезення вантажiв на повiтряному транспортi, —

тягне за собою накладення штрафу вiд трьох до семи неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x49oexpnrqwdyjkvbf3li820k2">Стаття 138. Порушення Правил охорони магiстральних трубопроводiв

Стаття 138. Порушення Правил охорони магiстральних трубопроводiв

Порушення Правил охорони магiстральних трубопроводiв —

тягне за собою накладення штрафу на громадян вiд п’ятнадцяти до двадцяти семи неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, на посадових осiб — вiд двадцяти до сорока п’яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Повторне протягом року порушення, передбачене частиною першою цiєї статтi, за яке особу вже було пiддано адмiнiстративному стягненню, —

тягне за собою накладення штрафу на громадян вiд двадцяти до сорока п’яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, на посадових осiб — вiд сорока до вiсiмдесяти восьми неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x8buvhe6ytceglgq9wea8mzrjx">Стаття 139. Пошкодження автомобiльних дорiг, вулиць, дорожнiх споруд, залiзничних переїздiв i технiчних засобiв регулювання дорожнього руху, створення перешкод для руху та невжиття необхiдних заходiв щодо їх усунення

Стаття 139. Пошкодження автомобiльних дорiг, вулиць, дорожнiх споруд, залiзничних переїздiв i технiчних засобiв регулювання дорожнього руху, створення перешкод для руху та невжиття необхiдних заходiв щодо їх усунення

Пошкодження автомобiльних дорiг, вулиць, дорожнiх споруд, залiзничних переїздiв, трамвайних колiй, технiчних засобiв регулювання дорожнього руху, самовiльне знiмання, закриття чи встановлення технiчних засобiв регулювання дорожнього руху, створення перешкод для дорожнього руху, в тому числi забруднення дорожнього покриття, або невжиття необхiдних заходiв щодо їх усунення та попередження iнших учасникiв руху про небезпеку, що виникла, або невжиття посадовими особами, вiдповiдальними за технiчний стан, обладнання, експлуатацiю транспортних засобiв, утримання автомобiльних дорiг та вулиць, громадянами — суб’єктами господарської дiяльностi заходiв щодо заборони руху пiдвiдомчих технологiчних транспортних засобiв, сiльськогосподарської технiки i машин на гусеничному ходу автомобiльними дорогами i вулицями, покриття яких може бути пошкоджене, —

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмiрi двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або громадськi роботи на строк вiд тридцяти до сорока годин, i накладення штрафу на посадових осiб, вiдповiдальних за технiчний стан, обладнання, експлуатацiю транспортних засобiв, утримання автомобiльних дорiг та вулиць, громадян — суб’єктiв господарської дiяльностi — у розмiрi тридцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або громадськi роботи на строк вiд тридцяти до сорока годин.

Порушення, передбаченi частиною першою цiєї статтi, що спричинили пошкодження транспортних засобiв, вантажiв чи iншого майна, —

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмiрi тридцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або громадськi роботи на строк вiд сорока до шiстдесяти годин i накладення штрафу на посадових осiб, вiдповiдальних за технiчний стан, обладнання, експлуатацiю транспортних засобiв, утримання автомобiльних дорiг та вулиць, громадян — суб’єктiв господарської дiяльностi — в розмiрi сорока неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або громадськi роботи на строк вiд сорока до шiстдесяти годин.

<полное_название xml:id="x26ie83whfa3yvwx8kd1qtafk8">Стаття 140. Порушення правил, норм i стандартiв при утриманнi автомобiльних дорiг i вулиць, невжиття заходiв щодо своєчасної заборони або обмеження руху чи позначення на автомобiльних дорогах i вулицях мiсць провадження робiт

Стаття 140. Порушення правил, норм i стандартiв при утриманнi автомобiльних дорiг i вулиць, невжиття заходiв щодо своєчасної заборони або обмеження руху чи позначення на автомобiльних дорогах i вулицях мiсць провадження робiт

Порушення правил, норм i стандартiв, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху при утриманнi автомобiльних дорiг i вулиць, залiзничних переїздiв, iнших дорожнiх споруд, невжиття заходiв щодо своєчасної заборони або обмеження руху при виникненнi умов, якi загрожують безпецi руху, або неприйняття своєчасних заходiв до вiдновлення безпечних умов для руху —

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб у розмiрi шiстдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Порушення визначеного законодавством порядку погодження з уповноваженим пiдроздiлом Нацiональної полiцiї: встановлення рекламоносiїв, технiчних засобiв органiзацiї дорожнього руху, проведення будь-яких робiт на автомобiльних дорогах, вулицях, залiзничних переїздах; розроблення проектної документацiї на будiвництво, реконструкцiю i ремонт автомобiльних дорiг, вулиць, залiзничних переїздiв та об’єктiв дорожнього сервiсу; здiйснення пасажирських перевезень за встановленими маршрутами руху транспортних засобiв загального користування —

тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмiрi двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб, громадян — суб’єктiв господарської дiяльностi — у розмiрi тридцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Порушення нормативiв щодо обладнання на автомобiльних дорогах, вулицях, залiзничних переїздах мiсць: провадження робiт, залишення дорожнiх машин, будiвельних матерiалiв, конструкцiй тощо, а так само неусунення пiсля закiнчення робiт перешкод i неприведення автомобiльної дороги, вулицi, залiзничного переїзду в стан, що гарантує безперешкодний i безпечний рух транспортних засобiв та пiшоходiв, —

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмiрi тридцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб, громадян — суб’єктiв господарської дiяльностi — у розмiрi сорока неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Порушення, передбаченi частинами першою, другою або третьою цiєї статтi, що спричинили створення аварiйної обстановки або пошкодження транспортних засобiв, вантажiв, автомобiльних дорiг, вулиць, залiзничних переїздiв, дорожнiх споруд чи iншого майна, —

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмiрi сорока неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i накладення штрафу на посадових осiб, громадян — суб’єктiв господарської дiяльностi в розмiрi п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або адмiнiстративний арешт на строк вiд п’яти до десяти дiб.

<полное_название xml:id="xae2i0iyvq6oifv1700qdwy73v">Стаття 141. Порушення правил охорони смуги вiдводу автомобiльних шляхiв

Стаття 141. Порушення правил охорони смуги вiдводу автомобiльних шляхiв

Розорювання резервiв, знiмання дерну i виймання грунту, складування матерiалiв i вантажiв, проведення будiвельних, мелiоративних, топографiчних та iнших робiт, будiвництво споруд, пiдземних i надземних комунiкацiй у смузi вiдводу автомобiльного шляху без погодження з шляховими органiзацiями, а також звалювання снiгу i смiття у такiй смузi, скидання каналiзацiйних, промислових, мелiоративних i стiчних вод у систему шляхового водовiдводу —

тягнуть за собою попередження або накладення штрафу на громадян вiд одного до трьох неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i попередження або накладення штрафу на посадових осiб — вiд трьох до семи неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x5ndcrb6m7704u8wtz1ikkfbdr">Стаття 142. Порушення землекористувачами правил утримання дiлянок, прилеглих до автомобiльних шляхiв

Стаття 142. Порушення землекористувачами правил утримання дiлянок, прилеглих до автомобiльних шляхiв

Порушення землекористувачами правил утримання дiлянок, прилеглих до смуги вiдводу автомобiльних шляхiв загальнодержавного, республiканського i мiсцевого значення, обов’язкiв по очищенню тротуарiв, пiшохiдних дорiжок у межах закрiплених за ними дiлянок, обладнанню i ремонту переїзних мiсткiв та їх очищенню, а також по утриманню у справному станi пiд’їздiв до автомобiльних шляхiв загального користування —

тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян вiд одного до трьох неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i попередження або накладення штрафу на посадових осiб — вiд трьох до семи неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x49nqyklcjchuh5a5mpj08e9hl">Стаття 143. Виключена

Стаття 143. Виключена

<полное_название xml:id="x1htjnjtk8n6r019imtqaug8n8">Стаття 144. Обладнання та експлуатацiя установок проводового мовлення без належної реєстрацiї або дозволу

Стаття 144. Обладнання та експлуатацiя установок проводового мовлення без належної реєстрацiї або дозволу

Обладнання та експлуатацiя радiотрансляцiйного вузла проводового мовлення незалежно вiд його потужностi без належної реєстрацiї або дозволу, отримання якого передбачено законодавством, —

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб у розмiрi до п’яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Обладнання та експлуатацiя радiотрансляцiйної точки проводового мовлення без належної реєстрацiї або дозволу, отримання якого передбачено законодавством, незалежно вiд вiдомчої належностi радiотрансляцiйної мережi, вiд якої цю точку встановлено, —

тягнуть за собою накладення штрафу в розмiрi до одного неоподатковуваного мiнiмуму доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x9187fn4f63yi7ef43qumrg1yb">Стаття 145. Порушення умов i правил, що регламентують дiяльнiсть у сферi телекомунiкацiй та користування радiочастотним ресурсом України, передбачену лiцензiями, дозволами

Стаття 145. Порушення умов i правил, що регламентують дiяльнiсть у сферi телекомунiкацiй та користування радiочастотним ресурсом України, передбачену лiцензiями, дозволами

Порушення умов i правил, що регламентують дiяльнiсть у сферi телекомунiкацiй та користування радiочастотним ресурсом України, передбачену лiцензiями, дозволами —

тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб пiдприємств i органiзацiй усiх форм власностi у розмiрi вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Тi самi дiї, вчиненi повторно протягом року пiсля накладення адмiнiстративного стягнення за порушення, передбаченi частиною першою цiєї статтi, —

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб пiдприємств i органiзацiй усiх форм власностi у розмiрi вiд двохсот до трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xf5bgrwfnxo8n6bk4ihdf0pi6v">Стаття 146. Порушення правил реалiзацiї, експлуатацiї радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв, а також користування радiочастотним ресурсом України

Стаття 146. Порушення правил реалiзацiї, експлуатацiї радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв, а також користування радiочастотним ресурсом України

Порушення правил реалiзацiї, експлуатацiї радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв будь-якого виду i призначення, а так само користування радiочастотним ресурсом України без належного дозволу чи лiцензiї або з порушенням правил, якi регулюють користування радiочастотним ресурсом України, —

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян вiд двадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю зазначених засобiв i пристроїв або без такої i на посадових осiб та громадян — суб’єктiв господарської дiяльностi — вiд п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю зазначених засобiв i пристроїв або без такої.

Тi самi дiї, вчиненi повторно протягом року пiсля накладення адмiнiстративного стягнення за одне з порушень, передбачених частиною першою цiєї статтi, —

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян вiд п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю зазначених засобiв i пристроїв i на посадових осiб та громадян — суб’єктiв господарської дiяльностi — вiд ста до трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю зазначених засобiв i пристроїв.

<полное_название xml:id="x46p3grf1bd668oe08rs7qfuoc">Стаття 147. Порушення правил охорони лiнiй i споруд зв’язку

Стаття 147. Порушення правил охорони лiнiй i споруд зв’язку

Порушення правил охорони лiнiй i споруд зв’язку або пошкодження кабельної, радiорелейної, повiтряної лiнiї зв’язку, проводового мовлення або споруд чи обладнання, якi входять до їх складу, якщо воно не викликало припинення зв’язку, —

тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмiрi вiд десяти до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб — у розмiрi вiд п’ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x33sivnb6d3wi42a5kpw14xt01">Стаття 148. Пошкодження таксофонiв

Стаття 148. Пошкодження таксофонiв

Пошкодження таксофонiв —

тягне за собою накладення штрафу в розмiрi вiд десяти до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x192zor4rl7n5h6oiq0l6x256i">Стаття 148-1. Порушення Правил надання та отримання телекомунiкацiйних послуг

Стаття 148-1. Порушення Правил надання та отримання телекомунiкацiйних послуг

Здiйснення дiй, що призвели до зниження якостi функцiонування телекомунiкацiйних мереж, або самовiльне (без вiдома оператора телекомунiкацiй) отримання телекомунiкацiйних послуг —

тягне за собою накладення штрафу в розмiрi вiд тридцяти до сорока неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Тi самi дiї, вчиненi повторно протягом року пiсля накладення адмiнiстративного стягнення за порушення, передбаченi частиною першою цiєї статтi, —

тягнуть за собою вiдшкодування збиткiв, завданих оператору, та накладення штрафу в розмiрi вiд п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xd8u7qnq2clubxyf7geazz3wg5">Стаття 148-2. Порушення порядку та умов надання послуг зв’язку в мережах загального користування

Стаття 148-2. Порушення порядку та умов надання послуг зв’язку в мережах загального користування

Порушення порядку та умов надання послуг зв’язку в мережах загального користування —

тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб у розмiрi вiд п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Вiдмова оператора зв’язку надати споживачу вичерпну iнформацiю щодо змiсту, якостi та порядку надання телекомунiкацiйних послуг, що ним надаються та/або отриманi споживачем протягом останнiх шести мiсяцiв, а також порушення встановленого законом строку оприлюднення тарифiв, якi встановлюються операторами телекомунiкацiй самостiйно, —

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових та фiзичних осiб — суб’єктiв господарської дiяльностi в розмiрi вiд одного до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xe7k70eoujd1irduoaqhi3yy8w">Стаття 148-3. Використання засобiв зв’язку з метою, що суперечить iнтересам держави, з метою порушення громадського порядку та посягання на честь i гiднiсть громадян

Стаття 148-3. Використання засобiв зв’язку з метою, що суперечить iнтересам держави, з метою порушення громадського порядку та посягання на честь i гiднiсть громадян

Використання засобiв зв’язку з метою, що суперечить iнтересам держави, порушує громадський порядок та посягає на честь i гiднiсть громадян, —

тягне за собою накладення штрафу в розмiрi вiд п’ятдесяти до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x9e5rg2pe6q3ypp47fupweq5k8">Стаття 148-4. Використання технiчних засобiв та обладнання, що застосовуються в мережах зв’язку загального користування, без документа про пiдтвердження вiдповiдностi

Стаття 148-4. Використання технiчних засобiв та обладнання, що застосовуються в мережах зв’язку загального користування, без документа про пiдтвердження вiдповiдностi

Використання технiчних засобiв та обладнання, що застосовуються в мережах зв’язку загального користування операторами зв’язку без документа про пiдтвердження вiдповiдностi, —

тягне за собою накладення штрафу в розмiрi вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xdyzvi2djmkenlyl03l7dhjj3k">Стаття 148-5. Порушення правил про взаємоз’єднання телекомунiкацiйних мереж загального користування

Стаття 148-5. Порушення правил про взаємоз’єднання телекомунiкацiйних мереж загального користування

Вiдмова в наданнi необхiдної iнформацiї для взаємоз’єднання телекомунiкацiйних мереж, доступу до цих мереж у всiх технiчно можливих мiсцях, iнформацiї щодо iдентифiкацiї виклику i його тривалостi мiж телекомунiкацiйними мережами, вiдмова оператора телекомунiкацiй з iстотною ринковою перевагою на ринку певних телекомунiкацiйних послуг подати на затвердження до нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв’язку та iнформатизацiї, пропозицiї щодо взаємоз’єднання телекомунiкацiйних мереж, вiдмова у виконаннi рiшення, яке прийняте НКРЗ i набрало чинностi, —

тягне за собою накладення штрафу на посадових та фiзичних осiб — суб’єктiв господарської дiяльностi в розмiрi вiд ста до трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Тi самi дiї, вчиненi повторно протягом року пiсля накладення адмiнiстративного стягнення за порушення, передбаченi частиною першою цiєї статтi, —

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових та фiзичних осiб — суб’єктiв господарської дiяльностi в розмiрi вiд трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xqv6prp0ktqskl1ozq4qpty7v">Глава 11. Адмiнiстративнi правопорушення в галузi житлових прав громадян, житлово-комунального господарства та благоустрою

Глава 11. Адмiнiстративнi правопорушення в галузi житлових прав громадян, житлово-комунального господарства та благоустрою

<полное_название xml:id="xehydb0ehqmmr4dm6ggsiobptm">Стаття 149. Порушення порядку взяття на облiк та строкiв заселення жилих будинкiв i жилих примiщень

Стаття 149. Порушення порядку взяття на облiк та строкiв заселення жилих будинкiв i жилих примiщень

Порушення посадовими особами порядку взяття на облiк громадян, якi потребують полiпшення житлових умов, зняття з облiку та надання громадянам жилих примiщень, недодержання встановлених строкiв заселення жилих будинкiв i жилих примiщень —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд трьох до восьми неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x4jc8wkdsc3u008dxxfkncghr5">Стаття 149-1. Порушення порядку ведення єдиного державного реєстру громадян, якi потребують полiпшення житлових умов

Стаття 149-1. Порушення порядку ведення єдиного державного реєстру громадян, якi потребують полiпшення житлових умов

Порушення порядку ведення єдиного державного реєстру громадян, якi потребують полiпшення житлових умов, —

тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд семи до восьми неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xcl8hjgk471sdezv3zoswxqx38">Стаття 150. Порушення правил користування жилими будинками i жилими примiщеннями

Стаття 150. Порушення правил користування жилими будинками i жилими примiщеннями

Порушення правил користування жилими примiщеннями, санiтарного утримання мiсць загального користування, сходових клiток, лiфтiв, пiд’їздiв, придомових територiй, порушення правил експлуатацiї жилих будинкiв, жилих примiщень та iнженерного обладнання, безгосподарне їх утримання, а також самовiльне переобладнання та перепланування жилих будинкiв i жилих примiщень, використання їх не за призначенням, псування жилих будинкiв, жилих примiщень, їх обладнання та об’єктiв благоустрою —

тягнуть за собою попередження або накладення штрафу на громадян вiд одного до трьох неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i попередження або накладення штрафу на посадових осiб — вiд трьох до семи неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xdnwjcsd7aznw1kge7gjsqj1mq">Стаття 151. Самоправне зайняття жилого примiщення

Стаття 151. Самоправне зайняття жилого примiщення

Самоправне зайняття жилого примiщення у будинках державного або громадського житлового фонду чи фонду житлово-будiвельних кооперативiв —

тягне за собою накладення штрафу вiд п’яти до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x5b25o0qmuqg0gyy5d232j6ats">Стаття 152. Порушення державних стандартiв, норм i правил у сферi благоустрою населених пунктiв, правил благоустрою територiй населених пунктiв

Стаття 152. Порушення державних стандартiв, норм i правил у сферi благоустрою населених пунктiв, правил благоустрою територiй населених пунктiв

Порушення державних стандартiв, норм i правил у сферi благоустрою населених пунктiв, правил благоустрою територiй населених пунктiв —

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян вiд двадцяти до вiсiмдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб, громадян — суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi — вiд п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xby7g0y8f96lay3e22jh2leqbt">Стаття 152-1. Порушення правил паркування транспортних засобiв

Стаття 152-1. Порушення правил паркування транспортних засобiв

Несплата водiєм транспортного засобу вартостi послуг з користування майданчиками для платного паркування, обладнаними паркувальними автоматами або автоматичними в’їзними та виїзними термiналами, —

тягне за собою накладення штрафу вiд восьми до дванадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Паркування транспортних засобiв на мiсцях, призначених для безоплатного паркування транспортних засобiв, особами, якi не мають вiдповiдних пiльг, —

тягне за собою накладення штрафу на водiїв транспортних засобiв вiд п’ятнадцяти до вiсiмнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Порушення посадовими особами суб’єктiв господарювання, якi утримують майданчики для паркування транспортних засобiв, визначених правилами паркування транспортних засобiв вимог щодо розмiщення та функцiонування майданчикiв для паркування —

тягне за собою накладення штрафу вiд двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Необладнання майданчикiв для платного паркування транспортних засобiв паркувальними автоматами, автоматичними в’їзними та виїзними термiналами або iншими засобами контролю за оплатою послуг паркування —

тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб суб’єктiв господарювання, якi утримують майданчики для платного паркування транспортних засобiв, вiд тридцяти до сорока неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною четвертою цiєї статтi, за яке особу вже було пiддано адмiнiстративному стягненню, —

тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб суб’єктiв господарювання, якi утримують майданчики для платного паркування транспортних засобiв, вiд шiстдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Примiтка. Положення частини першої цiєї статтi не застосовується у випадках, визначених частинами шостою та сьомою щодо мiсць для безоплатного паркування, а також до осiб, якi вiдповiдно до закону звiльняються вiд сплати вартостi послуг з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобiв.

<полное_название xml:id="x4ptqgf6n1omtfvw5s5l7w803g">Стаття 153. Знищення або пошкодження зелених насаджень або iнших об’єктiв озеленення населених пунктiв

Стаття 153. Знищення або пошкодження зелених насаджень або iнших об’єктiв озеленення населених пунктiв

Знищення або пошкодження зелених насаджень, окремих дерев, чагарникiв, газонiв, квiтникiв та iнших об’єктiв озеленення в населених пунктах, невжиття заходiв для їх охорони, а також самовiльне перенесення в iншi мiсця пiд час забудови окремих дiлянок, зайнятих об’єктами озеленення, —

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян вiд десяти до тридцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб або фiзичних осiб — пiдприємцiв — вiд тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xba16pojz2u7ya50l9faesdtt8">Стаття 154. Порушення правил тримання собак i котiв

Стаття 154. Порушення правил тримання собак i котiв

Тримання собак i котiв у мiсцях, де це заборонено вiдповiдними правилами, чи понад установлену кiлькiсть, чи незареєстрованих собак, або приведення в громадськi мiсця, або вигулювання собак без повiдкiв i намордникiв (крiм собак, у реєстрацiйних свiдоцтвах на яких зроблено спецiальну вiдмiтку) чи в невiдведених для цього мiсцях —

тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян вiд одного до трьох неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i попередження або накладення штрафу на посадових осiб — вiд трьох до п’яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Тi самi дiї, що спричинили заподiяння шкоди здоров’ю людей або їх майну, а так само повторне протягом року вчинення порушення з числа передбачених частиною першою цiєї статтi —

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян вiд трьох до п’яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю тварин i на посадових осiб — вiд чотирьох до семи неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xev2jasqdng2tdn592yklcoc7m">Глава 12. Адмiнiстративнi правопорушення в галузi торгiвлi, громадського харчування, сферi послуг, в галузi фiнансiв i пiдприємницькiй дiяльностi

Глава 12. Адмiнiстративнi правопорушення в галузi торгiвлi, громадського харчування, сферi послуг, в галузi фiнансiв i пiдприємницькiй дiяльностi

<полное_название xml:id="x33b5e097xsb49cfvyu37wnz5z">Стаття 155. Порушення правил торгiвлi i надання послуг працiвниками торгiвлi, громадського харчування та сфери послуг, громадянами, якi займаються пiдприємницькою дiяльнiстю

Стаття 155. Порушення правил торгiвлi i надання послуг працiвниками торгiвлi, громадського харчування та сфери послуг, громадянами, якi займаються пiдприємницькою дiяльнiстю

Порушення правил торгiвлi, виконання робiт i надання послуг працiвниками торгiвлi, громадського харчування та сфери послуг, громадянами, якi займаються пiдприємницькою дiяльнiстю, —

тягне за собою накладення штрафу вiд одного до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Продаж товарiв зi складiв, баз, пiдсобних примiщень пiдприємств (органiзацiй) державної торгiвлi (громадського харчування, сфери послуг) i споживчої кооперацiї на порушення встановлених правил, а так само приховування товарiв вiд покупцiв, вчинене працiвниками пiдприємств (органiзацiй) державної торгiвлi (громадського харчування та сфери послуг) i споживчої кооперацiї, якi не є посадовими особами, —

тягне за собою накладення штрафу вiд одного до чотирнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Дiї, передбаченi частинами першою та другою цiєї статтi, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за такi ж порушення, —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд п’яти до двадцяти семи неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x4bqr2zi8hk4ykj9e2qjdb99wm">Стаття 155-1. Порушення порядку проведення розрахункiв

Стаття 155-1. Порушення порядку проведення розрахункiв

Порушення встановленого законом порядку проведення розрахункiв у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг —

тягне за собою накладення штрафу на осiб, якi здiйснюють розрахунковi операцiї, вiд двох до п’яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб — вiд п’яти до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за такi ж порушення, —

тягнуть за собою накладення штрафу на осiб, якi здiйснюють розрахунковi операцiї, вiд п’яти до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб — вiд десяти до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Порушення встановленого законом порядку проведення розрахункiв при здiйсненнi операцiй з купiвлi-продажу iноземної валюти —

тягне за собою накладення штрафу на осiб, якi здiйснюють операцiї з купiвлi-продажу iноземної валюти, вiд трьох до шести неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб уповноважених банкiв або суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi, якi здiйснюють свою дiяльнiсть на пiдставi агентських угод з уповноваженими банками з операцiй купiвлi-продажу iноземної валюти, — вiд п’яти до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Дiї, передбаченi частиною третьою цiєї статтi, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за такi ж порушення, —

тягнуть за собою накладення штрафу на осiб, якi здiйснюють операцiї з купiвлi-продажу iноземної валюти, вiд шести до п’ятнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб уповноважених банкiв або суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi, якi здiйснюють свою дiяльнiсть на пiдставi агентських угод з уповноваженими банками з операцiй купiвлi-продажу iноземної валюти, — вiд десяти до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x1la8uygsu38to23a7i91eklb">Стаття 155-2. Обман покупця чи замовника

Стаття 155-2. Обман покупця чи замовника

Обмiрювання, обважування, обраховування, перевищення встановлених цiн i тарифiв або iнший обман покупця чи замовника працiвниками торгiвлi, громадського харчування i сфери послуг та громадянами — суб’єктами пiдприємницької дiяльностi пiд час реалiзацiї товарiв, виконання робiт, надання послуг —

тягне за собою накладення штрафу вiд двох до п’ятнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за таке саме правопорушення, або вчиненi у великих розмiрах, —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд двадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Примiтка. Обманом покупцiв чи замовникiв у великих розмiрах слiд вважати обман, що спричинив громадяниновi матерiальну шкоду у сумi, що перевищує три неоподатковуваних мiнiмуми доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x10o7xxu16rxsiblg7rm8pbq1t">Стаття 156. Порушення правил торгiвлi пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями i тютюновими виробами

Стаття 156. Порушення правил торгiвлi пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями i тютюновими виробами

Роздрiбна або оптова, включаючи iмпорт або експорт, торгiвля спиртом етиловим, коньячним або плодовим або роздрiбна торгiвля алкогольними напоями чи тютюновими виробами без наявностi лiцензiї або без марок акцизного збору чи з пiдробленими марками цього збору —

тягне за собою накладення штрафу вiд п’ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю предметiв торгiвлi та виручки, одержаної вiд продажу предметiв торгiвлi.

