Сайт не оновлюється, тож текст офіційного документу може бути застарілим. Безплатна база офіційних документів завжди в АКТУАЛЬНОМУ СТАНІ за новою адресою edirshkoly.mcfr.ua

Кримінальний кодекс України від 05 квітня 2001 року № 2341-III
Додати у Вибране

Змiни, внесенi , в частинi положень, що стосуються дiяльностi приватних виконавцiв, вводяться в дiю з 5 сiчня 2017 року

КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ


Останнi змiни внесено: Закон України вiд 06.10.2016 № 1666-VIII

<полное_название xml:id="x9jf0f5a3hfn6xve9a3kl4vid">Загальна частина

Загальна частина

<полное_название xml:id="xti8sjhway675154roi05mpb7">Роздiл I. Загальнi положення

Роздiл I. Загальнi положення

<полное_название xml:id="xcyj0pffh6jpnva75xeu2m9cmo">Стаття 1. Завдання Кримiнального кодексу України

Стаття 1. Завдання Кримiнального кодексу України

<полное_название xml:id="xcwo0nh36qqlse76czxzvk6k14"/>

1. Кримiнальний кодекс України має своїм завданням правове забезпечення охорони прав i свобод людини i громадянина, власностi, громадського порядку та громадської безпеки, довкiлля, конституцiйного устрою України вiд злочинних посягань, забезпечення миру i безпеки людства, а також запобiгання злочинам.

<полное_название xml:id="x6f1ylnq8j6ofbmlbybofmkr6g"/>

2. Для здiйснення цього завдання Кримiнальний кодекс України визначає, якi суспiльно небезпечнi дiяння є злочинами та якi покарання застосовуються до осiб, що їх вчинили.

<полное_название xml:id="x7narkloqbj9qy0100trkbfgl0">Стаття 2. Пiдстава кримiнальної вiдповiдальностi

Стаття 2. Пiдстава кримiнальної вiдповiдальностi

<полное_название xml:id="xe5323jzzazt1gbrpg1o5qdaj9"/>

1. Пiдставою кримiнальної вiдповiдальностi є вчинення особою суспiльно небезпечного дiяння, яке мiстить склад злочину, передбаченого цим Кодексом.

<полное_название xml:id="x1nu74zjbf1fc38ws218t50png"/>

2. Особа вважається невинуватою у вчиненнi злочину i не може бути пiддана кримiнальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку i встановлено обвинувальним вироком суду.

<полное_название xml:id="x5f21b7it17gu5g9gd0hajuifu"/>

3. Нiхто не може бути притягнений до кримiнальної вiдповiдальностi за той самий злочин бiльше одного разу.

<полное_название xml:id="x36alzf8qxi5qc8v9aclu639im">Роздiл II. Закон про кримiнальну вiдповiдальнiсть

Роздiл II. Закон про кримiнальну вiдповiдальнiсть

<полное_название xml:id="xcwqyfn9nbzjzk7q3ztlsghuft">Стаття 3. Законодавство України про кримiнальну вiдповiдальнiсть

Стаття 3. Законодавство України про кримiнальну вiдповiдальнiсть

<полное_название xml:id="xtql72x3dc9xs9fkqy4xlfnka"/>

1. Законодавство України про кримiнальну вiдповiдальнiсть становить Кримiнальний кодекс України, який ґрунтується на та загальновизнаних принципах i нормах мiжнародного права.

<полное_название xml:id="x8zvsuzog1qrd3s6j2fkeig1fe"/>

2. Закони України про кримiнальну вiдповiдальнiсть, прийнятi пiсля набрання чинностi цим Кодексом, включаються до нього пiсля набрання ними чинностi.

<полное_название xml:id="xecllirzc28j2wces2tktvpd1k"/>

3. Злочиннiсть дiяння, а також його каранiсть та iншi кримiнально-правовi наслiдки визначаються тiльки цим Кодексом.

<полное_название xml:id="x3zis7cps1hmbvjxmkd6fu9jun"/>

4. Застосування закону про кримiнальну вiдповiдальнiсть за аналогiєю заборонено.

<полное_название xml:id="xbqbnv1he49inse211uz2px4tv"/>

5. Закони України про кримiнальну вiдповiдальнiсть повиннi вiдповiдати положенням, що мiстяться в чинних мiжнародних договорах, згоду на обов’язковiсть яких надано Верховною Радою України.

<полное_название xml:id="x5gzalmc25uct3bk8t9iwdf5p0">Стаття 4. Чиннiсть закону про кримiнальну вiдповiдальнiсть у часi

Стаття 4. Чиннiсть закону про кримiнальну вiдповiдальнiсть у часi

<полное_название xml:id="xdqg78h9g5whsct8nroqkgs2ey"/>

1. Закон про кримiнальну вiдповiдальнiсть набирає чинностi через десять днiв з дня його офiцiйного оприлюднення, якщо iнше не передбачено самим законом, але не ранiше дня його опублiкування.

<полное_название xml:id="x61o8o7ky0ihsb6clhflhn9qrh"/>

2. Злочиннiсть i каранiсть, а також iншi кримiнально-правовi наслiдки дiяння визначаються законом про кримiнальну вiдповiдальнiсть, що дiяв на час вчинення цього дiяння.

<полное_название xml:id="x2jlrd9p9tzbv877ey2lyrdkc7"/>

3. Часом вчинення злочину визнається час вчинення особою передбаченої законом про кримiнальну вiдповiдальнiсть дiї або бездiяльностi.

<полное_название xml:id="x561qx5lyop177qhc7yh24e8xq">Стаття 5. Зворотна дiя закону про кримiнальну вiдповiдальнiсть у часi

Стаття 5. Зворотна дiя закону про кримiнальну вiдповiдальнiсть у часi

<полное_название xml:id="xaeg73s2wafo237zt7ns1d7fs6"/>

1. Закон про кримiнальну вiдповiдальнiсть, що скасовує злочиннiсть дiяння, пом’якшує кримiнальну вiдповiдальнiсть або iншим чином полiпшує становище особи, має зворотну дiю у часi, тобто поширюється на осiб, якi вчинили вiдповiднi дiяння до набрання таким законом чинностi, у тому числi на осiб, якi вiдбувають покарання або вiдбули покарання, але мають судимiсть.

<полное_название xml:id="x4dgv613pod53c1sll1ph8ur0p"/>

2. Закон про кримiнальну вiдповiдальнiсть, що встановлює злочиннiсть дiяння, посилює кримiнальну вiдповiдальнiсть або iншим чином погiршує становище особи, не має зворотної дiї в часi.

<полное_название xml:id="x1rht9suy8y3z9y3hnc67pjlk"/>

3. Закон про кримiнальну вiдповiдальнiсть, що частково пом’якшує кримiнальну вiдповiдальнiсть або iншим чином полiпшує становище особи, а частково посилює кримiнальну вiдповiдальнiсть або iншим чином погiршує становище особи, має зворотну дiю у часi лише в тiй частинi, що пом’якшує кримiнальну вiдповiдальнiсть або iншим чином полiпшує становище особи.

<полное_название xml:id="x8sf6ikn4s1g955v15u2ci4o0w"/>

4. Якщо пiсля вчинення особою дiяння, передбаченого цим Кодексом, закон про кримiнальну вiдповiдальнiсть змiнювався кiлька разiв, зворотну дiю в часi має той закон, що скасовує злочиннiсть дiяння, пом’якшує кримiнальну вiдповiдальнiсть або iншим чином полiпшує становище особи.

<полное_название xml:id="x8t13srnkyq5h6k1nmw8out9p9">Стаття 6. Чиннiсть закону про кримiнальну вiдповiдальнiсть щодо злочинiв, вчинених на територiї України

Стаття 6. Чиннiсть закону про кримiнальну вiдповiдальнiсть щодо злочинiв, вчинених на територiї України

<полное_название xml:id="x6hvnwlkkz7og47kgwf6ebwbot"/>

1. Особи, якi вчинили злочини на територiї України, пiдлягають кримiнальнiй вiдповiдальностi за цим Кодексом.

<полное_название xml:id="xcoqoknfz7utpyevmpyjrttrrp"/>

2. Злочин визнається вчиненим на територiї України, якщо його було почато, продовжено, закiнчено або припинено на територiї України.

<полное_название xml:id="x7kx9sg3h5876y1nw0ignzfait"/>

3. Злочин визнається вчиненим на територiї України, якщо його виконавець або хоча б один iз спiвучасникiв дiяв на територiї України.

<полное_название xml:id="x4v5fzjbtbjvhd26oqdaztp71e"/>

4. Питання про кримiнальну вiдповiдальнiсть дипломатичних представникiв iноземних держав та iнших громадян, якi за законами України i мiжнародними договорами, згода на обов’язковiсть яких надана Верховною Радою України, не є пiдсуднi у кримiнальних справах судам України, в разi вчинення ними злочину на територiї України вирiшується дипломатичним шляхом.

<полное_название xml:id="x84fpbsof1p3jfrjbx7xq7o40y">Стаття 7. Чиннiсть закону про кримiнальну вiдповiдальнiсть щодо злочинiв, вчинених громадянами України або особами без громадянства за межами України

Стаття 7. Чиннiсть закону про кримiнальну вiдповiдальнiсть щодо злочинiв, вчинених громадянами України або особами без громадянства за межами України

<полное_название xml:id="x1ql1sadakz45lhwz28un4yoq3"/>

1. Громадяни України та особи без громадянства, що постiйно проживають в Українi, якi вчинили злочини за її межами, пiдлягають кримiнальнiй вiдповiдальностi за цим Кодексом, якщо iнше не передбачено мiжнародними договорами України, згода на обов’язковiсть яких надана Верховною Радою України.

<полное_название xml:id="x1mvw2g3jbvqe0aemsec1avdbe"/>

2. Якщо особи, зазначенi у частинi першiй цiєї статтi, за вчиненi злочини зазнали кримiнального покарання за межами України, вони не можуть бути притягненi в Українi до кримiнальної вiдповiдальностi за цi злочини.

<полное_название xml:id="xznq2urprxbl5po8248i8dxbr">Стаття 8. Чиннiсть закону про кримiнальну вiдповiдальнiсть щодо злочинiв, вчинених iноземцями або особами без громадянства за межами України

Стаття 8. Чиннiсть закону про кримiнальну вiдповiдальнiсть щодо злочинiв, вчинених iноземцями або особами без громадянства за межами України

<полное_название xml:id="x4nl19eyqt86dgrezd5ddoobey"/>

1. Іноземцi або особи без громадянства, що не проживають постiйно в Українi, якi вчинили злочини за її межами, пiдлягають в Українi вiдповiдальностi за цим Кодексом у випадках, передбачених мiжнародними договорами або якщо вони вчинили передбаченi цим Кодексом тяжкi або особливо тяжкi злочини проти прав i свобод громадян України або iнтересiв України.

<полное_название xml:id="x8mx1r8swxgmqnrk6g93erxezr"/>

2. Іноземцi або особи без громадянства, що не проживають постiйно в Українi, також пiдлягають в Українi вiдповiдальностi згiдно з цим Кодексом, якщо вони за межами України вчинили у спiвучастi iз службовими особами, якi є громадянами України, будь-який iз злочинiв, передбачених у статтях 368, 368-3, 368-4, 369 i 369-2 цього Кодексу, або якщо вони пропонували, обiцяли, надали неправомiрну вигоду таким службовим особам, або прийняли пропозицiю, обiцянку неправомiрної вигоди чи одержали вiд них таку вигоду.

<полное_название xml:id="xnp1r6fh3fz30t7ipgt149vav">Стаття 9. Правовi наслiдки засудження особи за межами України

Стаття 9. Правовi наслiдки засудження особи за межами України

<полное_название xml:id="xcyr8cx890o6yqcpht402cpv5z"/>

1. Вирок суду iноземної держави може бути врахований, якщо громадянин України, iноземець або особа без громадянства були засудженi за злочин, вчинений за межами України, та знову вчинили злочин на територiї України.

<полное_название xml:id="x6nqby0e427yyean56ddtp6w6j"/>

2. Вiдповiдно до частини першої цiєї статтi рецидив злочинiв, невiдбуте покарання або iншi правовi наслiдки вироку суду iноземної держави враховуються при квалiфiкацiї нового злочину, призначеннi покарання, звiльненнi вiд кримiнальної вiдповiдальностi або покарання.

<полное_название xml:id="x2bexgbgsxtyf06a85ykrfefem">Стаття 10. Видача особи, яка обвинувачується у вчиненнi злочину, та особи, яка засуджена за вчинення злочину

Стаття 10. Видача особи, яка обвинувачується у вчиненнi злочину, та особи, яка засуджена за вчинення злочину

<полное_название xml:id="x618ovjjatvdxrwx7h6r4tt6uv"/>

1. Громадяни України, якi вчинили злочини поза межами України, не можуть бути виданi iноземнiй державi для притягнення до кримiнальної вiдповiдальностi та вiддання до суду.

<полное_название xml:id="x2k5gli9ki4t2xqx3luctgb3ro"/>

2. Іноземцi та особи без громадянства, якi вчинили злочини поза межами України i перебувають на територiї України, можуть бути виданi iноземнiй державi для притягнення до кримiнальної вiдповiдальностi i вiддання до суду.

<полное_название xml:id="xaqji853moewvid7sv7gmir1a4"/>

3. Україна може перейняти кримiнальне провадження, в якому судовими органами iноземної держави не ухвалено вирок, щодо громадян України та iноземцiв, якi вчинили злочини за межами України i перебувають на територiї України, але якi не можуть бути виданi iноземнiй державi або у видачi яких вiдмовлено, якщо дiяння, у зв’язку з яким запитується передача кримiнального провадження, згiдно з цим Кодексом визнається злочином.

<полное_название xml:id="x6t2nugemu45i75od6vxref365"/>

4. Виконання в Українi вироку iноземного суду чи мiжнародної судової установи можливо, якщо дiяння, внаслiдок вчинення якого було ухвалено вирок, згiдно з цим Кодексом визнається злочином або було б злочином у разi його вчинення на територiї України.

<полное_название xml:id="x4494z7clwy1qdll4ahb4y5pkz">Роздiл III. Злочин, його види та стадiї

Роздiл III. Злочин, його види та стадiї

<полное_название xml:id="x9j0xswsnrfyyiwjl6lax0bm8s">Стаття 11. Поняття злочину

Стаття 11. Поняття злочину

<полное_название xml:id="x3r4zwojjhy5fan49wxu3oc6yo"/>

1. Злочином є передбачене цим Кодексом суспiльно небезпечне винне дiяння (дiя або бездiяльнiсть), вчинене суб’єктом злочину.

<полное_название xml:id="xf09aidriy7pzzkdwiuq4mpcq3"/>

2. Не є злочином дiя або бездiяльнiсть, яка хоча формально i мiстить ознаки будь-якого дiяння, передбаченого цим Кодексом, але через малозначнiсть не становить суспiльної небезпеки, тобто не заподiяла i не могла заподiяти iстотної шкоди фiзичнiй чи юридичнiй особi, суспiльству або державi.

<полное_название xml:id="xdby5cy0axshe6j9o44zl9u4lh">Стаття 12. Класифiкацiя злочинiв

Стаття 12. Класифiкацiя злочинiв

<полное_название xml:id="xeh07jlqjyqw4ipyj75o5zdwxu"/>

1. Залежно вiд ступеня тяжкостi злочини подiляються на злочини невеликої тяжкостi, середньої тяжкостi, тяжкi та особливо тяжкi.

<полное_название xml:id="x7a6dg7cvsfzvcufkoxk393v3g"/>

2. Злочином невеликої тяжкостi є злочин, за який передбачене покарання у видi позбавлення волi на строк не бiльше двох рокiв, або iнше, бiльш м’яке покарання за винятком основного покарання у видi штрафу в розмiрi понад три тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x6qjthkkeliox1ghsmuvjniugs"/>

3. Злочином середньої тяжкостi є злочин, за який передбачене основне покарання у видi штрафу в розмiрi не бiльше десяти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавлення волi на строк не бiльше п’яти рокiв.

<полное_название xml:id="x4o7gd7jl96cmz5w17k4wubni7"/>

4. Тяжким злочином є злочин, за який передбачене основне покарання у видi штрафу в розмiрi не бiльше двадцяти п’яти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавлення волi на строк не бiльше десяти рокiв.

<полное_название xml:id="x2etcgw4heg1xr10o1i2jd6iaw"/>

5. Особливо тяжким злочином є злочин, за який передбачене основне покарання у видi штрафу в розмiрi понад двадцять п’ять тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, позбавлення волi на строк понад десять рокiв або довiчного позбавлення волi.

<полное_название xml:id="xevthof678csw3noq4p4bielgf"/>

6. Ступiнь тяжкостi злочину, за вчинення якого передбачене одночасно основне покарання у видi штрафу та позбавлення волi, визначається виходячи зi строку покарання у видi позбавлення волi, передбаченого за вiдповiдний злочин.

<полное_название xml:id="xbuxmvw5sgzoxqlx5kgomo9omd">Стаття 13. Закiнчений та незакiнчений злочини

Стаття 13. Закiнчений та незакiнчений злочини

<полное_название xml:id="x7gl981kp7f11c9iew6cnsu1x4"/>

1. Закiнченим злочином визнається дiяння, яке мiстить усi ознаки складу злочину, передбаченого вiдповiдною статтею Особливої частини цього Кодексу.

<полное_название xml:id="x1vn9g3cp0zox6z5ysaj3xu8p6"/>

2. Незакiнченим злочином є готування до злочину та замах на злочин.

<полное_название xml:id="x8qvityhqgiedfivr7d4n74iwb">Стаття 14. Готування до злочину

Стаття 14. Готування до злочину

<полное_название xml:id="xylf2pppbdv7y7xt6odlehrlh"/>

1. Готуванням до злочину є пiдшукування або пристосування засобiв чи знарядь, пiдшукування спiвучасникiв або змова на вчинення злочину, усунення перешкод, а також iнше умисне створення умов для вчинення злочину.

<полное_название xml:id="x6pmpsdjrd7z4g7cdam9v738wb"/>

2. Готування до злочину невеликої тяжкостi не тягне за собою кримiнальної вiдповiдальностi.

<полное_название xml:id="x7546jmknz2wvuxbrp3v0r027i">Стаття 15. Замах на злочин

Стаття 15. Замах на злочин

<полное_название xml:id="x5dr5nu8asyayr68qew3i7pvl"/>

1. Замахом на злочин є вчинення особою з прямим умислом дiяння (дiї або бездiяльностI), безпосередньо спрямованого на вчинення злочину, передбаченого вiдповiдною статтею Особливої частини цього Кодексу, якщо при цьому злочин не було доведено до кiнця з причин, що не залежали вiд її волi.

<полное_название xml:id="x40swespnegv2xkq2vnt9ab4to"/>

2. Замах на вчинення злочину є закiнченим, якщо особа виконала усi дiї, якi вважала необхiдними для доведення злочину до кiнця, але злочин не було закiнчено з причин, якi не залежали вiд її волi.

<полное_название xml:id="x2gfefst7q4t3lmqatuk9rt9fh"/>

3. Замах на вчинення злочину є незакiнченим, якщо особа з причин, що не залежали вiд її волi, не вчинила усiх дiй, якi вважала необхiдними для доведення злочину до кiнця.

<полное_название xml:id="x5wpq0l1jxgr7m2vog93yfd5zd">Стаття 16. Кримiнальна вiдповiдальнiсть за незакiнчений злочин

Стаття 16. Кримiнальна вiдповiдальнiсть за незакiнчений злочин

Кримiнальна вiдповiдальнiсть за готування до злочину i замах на злочин настає за статтею 14 або 15 i за тiєю статтею Особливої частини цього Кодексу, яка передбачає вiдповiдальнiсть за закiнчений злочин.

<полное_название xml:id="x9pvzdewfrdlnq6pjul68j73nv">Стаття 17. Добровiльна вiдмова при незакiнченому злочинi

Стаття 17. Добровiльна вiдмова при незакiнченому злочинi

<полное_название xml:id="xd60oechfteecoy8t83zpf0xdd"/>

1. Добровiльною вiдмовою є остаточне припинення особою за своєю волею готування до злочину або замаху на злочин, якщо при цьому вона усвiдомлювала можливiсть доведення злочину до кiнця.

<полное_название xml:id="xbjtm1zgokgbtpfj5i28lsqw5l"/>

2. Особа, яка добровiльно вiдмовилася вiд доведення злочину до кiнця, пiдлягає кримiнальнiй вiдповiдальностi лише в тому разi, якщо фактично вчинене нею дiяння мiстить склад iншого злочину.

<полное_название xml:id="xayguyli33sfjm8yhvwxwyis1n">Роздiл IV. Особа, яка пiдлягає кримiнальнiй вiдповiдальностi (суб’єкт злочину)

Роздiл IV. Особа, яка пiдлягає кримiнальнiй вiдповiдальностi (суб’єкт злочину)

<полное_название xml:id="x30kpp6bcz9tu3nwjvf4t55tka">Стаття 18. Суб’єкт злочину

Стаття 18. Суб’єкт злочину

<полное_название xml:id="xa7swoiw2zhs3oxhbzayi5m757"/>

1. Суб’єктом злочину є фiзична осудна особа, яка вчинила злочин у вiцi, з якого вiдповiдно до цього Кодексу може наставати кримiнальна вiдповiдальнiсть.

<полное_название xml:id="xbwue8hzk6u0iiat0gp3atgal7"/>

2. Спецiальним суб’єктом злочину є фiзична осудна особа, яка вчинила у вiцi, з якого може наставати кримiнальна вiдповiдальнiсть, злочин, суб’єктом якого може бути лише певна особа.

<полное_название xml:id="x5hjonm1uwu9r99t7ct3ukyzmr"/>

3. Службовими особами є особи, якi постiйно, тимчасово чи за спецiальним повноваженням здiйснюють функцiї представникiв влади чи мiсцевого самоврядування, а також постiйно чи тимчасово обiймають в органах державної влади, органах мiсцевого самоврядування, на пiдприємствах, в установах чи органiзацiях посади, пов’язанi з виконанням органiзацiйно-розпорядчих чи адмiнiстративно-господарських функцiй, або виконують такi функцiї за спецiальним повноваженням, яким особа надiляється повноважним органом державної влади, органом мiсцевого самоврядування, центральним органом державного управлiння iз спецiальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою пiдприємства, установи, органiзацiї, судом або законом.

<полное_название xml:id="x2amv7mzgck50mzr1vi7d5s25k"/>

4. Службовими особами також визнаються посадовi особи iноземних держав (особи, якi обiймають посади в законодавчому, виконавчому або судовому органi iноземної держави, у тому числi присяжнi засiдателi, iншi особи, якi здiйснюють функцiї держави для iноземної держави, зокрема для державного органу або державного пiдприємства), iноземнi третейськi суддi, особи, уповноваженi вирiшувати цивiльнi, комерцiйнi або трудовi спори в iноземних державах у порядку, альтернативному судовому, посадовi особи мiжнародних органiзацiй (працiвники мiжнародної органiзацiї чи будь-якi iншi особи, уповноваженi такою органiзацiєю дiяти вiд її iменI), а також члени мiжнародних парламентських асамблей, учасником яких є Україна, та суддi i посадовi особи мiжнародних судiв.

<полное_название xml:id="xd8rq492t3vt0fydos4phxglj1">Стаття 19. Осуднiсть

Стаття 19. Осуднiсть

<полное_название xml:id="x9e3njeewab4rtgg17gpon9bke"/>

1. Осудною визнається особа, яка пiд час вчинення злочину могла усвiдомлювати свої дiї (бездiяльнiсть) i керувати ними.

<полное_название xml:id="xawpfiqc85cx4cjksqanq45b2q"/>

2. Не пiдлягає кримiнальнiй вiдповiдальностi особа, яка пiд час вчинення суспiльно небезпечного дiяння, передбаченого цим Кодексом, перебувала в станi неосудностi, тобто не могла усвiдомлювати свої дiї (бездiяльнiсть) або керувати ними внаслiдок хронiчного психiчного захворювання, тимчасового розладу психiчної дiяльностi, недоумства або iншого хворобливого стану психiки. До такої особи за рiшенням суду можуть бути застосованi примусовi заходи медичного характеру.

<полное_название xml:id="xcgsi86guyoppt8sa3neskjrvk"/>

3. Не пiдлягає покаранню особа, яка вчинила злочин у станi осудностi, але до постановлення вироку захворiла на психiчну хворобу, що позбавляє її можливостi усвiдомлювати свої дiї (бездiяльнiсть) або керувати ними. До такої особи за рiшенням суду можуть застосовуватися примусовi заходи медичного характеру, а пiсля одужання така особа може пiдлягати покаранню.

<полное_название xml:id="x8xfi70gkvc4x4wxz2hz0re2t6">Стаття 20. Обмежена осуднiсть

Стаття 20. Обмежена осуднiсть

<полное_название xml:id="xk4j4i3sa8n1k0qbqy4r5i539"/>

1. Пiдлягає кримiнальнiй вiдповiдальностi особа, визнана судом обмежено осудною, тобто така, яка пiд час вчинення злочину, через наявний у неї психiчний розлад, не була здатна повною мiрою усвiдомлювати свої дiї (бездiяльнiсть) та (або) керувати ними.

<полное_название xml:id="xdnmo8da56bx6xbpx5bzx4mfui"/>

2. Визнання особи обмежено осудною враховується судом при призначеннi покарання i може бути пiдставою для застосування примусових заходiв медичного характеру.

<полное_название xml:id="x88w3xqfpwfnccco503t1thp8m">Стаття 21. Кримiнальна вiдповiдальнiсть за злочини, вчиненi у станi сп’янiння внаслiдок вживання алкоголю, наркотичних засобiв або iнших одурманюючих речовин

Стаття 21. Кримiнальна вiдповiдальнiсть за злочини, вчиненi у станi сп’янiння внаслiдок вживання алкоголю, наркотичних засобiв або iнших одурманюючих речовин

Особа, яка вчинила злочин у станi сп’янiння внаслiдок вживання алкоголю, наркотичних засобiв або iнших одурманюючих речовин, пiдлягає кримiнальнiй вiдповiдальностi.