Порушення працiвником пiдприємства (органiзацiї) торгiвлi або громадського харчування правил торгiвлi пивом (крiм безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями i тютюновими виробами, а саме: торгiвля пивом (крiм безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями або тютюновими виробами в примiщеннях або на територiях, заборонених законом, або в iнших мiсцях, визначених рiшенням вiдповiдного органу мiсцевого самоврядування, як таких, де роздрiбна торгiвля пивом (крiм безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями або тютюновими виробами заборонена, а так само торгiвля пивом (крiм безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями або тютюновими виробами через торговi автомати чи неповнолiтнiми особами, а також продаж пива (крiм безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв або тютюнових виробiв особi, яка не досягла 18 рокiв, або продаж тютюнових виробiв в упаковках, що мiстять менш як 20 сигарет або цигарок, чи поштучно (крiм сигар), —

тягне за собою накладення штрафу вiд тридцяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Торгiвля пивом (крiм безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями або тютюновими виробами з рук —

тягне за собою накладення штрафу вiд тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю предметiв торгiвлi.

Дiї, передбаченi частиною першою чи третьою цiєї статтi, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за такi ж порушення, —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд ста п’ятдесяти до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю предметiв торгiвлi.

<полное_название xml:id="x1q47a6wutbwtmpu5rd0m24rp9">Стаття 156-1. Порушення законодавства про захист прав споживачiв

Стаття 156-1. Порушення законодавства про захист прав споживачiв

Вiдмова працiвникiв торгiвлi, громадського харчування та сфери послуг i громадян, якi займаються пiдприємницькою дiяльнiстю в цих галузях, у наданнi громадянам-споживачам необхiдної, доступної, достовiрної та своєчасної iнформацiї про товари (роботи, послуги) , їх кiлькiсть, якiсть, асортимент, а також про їх виробника (виконавця, продавця), у навчаннi безпечного та правильного їх використання, а так само обмеження прав громадян-споживачiв на перевiрку якостi, комплектностi, ваги та цiни придбаних товарiв, —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд одного до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Вiдмова особами, зазначеними у частинi першiй цiєї статтi, громадянину-споживачу в реалiзацiї його права в разi придбання ним товару неналежної якостi —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд одного до вiсiмнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Надання виробниками або особами, зазначеними у частинi першiй цiєї статтi, недостовiрної iнформацiї про продукцiю, в разi якщо ця iнформацiя не зашкодила життю, здоров’ю та майну споживача, —

тягне за собою накладення штрафу вiд десяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

У разi бездiяльностi осiб, передбачених частиною третьою цiєї статтi, щодо приведення недостовiрної iнформацiї про весь товар до вiдповiдностi або повторне надання недостовiрної iнформацiї про товар протягом року з моменту стягнення —

тягне за собою накладення штрафу вiд п’ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x5kam6n68slk97zmzakgusc5wz">Стаття 156-2. Порушення встановленого порядку промислової переробки, зберiгання, транспортування або знищення конфiскованих спирту, алкогольних напоїв чи тютюнових виробiв

Стаття 156-2. Порушення встановленого порядку промислової переробки, зберiгання, транспортування або знищення конфiскованих спирту, алкогольних напоїв чи тютюнових виробiв

Порушення встановленого порядку промислової переробки, зберiгання, транспортування або знищення конфiскованих спирту етилового, коньячного та плодового, алкогольних напоїв чи тютюнових виробiв —

тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд двадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x9h5zbp7ihm4xofi721bac8b5">Стаття 157. Виключена

Стаття 157. Виключена

<полное_название xml:id="x7nmvkkxdka0gizyigz0savksn">Стаття 158. Виключена

Стаття 158. Виключена

<полное_название xml:id="xdety7sibhbeng63sbltuwu1x8">Стаття 159. Порушення правил торгiвлi на ринках

Стаття 159. Порушення правил торгiвлi на ринках

Порушення правил торгiвлi на ринках —

тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян вiд одного до трьох неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i попередження або накладення штрафу на посадових осiб — вiд трьох до семи неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x6qu660h7352gvu3oghjn6nu6y">Стаття 160. Торгiвля з рук у невстановлених мiсцях

Стаття 160. Торгiвля з рук у невстановлених мiсцях

Торгiвля в мiстах з рук на вулицях, площах, у дворах, пiд’їздах, скверах та в iнших невстановлених мiсцях —

тягне за собою накладення штрафу вiд одного до семи неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю предметiв торгiвлi або без такої.

Торгiвля з рук у невстановлених мiсцях промисловими товарами —

тягне за собою накладення штрафу вiд шести до п’ятнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю предметiв торгiвлi.

<полное_название xml:id="xb11v5jlfrsll90vc4nvdxayj">Стаття 160-1. Виключена

Стаття 160-1. Виключена

<полное_название xml:id="xazsae3xj7h8mt3fvll9k4n05m">Стаття 160-2. Виключена

Стаття 160-2. Виключена

<полное_название xml:id="x5rabwahw0nv6r9qn9v47nvs80">Стаття 160-3. Виключена

Стаття 160-3. Виключена

<полное_название xml:id="x69pzuac19kuus9fykpvfg5niy">Стаття 160-4. Виключена

Стаття 160-4. Виключена

<полное_название xml:id="x73ptk8utool2zfgst1utnwith">Стаття 161. Незаконний вiдпуск або придбання бензину чи iнших паливно-мастильних матерiалiв

Стаття 161. Незаконний вiдпуск або придбання бензину чи iнших паливно-мастильних матерiалiв

Незаконний вiдпуск або незаконне придбання бензину чи iнших паливно-мастильних матерiалiв, що належать державним або громадським пiдприємствам, установам i органiзацiям, при вiдсутностi ознак розкрадання —

тягне за собою накладення штрафу вiд чотирьох до восьми неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x4goi4zlhif264ls4v258ipsbz">Стаття 162. Порушення правил про валютнi операцiї

Стаття 162. Порушення правил про валютнi операцiї

Незаконнi скуповування, продаж, обмiн, використання валютних цiнностей як засобу платежу або як застави —

тягнуть за собою попередження або накладення штрафу вiд тридцяти до сорока чотирьох неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю валютних цiнностей.

<полное_название xml:id="x2j0uveiynqxyznynouwhf00gn">Стаття 162-1. Ухилення вiд повернення виручки в iноземнiй валютi

Стаття 162-1. Ухилення вiд повернення виручки в iноземнiй валютi

Умисне ухилення службових осiб пiдприємств, установ та органiзацiй незалежно вiд форми власностi або громадян — суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi вiд повернення в Україну у передбаченi законом строки виручки в iноземнiй валютi вiд реалiзацiї на експорт товарiв (робiт, послуг) або iнших матерiальних цiнностей, отриманих вiд цiєї виручки, а також умисне приховування будь-яким способом такої виручки, товарiв або iнших матерiальних цiнностей —

тягне за собою накладення штрафу вiд шестисот до однiєї тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за таке саме правопорушення, або умисне ухилення вiд повернення виручки в iноземнiй валютi, товарiв або iнших матерiальних цiнностей, отриманих вiд цiєї виручки, або умисне приховування будь-яким способом такої виручки, товарiв або iнших матерiальних цiнностей у великих розмiрах —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд однiєї тисячi до трьох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Дiї, передбаченi частинами першою та другою цiєї статтi, якщо вони вчиненi в особливо великих розмiрах, —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Примiтка.

1. Ухилення вiд повернення виручки в iноземнiй валютi, товарiв або iнших матерiальних цiнностей, отриманих вiд цiєї виручки, чи приховування будь-яким способом такої виручки, товарiв або iнших матерiальних цiнностей визнаються вчиненими у великому розмiрi, якщо ця виручка, товари або iншi матерiальнi цiнностi в тисячу i бiльше разiв перевищують неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян (у перерахунку у валюту України за офiцiйним курсом нацiональної валюти, визначеним Нацiональним банком України на останнiй день строку, передбаченого законодавством для перерахування виручки в iноземнiй валютi з-за кордону).

2. Ухилення вiд повернення виручки в iноземнiй валютi, товарiв або iнших матерiальних цiнностей, отриманих вiд цiєї виручки, чи приховування будь-яким способом такої виручки, товарiв або iнших матерiальних цiнностей визнаються вчиненими в особливо великому розмiрi, якщо ця виручка, товари або iншi матерiальнi цiнностi у три тисячi i бiльше разiв перевищують неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян (у перерахунку у валюту України за офiцiйним курсом нацiональної валюти, визначеним Нацiональним банком України на останнiй день строку, передбаченого законодавством для перерахування виручки в iноземнiй валютi з-за кордону).

<полное_название xml:id="x9mygi8rnpneaoiite623w7z9x">Стаття 162-2. Незаконне вiдкриття або використання за межами України валютних рахункiв

Стаття 162-2. Незаконне вiдкриття або використання за межами України валютних рахункiв

Незаконне вiдкриття або використання за межами України валютних рахункiв фiзичних осiб, вчинене громадянином України, який постiйно проживає на її територiї, а так само валютних рахункiв юридичних осiб, що дiють на територiї України, вчинене службовою особою пiдприємства, установи чи органiзацiї або за її дорученням iншою особою, а також вчинення зазначених дiй громадянином — суб’єктом пiдприємницької дiяльностi —

тягне за собою накладення штрафу вiд п’ятисот до однiєї тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за таке саме правопорушення, —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд однiєї тисячi до трьох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x3tcj5462lia6aa3qchrfei9pe">Стаття 162-3. Порушення правил здачi дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння

Стаття 162-3. Порушення правил здачi дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння

Ухилення вiд передбачених законом обов’язкової здачi на афiнаж або обов’язкового продажу видобутих iз надр, отриманих iз вторинної сировини, пiднятих чи знайдених дорогоцiнних металiв чи дорогоцiнного камiння, якщо це дiяння вчинене у великому розмiрi, а також ухилення вiд обов’язкової здачi на афiнаж або для обов’язкового продажу скуплених дорогоцiнних металiв, дорогоцiнного камiння, ювелiрних чи побутових виробiв з них або лому таких виробiв —

тягне за собою накладення штрафу вiд п’ятисот до однiєї тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Примiтка. Порушення правил здачi дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння визнається здiйсненим у великому розмiрi, якщо вартiсть зазначених у цiй статтi предметiв, незданих або непроданих, перевищує п’ятсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x32jmkesid0t6egrsnthet8wrc">Стаття 163. Виключена

Стаття 163. Виключена

<полное_название xml:id="xehbvxd9afr37g7x6z7ynq5t2c">Стаття 163. Розмiщення цiнних паперiв без реєстрацiї їх випуску або порушення порядку здiйснення емiсiї цiнних паперiв

Стаття 163. Розмiщення цiнних паперiв без реєстрацiї їх випуску або порушення порядку здiйснення емiсiї цiнних паперiв

Розмiщення цiнних паперiв без реєстрацiї їх випуску в установленому законом порядку або порушення порядку здiйснення емiсiї цiнних паперiв, вчинене уповноваженою особою, —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Розмiщення цiнних паперiв у значних розмiрах без реєстрацiї їх випуску в установленому законом порядку, вчинене уповноваженою особою, —

тягне за собою накладення штрафу вiд однiєї тисячi до двох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Примiтка. Розмiщення цiнних паперiв вважається у значних розмiрах, якщо номiнальна вартiсть таких цiнних паперiв у п’ятсот i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xe9gwbarixkkdv6sn7edov9or">Стаття 163-1. Порушення порядку ведення податкового облiку, надання аудиторських висновкiв

Стаття 163-1. Порушення порядку ведення податкового облiку, надання аудиторських висновкiв

Вiдсутнiсть податкового облiку, порушення керiвниками та iншими посадовими особами пiдприємств, установ, органiзацiй встановленого законом порядку ведення податкового облiку, у тому числi неподання або несвоєчасне подання аудиторських висновкiв, подання яких передбачено законами України, —

тягне за собою накладення штрафу у розмiрi вiд п’яти до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за те ж порушення, —

тягнуть за собою накладення штрафу у розмiрi вiд десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Дiї, передбаченi частинами першою i другою цiєї статтi, не вважаються порушенням платником податкiв встановленого порядку ведення податкового облiку, якщо платник податкiв досяг податкового компромiсу вiдповiдно до

<полное_название xml:id="x89lfuu6s67qx4gv279o27llg9">Стаття 163-2. Неподання або несвоєчасне подання платiжних доручень на перерахування належних до сплати податкiв та зборiв (обов’язкових платежiв)

Стаття 163-2. Неподання або несвоєчасне подання платiжних доручень на перерахування належних до сплати податкiв та зборiв (обов’язкових платежiв)

Неподання або несвоєчасне подання посадовими особами пiдприємств, установ та органiзацiй платiжних доручень на перерахування належних до сплати податкiв та зборiв (обов’язкових платежiв), —

тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб у розмiрi вiд п’яти до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за те ж порушення, —

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб у розмiрi вiд десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xbzsix5iatlmjmkrxml7y5nlr3">Стаття 163-3. Невиконання законних вимог посадових осiб органiв доходiв i зборiв

Стаття 163-3. Невиконання законних вимог посадових осiб органiв доходiв i зборiв

Невиконання керiвниками та iншими посадовими особами пiдприємств, установ, органiзацiй, включаючи установи Нацiонального банку України, комерцiйнi банки та iншi фiнансово-кредитнi установи, законних вимог посадових осiб органiв доходiв i зборiв, перелiчених у , —

тягне за собою попередження або накладення штрафу у розмiрi вiд п’яти до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за те ж порушення, —

тягнуть за собою накладення штрафу у розмiрi вiд десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x2kva4r26pcd2prshb5ucavmu9">Стаття 163-4. Порушення порядку утримання та перерахування податку на доходи фiзичних осiб i подання вiдомостей про виплаченi доходи

Стаття 163-4. Порушення порядку утримання та перерахування податку на доходи фiзичних осiб i подання вiдомостей про виплаченi доходи

Неутримання або неперерахування до бюджету сум податку на доходи фiзичних осiб при виплатi фiзичнiй особi доходiв, перерахування податку на доходи фiзичних осiб за рахунок коштiв пiдприємств, установ i органiзацiй (крiм випадкiв, коли таке перерахування дозволено законодавством), неповiдомлення або несвоєчасне повiдомлення державним податковим iнспекцiям за встановленою формою вiдомостей про доходи громадян, —

тягне за собою попередження або накладення штрафу на посадових осiб пiдприємств, установ i органiзацiй, а також на громадян — суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi у розмiрi вiд двох до трьох неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за те ж порушення, —

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб пiдприємств, установ i органiзацiй, а також на громадян — суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi у розмiрi вiд трьох до п’яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x2mwaz1yxf73mlnkv4tfaueevz">Стаття 163-5. Приховування iнформацiї про дiяльнiсть емiтента

Стаття 163-5. Приховування iнформацiї про дiяльнiсть емiтента

Ненадання посадовою особою емiтента iнвестору в цiннi папери (в тому числi акцiонеру) на його письмовий запит iнформацiї про дiяльнiсть емiтента в межах, передбачених законом, або надання йому недостовiрної iнформацiї —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Вимагання посадовою особою емiтента вiд акцiонера, в тому числi який є працiвником цього ж пiдприємства, iнформацiї про те, як вiн голосував на загальних зборах, або iнформацiї про вiдчуження такою особою своїх акцiй —

тягне за собою накладення штрафу вiд двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Порушення посадовою особою емiтента порядку скликання або проведення загальних зборiв акцiонерного товариства, порядку обрання членiв органiв управлiння товариства, порядку або строку виплати дивiдендiв за наявностi вiдповiдного рiшення загальних зборiв —

тягне за собою накладення штрафу вiд трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Дiї, передбаченi частинами першою – третьою цiєї статтi, вчиненi повторно протягом року пiсля накладення адмiнiстративного стягнення, —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд п’ятисот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x440iir83mt0ujstcxshtjvyx4">Стаття 163-6. Неподання документiв, подання яких передбачено законодавством про депозитарну систему України

Стаття 163-6. Неподання документiв, подання яких передбачено законодавством про депозитарну систему України

Ненадання посадовою особою депозитарної установи депоненту виписки з рахунка в цiнних паперах або iнших документiв, надання яких передбачено законодавством про депозитарну систему України, —

тягне за собою накладення штрафу вiд двохсот до трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян

<полное_название xml:id="xeds1m40iv09y1404fxjbzod8c">Стаття 163-7. Дiяльнiсть на фондовому ринку без лiцензiї

Стаття 163-7. Дiяльнiсть на фондовому ринку без лiцензiї

Здiйснення посадовою особою суб’єкта господарювання операцiї з цiнними паперами, яка належить до професiйної дiяльностi на фондовому ринку, без спецiального дозволу (лiцензiї), якщо законом передбачено одержання спецiального дозволу (лiцензiї) для здiйснення такої операцiї або з порушенням умов лiцензування, —

тягне за собою накладення штрафу вiд п’ятисот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, пов’язанi з отриманням доходу у великих розмiрах, —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд однiєї тисячi до двох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Примiтка. Отримання доходу у великих розмiрах має мiсце, коли його сума у тисячу i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x3ioaisfnucqx6glzxrqhn5bja">Стаття 163-8. Манiпулювання на фондовому ринку

Стаття 163-8. Манiпулювання на фондовому ринку

Умиснi дiї посадової особи учасника фондового ринку, що мають ознаки манiпулювання на фондовiй бiржi, встановленi вiдповiдно до закону щодо державного регулювання ринку цiнних паперiв, —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд ста до п’ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Тi самi дiї, вчиненi групою осiб або особою, яку протягом року пiддано адмiнiстративному стягненню за правопорушення, передбачене частиною першою цiєї статтi, —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xdyrmt2cqyjmsswyp51cgaf2h8">Стаття 163-9. Незаконне використання iнсайдерської iнформацiї

Стаття 163-9. Незаконне використання iнсайдерської iнформацiї

Умисне незаконне розголошення, передача або надання доступу до iнсайдерської iнформацiї, а так само надання з використанням такої iнформацiї рекомендацiй стосовно придбання або вiдчуження цiнних паперiв чи похiдних (деривативiв), а також вчинення з використанням iнсайдерської iнформацiї на власну користь або на користь iнших осiб правочинiв, спрямованих на придбання або вiдчуження цiнних паперiв чи похiдних (деривативiв), яких стосується iнсайдерська iнформацiя, —

тягне за собою накладення штрафу вiд п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Примiтка. Пiд особами, якi вчинили дiї, передбаченi цiєю статтею, розумiються: посадовi особи емiтента, у тому числi тi, якi були посадовими особами емiтента на момент ознайомлення з iнсайдерською iнформацiєю; особи, якi мають доступ до iнсайдерської iнформацiї у зв’язку з виконанням ними трудових (службових) обов’язкiв або договiрних зобов’язань незалежно вiд вiдносин з емiтентом, у тому числi спiвробiтники професiйних учасникiв фондового ринку; державнi службовцi, яким вiдома iнсайдерська iнформацiя внаслiдок виконання ними посадових (службових) обов’язкiв; особи, якi ознайомилися з iнсайдерською iнформацiєю неправомiрним шляхом; аудитори, нотарiуси, експерти, оцiнювачi, арбiтражнi керуючi або iншi особи, якi виконують наданi законом публiчнi повноваження.

<полное_название xml:id="xcuho9hwxterv5nbbiieq4ezaw">Стаття 163-10. Порушення порядку внесення змiн до системи депозитарного облiку цiнних паперiв

Стаття 163-10. Порушення порядку внесення змiн до системи депозитарного облiку цiнних паперiв

Порушення посадовою особою Центрального депозитарiю цiнних паперiв, Нацiонального банку України або депозитарної установи порядку провадження депозитарної дiяльностi, яке призвело до втрати iнформацiї, що мiститься у системi депозитарного облiку цiнних паперiв, а також ухилення вiд внесення змiн або внесення завiдомо недостовiрних змiн до системи депозитарного облiку —

тягне за собою накладення штрафу вiд п’ятисот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x4ty3ovsw62i31792ibn4aiv8u">Стаття 163-11. Порушення порядку розкриття iнформацiї на фондовому ринку

Стаття 163-11. Порушення порядку розкриття iнформацiї на фондовому ринку

Несвоєчасне розкриття iнформацiї на фондовому ринку, вчинене посадовою особою емiтента чи професiйного учасника фондового ринку, —

тягне за собою накладення штрафу вiд двадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Дiя, передбачена частиною першою цiєї статтi, вчинена особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за таке ж порушення, —

тягне за собою накладення штрафу вiд п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Нерозкриття iнформацiї на фондовому ринку, вчинене посадовою особою емiтента чи професiйного учасника фондового ринку, —

тягне за собою накладення штрафу вiд двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Дiяння, передбачене частиною третьою цiєї статтi, вчинене особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за таке ж порушення, —

тягне за собою накладення штрафу вiд п’ятисот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Розкриття на фондовому ринку iнформацiї не в повному обсязi або розкриття недостовiрної iнформацiї, вчинене посадовою особою емiтента або професiйного учасника фондового ринку, —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Дiї, передбаченi частиною п’ятою цiєї статтi, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за такi ж порушення, —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд п’ятисот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xak93ray76mvqbxu75cgpxu5lc">Стаття 163-12. Порушення умов видачi векселiв

Стаття 163-12. Порушення умов видачi векселiв

Видача векселя без наявностi грошового боргу за фактично поставленi товари, виконанi роботи, наданi послуги або без визначення у вiдповiдному договорi умови проведення розрахункiв iз застосуванням векселiв чи iз зазначенням суми платежу за векселем, що є бiльшою вiд суми зобов’язань трасата перед трасантом або векселедавця (за переказним векселем — трасанта) перед особою, якiй чи за наказом якої має бути здiйснений платiж, —

тягне за собою накладення штрафу вiд чотирьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xcm8z0ui1twqq4zf6qjwfrodwr">Стаття 163-13. Порушення порядку приймання готiвки для подальшого її переказу

Стаття 163-13. Порушення порядку приймання готiвки для подальшого її переказу

Порушення небанкiвською фiнансовою установою, яка має лiцензiю Нацiонального банку України на переказ коштiв без вiдкриття рахункiв, комерцiйним агентом банку законiв України та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України щодо порядку приймання готiвки для подальшого її переказу —

тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб небанкiвської фiнансової установи, яка має лiцензiю Нацiонального банку України на переказ коштiв без вiдкриття рахункiв, комерцiйного агента банку вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Дiя, передбачена частиною першою цiєї статтi, вчинена особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за таке ж порушення, —

тягне за собою накладення штрафу вiд п’ятисот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x4xbj8wen00c67b94jx0mbd4tb">Стаття 163-14. Порушення порядку здiйснення операцiй з електронними грошима

Стаття 163-14. Порушення порядку здiйснення операцiй з електронними грошима

Порушення законiв України та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України щодо порядку здiйснення операцiй з електронними грошима —

тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб юридичної особи — суб’єкта господарювання вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Дiя, передбачена частиною першою цiєї статтi, вчинена особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за таке ж порушення, —

тягне за собою накладення штрафу вiд п’ятисот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xd2mtx9lj5awmwpju82ejchrr2">Стаття 163-15. Порушення порядку проведення готiвкових розрахункiв та розрахункiв з використанням електронних платiжних засобiв за товари (послуги)

Стаття 163-15. Порушення порядку проведення готiвкових розрахункiв та розрахункiв з використанням електронних платiжних засобiв за товари (послуги)

Порушення порядку проведення готiвкових розрахункiв за товари (послуги), у тому числi перевищення граничних сум розрахункiв готiвкою, недотримання установлених законодавством вимог щодо забезпечення можливостi розрахункiв за товари (послуги) з використанням електронних платiжних засобiв —

тягне за собою накладення штрафу на фiзичну особу — пiдприємця, посадових осiб юридичної особи вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Дiя, передбачена частиною першою цiєї статтi, вчинена особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за таке ж порушення, —

тягне за собою накладення штрафу вiд п’ятисот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x8vpbbu62rzw2wm5casjfe6u8m">Стаття 164. Порушення порядку провадження господарської дiяльностi

Стаття 164. Порушення порядку провадження господарської дiяльностi

Провадження господарської дiяльностi без державної реєстрацiї як суб’єкта господарювання або без одержання лiцензiї на провадження певного виду господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню вiдповiдно до закону, чи здiйснення таких видiв господарської дiяльностi з порушенням умов лiцензування, а так само без одержання дозволу, iншого документа дозвiльного характеру, якщо його одержання передбачене законом (крiм випадкiв застосування принципу мовчазної згоди), —

тягне за собою накладення штрафу вiд однiєї тисячi до двох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю виготовленої продукцiї, знарядь виробництва, сировини i грошей, одержаних внаслiдок вчинення цього адмiнiстративного правопорушення, чи без такої.

Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за таке саме правопорушення, або пов’язанi з отриманням доходу у великих розмiрах, —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю виготовленої продукцiї, знарядь виробництва, сировини i грошей, одержаних внаслiдок вчинення цього адмiнiстративного правопорушення.

Надання суб’єктом господарювання дозвiльному органу або адмiнiстратору недостовiрної iнформацiї щодо вiдповiдностi матерiально-технiчної бази вимогам законодавства —

тягне за собою накладення штрафу вiд однiєї тисячi до двох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Примiтка. Отримання доходу у великих розмiрах має мiсце, коли його сума у тисячу i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x74g1bhnkky0d2ny77wddb3to">Стаття 164-1. Порушення порядку подання декларацiї про доходи та ведення облiку доходiв i витрат

Стаття 164-1. Порушення порядку подання декларацiї про доходи та ведення облiку доходiв i витрат

Неподання або несвоєчасне подання громадянами декларацiй про доходи чи включення до декларацiй перекручених даних, неведення облiку або неналежне ведення облiку доходiв i витрат, для яких законами України встановлено обов’язкову форму облiку, —

тягне за собою попередження або накладення штрафу у розмiрi вiд трьох до восьми неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за те ж порушення, —

тягнуть за собою накладення штрафу у розмiрi вiд п’яти до восьми неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xb0osugyrakuz4lxr0og4vygcg">Стаття 164-2. Порушення законодавства з фiнансових питань

Стаття 164-2. Порушення законодавства з фiнансових питань

Приховування в облiку валютних та iнших доходiв, непродуктивних витрат i збиткiв, вiдсутнiсть бухгалтерського облiку або ведення його з порушенням установленого порядку, внесення неправдивих даних до фiнансової звiтностi, неподання фiнансової звiтностi, несвоєчасне або неякiсне проведення iнвентаризацiй грошових коштiв i матерiальних цiнностей, несвоєчасне подання на розгляд, погодження або затвердження рiчного фiнансового плану пiдприємства державного сектору економiки та звiту про його виконання, перешкоджання працiвникам органу державного фiнансового контролю у проведеннi ревiзiй та перевiрок, невжиття заходiв щодо вiдшкодування з винних осiб збиткiв вiд недостач, розтрат, крадiжок i безгосподарностi, —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд восьми до п’ятнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Тi самi дiї, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за одно з правопорушень, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд десяти до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x9da7vf53tasyf7bbh361psatz">Стаття 164-3. Недобросовiсна конкуренцiя

Стаття 164-3. Недобросовiсна конкуренцiя

Незаконне копiювання форми, упаковки, зовнiшнього оформлення, а так само iмiтацiя, копiювання, пряме вiдтворення товару iншого пiдприємця, самовiльне використання його iменi —

тягне за собою накладення штрафу вiд тридцяти до сорока чотирьох неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю виготовленої продукцiї, знарядь виробництва i сировини чи без такої.