<полное_название xml:id="x3im48bxqpehh2n09mtzps4yhx">Стаття 22. Вiк, з якого може наставати кримiнальна вiдповiдальнiсть

Стаття 22. Вiк, з якого може наставати кримiнальна вiдповiдальнiсть

<полное_название xml:id="x4p920ikxnx3p2vngtmjasdptj"/>

1. Кримiнальнiй вiдповiдальностi пiдлягають особи, яким до вчинення злочину виповнилося шiстнадцять рокiв.

<полное_название xml:id="xg3r38hom6ro9abrqawh5w3bx"/>

2. Особи, що вчинили злочини у вiцi вiд чотирнадцяти до шiстнадцяти рокiв, пiдлягають кримiнальнiй вiдповiдальностi лише за умисне вбивство (статтi 115–117), посягання на життя державного чи громадського дiяча, працiвника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку i державного кордону або вiйськовослужбовця, суддi, народного засiдателя чи присяжного у зв’язку з їх дiяльнiстю, пов’язаною iз здiйсненням правосуддя, захисника чи представника особи у зв’язку з дiяльнiстю, пов’язаною з наданням правової допомоги, представника iноземної держави (статтi 112, 348, 379, 400, 443), умисне тяжке тiлесне ушкодження (стаття 121, частина третя статей 345, 346, 350, 377, 398), умисне середньої тяжкостi тiлесне ушкодження (стаття 122, частина друга статей 345, 346, 350, 377, 398), диверсiю (стаття 113), бандитизм (стаття 257), терористичний акт (стаття 258), захоплення заручникiв (статтi 147 i 349), зґвалтування (стаття 152), насильницьке задоволення статевої пристрастi неприродним способом (стаття 153), крадiжку (стаття 185, частина перша статей 262, 308), грабiж (статтi 186, 262, 308), розбiй (стаття 187, частина третя статей 262, 308), вимагання (статтi 189, 262, 308), умисне знищення або пошкодження майна (частина друга статей 194, 347, 352, 378, частини друга та третя статтi 399), пошкодження шляхiв сполучення i транспортних засобiв (стаття 277), угон або захоплення залiзничного рухомого складу, повiтряного, морського чи рiчкового судна (стаття 278), незаконне заволодiння транспортним засобом (частини друга, третя статтi 289), хулiганство (стаття 296).

<полное_название xml:id="x5mdbkiieji2w1xpllahl8cedt">Роздiл V. Вина та її форми

Роздiл V. Вина та її форми

<полное_название xml:id="xe1w4z0w2l8i4du6305fraig4h">Стаття 23. Вина

Стаття 23. Вина

Виною є психiчне ставлення особи до вчинюваної дiї чи бездiяльностi, передбаченої цим Кодексом, та її наслiдкiв, виражене у формi умислу або необережностi.

<полное_название xml:id="x82m2lx4mp1x5d06lhuyjf4tz">Стаття 24. Умисел i його види

Стаття 24. Умисел i його види

<полное_название xml:id="x1g8tdxdq1bas9pdm7odbqyrul"/>

1. Умисел подiляється на прямий i непрямий.

<полное_название xml:id="xbz95i34ypl5j0ykwciv2tde0"/>

2. Прямим є умисел, якщо особа усвiдомлювала суспiльно небезпечний характер свого дiяння (дiї або бездiяльностI), передбачала його суспiльно небезпечнi наслiдки i бажала їх настання.

<полное_название xml:id="x2cw5zbwnz9r4st3q3o1bovbhw"/>

3. Непрямим є умисел, якщо особа усвiдомлювала суспiльно небезпечний характер свого дiяння (дiї або бездiяльностI), передбачала його суспiльно небезпечнi наслiдки i хоча не бажала, але свiдомо припускала їх настання.

<полное_название xml:id="x4kq369rwtfmw9srj0v8qkbbej">Стаття 25. Необережнiсть та її види

Стаття 25. Необережнiсть та її види

<полное_название xml:id="xbk7345qw8mhn57squdr16wcd7"/>

1. Необережнiсть подiляється на злочинну самовпевненiсть та злочинну недбалiсть.

<полное_название xml:id="x2y0lnvj74ah457zb50dcu55cv"/>

2. Необережнiсть є злочинною самовпевненiстю, якщо особа передбачала можливiсть настання суспiльно небезпечних наслiдкiв свого дiяння (дiї або бездiяльностI), але легковажно розраховувала на їх вiдвернення.

<полное_название xml:id="x42rgo059ei16k5a6dx2dffzv7"/>

3. Необережнiсть є злочинною недбалiстю, якщо особа не передбачала можливостi настання суспiльно небезпечних наслiдкiв свого дiяння (дiї або бездiяльностI), хоча повинна була i могла їх передбачити.

<полное_название xml:id="x581zm78fle474agl3zj783ny5">Роздiл VI. Спiвучасть у злочинi

Роздiл VI. Спiвучасть у злочинi

<полное_название xml:id="xtdur52ofc0p0km408h4fivoe">Стаття 26. Поняття спiвучастi

Стаття 26. Поняття спiвучастi

Спiвучастю у злочинi є умисна спiльна участь декiлькох суб’єктiв злочину у вчиненнi умисного злочину.

<полное_название xml:id="x3llkmm0ghk3t4cnrm4bzr957h">Стаття 27. Види спiвучасникiв

Стаття 27. Види спiвучасникiв

<полное_название xml:id="x3mkxfa27k4bnnd1d1so6tfpt2"/>

1. Спiвучасниками злочину, поряд iз виконавцем, є органiзатор, пiдбурювач та пособник.

<полное_название xml:id="xjgzbof376qrepr7na3ofc15u"/>

2. Виконавцем (спiввиконавцем) є особа, яка у спiвучастi з iншими суб’єктами злочину безпосередньо чи шляхом використання iнших осiб, що вiдповiдно до закону не пiдлягають кримiнальнiй вiдповiдальностi за скоєне, вчинила злочин, передбачений цим Кодексом.

<полное_название xml:id="xdh25ua1zcxbdkb922g7ce1muy"/>

3. Органiзатором є особа, яка органiзувала вчинення злочину (злочинiв) або керувала його (їх) пiдготовкою чи вчиненням. Органiзатором також є особа, яка утворила органiзовану групу чи злочинну органiзацiю або керувала нею, або особа, яка забезпечувала фiнансування чи органiзовувала приховування злочинної дiяльностi органiзованої групи або злочинної органiзацiї.

<полное_название xml:id="x48pnysfb6qinjj3tajroqusw6"/>

4. Пiдбурювачем є особа, яка умовлянням, пiдкупом, погрозою, примусом або iншим чином схилила iншого спiвучасника до вчинення злочину.

<полное_название xml:id="xc5zgf836sxy5tp1k7y1vmg5dh"/>

5. Пособником є особа, яка порадами, вказiвками, наданням засобiв чи знарядь або усуненням перешкод сприяла вчиненню злочину iншими спiвучасниками, а також особа, яка заздалегiдь обiцяла переховати злочинця, знаряддя чи засоби вчинення злочину, слiди злочину чи предмети, здобутi злочинним шляхом, придбати чи збути такi предмети, або iншим чином сприяти приховуванню злочину.

<полное_название xml:id="x5pil8uvrxde3df80r84fen5n9"/>

6. Не є спiвучастю не обiцяне заздалегiдь переховування злочинця, знарядь i засобiв вчинення злочину, слiдiв злочину чи предметiв, здобутих злочинним шляхом, або придбання чи збут таких предметiв. Особи, якi вчинили цi дiяння, пiдлягають кримiнальнiй вiдповiдальностi лише у випадках, передбачених статтями 198 та 396 цього Кодексу.

<полное_название xml:id="x5r9ehrdmb8d352wts4y7s7tu6"/>

7. Не є спiвучастю обiцяне до закiнчення вчинення злочину неповiдомлення про достовiрно вiдомий пiдготовлюваний або вчинюваний злочин. Такi особи пiдлягають кримiнальнiй вiдповiдальностi лише у випадках, коли вчинене ними дiяння мiстить ознаки iншого злочину.

<полное_название xml:id="x64cyximrtayr037h1x9wfe2nl">Стаття 28. Вчинення злочину групою осiб, групою осiб за попередньою змовою, органiзованою групою або злочинною органiзацiєю

Стаття 28. Вчинення злочину групою осiб, групою осiб за попередньою змовою, органiзованою групою або злочинною органiзацiєю

<полное_название xml:id="xagv9psfdr85ddlhqn7vz6x7uh"/>

1. Злочин визнається таким, що вчинений групою осiб, якщо у ньому брали участь декiлька (два або бiльше) виконавцiв без попередньої змови мiж собою.

<полное_название xml:id="x2kochtqvq28s81zioutxmjkoe"/>

2. Злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осiб, якщо його спiльно вчинили декiлька осiб (двi або бiльше), якi заздалегiдь, тобто до початку злочину, домовилися про спiльне його вчинення.

<полное_название xml:id="x209tnkcndvrlo6rm4wn5hme5j"/>

3. Злочин визнається вчиненим органiзованою групою, якщо в його готуваннi або вчиненнi брали участь декiлька осiб (три i бiльше), якi попередньо зорганiзувалися у стiйке об’єднання для вчинення цього та iншого (iнших) злочинiв, об’єднаних єдиним планом з розподiлом функцiй учасникiв групи, спрямованих на досягнення цього плану, вiдомого всiм учасникам групи.

<полное_название xml:id="x49pnql5fg2v7n1k92h7jinyh"/>

4. Злочин визнається вчиненим злочинною органiзацiєю, якщо вiн скоєний стiйким iєрархiчним об’єднанням декiлькох осiб (п’ять i бiльше), члени якого або структурнi частини якого за попередньою змовою зорганiзувалися для спiльної дiяльностi з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинiв учасниками цiєї органiзацiї, або керiвництва чи координацiї злочинної дiяльностi iнших осiб, або забезпечення функцiонування як самої злочинної органiзацiї, так i iнших злочинних груп.

<полное_название xml:id="x4md3z3bgpdn3mx7j6aebdtgvm">Стаття 29. Кримiнальна вiдповiдальнiсть спiвучасникiв

Стаття 29. Кримiнальна вiдповiдальнiсть спiвучасникiв

<полное_название xml:id="x3fg3dh95xdpadhn13himx95g0"/>

1. Виконавець (спiввиконавець) пiдлягає кримiнальнiй вiдповiдальностi за статтею Особливої частини цього Кодексу, яка передбачає вчинений ним злочин.

<полное_название xml:id="x3jopjeie396ai01qgv91mdtqu"/>

2. Органiзатор, пiдбурювач та пособник пiдлягають кримiнальнiй вiдповiдальностi за вiдповiдною частиною статтi 27 i тiєю статтею (частиною статтI) Особливої частини цього Кодексу, яка передбачає злочин, вчинений виконавцем.

<полное_название xml:id="x5pp7xtlop1qybps29erqaygw5"/>

3. Ознаки, що характеризують особу окремого спiвучасника злочину, ставляться в вину лише цьому спiвучасниковi. Іншi обставини, що обтяжують вiдповiдальнiсть i передбаченi у статтях Особливої частини цього Кодексу як ознаки злочину, що впливають на квалiфiкацiю дiй виконавця, ставляться в вину лише спiвучаснику, який усвiдомлював цi обставини.

<полное_название xml:id="x6q9z6h05zgkkcbdwx25h0edb0"/>

4. У разi вчинення виконавцем незакiнченого злочину iншi спiвучасники пiдлягають кримiнальнiй вiдповiдальностi за спiвучасть у незакiнченому злочинi.

<полное_название xml:id="x2j8gs2astmwfrfmhnkmc9ncmb"/>

5. Спiвучасники не пiдлягають кримiнальнiй вiдповiдальностi за дiяння, вчинене виконавцем, якщо воно не охоплювалося їхнiм умислом.

<полное_название xml:id="x34ae3x1iy84crtz2hf4vghvdb">Стаття 30. Кримiнальна вiдповiдальнiсть органiзаторiв та учасникiв органiзованої групи чи злочинної органiзацiї

Стаття 30. Кримiнальна вiдповiдальнiсть органiзаторiв та учасникiв органiзованої групи чи злочинної органiзацiї

<полное_название xml:id="xbpm4xukyh7m9albs5dd1635js"/>

1. Органiзатор органiзованої групи чи злочинної органiзацiї пiдлягає кримiнальнiй вiдповiдальностi за всi злочини, вчиненi органiзованою групою чи злочинною органiзацiєю, якщо вони охоплювалися його умислом.

<полное_название xml:id="x5jfyq0n6tg90lv70vysfqtdel"/>

2. Іншi учасники органiзованої групи чи злочинної органiзацiї пiдлягають кримiнальнiй вiдповiдальностi за злочини, у пiдготовцi або вчиненнi яких вони брали участь, незалежно вiд тiєї ролi, яку виконував у злочинi кожен iз них.

<полное_название xml:id="x9ylpx73rc2kzk5brqwfwhlnib">Стаття 31. Добровiльна вiдмова спiвучасникiв

Стаття 31. Добровiльна вiдмова спiвучасникiв

<полное_название xml:id="xa5alarawnfuwcizxhvgwob0c5"/>

1. У разi добровiльної вiдмови вiд вчинення злочину виконавець (спiввиконавець) не пiдлягає кримiнальнiй вiдповiдальностi за наявностi умов, передбачених статтею 17 цього Кодексу. У цьому випадку iншi спiвучасники пiдлягають кримiнальнiй вiдповiдальностi за готування до того злочину або замах на той злочин, вiд вчинення якого добровiльно вiдмовився виконавець.

<полное_название xml:id="x5z72dt24tmovniydsa3x6xr56"/>

2. Не пiдлягають кримiнальнiй вiдповiдальностi при добровiльнiй вiдмовi органiзатор, пiдбурювач чи пособник, якщо вони вiдвернули вчинення злочину або своєчасно повiдомили вiдповiднi органи державної влади про злочин, що готується або вчиняється. Добровiльною вiдмовою пособника є також ненадання ним засобiв чи знарядь вчинення злочину або неусунення перешкод вчиненню злочину.

<полное_название xml:id="x3f1cc6szscqui8ob9h71xo6u4"/>

3. У разi добровiльної вiдмови будь-кого iз спiвучасникiв виконавець пiдлягає кримiнальнiй вiдповiдальностi за готування до злочину або за замах на злочин, залежно вiд того, на якiй iз цих стадiй його дiяння було припинено.

<полное_название xml:id="x293n37fr6bygm6c1cvgfp2fsx">Роздiл VII. Повторнiсть, сукупнiсть та рецидив злочинiв

Роздiл VII. Повторнiсть, сукупнiсть та рецидив злочинiв

<полное_название xml:id="x41k1rcnml2fwqov3gpdqhkx97">Стаття 32. Повторнiсть злочинiв

Стаття 32. Повторнiсть злочинiв

<полное_название xml:id="x8e7sycnqmqgre991sjosuizem"/>

1. Повторнiстю злочинiв визнається вчинення двох або бiльше злочинiв, передбачених тiєю самою статтею або частиною статтi Особливої частини цього Кодексу.

<полное_название xml:id="xevzro8a8f7em9zf2br6trtfos"/>

2. Повторнiсть, передбачена частиною першою цiєї статтi, вiдсутня при вчиненнi продовжуваного злочину, який складається з двох або бiльше тотожних дiянь, об’єднаних єдиним злочинним намiром.

<полное_название xml:id="x8pdsadmcfsazutupyxa6y630s"/>

3. Вчинення двох або бiльше злочинiв, передбачених рiзними статтями цього Кодексу, визнається повторним лише у випадках, передбачених в Особливiй частинi цього Кодексу.

<полное_название xml:id="xbgkyuhdvttb9zaxowyeqstkc8"/>

4. Повторнiсть вiдсутня, якщо за ранiше вчинений злочин особу було звiльнено вiд кримiнальної вiдповiдальностi за пiдставами, встановленими законом, або якщо судимiсть за цей злочин було погашено або знято.

<полное_название xml:id="x4bv66588hl1dnj272bo6855zr">Стаття 33. Сукупнiсть злочинiв

Стаття 33. Сукупнiсть злочинiв

<полное_название xml:id="x13v5m3reh9bck3bwheqty7ech"/>

1. Сукупнiстю злочинiв визнається вчинення особою двох або бiльше злочинiв, передбачених рiзними статтями або рiзними частинами однiєї статтi Особливої частини цього Кодексу, за жоден з яких її не було засуджено. При цьому не враховуються злочини, за якi особу було звiльнено вiд кримiнальної вiдповiдальностi за пiдставами, встановленими законом.

<полное_название xml:id="x39zfqzpb0nv8z6b90611p0yxp"/>

2. При сукупностi злочинiв кожен з них пiдлягає квалiфiкацiї за вiдповiдною статтею або частиною статтi Особливої частини цього Кодексу.

<полное_название xml:id="xccsommaclfhdap4w06b2cso9h">Стаття 34. Рецидив злочинiв

Стаття 34. Рецидив злочинiв

Рецидивом злочинiв визнається вчинення нового умисного злочину особою, яка має судимiсть за умисний злочин.

<полное_название xml:id="x2r4il2ss10zlsasfaqfbe2uyk">Стаття 35. Правовi наслiдки повторностi, сукупностi та рецидиву злочинiв

Стаття 35. Правовi наслiдки повторностi, сукупностi та рецидиву злочинiв

Повторнiсть, сукупнiсть та рецидив злочинiв враховуються при квалiфiкацiї злочинiв та призначеннi покарання, при вирiшеннi питання щодо можливостi звiльнення вiд кримiнальної вiдповiдальностi та покарання у випадках, передбачених цим Кодексом.

<полное_название xml:id="x3j79i8v7hpygtw7zzydvhgep2">Роздiл VIII. Обставини, що виключають злочиннiсть дiяння

Роздiл VIII. Обставини, що виключають злочиннiсть дiяння

<полное_название xml:id="x25ak1kxc9e5csby7n4pqs2vdd">Стаття 36. Необхiдна оборона

Стаття 36. Необхiдна оборона

<полное_название xml:id="x6qh3f914yr60wp7523nz6cxgl"/>

1. Необхiдною обороною визнаються дiї, вчиненi з метою захисту охоронюваних законом прав та iнтересiв особи, яка захищається, або iншої особи, а також суспiльних iнтересiв та iнтересiв держави вiд суспiльно небезпечного посягання шляхом заподiяння тому, хто посягає, шкоди, необхiдної i достатньої в данiй обстановцi для негайного вiдвернення чи припинення посягання, якщо при цьому не було допущено перевищення меж необхiдної оборони.

<полное_название xml:id="x7xoaopfsc3zpyhnemg0p8q89h"/>

2. Кожна особа має право на необхiдну оборону незалежно вiд можливостi уникнути суспiльно небезпечного посягання або звернутися за допомогою до iнших осiб чи органiв влади.

<полное_название xml:id="x2oprq4cxs8c7ppzd4lfs5m7xm"/>

3. Перевищенням меж необхiдної оборони визнається умисне заподiяння тому, хто посягає, тяжкої шкоди, яка явно не вiдповiдає небезпечностi посягання або обстановцi захисту. Перевищення меж необхiдної оборони тягне кримiнальну вiдповiдальнiсть лише у випадках, спецiально передбачених у статтях 118 та 124 цього Кодексу.

<полное_название xml:id="xb68q7np0eobt70zfeqhjuink4"/>

4. Особа не пiдлягає кримiнальнiй вiдповiдальностi, якщо через сильне душевне хвилювання, викликане суспiльно небезпечним посяганням, вона не могла оцiнити вiдповiднiсть заподiяної нею шкоди небезпечностi посягання чи обстановцi захисту.

<полное_название xml:id="x6lbks2kifw9h6lfwwcl8i9d0w"/>

5. Не є перевищенням меж необхiдної оборони i не має наслiдком кримiнальну вiдповiдальнiсть застосування зброї або будь-яких iнших засобiв чи предметiв для захисту вiд нападу озброєної особи або нападу групи осiб, а також для вiдвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи iнше примiщення, незалежно вiд тяжкостi шкоди, яку заподiяно тому, хто посягає.

<полное_название xml:id="x2uv9ek74niguhd3kaluod9awl">Стаття 37. Уявна оборона

Стаття 37. Уявна оборона

<полное_название xml:id="xae9lqthrnxzlmvq5pqmduly0q"/>

1. Уявною обороною визнаються дiї, пов’язанi iз заподiянням шкоди за таких обставин, коли реального суспiльно небезпечного посягання не було, i особа, неправильно оцiнюючи дiї потерпiлого, лише помилково припускала наявнiсть такого посягання.

<полное_название xml:id="xdgupfr2gemtqrrowomioyd4yg"/>

2. Уявна оборона виключає кримiнальну вiдповiдальнiсть за заподiяну шкоду лише у випадках, коли обстановка, що склалася, давала особi достатнi пiдстави вважати, що мало мiсце реальне посягання, i вона не усвiдомлювала i не могла усвiдомлювати помилковостi свого припущення.

<полное_название xml:id="x15nalfw1iv5mep1l04mhq6rqe"/>

3. Якщо особа не усвiдомлювала i не могла усвiдомлювати помилковостi свого припущення, але при цьому перевищила межi захисту, що дозволяються в умовах вiдповiдного реального посягання, вона пiдлягає кримiнальнiй вiдповiдальностi як за перевищення меж необхiдної оборони.

<полное_название xml:id="x21q87r5jd6o6uf0gk9ptxjdfq"/>

4. Якщо в обстановцi, що склалася, особа не усвiдомлювала, але могла усвiдомлювати вiдсутнiсть реального суспiльно небезпечного посягання, вона пiдлягає кримiнальнiй вiдповiдальностi за заподiяння шкоди через необережнiсть.

<полное_название xml:id="x8cj3dz05d989mg1noyq2i1f4l">Стаття 38. Затримання особи, що вчинила злочин

Стаття 38. Затримання особи, що вчинила злочин

<полное_название xml:id="x2bil48diqyhhsjwnlbdib4ex9"/>

1. Не визнаються злочинними дiї потерпiлого та iнших осiб безпосередньо пiсля вчинення посягання, спрямованi на затримання особи, яка вчинила злочин, i доставлення її вiдповiдним органам влади, якщо при цьому не було допущено перевищення заходiв, необхiдних для затримання такої особи.

<полное_название xml:id="x5vpmvumrykfdeg4mrvqsp0vg1"/>

2. Перевищенням заходiв, необхiдних для затримання злочинця, визнається умисне заподiяння особi, що вчинила злочин, тяжкої шкоди, яка явно не вiдповiдає небезпечностi посягання або обстановцi затримання злочинця. Перевищення заходiв, необхiдних для затримання злочинця, має наслiдком вiдповiдальнiсть лише у випадках, спецiально передбачених у статтях 118 та 124 цього Кодексу.

<полное_название xml:id="xd03fqxoh73sum9acdtu7xjsg1">Стаття 39. Крайня необхiднiсть

Стаття 39. Крайня необхiднiсть

<полное_название xml:id="x6rkiqknzplhxm8vykfiaiv0p2"/>

1. Не є злочином заподiяння шкоди правоохоронюваним iнтересам у станi крайньої необхiдностi, тобто для усунення небезпеки, що безпосередньо загрожує особi чи охоронюваним законом правам цiєї людини або iнших осiб, а також суспiльним iнтересам чи iнтересам держави, якщо цю небезпеку в данiй обстановцi не можна було усунути iншими засобами i якщо при цьому не було допущено перевищення меж крайньої необхiдностi.

<полное_название xml:id="x6kxlysyc85pfj24z432j4stct"/>

2. Перевищенням меж крайньої необхiдностi є умисне заподiяння шкоди правоохоронюваним iнтересам, якщо така шкода є бiльш значною, нiж вiдвернена шкода.

<полное_название xml:id="x2twqa4lghmdykdghxj53bfmhf"/>

3. Особа не пiдлягає кримiнальнiй вiдповiдальностi за перевищення меж крайньої необхiдностi, якщо внаслiдок сильного душевного хвилювання, викликаного небезпекою, що загрожувала, вона не могла оцiнити вiдповiднiсть заподiяної шкоди цiй небезпецi.

<полное_название xml:id="xett6buop43mq1qw41pmbb2seb">Стаття 40. Фiзичний або психiчний примус

Стаття 40. Фiзичний або психiчний примус

<полное_название xml:id="x25bdu3prgd3og0m0ign2tz79x"/>

1. Не є злочином дiя або бездiяльнiсть особи, яка заподiяла шкоду правоохоронюваним iнтересам, вчинена пiд безпосереднiм впливом фiзичного примусу, внаслiдок якого особа не могла керувати своїми вчинками.

<полное_название xml:id="x7qp6q93hyoujkd8y4ov45kc0o"/>

2. Питання про кримiнальну вiдповiдальнiсть особи за заподiяння шкоди правоохоронюваним iнтересам, якщо ця особа зазнала фiзичного примусу, внаслiдок якого вона зберiгала можливiсть керувати своїми дiями, а також психiчного примусу, вирiшується вiдповiдно до положень статтi 39 цього Кодексу.

<полное_название xml:id="x1b076ps3tgqw2u42z1w19qsaz">Стаття 41. Виконання наказу або розпорядження

Стаття 41. Виконання наказу або розпорядження

<полное_название xml:id="xyrm7t3bcaoalj6d68zf066ul"/>

1. Дiя або бездiяльнiсть особи, що заподiяла шкоду правоохоронюваним iнтересам, визнається правомiрною, якщо вона була вчинена з метою виконання законного наказу або розпорядження.

<полное_название xml:id="x540ctcd1hih4w2ysb8jw95rj1"/>

2. Наказ або розпорядження є законними, якщо вони вiдданi вiдповiдною особою в належному порядку та в межах її повноважень i за змiстом не суперечать чинному законодавству та не пов’язанi з порушенням конституцiйних прав та свобод людини i громадянина.

<полное_название xml:id="x1z43v1ervh7ytctyiax8zeueb"/>

3. Не пiдлягає кримiнальнiй вiдповiдальностi особа, яка вiдмовилася виконувати явно злочинний наказ або розпорядження.

<полное_название xml:id="xb90ryj0419nktxagxtlgqavue"/>

4. Особа, що виконала явно злочинний наказ або розпорядження, за дiяння, вчиненi з метою виконання такого наказу або розпорядження, пiдлягає кримiнальнiй вiдповiдальностi на загальних пiдставах.

<полное_название xml:id="x31z73xeeyk2m9b6m4nuv0muld"/>

5. Якщо особа не усвiдомлювала i не могла усвiдомлювати злочинного характеру наказу чи розпорядження, то за дiяння, вчинене з метою виконання такого наказу чи розпорядження, вiдповiдальностi пiдлягає тiльки особа, що вiддала злочинний наказ чи розпорядження.

<полное_название xml:id="x8vco9yhvzcv9vrl3ctw2atjy9">Стаття 42. Дiяння, пов’язане з ризиком

Стаття 42. Дiяння, пов’язане з ризиком

<полное_название xml:id="x4z8d23kwcv6jvzv2hfakw544p"/>

1. Не є злочином дiяння (дiя або бездiяльнiсть), яке заподiяло шкоду правоохоронюваним iнтересам, якщо це дiяння було вчинене в умовах виправданого ризику для досягнення значної суспiльно корисної мети.

<полное_название xml:id="x63uoh9r0p7nb8qi4404zzyxh8"/>

2. Ризик визнається виправданим, якщо мету, що була поставлена, не можна було досягти в данiй обстановцi дiєю (бездiяльнiстю), не поєднаною з ризиком, i особа, яка допустила ризик, обґрунтовано розраховувала, що вжитi нею заходи є достатнiми для вiдвернення шкоди правоохоронюваним iнтересам.

<полное_название xml:id="xhh94en9wb3r3boel5oh58hbj"/>

3. Ризик не визнається виправданим, якщо вiн завiдомо створював загрозу для життя iнших людей або загрозу екологiчної катастрофи чи iнших надзвичайних подiй.

<полное_название xml:id="xe03gs4pm8zodicg3ay6clf7ed">Стаття 43. Виконання спецiального завдання з попередження чи розкриття злочинної дiяльностi органiзованої групи чи злочинної органiзацiї

Стаття 43. Виконання спецiального завдання з попередження чи розкриття злочинної дiяльностi органiзованої групи чи злочинної органiзацiї

<полное_название xml:id="x5va68t0sfvy49rmnx02fkochh"/>

1. Не є злочином вимушене заподiяння шкоди правоохоронюваним iнтересам особою, яка вiдповiдно до закону виконувала спецiальне завдання, беручи участь в органiзованiй групi чи злочиннiй органiзацiї з метою попередження чи розкриття їх злочинної дiяльностi.

<полное_название xml:id="xb71pvm4zycyyq8z5pozq73sx6"/>

2. Особа, зазначена у частинi першiй цiєї статтi, пiдлягає кримiнальнiй вiдповiдальностi лише за вчинення у складi органiзованої групи чи злочинної органiзацiї особливо тяжкого злочину, вчиненого умисно i поєднаного з насильством над потерпiлим, або тяжкого злочину, вчиненого умисно i пов’язаного з спричиненням тяжкого тiлесного ушкодження потерпiлому або настанням iнших тяжких або особливо тяжких наслiдкiв.

<полное_название xml:id="xe9rzj0kzzjnyvozejxcc8kk2i"/>

3. Особа, яка вчинила злочин, що передбачений частиною другою цiєї статтi, не може бути засуджена до довiчного позбавлення волi, а покарання у видi позбавлення волi не може бути призначене їй на строк, бiльший, нiж половина максимального строку позбавлення волi, передбаченого законом за цей злочин.

<полное_название xml:id="xan6wved6i8jj7w96pqmp10dnl">Роздiл IX. Звiльнення вiд кримiнальної вiдповiдальностi

Роздiл IX. Звiльнення вiд кримiнальної вiдповiдальностi

<полное_название xml:id="x35woqwwbgryhcmmtihvausrm0">Стаття 44. Правовi пiдстави та порядок звiльнення вiд кримiнальної вiдповiдальностi

Стаття 44. Правовi пiдстави та порядок звiльнення вiд кримiнальної вiдповiдальностi

<полное_название xml:id="x9s3fl7px1196xh5nsz5gwwgfc"/>

1. Особа, яка вчинила злочин, звiльняється вiд кримiнальної вiдповiдальностi у випадках, передбачених цим Кодексом.

<полное_название xml:id="x92hxc9ajtg41qz772rnnqf1aa"/>

2. Звiльнення вiд кримiнальної вiдповiдальностi у випадках, передбачених цим Кодексом, здiйснюються виключно судом. Порядок звiльнення вiд кримiнальної вiдповiдальностi встановлюється законом.

<полное_название xml:id="x846gabdpsty74v5f8080ff37r">Стаття 45. Звiльнення вiд кримiнальної вiдповiдальностi у зв’язку з дiйовим каяттям

Стаття 45. Звiльнення вiд кримiнальної вiдповiдальностi у зв’язку з дiйовим каяттям

Особа, яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкостi або необережний злочин середньої тяжкостi, крiм корупцiйних злочинiв, звiльняється вiд кримiнальної вiдповiдальностi, якщо вона пiсля вчинення злочину щиро покаялася, активно сприяла розкриттю злочину i повнiстю вiдшкодувала завданi нею збитки або усунула заподiяну шкоду.

Примiтка.Корупцiйними злочинами вiдповiдно до цього Кодексу вважаються злочини, передбаченi статтями 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410, у випадку їх вчинення шляхом зловживання службовим становищем, а також злочини, передбаченi статтями 210, 354, 364, 364 1, 365 2, 368–369 2 цього Кодексу.

<полное_название xml:id="xcelkiuyujmrbf09o7yp65p2e7">Стаття 46. Звiльнення вiд кримiнальної вiдповiдальностi у зв’язку з примиренням винного з потерпiлим

Стаття 46. Звiльнення вiд кримiнальної вiдповiдальностi у зв’язку з примиренням винного з потерпiлим

Особа, яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкостi або необережний злочин середньої тяжкостi, крiм корупцiйних злочинiв, звiльняється вiд кримiнальної вiдповiдальностi, якщо вона примирилася з потерпiлим та вiдшкодувала завданi нею збитки або усунула заподiяну шкоду.

<полное_название xml:id="xavxzvjirbtlstmdcm8dwqsnfz">Стаття 47. Звiльнення вiд кримiнальної вiдповiдальностi у зв’язку з передачею особи на поруки

Стаття 47. Звiльнення вiд кримiнальної вiдповiдальностi у зв’язку з передачею особи на поруки

<полное_название xml:id="x912krrlh4qc8zbe095dfrw4tf"/>

1. Особу, яка вперше вчинила злочин невеликої або середньої тяжкостi, крiм корупцiйних злочинiв, та щиро покаялася, може бути звiльнено вiд кримiнальної вiдповiдальностi з передачею її на поруки колективу пiдприємства, установи чи органiзацiї за їхнiм клопотанням за умови, що вона протягом року з дня передачi її на поруки виправдає довiру колективу, не ухилятиметься вiд заходiв виховного характеру та не порушуватиме громадського порядку.

<полное_название xml:id="x4htmcrdwdjoypjneezdv3u3t6"/>

2. У разi порушення умов передачi на поруки особа притягається до кримiнальної вiдповiдальностi за вчинений нею злочин.

<полное_название xml:id="xdk5ox0ekamui0kgmd5mj75f1e">Стаття 48. Звiльнення вiд кримiнальної вiдповiдальностi у зв’язку iз змiною обстановки

Стаття 48. Звiльнення вiд кримiнальної вiдповiдальностi у зв’язку iз змiною обстановки

Особу, яка вперше вчинила злочин невеликої або середньої тяжкостi, крiм корупцiйних злочинiв, може бути звiльнено вiд кримiнальної вiдповiдальностi, якщо буде визнано, що на час кримiнального провадження внаслiдок змiни обстановки вчинене нею дiяння втратило суспiльну небезпечнiсть або ця особа перестала бути суспiльно небезпечною.

<полное_название xml:id="x6zw4ii1ke5s7123wa9cgki16l">Стаття 49. Звiльнення вiд кримiнальної вiдповiдальностi у зв’язку iз закiнченням строкiв давностi

Стаття 49. Звiльнення вiд кримiнальної вiдповiдальностi у зв’язку iз закiнченням строкiв давностi

<полное_название xml:id="x8qbif6vwxjrcku7jvd110u9au"/>

1. Особа звiльняється вiд кримiнальної вiдповiдальностi, якщо з дня вчинення нею злочину i до дня набрання вироком законної сили минули такi строки:

<полное_название xml:id="xewanuupnwz993282gjmynaabi"/>

1) два роки — у разi вчинення злочину невеликої тяжкостi, за який передбачене покарання менш суворе, нiж обмеження волi;

<полное_название xml:id="xen7q3c4x0a5ogywbudoe4b0cp"/>

2) три роки — у разi вчинення злочину невеликої тяжкостi, за який передбачене покарання у видi обмеження або позбавлення волi;

<полное_название xml:id="x5zcj8yni20nokj5nbxfu6lnci"/>

3) п’ять рокiв — у разi вчинення злочину середньої тяжкостi;

<полное_название xml:id="xe4mebcdq2iltl6y0w5d5c48y0"/>

4) десять рокiв — у разi вчинення тяжкого злочину;

<полное_название xml:id="x5dw248bd4kx6ylgrxtjlz35u0"/>

5) п’ятнадцять рокiв — у разi вчинення особливо тяжкого злочину.

<полное_название xml:id="x7yg7qgki6e0v5r5rl4lqx63qj"/>

2. Перебiг давностi зупиняється, якщо особа, що вчинила злочин, ухилилася вiд досудового слiдства або суду. У цих випадках перебiг давностi вiдновлюється з дня з’явлення особи iз зiзнанням або її затримання. У цьому разi особа звiльняється вiд кримiнальної вiдповiдальностi, якщо з часу вчинення злочину минуло п’ятнадцять рокiв.

<полное_название xml:id="x8kj3bnp2cqheimroce4092zzk"/>

3. Перебiг давностi переривається, якщо до закiнчення зазначених у частинах першiй та другiй цiєї статтi строкiв особа вчинила новий злочин середньої тяжкостi, тяжкий або особливо тяжкий злочин. Обчислення давностi в цьому разi починається з дня вчинення нового злочину. При цьому строки давностi обчислюються окремо за кожний злочин.

<полное_название xml:id="x9ydszjtu0ly57k3db27x7v5u4"/>

4. Питання про застосування давностi до особи, що вчинила особливо тяжкий злочин, за який згiдно iз законом може бути призначено довiчне позбавлення волi, вирiшується судом. Якщо суд не визнає за можливе застосувати давнiсть, довiчне позбавлення волi не може бути призначено i замiняється позбавленням волi на певний строк.

<полное_название xml:id="xcguccxcbrrlki7sjq1cq0p1d2"/>

5. Давнiсть не застосовується у разi вчинення злочинiв проти основ нацiональної безпеки України, передбачених у статтях 109–114-1, проти миру та безпеки людства, передбачених у статтях 437–439 i частинi першiй статтi 442 цього Кодексу.

<полное_название xml:id="x39rqqbz3ds3xjmqlbmsahwccf">Роздiл X. Покарання та його види

Роздiл X. Покарання та його види

<полное_название xml:id="x989vg0wzdiw1oh850zfroei2b">Стаття 50. Поняття покарання та його мета

Стаття 50. Поняття покарання та його мета

<полное_название xml:id="x3y8mg0wcw541iej4p2chdnd9i"/>

1. Покарання є заходом примусу, що застосовується вiд iменi держави за вироком суду до особи, визнаної винною у вчиненнi злочину, i полягає в передбаченому законом обмеженнi прав i свобод засудженого.

<полное_название xml:id="x9av0ln7owcgffstvdj5jdb5os"/>

2. Покарання має на метi не тiльки кару, а й виправлення засуджених, а також запобiгання вчиненню нових злочинiв як засудженими, так i iншими особами.

<полное_название xml:id="xc0yqnugiyhl36hvof0axorzg1"/>

3. Покарання не має на метi завдати фiзичних страждань або принизити людську гiднiсть.

<полное_название xml:id="x7ga95nt5w9j3zif9dr069e2nq">Стаття 51. Види покарань

Стаття 51. Види покарань

До осiб, визнаних винними у вчиненнi злочину, судом можуть бути застосованi такi види покарань:

<полное_название xml:id="x68owugwz995ksy13azn6msnu5"/>

1) штраф;

<полное_название xml:id="x32kxi8pgpxrtr0lphb68n8sgm"/>

2) позбавлення вiйськового, спецiального звання, рангу, чину або квалiфiкацiйного класу;

<полное_название xml:id="x2u652iikqpbpdg6w6bkg5gub2"/>

3) позбавлення права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю;

<полное_название xml:id="x1j4wvhnblyjxvj5t8hg4p9xjy"/>

4) громадськi роботи;

<полное_название xml:id="x59bt0qr0x8mn3zxjfamy67r7b"/>

5) виправнi роботи;

<полное_название xml:id="x1drxknv2frgetqea10b2djw2o"/>

6) службовi обмеження для вiйськовослужбовцiв;

<полное_название xml:id="xcuo5r086zevjkinmg1ixs68os"/>

7) конфiскацiя майна;

<полное_название xml:id="xa8v59v4z6w1jue8g5ishm586u"/>

8) арешт;

<полное_название xml:id="x16ymjy3yyllwipjwnku3dswm7"/>

9) обмеження волi;

<полное_название xml:id="x21yebifaaax4qinexcujs8vel"/>

10) тримання в дисциплiнарному батальйонi вiйськовослужбовцiв;

<полное_название xml:id="x4cr5alueypimac3sso1e4b8sq"/>

11) позбавлення волi на певний строк;

<полное_название xml:id="x8y15dzasp898u1iug1v8oaafy"/>

12) довiчне позбавлення волi.

<полное_название xml:id="x22pete589a727t7flecj1h8uk">Стаття 52. Основнi та додатковi покарання

Стаття 52. Основнi та додатковi покарання

<полное_название xml:id="xdd81773insp2358x3pxxudeed"/>

1. Основними покараннями є громадськi роботи, виправнi роботи, службовi обмеження для вiйськовослужбовцiв, арешт, обмеження волi, тримання в дисциплiнарному батальйонi вiйськовослужбовцiв, позбавлення волi на певний строк, довiчне позбавлення волi.

<полное_название xml:id="xbztf9r4ku3epfzatgtl8x4qq3"/>

2. Додатковими покараннями є позбавлення вiйськового, спецiального звання, рангу, чину або квалiфiкацiйного класу та конфiскацiя майна.

<полное_название xml:id="xcjg26jnozou3s7hou5qxd3cjr"/>

3. Штраф та позбавлення права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю можуть застосовуватися як основнi, так i як додатковi покарання.

<полное_название xml:id="xevcl4t7w3g3f39jq78a8vey8k"/>

4. За один злочин може бути призначено лише одне основне покарання, передбачене в санкцiї статтi (санкцiї частини статтI) Особливої частини цього Кодексу. До основного покарання може бути приєднане одне чи кiлька додаткових покарань у випадках та порядку, передбачених цим Кодексом.

<полное_название xml:id="x6sj71enng6ebc9tvpo4oyhuo2"/>

5. Ухилення вiд покарання, призначеного вироком суду, має наслiдком вiдповiдальнiсть, передбачену статтями 389 та 390 цього Кодексу.

<полное_название xml:id="x9algzbdxnphthljgmfwto2z96">Стаття 53. Штраф

Стаття 53. Штраф

<полное_название xml:id="x704eqoplb09l1bb5rmb6x4ztw"/>

1. Штраф — це грошове стягнення, що накладається судом у випадках i розмiрi, встановлених в Особливiй частинi цього Кодексу, з урахуванням положень частини другої цiєї статтi.

<полное_название xml:id="x1z7wh5yx9nb7c5wkpdx3nld2s"/>

2. Розмiр штрафу визначається судом залежно вiд тяжкостi вчиненого злочину та з урахуванням майнового стану винного в межах вiд тридцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян до п’ятдесяти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, якщо статтями Особливої частини цього Кодексу не передбачено вищого розмiру штрафу. За вчинення злочину, за який передбачене основне покарання у видi штрафу понад три тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, розмiр штрафу, що призначається судом, не може бути меншим за розмiр майнової шкоди, завданої злочином, або отриманого внаслiдок вчинення злочину доходу, незалежно вiд граничного розмiру штрафу, передбаченого санкцiєю статтi (санкцiєю частини статтI) Особливої частини цього Кодексу. Суд, встановивши, що такий злочин вчинено у спiвучастi i роль виконавця (спiввиконавця), пiдбурювача або пособника у його вчиненнi є незначною, може призначити таким особам покарання у видi штрафу в розмiрi, передбаченому санкцiєю статтi (санкцiєю частини статтI) Особливої частини цього Кодексу, без урахування розмiру майнової шкоди, завданої злочином, або отриманого внаслiдок вчинення злочину доходу.

<полное_название xml:id="xds4xygcl4aixfcunnehg2d8m4"/>

3. Штраф як додаткове покарання може бути призначений лише тодi, коли його спецiально передбачено в санкцiї статтi (санкцiї частини статтI) Особливої частини цього Кодексу.

<полное_название xml:id="xc4bik07we7nhz90bt41gqyiv9"/>

4. З урахуванням майнового стану особи суд може призначити штраф iз розстрочкою виплати певними частинами строком до одного року.

<полное_название xml:id="x2nl6ze5vdueoaf2936n5g0r81"/>

5. У разi несплати штрафу в розмiрi не бiльше трьох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян та вiдсутностi пiдстав для розстрочки його виплати суд замiнює несплачену суму штрафу покаранням у видi громадських робiт iз розрахунку одна година громадських робiт за один установлений законодавством неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян або виправними роботами iз розрахунку один мiсяць виправних робiт за двадцять установлених законодавством неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, але на строк не бiльше двох рокiв.

У разi несплати штрафу в розмiрi понад три тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, призначеного як основне покарання, та вiдсутностi пiдстав для розстрочки його виплати суд замiнює несплачену суму штрафу покаранням у видi позбавлення волi iз розрахунку один день позбавлення волi за вiсiм неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян у таких межах:

<полное_название xml:id="x4jsbp6z8gfze3bdawla96z7cm"/>

1) вiд одного до п’яти рокiв позбавлення волi — у випадку призначення штрафу за вчинення злочину середньої тяжкостi;

<полное_название xml:id="x955oybnlgobjpmz0w6qc1wui"/>

2) вiд п’яти до десяти рокiв позбавлення волi — у випадку призначення штрафу за вчинення тяжкого злочину;

<полное_название xml:id="x8wlpz74hh8dfp6xkmkpknppa3"/>

3) вiд десяти до дванадцяти рокiв позбавлення волi — у випадку призначення штрафу за вчинення особливо тяжкого злочину.

Якщо пiд час розрахунку строку позбавлення волi цей строк становить бiльше встановлених цiєю частиною статтi меж, суд замiнює покарання у видi штрафу покаранням у видi позбавлення волi на максимальний строк, передбачений для злочину вiдповiдної тяжкостi цiєю частиною статтi.

<полное_название xml:id="x1f8flp9zcxs8tjb6do4kmlstg">Стаття 54. Позбавлення вiйськового, спецiального звання, рангу, чину або квалiфiкацiйного класу

Стаття 54. Позбавлення вiйськового, спецiального звання, рангу, чину або квалiфiкацiйного класу

Засуджена за тяжкий чи особливо тяжкий злочин особа, яка має вiйськове, спецiальне звання, ранг, чин або квалiфiкацiйний клас, може бути позбавлена за вироком суду цього звання, рангу, чину або квалiфiкацiйного класу.

<полное_название xml:id="x1tjahev8lnswcnqsxj8bkyycn">Стаття 55. Позбавлення права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю

Стаття 55. Позбавлення права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю

<полное_название xml:id="xc5lmurz1285wmrtp0um6zh0v8"/>

1. Позбавлення права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю може бути призначене як основне покарання на строк вiд двох до п’яти рокiв або як додаткове покарання на строк вiд одного до трьох рокiв.

Позбавлення права обiймати певнi посади як додаткове покарання у справах, передбачених , призначається на строк п’ять рокiв.

<полное_название xml:id="x8h5k7xfu8sw5s0puotws84evi"/>

2. Позбавлення права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю як додаткове покарання може бути призначене й у випадках, коли воно не передбачене в санкцiї статтi (санкцiї частини статтI) Особливої частини цього Кодексу за умови, що з урахуванням характеру злочину, вчиненого за посадою або у зв’язку iз заняттям певною дiяльнiстю, особи засудженого та iнших обставин справи суд визнає за неможливе збереження за ним права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю.

<полное_название xml:id="xatvvdlhnek9dd14b32wg1ee6e"/>

3. При призначеннi позбавлення права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю як додаткового покарання до арешту, обмеження волi, тримання в дисциплiнарному батальйонi вiйськовослужбовцiв або позбавлення волi на певний строк — воно поширюється на увесь час вiдбування основного покарання i, крiм цього, на строк, встановлений вироком суду, що набрав законної сили. При цьому строк додаткового покарання обчислюється з моменту вiдбуття основного покарання, а при призначеннi покарання у видi позбавлення права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю як додаткове до iнших основних покарань, а також у разi застосування статтi 77 цього Кодексу — з моменту набрання законної сили вироком.

<полное_название xml:id="xdpjelyfv845d3v4vus3wq9tn8">Стаття 56. Громадськi роботи

Стаття 56. Громадськi роботи

<полное_название xml:id="x5gdqash022bnscsa10xbr8hgo"/>

1. Громадськi роботи полягають у виконаннi засудженим у вiльний вiд роботи чи навчання час безоплатних суспiльно корисних робiт, вид яких визначають органи мiсцевого самоврядування.

<полное_название xml:id="x929i1lvvuupq2gilq7e1wxmal"/>

2. Громадськi роботи встановлюються на строк вiд шiстдесяти до двохсот сорока годин i вiдбуваються не бiльш як чотири години на день.

<полное_название xml:id="x40o03eq6j4zoaunoqtdsvgqrg"/>

3. Громадськi роботи не призначаються особам, визнаним iнвалiдами першої або другої групи, вагiтним жiнкам, особам, якi досягли пенсiйного вiку, а також вiйськовослужбовцям строкової служби.

<полное_название xml:id="xcs8ftk9v7mzct4t6lzxxnodwq">Стаття 57. Виправнi роботи

Стаття 57. Виправнi роботи

<полное_название xml:id="x68hm1ex5jduvjkvstd2e9xl07"/>

1. Покарання у видi виправних робiт встановлюється на строк вiд шести мiсяцiв до двох рокiв i вiдбувається за мiсцем роботи засудженого. Із суми заробiтку засудженого до виправних робiт провадиться вiдрахування в доход держави у розмiрi, встановленому вироком суду, в межах вiд десяти до двадцяти вiдсоткiв.

<полное_название xml:id="xe80n681yl3nl74c7p3e5dqalg"/>

2. Виправнi роботи не застосовуються до вагiтних жiнок та жiнок, якi перебувають у вiдпустцi по догляду за дитиною, до непрацездатних, до осiб, що не досягли шiстнадцяти рокiв, та тих, що досягли пенсiйного вiку, а також до вiйськовослужбовцiв, осiб рядового i начальницького складу Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, працiвникiв правоохоронних органiв, нотарiусiв, приватних виконавцiв, суддiв, прокурорiв, адвокатiв, державних службовцiв, посадових осiб органiв мiсцевого самоврядування.

<полное_название xml:id="xap5mpxcxu5xq48ay99huxla3r"/>

3. Особам, якi стали непрацездатними пiсля постановлення вироку суду, виправнi роботи суд може замiнити штрафом iз розрахунку трьох встановлених законодавством неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян за один мiсяць виправних робiт.

<полное_название xml:id="x4z8kwtlg1otlbg9dee0bfh1f9">Стаття 58. Службовi обмеження для вiйськовослужбовцiв

Стаття 58. Службовi обмеження для вiйськовослужбовцiв

<полное_название xml:id="x1suq7be2trd4t57fdjzpz94ex"/>

1. Покарання у видi службового обмеження застосовується до засуджених вiйськовослужбовцiв, крiм вiйськовослужбовцiв строкової служби, на строк вiд шести мiсяцiв до двох рокiв у випадках, передбачених цим Кодексом, а також у випадках, коли суд, враховуючи обставини справи та особу засудженого, вважатиме за можливе замiсть обмеження волi чи позбавлення волi на строк не бiльше двох рокiв призначити службове обмеження на той самий строк.

<полное_название xml:id="x5v5ouh3c5m7aw0em46u8cjos8"/>

2. Із суми грошового забезпечення засудженого до службового обмеження провадиться вiдрахування в доход держави у розмiрi, встановленому вироком суду, в межах вiд десяти до двадцяти вiдсоткiв. Пiд час вiдбування цього покарання засуджений не може бути пiдвищений за посадою, у вiйськовому званнi, а строк покарання не зараховується йому в строк вислуги рокiв для присвоєння чергового вiйськового звання.

<полное_название xml:id="x86bemvvedvekk6wwu6yt6v8me">Стаття 59. Конфiскацiя майна

Стаття 59. Конфiскацiя майна

<полное_название xml:id="xawrsut8uwr7kid2f9pnzy911n"/>

1. Покарання у видi конфiскацiї майна полягає в примусовому безоплатному вилученнi у власнiсть держави всього або частини майна, яке є власнiстю засудженого. Якщо конфiскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфiскується, або перелiчити предмети, що конфiскуються.

<полное_название xml:id="x4ctmcqya6l8ww0hfn3qpz09b0"/>

2. Конфiскацiя майна встановлюється за тяжкi та особливо тяжкi корисливi злочини, а також за злочини проти основ нацiональної безпеки України та громадської безпеки незалежно вiд ступеня їх тяжкостi i може бути призначена лише у випадках, спецiально передбачених в Особливiй частинi цього Кодексу.