Умисне поширення неправдивих або неточних вiдомостей, якi можуть завдати шкоди дiловiй репутацiї або майновим iнтересам iншого пiдприємця, —

тягне за собою накладення штрафу вiд п’яти до дев’яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Отримання, використання, розголошення комерцiйної таємницi, а також iншої конфiденцiйної iнформацiї з метою заподiяння шкоди дiловiй репутацiї або майну iншого пiдприємця —

тягне за собою накладення штрафу вiд дев’яти до вiсiмнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xba2uiin461si6aaneq4292xas">Стаття 164-4. Несвоєчасне здавання виторгу

Стаття 164-4. Несвоєчасне здавання виторгу

Здавання виторгу торговельними пiдприємствами всiх форм власностi, що здiйснюють реалiзацiю товарiв за готiвку, з порушенням термiнiв, установлених правилами розрахункiв i ведення касових операцiй, —

тягне за собою накладення штрафу на осiб, вiдповiдальних за здавання виторгу, вiд сiмнадцяти до вiсiмдесяти восьми неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Тi самi дiї, вчиненi особою повторно протягом року пiсля накладення адмiнiстративного стягнення за порушення, передбачене частиною першою цiєї статтi, —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд сорока трьох до ста сiмдесяти п’яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x2j27op95kdde79lp0tlmf7qym">Стаття 164-5. Зберiгання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробiв, на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка

Стаття 164-5. Зберiгання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробiв, на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка

Зберiгання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробiв, на яких немає належним чином розмiщених марок акцизного збору, або з пiдробленими чи фальсифiкованими марками акцизного збору посадовими особами пiдприємств-виробникiв, iмпортерiв i продавцiв цих товарiв —

тягне за собою накладення штрафу вiд п’ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю таких алкогольних напоїв або тютюнових виробiв.

Тi самi дiї, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано стягненню за будь-яке з правопорушень, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, або вчиненi у великих розмiрах, —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю таких алкогольних напоїв чи тютюнових виробiв.

Незаконне зберiгання марок акцизного збору —

тягне за собою накладення штрафу вiд п’ятнадцяти до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю марок акцизного збору.

Примiтка. Пiд великим розмiром слiд розумiти вартiсть алкогольних напоїв або тютюнових виробiв, якi у сто чи бiльше разiв перевищують неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x6erotlgesdvah4fl7agdiyd42">Стаття 164-6. Демонстрування i розповсюдження фiльмiв без державного посвiдчення на право розповсюдження i демонстрування фiльмiв

Стаття 164-6. Демонстрування i розповсюдження фiльмiв без державного посвiдчення на право розповсюдження i демонстрування фiльмiв

Демонстрування фiльмiв або розповсюдження фiльмiв шляхом продажу чи передачi в прокат фiльмокопiй без державного посвiдчення на право розповсюдження i демонстрування фiльмiв —

тягне за собою накладення штрафу вiд двадцяти до сорока п’яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю фiльмокопiй, а також грошей, отриманих вiд їх демонстрування, продажу або передачi в прокат.

Тi самi дiї, вчиненi повторно протягом року пiсля застосування заходiв адмiнiстративного стягнення, —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд сорока п’яти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю фiльмокопiй, а також грошей, отриманих вiд їх демонстрування, продажу або передачi в прокат.

Розповсюдження фiльмiв шляхом виготовлення фiльмокопiй без державного посвiдчення на право розповсюдження i демонстрування фiльмiв з метою їх демонстрування, продажу, передачi в прокат —

тягне за собою накладення штрафу вiд шiстдесяти до дев’яноста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю фiльмокопiй, засобiв їх виготовлення, а також грошей, отриманих вiд їх демонстрування, продажу або передачi в прокат.

Дiї, передбаченi частиною третьою цiєї статтi, вчиненi повторно протягом року пiсля застосування заходiв адмiнiстративного стягнення, —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд дев’яноста до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю фiльмокопiй, засобiв їх виготовлення, а також грошей, отриманих вiд їх демонстрування, продажу або передачi в прокат.

<полное_название xml:id="xe7avbmutsd7xtes4xuelg5pv8">Стаття 164-7. Порушення умов розповсюдження i демонстрування фiльмiв, передбачених державним посвiдченням на право розповсюдження i демонстрування фiльмiв

Стаття 164-7. Порушення умов розповсюдження i демонстрування фiльмiв, передбачених державним посвiдченням на право розповсюдження i демонстрування фiльмiв

Розповсюдження i демонстрування фiльмiв з порушенням умов, передбачених державним посвiдченням на право розповсюдження i демонстрування фiльмiв, —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд двадцяти до тридцяти п’яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю фiльмокопiй, а також грошей, отриманих вiд їх демонстрування, продажу або передачi в прокат.

Тi самi дiї, вчиненi повторно протягом року пiсля застосування заходiв адмiнiстративного стягнення, —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд тридцяти п’яти до сiмдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю фiльмокопiй, а також грошей, отриманих вiд їх демонстрування, продажу або передачi в прокат.

<полное_название xml:id="x9m7bzfap4zjvm39vexjt3nn8a">Стаття 164-8. Недотримання квоти демонстрування нацiональних фiльмiв при використаннi нацiонального екранного часу

Стаття 164-8. Недотримання квоти демонстрування нацiональних фiльмiв при використаннi нацiонального екранного часу

Недотримання суб’єктами кiнематографiї та телебачення квоти демонстрування нацiональних фiльмiв при використаннi нацiонального екранного часу —

тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд шiстдесяти до дев’яноста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Тi самi дiї, вчиненi повторно протягом року пiсля застосування заходiв адмiнiстративного стягнення, —

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд дев’яноста до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x6h8f9qb8snax1kit3u3j2795n">Стаття 164-9. Незаконне розповсюдження примiрникiв аудiовiзуальних творiв, фонограм, вiдеограм, комп’ютерних програм, баз даних

Стаття 164-9. Незаконне розповсюдження примiрникiв аудiовiзуальних творiв, фонограм, вiдеограм, комп’ютерних програм, баз даних

Розповсюдження примiрникiв аудiовiзуальних творiв, фонограм, вiдеограм, комп’ютерних програм, баз даних, упаковки яких не маркованi контрольними марками або маркованi контрольними марками, що мають серiю чи мiстять iнформацiю, якi не вiдповiдають носiю цього примiрника, або номер, який не вiдповiдає даним Єдиного реєстру одержувачiв контрольних марок, —

тягне за собою накладення штрафу вiд десяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю цих примiрникiв аудiовiзуальних творiв, фонограм, вiдеограм, комп’ютерних програм, баз даних.

Та сама дiя, вчинена особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за одне з правопорушень, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, —

тягне за собою накладення штрафу вiд п’ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю цих примiрникiв аудiовiзуальних творiв, фонограм, вiдеограм, комп’ютерних програм, баз даних.

<полное_название xml:id="xegypqlh1ctdztpjfy413706p3">Стаття 164-10. Порушення законодавства, що регулює здiйснення операцiй з металобрухтом

Стаття 164-10. Порушення законодавства, що регулює здiйснення операцiй з металобрухтом

Порушення законодавства, що регулює здiйснення операцiй з металобрухтом, посадовою особою суб’єкта господарювання, що здiйснює операцiї з металобрухтом, —

тягне за собою накладення штрафу вiд п’ятисот до однiєї тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Приймання посадовою особою суб’єкта господарювання, що здiйснює операцiї з металобрухтом, промислового металобрухту у фiзичних осiб, якi не є суб’єктами господарювання, —

тягне за собою накладення штрафу вiд п’ятисот до однiєї тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною другою цiєї статтi, за яке особу вже було пiддано адмiнiстративному стягненню, —

тягне за собою накладення штрафу вiд однiєї тисячi до трьох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю металобрухту, а також коштiв, отриманих вiд його реалiзацiї з порушенням вимог законодавства.

<полное_название xml:id="x4wvqd4zlgl2q3z7qfvy8a89ul">Стаття 164-11. Виключена

Стаття 164-11. Виключена

<полное_название xml:id="xce0lp2p3lc24t52eyq1zmusuu">Стаття 164-12. Порушення бюджетного законодавства

Стаття 164-12. Порушення бюджетного законодавства

Включення недостовiрних даних до бюджетних запитiв, що призвело до затвердження необґрунтованих бюджетних призначень або необґрунтованих бюджетних асигнувань; порушення вимог при здiйсненнi попередньої оплати за товари, роботи та послуги за рахунок бюджетних коштiв, а також порушення порядку i термiнiв здiйснення такої оплати; здiйснення платежiв за рахунок бюджетних коштiв без реєстрацiї бюджетних зобов’язань, за вiдсутностi пiдтвердних документiв чи при включеннi до платiжних документiв недостовiрної iнформацiї, а також безпiдставна вiдмова у проведеннi платежу органами, що здiйснюють казначейське обслуговування бюджетних коштiв; порушення вимог при здiйсненнi витрат державного бюджету (мiсцевого бюджету) у разi несвоєчасного набрання чинностi законом про Державний бюджет України (несвоєчасного прийняття рiшення про мiсцевий бюджет) на вiдповiдний рiк, —

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за такi ж порушення, —

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд п’ятдесяти до сiмдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Взяття зобов’язань без вiдповiдних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених чи законом про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк; включення до складу спецiального фонду бюджету надходжень з джерел, не вiднесених до таких чи законом про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк; зарахування доходiв бюджету на будь-якi рахунки, крiм єдиного казначейського рахунку (за винятком коштiв, що отримуються установами України, якi функцiонують за кордоном), а також акумулювання їх на рахунках органiв, що контролюють справляння надходжень бюджету; зарахування доходiв бюджету до iншого, нiж визначено чи законом про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк, бюджету, в тому числi внаслiдок здiйснення подiлу податкiв i зборiв (обов’язкових платежiв) та iнших доходiв мiж бюджетами з порушенням визначених розмiрiв; здiйснення державних (мiсцевих) запозичень, надання державних (мiсцевих) гарантiй з порушенням вимог ; прийняття рiшень, що призвели до перевищення граничних обсягiв державного (мiсцевого) боргу чи граничних обсягiв надання державних (мiсцевих) гарантiй; розмiщення тимчасово вiльних коштiв бюджету з порушенням вимог ; створення позабюджетних фондiв, порушення вимог щодо вiдкриття позабюджетних рахункiв для розмiщення бюджетних коштiв; надання кредитiв з бюджету чи повернення кредитiв до бюджету з порушенням вимог та/або встановлених умов кредитування бюджету; здiйснення бюджетними установами запозичень у будь-якiй формi або надання бюджетними установами юридичним чи фiзичним особам кредитiв з бюджету всупереч ; порушення вимог щодо видiлення коштiв з резервного фонду бюджету, —

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд п’ятдесяти до сiмдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Дiї, передбаченi частиною третьою цiєї статтi, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за такi ж порушення, —

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд сiмдесяти до вiсiмдесяти п’яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Здiйснення видаткiв, кредитування мiсцевого бюджету, якi вiдповiдно до мають проводитися з iншого бюджету; здiйснення видаткiв бюджету чи надання кредитiв з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням всупереч чи закону про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк; нецiльове використання бюджетних коштiв; видання нормативно-правових актiв, що зменшують надходження бюджету або збiльшують витрати бюджету всупереч закону; здiйснення видаткiв на утримання бюджетної установи одночасно з рiзних бюджетiв всупереч чи закону про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк, —

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд сiмдесяти до вiсiмдесяти п’яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Дiї, передбаченi частиною п’ятою цiєї статтi, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за такi ж порушення, —

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд вiсiмдесяти п’яти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x6e9iymig1lnme4hbu1x1b27l8">Стаття 164-13. Порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, iмпорт дискiв для лазерних систем зчитування, експорт, iмпорт обладнання чи сировини для їх виробництва

Стаття 164-13. Порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, iмпорт дискiв для лазерних систем зчитування, експорт, iмпорт обладнання чи сировини для їх виробництва

Порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, iмпорт дискiв для лазерних систем зчитування, експорт, iмпорт обладнання чи сировини для їх виробництва, —

тягне за собою накладення штрафу вiд двадцяти до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x6nkisff9cpfhpmwcqrifgfx8e">Стаття 164-14. Порушення законодавства про здiйснення закупiвлi товарiв, робiт i послуг за державнi кошти

Стаття 164-14. Порушення законодавства про закупiвлi

Здiйснення закупiвлi товарiв, робiт i послуг без застосування визначених законодавством процедур закупiвель; оцiнка пропозицiй конкурсних торгiв (квалiфiкацiйних пропозицiй), тендерних пропозицiй не за критерiями та методикою оцiнки для визначення найкращої пропозицiї конкурсних торгiв (квалiфiкацiйної пропозицiї), тендерної пропозицiї, що мiститься в документацiї конкурсних торгiв (квалiфiкацiйнiй документацiї), тендернiй документацiї; укладення з учасником, який став переможцем торгiв, договору про закупiвлю за цiнами i обсягами, що не вiдповiдають вимогам документацiї конкурсних торгiв (квалiфiкацiйної документацiї), тендерної документацiї; неоприлюднення або порушення порядку оприлюднення iнформацiї про закупiвлi вiдповiдно до вимог законодавства; ненадання iнформацiї, документiв та матерiалiв у випадках, передбачених законом, —

тягнуть за собою накладення штрафу на службових (посадових), уповноважених осiб вiд семисот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Тi самi дiї, вчиненi повторно протягом року пiсля накладення адмiнiстративного стягнення за одне з правопорушень, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, —

тягнуть за собою накладення штрафу на службових (посадових), уповноважених осiб вiд тисячi до тисячi п’ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x1dd2zl3jssdeqyda1wvjm3vz1">Стаття 164-15. Приховування стiйкої фiнансової неспроможностi

Стаття 164-15. Приховування стiйкої фiнансової неспроможностi

Умисне приховування громадянином — засновником (учасником) або службовою особою суб’єкта господарської дiяльностi своєї стiйкої фiнансової неспроможностi шляхом подання недостовiрних вiдомостей або неподання в установлений строк до господарського суду заяви про порушення справи про банкрутство юридичної особи у випадках, передбачених законом, якщо це завдало великої матерiальної шкоди кредиторовi, —

тягне за собою накладення штрафу вiд двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Примiтка. Велика матерiальна шкода має мiсце, коли її розмiр у п’ятсот i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xckk3z00ozawyennx11fl66a9v">Стаття 164-16. Зайняття забороненими видами господарської дiяльностi

Стаття 164-16. Зайняття забороненими видами господарської дiяльностi

Зайняття видами господарської дiяльностi, щодо яких є спецiальна заборона, встановлена законом, за вiдсутностi ознак дiяння, передбаченого , —

тягне за собою накладення штрафу вiд ста до п’ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, якщо вони були пов’язанi з отриманням доходу у великих розмiрах або вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за таке саме правопорушення, —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд п’ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Примiтка. Отримання доходу у великому розмiрi має мiсце, коли його сума у тисячу i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xdg0icthyta4fj1cvxj67txtnt">Стаття 165. Виключена

Стаття 165. Виключена

<полное_название xml:id="x330h8loxfo7yeggghhcmxc4ic">Стаття 165-1. Порушення законодавства про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування i загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування

Стаття 165-1. Порушення законодавства про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування i загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування

Порушення порядку нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування, страхових внескiв на загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування, неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звiтностi щодо єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування, страхових внескiв на загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування або подання недостовiрних вiдомостей, що використовуються в Державному реєстрi загальнообов’язкового державного соцiального страхування, iншої звiтностi та вiдомостей, передбачених i , порушення встановленого порядку використання та здiйснення операцiй з коштами Пенсiйного фонду України, —

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб пiдприємств, установ i органiзацiй незалежно вiд форми власностi, фiзичну особу — пiдприємця або особу, яка забезпечує себе роботою самостiйно, вiд тридцяти до сорока мiнiмумiв доходiв громадян.

Тi самi дiї, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за одне iз правопорушень, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, —

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб пiдприємств, установ i органiзацiй незалежно вiд форми власностi, фiзичну особу — пiдприємця або особу, яка забезпечує себе роботою самостiйно, вiд сорока до п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Несплата або несвоєчасна сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування, страхових внескiв на загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування, у тому числi авансових платежiв, у сумi, що не перевищує трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, —

тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб пiдприємств, установ i органiзацiй незалежно вiд форми власностi, фiзичну особу — пiдприємця або особу, яка забезпечує себе роботою самостiйно, вiд сорока до вiсiмдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Несплата або несвоєчасна сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування, страхових внескiв на загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування, у тому числi авансових платежiв, у сумi бiльше трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян —

тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб пiдприємств, установ i органiзацiй незалежно вiд форми власностi, фiзичну особу — пiдприємця або особу, яка забезпечує себе роботою самостiйно, вiд вiсiмдесяти до ста двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Дiї, передбаченi частиною третьою або четвертою цiєї статтi, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за такi ж порушення, —

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб пiдприємств, установ i органiзацiй незалежно вiд форми власностi, фiзичну особу — пiдприємця або особу, яка забезпечує себе роботою самостiйно, вiд ста п’ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Порушення встановленого порядку використання та здiйснення операцiй з коштами накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсiйного страхування —

тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд трьохсот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Дiї, передбаченi частиною шостою цiєї статтi, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за такi ж порушення, —

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд однiєї тисячi до трьох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x1cgf1gx6gk1s9vog3qm2jfb5d">Стаття 165-2. Порушення порядку формування та застосування цiн i тарифiв

Стаття 165-2. Порушення порядку формування та застосування цiн i тарифiв

Порушення порядку формування, встановлення та застосування цiн i тарифiв, а також знижок, нацiнок, доплат до них —

тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд п’яти до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Тi самi дiї, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за одне з правопорушень, зазначених в частинi першiй цiєї статтi, —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x4mam0w3v6f3gnlji6lpeqwo1p">Стаття 165-3. Порушення законодавства про загальнообов’язкове державне соцiальне страхування на випадок безробiття

Стаття 165-3. Порушення законодавства про загальнообов’язкове державне соцiальне страхування на випадок безробiття

Порушення посадовими особами пiдприємств, установ, органiзацiй, фiзичними особами, якi використовують найману працю, порядку використання коштiв загальнообов’язкового державного соцiального страхування на випадок безробiття, несвоєчасне або неповне їх повернення; несвоєчасне подання або неподання визначених вiдомостей, подання недостовiрних вiдомостей про використання коштiв загальнообов’язкового державного соцiального страхування на випадок безробiття —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд восьми до п’ятнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Тi самi дiї, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за одне з правопорушень, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд десяти до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xbuwb5z5dx8m0hwvkm3q6224sy">Стаття 165-4. Порушення законодавства про загальнообов’язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату працездатностi

Стаття 165-4. Порушення законодавства про загальнообов’язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату працездатностi

Порушення посадовими особами пiдприємств, установ, органiзацiй, фiзичними особами — пiдприємцями, якi використовують найману працю, фiзичними особами, якi не мають статусу пiдприємцiв та використовують найману працю, порядку використання коштiв загальнообов’язкового державного соцiального страхування, несвоєчасне або неповне їх повернення, несвоєчасне подання або неподання встановленої звiтностi, подання недостовiрної звiтностi щодо страхових коштiв, несвоєчасне iнформування Фонду соцiального страхування України про рiчний фактичний обсяг реалiзованої продукцiї (робiт, послуг), нещаснi випадки на виробництвi та професiйнi захворювання, що сталися на пiдприємствi, про змiни технологiї робiт або виду дiяльностi пiдприємства —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд восьми до п’ятнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за такi ж порушення, —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд десяти до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x22gdf4pqbju4lg6dllht2ktoo">Стаття 165-5. Порушення законодавства про загальнообов’язкове державне соцiальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатностi

Стаття 165-5. Порушення законодавства про загальнообов’язкове державне соцiальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатностi

Порушення посадовими особами пiдприємств, установ, органiзацiй, фiзичними особами, якi використовують найману працю, порядку використання коштiв загальнообов’язкового державного соцiального страхування, несвоєчасне або неповне їх повернення, несвоєчасне подання або неподання встановленої звiтностi, подання недостовiрної звiтностi щодо використання страхових коштiв —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд восьми до п’ятнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Тi самi дiї, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за одне з правопорушень, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд десяти до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xelfksd048lddwvpl5embvof2c">Стаття 166. Виключена

Стаття 166. Виключена

<полное_название xml:id="xdpvwsqswdvcwuqnxltmhlox83">Стаття 166-1. Зловживання монопольним становищем на ринку

Стаття 166-1. Зловживання монопольним становищем на ринку

Нав’язування таких умов договору, якi ставлять контрагентiв в нерiвне становище, або додаткових умов, що не стосуються предмета договору, в тому числi нав’язування товару, не потрiбного контрагенту, обмеження або припинення виробництва, а також вилучення з обороту товарiв з метою створення або пiдтримки дефiциту на ринку чи встановлення монопольних цiн, часткова або повна вiдмова вiд реалiзацiї чи закупiвлi товару за вiдсутностi альтернативних джерел постачання або збуту з метою створення або пiдтримки дефiциту на ринку чи встановлення монопольних цiн, iншi дiї, спрямованi на створення перешкод доступу на ринок (виходу з ринку) iнших пiдприємцiв, встановлення монопольних цiн (тарифiв, розцiнок) на свої товари, а також дискримiнацiйних цiн, що обмежують права окремих споживачiв, —

тягнуть за собою накладення штрафу на керiвникiв (розпорядникiв кредитiв) пiдприємств (об’єднань, господарських товариств тощо) у розмiрi до п’ятнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, а на осiб, якi займаються пiдприємницькою дiяльнiстю, — до тридцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x2rhpuo2n0nhl08yluga7p11ry">Стаття 166-2. Неправомiрнi угоди мiж пiдприємцями

Стаття 166-2. Неправомiрнi угоди мiж пiдприємцями

Укладання угод, спрямованих на встановлення (пiдтримання) монопольних цiн (тарифiв), знижок, надбавок (доплат), нацiнок, розподiл ринкiв за територiальним принципом, асортиментом товарiв, обсягом їх реалiзацiї чи закупiвель або за колом споживачiв чи за iншими ознаками з метою їх монополiзацiї, усунення з ринку або обмеження доступу на нього продавцiв, покупцiв, iнших пiдприємцiв —

тягне за собою накладення штрафу на керiвникiв (розпорядникiв кредитiв) пiдприємств (об’єднань, господарських товариств тощо) у розмiрi до п’ятнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, а на осiб, якi займаються пiдприємницькою дiяльнiстю, — до тридцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x8apklaszjn4j9zk0l422wvoi5">Стаття 166-3. Дискримiнацiя пiдприємцiв органами влади i управлiння

Стаття 166-3. Дискримiнацiя пiдприємцiв органами влади i управлiння

Заборона створення нових пiдприємств чи iнших органiзацiйних форм пiдприємництва в будь-якiй сферi дiяльностi, а також встановлення обмежень на здiйснення окремих видiв дiяльностi, на виробництво певних видiв товарiв з метою обмеження конкуренцiї, примушування пiдприємцiв до вступу в асоцiацiї, концерни, мiжгалузевi, регiональнi та iншi об’єднання пiдприємств, а також до прiоритетного укладення договорiв, першочергової поставки товарiв певному колу споживачiв, прийняття рiшень про централiзований розподiл товарiв, що призводить до монопольного становища на ринку, встановлення заборони на реалiзацiю товарiв з одного регiону республiки в iнший, надання окремим пiдприємцям податкових та iнших пiльг, якi ставлять їх у привiлейоване становище щодо iнших пiдприємцiв, що призводить до монополiзацiї ринку певного товару, обмеження прав пiдприємцiв щодо придбання та реалiзацiї товарiв, встановлення заборон чи обмежень вiдносно окремих пiдприємцiв або груп пiдприємцiв —

тягнуть за собою накладення штрафу у розмiрi до п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x2h8vailzo2ihgkdpf4q4zuvpw">Стаття 166-4. Порушення порядку подання iнформацiї та виконання рiшень Антимонопольного комiтету України та його територiальних вiддiлень

Стаття 166-4. Порушення порядку подання iнформацiї та виконання рiшень Антимонопольного комiтету України та його територiальних вiддiлень

Неподання, несвоєчасне подання посадовими особами органiв виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування, а також керiвниками (розпорядниками кредитiв) пiдприємств (об’єднань, господарських товариств тощо) та особами, якi займаються пiдприємницькою дiяльнiстю, iнформацiї або подання завiдомо недостовiрної iнформацiї Антимонопольному комiтету України та його територiальним вiддiленням —

тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб та керiвникiв у розмiрi до семи неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, а на осiб, якi займаються пiдприємницькою дiяльнiстю, — до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Ухилення осiб, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, вiд виконання рiшень Антимонопольного комiтету України та його територiальних вiддiлень, чи не своєчасне виконання їх рiшень —

тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб та керiвникiв у розмiрi до шести неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, а на осiб, якi займаються пiдприємницькою дiяльнiстю, — до шiстнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x1c9prjxtsgnguyq4t38uk1rzv">Стаття 166-5. Порушення банкiвського законодавства, законодавства, яке регулює переказ коштiв в Українi, нормативно-правових актiв Нацiонального банку України або здiйснення ризикових операцiй, якi загрожують iнтересам вкладникiв чи iнших кредиторiв банку

Стаття 166-5. Порушення банкiвського законодавства, законодавства, яке регулює переказ коштiв в Українi, нормативно-правових актiв Нацiонального банку України або здiйснення ризикових операцiй, якi загрожують iнтересам вкладникiв чи iнших кредиторiв банку

Порушення пов’язаними з банком особами або iншими особами, якi вiдповiдно до закону можуть бути об’єктом перевiрки Нацiонального банку України, банкiвського законодавства, нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, крiм порушень, зазначених у , у тому числi подання недостовiрної (неповної) звiтностi, зокрема, щодо якостi активiв, проведення операцiй iз пов’язаними з банком особами, сутi операцiй, або здiйснення ризикових операцiй, якi загрожують iнтересам вкладникiв чи iнших кредиторiв банку, —

тягне за собою накладення штрафу вiд двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, якщо вони призвели до вiднесення банку до категорiї проблемних, —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Порушення законiв України та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, якi регулюють переказ коштiв в Українi, —

тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб платiжної органiзацiї, члена/учасника платiжної системи вiд трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Порушення встановлених Нацiональним банком України загальних параметрiв монiторингу з метою iдентифiкацiї помилкових та неналежних переказiв iз застосуванням електронних платiжних засобiв —

тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб еквайра та/або емiтента вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Неповiдомлення про помилковi/неналежнi перекази та суб’єктiв цих переказiв iнших членiв/учасникiв платiжної системи —

тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб члена/учасника платiжної системи вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Примiтка. Термiни «еквайр», «емiтент», «платiжна органiзацiя», «член/учасник платiжної системи» вживаються у значеннях, визначених .