<полное_название xml:id="xcy6gdx1l6mu5l57tjilazx5kn"/>

3. Перелiк майна, що не пiдлягає конфiскацiї, визначається законом України.

<полное_название xml:id="x3p98w8g2xt353p8vr1rqim0x0">Стаття 60. Арешт

Стаття 60. Арешт

<полное_название xml:id="x4ft7fehvmsiarlwttw5aguk6n"/>

1. Покарання у видi арешту полягає в триманнi засудженого в умовах iзоляцiї i встановлюється на строк вiд одного до шести мiсяцiв.

<полное_название xml:id="xdjpu9z6wyj5rclibpcb4eusy4"/>

2. Вiйськовослужбовцi вiдбувають арешт на гауптвахтi.

<полное_название xml:id="xagu6f02swto9jpfuerkx84xgl"/>

3. Арешт не застосовується до осiб вiком до шiстнадцяти рокiв, вагiтних жiнок та до жiнок, якi мають дiтей вiком до семи рокiв.

<полное_название xml:id="x3a4h4ycgji20fdsnzlomsxx71">Стаття 61. Обмеження волi

Стаття 61. Обмеження волi

<полное_название xml:id="x3g1ou9v6naaotw7s2a0yh5j8i"/>

1. Покарання у видi обмеження волi полягає у триманнi особи в кримiнально-виконавчих установах вiдкритого типу без iзоляцiї вiд суспiльства в умовах здiйснення за нею нагляду з обов’язковим залученням засудженого до працi.

<полное_название xml:id="x5nmv089oqpda6qke2w72yc65p"/>

2. Обмеження волi встановлюється на строк вiд одного до п’яти рокiв.

<полное_название xml:id="x8awbq10bp8m6m11lm3x725msl"/>

3. Обмеження волi не застосовується до неповнолiтнiх, вагiтних жiнок i жiнок, що мають дiтей вiком до чотирнадцяти рокiв, до осiб, що досягли пенсiйного вiку, вiйськовослужбовцiв строкової служби та до iнвалiдiв першої i другої групи.

<полное_название xml:id="x4yfgdcge6efc84kryc8akm1xt">Стаття 62. Тримання в дисциплiнарному батальйонi вiйськовослужбовцiв

Стаття 62. Тримання в дисциплiнарному батальйонi вiйськовослужбовцiв

<полное_название xml:id="xcyuro9y7khr3k5mguedecdh4n"/>

1. Покарання у видi тримання в дисциплiнарному батальйонi призначається вiйськовослужбовцям строкової служби, вiйськовослужбовцям, якi проходять вiйськову службу за контрактом, особам офiцерського складу, якi проходять кадрову вiйськову службу, особам офiцерського складу, якi проходять вiйськову службу за призовом, вiйськовослужбовцям, призваним на вiйськову службу пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод (крiм вiйськовослужбовцiв-жiнок) на строк вiд шести мiсяцiв до двох рокiв у випадках, передбачених цим Кодексом, а також якщо суд, враховуючи обставини справи та особу засудженого, вважатиме за можливе замiнити позбавлення волi на строк не бiльше двох рокiв триманням у дисциплiнарному батальйонi на той самий строк.

<полное_название xml:id="x6j80zftwkv1sdqarlrbzf5y55"/>

2. Тримання в дисциплiнарному батальйонi вiйськовослужбовцiв замiсть позбавлення волi не може застосовуватися до осiб, якi ранiше вiдбували покарання у видi позбавлення волi.

<полное_название xml:id="xzm7wzhikylnonpoz6ib3ksve">Стаття 63. Позбавлення волi на певний строк

Стаття 63. Позбавлення волi на певний строк

<полное_название xml:id="x48mywpq9erp9qg7iphbio2z1y"/>

1. Покарання у видi позбавлення волi полягає в iзоляцiї засудженого та помiщеннi його на певний строк до кримiнально-виконавчої установи закритого типу.

<полное_название xml:id="x5ocog44nr71w0sdiyxt2dp6j2"/>

2. Позбавлення волi встановлюється на строк вiд одного до п’ятнадцяти рокiв, за винятком випадкiв, передбачених Загальною частиною цього Кодексу.

<полное_название xml:id="xexogss8plqjy9d2h664mhypjd">Стаття 64. Довiчне позбавлення волi

Стаття 64. Довiчне позбавлення волi

<полное_название xml:id="x8r513i0nfz2uhu4qd4721djvx"/>

1. Довiчне позбавлення волi встановлюється за вчинення особливо тяжких злочинiв i застосовується лише у випадках, спецiально передбачених цим Кодексом, якщо суд не вважає за можливе застосовувати позбавлення волi на певний строк.

<полное_название xml:id="x63fm1y2a1xawi1km5wyd7xol0"/>

2. Довiчне позбавлення волi не застосовується до осiб, що вчинили злочини у вiцi до 18 рокiв, i до осiб у вiцi понад 65 рокiв, а також до жiнок, що були в станi вагiтностi пiд час вчинення злочину або на момент постановлення вироку.

<полное_название xml:id="xef8ioj2brfzcb5ypj5ft5hhjz">Роздiл XI. Призначення покарання

Роздiл XI. Призначення покарання

<полное_название xml:id="x14ny31s8o42jgbsnhdh730ose">Стаття 65. Загальнi засади призначення покарання

Стаття 65. Загальнi засади призначення покарання

<полное_название xml:id="x8olwqkksijrz0z3z5l7a9f9i"/>

1. Суд призначає покарання:

<полное_название xml:id="x8v0vhaly74bea29pnf2pfvxso"/>

1) у межах, установлених у санкцiї статтi (санкцiї частини статтI) Особливої частини цього Кодексу, що передбачає вiдповiдальнiсть за вчинений злочин за винятком випадкiв, передбачених частиною другою статтi 53 цього Кодексу;

<полное_название xml:id="xdkj6kgv0epm0zhq8tklk10nfc"/>

2) вiдповiдно до положень Загальної частини цього Кодексу;

<полное_название xml:id="x7jhf92sk5zan7ef7zcsxmha46"/>

3) враховуючи ступiнь тяжкостi вчиненого злочину, особу винного та обставини, що пом’якшують та обтяжують покарання.

<полное_название xml:id="x6yk4d66e5a4tii3xstah22d6o"/>

2. Особi, яка вчинила злочин, має бути призначене покарання, необхiдне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинiв. Бiльш суворий вид покарання з числа передбачених за вчинений злочин призначається лише у разi, якщо менш суворий вид покарання буде недостатнiй для виправлення особи та попередження вчинення нею нових злочинiв, а також у випадку, передбаченому частиною четвертою статтi 68 цього Кодексу.

<полное_название xml:id="xdlvm2iaooyecy37bkymfbvju9"/>

3. Пiдстави для призначення бiльш м’якого покарання, нiж це передбачено вiдповiдною статтею Особливої частини цього Кодексу за вчинений злочин, визначаються статтею 69 цього Кодексу.

<полное_название xml:id="xaft3amfi61khi2ft967rxwc4m"/>

4. Бiльш суворе покарання, нiж передбачене вiдповiдними статтями Особливої частини цього Кодексу за вчинений злочин, може бути призначене за сукупнiстю злочинiв i за сукупнiстю вирокiв згiдно зi статтями 70 та 71 цього Кодексу.

<полное_название xml:id="x8z0bgxx6xd5yrctyshv9l00gd"/>

5. У випадку затвердження вироком угоди про примирення або про визнання вини суд призначає покарання, узгоджене сторонами угоди.

<полное_название xml:id="x7uax3yhhg5adm150prdspb6p7">Стаття 66. Обставини, якi пом’якшують покарання

Стаття 66. Обставини, якi пом’якшують покарання

<полное_название xml:id="xe8obzzp2u84tlrn6n1dk0aj57"/>

1. При призначеннi покарання обставинами, якi його пом’якшують, визнаються:

<полное_название xml:id="x5rp4idk01g35kpdj8dgpgrrgf"/>

1) з’явлення iз зiзнанням, щире каяття або активне сприяння розкриттю злочину;

<полное_название xml:id="xbaln0zecc3nd966h7gy8j3fia"/>

2) добровiльне вiдшкодування завданого збитку або усунення заподiяної шкоди;

<полное_название xml:id="x3sppt433tlcr3fuzweybwgewz"/>

21) надання медичної або iншої допомоги потерпiлому безпосередньо пiсля вчинення злочину;

<полное_название xml:id="xea0ohxh70r0ly0dzy1acyytyp"/>

3) вчинення злочину неповнолiтнiм;

<полное_название xml:id="x5r0ta6fawo5wmoxz52otpipzo"/>

4) вчинення злочину жiнкою в станi вагiтностi;

<полное_название xml:id="xb9qefey9l1v21cl2uyeiiprio"/>

5) вчинення злочину внаслiдок збiгу тяжких особистих, сiмейних чи iнших обставин;

<полное_название xml:id="xc485pberlmk8reokfdw9ijmag"/>

6) вчинення злочину пiд впливом погрози, примусу або через матерiальну, службову чи iншу залежнiсть;

<полное_название xml:id="x4o7abc6emdntuohzcx0sw950t"/>

7) вчинення злочину пiд впливом сильного душевного хвилювання, викликаного неправомiрними або аморальними дiями потерпiлого;

<полное_название xml:id="xx16jiu5nlno8jmjdrutinpey"/>

8) вчинення злочину з перевищенням меж крайньої необхiдностi;

<полное_название xml:id="x84x4pfy1idpibd7x60ikflcrv"/>

9) виконання спецiального завдання з попередження чи розкриття злочинної дiяльностi органiзованої групи чи злочинної органiзацiї, поєднане з вчиненням злочину у випадках, передбачених цим Кодексом.

<полное_название xml:id="xdkusclo4nhbptmdru0qgr3jtd"/>

2. При призначеннi покарання суд може визнати такими, що його пом’якшують, i iншi обставини, не зазначенi в частинi першiй цiєї статтi.

<полное_название xml:id="x4ybtf14e5burak1z3uodregw2"/>

3. Якщо будь-яка з обставин, що пом’якшує покарання, передбачена в статтi Особливої частини цього Кодексу як ознака злочину, що впливає на його квалiфiкацiю, суд не може ще раз враховувати її при призначеннi покарання як таку, що його пом’якшує.

<полное_название xml:id="x3fx2cqrfc8s0csz1ca61ghhuo">Стаття 67. Обставини, якi обтяжують покарання

Стаття 67. Обставини, якi обтяжують покарання

<полное_название xml:id="x31rhli1qacez1xex7yb72cels"/>

1. При призначеннi покарання обставинами, якi його обтяжують, визнаються:

<полное_название xml:id="x9hsi85v56pn6nepe0c183xhpe"/>

1) вчинення злочину особою повторно та рецидив злочинiв;

<полное_название xml:id="x6g31ts9csp6to26lmbx91iibr"/>

2) вчинення злочину групою осiб за попередньою змовою (частина друга або третя статтi 28);

<полное_название xml:id="xes61wyg1dyzowoid8m6o711tp"/>

3) вчинення злочину на ґрунтi расової, нацiональної чи релiгiйної ворожнечi або розбрату;

<полное_название xml:id="x4xh3msqm8l8uko2mhy91zl0d1"/>

4) вчинення злочину у зв’язку з виконанням потерпiлим службового або громадського обов’язку;

<полное_название xml:id="x58hzz82axuwem522bzwyvqzoh"/>

5) тяжкi наслiдки, завданi злочином;

<полное_название xml:id="x5onxhudpmz8mgs85i96w66xrl"/>

6) вчинення злочину щодо малолiтнього, особи похилого вiку або особи, що перебуває в безпорадному станi;

<полное_название xml:id="x236a0fcblmhjboupxy4ddx0zu"/>

7) вчинення злочину щодо жiнки, яка завiдомо для винного перебувала у станi вагiтностi;

<полное_название xml:id="xc2ybexvi9v4pxz4iioysqj62t"/>

8) вчинення злочину щодо особи, яка перебуває в матерiальнiй, службовiй чи iншiй залежностi вiд винного;

<полное_название xml:id="x3qzfsyup06r7nl33kuawg0ku4"/>

9) вчинення злочину з використанням малолiтнього або особи, що страждає психiчним захворюванням чи недоумством;

<полное_название xml:id="x4pof0sgbgmuxdf2j9rtc5h0df"/>

10) вчинення злочину з особливою жорстокiстю;

<полное_название xml:id="xeg2ajklzvonu1j02gpypd7kyl"/>

11) вчинення злочину з використанням умов воєнного або надзвичайного стану, iнших надзвичайних подiй;

<полное_название xml:id="x187quaryw3dt77prwtvowg1l7"/>

12) вчинення злочину загальнонебезпечним способом;

<полное_название xml:id="x9iulyocxm2mxsc2v0c18sdgru"/>

13) вчинення злочину особою, що перебуває у станi алкогольного сп’янiння або у станi, викликаному вживанням наркотичних або iнших одурманюючих засобiв.

<полное_название xml:id="x81ecq7gkugavthalc3l98r3ji"/>

2. Суд має право, залежно вiд характеру вчиненого злочину, не визнати будь-яку iз зазначених у частинi першiй цiєї статтi обставин, за винятком обставин, зазначених у пунктах 2, 6, 7, 9, 10, 12, такою, що обтяжує покарання, навiвши мотиви свого рiшення у вироку.

<полное_название xml:id="x1uodgnfbi2w48y4i2yxtexmlt"/>

3. При призначеннi покарання суд не може визнати такими, що його обтяжують, обставини, не зазначенi в частинi першiй цiєї статтi.

<полное_название xml:id="xdzyymgw4hhb8say3t5menk2sr"/>

4. Якщо будь-яка з обставин, що обтяжує покарання, передбачена в статтi Особливої частини цього Кодексу як ознака злочину, що впливає на його квалiфiкацiю, суд не може ще раз враховувати її при призначеннi покарання як таку, що його обтяжує.

<полное_название xml:id="x16gb4sq9snyags1dn7jabs1lg">Стаття 68. Призначення покарання за незакiнчений злочин та за злочин, вчинений у спiвучастi

Стаття 68. Призначення покарання за незакiнчений злочин та за злочин, вчинений у спiвучастi

<полное_название xml:id="xdowuhofhe27kx55ii1ernin9j"/>

1. При призначеннi покарання за незакiнчений злочин суд, керуючись положеннями статей 65–67 цього Кодексу, враховує ступiнь тяжкостi вчиненого особою дiяння, ступiнь здiйснення злочинного намiру та причини, внаслiдок яких злочин не було доведено до кiнця.

<полное_название xml:id="x9koekszdltqmyfivnzocgdcev"/>

2. За вчинення готування до злочину строк або розмiр покарання не може перевищувати половини максимального строку або розмiру найбiльш суворого виду покарання, передбаченого санкцiєю статтi (санкцiєю частини статтI) Особливої частини цього Кодексу.

<полное_название xml:id="xfjwxyjrq1z4log0qpt2odd1h"/>

3. За вчинення замаху на злочин строк або розмiр покарання не може перевищувати двох третин максимального строку або розмiру найбiльш суворого виду покарання, передбаченого санкцiєю статтi (санкцiєю частини статтI) Особливої частини цього Кодексу.

4. Довiчне позбавлення волi за вчинення готування до злочину та вчинення замаху на злочин не застосовується, крiм випадкiв вчинення злочинiв проти основ нацiональної безпеки України, передбачених у статтях 109-1141, проти миру, безпеки людства та мiжнародного правопорядку, передбачених у статтях 437-439, частинi першiй статтi 442 та статтi 443 цього Кодексу.

<полное_название xml:id="x759g06otlli0jfiz3a158pihr"/>

5. При призначеннi покарання спiвучасникам злочину суд, керуючись положеннями статей 65–67 цього Кодексу, враховує характер та ступiнь участi кожного з них у вчиненнi злочину.

<полное_название xml:id="xcecbhg173t0rkhz482b16f89m">Стаття 69. Призначення бiльш м’якого покарання, нiж передбачено законом

Стаття 69. Призначення бiльш м’якого покарання, нiж передбачено законом

<полное_название xml:id="x4746usucbpt9370bq8cg9hpy4"/>

1. За наявностi кiлькох обставин, що пом’якшують покарання та iстотно знижують ступiнь тяжкостi вчиненого злочину, з урахуванням особи винного суд, умотивувавши своє рiшення, може, крiм випадкiв засудження за корупцiйний злочин, призначити основне покарання, нижче вiд найнижчої межi, встановленої в санкцiї статтi (санкцiї частини статтI) Особливої частини цього Кодексу, або перейти до iншого, бiльш м’якого виду основного покарання, не зазначеного в санкцiї статтi (санкцiї частини статтI) Особливої частини цього Кодексу за цей злочин. У цьому випадку суд не має права призначити покарання, нижче вiд найнижчої межi, встановленої для такого виду покарання в Загальнiй частинi цього Кодексу. За вчинення злочину, за який передбачене основне покарання у видi штрафу в розмiрi понад три тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, суд з пiдстав, передбачених цiєю частиною, може призначити основне покарання у видi штрафу, розмiр якого не бiльше нiж на чверть нижчий вiд найнижчої межi, встановленої в санкцiї статтi (санкцiї частини статтI) Особливої частини цього Кодексу.  

<полное_название xml:id="x1tetukogwzpnskri2n16lwqd7"/>

2. На пiдставах, передбачених у частинi першiй цiєї статтi, суд може не призначати додаткового покарання, що передбачене в санкцiї статтi (санкцiї частини статтI) Особливої частини цього Кодексу як обов’язкове, за винятком випадкiв призначення покарання за вчинення злочину, за який передбачене основне покарання у видi штрафу в розмiрi понад три тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x1zaklcybxtqlppzdh5gk6u0j">Стаття 69-1. Призначення покарання за наявностi обставин, що пом’якшують покарання

Стаття 69-1. Призначення покарання за наявностi обставин, що пом’якшують покарання

<полное_название xml:id="x9k4ra4yiath8rnd5y4eporcxx"/>

1. За наявностi обставин, що пом’якшують покарання, передбачених пунктами 1 та 2 частини першої статтi 66 цього Кодексу, вiдсутностi обставин, що обтяжують покарання, а також при визнаннi обвинуваченим своєї вини, строк або розмiр покарання не може перевищувати двох третин максимального строку або розмiру найбiльш суворого виду покарання, передбаченого вiдповiдною санкцiєю статтi (санкцiєю частини статтI) Особливої частини цього Кодексу.

<полное_название xml:id="x33viv2816mgbzjrjvzpa2w0dn">Стаття 70. Призначення покарання за сукупнiстю злочинiв

Стаття 70. Призначення покарання за сукупнiстю злочинiв

<полное_название xml:id="x8s5n2ciwjh4nnub8uzta0msba"/>

1. При сукупностi злочинiв суд, призначивши покарання (основне i додаткове) за кожний злочин окремо, визначає остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання бiльш суворим або шляхом повного чи часткового складання призначених покарань.

<полное_название xml:id="xf29qw7xwso0l7ml47p8uqmlkc"/>

2. При складаннi покарань остаточне покарання за сукупнiстю злочинiв визначається в межах, встановлених санкцiєю статтi (санкцiєю частини статтI) Особливої частини цього Кодексу, яка передбачає бiльш суворе покарання. Якщо хоча б один iз злочинiв є умисним тяжким або особливо тяжким, суд може призначити остаточне покарання за сукупнiстю злочинiв у межах максимального строку, встановленого для даного виду покарання в Загальнiй частинi цього Кодексу. Якщо хоча б за один iз вчинених злочинiв призначено довiчне позбавлення волi, то остаточне покарання за сукупнiстю злочинiв визначається шляхом поглинення будь-яких менш суворих покарань довiчним позбавленням волi.

<полное_название xml:id="x6lnwtimhsyw4d65rgu0zw010c"/>

3. До основного покарання, призначеного за сукупнiстю злочинiв, можуть бути приєднанi додатковi покарання, призначенi судом за злочини, у вчиненнi яких особу було визнано винною.

<полное_название xml:id="x3hh6yy721b9ocn2u847tf3r6a"/>

4. За правилами, передбаченими в частинах першiй – третiй цiєї статтi, призначається покарання, якщо пiсля постановлення вироку в справi буде встановлено, що засуджений винен ще i в iншому злочинi, вчиненому ним до постановлення попереднього вироку. У цьому випадку в строк покарання, остаточно призначеного за сукупнiстю злочинiв, зараховується покарання, вiдбуте повнiстю або частково за попереднiм вироком, за правилами, передбаченими в статтi 72 цього Кодексу.

<полное_название xml:id="xcfipuc21cybmbp1obd9cwog9x">Стаття 71. Призначення покарання за сукупнiстю вирокiв

Стаття 71. Призначення покарання за сукупнiстю вирокiв

<полное_название xml:id="x6vlkgzf71y85hxmd9m9y18bf5"/>

1. Якщо засуджений пiсля постановлення вироку, але до повного вiдбуття покарання вчинив новий злочин, суд до покарання, призначеного за новим вироком, повнiстю або частково приєднує невiдбуту частину покарання за попереднiм вироком.

<полное_название xml:id="xafidkz4v22ntemas5s9h632an"/>

2. При складаннi покарань за сукупнiстю вирокiв загальний строк покарання не може перевищувати максимального строку, встановленого для даного виду покарання в Загальнiй частинi цього Кодексу. При складаннi покарань у видi позбавлення волi загальний строк покарання, остаточно призначеного за сукупнiстю вирокiв, не повинен перевищувати п’ятнадцяти рокiв, а у випадку, якщо хоча б один iз злочинiв є особливо тяжким, загальний строк позбавлення волi може бути бiльшим п’ятнадцяти рокiв, але не повинен перевищувати двадцяти п’яти рокiв. При складаннi покарань у видi довiчного позбавлення волi та будь-яких менш суворих покарань загальний строк покарання, остаточно призначеного за сукупнiстю вирокiв, визначається шляхом поглинення менш суворих покарань довiчним позбавленням волi.

<полное_название xml:id="xdl5zrm26pj3u8vw5eg8u0hlrm"/>

3. Призначене хоча б за одним iз вирокiв додаткове покарання або невiдбута його частина за попереднiм вироком пiдлягає приєднанню до основного покарання, остаточно призначеного за сукупнiстю вирокiв.

<полное_название xml:id="xsklbulg9b750k3ap8ghkdx3f"/>

4. Остаточне покарання за сукупнiстю вирокiв, крiм випадкiв, коли воно визначається шляхом поглинення одного покарання iншим, призначеним у максимальному розмiрi має бути бiльшим вiд покарання, призначеного за новий злочин, а також вiд невiдбутої частини покарання за попереднiм вироком.

<полное_название xml:id="x6pqm6rcad560hpqthnh1w9a0x"/>

5. Якщо засуджений пiсля постановлення вироку, але до повного вiдбуття покарання вчинив два або бiльше злочинiв, суд призначає покарання за цi новi злочини за правилами, передбаченими у статтi 70 цього Кодексу, а потiм до остаточного покарання, призначеного за сукупнiстю злочинiв, повнiстю чи частково приєднує невiдбуту частину покарання за попереднiм вироком у межах, встановлених у частинi другiй цiєї статтi.

<полное_название xml:id="x17bi4kdr76v8nbzwb0okbb1jf">Стаття 72. Правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув’язнення

Стаття 72. Правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув’язнення

<полное_название xml:id="x5wjyedfjmphaktoxhui49qoc1"/>

1. При складаннi покарань за сукупнiстю злочинiв та сукупнiстю вирокiв менш суворий вид покарання переводиться в бiльш суворий вид виходячи з такого їх спiввiдношення:

1) одному дню позбавлення волi вiдповiдають:

<полное_название xml:id="x5yx5013mn5rg3rfz9l76bsxjh"/>

а) один день тримання в дисциплiнарному батальйонi вiйськовослужбовцiв або арешту;

<полное_название xml:id="x84bhfmqk17psfw12mum9lwkrk"/>

б) два днi обмеження волi;

<полное_название xml:id="x6d89a93qsp5fgbrn7vhm5s8jp"/>

в) три днi службового обмеження для вiйськовослужбовцiв або три днi виправних робiт;

<полное_название xml:id="x3qvq8118pj2j2wrr6fz7jghf6"/>

г) вiсiм годин громадських робiт;

2) одному дню тримання в дисциплiнарному батальйонi вiйськовослужбовцiв або арешту вiдповiдають:

<полное_название xml:id="x16fkk1r3qpt1n0p3by8e4ue9h"/>

а) два днi обмеження волi;

<полное_название xml:id="x4l75pg98vegkk9nu69r2jetja"/>

б) три днi службового обмеження для вiйськовослужбовцiв або три днi виправних робiт;

<полное_название xml:id="x3kelnfjvysd0gq3f6ievw8lu7"/>

3) одному дню обмеження волi вiдповiдають три днi службового обмеження для вiйськовослужбовцiв або три днi виправних робiт;

<полное_название xml:id="x3q6kj1yqx40yy8zyrtr8tsw0q"/>

4) одному дню обмеження волi або арешту вiдповiдають вiсiм годин громадських робiт.

<полное_название xml:id="x4alp0g3rilzhsr8ovtjh0zofd"/>

2. При призначеннi покарання за сукупнiстю злочинiв або вирокiв у видi виправних робiт або службових обмежень для вiйськовослужбовцiв складанню пiдлягають лише строки цих покарань. Розмiри вiдрахувань iз заробiтку засудженого складанню не пiдлягають i обчислюються за кожним вироком самостiйно.

<полное_название xml:id="xbrueq1loecoxsl2pf8o27sufo"/>

3. Основнi покарання у видi штрафу та позбавлення права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю при призначеннi їх за сукупнiстю злочинiв i за сукупнiстю вирокiв складанню з iншими видами покарань не пiдлягають i виконуються самостiйно.

<полное_название xml:id="x7sq7sq1vkl1iyj1zvs8e501io"/>

4. Додатковi покарання рiзних видiв у всiх випадках виконуються самостiйно.

<полное_название xml:id="x2hfqmr5c30tahf9276u99rqsh"/>

5. Зарахування судом строку попереднього ув’язнення у разi засудження до позбавлення волi в межах того самого кримiнального провадження, у межах якого до особи було застосовано попереднє ув’язнення, провадиться з розрахунку один день попереднього ув’язнення за два днi позбавлення волi.

У разi призначення судом iншого покарання, нiж позбавлення волi, зарахування строку попереднього ув’язнення в межах того самого кримiнального провадження здiйснюється в такому порядку:

1) строк попереднього ув’язнення переводиться у строк позбавлення волi вiдповiдно до спiввiдношення, визначеного абзацом першим цiєї частини;

2) визначений вiдповiдно до пункту 1 цiєї частини строк позбавлення волi переводиться в iнший призначений вид покарання вiдповiдно до спiввiдношення, визначеного частиною першою цiєї статтi.

При призначеннi основного покарання, не зазначеного в частинi першiй цiєї статтi, суд зобов’язаний повнiстю звiльнити засудженого вiд вiдбування такого основного покарання.

У строк попереднього ув’язнення включається строк:

а) затримання особи без ухвали слiдчого суддi, суду;

б) затримання особи на пiдставi ухвали слiдчого суддi, суду про дозвiл на затримання;

в) тримання особи пiд вартою як запобiжний захiд, обраний суддею, судом на стадiї досудового розслiдування або пiд час судового розгляду кримiнального провадження;

г) перебування обвинуваченого у вiдповiдному стацiонарному медичному закладi при проведеннi судово-медичної або судово-психiатричної експертизи;

ґ) перебування особи, яка вiдбуває покарання, в установах попереднього ув’язнення для проведення слiдчих дiй або участi у судовому розглядi кримiнального провадження.

Суд має звiльнити засудженого вiд вiдбування покарання, якщо строк попереднього ув’язнення, вiдбутий засудженим у межах кримiнального провадження, дорiвнює або перевищує фактично призначене йому основне покарання, передбачене частиною першою цiєї статтi.

У разi якщо до винесення вироку строк попереднього ув’язнення, вiдбутий особою, перевищуватиме спiввiдношення, визначене абзацом першим цiєї частини, максимально можливий строк позбавлення волi, передбачений Особливою частиною цього Кодексу для злочину (злочинiв), у якому (яких) пiдозрюється така особа, така особа має бути негайно звiльнена судом з-пiд варти за iнiцiативою суду або за iнiцiативою особи, яка звiльняється, або її захисника (законного представника) чи прокурора. Таке звiльнення допускається на стадiї судового розгляду кримiнального провадження i на стадiї досудового розслiдування такого кримiнального провадження.

<полное_название xml:id="x3ay5kk1lke7zc4xmhob7u4o3y"/>

6. Встановленi в частинi першiй цiєї статтi правила спiввiдношення видiв покарань можуть застосовуватись i в iнших випадках, передбачених Загальною частиною цього Кодексу.

<полное_название xml:id="x1cu2bln6z41dgflddalf9m4tk">Стаття 73. Обчислення строкiв покарання

Стаття 73. Обчислення строкiв покарання

Строки покарання обчислюються вiдповiдно в роках, мiсяцях та годинах. При замiнi або складаннi покарань, а також у разi зарахування попереднього ув’язнення допускається обчислення строкiв покарання у днях.

<полное_название xml:id="xc6svh4h74reilwc8l2bzp6qn5">Роздiл XII. Звiльнення вiд покарання та його вiдбування

Роздiл XII. Звiльнення вiд покарання та його вiдбування

<полное_название xml:id="xe02m6ur9rh7g39p1u6cpwy8ix">Стаття 74. Звiльнення вiд покарання та його вiдбування

Стаття 74. Звiльнення вiд покарання та його вiдбування

<полное_название xml:id="xerowwdj5jok2vtj1j9r237b35"/>

1. Звiльнення засудженого вiд покарання або подальшого його вiдбування, замiна бiльш м’яким, а також пом’якшення призначеного покарання, крiм звiльнення вiд покарання або пом’якшення покарання на пiдставi закону України про амнiстiю чи акта про помилування, може застосовуватися тiльки судом у випадках, передбачених цим Кодексом.

<полное_название xml:id="x6gn3npdcxooazk7xic0m5hnxb"/>

2. Особа, засуджена за дiяння, каранiсть якого законом усунена, пiдлягає негайному звiльненню вiд призначеного судом покарання.

<полное_название xml:id="x9n43akgoznpyqdq54kxndyc3"/>

3. Призначена засудженому мiра покарання, що перевищує санкцiю нового закону, знижується до максимальної межi покарання, встановленої санкцiєю нового закону. У разi якщо така межа передбачає бiльш м’який вид покарання, вiдбуте засудженим покарання зараховується з перерахуванням за правилами, встановленими частиною першою статтi 72 цього Кодексу.

<полное_название xml:id="x934qsjtxizdmjmdyz0nu652zn"/>

4. Особа, яка вчинила злочин невеликої або середньої тяжкостi, крiм корупцiйних злочинiв, може бути за вироком суду звiльнена вiд покарання, якщо буде визнано, що з урахуванням бездоганної поведiнки i сумлiнного ставлення до працi цю особу на час розгляду справи в судi не можна вважати суспiльно небезпечною.

<полное_название xml:id="xd5b7pozddq3nuavogmofqvu5i"/>

5. Особа також може бути за вироком суду звiльнена вiд покарання на пiдставах, передбачених статтею 49 цього Кодексу.

<полное_название xml:id="x37pc5q9h24zlo364dbbiib45j">Стаття 75. Звiльнення вiд вiдбування покарання з випробуванням

Стаття 75. Звiльнення вiд вiдбування покарання з випробуванням

<полное_название xml:id="x4dv7pm2hc4sa08et28th01oj6"/>

1. Якщо суд, крiм випадкiв засудження за корупцiйний злочин, при призначеннi покарання у видi виправних робiт, службового обмеження для вiйськовослужбовцiв, обмеження волi, а також позбавлення волi на строк не бiльше п’яти рокiв, враховуючи тяжкiсть злочину, особу винного та iншi обставини справи, дiйде висновку про можливiсть виправлення засудженого без вiдбування покарання, вiн може прийняти рiшення про звiльнення вiд вiдбування покарання з випробуванням.

<полное_название xml:id="xeq392v6qn2qc60yez0ahx2l3f"/>

2. Суд приймає рiшення про звiльнення вiд вiдбування покарання з випробуванням у випадку затвердження угоди про примирення або про визнання вини, якщо сторонами угоди узгоджено покарання у видi виправних робiт, службового обмеження для вiйськовослужбовцiв, обмеження волi, позбавлення волi на строк не бiльше п’яти рокiв, а також узгоджено звiльнення вiд вiдбування покарання з випробуванням.

<полное_название xml:id="xdihfkep25b0lp3ufg18jfgovb"/>

3. У випадках, передбачених частинами першою, другою цiєї статтi, суд ухвалює звiльнити засудженого вiд вiдбування призначеного покарання, якщо вiн протягом визначеного iспитового строку не вчинить нового злочину i виконає покладенi на нього обов’язки. Тривалiсть iспитового строку та обов’язки, якi покладаються на особу, звiльнену вiд вiдбування покарання з випробуванням, визначаються судом.

<полное_название xml:id="x3x18n712rdfeommou427fwpjj"/>

4. Іспитовий строк встановлюється судом тривалiстю вiд одного року до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="x5xcvhdueavgz3yr77b6e3t6bx">Стаття 76. Обов’язки, якi покладає суд на особу, звiльнену вiд вiдбування покарання з випробуванням

Стаття 76. Обов’язки, якi покладає суд на особу, звiльнену вiд вiдбування покарання з випробуванням

<полное_название xml:id="xl8mdfiqdf0x1kw7c653wbvj1"/>

1. У разi звiльнення вiд вiдбування покарання з випробуванням суд покладає на засудженого такi обов’язки:

<полное_название xml:id="x64seod1g4fi9sbmlje5iuru7d"/>

1) перiодично з’являтися для реєстрацiї до уповноваженого органу з питань пробацiї;

<полное_название xml:id="x1gopglkbysfwqmqnmrhjzdtcg"/>

2) повiдомляти уповноважений орган з питань пробацiї про змiну мiсця проживання, роботи або навчання.

<полное_название xml:id="x75383smmpl1x9ywawvyzlyzsf"/>

2. На осiб, звiльнених вiд вiдбування покарання з випробуванням, суд може додатково покласти такi обов’язки:

1) попросити публiчно або в iншiй формi пробачення у потерпiлого;

2) не виїжджати за межi України без погодження з уповноваженим органом з питань пробацiї;

3) працевлаштуватися або за направленням уповноваженого органу з питань пробацiї звернутися до органiв державної служби зайнятостi для реєстрацiї як безробiтного та працевлаштуватися, якщо йому буде запропоновано вiдповiдну посаду (роботу);

4) виконувати заходи, передбаченi пробацiйною програмою;

5) пройти курс лiкування вiд розладiв психiки та поведiнки внаслiдок вживання психоактивних речовин або захворювання, що становить небезпеку для здоров’я iнших осiб;

6) дотримуватися встановлених судом вимог щодо вчинення певних дiй, обмеження спiлкування, пересування та проведення дозвiлля.

На особу, звiльнену вiд вiдбування покарання з випробуванням, суд покладає обов’язки, передбаченi частиною другою цiєї статтi, необхiднi i достатнi для її виправлення з урахуванням ступеня тяжкостi вчиненого злочину, особи винного та обставин, що пом’якшують або обтяжують покарання.

3. Нагляд за особами, звiльненими вiд вiдбування покарання з випробуванням, здiйснюється уповноваженим органом з питань пробацiї за мiсцем проживання, роботи або навчання засудженого, а щодо засуджених вiйськовослужбовцiв - командирами вiйськових частин.

<полное_название xml:id="xbsc8vdk5ibzngt2ccboztlg0g">Стаття 77. Застосування додаткових покарань у разi звiльнення вiд вiдбування основного покарання з випробуванням

Стаття 77. Застосування додаткових покарань у разi звiльнення вiд вiдбування основного покарання з випробуванням

У разi звiльнення вiд вiдбування покарання з випробуванням можуть бути призначенi додатковi покарання у видi штрафу, позбавлення права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю та позбавлення вiйськового, спецiального звання, рангу, чину або квалiфiкацiйного класу.

<полное_название xml:id="x4a3ako3ardvm41aayum3gaa1w">Стаття 78. Правовi наслiдки звiльнення вiд вiдбування покарання з випробуванням

Стаття 78. Правовi наслiдки звiльнення вiд вiдбування покарання з випробуванням

<полное_название xml:id="x52zggtjyw5dwsoy7dtbjsviks"/>

1. Пiсля закiнчення iспитового строку засуджений, який виконав покладенi на нього обов’язки та не вчинив нового злочину, звiльняється судом вiд призначеного йому покарання.

<полное_название xml:id="x6ziu9hs7k6e0i6z0lg8jxnrjs"/>

2. Якщо засуджений не виконує покладенi на нього обов’язки або систематично вчинює правопорушення, що потягли за собою адмiнiстративнi стягнення i свiдчать про його небажання стати на шлях виправлення, суд направляє засудженого для вiдбування призначеного покарання.

<полное_название xml:id="x9stqkhrhjzkpny3q0grmyllg5"/>

3. У разi вчинення засудженим протягом iспитового строку нового злочину суд призначає йому покарання за правилами, передбаченими в статтях 71, 72 цього Кодексу.

<полное_название xml:id="x93hl08wfrtb36vury2a3sn1pp">Стаття 79. Звiльнення вiд вiдбування покарання з випробуванням вагiтних жiнок i жiнок, якi мають дiтей вiком до семи рокiв

Стаття 79. Звiльнення вiд вiдбування покарання з випробуванням вагiтних жiнок i жiнок, якi мають дiтей вiком до семи рокiв

<полное_название xml:id="xbmtkrz1mj77d7x7yetba0n8da"/>

1. У разi призначення покарання у видi обмеження волi або позбавлення волi вагiтним жiнкам або жiнкам, якi мають дiтей вiком до семи рокiв, крiм засуджених до позбавлення волi на строк бiльше п’яти рокiв за тяжкi i особливо тяжкi злочини, а також за корупцiйнi злочини, суд може звiльнити таких засуджених вiд вiдбування як основного, так i додаткового покарання з встановленням iспитового строку у межах строку, на який згiдно з законом жiнку може бути звiльнено вiд роботи у зв’язку з вагiтнiстю, пологами i до досягнення дитиною семирiчного вiку.

<полное_название xml:id="x7ktnxtcd0hdumoh3bae8tons3"/>

2. У разi звiльнення вiд вiдбування покарання з випробуванням вагiтних жiнок i жiнок, якi мають дiтей вiком до семи рокiв, суд покладає на засуджену обов’язки вiдповiдно до статтi 76 цього Кодексу.

<полное_название xml:id="xp4klwg98ordcctfrxrweudth"/>

3. Нагляд за засудженими здiйснюється уповноваженим органом з питань пробацiї.

<полное_название xml:id="x5f5marsvww0dt0sn5nxnrk0qa"/>

4. Пiсля закiнчення iспитового строку суд, залежно вiд поведiнки засудженої, звiльняє її вiд покарання або направляє для вiдбування покарання, призначеного вироком.

<полное_название xml:id="x8wb8dfa0wy4pighljo4ice57p"/>

5. У разi, коли звiльнена вiд вiдбування покарання з випробуванням жiнка вiдмовилася вiд дитини, передала її в дитячий будинок, зникла з мiсця проживання, ухиляється вiд виховання дитини, догляду за нею, не виконує покладених на неї судом обов’язкiв або систематично вчинює правопорушення, що потягли за собою адмiнiстративнi стягнення i свiдчать про її небажання стати на шлях виправлення, суд за поданням контролюючого органу направляє засуджену для вiдбування покарання згiдно з вироком суду.

<полное_название xml:id="x62s6f1b7im03ar9kb6kucv1xs"/>

6. Якщо засуджена вчинила в перiод iспитового строку новий злочин, суд призначає їй покарання за правилами, передбаченими у статтях 71 i 72 цього Кодексу.

<полное_название xml:id="x8iv5ff6mps089j0c6b2fy01n7">Стаття 80. Звiльнення вiд вiдбування покарання у зв’язку iз закiнченням строкiв давностi виконання обвинувального вироку

Стаття 80. Звiльнення вiд вiдбування покарання у зв’язку iз закiнченням строкiв давностi виконання обвинувального вироку

<полное_название xml:id="xc6x108y7w2eb4ld3n5xr231yk"/>

1. Особа звiльняється вiд вiдбування покарання, якщо з дня набрання чинностi обвинувальним вироком його не було виконано в такi строки:

<полное_название xml:id="x8gv8jjidll570ga651pepd0oj"/>

1) два роки — у разi засудження до покарання менш суворого, нiж обмеження волi;

<полное_название xml:id="x287o1qp34ms7s031gtv0d1wcd"/>

2) три роки — у разi засудження до покарання у видi обмеження волi або позбавлення волi за злочин невеликої тяжкостi;

<полное_название xml:id="xenst7v7a5surwigpo1oqaun39"/>

3) п’ять рокiв — у разi засудження до покарання у видi позбавлення волi за злочин середньої тяжкостi, а також при засудженнi до позбавлення волi на строк не бiльше п’яти рокiв за тяжкий злочин;

<полное_название xml:id="x90o36v0r9iz5285vag0venmj0"/>

4) десять рокiв — у разi засудження до покарання у видi позбавлення волi на строк понад п’ять рокiв за тяжкий злочин, а також при засудженнi до позбавлення волi на строк не бiльше десяти рокiв за особливо тяжкий злочин;

<полное_название xml:id="xxf3ik3xu3komnzl9n65se0be"/>

5) п’ятнадцять рокiв — у разi засудження до покарання у видi позбавлення волi на строк бiльше десяти рокiв за особливо тяжкий злочин.

<полное_название xml:id="x334f31ivtgbptd2a0ewx0e6p9"/>

2. Строки давностi щодо додаткових покарань визначаються основним покаранням, призначеним за вироком суду.

<полное_название xml:id="x92gnn3ncid9swjk1ssz633kox"/>

3. Перебiг давностi зупиняється, якщо засуджений ухиляється вiд вiдбування покарання. У цих випадках перебiг давностi вiдновлюється з дня з’явлення засудженого для вiдбування покарання або з дня його затримання. У цьому разi строки давностi, передбаченi пунктами 1–3 частини першої цiєї статтi, подвоюються.

<полное_название xml:id="xepm5w2ap7i09r7zy1527mdshz"/>

4. Перебiг давностi переривається, якщо до закiнчення строкiв, зазначених у частинах першiй та третiй цiєї статтi, засуджений вчинить новий середньої тяжкостi, тяжкий або особливо тяжкий злочин. Обчислення давностi в цьому випадку починається з дня вчинення нового злочину.

<полное_название xml:id="xd0t05iks3m7zgi9c7o72rn9vt"/>

5. Питання про застосування давностi до особи, засудженої до довiчного позбавлення волi, вирiшується судом. Якщо суд не визнає за можливе застосувати давнiсть, довiчне позбавлення волi замiняється позбавленням волi.

<полное_название xml:id="xcv0a8wm8fxnamuvfiqmbdaafq"/>

6. Давнiсть не застосовується у разi засудження за злочини проти миру та безпеки людства, передбаченi статтями 437–439 та частиною першою статтi 442 цього Кодексу.

<полное_название xml:id="xayfopv51kl3ez5edyq9thitbs">Стаття 81. Умовно-дострокове звiльнення вiд вiдбування покарання

Стаття 81. Умовно-дострокове звiльнення вiд вiдбування покарання

<полное_название xml:id="xpz1dasv37wjgki4u8dtdsam8"/>

1. До осiб, що вiдбувають покарання у видi виправних робiт, службових обмежень для вiйськовослужбовцiв, обмеження волi, тримання в дисциплiнарному батальйонi вiйськовослужбовцiв або позбавлення волi, може бути застосоване умовно-дострокове звiльнення вiд вiдбування покарання. Особу може бути умовно-достроково звiльнено повнiстю або частково i вiд вiдбування додаткового покарання.

<полное_название xml:id="xcb4nxcqhttmx65dgaop8zw43b"/>

2. Умовно-дострокове звiльнення вiд вiдбування покарання може бути застосоване, якщо засуджений сумлiнною поведiнкою i ставленням до працi довiв своє виправлення.

<полное_название xml:id="x74wmfu0a9txdnm29j1u4w9xnv"/>

3. Умовно-дострокове звiльнення вiд вiдбування покарання може бути застосоване пiсля фактичного вiдбуття засудженим:

<полное_название xml:id="xcd8w13zvi4v4cqdhuit26a2fn"/>

1) не менше половини строку покарання, призначеного судом за злочин невеликої або середньої тяжкостi, крiм корупцiйних злочинiв, а також за необережний тяжкий злочин;

<полное_название xml:id="x18s49zcait2f9yf6eh64vbqt5"/>

2) не менше двох третин строку покарання, призначеного судом за корупцiйний злочин середньої тяжкостi, умисний тяжкий злочин чи необережний особливо тяжкий злочин, а також у разi, якщо особа ранiше вiдбувала покарання у видi позбавлення волi за умисний злочин i до погашення або зняття судимостi знову вчинила умисний злочин, за який вона засуджена до позбавлення волi;

<полное_название xml:id="xf4nrojs0hmel79lpszfhijq0d"/>

3) не менше трьох чвертей строку покарання, призначеного судом за умисний особливо тяжкий злочин, а також покарання, призначеного особi, яка ранiше звiльнялася умовно-достроково i знову вчинила умисний злочин протягом невiдбутої частини покарання.

<полное_название xml:id="x8hgmm6fj17977k7shccjr02x2"/>

4. У разi вчинення особою, до якої було застосовано умовно-дострокове звiльнення вiд вiдбування покарання, протягом невiдбутої частини покарання нового злочину суд призначає їй покарання за правилами, передбаченими статтями 71 i 72 цього Кодексу.

<полное_название xml:id="xbism18j623ki0yqqx4cx0k2tb">Стаття 82. Замiна невiдбутої частини покарання бiльш м’яким

Стаття 82. Замiна невiдбутої частини покарання бiльш м’яким

<полное_название xml:id="x3g3fgsmawgi523z1qam33vb3u"/>

1. Особам, що вiдбувають покарання у видi обмеження або позбавлення волi, невiдбута частина покарання може бути замiнена судом бiльш м’яким покаранням. У цих випадках бiльш м’яке покарання призначається в межах строкiв, установлених у Загальнiй частинi цього Кодексу для даного виду покарання, i не повинне перевищувати невiдбутого строку покарання, призначеного вироком.

<полное_название xml:id="xa1ht98r4dsd9pbge1r0sty1tk"/>

2. У разi замiни невiдбутої частини основного покарання бiльш м’яким засудженого може бути звiльнено також i вiд додаткового покарання у видi позбавлення права займати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю.

<полное_название xml:id="xbej08afiok776bubn580ojuxx"/>

3. Замiна невiдбутої частини покарання бiльш м’яким може бути застосована, якщо засуджений став на шлях виправлення.

<полное_название xml:id="xdba7acqm48udqmitnrhyg8j0v"/>

4. Замiна невiдбутої частини покарання бiльш м’яким можлива пiсля фактичного вiдбуття засудженим:

<полное_название xml:id="x41m9zci9f2wsyxfgu7w4d8ezc"/>

1) не менше третини строку покарання, призначеного судом за злочин невеликої або середньої тяжкостi, крiм корупцiйних злочинiв, а також за необережний тяжкий злочин;

<полное_название xml:id="xd6n26bexq2a8w7vgo853x7aem"/>

2) не менше половини строку покарання, призначеного судом за корупцiйний злочин середньої тяжкостi, умисний тяжкий злочин чи необережний особливо тяжкий злочин, а також у разi, коли особа ранiше вiдбувала покарання у видi позбавлення волi за умисний злочин i до погашення або зняття судимостi знову вчинила умисний злочин, за який вона була засуджена до позбавлення волi;

<полное_название xml:id="xea0rj8l02wbgr7inqx1htgow4"/>

3) не менше двох третин строку покарання, призначеного судом за умисний особливо тяжкий злочин, а також покарання, призначеного особi, яка ранiше звiльнялася умовно-достроково i вчинила новий умисний злочин протягом невiдбутої частини покарання.

<полное_название xml:id="x83zfpeqzx50tozlkubh6bjaq8"/>

5. До осiб, яким покарання замiнене бiльш м’яким, може бути застосоване умовно-дострокове звiльнення за правилами, передбаченими статтею 81 цього Кодексу.

<полное_название xml:id="x34hx369t4gq7z7wjsrk7fzfhs"/>

6. Якщо особа, вiдбуваючи бiльш м’яке покарання, вчинить новий злочин, суд до покарання за знову вчинений злочин приєднує невiдбуту частину бiльш м’якого покарання за правилами, передбаченими у статтях 71 i 72 цього Кодексу.

<полное_название xml:id="x1ej8xpfqe0m0a6no07jt94adm">Стаття 83. Звiльнення вiд вiдбування покарання вагiтних жiнок i жiнок, якi мають дiтей вiком до трьох рокiв

Стаття 83. Звiльнення вiд вiдбування покарання вагiтних жiнок i жiнок, якi мають дiтей вiком до трьох рокiв

<полное_название xml:id="xcnnjve9cb83d87mhxwr64jij3"/>

1. Засуджених до обмеження волi або до позбавлення волi жiнок, якi стали вагiтними або народили дiтей пiд час вiдбування покарання, крiм засуджених до позбавлення волi на строк бiльше п’яти рокiв за умиснi тяжкi та особливо тяжкi злочини, суд може звiльнити вiд вiдбування покарання в межах строку, на який згiдно з законом жiнку може бути звiльнено вiд роботи у зв’язку з вагiтнiстю, пологами i до досягнення дитиною трирiчного вiку.

<полное_название xml:id="xb3460vy9vlu9xcbm5oiy7qrbu"/>

2. Звiльнення вiд вiдбування покарання застосовується до засудженої, яка має сiм’ю або родичiв, що дали згоду на спiльне з нею проживання, або яка має можливiсть самостiйно забезпечити належнi умови для виховання дитини.

<полное_название xml:id="x1v5bqcqn6004khvc9tneyiqke"/>

3. Нагляд за звiльненими вiд вiдбування покарання вагiтними жiнками i жiнками, якi мають дiтей вiком до трьох рокiв, здiйснюється уповноваженим органом з питань пробацiї за мiсцем проживання.

<полное_название xml:id="x1lk9okq47l0k12e56sm9vydti"/>

4. Пiсля досягнення дитиною трирiчного вiку або в разi її смертi суд залежно вiд поведiнки засудженої може звiльнити її вiд покарання або замiнити його бiльш м’яким покаранням чи направити засуджену для вiдбування покарання, призначеного за вироком. У цьому разi суд може повнiстю або частково зарахувати у строк вiдбування покарання час, протягом якого засуджена не вiдбувала покарання.

<полное_название xml:id="xa92m8k1ihka3wcsyovisp7cs2"/>

5. Якщо засуджена, яка була звiльнена вiд вiдбування покарання, вiдмовляється вiд дитини, передала її у дитячий будинок, зникла з мiсця проживання або ухиляється вiд виховання дитини, догляду за нею, або систематично вчинює правопорушення, що потягли за собою адмiнiстративнi стягнення i свiдчать про небажання стати на шлях виправлення, суд може за поданням контролюючого органу направити засуджену для вiдбування покарання, призначеного за вироком.

<полное_название xml:id="x46aon3ddmagiw5w79hzdv6wnv"/>

6. Якщо в перiод звiльнення вiд вiдбування покарання засуджена вчинила новий злочин, суд призначає їй покарання за правилами, передбаченими у статтях 71 i 72 цього Кодексу.