Термiн «пов’язана з банком особа» вживається у значеннi, визначеному .

<полное_название xml:id="xbfwlrvwc0ygy4ovgvklx538o1">Стаття 166-6. Порушення порядку припинення юридичної особи або пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи — пiдприємця

Стаття 166-6. Порушення порядку припинення юридичної особи або пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи — пiдприємця

Неподання в установлений законом строк державному реєстраторовi документiв, обов’язкове подання яких встановлено законом для припинення юридичної особи, чи подання недостовiрних вiдомостей у таких документах, —

тягнуть за собою накладення штрафу на голову комiсiї з припинення юридичної особи, лiквiдацiйної комiсiї, на лiквiдатора або на посадових осiб вiд шiстдесяти до вiсiмдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за такi ж порушення, —

тягнуть за собою накладення штрафу на голову комiсiї з припинення юридичної особи, лiквiдацiйної комiсiї, на лiквiдатора або на посадових осiб вiд вiсiмдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Вiдсутнiсть бухгалтерського облiку або ведення його з порушенням установленого порядку, несвоєчасне, неповне або з порушенням установленого порядку проведення iнвентаризацiї майна, порушення порядку проведення оцiнки майна, складення лiквiдацiйного балансу (промiжного балансу), розподiльчого балансу, передавального акта пiд час припинення юридичної особи —

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб юридичної особи, iнших осiб, залучених до припинення юридичної особи, вiд ста до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Ухилення голови комiсiї з припинення юридичної особи, лiквiдацiйної комiсiї, лiквiдатора, iнших осiб, залучених до припинення юридичної особи, вiд проведення припинення юридичної особи або вiд складення лiквiдацiйного балансу (промiжного балансу), розподiльчого балансу, передавального акта, обов’язкове подання якого встановлено законом для проведення припинення юридичної особи, —

тягне за собою накладення штрафу вiд ста до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Неподання, несвоєчасне подання або подання не в повному обсязi на вимогу органiв доходiв i зборiв або Пенсiйного фонду України для проведення позапланових перевiрок первинних документiв, регiстрiв бухгалтерського облiку, податкової звiтностi та iнших документiв, що пов’язанi з обчисленням i сплатою податкiв i зборiв, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування, страхових коштiв до Пенсiйного фонду України, фондiв соцiального страхування, iнших сум, що пов’язанi iз такими зобов’язаннями, дотриманням вимог iншого законодавства, контроль за яким покладено на зазначенi органи та фонди, несвоєчасне, неповне або з порушенням встановленого порядку проведення на вимогу органiв доходiв i зборiв iнвентаризацiї основних фондiв, товарно-матерiальних цiнностей та коштiв пiд час припинення юридичної особи —

тягнуть за собою накладення штрафу на голову комiсiї з припинення юридичної особи, лiквiдацiйної комiсiї, на лiквiдатора, iнших осiб, залучених до припинення юридичної особи, вiд ста до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Дiї, передбаченi частинами третьою — п’ятою цiєї статтi, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за такi ж порушення, —

тягнуть за собою накладення штрафу на голову комiсiї з припинення юридичної особи, лiквiдацiйної комiсiї, на лiквiдатора, iнших осiб, залучених до припинення юридичної особи, вiд ста п’ятдесяти до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Частину сьому статтi 166-6 виключено

Вiдповiдальнiсть за порушення порядку припинення юридичної особи не застосовується до голови лiквiдацiйної комiсiї, лiквiдатора, iнших осiб, залучених до припинення юридичної особи або пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи — пiдприємця, якщо такi порушення вiдбулися внаслiдок недотримання органами доходiв i зборiв, фондiв соцiального страхування та Пенсiйного фонду України строкiв надання вiдповiдних довiдок та проведення вiдповiдних перевiрок.

Безпiдставне заперечення органiв доходiв i зборiв, Пенсiйного фонду України, фондiв соцiального страхування проти проведення державної реєстрацiї припинення юридичної особи —

тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб органiв доходiв i зборiв, Пенсiйного фонду України, фондiв соцiального страхування вiд двохсот до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Непроведення або несвоєчасне проведення органами доходiв i зборiв, фондiв соцiального страхування та Пенсiйного фонду України перевiрок, пов’язаних з припиненням юридичної особи, та ненадання або несвоєчасне надання вiдповiдних довiдок про вiдсутнiсть заборгованостi iз сплати податкiв, зборiв або єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування, страхових коштiв до Пенсiйного фонду України та фондiв соцiального страхування, контроль за справлянням яких здiйснюють органи доходiв i зборiв, фонди соцiального страхування та Пенсiйний фонд України, —

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб органiв доходiв i зборiв , фондiв соцiального страхування та Пенсiйного фонду України вiд двохсот до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x48775h8cn8ffjq8cqg5de2x69">Стаття 166-7. Протидiя тимчасовiй адмiнiстрацiї або лiквiдацiї банку

Стаття 166-7. Протидiя тимчасовiй адмiнiстрацiї або лiквiдацiї банку

Створення перешкод будь-якою особою для доступу уповноваженої особи Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб до банку при здiйсненнi тимчасової адмiнiстрацiї або лiквiдацiї, до його активiв, книг, записiв, документiв, баз даних —

тягне за собою накладення штрафу вiд трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xcms74svud2jhl4zs19xn9tx16">Стаття 166-8. Порушення порядку зайняття дiяльнiстю з надання фiнансових послуг

Стаття 166-8. Порушення порядку зайняття дiяльнiстю з надання фiнансових послуг

Здiйснення банкiвської дiяльностi, банкiвських операцiй або iншої дiяльностi з надання фiнансових послуг без набуття статусу фiнансової установи чи без спецiального дозволу (лiцензiї), якщо законом передбачено набуття статусу фiнансової установи чи одержання спецiального дозволу (лiцензiї) для здiйснення зазначених видiв дiяльностi, або з порушенням умов лiцензування —

тягне за собою накладення штрафу вiд ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, пов’язанi з отриманням доходу у великих розмiрах, —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Примiтка. Отримання доходу у великих розмiрах має мiсце, коли його сума у тисячу i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x7i55p547rpp2aycdq7ijcz37">Стаття 166-9. Порушення законодавства щодо запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Стаття 166-9. Порушення законодавства щодо запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Порушення вимог щодо iдентифiкацiї, верифiкацiї клiєнта (представника клiєнта), вивчення клiєнта, уточнення iнформацiї про клiєнта; неподання, несвоєчасне подання, порушення порядку подання або подання центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення, недостовiрної iнформацiї у випадках, передбачених законодавством; порушення вимог щодо зберiгання офiцiйних документiв, iнших документiв (у тому числi створенi суб’єктом первинного фiнансового монiторингу електроннi документи), їх копiї щодо iдентифiкацiї осiб (клiєнтiв, представникiв клiєнтiв), а також осiб, яким суб’єктом первинного фiнансового монiторингу було вiдмовлено у проведеннi фiнансових операцiй, вивчення клiєнта, уточнення iнформацiї про клiєнта, а також усiх документiв, що стосуються дiлових вiдносин (проведення фiнансової операцiї) з клiєнтом (включаючи результати будь-якого аналiзу пiд час здiйснення заходiв щодо верифiкацiї клiєнта/поглибленої перевiрки клiєнта), а також даних про фiнансовi операцiї; порушення порядку зупинення фiнансових (фiнансової) операцiй (операцiї), —

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб суб’єктiв первинного фiнансового монiторингу, громадян — суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi, членiв лiквiдацiйної комiсiї, лiквiдаторiв або уповноважену особу Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Неподання, несвоєчасне подання або подання недостовiрної iнформацiї, пов’язаної з аналiзом фiнансових операцiй, що стали об’єктом фiнансового монiторингу, довiдок та копiй документiв (у тому числi тих, що мiстять iнформацiю з обмеженим доступом) на запит центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення, —

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб пiдприємств, установ, органiзацiй, громадян — суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi, якi не є суб’єктами первинного фiнансового монiторингу, вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Розголошення в будь-якому виглядi iнформацiї, що вiдповiдно до закону є об’єктом обмiну мiж суб’єктом первинного фiнансового монiторингу та центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення, або факту її подання (одержання) особою, якiй ця iнформацiя стала вiдома у зв’язку з її професiйною або службовою дiяльнiстю, —

тягне за собою накладення штрафу вiд трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x2wfpvy0ie7fqohndqphm48tuq">Стаття 166-10. Порушення вимог законодавства з питань видачi документiв дозвiльного характеру

Стаття 166-10. Порушення вимог законодавства з питань видачi документiв дозвiльного характеру

Порушення вимог законодавства з питань видачi документiв дозвiльного характеру:

<полное_название xml:id="x8eemu0yulxfcyot1ghd9tp2av"/>

неповiдомлення або несвоєчасне повiдомлення дозвiльним органом суб’єкта господарювання або державного адмiнiстратора про вiдмову у видачi документа дозвiльного характеру;

<полное_название xml:id="xet6wycphr7bhtdbdvdh4zo4aa"/>

порушення дозвiльним органом строкiв видачi документа дозвiльного характеру;

<полное_название xml:id="x5uulwal29feg8l81yufp5ceb1"/>

вiдмова дозвiльного органу суб’єкту господарювання у видачi документа дозвiльного характеру з пiдстав, не встановлених законом;

<полное_название xml:id="xcjhwrmmgf2jyv98rh8x5twxpi"/>

анулювання документа дозвiльного характеру дозвiльним органом з пiдстав, не встановлених законом;

<полное_название xml:id="xczfkavav9hh79zhexxomngw77"/>

неповiдомлення або несвоєчасне повiдомлення державним адмiнiстратором суб’єкта господарювання про одержання документа дозвiльного характеру або про письмову вiдмову у видачi документа дозвiльного характеру;

<полное_название xml:id="xwknnvgml1uq5ct25jbfw15vd"/>

безпiдставна вiдмова державного адмiнiстратора суб’єкту господарювання у прийняттi заяви для одержання документа дозвiльного характеру та документiв, що додаються до неї;

<полное_название xml:id="x478c5y9l6usa9rx76fih3bljs"/>

видача (переоформлення, видача дублiкатiв, анулювання) державним адмiнiстратором документа дозвiльного характеру не в примiщеннi дозвiльного центру;

<полное_название xml:id="x6bxo4zvvum8adx2qwsez91knh"/>

видача дозвiльним органом документа дозвiльного характеру, необхiднiсть одержання якого не встановлена законом, —

<полное_название xml:id="x7vjjwtonmrqs9dzkgeyy05srd"/>

тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за такi ж порушення, —

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд п’ятдесяти до сiмдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x5v0dbyzrrugft2qk4966wobdt">Стаття 166-11. Порушення законодавства про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб — пiдприємцiв

Стаття 166-11. Порушення законодавства про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб — пiдприємцiв та громадських формувань

Порушення встановлених законом строкiв для проведення державної реєстрацiї юридичної особи, фiзичної особи — пiдприємця або громадського формування, вимагання не передбачених законом документiв для проведення державної реєстрацiї, а також iншi порушення встановленого законом порядку проведення державної реєстрацiї юридичної особи, фiзичної особи — пiдприємця або громадського формування —

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за такi самi порушення, —

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян

Порушення встановленого законодавством порядку пересилання реєстрацiйних справ юридичних осiб та фiзичних осiб — пiдприємцiв поштовими вiдправленнями —

тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Порушення встановленого законом порядку зберiгання реєстрацiйних справ юридичних осiб та фiзичних осiб — пiдприємцiв —

тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд шiстдесяти до вiсiмдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Дiї, передбаченi частинами третьою або четвертою цiєї статтi, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за такi ж порушення, —

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд ста п’ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Неподання юридичною особою державному реєстратору передбаченої iнформацiї про кiнцевого бенефiцiарного власника (контролера) юридичної особи —

тягне за собою накладення на керiвника юридичної особи або особу, уповноважену дiяти вiд iменi юридичної особи (виконавчого органу), штрафу вiд трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Примiтка. Термiн «поштове вiдправлення» вживається у значеннi, наведеному в .

<полное_название xml:id="x4tbwe1290o2fav7i33eipkd3p">Стаття 166-12. Порушення законодавства у сферi лiцензування видiв господарської дiяльностi

Стаття 166-12. Порушення законодавства у сферi лiцензування видiв господарської дiяльностi

Порушення законодавства у сферi лiцензування видiв господарської дiяльностi:

не прийняття рiшення, не оформлення, не видача (не надсилання) передбаченого законом документа органом лiцензування протягом встановленого законом строку;

прийняття рiшення, складання акта, видача розпорядження органом лiцензування, що не вiдповiдає нормам законодавства у сферi лiцензування;

не внесення вiдомостей щодо лiцензування до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб — пiдприємцiв протягом передбаченого законодавством у сферi лiцензування строку;

невиконання органом лiцензування у передбачений законом строк розпорядження про усунення порушень законодавства у сферi лiцензування —

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд п’ятдесяти до вiсiмдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цiєї статтi, за яке особу вже було пiддано адмiнiстративному стягненню, —

тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд вiсiмдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

<полное_название xml:id="x5kt70d04kdt58xa0009yf6r0z">Стаття 166-13. Порушення законодавства, що регулює фiнансовi механiзми здiйснення iнвестицiй у будiвництво житла

Стаття 166-13. Порушення законодавства, що регулює фiнансовi механiзми здiйснення iнвестицiй у будiвництво житла

Затвердження з порушенням вимог закону правил фонду фiнансування будiвництва або фонду операцiй з нерухомiстю чи внесення до них змiн, що призвело до звуження зобов’язань перед довiрителем або власником сертифiката фонду операцiй з нерухомiстю, —

тягнуть за собою накладення штрафу на уповноважених осiб вiд п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Ухилення вiд виконання управителем фонду фiнансування будiвництва або фонду операцiй з нерухомiстю чи емiтентом сертифiкатiв фонду операцiй з нерухомiстю перед довiрителями зобов’язань, встановлених правилами фонду фiнансування будiвництва або фонду операцiй з нерухомiстю чи договорами про участь у фондi фiнансування будiвництва або проспектом емiсiї сертифiкатiв фонду операцiй, з нерухомiстю, —

тягне за собою накладення штрафу на уповноважених осiб вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Ненадання управителем фонду фiнансування будiвництва або фонду операцiй з нерухомiстю чи емiтентом сертифiкатiв фонду операцiй з нерухомiстю iнформацiї про їх дiяльнiсть на поданий в установленому порядку запит —

тягне за собою накладення штрафу на уповноважених осiб вiд п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Дiї, передбаченi частинами першою, другою або третьою цiєї статтi, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за такi ж порушення, —

тягнуть за собою накладення штрафу на уповноважених осiб вiд двохсот до трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xbuswb0teywzodqq9rgiexge07">Стаття 166-14. Недотримання особою обов’язкових умов щодо приватизацiї державного, комунального майна або пiдприємств та їх подальшого використання

Стаття 166-14. Недотримання особою обов’язкових умов щодо приватизацiї державного, комунального майна або пiдприємств та їх подальшого використання

Подання неправдивих вiдомостей у декларацiї щодо походження коштiв, за якi приватизується державне, комунальне майно або пiдприємство, та iнших документах, необхiдних для їх приватизацiї, недотримання вимог щодо подальшого використання приватизованого об’єкта та iнших обов’язкових умов щодо приватизацiї, встановлених законами та iншими нормативно-правовими актами, —

тягне за собою накладення штрафу вiд ста до чотирьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xmuspgcsys14nj1ckd6hjeobv">Стаття 166-15. Незаконнi дiї щодо приватизацiйних паперiв

Стаття 166-15. Незаконнi дiї щодо приватизацiйних паперiв

Продаж або iнша незаконна передача приватизацiйних паперiв особою, яка не є власником цих документiв, їх купiвля або розмiщення та iншi операцiї з приватизацiйними документами без належного дозволу —

тягне за собою накладення штрафу вiд ста до п’ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за таке саме правопорушення, або вчиненi з використанням службового становища, —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд однiєї тисячi до двох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xebtxl97kjdafrpxpr9hy1jhsg">Стаття 166-16. Незаконнi дiї у разi банкрутства

Стаття 166-16. Незаконнi дiї у разi банкрутства

Умисне приховування майна, вiдомостей про майно, передача майна в iнше володiння або його вiдчуження чи знищення, а також фальсифiкацiя, приховування або знищення документiв, якi вiдображають господарську чи фiнансову дiяльнiсть, у тому числi планiв санацiї чи мирових угод, якщо цi дiї вчиненi громадянином — засновником (учасником) або службовою особою суб’єкта господарської дiяльностi в перiод провадження у справi про банкрутство i завдали великої матерiальної шкоди, —

тягне за собою накладення штрафу вiд п’ятисот до однiєї тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Примiтка.Матерiальна шкода вважається великою, якщо вона у п’ятсот i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.

Тi самi дiї, вчиненi розпорядником майна, керуючим санацiєю, лiквiдатором, —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд семисот п’ятдесяти до однiєї тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xa3bgvbrcwreouynw9tkcbfm4l">Стаття 166-17. Фiктивне банкрутство

Стаття 166-17. Фiктивне банкрутство

Завiдомо неправдива офiцiйна заява громадянина — засновника (учасника) або службової особи суб’єкта господарської дiяльностi, а так само громадянина — суб’єкта пiдприємницької дiяльностi про фiнансову неспроможнiсть виконання вимог з боку кредиторiв i зобов’язань перед бюджетом, якщо такi дiї завдали великої матерiальної шкоди кредиторам або державi, —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд семисот п’ятдесяти до двох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Примiтка. Матерiальна шкода вважається великою, якщо вона у п’ятсот i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xclvh7lfsibra84seb94suq33q">Стаття 166-18. Примушування до антиконкурентних узгоджених дiй

Стаття 166-18. Примушування до антиконкурентних узгоджених дiй

Примушування до антиконкурентних узгоджених дiй, якi забороненi законом про захист економiчної конкуренцiї, —

тягне за собою накладення штрафу вiд п’ятисот до однiєї тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за таке саме правопорушення, —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд однiєї тисячi до трьох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xf034b5e8gp790eifr8uoo8e0s">Стаття 166-19. Порушення законодавства у сферi гарантування вкладiв фiзичних осiб

Стаття 166-19. Порушення законодавства у сферi гарантування вкладiв фiзичних осiб

Порушення керiвником банку порядку складання або подання вiдомостей до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб —

тягне за собою накладення штрафу вiд п’ятисот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Невиконання або несвоєчасне виконання керiвником банку законних рiшень Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб -

тягнуть за собою накладення штрафу вiд двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Невнесення або несвоєчасне внесення банком збору до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб -

тягнуть за собою накладення штрафу на керiвника банку в розмiрi вiд чотирьохсот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xatxoty4l7pms78mmigp4h6rsk">Стаття 166-20. Порушення законiв України та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України щодо здiйснення нагляду (оверсайту) платiжних систем та систем розрахункiв (далi — платiжнi системи)

Стаття 166-20. Порушення законiв України та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України щодо здiйснення нагляду (оверсайту) платiжних систем та систем розрахункiв (далi — платiжнi системи)

Неподання, несвоєчасне подання або подання завiдомо недостовiрної iнформацiї з питань дiяльностi платiжних систем Нацiональному банку України, якщо подання такої iнформацiї передбачено законами України та нормативно-правовими актами Нацiонального банку України, —

тягне за собою накладення на фiзичних осiб — пiдприємцiв та посадових осiб юридичних осiб, якi є об’єктами нагляду (оверсайту), штрафу вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Ухилення осiб, якi є об’єктами нагляду (оверсайту), вiд перевiрки, невиконання вимог Нацiонального банку України щодо усунення порушень законiв України та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України —

тягне за собою накладення на фiзичних осiб — пiдприємцiв та посадових осiб юридичних осiб, якi є об’єктами нагляду (оверсайту), штрафу вiд трьохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Надання послуг платiжної системи в Українi без реєстрацiї платiжної системи в порядку, установленому законами та нормативно-правовими актами Нацiонального банку України, —

тягне за собою накладення на фiзичних осiб — пiдприємцiв та посадових осiб юридичних осiб, якi надають послуги платiжної системи, штрафу вiд чотирьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Дiї, передбаченi частинами першою – третьою цiєї статтi, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за такi самi порушення, тягнуть за собою накладення штрафу вiд п’ятисот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Примiтка.Термiн «нагляд (оверсайт)» вживається у значеннi, визначеному .

<полное_название xml:id="x8i1a5t4b4ggw4rhuy24tnxsuz">Стаття 166-21. Порушення порядку здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi

Стаття 166-21. Порушення порядку здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi

Порушення встановленого законом порядку здiйснення заходiв державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi, а саме:

порушення строкiв здiйснення заходiв державного нагляду (контролю);

порушення перiодичностi здiйснення планових заходiв державного нагляду (контролю);

проведення заходiв державного нагляду (контролю) за вiдсутностi пiдстав, установлених законом;

проведення планових заходiв державного нагляду (контролю) без своєчасного письмового повiдомлення або з порушенням строкiв такого повiдомлення, якщо необхiднiсть та строк зазначеного повiдомлення встановленi законом;

проведення позапланових заходiв державного нагляду (контролю) без погодження вiдповiдного центрального органу виконавчої влади, якщо отримання такого погодження є обов’язковим вiдповiдно до закону;

здiйснення заходiв державного нагляду (контролю) без застосування акта перевiрки, що мiстить перелiк питань для проведення перевiрки виконання вимог законодавства у сферi господарської дiяльностi;

порушення встановленого порядку вiдбору зразкiв продукцiї;

проведення перевiрки додержання вимог законодавства, нагляд (контроль) за додержанням якого не належить до повноважень органу державного нагляду (контролю), встановлених законом; висунення вимог щодо надання документiв, iнформацiї, зразкiв продукцiї, що не стосуються здiйснення заходу державного нагляду (контролю);

ненадання або надання з порушенням установленого законом строку акта перевiрки, складеного за результатами заходу державного нагляду (контролю), —

тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб органу державного нагляду (контролю) вiд п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Тi самi дiї, вчиненi повторно протягом року пiсля накладення адмiнiстративного стягнення, —

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд ста до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x5k8ovktp3h7as00yyqtqbxv7g">Стаття 166-22. Порушення вимог законодавства про безпечнiсть та окремi показники якостi харчових продуктiв

Стаття 166-22. Порушення вимог законодавства про безпечнiсть та окремi показники якостi харчових продуктiв

Реалiзацiя незареєстрованих об’єктiв санiтарних заходiв, передбачених , —

тягне за собою накладення штрафу на громадян вiд сорока п’яти до шiстдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Обiг непридатних харчових продуктiв —

тягне за собою накладення штрафу на громадян вiд тридцяти до сорока п’яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Порушення значень параметрiв безпечностi об’єктiв санiтарних заходiв, встановлених законодавством про безпечнiсть та окремi показники якостi харчових продуктiв, —

тягне за собою накладення штрафу на громадян вiд п’ятдесяти до шiстдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Примiтка. Термiн «обiг», що застосовується у цiй статтi, вживається у значеннi, наведеному у .

<полное_название xml:id="x36utm4q9c49a0qvdlnbvf8hcz">Стаття 166-23. Порушення порядку державної реєстрацiї речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

Стаття 166-23. Порушення порядку державної реєстрацiї речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

Порушення порядку державної реєстрацiї речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень —

тягне за собою накладення штрафу вiд двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цiєї статтi, за яке особу вже було пiддано адмiнiстративному стягненню, —

тягне за собою накладення штрафу вiд чотирьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x5o9004vsikjovewlg7785g2tb">Глава 13. Адмiнiстративнi правопорушення в галузi стандартизацiї, якостi продукцiї, метрологiї та сертифiкацiї

Глава 13. Адмiнiстративнi правопорушення в галузi стандартизацiї, якостi продукцiї, метрологiї та сертифiкацiї

<полное_название xml:id="xdm8ufq5ubp4f6f641im01uhpz">Стаття 167. Введення в обiг або реалiзацiя продукцiї, яка не вiдповiдає вимогам стандартiв

Стаття 167. Введення в обiг або реалiзацiя продукцiї, яка не вiдповiдає вимогам стандартiв

Введення в обiг (випуск на ринок України, в тому числi з ремонту) або реалiзацiя продукцiї (крiм харчових продуктiв), яка не вiдповiдає вимогам стандартiв, сертифiкатiв вiдповiдностi, норм, правил i зразкiв (еталонiв) щодо безпечностi, якостi, комплектностi та упаковки (за винятком випадкiв, передбачених законодавством України), —

тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб пiдприємств, установ, органiзацiй незалежно вiд форми власностi, громадян — власникiв пiдприємств чи уповноважених ними осiб вiд двадцяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x1kln73ks6iswqb90j95l61hfn">Стаття 168. Виключена

Стаття 168. Виключена

<полное_название xml:id="x54tbq3rkkuhwj0gm20ddle1vl">Стаття 168-1. Виконання робiт, надання послуг громадянам-споживачам, що не вiдповiдають вимогам стандартiв, норм i правил

Стаття 168-1. Виконання робiт, надання послуг громадянам-споживачам, що не вiдповiдають вимогам стандартiв, норм i правил

Виконання робiт, надання послуг громадянам-споживачам, що не вiдповiдають вимогам стандартiв, норм i правил, —

тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб, громадян, якi займаються пiдприємницькою дiяльнiстю, вiд одного до вiсiмнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x4ni153w9m9as0zrj72dfjpifs">Стаття 168-2. Випуск у продаж продукцiї з порушенням вимог щодо медичних попереджень споживачiв тютюнових виробiв

Стаття 168-2. Випуск у продаж продукцiї з порушенням вимог щодо медичних попереджень споживачiв тютюнових виробiв

Випуск у продаж продукцiї з порушенням вимог щодо медичних попереджень споживачiв тютюнових виробiв —

тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд тридцяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xa6whyi5xiivfce07jj52pw83g">Стаття 169. Передача замовнику або у виробництво документацiї, яка не вiдповiдає вимогам стандартiв

Стаття 169. Виключена

<полное_название xml:id="xbplz7qnkmt57w9r0yfsjn32wl">Стаття 170. Недодержання стандартiв при транспортуваннi, зберiганнi i використаннi продукцiї

Стаття 170. Недодержання стандартiв при транспортуваннi, зберiганнi i використаннi продукцiї (крiм харчових продуктiв)

Недодержання стандартiв i технiчних умов при транспортуваннi, зберiганнi i використаннi (експлуатацiї) продукцiї (крiм харчових продуктiв), якщо це спричинило зниження якостi, псування або наднормативнi втрати продукцiї (крiм харчових продуктiв), —

тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд трьох до сорока неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x5yh0r86b820ldprho8qzsmhgz">Стаття 170-1. Введення в обiг продукцiї, щодо якої немає сертифiката вiдповiдностi або свiдоцтва про визнання вiдповiдностi чи декларацiї про вiдповiднiсть, а також неправомiрне застосування нацiонального знака вiдповiдностi

Стаття 170-1. Виключена

<полное_название xml:id="x2tu4gvw4g3oakkrj3rdi06whj">Стаття 171. Порушення вимог щодо випуску з ремонту та видачi на прокат засобiв вимiрювальної технiки

Стаття 171. Порушення вимог щодо випуску з ремонту та видачi на прокат засобiв вимiрювальної технiки

Випуск з ремонту та видача на прокат засобiв вимiрювальної технiки, що застосовуються у сферi законодавчо регульованої метрологiї та не вiдповiдають нормативно-правовим актам, що мiстять вимоги до таких засобiв вимiрювальної технiки, —

тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб пiдприємств, установ та органiзацiй незалежно вiд форми власностi та фiзичних осiб — пiдприємцiв вiд трьох до тридцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x4abkihg21dyszfs4veq1qgipd">Стаття 171-1. Порушення умов i правил проведення повiрки засобiв вимiрювальної технiки

Стаття 171-1. Порушення умов i правил проведення повiрки засобiв вимiрювальної технiки

Порушення умов i правил проведення повiрки засобiв вимiрювальної технiки, що перебувають в експлуатацiї та застосовуються у сферi законодавчо регульованої метрологiї, а також проведення такої повiрки неуповноваженими науковими метрологiчними центрами, метрологiчними центрами та повiрочними лабораторiями, крiм повiрки, що проводиться науковими метрологiчними центрами, якi мають мiжнародно визнанi калiбрувальнi та вимiрювальнi можливостi за вiдповiдними видами та пiдвидами вимiрювань або застосовують нацiональнi еталони, —

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб пiдприємств та органiзацiй незалежно вiд форми власностi, фiзичних осiб — пiдприємцiв вiд трьох до тридцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x9m1ko42o3exnkl9m0ob6iqeo1">Стаття 171-2. Фальсифiкацiя засобiв вимiрювання

Стаття 171-2. Фальсифiкацiя засобiв вимiрювання

Виготовлення або перероблення з метою використання чи збуту, а також збут фальсифiкованих вимiрювальних приладiв чи iнструментiв —

тягне за собою накладення штрафу вiд двадцяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю таких вимiрювальних приладiв чи iнструментiв.

Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за таке саме правопорушення, —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю таких вимiрювальних приладiв чи iнструментiв.

<полное_название xml:id="xckyjjwb1ztofidrfb4krq9vg4">Стаття 172. Порушення правил застосування засобiв вимiрювальної технiки

Стаття 172. Порушення правил застосування засобiв вимiрювальної технiки

Порушення правил застосування засобiв вимiрювальної технiки, якi використовуються у сферi законодавчо регульованої метрологiї, —

тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб пiдприємств та органiзацiй незалежно вiд форми власностi, фiзичних осiб — пiдприємцiв вiд трьох до тридцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xegpp4pph83kp2opnlgom478k7">Стаття 172-1. Порушення встановленого порядку видачi сертифiката вiдповiдностi

Стаття 172-1. Порушення процедур оцiнки вiдповiдностi

Порушення призначеними органами з оцiнки вiдповiдностi чи визнаними незалежними органiзацiями процедур оцiнки вiдповiдностi вимогам технiчних регламентiв; порушення органами з сертифiкацiї, призначеними в державнiй системi сертифiкацiї, правил i порядку обов’язкової сертифiкацiї продукцiї —

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд двадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x9ifb2wrrwmozu2mem5tnahq13">Глава 13-А. Адмiнiстративнi правопорушення, пов’язанi з корупцiєю

Глава 13-А. Адмiнiстративнi правопорушення, пов’язанi з корупцiєю

<полное_название xml:id="xeucf0kqu7gzf4dcpribhhrisb">Стаття 172-2. Виключена

Стаття 172-2. Виключена

<полное_название xml:id="x9l12n0uhze4r645oygch422xb">Стаття 172-3. Виключена

Стаття 172-3. Виключена

<полное_название xml:id="xdn1h5azg01wnrby7tmobies7s">Стаття 172-4. Порушення обмежень щодо сумiсництва та сумiщення з iншими видами дiяльностi

Стаття 172-4. Порушення обмежень щодо сумiсництва та сумiщення з iншими видами дiяльностi

Порушення особою встановлених законом обмежень щодо зайняття iншою оплачуваною дiяльнiстю (крiм викладацької, наукової та творчої дiяльностi, медичної та суддiвської практики, iнструкторської практики iз спорту) або пiдприємницькою дiяльнiстю —

тягне за собою накладення штрафу вiд трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю отриманого доходу вiд пiдприємницької дiяльностi чи винагороди вiд роботи за сумiсництвом.

Порушення особою встановлених законом обмежень щодо входження до складу правлiння, iнших виконавчих чи контрольних органiв, чи наглядової ради пiдприємства або органiзацiї, що має на метi одержання прибутку (крiм випадкiв, коли особа здiйснює функцiї з управлiння акцiями (частками, паями), що належать державi чи територiальнiй громадi, та представляє iнтереси держави чи територiальної громади в радi (спостережнiй радI), ревiзiйнiй комiсiї господарської органiзацiї), —

тягне за собою накладення штрафу вiд трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю отриманого доходу вiд такої дiяльностi.

Дiї, передбаченi частиною першою або другою, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за такi ж порушення, —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд п’ятисот до восьмисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю отриманого доходу чи винагороди та з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю строком на один рiк.

Примiтка. Суб’єктом правопорушень у цiй статтi є особи, зазначенi у , за винятком депутатiв Верховної Ради Автономної Республiки Крим, депутатiв мiсцевих рад (крiм тих, якi здiйснюють свої повноваження у вiдповiднiй радi на постiйнiй основI), членiв Вищої ради юстицiї (крiм тих, якi працюють у Вищiй радi юстицiї на постiйнiй основI), народних засiдателiв i присяжних.

<полное_название xml:id="x5y36uv40fbrzcplfv9yjwohqq">Стаття 172-5. Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарункiв

Стаття 172-5. Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарункiв

Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарункiв —

тягне за собою накладення штрафу вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю такого подарунка.

Та сама дiя, вчинена особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за порушення, передбачене частиною першою цiєї статтi, —

ягне за собою накладення штрафу вiд двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю такого дарунка (пожертви) та з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю строком на один рiк.

Примiтка. Суб’єктом правопорушень у цiй статтi є особи, зазначенi у .

<полное_название xml:id="xb1d2pbyx5wcguridq4er5edr3">Стаття 172-6. Порушення вимог фiнансового контролю

Стаття 172-6. Порушення вимог фiнансового контролю

Несвоєчасне подання без поважних причин декларацiї особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, —

тягне за собою накладення штрафу вiд п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Неповiдомлення або несвоєчасне повiдомлення про вiдкриття валютного рахунка в установi банку-нерезидента або про суттєвi змiни у майновому станi —

тягне за собою накладення штрафу вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Дiї, передбаченi частиною першою або другою, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за такi ж порушення, —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд ста до трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю доходу чи винагороди та з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю строком на один рiк.

Подання завiдомо недостовiрних вiдомостей у декларацiї особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, —

тягне за собою накладення штрафу вiд однiєї тисячi до двох тисяч п’ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян»;

Примiтка. Суб’єктом правопорушень у цiй статтi є особи, якi вiдповiдно до частин першої та другої статтi 45 Закону України «Про запобiгання корупцiї» зобов’язанi подавати декларацiю особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування.

Вiдповiдальнiсть за цiєю статтею за подання завiдомо недостовiрних вiдомостей у декларацiї особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, стосовно майна або iншого об’єкта декларування, що має вартiсть, настає у випадку, якщо такi вiдомостi вiдрiзняються вiд достовiрних на суму вiд 100 до 250 мiнiмальних заробiтних плат.

<полное_название xml:id="x4voouh58kev4o6mou3isaa4ug">Стаття 172-7. Порушення вимог щодо запобiгання та врегулювання конфлiкту iнтересiв

Стаття 172-7. Порушення вимог щодо запобiгання та врегулювання конфлiкту iнтересiв

Неповiдомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявнiсть у неї реального конфлiкту iнтересiв —

тягне за собою накладення штрафу вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Вчинення дiй чи прийняття рiшень в умовах реального конфлiкту iнтересiв —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Дiї, передбаченi частиною першою або другою, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за такi ж порушення, —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд чотирьохсот до восьмисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю строком на один рiк.

Примiтка.

1. Суб’єктом правопорушень у цiй статтi є особи, зазначенi у .

2. У цiй статтi пiд реальним конфлiктом iнтересiв слiд розумiти суперечнiсть мiж приватним iнтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивнiсть або неупередженiсть прийняття рiшень, або на вчинення чи невчинення дiй пiд час виконання вказаних повноважень.

<полное_название xml:id="x7ob7in47r415t7zg7d2te6q4w">Стаття 172-8. Незаконне використання iнформацiї, що стала вiдома особi у зв’язку з виконанням службових повноважень

Стаття 172-8. Незаконне використання iнформацiї, що стала вiдома особi у зв’язку з виконанням службових повноважень

Незаконне розголошення або використання в iнший спосiб особою у своїх iнтересах iнформацiї, яка стала їй вiдома у зв’язку з виконанням службових повноважень, —

тягне за собою накладення штрафу вiд ста до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Примiтка. Суб’єктом правопорушень у цiй статтi є особи, зазначенi у пунктi 1 частини першої статтi 3 Закону України «Про запобiгання корупцiї», а також особи, зазначенi в частинi другiй статтi 17 Закону України «Про запобiгання впливу корупцiйних правопорушень на результати офiцiйних спортивних змагань».

<полное_название xml:id="x5o109vwno9ei7x94nb70kwyh8">Стаття 172-9. Невжиття заходiв щодо протидiї корупцiї

Стаття 172-9. Невжиття заходiв щодо протидiї корупцiї

Невжиття передбачених законом заходiв посадовою чи службовою особою органу державної влади, посадовою особою мiсцевого самоврядування, юридичної особи, їх структурних пiдроздiлiв у разi виявлення корупцiйного правопорушення —

тягне за собою накладення штрафу вiд ста двадцяти п’яти до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Та сама дiя, вчинена повторно протягом року пiсля застосування заходiв адмiнiстративного стягнення, —

тягне за собою накладення штрафу вiд двохсот п’ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Примiтка. Суб’єктом правопорушень у цiй статтi є також особи, зазначенi в частинi третiй статтi 17 Закону України «Про запобiгання впливу корупцiйних правопорушень на результати офiцiйних спортивних змагань»

<полное_название xml:id="xcwdfyybn5u7dqqsflfoyvvss8">Стаття 172-9-1. Порушення заборони розмiщення ставок на спорт, пов’язаних з манiпулюванням офiцiйним спортивним змаганням

Стаття 172-9-1. Порушення заборони розмiщення ставок на спорт, пов’язаних з манiпулюванням офiцiйним спортивним змаганням

Порушення заборони розмiщення ставок на спорт заiнтересованими сторонами офiцiйного спортивного змагання, в якому вони беруть участь, з одержанням за це неправомiрної вигоди в розмiрi, що не перевищує двадцяти мiнiмальних заробiтних плат, —

тягне за собою накладення штрафу вiд двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю грошей, одержаних внаслiдок адмiнiстративного правопорушення.

Та сама дiя, вчинена особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за порушення, передбачене частиною першою цiєї статтi, —

тягне за собою накладення штрафу вiд п’ятисот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю грошей, одержаних внаслiдок адмiнiстративного правопорушення, з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю строком на один рiк.

Примiтка. Суб’єктом правопорушень у цiй статтi є особи, зазначенi в частинi другiй статтi 17 Закону України «Про запобiгання впливу корупцiйних правопорушень на результати офiцiйних спортивних змагань».

<полное_название xml:id="x7900nj5fj6y4fu0169a15ttm2">Глава 13-Б Вiйськовi адмiнiстративнi правопорушення

Глава 13-Б Вiйськовi адмiнiстративнi правопорушення

<полное_название xml:id="x7sdcj93kjwcmgny40bw48f9hk">Стаття 172-10. Вiдмова вiд виконання наказу або iнших законних вимог командира (начальника)

Стаття 172-10. Вiдмова вiд виконання наказу або iнших законних вимог командира (начальника)

Вiдмова вiд виконання законних вимог командира (начальника) —

тягне за собою арешт з утриманням на гауптвахтi на строк до десяти дiб.

<полное_название xml:id="xdtjqz0v6owfxha2i3jcozh5no">Стаття 172-11. Самовiльне залишення вiйськової частини або мiсця служби

Стаття 172-11. Самовiльне залишення вiйськової частини або мiсця служби

Самовiльне залишення вiйськової частини або мiсця служби вiйськовослужбовцем строкової служби, а також нез’явлення його вчасно без поважних причин на службу у разi звiльнення з частини, призначення або переведення, нез’явлення з вiдрядження, вiдпустки або з лiкувального закладу тривалiстю до трьох дiб —

тягнуть за собою арешт з утриманням на гауптвахтi на строк до п’яти дiб.

Дiяння, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за такi ж порушення, —

тягнуть за собою арешт з утриманням на гауптвахтi на строк вiд п’яти до десяти дiб.

<полное_название xml:id="xcyevhsoiq2j3r43dfvmu4ryly">Стаття 172-12. Необережне знищення або пошкодження вiйськового майна

Стаття 172-12. Необережне знищення або пошкодження вiйськового майна

Необережне знищення або пошкодження зброї, бойових припасiв, засобiв пересування, вiйськової i спецiальної технiки чи iншого вiйськового майна —

тягне за собою арешт з утриманням на гауптвахтi на строк до десяти дiб.

<полное_название xml:id="xnbvthtdt4ky9bpa8ns8eitb0">Стаття 172-13. Зловживання вiйськовою службовою особою владою або службовим становищем

Стаття 172-13. Зловживання вiйськовою службовою особою владою або службовим становищем

Незаконне використання вiйськовою службовою особою транспортних засобiв, споруд чи iншого вiйськового майна, використання вiйськовослужбовця для виконання завдань, не пов’язаних з вiйськовою службою, а також iнше зловживання владою або службовим становищем, вчинене з корисливою метою чи в iнших особистих iнтересах або в iнтересах третiх осiб, —

тягнуть за собою арешт з утриманням на гауптвахтi на строк до десяти дiб.

Примiтка. Пiд вiйськовими службовими особами розумiються вiйськовi начальники, а також iншi вiйськовослужбовцi, якi обiймають постiйно чи тимчасово посади, пов’язанi з виконанням органiзацiйно-розпорядчих чи адмiнiстративно-господарських обов’язкiв, або виконують такi обов’язки за спецiальним дорученням повноважного командування.

<полное_название xml:id="xdk4ehkkx8rqiozq31wdxqy25">Стаття 172-14. Перевищення вiйськовою службовою особою влади чи службових повноважень

Стаття 172-14. Перевищення вiйськовою службовою особою влади чи службових повноважень

Перевищення вiйськовою службовою особою влади чи службових повноважень, тобто умисне вчинення дiй, якi явно виходять за межi наданих цiй особi прав чи повноважень, —

тягне за собою арешт з утриманням на гауптвахтi на строк до десяти дiб.

<полное_название xml:id="xc248bmfk717eqq51kh0iwcaok">Стаття 172-15. Недбале ставлення до вiйськової служби

Стаття 172-15. Недбале ставлення до вiйськової служби

Недбале ставлення вiйськової службової особи до вiйськової служби —

тягне за собою арешт з утриманням на гауптвахтi на строк до десяти дiб.

<полное_название xml:id="xcsben1o4uyiqxmgjefi3f1ekz">Стаття 172-16. Бездiяльнiсть вiйськової влади

Стаття 172-16. Бездiяльнiсть вiйськової влади

Умисне невжиття заходiв щодо припинення злочину, що вчиняється пiдлеглим, або ненаправлення вiйськовою службовою особою до органу досудового розслiдування повiдомлення про пiдлеглого, який вчинив кримiнальне правопорушення, а також iнше умисне невиконання вiйськовою службовою особою покладених на неї службових обов’язкiв —

тягнуть за собою арешт з утриманням на гауптвахтi на строк до десяти дiб.

<полное_название xml:id="x7tdq5rnesp9p10cps4bpk8fl7">Стаття 172-17. Порушення правил несення бойового чергування

Стаття 172-17. Порушення правил несення бойового чергування

Порушення правил несення бойового чергування (бойової служби), встановлених для своєчасного виявлення i вiдбиття раптового нападу на Україну або для захисту та безпеки України, —

тягне за собою арешт з утриманням на гауптвахтi на строк до десяти дiб.

<полное_название xml:id="x72dh9ad8akkcc1vrb8zp3rsvk">Стаття 172-18. Порушення правил несення прикордонної служби

Стаття 172-18. Порушення правил несення прикордонної служби

Порушення правил несення прикордонної служби особою, яка входить до складу наряду з охорони державного кордону України, —

тягне за собою арешт з утриманням на гауптвахтi на строк до десяти дiб.

<полное_название xml:id="xawl9gdjtzao0dwvgpzkneuoyn">Стаття 172-19. Порушення правил поводження iз зброєю, а також речовинами i предметами, що становлять пiдвищену небезпеку для оточення

Стаття 172-19. Порушення правил поводження iз зброєю, а також речовинами i предметами, що становлять пiдвищену небезпеку для оточення

Порушення правил поводження iз зброєю, а також боєприпасами, вибуховими, iншими речовинами i предметами, що становлять пiдвищену небезпеку для оточення, а також з радiоактивними матерiалами —

тягне за собою арешт з утриманням на гауптвахтi на строк до десяти дiб.

<полное_название xml:id="xe6fqk5jel6scz86he1vrg4if9">Стаття 172-20. Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв вiйськовослужбовцями

Стаття 172-20. Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв вiйськовослужбовцями

Розпивання пива (крiм безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв вiйськовослужбовцями, вiйськовозобов’язаними та резервiстами пiд час проходження зборiв на територiї вiйськових частин, вiйськових об’єктiв або виконання ними обов’язкiв вiйськової служби в нетверезому станi —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд сiмдесяти до ста сорока п’яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арешт з утриманням на гауптвахтi на строк до п’яти дiб.

Участь начальникiв (командирiв) та iнших керiвникiв у розпиваннi з пiдлеглими їм вiйськовослужбовцями, вiйськовозобов’язаними та резервiстами пiд час проходження зборiв пива (крiм безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв пiд час виконання ними обов’язкiв вiйськової служби або невжиття ними заходiв щодо вiдсторонення вiд обов’язкiв вiйськової служби осiб, якi перебувають у нетверезому станi, або приховування ними випадкiв розпивання пива (крiм безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв чи появи на вiйськовiй службi в нетверезому станi пiдлеглих їм вiйськовослужбовцiв, вiйськовозобов’язаних та резервiстiв пiд час проходження зборiв —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд ста сорока п’яти до двохсот п’ятнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арешт з утриманням на гауптвахтi на строк вiд п’яти до десяти дiб.

Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за такi ж порушення, —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд ста сорока п’яти до двохсот вiсiмдесяти п’яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арешт з утриманням на гауптвахтi на строк вiд семи до десяти дiб.

<полное_название xml:id="x8ji1rro8owcnv2aeo6qi2k2ag">Глава 14. Адмiнiстративнi правопорушення, що посягають на громадський порядок i громадську безпеку

Глава 14. Адмiнiстративнi правопорушення, що посягають на громадський порядок i громадську безпеку

<полное_название xml:id="x7cptnmymi6806gom6ijz6ga1">Стаття 173. Дрiбне хулiганство

Стаття 173. Дрiбне хулiганство

Дрiбне хулiганство, тобто нецензурна лайка в громадських мiсцях, образливе чiпляння до громадян та iншi подiбнi дiї, що порушують громадський порядок i спокiй громадян, —

тягне за собою накладення штрафу вiд трьох до семи неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або громадськi роботи на строк вiд сорока до шiстдесяти годин, або виправнi роботи на строк вiд одного до двох мiсяцiв з вiдрахуванням двадцяти процентiв заробiтку, або адмiнiстративний арешт на строк до п’ятнадцяти дiб.

<полное_название xml:id="xd0hvovy45pn0jz6how3xr0dk">Стаття 173-1. Поширювання неправдивих чуток

Стаття 173-1. Поширювання неправдивих чуток

Поширювання неправдивих чуток, що можуть викликати панiку серед населення або порушення громадського порядку, —

тягне за собою накладення штрафу вiд десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправнi роботи на строк до одного мiсяця з вiдрахуванням двадцяти процентiв заробiтку.

<полное_название xml:id="x4gsbsm6gpb6h6y7hk0ak02sqv">Стаття 173-2. Вчинення насильства в сiм’ї, невиконання захисного припису або непроходження корекцiйної програми

Стаття 173-2. Вчинення насильства в сiм’ї, невиконання захисного припису або непроходження корекцiйної програми

Вчинення насильства в сiм’ї, тобто умисне вчинення будь-яких дiй фiзичного, психологiчного чи економiчного характеру (застосування фiзичного насильства, що не завдало фiзичного болю i не спричинило тiлесних ушкоджень, погрози, образи чи переслiдування, позбавлення житла, їжi, одягу, iншого майна або коштiв, на якi потерпiлий має передбачене законом право, тощо), внаслiдок чого могла бути чи була завдана шкода фiзичному або психiчному здоров’ю потерпiлого, а так само невиконання захисного припису особою, стосовно якої вiн винесений, непроходження корекцiйної програми особою, яка вчинила насильство в сiм’ї, —

тягнуть за собою громадськi роботи на строк вiд тридцяти до сорока годин або адмiнiстративний арешт на строк до семи дiб.

Тi самi дiї, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за одне з порушень, передбачених частиною першою цiєї статтi, —

тягнуть за собою громадськi роботи на строк вiд сорока до шiстдесяти годин або адмiнiстративний арешт на строк до п’ятнадцяти дiб.

<полное_название xml:id="x9fj83nuvr7kostpfsxf5huv6s">Стаття 174. Стрiльба з вогнепальної, холодної метальної чи пневматичної зброї, пристроїв для вiдстрiлу патронiв, споряджених гумовими чи аналогiчними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дiї, в населених пунктах i в не вiдведених для цього мiсцях або з порушенням установленого порядку

Стаття 174. Стрiльба з вогнепальної, холодної метальної чи пневматичної зброї, пристроїв для вiдстрiлу патронiв, споряджених гумовими чи аналогiчними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дiї, в населених пунктах i в не вiдведених для цього мiсцях або з порушенням установленого порядку

Стрiльба з вогнепальної чи холодної метальної зброї, пристроїв для вiдстрiлу патронiв, споряджених гумовими чи аналогiчними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дiї, або пневматичної зброї калiбру понад 4,5 мiлiметра i швидкiстю польоту кулi понад 100 метрiв за секунду в населених пунктах i в не вiдведених для цього мiсцях, а також у вiдведених мiсцях з порушенням установленого порядку —

тягне за собою накладення штрафу вiд десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю зброї, пристроїв для вiдстрiлу патронiв, споряджених гумовими чи аналогiчними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дiї, i бойових припасiв або без такої.

<полное_название xml:id="xeuma4f3zp4etoj668oh7ke5p8">Стаття 175. Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки

Стаття 175. Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки

Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, а також використання пожежної технiки та засобiв пожежогасiння не за призначенням —

тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян вiд 0,5 до семи неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб — вiд двох до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x6b9vmdym5impal5zbrkfau906">Стаття 175-1. Курiння тютюнових виробiв у заборонених мiсцях

Стаття 175-1. Курiння тютюнових виробiв у заборонених мiсцях

Курiння тютюнових виробiв у мiсцях, де це заборонено законом, а також в iнших мiсцях, визначених рiшенням вiдповiдної сiльської, селищної, мiської ради, —

тягне за собою попередження або накладення штрафу вiд трьох до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цiєї статтi, за яке особу вже було пiддано адмiнiстративному стягненню, —

тягне за собою накладення штрафу вiд десяти до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x2m94byh3kbiriy67cbf0kq5r3">Стаття 175-2. Здiйснення суб’єктом господарювання господарської дiяльностi без декларацiї вiдповiдностi матерiально-технiчної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства у сферi пожежної безпеки

Стаття 175-2. Здiйснення суб’єктом господарювання господарської дiяльностi без декларацiї вiдповiдностi матерiально-технiчної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства у сферi пожежної безпеки

Початок роботи новоутворених пiдприємств або початок використання суб’єктом господарювання об’єктiв нерухомостi без зареєстрованої декларацiї вiдповiдностi матерiально-технiчної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства у сферi пожежної безпеки, для яких подання такої декларацiї є обов’язковим, —

тягне за собою накладення штрафу на громадян — суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi i посадових осiб — вiд сорока до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x24lkkutkubc5m54mkwv7ziqlc">Стаття 176. Виготовлення, зберiгання самогону та апаратiв для його вироблення

Стаття 176. Виготовлення, зберiгання самогону та апаратiв для його вироблення

Виготовлення або зберiгання без мети збуту самогону чи iнших мiцних спиртних напоїв домашнього вироблення, виготовлення або зберiгання без мети збуту апаратiв для їх вироблення —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд трьох до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xzovwfu5bmrnru3oc7rquvhy8">Стаття 177. Придбання самогону та iнших мiцних спиртних напоїв домашнього вироблення

Стаття 177. Придбання самогону та iнших мiцних спиртних напоїв домашнього вироблення

Придбання самогону та iнших мiцних спиртних напоїв домашнього вироблення —

тягне за собою накладення штрафу вiд одного до п’яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xau650r37jvu9l01dh5nyjwqnl">Стаття 177-1. Виключена

Стаття 177-1. Виключена

<полное_название xml:id="x268580un2woehx29wydec303u">Стаття 177-2. Виготовлення, придбання, зберiгання або реалiзацiя фальсифiкованих алкогольних напоїв або тютюнових виробiв

Стаття 177-2. Виготовлення, придбання, зберiгання або реалiзацiя фальсифiкованих алкогольних напоїв або тютюнових виробiв

Виготовлення, придбання або зберiгання з метою реалiзацiї фальсифiкованих алкогольних напоїв чи тютюнових виробiв, а так само виготовлення, придбання або зберiгання з метою реалiзацiї або використання за призначенням обладнання для вироблення фальсифiкованих алкогольних напоїв чи тютюнових виробiв —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд десяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю фальсифiкованих алкогольних напоїв, тютюнових виробiв та обладнання для їх вироблення.

Реалiзацiя фальсифiкованих алкогольних напоїв чи тютюнових виробiв, а так само обладнання для їх вироблення —

тягне за собою накладення штрафу вiд двадцяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю фальсифiкованих алкогольних напоїв, тютюнових виробiв та обладнання для їх вироблення.

<полное_название xml:id="xh3chza2h60fxjvx40awfdzh7">Стаття 178. Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом мiсцях або поява у громадських мiсцях у п’яному виглядi

Стаття 178. Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом мiсцях або поява у громадських мiсцях у п’яному виглядi

Розпивання пива (крiм безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв на вулицях, у закритих спортивних спорудах, у скверах, парках, у всiх видах громадського транспорту (включаючи транспорт мiжнародного сполучення) та в iнших заборонених законом мiсцях, крiм пiдприємств торгiвлi i громадського харчування, в яких продаж пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв на розлив дозволена вiдповiдним органом мiсцевого самоврядування, або поява в громадських мiсцях у п’яному виглядi, що ображає людську гiднiсть i громадську мораль, —

тягне за собою попередження або накладення штрафу вiд одного до п’яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Тi самi дiї, вчиненi повторно протягом року пiсля застосування заходiв адмiнiстративного стягнення, —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд трьох до семи неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi особою, яка двiчi протягом року пiддавалась адмiнiстративному стягненню за розпивання пива (крiм безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом мiсцях або появу в громадських мiсцях у п’яному виглядi, —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд шести до восьми неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або громадськi роботи на строк вiд двадцяти до тридцяти годин, або виправнi роботи на строк вiд одного до двох мiсяцiв з вiдрахуванням двадцяти процентiв заробiтку, або адмiнiстративний арешт на строк до п’ятнадцяти дiб.

<полное_название xml:id="xcbw4esbjyylayup33gji2kyhh">Стаття 179. Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв на виробництвi

Стаття 179. Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв на виробництвi

Розпивання пива (крiм безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв на виробництвi (на робочих мiсцях, у примiщеннях i на територiї пiдприємств, установ, органiзацiй) або перебування на роботi в нетверезому станi —

тягне за собою накладення штрафу вiд трьох до п’яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Участь майстрiв, начальникiв дiльниць, змiн, цехiв та iнших керiвникiв у розпиваннi з пiдлеглими їм працiвниками пива (крiм безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв на виробництвi або невжиття ними заходiв до вiдсторонення вiд роботи осiб, якi перебувають у нетверезому станi, або приховування ними випадкiв розпивання пива (крiм безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв чи появи на роботi в нетверезому станi пiдлеглих їм працiвникiв —

тягне за собою накладення штрафу вiд чотирьох до шести неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x987omyu4jo6kb8y61uz52meir">Стаття 180. Доведення неповнолiтнього до стану сп’янiння

Стаття 180. Доведення неповнолiтнього до стану сп’янiння

Доведення неповнолiтнього до стану сп’янiння батьками неповнолiтнього, особами, якi їх замiнюють, або iншими особами —

тягне за собою накладення штрафу вiд шести до восьми неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x6abawhpp9ge18xdpg97z8c9ga">Стаття 181. Азартнi iгри, ворожiння в громадських мiсцях

Стаття 181. Азартнi iгри, ворожiння в громадських мiсцях

Участь в органiзованих без дозволу азартних iграх (карти, рулетку, «наперсток» та iншI) на грошi, речi та iншi цiнностi —

тягнуть за собою попередження або накладення штрафу вiд трьох до семи неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю грального приладдя, а також грошей, речей та iнших цiнностей, що є ставкою у грi, або без такої.

Тi самi дiї, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за одне з порушень, передбачених частиною першою цiєї статтi, —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд семи до двадцяти п’яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю грального приладдя, а також грошей, речей та iнших цiнностей, що є ставкою у грi, або без такої.

Частину третю виключено

Ворожiння у громадських мiсцях —

тягне за собою попередження або накладення штрафу вiд трьох до п’яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x4r07vyb3aktl3r0fuwbpsiuzk">Стаття 181-1. Заняття проституцiєю

Стаття 181-1. Заняття проституцiєю

Заняття проституцiєю —

тягне за собою попередження або накладення штрафу вiд п’яти до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Тi самi дiї, вчиненi повторно протягом року пiсля накладення адмiнiстративного стягнення, —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд восьми до п’ятнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xd2o0gnzo5u941g36whzwx69v1">Стаття 181-2. Виключена

Стаття 181-2. Виключена

<полное_название xml:id="x895iywbe51y1ctlw6hxvi20ly">Стаття 182. Порушення вимог законодавчих та iнших нормативно-правових актiв щодо захисту населення вiд шкiдливого впливу шуму чи правил додержання тишi в населених пунктах i громадських мiсцях

Стаття 182. Порушення вимог законодавчих та iнших нормативно-правових актiв щодо захисту населення вiд шкiдливого впливу шуму чи правил додержання тишi в населених пунктах i громадських мiсцях

Порушення вимог законодавчих та iнших нормативно-правових актiв щодо захисту населення вiд шкiдливого впливу шуму чи правил додержання тишi в населених пунктах i громадських мiсцях —

тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян вiд п’яти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i накладення штрафу на посадових осiб та громадян — суб’єктiв господарської дiяльностi — вiд п’ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за такi ж порушення, —

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян вiд п’ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян iз конфiскацiєю звуковiдтворювальної апаратури, пiротехнiчних засобiв, iнших предметiв порушення тишi або без такої i на посадових осiб та громадян — суб’єктiв господарської дiяльностi — вiд п’ятдесяти до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян iз конфiскацiєю звуковiдтворювальної апаратури, пiротехнiчних засобiв, iнших предметiв порушення тишi.

<полное_название xml:id="x2loge20l7qr9ucz5agwxi75m1">Стаття 183. Завiдомо неправдивий виклик спецiальних служб

Стаття 183. Завiдомо неправдивий виклик спецiальних служб

Завiдомо неправдивий виклик пожежної охорони, полiцiї, швидкої медичної допомоги або аварiйних служб —

тягне за собою накладення штрафу вiд трьох до семи неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x5sc22piy5eyguliz38im797j7">Стаття 184. Невиконання батьками або особами, що їх замiнюють, обов’язкiв щодо виховання дiтей

Стаття 184. Невиконання батьками або особами, що їх замiнюють, обов’язкiв щодо виховання дiтей

Ухилення батькiв або осiб, якi їх замiнюють, вiд виконання передбачених законодавством обов’язкiв щодо забезпечення необхiдних умов життя, навчання та виховання неповнолiтнiх дiтей —

тягне за собою попередження або накладення штрафу вiд одного до трьох неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Тi самi дiї, вчиненi повторно протягом року пiсля накладення адмiнiстративного стягнення, —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд двох до чотирьох неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Вчинення неповнолiтнiми вiком вiд чотирнадцяти до шiстнадцяти рокiв правопорушення, вiдповiдальнiсть за яке передбачено цим Кодексом, —

тягне за собою накладення штрафу на батькiв або осiб, якi їх замiнюють, вiд трьох до п’яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Вчинення неповнолiтнiми дiянь, що мiстять ознаки злочину, вiдповiдальнiсть за якi передбачена , якщо вони не досягли вiку, з якого настає кримiнальна вiдповiдальнiсть, —

тягне за собою накладення штрафу на батькiв або осiб, що їх замiнюють, вiд десяти до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x9e5v52b98trysumsr8xfmn2zv">Глава 15. Адмiнiстративнi правопорушення, що посягають на встановлений порядок управлiння

Глава 15. Адмiнiстративнi правопорушення, що посягають на встановлений порядок управлiння

<полное_название xml:id="xdbcmdbf0eorucgafmrz3bdmqm">Стаття 184-1. Неправомiрне використання державного майна

Стаття 184-1. Неправомiрне використання державного майна

Використання посадовою особою в особистих чи iнших неслужбових цiлях державних коштiв, наданих їй у службове користування примiщень, засобiв транспорту чи зв’язку, технiки або iншого державного майна, якщо це завдало державi шкоди на суму, що не перевищує п’яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, —

тягне за собою накладення штрафу вiд двох з половиною до п’яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xbwt2879eah2agfuzbau9b97qs">Стаття 184-2. Порушення порядку або строкiв подання iнформацiї про дiтей-сирiт i дiтей, якi залишилися без опiки (пiклування) батькiв

Стаття 184-2. Порушення порядку або строкiв подання iнформацiї про дiтей-сирiт i дiтей, якi залишилися без опiки (пiклування) батькiв

Порушення посадовими особами порядку або строкiв подання iнформацiї про дiтей-сирiт i дiтей, якi залишилися без опiки (пiклування) батькiв, для централiзованого облiку —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд п’ятнадцяти до двадцяти п’яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x76r11h3cagj3vznjatqhzjcwh">Стаття 185. Злiсна непокора законному розпорядженню або вимозi працiвника мiлiцiї, члена громадського формування з охорони громадського порядку i державного кордону, вiйськовослужбовця

Стаття 185. Злiсна непокора законному розпорядженню або вимозi полiцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку i державного кордону, вiйськовослужбовця

Злiсна непокора законному розпорядженню або вимозi полiцейського при виконаннi ним службових обов’язкiв, а також вчинення таких же дiй щодо члена громадського формування з охорони громадського порядку i державного кордону або вiйськовослужбовця у зв’язку з їх участю в охоронi громадського порядку —

тягне за собою накладення штрафу вiд восьми до п’ятнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або громадськi роботи на строк вiд сорока до шiстдесяти годин, або виправнi роботи на строк вiд одного до двох мiсяцiв з вiдрахуванням двадцяти процентiв заробiтку, або адмiнiстративний арешт на строк до п’ятнадцяти дiб.

<полное_название xml:id="xbtkf67zeor0ykg72dn1qotv2s">Стаття 185-1. Порушення порядку органiзацiї i проведення зборiв, мiтингiв, вуличних походiв i демонстрацiй

Стаття 185-1. Порушення порядку органiзацiї i проведення зборiв, мiтингiв, вуличних походiв i демонстрацiй

Порушення встановленого порядку органiзацiї або проведення зборiв, мiтингiв, вуличних походiв i демонстрацiй, —

тягне за собою попередження або накладення штрафу вiд десяти до двадцяти п’яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Тi самi дiї, вчиненi повторно протягом року пiсля застосування заходiв адмiнiстративного стягнення або органiзатором зборiв, мiтингу, вуличного походу, демонстрацiї, —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд двадцяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправнi роботи на строк вiд одного до двох мiсяцiв з вiдрахуванням двадцяти процентiв заробiтку, або адмiнiстративний арешт на строк до п’ятнадцяти дiб.

Частину третю виключено.

Частину четверту виключено.

<полное_название xml:id="x3psczqp1s05ojx689265arqpc">Стаття 185-2. Створення умов для органiзацiї i проведення з порушенням установленого порядку зборiв, мiтингiв, вуличних походiв або демонстрацiй

Стаття 185-2. Створення умов для органiзацiї i проведення з порушенням установленого порядку зборiв, мiтингiв, вуличних походiв або демонстрацiй

Надання посадовими особами для проведення з порушенням установленого порядку зборiв, мiтингiв, вуличних походiв або демонстрацiй примiщень, транспорту, технiчних засобiв або створення iнших умов для органiзацiї i проведення зазначених заходiв —

тягне за собою накладення штрафу вiд двадцяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xg9gqk4v9gue0a8muxxwhxd40">Стаття 185-3. Прояв неповаги до суду

Стаття 185-3. Прояв неповаги до суду

Неповага до суду, що виразилась у злiсному ухиленнi вiд явки в суд свiдка, потерпiлого, позивача, вiдповiдача або в непiдкореннi зазначених осiб та iнших громадян розпорядженню головуючого чи в порушеннi порядку пiд час судового засiдання, а так само вчинення будь-ким дiй, якi свiдчать про явну зневагу до суду або встановлених у судi правил, —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд двадцяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Злiсне ухилення експерта, перекладача вiд явки в суд —

тягне за собою накладення штрафу вiд двадцяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Невиконання поручителем зобов’язань, покладених судом пiд час провадження у справах за адмiнiстративними позовами з приводу затримання та видворення iноземцiв та осiб без громадянства, —

тягне за собою накладення штрафу вiд ста п’ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xb0sjushxb4od9t4nmru21be">Стаття 185-4. Злiсне ухилення свiдка, потерпiлого, експерта, перекладача вiд явки до органiв досудового розслiдування чи прокурора

Стаття 185-4. Злiсне ухилення свiдка, потерпiлого, експерта, перекладача вiд явки до органiв досудового розслiдування чи прокурора

Злiсне ухилення свiдка, потерпiлого, експерта, перекладача вiд явки до органiв досудового розслiдування чи прокурора пiд час досудового розслiдування —

тягне за собою накладення штрафу вiд трьох до восьми неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xf1wylx9h64a2tu8gm2cc3d6se">Стаття 185-5. Перешкодження явцi до суду народного засiдателя, присяжного

Стаття 185-5. Перешкодження явцi до суду народного засiдателя, присяжного

Перешкодження посадовою особою пiд будь-яким приводом явцi до суду народного засiдателя для виконання покладених на нього обов’язкiв —

тягне за собою накладення штрафу вiд п’яти до восьми неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x44oi0gw9pewyrg134xln4m6c6">Стаття 185-6. Невжиття заходiв щодо окремої ухвали суду

Стаття 185-6. Невжиття заходiв щодо окремої ухвали суду

Залишення посадовою особою без розгляду окремої ухвали суду або невжиття заходiв до усунення зазначених в нiй порушень закону, а так само несвоєчасна вiдповiдь на окрему ухвалу суду —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд двадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Частину другу виключено.

<полное_название xml:id="x1i0ujmuyke9vsbyxmx1x2dnjg">Стаття 185-7. Публiчнi заклики до невиконання вимог працiвника мiлiцiї чи посадової особи Вiйськової служби правопорядку у Збройних Силах України

Стаття 185-7. Публiчнi заклики до невиконання вимог полiцейського чи посадової особи Вiйськової служби правопорядку у Збройних Силах України

Публiчнi заклики в будь-якiй формi до невиконання розпоряджень або вимог полiцейського чи посадової особи Вiйськової служби правопорядку у Збройних Силах України у зв’язку з виконанням ним обов’язкiв по охоронi громадського порядку або поширення завiдомо неправдивих вiдомостей з метою провокацiї непокори законнiй вимозi полiцейського чи посадової особи Вiйськової служби правопорядку у Збройних Силах України, якщо цi дiї призвели до порушення громадського порядку, —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд десяти до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправнi роботи на строк вiд одного до двох мiсяцiв з вiдрахуванням двадцяти процентiв заробiтку.

<полное_название xml:id="xew639uamtp8av0he0nndycqb">Стаття 185-8. Ухилення вiд виконання законних вимог прокурора

Стаття 185-8. Ухилення вiд виконання законних вимог прокурора

Невиконання посадовою особою законних вимог прокурора —

тягне за собою накладення штрафу вiд двадцяти до сорока неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Ухилення вiд виконання законних вимог прокурора щодо прибуття в орган прокуратури, —

тягне за собою накладення штрафу вiд двадцяти до вiсiмдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Частину третю виключено.

<полное_название xml:id="x43d3jl5skjayyzevvge0i48dw">Стаття 185-9. Злiсна непокора законному розпорядженню або вимозi працiвника транспорту, який здiйснює контроль за перевезенням пасажирiв

Стаття 185-9. Злiсна непокора законному розпорядженню або вимозi працiвника транспорту, який здiйснює контроль за перевезенням пасажирiв

Злiсна непокора законному розпорядженню або вимозi працiвника транспорту, який здiйснює контроль за перевезенням пасажирiв, пов’язана з фiзичним опором або образою, а так само з iншими протиправними дiями, —

тягне за собою накладення штрафу вiд одного до трьох неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправнi роботи на строк вiд одного до двох мiсяцiв з вiдрахуванням двадцяти процентiв заробiтку.

<полное_название xml:id="x89j5i8w0l1ouuiqkdvaoe0lk0">Стаття 185-10. Злiсна непокора законному розпорядженню чи вимозi вiйськовослужбовця або працiвника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку i державного кордону

Стаття 185-10. Злiсна непокора законному розпорядженню чи вимозi вiйськовослужбовця або працiвника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку i державного кордону

Злiсна непокора законному розпорядженню чи вимозi вiйськовослужбовця або працiвника Державної прикордонної служби України пiд час виконання ним службових обов’язкiв, пов’язаних з охороною державного кордону чи суверенних прав України в її виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi, або члена громадського формування з охорони громадського порядку i державного кордону, який бере участь в охоронi державного кордону України, —

тягне за собою накладення штрафу вiд п’яти до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправнi роботи на строк вiд одного до двох мiсяцiв з вiдрахуванням двадцяти вiдсоткiв заробiтку, або адмiнiстративний арешт на строк до п’ятнадцяти дiб.

Тi самi дiї, вчиненi групою осiб або особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за правопорушення, передбачене частиною першою цiєї статтi, —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд десяти до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або адмiнiстративний арешт на строк вiд десяти до п’ятнадцяти дiб.

<полное_название xml:id="xy8an5p22tdcp4v0fxg4rsjcm">Стаття 185-11. Розголошення вiдомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої пiд захист

Стаття 185-11. Розголошення вiдомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої пiд захист

Розголошення вiдомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої пiд захист, —

тягне за собою накладення штрафу до п’яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x52s8k7k1o09p9rjzmctgpix29">Стаття 185-12. Створення перешкод у виконаннi робiт, пов’язаних з обслуговуванням об’єктiв електроенергетики

Стаття 185-12. Створення перешкод у виконаннi робiт, пов’язаних з обслуговуванням об’єктiв електроенергетики

Створення перешкод у виконаннi робiт, пов’язаних з обслуговуванням об’єктiв електроенергетики, —

тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян вiд двох до п’яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i попередження або накладення штрафу на посадових осiб — вiд трьох до п’яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x2jk99zwzt1w47ndeb009jjqsp">Стаття 185-13. Невиконання законних вимог посадових осiб Нацiонального антикорупцiйного бюро України

Стаття 185-13. Невиконання законних вимог посадових осiб Нацiонального антикорупцiйного бюро України

Ненадання iнформацiї Нацiональному антикорупцiйному бюро України на запит його посадових осiб, надання завiдомо недостовiрної iнформацiї чи не в повному обсязi, порушення встановлених законом строкiв її надання, повiдомлення третiх осiб стосовно того, що про них збирається така iнформацiя, або невиконання iнших законних вимог посадових осiб Нацiонального антикорупцiйного бюро України —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд двохсот п’ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Тi самi дiї, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за таке саме порушення, —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд чотирьохсот до шестиста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xini3lhs1zytn3vrtmkm6npjj">Стаття 186. Самоуправство

Стаття 186. Самоуправство

Самоуправство, тобто самовiльне, всупереч встановленому законом порядку, здiйснення свого дiйсного або гаданого права, що не завдало iстотної шкоди громадянам або державним чи громадським органiзацiям, —

тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян вiд трьох до п’яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i попередження або накладення штрафу на посадових осiб — вiд чотирьох до семи неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x5uidqabdtq2x2j6pfcfdfb5da">Стаття 186-1. Незаконнi дiї щодо державних нагород

Стаття 186-1. Незаконнi дiї щодо державних нагород

Купiвля, продаж, обмiн чи iнша оплатна передача ордена, медалi, нагрудного знака до почесного звання, а так само їх привласнення або носiння особою, яка не має на те права, чи незаконне зберiгання —

тягнуть за собою попередження або накладення штрафу вiд одного до двох неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x3ugkoyuqh33dyzky01vc2yvgz">Стаття 186-2. Виключена

Стаття 186-2. Виключена

<полное_название xml:id="x1t14wqtmlbx6f4qrt2hrs8715">Стаття 186-3. Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень

Стаття 186-3. Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень

Неподання органам державної статистики даних для проведення державних статистичних спостережень або подання їх недостовiрними, не в повному обсязi, не за формою, передбаченою звiтно-статистичною документацiєю, чи iз запiзненням; незабезпечення належного стану первинного облiку; порушення порядку ведення Єдиного державного реєстру пiдприємств i органiзацiй України —

тягне за собою накладення штрафу на громадян — вiд трьох до п’яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, на посадових осiб та громадян — суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi — вiд десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi повторно протягом року пiсля накладення адмiнiстративного стягнення, —

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян — вiд п’яти до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, на посадових осiб та громадян — суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi — вiд п’ятнадцяти до двадцяти п’яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Порушення порядку використання конфiденцiйної iнформацiї, приховування або перекручення даних державних статистичних спостережень, а також використання їх в засобах масової iнформацiї, для поширення в iнформацiйних мережах, на паперових, магнiтних та iнших носiях, в наукових працях тощо без посилання на їх джерело —

тягне за собою накладення штрафу на громадян — вiд п’яти до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, на посадових осiб та громадян — суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi — вiд десяти до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x4nxzfhki7o0i33cmlmsfzvjm8">Стаття 186-4. Виключена

Стаття 186-4. Виключена

<полное_название xml:id="xam5lpalje5d6yuwru1kk2n3b6">Стаття 186-5. Порушення законодавства про об’єднання громадян

Стаття 186-5. Порушення законодавства про об’єднання громадян

Керiвництво об’єднанням громадян, яке не легалiзувалося у встановленому законом порядку чи якому вiдмовлено у легалiзацiї, або яке примусово розпущено за рiшенням суду, але продовжує дiяти, а так само участь у дiяльностi таких об’єднань —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд двадцяти п’яти до ста тридцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x7x10u6q36vvjluhwlis9ryyh6">Стаття 186-6. Порушення законодавства про друкованi засоби масової iнформацiї

Стаття 186-6. Порушення законодавства про друкованi засоби масової iнформацiї

Виготовлення, випуск або розповсюдження продукцiї друкованого засобу масової iнформацiї пiсля припинення дiяльностi цього друкованого засобу масової iнформацiї, а так само ухилення вiд перереєстрацiї друкованого засобу масової iнформацiї у передбачених законом випадках, чи вiд повiдомлення реєструючому органу про змiну виду видання, юридичної адреси засновника (спiвзасновникiв), мiсцезнаходження редакцiї, —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд десяти до тридцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xavlwe5zxrwr38gwqzmnzh520u">Стаття 186-7. Недоставляння або порушення строку доставляння обов’язкового безоплатного примiрника документiв

Стаття 186-7. Недоставляння або порушення строку доставляння обов’язкового безоплатного примiрника документiв

Недоставляння або порушення строку доставляння обов’язкового безоплатного примiрника документiв —

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб, фiзичних осiб — пiдприємцiв вiд тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xj1a1mm8h32q590pvlo1xak8q">Стаття 187. Порушення правил адмiнiстративного нагляду

Стаття 187. Порушення правил адмiнiстративного нагляду

Порушення правил адмiнiстративного нагляду особами, щодо яких встановлено такий нагляд, а саме:

<полное_название xml:id="x37ktpm9bqna3glh4oz7o69psm"/>

1) неявка за викликом органу Нацiональної полiцiї у вказаний термiн i ненадання усних або письмових пояснень з питань, пов’язаних з виконанням правил адмiнiстративного нагляду;

<полное_название xml:id="x722vw9t3yq8s2dklo8awqdvki"/>

2) неповiдомлення працiвникiв Нацiональної полiцiї, якi здiйснюють адмiнiстративний нагляд, про змiну мiсця роботи чи проживання або про виїзд за межi району (мiста) у службових справах;

<полное_название xml:id="xkr5rnhqqlnyoezexpo1ffivt"/>

3) порушення заборони виходу з будинку (квартири) у визначений час, який не може перевищувати восьми годин на добу;

<полное_название xml:id="x2i39gk3271d423ebagsffllmv"/>

4) порушення заборони перебування у визначених мiсцях району (мiста);

<полное_название xml:id="xbkhwa3og0no2yrmeizxj2chy7"/>

5) нереєстрацiя в органi Нацiональної полiцiї —

<полное_название xml:id="x7rrhbbsq8y55vdmr46dl8fxnb"/>

тягнуть за собою накладення штрафу вiд трьох до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, якщо вони вчиненi повторно протягом року пiсля накладення адмiнiстративного стягнення, —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправнi роботи на строк вiд одного до двох мiсяцiв з вiдрахуванням двадцяти вiдсоткiв заробiтку, а в разi, якщо за обставинами справи з урахуванням особи порушника застосування цих заходiв буде визнано недостатнiм, — адмiнiстративний арешт на строк до п’ятнадцяти дiб.

<полное_название xml:id="x2cadrhu90wq53c5cleieird7e">Стаття 188. Незаконна передача заборонених предметiв особам, яких тримають у слiдчих iзоляторах, установах виконання покарань

Стаття 188. Незаконна передача заборонених предметiв особам, яких тримають у слiдчих iзоляторах, установах виконання покарань

Прихована вiд огляду передача або спроба передачi будь-яким способом особам, яких тримають у слiдчих iзоляторах, установах виконання покарань, алкогольних напоїв, лiкарських та iнших засобiв, що викликають одурманювання, а так само iнших заборонених для передачi предметiв —

тягне за собою попередження або накладення штрафу вiд п’ятнадцяти до двадцяти п’яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю заборонених предметiв.