<полное_название xml:id="xee263vodrv0tbjhue65i3frbf">Стаття 84. Звiльнення вiд покарання за хворобою

Стаття 84. Звiльнення вiд покарання за хворобою

<полное_название xml:id="xbrdu4jxegnzcb945v4ef2cxkr"/>

1. Звiльняється вiд покарання особа, яка пiд час його вiдбування захворiла на психiчну хворобу, що позбавляє її можливостi усвiдомлювати свої дiї (бездiяльнiсть) або керувати ними. До такої особи можуть застосовуватися примусовi заходи медичного характеру вiдповiдно до статей 92–95 цього Кодексу.

<полное_название xml:id="x5s73052tfnv5yglu63tz9i9e6"/>

2. Особа, яка пiсля вчинення злочину або постановлення вироку захворiла на iншу тяжку хворобу, що перешкоджає вiдбуванню покарання, може бути звiльнена вiд покарання або вiд подальшого його вiдбування. При вирiшеннi цього питання суд враховує тяжкiсть вчиненого злочину, характер захворювання, особу засудженого та iншi обставини справи.

<полное_название xml:id="xdyezgngvnrxamd8vzijkubx7p"/>

3. Вiйськовослужбовцi, засудженi до службового обмеження, арешту або тримання в дисциплiнарному батальйонi, в разi визнання їх непридатними до вiйськової служби за станом здоров’я звiльняються вiд покарання.

<полное_название xml:id="x4xfsve95musaarp3hu98ymx14"/>

4. У разi одужання осiб, зазначених у частинах першiй та другiй цiєї статтi, вони повиннi бути направленi для вiдбування покарання, якщо не закiнчилися строки давностi, передбаченi статтями 49 або 80 цього Кодексу, або вiдсутнi iншi пiдстави для звiльнення вiд покарання. При цьому час, протягом якого до осiб застосовувалися примусовi заходи медичного характеру, зараховується в строк покарання за правилами, передбаченими в частинi п’ятiй статтi 72 цього Кодексу, а один день позбавлення волi дорiвнює одному дню застосування примусових заходiв медичного характеру.

<полное_название xml:id="xdw0npw5ywgu6mwgxt5gu26cxf">Стаття 85. Звiльнення вiд покарання на пiдставi закону України про амнiстiю або акта про помилування

Стаття 85. Звiльнення вiд покарання на пiдставi закону України про амнiстiю або акта про помилування

На пiдставi закону про амнiстiю або акта про помилування засуджений може бути повнiстю або частково звiльнений вiд основного i додаткового покарань.

<полное_название xml:id="xa1ybmcdch445x41rblov7k007">Стаття 86. Амнiстiя

Стаття 86. Амнiстiя

<полное_название xml:id="x99uqra2fg59nbscxlv152ot1f"/>

1. Амнiстiя оголошується законом України стосовно певної категорiї осiб.

<полное_название xml:id="x23xq9ab9b1qzrz6dxiysa3lw4"/>

2. Законом про амнiстiю особи, визнанi винними у вчиненнi злочину обвинувальним вироком суду, або кримiнальнi справи стосовно яких розглянутi судами, але вироки стосовно цих осiб не набрали законної сили, можуть бути повнiстю або частково звiльненi вiд вiдбування покарання.

<полное_название xml:id="x1bwbgu5ci01gzjrshv0olfqd2"/>

3. Виключено.

<полное_название xml:id="x6rhlyky4ftq3zm9z285pdbxzv"/>

4. Особи, визнанi винними у вчиненнi корупцiйних злочинiв, вироки стосовно яких не набрали законної сили, не можуть бути звiльненi вiд вiдбування покарання, а особи, вироки стосовно яких набрали законної сили, — не можуть бути повнiстю звiльненi законом про амнiстiю вiд вiдбування покарання. Зазначенi особи можуть бути звiльненi вiд вiдбування покарання пiсля фактичного вiдбуття ними строкiв, встановлених частиною третьою статтi 81 цього Кодексу.

<полное_название xml:id="x5xb6t263foeltr49mrcxmn6y8">Стаття 87. Помилування

Стаття 87. Помилування

<полное_название xml:id="x6wzo7okauwn59p7g33h88uulf"/>

1. Помилування здiйснюється Президентом України стосовно iндивiдуально визначеної особи.

<полное_название xml:id="x4rg7rsgk1jwfrk8l2kls4omsj"/>

2. Актом про помилування може бути здiйснена замiна засудженому призначеного судом покарання у видi довiчного позбавлення волi на позбавлення волi на строк не менше двадцяти п’яти рокiв.

<полное_название xml:id="x47fmneg1m8at4q3c4bxax9l5q">Роздiл XIII. Судимiсть

Роздiл XIII. Судимiсть

<полное_название xml:id="x6jdkkybdhh7xmu4fmqzuar2rf">Стаття 88. Правовi наслiдки судимостi

Стаття 88. Правовi наслiдки судимостi

<полное_название xml:id="xc33vgq77vk431b3g2preef1jg"/>

1. Особа визнається такою, що має судимiсть, з дня набрання законної сили обвинувальним вироком i до погашення або зняття судимостi.

<полное_название xml:id="x98svgu9k3t41zkf1ef8yupan0"/>

2. Судимiсть має правове значення у разi вчинення нового злочину, а також в iнших випадках, передбачених законами України.

<полное_название xml:id="x73y2wnai139mk9dgw78fyw9vh"/>

3. Особи, засудженi за вчинення корупцiйних злочинiв, можуть бути звiльненi вiд вiдбування покарання в порядку помилування пiсля фактичного вiдбуття ними строкiв, встановлених частиною третьою статтi 81 цього Кодексу.

<полное_название xml:id="x5hitg701yo40ajt1jxu3b6jxu"/>

4. Особи, якi були реабiлiтованi, визнаються такими, що не мають судимостi.

<полное_название xml:id="xcrcz3mzygl1s7ddmwpm74e4iv">Стаття 89. Строки погашення судимостi

Стаття 89. Строки погашення судимостi

Такими, що не мають судимостi, визнаються:

<полное_название xml:id="xw2fkj38wc5aav4s7tlyobj5h"/>

1) особи, засудженi вiдповiдно до статтi 75 цього Кодексу, якщо протягом iспитового строку вони не вчинять нового злочину i якщо протягом зазначеного строку рiшення про звiльнення вiд вiдбування покарання з випробуванням не буде скасоване з iнших пiдстав, передбачених законом. Якщо строк додаткового покарання перевищує тривалiсть iспитового строку, особа визнається такою, що не має судимостi, пiсля вiдбуття цього додаткового покарання;

<полное_название xml:id="x9edfghnnh8biff8qvy7xloylu"/>

2) жiнки, засудженi вiдповiдно до статтi 79 цього Кодексу, якщо протягом iспитового строку вони не вчинять нового злочину i якщо пiсля закiнчення цього строку не буде прийняте рiшення про направлення для вiдбування покарання, призначеного вироком суду. Якщо засуджена не була звiльнена вiд додаткового покарання i його строк перевищує тривалiсть iспитового строку, то жiнка визнається такою, що не має судимостi, пiсля вiдбуття цього додаткового покарання;

<полное_название xml:id="x7nmomlbjsr42oug085n8z8hle"/>

3) виключено;

<полное_название xml:id="x2aj8owpq1wg7gisgbpt7aqk07"/>

4) особи, якi вiдбули покарання у видi службового обмеження для вiйськовослужбовцiв або тримання в дисциплiнарному батальйонi вiйськовослужбовцiв чи достроково звiльненi вiд цих покарань, а також вiйськовослужбовцi, якi вiдбули покарання на гауптвахтi замiсть арешту;

<полное_название xml:id="x4l8t5cas0jqgfvyu1xau0uwp6"/>

5) особи, засудженi до основного покарання у видi штрафу в розмiрi не бiльше трьох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, позбавлення права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю, громадських робiт, виправних робiт або арешту, якщо вони протягом року з дня вiдбуття покарання (основного та додаткового) не вчинять нового злочину;

<полное_название xml:id="xbz21366vr12qtcf19f9404d0v"/>

6) особи, засудженi до обмеження волi, а також засудженi за злочин невеликої тяжкостi до позбавлення волi, якщо вони протягом двох рокiв з дня вiдбуття покарання (основного та додаткового) не вчинять нового злочину;

<полное_название xml:id="x39izmvga1124bi5sdbqmd3xb"/>

7) особи, засудженi до позбавлення волi або основного покарання у видi штрафу за злочин середньої тяжкостi, якщо вони протягом трьох рокiв з дня вiдбуття покарання (основного та додаткового) не вчинять нового злочину;

<полное_название xml:id="xc1cso23gfk5k2c97r8kqqy2av"/>

8) особи, засудженi до позбавлення волi або основного покарання у видi штрафу за тяжкий злочин, якщо вони протягом шести рокiв з дня вiдбуття покарання (основного та додаткового) не вчинять нового злочину;

<полное_название xml:id="x2dde22wc4zl3euglaomgvejv6"/>

9) особи, засудженi до позбавлення волi або основного покарання у видi штрафу за особливо тяжкий злочин, якщо вони протягом восьми рокiв з дня вiдбуття покарання (основного та додаткового) не вчинять нового злочину.

<полное_название xml:id="xa93cq3fzhh3kakjxiiwjth6mx">Стаття 90. Обчислення строкiв погашення судимостi

Стаття 90. Обчислення строкiв погашення судимостi

<полное_название xml:id="xe6e4yhwfup5faumo84y1o2qm8"/>

1. Строки погашення судимостi обчислюються з дня вiдбуття основного i додаткового покарання.

<полное_название xml:id="x4rsce5aaa3lplt3jntkpsf585"/>

2. До строку погашення судимостi зараховується час, протягом якого вирок не було виконано, якщо при цьому давнiсть виконання вироку не переривалася. Якщо вирок не було виконано, судимiсть погашається по закiнченнi строкiв давностi виконання вироку.

<полное_название xml:id="x4jzl1et6saj6auttpe46qqm64"/>

3. Якщо особу було достроково звiльнено вiд вiдбування покарання, то строк погашення судимостi обчислюється з дня дострокового звiльнення її вiд вiдбування покарання (основного та додаткового).

<полное_название xml:id="x6frxlpv2gz39ruha5s152vxda"/>

4. Якщо невiдбуту частину покарання було замiнено бiльш м’яким покаранням, то строк погашення судимостi обчислюється з дня вiдбуття бiльш м’якого покарання (основного та додаткового).

<полное_название xml:id="xlgccdhi2pclml19doccc324x"/>

5. Якщо особа, що вiдбула покарання, до закiнчення строку погашення судимостi знову вчинить злочин, перебiг строку погашення судимостi переривається i обчислюється заново. У цих випадках строки погашення судимостi обчислюються окремо за кожний злочин пiсля фактичного вiдбуття покарання (основного та додаткового) за останнiй злочин.

<полное_название xml:id="x3cup6e6ndgrh5t148tqdr5nq">Стаття 91. Зняття судимостi

Стаття 91. Зняття судимостi

<полное_название xml:id="x82cfym8zyqp5hak0hg5ou4zfy"/>

1. Якщо особа пiсля вiдбуття покарання у видi обмеження волi або позбавлення волi зразковою поведiнкою i сумлiнним ставленням до працi довела своє виправлення, то суд може зняти з неї судимiсть до закiнчення строкiв, зазначених у статтi 89 цього Кодексу.

<полное_название xml:id="x349bd91jxid7dg94dhs6qwfxk"/>

2. Зняття судимостi до закiнчення строкiв, зазначених у статтi 89 цього Кодексу, не допускається у випадках засудження за умиснi тяжкi та особливо тяжкi, а також корупцiйнi злочини.

<полное_название xml:id="x3p90voxfukivwjuqj0k4x6dtd"/>

3. Зняття судимостi допускається лише пiсля закiнчення не менш як половини строку погашення судимостi, зазначеного у статтi 89 цього Кодексу.

<полное_название xml:id="x4n1y5fr3az3c69mj6oq1f81ev"/>

4. Порядок зняття судимостi встановлюється Кримiнальним процесуальним кодексом України.

<полное_название xml:id="x67uxondvhjwpobmton9i4mgkn">Роздiл XIV. Іншi заходи кримiнально-правового характеру

Роздiл XIV. Іншi заходи кримiнально-правового характеру

<полное_название xml:id="x8y6rzq5yokdsr3pkpnbu153pp">Стаття 92. Поняття та мета примусових заходiв медичного характеру

Стаття 92. Поняття та мета примусових заходiв медичного характеру

Примусовими заходами медичного характеру є надання амбулаторної психiатричної допомоги, помiщення особи, яка вчинила суспiльно небезпечне дiяння, що пiдпадає пiд ознаки дiяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, в спецiальний лiкувальний заклад з метою її обов’язкового лiкування, а також запобiгання вчиненню нею суспiльно небезпечних дiянь.

<полное_название xml:id="xcdlhhqt6ek6miwbdqdtx13ud8">Стаття 93. Особи, до яких застосовуються примусовi заходи медичного характеру

Стаття 93. Особи, до яких застосовуються примусовi заходи медичного характеру

Примусовi заходи медичного характеру можуть бути застосованi судом до осiб:

<полное_название xml:id="x68ji0wu16nhwdeep7ehrul9q7"/>

1) якi вчинили у станi неосудностi суспiльно небезпечнi дiяння;

<полное_название xml:id="xe37jss64hoxp1n7yc4o1cjmp4"/>

2) якi вчинили у станi обмеженої осудностi злочини;

<полное_название xml:id="x7rvn7y7cfhpktqmygxrkj249"/>

3) якi вчинили злочин у станi осудностi, але захворiли на психiчну хворобу до постановлення вироку або пiд час вiдбування покарання.

<полное_название xml:id="x6jyz52fb7gu1payyjiiehpbb9">Стаття 94. Види примусових заходiв медичного характеру

Стаття 94. Види примусових заходiв медичного характеру

<полное_название xml:id="xestdb5sbrubuizyv9vhs6msyy"/>

1. Залежно вiд характеру та тяжкостi захворювання, тяжкостi вчиненого дiяння, з урахуванням ступеня небезпечностi психiчно хворого для себе або iнших осiб, суд може застосувати такi примусовi заходи медичного характеру:

<полное_название xml:id="x3m7lncrmwzwqanpgy3rbokg62"/>

1) надання амбулаторної психiатричної допомоги в примусовому порядку;

<полное_название xml:id="xbfldxkojo8qx1dkyl342ymhy2"/>

2) госпiталiзацiя до психiатричного закладу iз звичайним наглядом;

<полное_название xml:id="x3bzk9k1rwbnmx1mw6d8zvm7m3"/>

3) госпiталiзацiя до психiатричного закладу з посиленим наглядом;

<полное_название xml:id="xaai1vtcotnip68tp0zd8zsuim"/>

4) госпiталiзацiя до психiатричного закладу iз суворим наглядом.

<полное_название xml:id="x888o7igde8tstwmspw78udgdz"/>

2. Надання амбулаторної психiатричної допомоги в примусовому порядку може бути застосоване судом стосовно особи, яка страждає на психiчнi розлади i вчинила суспiльно небезпечне дiяння, якщо особа за станом свого психiчного здоров’я не потребує госпiталiзацiї до психiатричного закладу.

<полное_название xml:id="xe3zu05kuqhxrs5r039hjazri8"/>

3. Госпiталiзацiя до психiатричного закладу iз звичайним наглядом може бути застосована судом щодо психiчно хворого, який за своїм психiчним станом i характером вчиненого суспiльно небезпечного дiяння потребує тримання у психiатричному закладi i лiкування у примусовому порядку.

<полное_название xml:id="x457lelqmomhqhilnsl3oolq98"/>

4. Госпiталiзацiя до психiатричного закладу з посиленим наглядом може бути застосована судом щодо психiчно хворого, який вчинив суспiльно небезпечне дiяння, не пов’язане з посяганням на життя iнших осiб, i за своїм психiчним станом не становить загрози для суспiльства, але потребує тримання у психiатричному закладi та лiкування в умовах посиленого нагляду.

<полное_название xml:id="xdnfsolxqyeguqflqbpbwdzjr4"/>

5. Госпiталiзацiя до психiатричного закладу iз суворим наглядом може бути застосована судом щодо психiчно хворого, який вчинив суспiльно небезпечне дiяння, пов’язане з посяганням на життя iнших осiб, а також щодо психiчно хворого, який за своїм психiчним станом i характером вчиненого суспiльно небезпечного дiяння становить особливу небезпеку для суспiльства i потребує тримання у психiатричному закладi та лiкування в умовах суворого нагляду.

<полное_название xml:id="xj7zu4o3mn40yv5pp6vldxcov"/>

6. Якщо не буде визнано за необхiдне застосування до психiчно хворого примусових заходiв медичного характеру, а також у разi припинення застосування таких заходiв, суд може передати його на пiклування родичам або опiкунам з обов’язковим лiкарським наглядом.

<полное_название xml:id="x2sk7pofk2omhr5orza5exnhbl">Стаття 95. Продовження, змiна або припинення застосування примусових заходiв медичного характеру

Стаття 95. Продовження, змiна або припинення застосування примусових заходiв медичного характеру

<полное_название xml:id="xemsplou6s8vrj7eraot49vy7c"/>

1. Продовження, змiна або припинення застосування примусових заходiв медичного характеру здiйснюється судом за заявою представника психiатричного закладу (лiкаря-психiатра), який надає особi таку психiатричну допомогу, до якої додається висновок комiсiї лiкарiв-психiатрiв, який обґрунтовує необхiднiсть продовження, змiни або припинення застосування таких примусових заходiв.

<полное_название xml:id="xagrise06vgkuiguii6m0hr6ji"/>

2. Особи, до яких застосованi примусовi заходи медичного характеру, пiдлягають огляду комiсiєю лiкарiв-психiатрiв не рiдше одного разу на 6 мiсяцiв для вирiшення питання про наявнiсть пiдстав для звернення до суду iз заявою про припинення або про змiну застосування такого заходу. У разi вiдсутностi пiдстав для припинення або змiни застосування примусового заходу медичного характеру представник психiатричного закладу (лiкар-психiатр), який надає особi таку психiатричну допомогу, направляє до суду заяву, до якої додається висновок комiсiї лiкарiв-психiатрiв, який мiстить обґрунтування про необхiднiсть продовження застосування примусового заходу медичного характеру. У разi необхiдностi продовження застосування примусового заходу медичного характеру понад 6 мiсяцiв представник психiатричного закладу (лiкар-психiатр), який надає особi таку психiатричну допомогу, повинен направити до суду за мiсцем знаходження психiатричного закладу заяву про продовження застосування примусового заходу. До заяви додається висновок комiсiї лiкарiв-психiатрiв, який мiстить обґрунтування про необхiднiсть продовження надання особi такої психiатричної допомоги. В подальшому продовження застосовування примусового заходу медичного характеру проводиться кожного разу на строк, який не може перевищувати 6 мiсяцiв.

<полное_название xml:id="x8ekmy42fxc2oabmwndvtfjla1"/>

3. У разi припинення застосування примусових заходiв медичного характеру через змiнення психiчного стану особи на краще, суд може передати її на пiклування родичам або опiкунам з обов’язковим лiкарським наглядом.

<полное_название xml:id="xao7dnn468k5fyvbxaogcica0d"/>

4. У разi припинення застосування примусових заходiв медичного характеру через видужання особи, якi вчинили злочини у станi осудностi, але захворiли на психiчну хворобу до постановлення вироку, пiдлягають покаранню на загальних засадах, а особи, якi захворiли на психiчну хворобу пiд час вiдбування покарання, можуть пiдлягати подальшому вiдбуванню покарання.

<полное_название xml:id="xe82ifs6wnk4xh3oexonhpcom6">Стаття 96. Примусове лiкування

Стаття 96. Примусове лiкування

<полное_название xml:id="x5mr7yppvo582y7kih0t5o2nsr"/>

1. Примусове лiкування може бути застосоване судом, незалежно вiд призначеного покарання, до осiб, якi вчинили злочини та мають хворобу, що становить небезпеку для здоров’я iнших осiб.

<полное_название xml:id="x237v7im6qrmevsm76gc8dgmua"/>

2. У разi призначення покарання у видi позбавлення волi або обмеження волi примусове лiкування здiйснюється за мiсцем вiдбування покарання. У разi призначення iнших видiв покарань примусове лiкування здiйснюється у спецiальних лiкувальних закладах.

<полное_название xml:id="xbdcj651oosz1drrhrq9jc4vpj">Стаття 96-1. Спецiальна конфiскацiя

Стаття 96-1. Спецiальна конфiскацiя

<полное_название xml:id="xe9jhx4qsmnpmd6zhi6w4crw0t"/>

1. Спецiальна конфiскацiя полягає у примусовому безоплатному вилученнi за рiшенням суду у власнiсть держави грошей, цiнностей та iншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспiльно небезпечного дiяння, що пiдпадає пiд ознаки дiяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за якi передбачено основне покарання у видi позбавлення волi або штрафу понад три тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, а так само передбаченого частиною першою статтi 150, статтею 154, частинами другою i третьою статтi 159-1, частиною першою статтi 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою i другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статтi 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою i другою статтi 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365 2 цього Кодексу.

2. Спецiальна конфiскацiя застосовується на пiдставi:

1) обвинувального вироку суду;

2) ухвали суду про звiльнення особи вiд кримiнальної вiдповiдальностi;

3) ухвали суду про застосування примусових заходiв медичного характеру;

4) ухвали суду про застосування примусових заходiв виховного характеру.

3. У випадках, коли об’єктом спецiальної конфiскацiї є майно, вилучене з цивiльного обороту, вона може бути застосована на пiдставi:

1) ухвали суду про закриття кримiнального провадження з iнших пiдстав, анiж звiльнення особи вiд кримiнальної вiдповiдальностi;

2) ухвали суду, постановленої в порядку , за клопотанням слiдчого чи прокурора, якщо кримiнальне провадження закривається ними.

<полное_название xml:id="xm9nx7nezk9e3xwysgp2s5zuh">Стаття 96-2. Випадки застосування спецiальної конфiскацiї

Стаття 96-2. Випадки застосування спецiальної конфiскацiї

<полное_название xml:id="x41wnp2k9krsrkvhd0hozp1czb"/>

1. Спецiальна конфiскацiя застосовується у разi, якщо грошi, цiнностi та iнше майно:

1) одержанi внаслiдок вчинення злочину та/або є доходами вiд такого майна;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фiнансування та/або матерiального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення;

3) були предметом злочину, крiм тих, що повертаються власнику (законному володiльцю), а у разi, коли його не встановлено, — переходять у власнiсть держави;

4) були пiдшуканi, виготовленi, пристосованi або використанi як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крiм тих, що повертаються власнику (законному володiльцю), який не знав i не мiг знати про їх незаконне використання.

<полное_название xml:id="x3jqsfannfz5fdtp4enamlul90"/>

2. У разi якщо грошi, цiнностi та iнше майно, зазначенi у пунктi 1 частини першої цiєї статтi, були повнiстю або частково перетворенi в iнше майно, спецiальнiй конфiскацiї пiдлягає повнiстю або частково перетворене майно. Якщо конфiскацiя грошей, цiнностей та iншого майна, зазначених у пунктi 1 частини першої цiєї статтi, на момент прийняття судом рiшення про спецiальну конфiскацiю неможлива внаслiдок їх використання або неможливостi видiлення з набутого законним шляхом майна, або вiдчуження, або з iнших причин, суд виносить рiшення про конфiскацiю грошової суми, що вiдповiдає вартостi такого майна.

<полное_название xml:id="xaqcan5xes48odcu73flr4grv8"/>

3. Спецiальна конфiскацiя застосовується також у разi, коли особа не пiдлягає кримiнальнiй вiдповiдальностi у зв’язку з недосягненням вiку, з якого може наставати кримiнальна вiдповiдальнiсть, або неосуднiстю, або звiльняється вiд кримiнальної вiдповiдальностi чи покарання з пiдстав, передбачених цим Кодексом, крiм звiльнення вiд кримiнальної вiдповiдальностi у зв’язку iз закiнченням строкiв давностi.

<полное_название xml:id="xdd1hrabaotnq4v6fv698yhhhh"/>

4. Грошi, цiнностi, в тому числi кошти, що знаходяться на банкiвських рахунках чи на зберiганнi у банках або iнших фiнансових установах, iнше майно, зазначенi в цiй статтi, пiдлягають спецiальнiй конфiскацiї у третьої особи, якщо вона набула таке майно вiд пiдозрюваного, обвинуваченого, особи, яка переслiдується за вчинення суспiльно небезпечного дiяння у вiцi, з якого не настає кримiнальна вiдповiдальнiсть, або в станi неосудностi, чи iншої особи безоплатно, за ринкову цiну або за цiну вищу чи нижчу ринкової вартостi, i знала або повинна була i могла знати, що таке майно вiдповiдає будь-якiй iз ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої цiєї статтi.

Вищезазначенi вiдомостi щодо третьої особи повиннi бути встановленi в судовому порядку на пiдставi достатностi доказiв.

Спецiальна конфiскацiя не може бути застосована до майна, яке перебуває у власностi добросовiсного набувача.

<полное_название xml:id="x36zv7m8x0kn2u2xjucgcm7ugo"/>

5. Спецiальна конфiскацiя не застосовується до грошей, цiнностей та iншого майна, зазначених у цiй статтi, якi згiдно iз законом пiдлягають поверненню власнику (законному володiльцю) або призначенi для вiдшкодування шкоди, завданої злочином.

6. Частину шосту виключено.

<полное_название xml:id="x7wj1lr4kwghnyb3nnnlylr132">Роздiл XIV-1 Заходи кримiнально-правового характеру щодо юридичних осiб

Роздiл XIV-1. Заходи кримiнально-правового характеру щодо юридичних осiб

<полное_название xml:id="x6nia2j2m96ldou8se3i2y34lo">Стаття 96-3. Пiдстави для застосування до юридичних осiб заходiв кримiнально-правового характеру

Стаття 96-3. Пiдстави для застосування до юридичних осiб заходiв кримiнально-правового характеру

<полное_название xml:id="xze6g5qhzym61a2ki5i6u0ezl"/>

1. Пiдставами для застосування до юридичної особи заходiв кримiнально-правового характеру є:

<полное_название xml:id="xh17rcsy8jpnew0xb0iiswdd3"/>

1) вчинення її уповноваженою особою вiд iменi та в iнтересах юридичної особи будь-якого iз злочинiв, передбачених у статтях 209 i 306, частинах першiй i другiй статтi 368-3, частинах першiй i другiй статтi 368-4, статтях 369 i 369-2 цього Кодексу;

<полное_название xml:id="xdwy38m71syk8bp6jp72fc0fvm"/>

2) незабезпечення виконання покладених на її уповноважену особу законом або установчими документами юридичної особи обов’язкiв щодо вжиття заходiв iз запобiгання корупцiї, що призвело до вчинення будь-якого iз злочинiв, передбачених у статтях 209 i 306, частинах першiй i другiй статтi 368-3, частинах першiй i другiй статтi 368-4, статтях 369 i 369-2 цього Кодексу;

<полное_название xml:id="x1i1sz56uphgbaou225mro81je"/>

3) вчинення її уповноваженою особою вiд iменi юридичної особи будь-якого iз злочинiв, передбачених у статтях 258–258-5 цього Кодексу;

<полное_название xml:id="xv6907nkp9e7xxefc6bqpwr0v"/>

4) вчинення її уповноваженою особою вiд iменi та в iнтересах юридичної особи будь-якого iз злочинiв, передбачених статтями 109, 110, 113, 146, 147, частинами другою – четвертою статтi 159-1, статтями 160, 260, 262, 436, 437, 438, 442, 444, 447 цього Кодексу.

Примiтка 1.Пiд уповноваженими особами юридичної особи слiд розумiти службових осiб юридичної особи, а також iнших осiб, якi вiдповiдно до закону, установчих документiв юридичної особи чи договору мають право дiяти вiд iменi юридичної особи.

<полное_название xml:id="xev8hc6d8ctikj9ulrntht0fyb"/>

2. Злочини, передбаченi статтями 109, 110, 113, 146, 147, частинами другою – четвертою статтi 159-1, статтями 160, 209, 260, 262, 306, частинами першою i другою статтi 368-3, частинами першою i другою статтi 3684, статтями 369, 369-2, 436, 437, 438, 442, 444, 447 цього Кодексу, визнаються вчиненими в iнтересах юридичної особи, якщо вони призвели до отримання нею неправомiрної вигоди або створили умови для отримання такої вигоди, або були спрямованi на ухилення вiд передбаченої законом вiдповiдальностi.

<полное_название xml:id="x20lq9e60moj6mnk8zhfakv4sy">Стаття 96-4. Юридичнi особи, до яких застосовуються заходи кримiнально-правового характеру

Стаття 96-4. Юридичнi особи, до яких застосовуються заходи кримiнально-правового характеру

<полное_название xml:id="x2vrwgvixlbk1jyz02ofweuwz4"/>

1. Заходи кримiнально-правового характеру, у випадках, передбачених пунктами 1 i 2 частини першої статтi 96-3 цього Кодексу, можуть бути застосованi судом до пiдприємства, установи чи органiзацiї, крiм державних органiв, органiв влади Автономної Республiки Крим, органiв мiсцевого самоврядування, органiзацiй, створених ними у встановленому порядку, що повнiстю утримуються за рахунок вiдповiдно державного чи мiсцевого бюджетiв, фондiв загальнообов’язкового державного соцiального страхування, Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб, а також мiжнародних органiзацiй.

<полное_название xml:id="x55gg29024zwvmkgy6rka9234h"/>

2. Заходи кримiнально-правового характеру, у випадках, передбачених пунктами 3 i 4 частини першої статтi 96-3 цього Кодексу, можуть бути застосованi судом до суб’єктiв приватного та публiчного права резидентiв та нерезидентiв України, включаючи пiдприємства, установи чи органiзацiї, державнi органи, органи влади Автономної Республiки Крим, органи мiсцевого самоврядування, органiзацiї, створенi ними у встановленому порядку, фонди, а також мiжнароднi органiзацiї, iншi юридичнi особи, що створенi у вiдповiдностi до вимог нацiонального чи мiжнародного права.

Якщо держава або суб’єкт державної власностi володiє часткою бiльше 25 вiдсоткiв в юридичнiй особi або юридична особа знаходиться пiд ефективним контролем держави чи суб’єкта державної власностi, то дана юридична особа несе цивiльну вiдповiдальнiсть у повному обсязi за неправомiрно отриману вигоду та шкоду, заподiяну злочином, що вчинений державою, суб’єктами державної власностi або державного управлiння.

<полное_название xml:id="x1xkedpif3hbnmk2h5m7jtomkb">Стаття 96-5. Пiдстави для звiльнення юридичної особи вiд застосування заходiв кримiнально-правового характеру

Стаття 96-5. Пiдстави для звiльнення юридичної особи вiд застосування заходiв кримiнально-правового характеру

<полное_название xml:id="x5p4ynhq0048q13upke9spenyf"/>

1. Юридична особа звiльняється вiд застосування до неї заходiв кримiнально-правового характеру, якщо з дня вчинення її уповноваженою особою будь-якого злочину, зазначеного у статтi 96-3 цього Кодексу, i до дня набрання вироком законної сили минули такi строки:

<полное_название xml:id="x89cqma56060fo2iu9cv2mnyrb"/>

1) три роки — у разi вчинення злочину невеликої тяжкостi;

<полное_название xml:id="x5agz03qk1gz8qbsvll5xgjidi"/>

2) п’ять рокiв — у разi вчинення злочину середньої тяжкостi;

<полное_название xml:id="xeov92il01ptwannf9qdem3lu3"/>

3) десять рокiв — у разi вчинення тяжкого злочину;

<полное_название xml:id="x9nqq2zm890fpv7v7ohmhi23zs"/>

4) п’ятнадцять рокiв — у разi вчинення особливо тяжкого злочину.

<полное_название xml:id="x2t2bkr23yjczwx243njqo5knn"/>

2. Перебiг давностi застосування до юридичної особи заходiв кримiнально-правового характеру зупиняється, якщо її уповноважена особа, яка вчинила будь-який злочин, зазначений у статтi 96-3 цього Кодексу, переховується вiд органiв досудового слiдства та суду з метою ухилення вiд кримiнальної вiдповiдальностi та її мiсцезнаходження невiдоме. У таких випадках перебiг давностi вiдновлюється з дня встановлення мiсцезнаходження цiєї уповноваженої особи.

<полное_название xml:id="xcof1jtnklauz89p2kv441nj2h"/>

3. Перебiг давностi застосування до юридичної особи заходiв кримiнально-правового характеру переривається, якщо до закiнчення передбачених у частинах першiй та другiй цiєї статтi строкiв її уповноважена особа повторно вчинила будь-який злочин, зазначений у статтi 96-3 цього Кодексу.

<полное_название xml:id="xd44u0k7vxhwn25pqgswprzin8"/>

4. Обчислення давностi в цьому разi починається з дня вчинення уповноваженою особою юридичної особи будь-якого злочину, зазначеного у статтi 96-3 цього Кодексу. При цьому строки давностi обчислюються окремо за кожний злочин.

<полное_название xml:id="x9cqof2wbntr4nq8a2u0089cqg">Стаття 96-6. Види заходiв кримiнально-правового характеру, що застосовуються до юридичних осiб

Стаття 96-6. Види заходiв кримiнально-правового характеру, що застосовуються до юридичних осiб

<полное_название xml:id="x76e07d9m4dveptfas4ypuyu1v"/>

1. До юридичних осiб судом можуть бути застосованi такi заходи кримiнально-правового характеру:

<полное_название xml:id="xab7gi9s3prthl9s16pc67ebqw"/>

1) штраф;

<полное_название xml:id="x8sr8vez6ko947g0ixuwvfm3fv"/>

2) конфiскацiя майна;

<полное_название xml:id="xe5zwe6lolauralpdf7o5x0de8"/>

3) лiквiдацiя.

<полное_название xml:id="xcetcrnt8rvdl84ob4lijsdlce"/>

2. До юридичних осiб штраф та лiквiдацiя можуть застосовуватися лише як основнi заходи кримiнально-правового характеру, а конфiскацiя майна — лише як додатковий. При застосуваннi заходiв кримiнально-правового характеру юридична особа зобов’язана вiдшкодувати нанесенi збитки та шкоду в повному обсязi, а також розмiр отриманої неправомiрної вигоди, яка отримана або могла бути отримана юридичною особою.

<полное_название xml:id="x8o1ixnxwr2fpb12znvzoysa0r">Стаття 96-7. Штраф

Стаття 96-7. Штраф

<полное_название xml:id="x838uoxarkfiu1ttfs4m68x802"/>

1. Штраф — це грошова сума, що сплачується юридичною особою на пiдставi судового рiшення.

Суд застосовує штраф виходячи з двократного розмiру незаконно одержаної неправомiрної вигоди.

<полное_название xml:id="x58baoyt89o1mtrh905n3e93ud"/>

2. У разi коли неправомiрну вигоду не було одержано, або її розмiр неможливо обчислити, суд, залежно вiд ступеня тяжкостi злочину, вчиненого уповноваженою особою юридичної особи, застосовує штраф у таких розмiрах:

<полное_название xml:id="x1p62syfzl8g58dnwmltbxhptl"/>

за злочин невеликої тяжкостi — вiд п’яти до десяти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

<полное_название xml:id="x1v18r650ogegy2lhv1zk5qj0o"/>

за злочин середньої тяжкостi — вiд десяти до двадцяти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

<полное_название xml:id="xejcydqtjxigsaeyd00kfmuz6t"/>

за тяжкий злочин — вiд двадцяти до п’ятдесяти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

<полное_название xml:id="x20hqbv3vmnmgn47zngt9apak7"/>

за особливо тяжкий злочин — вiд п’ятдесяти до сiмдесяти п’яти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x7mn8kqzm36n6jibeorxjkrd6"/>

3. З урахуванням майнового стану юридичної особи суд може застосувати штраф iз розстрочкою виплати певними частинами строком до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="x1re9eoehtog37ebcdgfz679ca">Стаття 96-8. Конфiскацiя майна

Стаття 96-8. Конфiскацiя майна

<полное_название xml:id="xtoc8j6abga1f3glt9uyz7jt6"/>

1. Конфiскацiя майна полягає у примусовому безоплатному вилученнi у власнiсть держави майна юридичної особи i застосовується судом у разi лiквiдацiї юридичної особи згiдно з цим Кодексом.

<полное_название xml:id="x9p22e199dfq7u7ula7aclafs1">Стаття 96-9. Лiквiдацiя

Стаття 96-9. Лiквiдацiя

<полное_название xml:id="x9ezz6hf1jaq3aqqo0krbardtq"/>

1. Лiквiдацiя юридичної особи застосовується судом у разi вчинення її уповноваженою особою будь-якого iз злочинiв, передбачених статтями 109, 110, 113, 146, 147, 160, 260, 262, 258–258-5, 436, 436-1, 437, 438, 442, 444, 447 цього Кодексу.

<полное_название xml:id="xaqvifciuz8k7qh78pbs3z3x3a">Стаття 96-10. Загальнi правила застосування до юридичних осiб заходiв кримiнально-правового характеру

Стаття 96-10. Загальнi правила застосування до юридичних осiб заходiв кримiнально-правового характеру

<полное_название xml:id="x9eykw97il4dl7w7sryx3njskh"/>

1. При застосуваннi до юридичної особи заходiв кримiнально-правового характеру судом враховуються ступiнь тяжкостi вчиненого її уповноваженою особою злочину, ступiнь здiйснення злочинного намiру, розмiр завданої шкоди, характер та розмiр неправомiрної вигоди, яка отримана або могла бути отримана юридичною особою, вжитi юридичною особою заходи для запобiгання злочину.

<полное_название xml:id="xf2igtxzokmtunzqaxoafsvwz4">Стаття 96-11. Застосування до юридичних осiб заходiв кримiнально-правового характеру за сукупнiстю злочинiв

Стаття 96-11. Застосування до юридичних осiб заходiв кримiнально-правового характеру за сукупнiстю злочинiв

<полное_название xml:id="x8axkecuo3pcihwz63ckje9ff"/>

1. За сукупнiстю злочинiв в межах одного провадження суд, застосувавши до юридичної особи заходи кримiнально-правового характеру за кожен злочин окремо, визначає остаточний основний захiд шляхом поглинення менш суворого заходу бiльш суворим.

<полное_название xml:id="xez9fxopo30x8fdpzvvpfzu91v"/>

2. При застосуваннi до юридичної особи заходiв кримiнально-правового характеру за злочин за наявностi невиконаного заходу за попереднiм вироком (вироками) суду кожне з них виконується самостiйно, крiм випадкiв застосування судом лiквiдацiї юридичної особи згiдно з цим Кодексом.

<полное_название xml:id="x2wa7nblo61utufen8o8sethgm">Роздiл XV. Особливостi кримiнальної вiдповiдальностi та покарання неповнолiтнiх

Роздiл XV. Особливостi кримiнальної вiдповiдальностi та покарання неповнолiтнiх

<полное_название xml:id="x94gs0l8g3odlghpgaiis9ird7">Стаття 97. Звiльнення вiд кримiнальної вiдповiдальностi iз застосуванням примусових заходiв виховного характеру

Стаття 97. Звiльнення вiд кримiнальної вiдповiдальностi iз застосуванням примусових заходiв виховного характеру

<полное_название xml:id="x3hjwtknfw9lprjy8iugakbnap"/>

1. Неповнолiтнього, який вперше вчинив злочин невеликої тяжкостi або необережний злочин середньої тяжкостi, може бути звiльнено вiд кримiнальної вiдповiдальностi, якщо його виправлення можливе без застосування покарання. У цих випадках суд застосовує до неповнолiтнього примусовi заходи виховного характеру, передбаченi частиною другою статтi 105 цього Кодексу.

<полное_название xml:id="x3hn981zmo40olx10pwbvixavo"/>

2. Примусовi заходи виховного характеру, передбаченi частиною другою статтi 105 цього Кодексу, суд застосовує i до особи, яка до досягнення вiку, з якого може наставати кримiнальна вiдповiдальнiсть, вчинила суспiльно небезпечне дiяння, що пiдпадає пiд ознаки дiяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу.

<полное_название xml:id="x1h25xxr9fro5yq8stin34mlsf"/>

3. У разi ухилення неповнолiтнього, що вчинив злочин, вiд застосування до нього примусових заходiв виховного характеру цi заходи скасовуються i вiн притягується до кримiнальної вiдповiдальностi.

<полное_название xml:id="x41r4l2qzaxovwyzt8tiemge5u">Стаття 98. Види покарань

Стаття 98. Види покарань

<полное_название xml:id="xbopy54w1kssu8b3z1b3nd86zu"/>

1. До неповнолiтнiх, визнаних винними у вчиненнi злочину, судом можуть бути застосованi такi основнi види покарань:

<полное_название xml:id="x9912q5ply25l97fbef1b1roer"/>

1) штраф;

<полное_название xml:id="x4fsh7h0qrx7rrt848g4l1nv63"/>

2) громадськi роботи;

<полное_название xml:id="xavfzp0e7xc5ge4unp2rv39u83"/>

3) виправнi роботи;

<полное_название xml:id="x1cvnqa34n87nrkypg6lzotnaa"/>

4) арешт;

<полное_название xml:id="x1xjnizx1s79o09aznphjrdqka"/>

5) позбавлення волi на певний строк.

<полное_название xml:id="xqu9sqh74if1n3n3a7glzxxet"/>

2. До неповнолiтнiх можуть бути застосованi додатковi покарання у видi штрафу та позбавлення права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю.

<полное_название xml:id="x2o2252dj2bivwiovp75jvvyeu">Стаття 99. Штраф

Стаття 99. Штраф

<полное_название xml:id="x5hnl1ij7vu1e4ehhwsfwx5n91"/>

1. Штраф застосовується лише до неповнолiтнiх, що мають самостiйний доход, власнi кошти або майно, на яке може бути звернене стягнення.

<полное_название xml:id="xepyqkmg2wa5ccxu6bbr59djgr"/>

2. Розмiр штрафу, в тому числi за вчинення злочину, за який передбачено основне покарання лише у видi штрафу понад три тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, встановлюється судом залежно вiд тяжкостi вчиненого злочину та з урахуванням майнового стану неповнолiтнього в межах до п’ятисот встановлених законодавством неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xeil36ial1k4mn18d9res6o9oh"/>

3. До неповнолiтнього, що не має самостiйного доходу, власних коштiв або майна, на яке може бути звернене стягнення, засудженого за вчинення злочину, за який передбачено основне покарання лише у видi штрафу понад три тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, може бути застосовано покарання у видi громадських робiт або виправних робiт згiдно з положеннями статей 100, 103 цього Кодексу.

<полное_название xml:id="xe66c9vmqzgtiw1dnudfhji817">Стаття 100. Громадськi та виправнi роботи

Стаття 100. Громадськi та виправнi роботи

<полное_название xml:id="xf57m8hvbgz1q537grax6iimo6"/>

1. Громадськi роботи можуть бути призначенi неповнолiтньому у вiцi вiд 16 до 18 рокiв на строк вiд тридцяти до ста двадцяти годин i полягають у виконаннi неповнолiтнiм робiт у вiльний вiд навчання чи основної роботи час. Тривалiсть виконання даного виду покарання не може перевищувати двох годин на день.

<полное_название xml:id="x8u4a2ox7oqwr06qcvu96drpob"/>

2. Виправнi роботи можуть бути призначенi неповнолiтньому в вiцi вiд 16 до 18 рокiв за мiсцем роботи на строк вiд двох мiсяцiв до одного року.

<полное_название xml:id="x6miiqom8n1371u0t01wpspj7n"/>

3. Із заробiтку неповнолiтнього, засудженого до виправних робiт, здiйснюється вiдрахування в доход держави в розмiрi, встановленому вироком суду, в межах вiд п’яти до десяти вiдсоткiв.

<полное_название xml:id="x4v7ukopmk4nwwr7lar5678id2">Стаття 101. Арешт

Стаття 101. Арешт

Арешт полягає у триманнi неповнолiтнього, який на момент постановлення вироку досяг шiстнадцяти рокiв, в умовах iзоляцiї в спецiально пристосованих установах на строк вiд п’ятнадцяти до сорока п’яти дiб.

<полное_название xml:id="xa1y50xbu4gcsmfgki6qnf9adu">Стаття 102. Позбавлення волi на певний строк

Стаття 102. Позбавлення волi на певний строк

<полное_название xml:id="x8dvrlf7q4cfjp62u4me0y2zzc"/>

1. Покарання у видi позбавлення волi особам, якi не досягли до вчинення злочину вiсiмнадцятирiчного вiку, може бути призначене на строк вiд шести мiсяцiв до десяти рокiв, крiм випадкiв, передбачених пунктом 5 частини третьої цiєї статтi. Неповнолiтнi, засудженi до покарання у видi позбавлення волi, вiдбувають його у спецiальних виховних установах.

<полное_название xml:id="x1jzs6rls4b4o4lbctofwzhe9l"/>

2. Позбавлення волi не може бути призначене неповнолiтньому, який вперше вчинив злочин невеликої тяжкостi.

<полное_название xml:id="xdcrbbqmpu0i5k3e83a5klzqmv"/>

3. Покарання у видi позбавлення волi призначається неповнолiтньому:

<полное_название xml:id="x99zitdo04rs0cv7gj03ozo5ln"/>

1) за вчинений повторно злочин невеликої тяжкостi — на строк не бiльше одного року шести мiсяцiв;

<полное_название xml:id="x49u3kpx9lz970uvlo30le46h8"/>

2) за злочин середньої тяжкостi — на строк не бiльше чотирьох рокiв;

<полное_название xml:id="x8xw2zndz694anmulusj5rmd2q"/>

3) за тяжкий злочин — на строк не бiльше семи рокiв;

<полное_название xml:id="xd0kywj0k21kydt9k7ulqp3iz5"/>

4) за особливо тяжкий злочин — на строк не бiльше десяти рокiв;

<полное_название xml:id="xc67oj88lgozg4r31vifb73qz0"/>

5) за особливо тяжкий злочин, поєднаний з умисним позбавленням життя людини, — на строк до п’ятнадцяти рокiв.

<полное_название xml:id="xbdc8h4ofen1fd2mpnetpsaupj">Стаття 103. Призначення покарання

Стаття 103. Призначення покарання

<полное_название xml:id="xdpwfgpe1518t65nven4ocxho5"/>

1. При призначеннi покарання неповнолiтньому суд, крiм обставин, передбачених у статтях 65–67 цього Кодексу, враховує умови його життя та виховання, вплив дорослих, рiвень розвитку та iншi особливостi особи неповнолiтнього.

<полное_название xml:id="x2u9wwbn903z305jged2hhunbt"/>

2. При призначеннi покарання неповнолiтньому за сукупнiстю злочинiв або вирокiв остаточне покарання у видi позбавлення волi не може перевищувати п’ятнадцяти рокiв.

<полное_название xml:id="xau7zxxn3jgt41fxmdwnbfehrd">Стаття 104. Звiльнення вiд вiдбування покарання з випробуванням

Стаття 104. Звiльнення вiд вiдбування покарання з випробуванням

<полное_название xml:id="x59uvqx2l3yi508sqxaehsembg"/>

1. Звiльнення вiд вiдбування покарання з випробуванням застосовується до неповнолiтнiх вiдповiдно до статей 75–78 цього Кодексу, з урахуванням положень, передбачених цiєю статтею.

<полное_название xml:id="x6aey7r5orm4zg1cr93gs6rtfr"/>

2. Звiльнення вiд вiдбування покарання з випробуванням може бути застосоване до неповнолiтнього лише у разi його засудження до арешту або позбавлення волi.

<полное_название xml:id="x7ra0ikezbrmtw9p4y3jsa926z"/>

3. Іспитовий строк установлюється тривалiстю вiд одного до двох рокiв.

<полное_название xml:id="x33vuc7loaxih0h5qn9s53l8n2"/>

4. У разi звiльнення неповнолiтнього вiд вiдбування покарання з випробуванням суд може покласти на окрему особу, за її згодою або на її прохання, обов’язок щодо нагляду за засудженим та проведення з ним виховної роботи.

<полное_название xml:id="x87e9m5hdiujl4u5zhvm8x3hd4">Стаття 105. Звiльнення вiд покарання iз застосуванням примусових заходiв виховного характеру

Стаття 105. Звiльнення вiд покарання iз застосуванням примусових заходiв виховного характеру

<полное_название xml:id="x8e3zvkd9qnh6w5ygksy3ppu7e"/>

1. Неповнолiтнiй, який вчинив злочин невеликої або середньої тяжкостi, може бути звiльнений судом вiд покарання, якщо буде визнано, що внаслiдок щирого розкаяння та подальшої бездоганної поведiнки вiн на момент постановлення вироку не потребує застосування покарання.

<полное_название xml:id="x65mmdyt9fa4jwa2igsp5qejkl"/>

2. У цьому разi суд застосовує до неповнолiтнього такi примусовi заходи виховного характеру:

<полное_название xml:id="x4q40kuy9yae7vg04aqs5kv8e"/>

1) застереження;

<полное_название xml:id="x9bqsafduvd5ycy8tcw4dzv3qr"/>

2) обмеження дозвiлля i встановлення особливих вимог до поведiнки неповнолiтнього;

<полное_название xml:id="xapcj2fvbxg9rn2pfcjtcwuntt"/>

3) передача неповнолiтнього пiд нагляд батькiв чи осiб, якi їх замiняють, чи пiд нагляд педагогiчного або трудового колективу за його згодою, а також окремих громадян на їхнє прохання;

<полное_название xml:id="x2ordiww7do9ba5fm4nc09in6l"/>

4) покладення на неповнолiтнього, який досяг п’ятнадцятирiчного вiку i має майно, кошти або заробiток, обов’язку вiдшкодування заподiяних майнових збиткiв;

<полное_название xml:id="xclqaeiz56wcwxi5lnkqqakl43"/>

5) направлення неповнолiтнього до спецiальної навчально-виховної установи для дiтей i пiдлiткiв до його виправлення, але на строк, що не перевищує трьох рокiв. Умови перебування в цих установах неповнолiтнiх та порядок їх залишення визначаються законом.

<полное_название xml:id="xe2armbwtstxivdw376e2wjbl5"/>

3. До неповнолiтнього може бути застосовано кiлька примусових заходiв виховного характеру, що передбаченi у частинi другiй цiєї статтi. Тривалiсть заходiв виховного характеру, передбачених у пунктах 2 та 3 частини другої цiєї статтi, встановлюється судом, який їх призначає.

<полное_название xml:id="xf18c61fllgmzuvbeg58xfqiqg"/>

4. Суд може також визнати за необхiдне призначити неповнолiтньому вихователя в порядку, передбаченому законом.

<полное_название xml:id="xdvek7ve3tqlx0cryhdemmq64l">Стаття 106. Звiльнення вiд кримiнальної вiдповiдальностi та вiдбування покарання у зв’язку iз закiнченням строкiв давностi

Стаття 106. Звiльнення вiд кримiнальної вiдповiдальностi та вiдбування покарання у зв’язку iз закiнченням строкiв давностi

<полное_название xml:id="xck7r67l8mxj76x12rrr9sqbzj"/>

1. Звiльнення вiд кримiнальної вiдповiдальностi та вiдбування покарання у зв’язку iз закiнченням строкiв давностi до осiб, якi вчинили злочин у вiцi до вiсiмнадцяти рокiв, застосовується вiдповiдно до статей 49 та 80 цього Кодексу з урахуванням положень, передбачених цiєю статтею.

<полное_название xml:id="xf3htt1dyqsd9v6nk5mnvqbdjl"/>

2. Щодо осiб, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, встановлюються такi строки давностi:

<полное_название xml:id="x8eskgx2ykkluqi5mv0fbn4vsg"/>

1) два роки — у разi вчинення злочину невеликої тяжкостi;

<полное_название xml:id="xc39ymbdury7puya6rddkyi91j"/>

2) п’ять рокiв — у разi вчинення злочину середньої тяжкостi;

<полное_название xml:id="x73o9a00yfa5iyrokklh849c1"/>

3) сiм рокiв — у разi вчинення тяжкого злочину;

<полное_название xml:id="x1dsuy4653vsjfgx43slq6vdrr"/>

4) десять рокiв — у разi вчинення особливо тяжкого злочину.