<полное_название xml:id="xehpurl7w3mzeaycvkmvoqkll3">Стаття 188-1. Невиконання розпорядження державного або iншого органу про працевлаштування

Стаття 188-1. Невиконання розпорядження державного або iншого органу про працевлаштування

Невиконання посадовою особою, яка користується правом прийняття на роботу i звiльнення, розпорядження виконавчого органу сiльської, селищної, мiської ради, мiсцевої державної адмiнiстрацiї або рiшення служби у справах дiтей чи рiшення iншого органу про працевлаштування осiб, забезпечення роботою яких вiдповiдно до законодавства покладено на цi органи, —

тягне за собою накладення штрафу вiд п’яти до восьми неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Невиконання посадовою особою, яка користується правом приймати на роботу i звiльняти з роботи, фiзичною особою, яка використовує найману працю, нормативу робочих мiсць для працевлаштування iнвалiдiв, неподання Фонду соцiального захисту iнвалiдiв звiту про зайнятiсть та працевлаштування iнвалiдiв —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд десяти до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xcj07h3oyznpiixjt5k0qawzqd">Стаття 188-2. Ухилення вiд виконання законних вимог посадових осiб центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачiв

Стаття 188-2. Ухилення вiд виконання законних вимог посадових осiб центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачiв

Невиконання посадовими особами, громадянами, якi займаються пiдприємницькою дiяльнiстю, законних вимог посадових осiб центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачiв, про проведення перевiрки дiяльностi по продажу товарiв, виконанню робiт, наданню послуг громадянам-споживачам або про надання необхiдних для цього матерiалiв —

тягне за собою накладення штрафу вiд трьох до п’яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Ухилення посадових осiб i громадян, якi займаються пiдприємницькою дiяльнiстю, вiд своєчасного виконання приписiв посадових осiб центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачiв, про усунення порушень прав споживачiв —

тягне за собою накладення штрафу вiд одного до вiсiмнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x2gtc44hrlwb2p9stxyjcj266u">Стаття 188-3. Невиконання законних вимог посадових осiб центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi контролю за цiнами

Стаття 188-3. Невиконання законних вимог посадових осiб центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi контролю за цiнами

Невиконання законних вимог посадових осiб центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi контролю за цiнами, щодо усунення порушень порядку формування, встановлення та застосування цiн або створення перешкод для виконання покладених на них обов’язкiв —

тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xdcvk89l33qgaqmg2cq36ir9a">Стаття 188-4. Невиконання законних вимог центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони працi

Стаття 188-4. Невиконання законних вимог центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони працi

Невиконання законних вимог посадових осiб центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони працi, щодо усунення порушень законодавства про охорону працi або створення перешкод для дiяльностi цих органiв —

тягне за собою накладення штрафу на працiвникiв вiд шести до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб — вiд тридцяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x18vocyflkkvhheobqsft5138p">Стаття 188-5. Невиконання законних розпоряджень чи приписiв посадових осiб органiв, якi здiйснюють державний контроль у галузi охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсiв, радiацiйної безпеки або охорону природних ресурсiв

Стаття 188-5. Невиконання законних розпоряджень чи приписiв посадових осiб органiв, якi здiйснюють державний контроль у галузi охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсiв, радiацiйної безпеки або охорону природних ресурсiв

Невиконання законних розпоряджень чи приписiв, iнших законних вимог посадових осiб органiв, якi здiйснюють державний контроль у галузi охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсiв, радiацiйної безпеки або охорону природних ресурсiв, ненадання їм необхiдної iнформацiї або надання неправдивої iнформацiї, вчинення iнших перешкод для виконання покладених на них обов’язкiв —

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян вiд дев’яти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб — вiд п’ятнадцяти до сорока п’яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x9x7w9v2y0c721sxt0snmm24xg">Стаття 188-6. Невиконання законних вимог посадових осiб центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, або створення перешкод для дiяльностi цього органу

Стаття 188-6. Невиконання законних вимог посадових осiб центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, або створення перешкод для дiяльностi цього органу

Невиконання законних вимог посадових осiб центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, щодо усунення порушень законодавства про працю та загальнообов’язкове державне соцiальне страхування або створення перешкод для дiяльностi цього органу —

тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x8zh1jrduksngzjosfdesptwdh">Стаття 188-7. Невиконання законних вимог нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв’язку та iнформатизацiї

Стаття 188-7. Невиконання законних вимог нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв’язку та iнформатизацiї

Невиконання законних вимог нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв’язку та iнформатизацiї, щодо усунення порушень законодавства про телекомунiкацiї, поштовий зв’язок та радiочастотний ресурс України, або ненадання їм документiв та iнформацiї, необхiдних для здiйснення державного нагляду —

тягне за собою накладення штрафу вiд ста до трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xspfiqbl7luy8wubwbbzi8jc5">Стаття 188-8. Невиконання приписiв та постанов посадових осiб центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про пожежну i техногенну безпеку

Стаття 188-8. Невиконання приписiв та постанов посадових осiб центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про пожежну i техногенну безпеку

Невиконання приписiв та постанов посадових осiб центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про пожежну i техногенну безпеку, або створення перешкод для їх дiяльностi —

тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян вiд 0,5 до семи неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб — вiд двох до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x7e0db8qbp5yfja472kdqa3dsi">Стаття 188-9. Невиконання законних вимог посадових осiб центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi стандартизацiї та оцiнки вiдповiдностi

Стаття 188-9. Невиконання законних вимог посадових осiб центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi стандартизацiї, метрологiї та метрологiчної дiяльностi i технiчного регулювання

Невиконання законних вимог посадових осiб центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi стандартизацiї, метрологiї та метрологiчної дiяльностi i технiчного регулювання, щодо усунення порушень законодавства про стандартизацiю, метрологiю та метрологiчну дiяльнiсть, технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi i сертифiкацiю продукцiї в державнiй системi сертифiкацiї або створення перешкод для виконання покладених на них обов’язкiв —

тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд двадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Тi самi дiї, вчиненi повторно протягом року пiсля накладення адмiнiстративного стягнення, —

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x3t9tj3pih3mewm3k7xf908b9p">Стаття 188-10. Невиконання законних вимог посадових осiб центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi контролю якостi та безпеки лiкарських засобiв

Стаття 188-10. Невиконання законних вимог посадових осiб центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi контролю якостi та безпеки лiкарських засобiв

Невиконання законних вимог посадових осiб центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi контролю якостi та безпеки лiкарських засобiв, щодо усунення порушень законодавства про лiкарськi засоби або створення перешкод для їх дiяльностi —

тягне за собою накладення штрафу вiд десяти до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xdv616uwb88lqdl1mhpref8e0u">Стаття 188-11. Невиконання постанов, розпоряджень, приписiв, висновкiв, а так само iнших законних вимог посадових осiб органiв державної санiтарно-епiдемiологiчної служби

Стаття 188-11. Невиконання постанов, розпоряджень, приписiв, висновкiв, а так само iнших законних вимог посадових осiб органiв державної санiтарно-епiдемiологiчної служби

Невиконання постанов, розпоряджень, приписiв, висновкiв посадових осiб органiв державної санiтарно-епiдемiологiчної служби щодо усунення порушень санiтарного законодавства, ненадання їм необхiдної iнформацiї або надання неправдивої iнформацiї, створення iнших перешкод для виконання покладених на них обов’язкiв —

тягне за собою накладення штрафу на громадян вiд одного до дванадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб — вiд шести до двадцяти п’яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x46p86t5s1txp61xeq4kejf40d">Стаття 188-12. Невиконання законних вимог посадових осiб спецiально уповноважених органiв виконавчої влади у сферi захисту рослин

Стаття 188-12. Невиконання законних вимог посадових осiб спецiально уповноважених органiв виконавчої влади у сферi захисту рослин

Невиконання законних вимог посадових осiб спецiально уповноважених органiв виконавчої влади, якi здiйснюють державний контроль за додержанням законодавства про захист рослин, —

тягне за собою накладення штрафу на громадян вiд п’яти до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб — вiд десяти до вiсiмнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xdd4bx84alsmy055g9jbfqfhej">Стаття 188-13. Невиконання законних вимог державного виконавця, приватного виконавця

Стаття 188-13. Невиконання законних вимог державного виконавця, приватного виконавця

Невиконання законних вимог державного виконавця, приватного виконавця щодо усунення порушень законодавства про виконавче провадження, несвоєчасне подання або неподання звiтiв про вiдрахування iз заробiтної плати та iнших доходiв боржника, неподання або подання недостовiрних вiдомостей про доходи i майновий стан боржника, ненадання на вимогу державного виконавця, приватного виконавця декларацiї про доходи та майно, що подається вiдповiдно до , чи зазначення у такiй декларацiї неправдивих вiдомостей або неповiдомлення про змiну вiдомостей, якi зазначаються у декларацiї, неповiдомлення боржником про змiну мiсця проживання чи мiсцезнаходження або мiсця роботи (отримання доходiв), а також неявка без поважних причин за викликом державного виконавця, приватного виконавця —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xkleg6iapq5glim4j6fdslm1t">Стаття 188-14. Невиконання законних вимог посадових осiб центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi енергозбереження

Стаття 188-14. Невиконання законних вимог посадових осiб центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi енергозбереження

Невиконання законних вимог посадових осiб центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi енергозбереження, щодо усунення порушень законодавства про енергозбереження, ненадання їм передбаченої законодавством iнформацiї або надання недостовiрної iнформацiї щодо ефективностi використання паливно-енергетичних ресурсiв, створення перешкод для доступу до енергоспоживаючих об’єктiв та до приладiв облiку споживання паливно-енергетичних ресурсiв —

тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб пiдприємств, установ, органiзацiй незалежно вiд форм власностi вiд двадцяти до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x7adnocrj220jif7e1hnqkv4gb">Стаття 188-15. Невиконання законних вимог посадових осiб органiв морського i рiчкового транспорту

Стаття 188-15. Невиконання законних вимог посадових осiб органiв морського i рiчкового транспорту

Невиконання законних вимог посадових осiб органiв морського i рiчкового транспорту щодо усунення порушень законодавства з безпеки судноплавства та державної реєстрацiї торговельних суден України, ненадання їм необхiдної iнформацiї або надання неправдивої iнформацiї, створення iнших перешкод для виконання покладених на них обов’язкiв —

тягне за собою накладення штрафу на громадян вiд семи до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб — вiд десяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xalm6ww73nddlwme8c5l0xtbfz">Стаття 188-16. Невиконання законних вимог посадових осiб центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику з питань цивiльного захисту, нагляду та контролю за станом захисту територiй вiд надзвичайних ситуацiй природного та техногенного характеру

Стаття 188-16. Невиконання законних вимог посадових осiб центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику з питань цивiльного захисту, нагляду та контролю за станом захисту територiй вiд надзвичайних ситуацiй природного та техногенного характеру

Невиконання законних вимог посадових осiб центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику з питань цивiльного захисту, нагляду та контролю за станом захисту територiй вiд надзвичайних ситуацiй природного та техногенного характеру, щодо розроблення та реалiзацiї заходiв у сферi захисту населення i територiй вiд надзвичайних ситуацiй техногенного та природного характеру, —

тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд десяти до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Те саме дiяння, вчинене повторно протягом року пiсля накладення адмiнiстративного стягнення, —

тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд двадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x1vxk08vfavdvx2pscjtiluvjd">Стаття 188-17. Невиконання законних вимог посадових осiб центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного експортного контролю

Стаття 188-17. Невиконання законних вимог посадових осiб центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного експортного контролю

Невиконання законних вимог посадових осiб центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного експортного контролю, щодо усунення порушень законодавства в галузi державного експортного контролю або створення перешкод для виконання покладених на них обов’язкiв —

тягне за собою накладення штрафу на громадян вiд п’ятнадцяти до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб — вiд двадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xder44cumwrm6firsi86auyim8">Стаття 188-18. Невиконання законних вимог (приписiв) посадових осiб органiв державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки

Стаття 188-18. Невиконання законних вимог (приписiв) посадових осiб органiв державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки

Невиконання законних вимог (приписiв) посадових осiб органiв державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки щодо усунення порушень законодавства про ядерну та радiацiйну безпеку, ненадання їм необхiдної iнформацiї або надання неправдивої iнформацiї, створення iнших перешкод для виконання покладених на них обов’язкiв —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд десяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Тi самi дiї, вчиненi повторно протягом року пiсля накладення адмiнiстративного стягнення, —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x34bhppvddcbftxvjo0n4litsr">Стаття 188-19. Невиконання законних вимог Рахункової палати, народного депутата України

Стаття 188-19. Невиконання законних вимог народного депутата України, Рахункової палати, члена Рахункової палати

Недодержання встановлених законом строкiв надання вiдповiдi на звернення народного депутата України, надання неправдивої або неповної iнформацiї на таке звернення —

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд десяти до двадцяти п’яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цiєї статтi, за яке особу вже було пiддано адмiнiстративному стягненню, —

тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Недодержання встановлених законом строкiв надання вiдповiдi на запит народного депутата України, надання неправдивої або неповної iнформацiї на такий запит —

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною третьою цiєї статтi, за яке особу вже було пiддано адмiнiстративному стягненню, —

тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд двохсот п’ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Невиконання законних вимог Рахункової палати, члена Рахункової палати, створення перешкод у їх роботi пiд час здiйснення ними своїх повноважень, надання неправдивої або неповної iнформацiї або ненадання iнформацiї у строк, встановлений законом, —

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною п’ятою цiєї статтi, за яке особу вже було пiддано адмiнiстративному стягненню, —

тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд двохсот п’ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x53cbi7d2z5uq7jmhywmcs3y3c">Стаття 188-20. Невиконання (ухилення вiд виконання) або несвоєчасне виконання приписiв посадових осiб центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного нагляду чи розпоряджень його органiв

Стаття 188-20. Невиконання (ухилення вiд виконання) або несвоєчасне виконання приписiв посадових осiб центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного нагляду чи розпоряджень його органiв

Ухилення вiд виконання або несвоєчасне виконання приписiв посадових осiб центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного нагляду чи розпоряджень його органiв щодо усунення порушень вимог нормативно-правових актiв та нормативних документiв з питань технiчної експлуатацiї електричних станцiй i мереж, енергетичного обладнання суб’єктiв електроенергетики, суб’єктiв вiдносин у сферi теплопостачання та споживачiв електричної енергiї —

тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян вiд одного до п’яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, попередження або накладення штрафу на працiвникiв вiд одного до восьми неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, накладення штрафу на посадових осiб вiд одного до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xcy7ivlnzj37q60bkzs9r8diuj">Стаття 188-21. Ухилення вiд виконання або несвоєчасне виконання рiшень нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики

Стаття 188-21. Ухилення вiд виконання або несвоєчасне виконання рiшень нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики

Ухилення вiд виконання або несвоєчасне виконання рiшень нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, —

тягне за собою попередження або накладення штрафу на посадових осiб вiд трьох до восьми неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xeml7no4jupb30lmyybmg8qy1n">Стаття 188-22. Невиконання законних вимог посадових осiб державної санiтарно-епiдемiологiчної служби та державної служби ветеринарної медицини

Стаття 188-22. Невиконання законних вимог посадових осiб державної санiтарно-епiдемiологiчної служби та державної служби ветеринарної медицини

Невиконання законних вимог посадових осiб державної санiтарно-епiдемiологiчної служби або державної служби ветеринарної медицини щодо знищення небезпечних для споживання людиною, твариною чи для iншого використання харчових продуктiв, харчових добавок, ароматизаторiв, дiєтичних добавок та допомiжних матерiалiв для переробки харчових продуктiв —

тягне за собою накладення штрафу вiд п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xe7zhhmrhlzcwrvhluvqx1d0lu">Стаття 188-23. Перешкоджання уповноваженим особам органiв доходiв i зборiв, Пенсiйного фонду України, фондiв загальнообов’язкового державного соцiального страхування у проведеннi перевiрок

Стаття 188-23. Перешкоджання уповноваженим особам органiв доходiв i зборiв, Пенсiйного фонду України, фондiв загальнообов’язкового державного соцiального страхування у проведеннi перевiрок

Вчинення дiй, що перешкоджають уповноваженим особам органiв доходiв i зборiв у проведеннi перевiрок, пов’язаних з нарахуванням, обчисленням та сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування, уповноваженим особам органiв Пенсiйного фонду України у проведеннi перевiрок, пов’язаних з порушеннями законодавства про загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування, поданням вiдомостей, що використовуються в реєстрi застрахованих осiб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соцiального страхування, а також вчинення дiй, що перешкоджають уповноваженим особам органiв Пенсiйного фонду України, Фонду загальнообов’язкового державного соцiального страхування України на випадок безробiття, Фонду соцiального страхування України у проведеннi перевiрок щодо використання страхових коштiв у випадках, передбачених законом, —

тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд восьми до п’ятнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Тi самi дiї, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за правопорушення, зазначене у частинi першiй цiєї статтi, —

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд десяти до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x3r1pkyvzz0qo03xzubjh0b9df">Стаття 188-24. Виключена

Стаття 188-24. Виключена

<полное_название xml:id="x4y6co8wlfvl154yoaoij8hixt">Стаття 188-25. Невиконання законних вимог (приписiв) посадових осiб центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi страхового фонду документацiї

Стаття 188-25. Невиконання законних вимог (приписiв) посадових осiб центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi страхового фонду документацiї

Невиконання законних вимог (приписiв) посадових осiб центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi страхового фонду документацiї, щодо усунення порушення законодавства про страховий фонд документацiї —

тягне за собою накладення штрафу на громадян вiд п’яти до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб — вiд десяти до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x6x1dgp2tw0lkb3i3p508tlffu">Стаття 188-26. Невиконання законних вимог Головного державного фiтосанiтарного iнспектора України, головних державних фiтосанiтарних iнспекторiв, державних фiтосанiтарних iнспекторiв

Стаття 188-26. Невиконання законних вимог Головного державного фiтосанiтарного iнспектора України, головних державних фiтосанiтарних iнспекторiв, державних фiтосанiтарних iнспекторiв

Невиконання законних вимог Головного державного фiтосанiтарного iнспектора України, головних державних фiтосанiтарних iнспекторiв, державних фiтосанiтарних iнспекторiв, якi здiйснюють державний контроль за додержанням законодавства про карантин рослин, а також створення перешкод для виконання покладених на них обов’язкiв —

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян вiд одного до п’яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб — вiд трьох до семи неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xc6lcr3qlzaq35xi7yqdoy41rj">Стаття 188-27. Невиконання законних вимог iнспекторiв сiльського господарства

Стаття 188-27. Невиконання законних вимог iнспекторiв сiльського господарства

Невиконання законних вимог iнспекторiв сiльського господарства щодо усунення порушень нормативних актiв щодо експлуатацiї машин та актiв з охорони працi пiд час їх експлуатацiї або створення перешкод для дiяльностi цих органiв —

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян вiд трьох до п’яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб — вiд восьми до чотирнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x6bupaqx1ahw2r71mqx7rvxboh">Стаття 188-28. Невиконання законних вимог посадових осiб вiдповiдних пiдроздiлiв Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху

Стаття 188-28. Невиконання законних вимог посадових осiб уповноважених пiдроздiлiв Нацiональної полiцiї

Невиконання законних вимог (приписiв) уповноважених пiдроздiлiв Нацiональної полiцiї, щодо усунення порушень правил, норм i стандартiв, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, —

тягне за собою накладення штрафу вiд п’ятнадцяти до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xbttot461wuxnkgnf78d5t7f83">Стаття 188-29. Невиконання законних вимог посадових осiб нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг

Стаття 188-29. Невиконання законних вимог посадових осiб нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг

Невиконання законних вимог посадових осiб нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, щодо усунення порушень законодавства у сферi державного регулювання ринкiв фiнансових послуг або створення перешкод для виконання покладених на них обов’язкiв —

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x2fx2aatpdksf45iku0366x50i">Стаття 188-30. Ухилення вiд виконання або несвоєчасне виконання законних вимог Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку або її уповноважених осiб

Стаття 188-30. Ухилення вiд виконання або несвоєчасне виконання законних вимог Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку або її уповноважених осiб

Ухилення вiд виконання або несвоєчасне виконання посадовою особою учасника фондового ринку рiшень Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку або розпоряджень, постанов чи рiшень уповноважених осiб Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо усунення порушень законодавства на ринку цiнних паперiв —

тягне за собою накладення штрафу вiд п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Тi самi дiяння, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за одне з правопорушень, передбачених частиною першою цiєї статтi, —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд семисот п’ятдесяти до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x1ij90at8x199wfd6vpkvqlqmy">Стаття 188-31. Невиконання законних вимог посадових осiб органiв Державної служби спецiального зв’язку та захисту iнформацiї України

Стаття 188-31. Невиконання законних вимог посадових осiб органiв Державної служби спецiального зв’язку та захисту iнформацiї України

Невиконання законних вимог посадових осiб органiв Державної служби спецiального зв’язку та захисту iнформацiї України щодо усунення порушень законодавства про криптографiчний та технiчний захист державних iнформацiйних ресурсiв, або iнформацiї з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, та законодавства у сферi надання послуг електронного цифрового пiдпису, а також створення iнших перешкод для виконання покладених на них обов’язкiв —

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Тi самi дiї, вчиненi повторно протягом року пiсля накладення адмiнiстративного стягнення, —

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд ста до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x5wz3ejfl8sopcwuodcdm4n21s">Стаття 188-32. Невиконання законних вимог Вищої ради юстицiї та створених при нiй тимчасових колегiальних органiв (комiсiй) щодо надання iнформацiї

Стаття 188-32. Невиконання законних вимог Вищої ради юстицiї та створених при нiй тимчасових колегiальних органiв (комiсiй) щодо надання iнформацiї

Невиконання законних вимог Вищої ради юстицiї або члена Вищої ради юстицiї, створених при Вищiй радi юстицiї тимчасових колегiальних органiв (комiсiй) або їх членiв щодо надання iнформацiї, судової справи (її копiї), розгляд якої закiнчено, надання завiдомо неправдивої iнформацiї, а так само недодержання встановлених законом строкiв надання iнформацiї, судової справи (її копiї) Вищiй радi юстицiї або члену Вищої ради юстицiї, створеним при Вищiй радi юстицiї тимчасовим колегiальним органам (комiсiям) або їх членам —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд п’ятдесяти до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Тi самi дiї, вчиненi повторно протягом року пiсля накладення адмiнiстративного стягнення, —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд ста п’ятдесяти до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x4c5c7iaasrt5pcjgq68sxryz3">Стаття 188-33. Невиконання законних вимог посадових осiб органiв охорони культурної спадщини

Стаття 188-33. Невиконання законних вимог посадових осiб органiв охорони культурної спадщини

Невиконання законних вимог посадових осiб органiв охорони культурної спадщини щодо усунення порушень вимог законодавства про охорону культурної спадщини або створення перешкод для їх дiяльностi —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Тi самi дiї, вчиненi повторно протягом року пiсля накладення адмiнiстративного стягнення, —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд ста до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x3v72ybcxnt3uwv6ebmi47w1ld">Стаття 188-34. Невиконання законних вимог посадових осiб суб’єктiв державного фiнансового монiторингу

Стаття 188-34. Невиконання законних вимог посадових осiб суб’єктiв державного фiнансового монiторингу

Невиконання законних вимог посадових осiб суб’єктiв державного фiнансового монiторингу стосовно усунення порушень законодавства щодо запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму, або створення перешкод для виконання покладених на них обов’язкiв —

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб суб’єктiв первинного фiнансового монiторингу, громадян — суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xaxljbiczbwbrr8dw219neu7ok">Стаття 188-35. Невиконання законних вимог Вищої квалiфiкацiйної комiсiї суддiв України, Квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї прокурорiв або членiв цих органiв щодо надання iнформацiї

Стаття 188-35. Невиконання законних вимог Вищої квалiфiкацiйної комiсiї суддiв України, Квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї прокурорiв або членiв цих органiв щодо надання iнформацiї

Невиконання законних вимог Вищої квалiфiкацiйної комiсiї суддiв України, члена Вищої квалiфiкацiйної комiсiї суддiв України, Квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї прокурорiв, члена Квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї прокурорiв щодо надання iнформацiї, копiй документiв, а також порушення встановлених законодавством строкiв їх надання, надання завiдомо недостовiрної iнформацiї —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд п’ятдесяти до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Тi самi дiї, вчиненi повторно протягом року пiсля накладення адмiнiстративного стягнення, —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд ста п’ятдесяти до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x9tii3b5j5twl6drctvd1n7z3x">Стаття 188-36. Невиконання законних вимог посадових осiб нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi комунальних послуг

Стаття 188-36. Невиконання законних вимог посадових осiб нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi комунальних послуг

Несвоєчасне надання iнформацiї, необхiдної для виконання покладених на нацiональну комiсiю, що здiйснює державне регулювання у сферi комунальних послуг, завдань, —

тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб суб’єктiв природних монополiй або суб’єктiв господарювання на сумiжних ринках у сферi теплопостачання i централiзованого водопостачання та водовiдведення, перероблення та захоронення побутових вiдходiв до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Ненадання iнформацiї нацiональнiй комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi комунальних послуг, або надання завiдомо недостовiрних даних посадовими особами суб’єктiв природних монополiй або суб’єктiв господарювання на сумiжних ринках у сферi теплопостачання i централiзованого водопостачання та водовiдведення, перероблення та захоронення побутових вiдходiв —

тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб таких суб’єктiв господарювання до однiєї тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Невиконання або несвоєчасне виконання суб’єктами природних монополiй або суб’єктами господарювання на сумiжних ринках у сферi теплопостачання i централiзованого водопостачання та водовiдведення, перероблення та захоронення побутових вiдходiв рiшень нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi комунальних послуг, порушення лiцензiйних умов —

тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб таких суб’єктiв господарювання до п’яти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xeqg5i77dawk9ho846t7q7bzec">Стаття 188-37. Невиконання законних вимог посадових осiб органiв ринкового нагляду та їх територiальних органiв

Стаття 188-37. Невиконання законних вимог посадових осiб органiв ринкового нагляду та їх територiальних органiв

Невиконання законних вимог посадових осiб органiв ринкового нагляду та їх територiальних органiв щодо проведення перевiрки, ненадання їм передбаченої законодавством iнформацiї чи надання недостовiрної iнформацiї, створення iнших перешкод для виконання покладених на них обов’язкiв —

тягне за собою накладення штрафу вiд десяти до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x1fc2xckw91dkt3a5srgywn3ly">Стаття 188-38. Невиконання приписiв посадових осiб центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику з питань дозвiльної системи у сферi господарської дiяльностi

Стаття 188-38. Невиконання приписiв посадових осiб центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику з питань дозвiльної системи у сферi господарської дiяльностi

Невиконання приписiв посадових осiб центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику з питань дозвiльної системи у сферi господарської дiяльностi щодо усунення порушень порядку видачi документiв дозвiльного характеру —

тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд двадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x6jg9ynzl0qe9cikm8eljbu0fd">Стаття 188-39. Порушення законодавства у сферi захисту персональних даних

Стаття 188-39. Порушення законодавства у сферi захисту персональних даних

Неповiдомлення або несвоєчасне повiдомлення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про обробку персональних даних або про змiну вiдомостей, якi пiдлягають повiдомленню згiдно iз законом, повiдомлення неповних чи недостовiрних вiдомостей, —

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб, громадян — суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi — вiд двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Невиконання законних вимог (приписiв) Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або визначених ним посадових осiб секретарiату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо запобiгання або усунення порушень законодавства про захист персональних даних , —

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян вiд двохсот до трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб, громадян — суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi — вiд трьохсот до однiєї тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення з числа передбачених частинами першою або другою цiєї статтi, за яке особу вже було пiддано адмiнiстративному стягненню, —

тягне за собою накладення штрафу на громадян вiд трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб, громадян — суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi — вiд п’ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Недодержання встановленого законодавством про захист персональних даних порядку захисту персональних даних, що призвело до незаконного доступу до них або порушення прав суб’єкта персональних даних, —

тягне за собою накладення штрафу на громадян вiд ста до п’ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб, громадян — суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi — вiд трьохсот до однiєї тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною четвертою цiєї статтi, за яке особу вже було пiддано адмiнiстративному стягненню, —

тягне за собою накладення штрафу вiд однiєї тисячi до двох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x23j271t9xufvlymwzdxgupdqj">Стаття 188-40. Невиконання законних вимог Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Стаття 188-40. Невиконання законних вимог Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Невиконання законних вимог Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або представникiв Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, —

тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб, громадян — суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xe3gpdva0wfsmxllw3gd433byg">Стаття 188-41. Порушення законодавства про державну реєстрацiю нормативно-правових актiв

Стаття 188-41. Порушення законодавства про державну реєстрацiю нормативно-правових актiв

Неподання, несвоєчасне подання для державної реєстрацiї нормативно-правових актiв, якi вiдповiдно до закону пiдлягають державнiй реєстрацiї, направлення на виконання нормативно-правових актiв, що не пройшли державної реєстрацiї та не опублiкованi в установленому законом порядку, а також надiслання для виконання вказiвок, роз’яснень у будь-якiй формi, що встановлюють правовi норми, —

тягнуть за собою накладення штрафу на керiвникiв органiв, нормативно-правовi акти яких вiдповiдно до закону пiдлягають державнiй реєстрацiї, вiд тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x9f8n9lobpmyhe1v79jh0yz27v">Стаття 188-42. Невиконання законних вимог (приписiв) посадових осiб центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику з питань державного архiтектурно-будiвельного контролю

Стаття 188-42. Невиконання законних вимог (приписiв) посадових осiб органiв державного архiтектурно-будiвельного контролю та нагляду

Невиконання законних вимог (приписiв) посадових осiб органiв державного архiтектурно-будiвельного контролю —

тягне за собою накладення штрафу вiд трьохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Недопущення посадових осiб органiв державного архiтектурно-будiвельного контролю на об’єкти будiвництва пiд час здiйснення ними державного архiтектурно-будiвельного контролю —

тягне за собою накладення штрафу вiд трьохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Невиконання законних вимог (приписiв) головних iнспекторiв будiвельного нагляду в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi i Севастополi, виданих ними пiд час здiйснення державного архiтектурно-будiвельного нагляду, —

тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд ста п’ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x1znsfegbo1nqut14knggsfilp">Стаття 188-43. Виключена.

Стаття 188-43. Виключена.

<полное_название xml:id="x21gbq2t96j1uribjmfil2tbjv">Стаття 188-44. Невиконання законних вимог посадових осiб центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi метрологiчного нагляду

Стаття 188-44. Невиконання законних вимог посадових осiб центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi метрологiчного нагляду

Невиконання законних вимог посадових осiб центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi метрологiчного нагляду, щодо усунення порушень законодавства про метрологiю та метрологiчну дiяльнiсть або створення перешкод для їх дiяльностi, а також невиконання вимог приписiв, пов’язаних з порушенням метрологiчних вимог, —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд десяти до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x7f03pxwhnscz6464rpaisr59v">Стаття 188-45. Невиконання законних вимог посадових осiб центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi розвитку пiдприємництва

Стаття 188-45. Невиконання законних вимог посадових осiб центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi розвитку пiдприємництва

Залишення посадовою особою без розгляду подання посадових осiб центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi розвитку пiдприємництва, щодо усунення порушень закону про державний нагляд (контроль) у сферi господарської дiяльностi, а також несвоєчасне надання вiдповiдi на таке подання, неподання необхiдної iнформацiї про проведенi заходи державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi або подання недостовiрної iнформацiї, довiдок, документiв, матерiалiв, вiдомостей про такi заходи, створення перешкод у здiйсненнi посадовими особами центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi розвитку пiдприємництва, покладених на них повноважень, —

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Тi самi дiї, вчиненi повторно протягом року пiсля накладення адмiнiстративного стягнення, —

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд ста до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xbbn1y3c28mqbo37x294jkkvhp">Стаття 188-46. Невиконання законних вимог (приписiв) Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї

Стаття 188-46. Невиконання законних вимог (приписiв) Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї

Невиконання законних вимог (приписiв) Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї щодо усунення порушень законодавства про запобiгання i протидiю корупцiї, ненадання iнформацiї, документiв, а також порушення встановлених законодавством строкiв їх надання, надання завiдомо недостовiрної iнформацiї або не у повному обсязi —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Тi самi дiї, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за таке ж порушення, —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд двохсот до трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x3vn26526lwypjlvf1uw16h62w">Стаття 188-47. Порушення встановленого законом порядку отримання iнформацiї з Єдиного державного реєстру, держателем якого є Державтоiнспекцiя Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного земельного кадастру

Стаття 188-47. Порушення встановленого законом порядку отримання iнформацiї з Єдиного державного реєстру, держателем якого є Державтоiнспекцiя Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного земельного кадастру

Подання заявником завiдомо недостовiрних вiдомостей про себе пiд час реєстрацiї на офiцiйному веб-сайтi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi реєстрацiї та облiку транспортних засобiв, для отримання iнформацiї з Єдиного державного реєстру, держателем якого є Державтоiнспекцiя Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, або пiд час реєстрацiї на офiцiйному веб-сайтi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї прав, для отримання iнформацiї з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, або пiд час реєстрацiї на офiцiйному веб-сайтi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi земельних вiдносин, для отримання iнформацiї з Державного земельного кадастру, а так само подання заявником завiдомо недостовiрних вiдомостей про себе у разi запитування iнформацiї з державних реєстрiв, зазначених у цiй статтi, та Державного земельного кадастру в паперовiй формi —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд одного до трьох неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Тi самi дiї, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за одне з порушень, передбачених частиною першою цiєї статтi, —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд трьох до шести неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xjmbdjzpacukfhz1xy0jprwjg">Стаття 188-48. Невиконання законних вимог посадових осiб Нацiонального агентства України з питань виявлення, розшуку та управлiння активами, одержаними вiд корупцiйних та iнших злочинiв

Стаття 188-48. Невиконання законних вимог посадових осiб Нацiонального агентства України з питань виявлення, розшуку та управлiння активами, одержаними вiд корупцiйних та iнших злочинiв

Невиконання законних вимог посадових осiб Нацiонального агентства України з питань виявлення, розшуку та управлiння активами, одержаними вiд корупцiйних та iнших злочинiв, щодо усунення порушень законодавства у сферi управлiння активами, ненадання iнформацiї, документiв, а також порушення встановлених законодавством строкiв їх надання, надання недостовiрної iнформацiї або не в повному обсязi, а також незаконне повiдомлення третiх осiб про те, що про них збирається вiдповiдна iнформацiя, —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд двохсот п’ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Тi самi дiї, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за таке саме порушення, —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд чотирьохсот до шестисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x4op0cvfzz03i4utnwt8uhfgk3">Стаття 189. Порушення правил вiдкриття та функцiонування штемпельно-граверних майстерень

Стаття 189. Порушення правил вiдкриття та функцiонування штемпельно-граверних майстерень

Порушення правил вiдкриття та функцiонування штемпельно-граверних майстерень —

тягне за собою накладення штрафу вiд десяти до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x406zwk59h75d8pdn98oswplai">Стаття 189-1. Порушення порядку видобутку, виробництва, використання та реалiзацiї дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнного камiння

Стаття 189-1. Порушення порядку видобутку, виробництва, використання та реалiзацiї дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнного камiння

Порушення затверджених норм вилучення, норм втрат дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнного камiння у процесi видобутку, встановленого порядку облiку або вiдсутнiсть такого облiку, незабезпечення належних умов зберiгання видобутих дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнного камiння та порушення встановленого порядку їх реалiзацiї суб’єктами видобування —

тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб пiдприємств, установ i органiзацiй та громадян — суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi вiд восьми до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Порушення затверджених норм використання, норм втрат дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнного камiння, норм повернення їх у виглядi вiдходiв i брухту у процесi виробництва, встановленого порядку облiку або вiдсутнiсть такого облiку, незабезпечення належних умов зберiгання дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнного камiння встановленого порядку їх реалiзацiї, порядку збирання i здавання їх вiдходiв та брухту —

тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб пiдприємств, установ i органiзацiй та громадян — суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi вiд восьми до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x5dv4jdvt3wq3mskm2l23dir17">Стаття 189-2. Порушення правил виготовлення та порядку облiку i зберiгання печаток та штампiв, а так само виготовлення, ввезення, реалiзацiя та використання самонабiрних печаток

Стаття 189-2. Порушення правил виготовлення та порядку облiку i зберiгання печаток та штампiв, а так само виготовлення, ввезення, реалiзацiя та використання самонабiрних печаток

Порушення правил виготовлення печаток та штампiв (крiм самонабiрних), а так само виготовлення, ввезення, реалiзацiя та використання самонабiрних печаток —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд п’яти до восьми неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Порушення порядку облiку i зберiгання печаток та штампiв, що потягло за собою їх втрату, —

тягне за собою накладення штрафу вiд одного до трьох неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x5ucmpveuzm7kd4xlf0fclajfy">Стаття 189-3. Незаконне виготовлення, збут або використання державного пробiрного клейма

Стаття 189-3. Незаконне виготовлення, збут або використання державного пробiрного клейма

Незаконне виготовлення, збут або використання державного пробiрного клейма —

тягне за собою накладення штрафу вiд ста до трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за таке саме правопорушення, —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд трьохсот до однiєї тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xeap4d17hqzdqdrfp7uys0d97p">Стаття 190. Порушення громадянами порядку придбання, зберiгання, передачi iншим особам або продажу вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї

Стаття 190. Порушення громадянами порядку придбання, зберiгання, передачi iншим особам або продажу вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї

Придбання, зберiгання, передача iншим особам або продаж громадянами вогнепальної мисливської чи холодної зброї, а також пневматичної зброї калiбру понад 4,5 мiлiметра i швидкiстю польоту кулi понад 100 метрiв за секунду без вiдповiдного документу дозвiльного характеру, виданого уповноваженим державним органом —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд семи до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю зброї або без такої.

Тi самi дiї, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за одне з порушень, передбачених частиною першою цiєї статтi, —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю зброї.

<полное_название xml:id="xeci5ll49psin7ab8c1rld9ekj">Стаття 191. Порушення громадянами правил зберiгання, носiння або перевезення нагородної, вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї i бойових припасiв

Стаття 191. Порушення громадянами правил зберiгання, носiння або перевезення нагородної, вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї i бойових припасiв

Порушення правил зберiгання, носiння або перевезення нагородної, вогнепальної мисливської чи холодної зброї, а також пневматичної зброї калiбру понад 4,5 мiлiметра i швидкiстю польоту кулi понад 100 метрiв за секунду i бойових припасiв громадянами, якi мають вiдповiдний документ дозвiльного характеру, виданий уповноваженим державним органом на зберiгання зазначеної зброї, —

тягне за собою накладення штрафу вiд семи до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з оплатним вилученням зброї i бойових припасiв або без такого.

Тi самi дiї, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за одне з порушень, передбачених частиною першою цiєї статтi, —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю зброї i бойових припасiв.

<полное_название xml:id="x1za13q2745hjhi443p622xs5f">Стаття 192. Порушення громадянами строкiв реєстрацiї (перереєстрацiї) нагородної, вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї i правил взяття її на облiк

Стаття 192. Порушення громадянами строкiв реєстрацiї (перереєстрацiї) нагородної, вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї i правил взяття її на облiк

Порушення громадянами встановлених строкiв реєстрацiї (перереєстрацiї) нагородної, вогнепальної мисливської чи холодної зброї, а також пневматичної зброї калiбру понад 4,5 мiлiметра i швидкiстю польоту кулi понад 100 метрiв за секунду або правил взяття їх на облiк в уповноваженому органi Мiнiстерства внутрiшнiх справ України у разi змiни мiсця проживання —

тягне за собою попередження або накладення штрафу вiд п’яти до семи неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x96q0dwhma80z2cmcj5x13nd9c">Стаття 193. Ухилення вiд реалiзацiї вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї i бойових припасiв

Стаття 193. Ухилення вiд реалiзацiї вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї i бойових припасiв

Ухилення вiд реалiзацiї вогнепальної мисливської чи холодної зброї, а також пневматичної зброї калiбру понад 4,5 мiлiметра i швидкiстю польоту кулi понад 100 метрiв за секунду i бойових припасiв громадянами, у яких уповноваженим державним органом анульовано документ дозвiльного характеру на їх зберiгання i носiння, —

тягне за собою накладення штрафу вiд п’яти до семи неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з оплатним вилученням зброї i бойових припасiв.

<полное_название xml:id="x3oot20chu1lfbycemgh0x5cvn">Стаття 194. Порушення працiвниками торговельних пiдприємств (органiзацiй) порядку продажу вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї i бойових припасiв

Стаття 194. Порушення працiвниками торговельних пiдприємств (органiзацiй) порядку продажу вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї i бойових припасiв

Продаж працiвниками торговельних пiдприємств (органiзацiй) вогнепальної мисливської чи холодної зброї, а також пневматичної зброї калiбру понад 4,5 мiлiметра i швидкiстю польоту кулi понад 100 метрiв за секунду i бойових припасiв пiдприємствам, установам, органiзацiям та громадянам, що не мають на це вiдповiдного вiдповiдного документу дозвiльного характеру, виданого уповноваженим державним органом,

— тягне за собою накладення штрафу вiд вiд п’ятнадцяти до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Тi самi дiї, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за порушення, передбачене частиною першою цiєї статтi, —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд двадцяти до двадцяти п’яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xb7zj3cpi31kwsr7i2x8377ikk">Стаття 195. Порушення працiвниками пiдприємств, установ, органiзацiй правил зберiгання або перевезення вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї i бойових припасiв

Стаття 195. Порушення працiвниками пiдприємств, установ, органiзацiй правил зберiгання або перевезення вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї i бойових припасiв

Порушення правил зберiгання або перевезення вогнепальної чи холодної зброї, а також пневматичної зброї калiбру понад 4,5 мiлiметра i швидкiстю польоту кулi понад 100 метрiв за секунду i бойових припасiв працiвниками пiдприємств, установ, органiзацiй, вiдповiдальними за їх охорону, а так само використання ними зазначеної зброї i бойових припасiв не за призначенням —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Тi самi дiї, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за одне з порушень, передбачених частиною першою цiєї статтi, —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд п’ятнадцяти до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xdjheirexvjjvf08p95f5ux882">Стаття 195-1. Порушення порядку розробки, виготовлення, реалiзацiї спецiальних засобiв самооборони

Стаття 195-1. Порушення порядку розробки, виготовлення, реалiзацiї спецiальних засобiв самооборони

Порушення порядку розробки, виготовлення, реалiзацiї спецiальних засобiв самооборони —

тягне за собою накладення штрафу вiд трьох до п’яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю спецiальних засобiв самооборони або без такої.

Тi самi дiї, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за порушення, передбачене частиною першою цiєї статтi, —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд чотирьох до семи неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю спецiальних засобiв самооборони.

<полное_название xml:id="x7osljdfagdxzg099n2nw7q26m">Стаття 195-2. Порушення порядку придбання, зберiгання, реєстрацiї або облiку газових пiстолетiв i револьверiв та патронiв до них

Стаття 195-2. Порушення порядку придбання, зберiгання, реєстрацiї або облiку газових пiстолетiв i револьверiв та патронiв до них

Порушення порядку придбання, зберiгання, реєстрацiї або облiку газових пiстолетiв i револьверiв та патронiв до них —

тягне за собою накладення штрафу на громадян вiд одного до трьох неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю газових пiстолетiв i револьверiв та патронiв до них або без такої, а на посадових осiб — вiд двох до п’яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю газових пiстолетiв i револьверiв та патронiв до них або без такої.

Тi самi дiї, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за порушення, передбачене частиною першою цiєї статтi, —

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян вiд двох до п’яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю газових пiстолетiв i револьверiв та патронiв до них, а на посадових осiб — вiд п’яти до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю газових пiстолетiв i револьверiв та патронiв до них.

<полное_название xml:id="x84hriojrwn1quphnb9hc7yi8t">Стаття 195-3. Порушення правил застосування спецiальних засобiв самооборони

Стаття 195-3. Порушення правил застосування спецiальних засобiв самооборони

Застосування спецiальних засобiв самооборони з порушенням установлених правил —

тягне за собою накладення штрафу вiд чотирьох до семи неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю спецiальних засобiв самооборони.

Тi самi дiї, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за порушення, передбачене частиною першою цiєї статтi, —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд п’яти до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю спецiальних засобiв самооборони.

<полное_название xml:id="xc1cj8ohph2tl4w59mfgx8501y">Стаття 195-4. Порушення порядку виробництва, придбання, зберiгання чи продажу електрошокових пристроїв i спецiальних засобiв, що застосовуються правоохоронними органами

Стаття 195-4. Порушення порядку виробництва, придбання, зберiгання чи продажу електрошокових пристроїв i спецiальних засобiв, що застосовуються правоохоронними органами

Порушення порядку виробництва, придбання, зберiгання чи продажу електрошокових пристроїв i спецiальних засобiв, що застосовуються правоохоронними органами, —

тягне за собою накладення штрафу вiд чотирьох до семи неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю електрошокових пристроїв i спецiальних засобiв.

Тi самi дiї, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за одне з порушень, передбачених частиною першою цiєї статтi, —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд п’яти до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю електрошокових пристроїв i спецiальних засобiв.

<полное_название xml:id="x2xffycnuir8t1b843r2zn6vbn">Стаття 195-5. Незаконне зберiгання спецiальних технiчних засобiв негласного отримання iнформацiї

Стаття 195-5. Незаконне зберiгання спецiальних технiчних засобiв негласного отримання iнформацiї

Незаконне зберiгання спецiальних технiчних засобiв негласного отримання iнформацiї —

тягне за собою накладення штрафу на громадян вiд п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю спецiальних технiчних засобiв для зняття iнформацiї з каналiв зв’язку, iнших засобiв негласного отримання iнформацiї та на посадових осiб — вiд двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю спецiальних технiчних засобiв для зняття iнформацiї з каналiв зв’язку, iнших засобiв негласного отримання iнформацiї.

<полное_название xml:id="xcffhwrtrpiz3cb5z37vkw82m7">Стаття 195-6. Порушення порядку виробництва, зберiгання, перевезення, торгiвлi та використання пiротехнiчних засобiв

Стаття 195-6. Порушення порядку виробництва, зберiгання, перевезення, торгiвлi та використання пiротехнiчних засобiв

Порушення порядку виробництва, зберiгання, перевезення, торгiвлi та використання пiротехнiчних засобiв —

тягне за собою накладення штрафу вiд тридцяти п’яти до шiстдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю пiротехнiчних засобiв.

Тi самi дiї, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за одне з порушень, передбачених частиною першою цiєї статтi, —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд шiстдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю пiротехнiчних засобiв.

<полное_название xml:id="xazt9q9mw2woovkgsv1w02dkii">Стаття 196. Порушення правил навчання карате

Стаття 196. Порушення правил навчання карате

Порушення встановлених правил вiдкриття секцiй спортивного карате або набору до них громадян чи навчання в секцiях прийомiв, заборонених спортивними правилами, а також самовiльне, без дозволу вiдповiдних органiв, навчання прийомiв карате —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд трьох до семи неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xwrj51kernc1l9zd1lajavfr9">Стаття 197. Проживання без паспорта

Стаття 197. Проживання без паспорта громадянина України або без реєстрацiї мiсця проживання

Проживання громадян, зобов’язаних мати паспорт громадянина України, без паспорта громадянина України або за недiйсним паспортом громадянина України, а також проживання громадян без реєстрацiї мiсця проживання —

тягнуть за собою попередження.

Тi самi дiї, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за порушення, передбаченi частиною першою цiєї статтi, —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд одного до трьох неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x6noue59kl5zl8b3ftqfwy490y">Стаття 198. Умисне зiпсуття паспорта чи втрата його з необережностi

Стаття 198. Умисне зiпсуття паспорта чи втрата його з необережностi

Умисне зiпсуття паспорта чи недбале зберiгання паспорта, що спричинило його втрату —

тягне за собою попередження або накладення штрафу вiд одного до трьох неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xdjrb59qd1qtvyn76d4mhp3qyb">Стаття 199. Допущення проживання без паспорта

Стаття 199. Виключена

<полное_название xml:id="xdvlcjeo29pi96e1bj41kdjdn4">Стаття 200. Прийняття на роботу без паспорта

Стаття 200. Прийняття на роботу без паспорта

Прийняття посадовими особами пiдприємств, установ, органiзацiй на роботу громадян без паспортiв або з недiйсними паспортами, —

тягне за собою накладення штрафу в розмiрi вiд одного до трьох неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Те саме порушення, допущене посадовою особою пiсля застосування до неї протягом року заходу адмiнiстративного стягнення за такi дiї, —

тягне за собою накладення штрафу вiд десяти до чотирнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x3s04g0vyscptxvtlqxq6v68bg">Стаття 201. Незаконне вилучення паспортiв i прийняття їх у заставу

Стаття 201. Незаконне вилучення паспортiв i прийняття їх у заставу

Незаконне вилучення посадовими особами паспортiв у громадян або прийняття паспортiв у заставу —

тягне за собою попередження або накладення штрафу вiд одного до трьох неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x31aiubevq96gawxzs4fzwyefl">Стаття 202. Порушення прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску через державний кордон України або режимних правил у контрольних пунктах в’їзду-виїзду

Стаття 202. Порушення прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску через державний кордон України або режимних правил у контрольних пунктах в’їзду-виїзду

Порушення прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску через державний кордон України або режимних правил у контрольних пунктах в’їзду-виїзду —

тягне за собою накладення штрафу на громадян вiд семи до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, а на посадових осiб — вiд десяти до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x2nxrmjjaipyi5o60xbawhd6a6">Стаття 203. Порушення iноземцями та особами без громадянства правил перебування в Українi i транзитного проїзду через територiю України

Стаття 203. Порушення iноземцями та особами без громадянства правил перебування в Українi i транзитного проїзду через територiю України

Порушення iноземцями та особами без громадянства правил перебування в Українi, тобто проживання без документiв на право проживання в Українi, за недiйсними документами або документами, термiн дiї яких закiнчився, або працевлаштування без вiдповiдного дозволу на це, якщо необхiднiсть такого дозволу передбачено законодавством України, або недодержання встановленого порядку пересування i змiни мiсця проживання, або ухилення вiд виїзду з України пiсля закiнчення вiдповiдного термiну перебування, неприбуття без поважних причин до визначеного мiсця навчання або працевлаштування пiсля в’їзду в Україну у визначений строк, а так само порушення правил транзитного проїзду через територiю України, крiм порушень, передбачених частиною другою цiєї статтi, —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Недодержання iноземцями та особами без громадянства встановленого порядку реєстрацiї або порушення встановленого термiну перебування в Українi, виявленi в пунктах пропуску через державний кордон України, —

тягнуть за собою попередження або накладення штрафу вiд тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Дiя цiєї статтi не поширюється на випадки, коли iноземцi чи особи без громадянства з намiром отримати притулок чи бути визнаними в Українi бiженцями або особами, якi потребують додаткового або тимчасового захисту, пiд час в’їзду в Україну незаконно перетнули державний кордон України i перебувають на територiї України протягом часу, необхiдного для звернення iз заявою про надання притулку чи заявою про визнання бiженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, вiдповiдно до .

<полное_название xml:id="x3bx80vkfcw4h6d6nsiz5712x6">Стаття 204. Порушення порядку працевлаштування, прийняття на навчання, надання житла, реєстрацiї iноземцiв та осiб без громадянства та оформлення для них документiв

Стаття 204. Порушення порядку працевлаштування, прийняття на навчання, надання житла, реєстрацiї iноземцiв та осiб без громадянства та оформлення для них документiв

Порушення посадовими особами пiдприємств, установ i органiзацiй, незалежно вiд форм власностi, у тому числi iноземних суб’єктiв господарської дiяльностi, що дiють на територiї України, встановленого порядку працевлаштування, прийняття на навчання iноземцiв та осiб без громадянства, надання їм житла, а також iншi порушення, якщо вони будь-яким чином сприяють iноземцям та особам без громадянства в ухиленнi вiд виїзду з України пiсля закiнчення термiну перебування або спрямованi на їх незаконну реєстрацiю, оформлення документiв на проживання, —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xb0fs9932v14rdsdkumb86vfkc">Стаття 204-1. Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України

Стаття 204-1. Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України

Перетинання або спроба перетинання державного кордону України будь-яким способом поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску через державний кордон України без вiдповiдних документiв або за документами, що мiстять недостовiрнi вiдомостi про особу, чи без дозволу вiдповiдних органiв влади —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або адмiнiстративний арешт на строк до п’ятнадцяти дiб.

Тi самi дiї, вчиненi групою осiб або особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за одне з порушень, передбачених частиною першою цiєї статтi, —

тягнуть за собою накладення штрафу вiд двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Чиннiсть цiєї статтi не поширюється на випадки повернення в Україну без встановлених документiв громадян України, якi стали жертвами злочинiв, пов’язаних з торгiвлею людьми, а також на випадки прибуття в Україну iноземцiв чи осiб без громадянства з намiром отримати притулок чи бути визнаними в Українi бiженцями або особами, якi потребують додаткового захисту, якщо вони звернулися iз заявою про надання притулку чи заявою про визнання бiженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, вiдповiдно до .

<полное_название xml:id="x6gax7zfwww95qja8qa19eg1vx">Стаття 204-2. Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територiю України та виїзду з неї

Стаття 204-2. Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територiю України та виїзду з неї

Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територiю України та виїзду з неї —

тягне за собою накладення штрафу вiд ста до трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або адмiнiстративний арешт на строк до п’ятнадцяти дiб.

<полное_название xml:id="x3sv5g0n6w2d2vs3efh4ujbssb">Стаття 204-3 . Порушення порядку перемiщення товарiв до району або з району проведення антитерористичної операцiї

Стаття 204-3 . Порушення порядку перемiщення товарiв до району або з району проведення антитерористичної операцiї

<полное_название xml:id="xarl0kckybksjogyyxgyn1fkiq"/>

1. Порушення порядку перемiщення товарiв до району або з району проведення антитерористичної операцiї —

тягне за собою накладення штрафу на осiб, якi перемiщують такi товари, вiд десяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю таких товарiв.

<полное_название xml:id="xe97ctlws9vqs5bp6pukkkx9lq"/>

2. Тi самi дiї, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за порушення, передбачене частиною першою цiєї статтi, —

тягнуть за собою накладення штрафу на осiб, якi перемiщують такi товари, вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю таких товарiв.

<полное_название xml:id="x6xpq0k79lwy3d8m3t9zo8jb9m">Стаття 205. Невжиття заходiв до забезпечення своєчасної реєстрацiї iноземцiв i осiб без громадянства

Стаття 205. Невжиття заходiв до забезпечення своєчасної реєстрацiї iноземцiв i осiб без громадянства

Невжиття громадянами, якi запросили в Україну iноземцiв i осiб без гро