<полное_название xml:id="x3k1ensy2rnbizu6xqxszr440q"/>

3. Щодо осiб, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, встановлюються такi строки виконання обвинувального вироку:

<полное_название xml:id="x5wtqdukpqhf464mbqm75i6dke"/>

1) два роки — у разi засудження до покарання, не пов’язаного з позбавленням волi, а також при засудженнi до покарання у видi позбавлення волi за злочин невеликої тяжкостi;

<полное_название xml:id="xe5fri2uyioh5ssqkgwhnsaxno"/>

2) п’ять рокiв — у разi засудження до покарання у видi позбавлення волi за злочин середньої тяжкостi, а також при засудженнi до покарання у видi позбавлення волi на строк не бiльше п’яти рокiв за тяжкий злочин;

<полное_название xml:id="xb3vsvmbvifbjpklny2icqroj"/>

3) сiм рокiв — у разi засудження до покарання у видi позбавлення волi на строк бiльше п’яти рокiв за тяжкий злочин;

<полное_название xml:id="xa3zwyupqm5oatpcf8w6420svt"/>

4) десять рокiв — у разi засудження до покарання у видi позбавлення волi за особливо тяжкий злочин.

<полное_название xml:id="x2r1zdjz32mupqgefe1zv9dnn5">Стаття 107. Умовно-дострокове звiльнення вiд вiдбування покарання

Стаття 107. Умовно-дострокове звiльнення вiд вiдбування покарання

<полное_название xml:id="x3esrw1o25jdwa56zgqenxq8a8"/>

1. До осiб, якi вiдбувають покарання у видi позбавлення волi за злочин, вчинений у вiцi до вiсiмнадцяти рокiв, може бути застосоване умовно-дострокове звiльнення вiд вiдбування покарання незалежно вiд тяжкостi вчиненого злочину.

<полное_название xml:id="x4bmzoml1lzi1jfiiu8kpro9ad"/>

2. Умовно-дострокове звiльнення вiд вiдбування покарання може бути застосоване, якщо засуджений сумлiнною поведiнкою та ставленням до працi та навчання довiв своє виправлення.

<полное_название xml:id="x7sw5008d4d5ud80bstho819tl"/>

3. Умовно-дострокове звiльнення вiд вiдбування покарання може бути застосоване до засуджених за злочин, вчинений у вiцi до вiсiмнадцяти рокiв, пiсля фактичного вiдбуття:

<полное_название xml:id="x5ev02ope7u7iawihxlwuz1wix"/>

1) не менше третини призначеного строку покарання у видi позбавлення волi за злочин невеликої або середньої тяжкостi i за необережний тяжкий злочин;

<полное_название xml:id="x5894lzv2bdix4n4lkl2pi4sq3"/>

2) не менше половини строку покарання у видi позбавлення волi, призначеного судом за умисний тяжкий злочин чи необережний особливо тяжкий злочин, а також, якщо особа ранiше вiдбувала покарання у видi позбавлення волi за умисний злочин i до погашення або зняття судимостi знову вчинила у вiцi до вiсiмнадцяти рокiв новий умисний злочин, за який вона засуджена до позбавлення волi;

<полное_название xml:id="x45u8vqm79lm8y3u1yhrucdxn3"/>

3) не менше двох третин строку покарання у видi позбавлення волi, призначеного судом за умисний особливо тяжкий злочин, а також, якщо особа ранiше вiдбувала покарання у видi позбавлення волi i була умовно-достроково звiльнена вiд вiдбування покарання, але до закiнчення невiдбутої частини покарання та до досягнення вiсiмнадцятирiчного вiку знову вчинила умисний злочин, за який вона засуджена до позбавлення волi.

<полное_название xml:id="xd1u2vde7nmh2w05hrjqda2vek"/>

4. До неповнолiтнiх замiна невiдбутої частини покарання бiльш м’яким покаранням не застосовується.

<полное_название xml:id="x3accg5uj1uytmsstrfd2v6l4f"/>

5. У разi вчинення особою, щодо якої застосоване умовно-дострокове звiльнення вiд вiдбування покарання, протягом невiдбутої частини покарання нового злочину суд призначає їй покарання за правилами, передбаченими у статтях 71 i 72 цього Кодексу.

<полное_название xml:id="x9uewvvp5slvrk2tjv94r1zieq">Стаття 108. Погашення та зняття судимостi

Стаття 108. Погашення та зняття судимостi

<полное_название xml:id="x7tfjrtmh5v078mgqbv17f9fwd"/>

1. Погашення та зняття судимостi щодо осiб, якi вчинили злочин до досягнення ними вiсiмнадцятирiчного вiку, здiйснюється вiдповiдно до статей 88–91 цього Кодексу з урахуванням положень, передбачених цiєю статтею.

<полное_название xml:id="xblb0j4unnh6urvbbytn00kg2o"/>

2. Такими, що не мають судимостi, визнаються неповнолiтнi:

<полное_название xml:id="x75uaex3pywpcycpjihw1yvhuw"/>

1) засудженi до покарання, не пов’язаного з позбавленням волi, пiсля виконання цього покарання;

<полное_название xml:id="x1sciuoi0t4dy89fxiv3qs06q3"/>

2) засудженi до позбавлення волi за злочин невеликої або середньої тяжкостi, якщо вони протягом одного року з дня вiдбуття покарання не вчинять нового злочину;

<полное_название xml:id="x4egruv5au6plqmuo04odd8ujj"/>

3) засудженi до позбавлення волi за тяжкий злочин, якщо вони протягом трьох рокiв з дня вiдбуття покарання не вчинять нового злочину;

<полное_название xml:id="x3a328cxeppe187ifg8d6g7fwb"/>

4) засудженi до позбавлення волi за особливо тяжкий злочин, якщо вони протягом п’яти рокiв з дня вiдбуття покарання не вчинять нового злочину.

<полное_название xml:id="xa56x7v9vz1xbp4fwyiykg8pdm"/>

3. Дострокове зняття судимостi допускається лише щодо особи, яка вiдбула покарання у видi позбавлення волi за тяжкий або особливо тяжкий злочин, вчинений у вiцi до вiсiмнадцяти рокiв, за пiдставами, передбаченими в частинi першiй статтi 91 цього Кодексу, пiсля закiнчення не менш як половини строку погашення судимостi, зазначеного в частинi другiй цiєї статтi.

<полное_название xml:id="x8g4gou8c7qugbtgk88r1th1wn">Особлива частина

Особлива частина

<полное_название xml:id="xdjfntkyht0ifqld1uglou5vyf">Роздiл I. Злочини проти основ нацiональної безпеки України

Роздiл I. Злочини проти основ нацiональної безпеки України

<полное_название xml:id="x72c90rba84y5f38co1qjkzd6n">Стаття 109. Дiї, спрямованi на насильницьку змiну чи повалення конституцiйного ладу або на захоплення державної влади

Стаття 109. Дiї, спрямованi на насильницьку змiну чи повалення конституцiйного ладу або на захоплення державної влади

<полное_название xml:id="xb4fmo15ceerpdoay5uvznu24d"/>

1. Дiї, вчиненi з метою насильницької змiни чи повалення конституцiйного ладу або захоплення державної влади, а також змова про вчинення таких дiй, —

караються позбавленням волi на строк вiд п’яти до десяти рокiв з конфiскацiєю майна або без такої.

<полное_название xml:id="x4efl0mtoocww9rbhgdwxr3phq"/>

2. Публiчнi заклики до насильницької змiни чи повалення конституцiйного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матерiалiв iз закликами до вчинення таких дiй, —

караються обмеженням волi на строк до трьох рокiв або позбавленням волi на той самий строк з конфiскацiєю майна або без такої.

<полное_название xml:id="x2q1g95qth9q56segucg890q68"/>

3. Дiї, передбаченi частиною другою цiєї статтi, вчиненi особою, яка є представником влади, або повторно, або органiзованою групою, або з використанням засобiв масової iнформацiї, —

караються обмеженням волi на строк до п’яти рокiв або позбавленням волi на той самий строк з конфiскацiєю майна або без такої.

<полное_название xml:id="x1ac5p4m4muctlwxds2nsalht4">Стаття 110. Посягання на територiальну цiлiснiсть i недоторканнiсть України

Стаття 110. Посягання на територiальну цiлiснiсть i недоторканнiсть України

<полное_название xml:id="x9hobnn23xttimcibwveqm5phv"/>

1. Умиснi дiї, вчиненi з метою змiни меж територiї або державного кордону України на порушення порядку, встановленого , а також публiчнi заклики чи розповсюдження матерiалiв iз закликами до вчинення таких дiй, —

караються позбавленням волi на строк вiд трьох до п’яти рокiв з конфiскацiєю майна або без такої.

<полное_название xml:id="x4ez2pmrewmra3f5ceq42p9h6p"/>

2. Тi самi дiї, якщо вони вчиненi особою, яка є представником влади, або повторно, або за попередньою змовою групою осiб, або поєднанi з розпалюванням нацiональної чи релiгiйної ворожнечi, —

караються позбавленням волi на строк вiд п’яти до десяти рокiв з конфiскацiєю майна або без такої.

<полное_название xml:id="x6uir33j3fhm9vsqx09hufnbdf"/>

3. Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, якi призвели до загибелi людей або iнших тяжких наслiдкiв, —

караються позбавленням волi на строк вiд десяти до п’ятнадцяти рокiв або довiчним позбавленням волi з конфiскацiєю майна або без такої.

<полное_название xml:id="xbsms48byixih4zmacwcgvfx2r">Стаття 110-1. Виключена

Стаття 110-1. Виключена

<полное_название xml:id="x1rey7eyve04vqyeypche5ikdl">Стаття 110-2. Фiнансування дiй, вчинених з метою насильницької змiни чи повалення конституцiйного ладу або захоплення державної влади, змiни меж територiї або державного кордону України

Стаття 110-2. Фiнансування дiй, вчинених з метою насильницької змiни чи повалення конституцiйного ладу або захоплення державної влади, змiни меж територiї або державного кордону України

<полное_название xml:id="xansrnf1snacjyrtm0q81lfaw"/>

1. Фiнансування дiй, вчинених з метою змiни меж територiї або державного кордону України на порушення порядку, встановленого , —

карається позбавленням волi на строк вiд трьох до п’яти рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до двох рокiв та з конфiскацiєю майна.

<полное_название xml:id="xe58n6q8w20xkuroguz5ch7un1"/>

2. Фiнансування дiй, вчинених з метою насильницької змiни чи повалення конституцiйного ладу або захоплення державної влади, —

карається позбавленням волi на строк вiд п’яти до семи рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до двох рокiв та з конфiскацiєю майна.

<полное_название xml:id="xaj1dixftkqu1fhz8hqn0wdvye"/>

3. Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, вчиненi повторно або з корисливих мотивiв, або за попередньою змовою групою осiб, або у великому розмiрi, або якщо вони призвели до заподiяння значної майнової шкоди, —

караються позбавленням волi на строк вiд шести до восьми рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та з конфiскацiєю майна.

<полное_название xml:id="x4lhuc59t8iiu4ornpvia89mp5"/>

4. Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, вчиненi органiзованою групою чи в особливо великому розмiрi, або якщо вони призвели до iнших тяжких наслiдкiв, —

караються позбавленням волi на строк вiд восьми до десяти рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та з конфiскацiєю майна.

<полное_название xml:id="xd0wtl25of7en71li2ahzhmko7"/>

5. Особа, крiм керiвника органiзованої групи, звiльняється вiд кримiнальної вiдповiдальностi за дiї, передбаченi цiєю статтею, якщо вона до повiдомлення їй про пiдозру у вчиненнi нею злочину добровiльно заявила про те, що сталося, органу, службова особа якого надiлена законом правом повiдомляти про пiдозру, про вiдповiдну незаконну дiяльнiсть або iншим чином сприяла її припиненню або запобiганню злочину, який вона фiнансувала або вчиненню якого сприяла, за умови, що в її дiях немає складу iншого злочину.

<полное_название xml:id="x65gg5fhqwu1qocrri0jzyan8o"/>

Примiтка.1. Фiнансуванням дiй, передбачених у цiй статтi, є дiї, вчиненi з метою їх фiнансового або матерiального забезпечення.

<полное_название xml:id="x5u16xdozy8d4utn0z4uqc6aq4"/>

2. Фiнансування дiй, вчинених з метою насильницької змiни чи повалення конституцiйного ладу або захоплення державної влади, змiни меж територiї або державного кордону України, визнається вчиненим у великому розмiрi, якщо розмiр фiнансового або матерiального забезпечення перевищує шiсть тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xad3p81mlwf9k4eobohvaevk24"/>

3. Фiнансування дiй, вчинених з метою насильницької змiни чи повалення конституцiйного ладу або захоплення державної влади, змiни меж територiї або державного кордону України, визнається вчиненим в особливо великому розмiрi, якщо розмiр фiнансового або матерiального забезпечення перевищує вiсiмнадцять тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xb91r3fu382epqrifdeexvdtxd">Стаття 111. Державна зрада

Стаття 111. Державна зрада

<полное_название xml:id="x16tvsx60d272busfkyek5vkma"/>

1. Державна зрада, тобто дiяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенiтетовi, територiальнiй цiлiсностi та недоторканностi, обороноздатностi, державнiй, економiчнiй чи iнформацiйнiй безпецi України: перехiд на бiк ворога в умовах воєнного стану або в перiод збройного конфлiкту, шпигунство, надання iноземнiй державi, iноземнiй органiзацiї або їх представникам допомоги в проведеннi пiдривної дiяльностi проти України, —

карається позбавленням волi на строк вiд дванадцяти до п’ятнадцяти рокiв з конфiскацiєю майна або без такої.

<полное_название xml:id="xcj4f6a82jyp5x7k5o2ovjfxau"/>

2. Звiльняється вiд кримiнальної вiдповiдальностi громадянин України, якщо вiн на виконання злочинного завдання iноземної держави, iноземної органiзацiї або їх представникiв нiяких дiй не вчинив i добровiльно заявив органам державної влади про свiй зв’язок з ними та про отримане завдання.

<полное_название xml:id="xbve4exwwa1w6uffhm4okbeobq">Стаття 112. Посягання на життя державного чи громадського дiяча

Стаття 112. Посягання на життя державного чи громадського дiяча

Посягання на життя Президента України, Голови Верховної Ради України, народного депутата України, Прем’єр-мiнiстра України, члена Кабiнету Мiнiстрiв України, Голови чи суддi Конституцiйного Суду України або Верховного Суду України, або вищих спецiалiзованих судiв України, Генерального прокурора України, Директора Нацiонального антикорупцiйного бюро України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Голови або iншого члена Рахункової палати, Голови Нацiонального банку України, керiвника полiтичної партiї, вчинене у зв’язку з їх державною чи громадською дiяльнiстю, —

карається позбавленням волi на строк вiд десяти до п’ятнадцяти рокiв або довiчним позбавленням волi з конфiскацiєю майна або без такої.

<полное_название xml:id="x28v0mshwk4okwaozv2h3nb5hf">Стаття 113. Диверсiя

Стаття 113. Диверсiя

Вчинення з метою ослаблення держави вибухiв, пiдпалiв або iнших дiй, спрямованих на масове знищення людей, заподiяння тiлесних ушкоджень чи iншої шкоди їхньому здоров’ю, на зруйнування або пошкодження об’єктiв, якi мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, а також вчинення з тiєю самою метою дiй, спрямованих на радiоактивне забруднення, масове отруєння, поширення епiдемiй, епiзоотiй чи епiфiтотiй, —

карається позбавленням волi на строк вiд десяти до п’ятнадцяти рокiв з конфiскацiєю майна або без такої.

<полное_название xml:id="xdt98up2twxlo9chqt97jpjkyc">Стаття 114. Шпигунство

Стаття 114. Шпигунство

<полное_название xml:id="x61rio4opui7iu45y352u3d0n5"/>

1. Передача або збирання з метою передачi iноземнiй державi, iноземнiй органiзацiї або їх представникам вiдомостей, що становлять державну таємницю, якщо цi дiї вчиненi iноземцем або особою без громадянства, —

караються позбавленням волi на строк вiд десяти до п’ятнадцяти рокiв з конфiскацiєю майна або без такої.

<полное_название xml:id="x45irzrbs52p7yz9bomm8yj2u2"/>

2. Звiльняється вiд кримiнальної вiдповiдальностi особа, яка припинила дiяльнiсть, передбачену частиною першою цiєї статтi, та добровiльно повiдомила органи державної влади про вчинене, якщо внаслiдок цього i вжитих заходiв було вiдвернено заподiяння шкоди iнтересам України.

<полное_название xml:id="x8woaeinwfeviumv9br4i9htp2">Стаття 114-1. Перешкоджання законнiй дiяльностi Збройних Сил України та iнших вiйськових формувань

Стаття 114-1. Перешкоджання законнiй дiяльностi Збройних Сил України та iнших вiйськових формувань

<полное_название xml:id="xf0vqn4z3n8w40e39yu00drexc"/>

1. Перешкоджання законнiй дiяльностi Збройних Сил України та iнших вiйськових формувань в особливий перiод —

карається позбавленням волi на строк вiд п’яти до восьми рокiв.

<полное_название xml:id="x35pxlyhusu0n0izkltyto1lvf"/>

2. Те саме дiяння, яке призвело до загибелi людей або iнших тяжких наслiдкiв, —

карається позбавленням волi на строк вiд восьми до п’ятнадцяти рокiв.

<полное_название xml:id="xcfazo4dziwkgc7rzwvrn2iu6w">Роздiл II. Злочини проти життя та здоров’я особи

Роздiл II. Злочини проти життя та здоров’я особи

<полное_название xml:id="xbr4q3rmjssnkzz76dwslx4qbp">Стаття 115. Умисне вбивство

Стаття 115. Умисне вбивство

<полное_название xml:id="xd9ajfvtd45bksv8xltupod8r8"/>

1. Вбивство, тобто умисне протиправне заподiяння смертi iншiй людинi, —

карається позбавленням волi на строк вiд семи до п’ятнадцяти рокiв.

<полное_название xml:id="xa0s1b80137utqrd06rbtc7em7"/>

2. Умисне вбивство:

<полное_название xml:id="x20qokd36vljd7rl3rofu9fkmj"/>

1) двох або бiльше осiб;

<полное_название xml:id="x121grfdddnlo3v47f45vhn2xv"/>

2) малолiтньої дитини або жiнки, яка завiдомо для винного перебувала у станi вагiтностi;

<полное_название xml:id="xbb4t545nih5z756r4x7gj0bzg"/>

3) заручника або викраденої людини;

<полное_название xml:id="x2263h0uwtz2m7t2jqd030nfki"/>

4) вчинене з особливою жорстокiстю;

<полное_название xml:id="x3xb5gakbx6n0x027xkl8hful"/>

5) вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осiб;

<полное_название xml:id="x7lmw5583zasf64d01afgr2nv9"/>

6) з корисливих мотивiв;

<полное_название xml:id="x4thtv3sw9t7gqo5d8wkl4zi1p"/>

7) з хулiганських мотивiв;

<полное_название xml:id="xao8y0mtwfi2yvb98top5jrbmj"/>

8) особи чи її близького родича у зв’язку з виконанням цiєю особою службового або громадського обов’язку;

<полное_название xml:id="x25eevka1900lgpl4zisihd19m"/>

9) з метою приховати iнший злочин або полегшити його вчинення;

<полное_название xml:id="xa69n0qtivjxjcl85zyyrdv36q"/>

10) поєднане iз зґвалтуванням або насильницьким задоволенням статевої пристрастi неприродним способом;

<полное_название xml:id="x58xhzbc3kw3pp5ndnz9geklsp"/>

11) вчинене на замовлення;

<полное_название xml:id="xbrgiz99il5f9f8u5h0ga7uveq"/>

12) вчинене за попередньою змовою групою осiб;

<полное_название xml:id="x5wex38ccq7g33mvjbwqe21i18"/>

13) вчинене особою, яка ранiше вчинила умисне вбивство, за винятком вбивства, передбаченого статтями 116–118 цього Кодексу;

<полное_название xml:id="xaevgpehpo4nnvxcan0iu4iwpd"/>

14) з мотивiв расової, нацiональної чи релiгiйної нетерпимостi, —

карається позбавленням волi на строк вiд десяти до п’ятнадцяти рокiв або довiчним позбавленням волi, з конфiскацiєю майна у випадку, передбаченому пунктом 6 частини другої цiєї статтi.

<полное_название xml:id="x69kzl8go3jorme28x9js5zpmv">Стаття 116. Умисне вбивство, вчинене в станi сильного душевного хвилювання

Стаття 116. Умисне вбивство, вчинене в станi сильного душевного хвилювання

Умисне вбивство, вчинене в станi сильного душевного хвилювання, що раптово виникло внаслiдок протизаконного насильства, систематичного знущання або тяжкої образи з боку потерпiлого, —

карається обмеженням волi на строк до п’яти рокiв або позбавленням волi на той самий строк.

<полное_название xml:id="x3vtmew68rtloq8ajzxuppq1ug">Стаття 117. Умисне вбивство матiр’ю своєї новонародженої дитини

Стаття 117. Умисне вбивство матiр’ю своєї новонародженої дитини

Умисне вбивство матiр’ю своєї новонародженої дитини пiд час пологiв або вiдразу пiсля пологiв —

карається обмеженням волi на строк до п’яти рокiв або позбавленням волi на той самий строк.

<полное_название xml:id="x90wqdrv80az973ha6xra09vsf">Стаття 118. Умисне вбивство при перевищеннi меж необхiдної оборони або у разi перевищення заходiв, необхiдних для затримання злочинця

Стаття 118. Умисне вбивство при перевищеннi меж необхiдної оборони або у разi перевищення заходiв, необхiдних для затримання злочинця

Умисне вбивство, вчинене при перевищеннi меж необхiдної оборони, а також у разi перевищення заходiв, необхiдних для затримання злочинця, —

карається виправними роботами на строк до двох рокiв або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на строк до двох рокiв.

<полное_название xml:id="x37gqrur2t6jlbdrt2mur8160p">Стаття 119. Вбивство через необережнiсть

Стаття 119. Вбивство через необережнiсть

<полное_название xml:id="x17ro92bb19gj1yswcptk7jc2z"/>

1. Вбивство, вчинене через необережнiсть, —

карається обмеженням волi на строк вiд трьох до п’яти рокiв або позбавленням волi на той самий строк.

<полное_название xml:id="x4348m3jac2r9rq6t7dco9uzrp"/>

2. Вбивство двох або бiльше осiб, вчинене через необережнiсть, —

карається позбавленням волi на строк вiд п’яти до восьми рокiв.

<полное_название xml:id="x2vtob3hgi6ouiumotuzak0g2d">Стаття 120. Доведення до самогубства

Стаття 120. Доведення до самогубства

<полное_название xml:id="x94fa7332da5syolslbvstq48j"/>

1. Доведення особи до самогубства або до замаху на самогубство, що є наслiдком жорстокого з нею поводження, шантажу, примусу до протиправних дiй або систематичного приниження її людської гiдностi, —

карається обмеженням волi на строк до трьох рокiв або позбавленням волi на той самий строк.

<полное_название xml:id="xa8vokbm3xhvfb7rlqat0uzrej"/>

2. Те саме дiяння, вчинене щодо особи, яка перебувала в матерiальнiй або iншiй залежностi вiд винуватого, або щодо двох або бiльше осiб, —

карається обмеженням волi на строк до п’яти рокiв або позбавленням волi на той самий строк.

<полное_название xml:id="x3ybiicaxi5w2xhfdgtwqnnki1"/>

3. Дiяння, передбачене частинами першою або другою цiєї статтi, якщо воно було вчинене щодо неповнолiтнього, —

карається позбавленням волi на строк вiд семи до десяти рокiв.

<полное_название xml:id="xb36s61c5u9rwwkyhbvginfykq">Стаття 121. Умисне тяжке тiлесне ушкодження

Стаття 121. Умисне тяжке тiлесне ушкодження

<полное_название xml:id="x6dezi1z4tkebwcm0w3e2bu8ss"/>

1. Умисне тяжке тiлесне ушкодження, тобто умисне тiлесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподiяння, чи таке, що спричинило втрату будь-якого органу або його функцiй, психiчну хворобу або iнший розлад здоров’я, поєднаний зi стiйкою втратою працездатностi не менш як на одну третину, або переривання вагiтностi чи непоправне знiвечення обличчя, —

карається позбавленням волi на строк вiд п’яти до восьми рокiв.

<полное_название xml:id="x96jplscj5dg98xifsmoe7xvtw"/>

2. Умисне тяжке тiлесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, або вчинене групою осiб, а також з метою залякування потерпiлого або iнших осiб, чи з мотивiв расової, нацiональної або релiгiйної нетерпимостi, або вчинене на замовлення, або таке, що спричинило смерть потерпiлого, —

карається позбавленням волi на строк вiд семи до десяти рокiв.

<полное_название xml:id="x9r405lwge58kdz5ka8tofq5vq">Стаття 122. Умисне середньої тяжкостi тiлесне ушкодження

Стаття 122. Умисне середньої тяжкостi тiлесне ушкодження

<полное_название xml:id="x8ad7w6y07c18tkfdrtm1y2g23"/>

1. Умисне середньої тяжкостi тiлесне ушкодження, тобто умисне ушкодження, яке не є небезпечним для життя i не потягло за собою наслiдкiв, передбачених у статтi 121 цього Кодексу, але таке, що спричинило тривалий розлад здоров’я або значну стiйку втрату працездатностi менш як на одну третину, —

карається виправними роботами на строк до двох рокiв або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="x9a6wyme05teoc01ue7j9cctyk"/>

2. Тi самi дiї, вчиненi з метою залякування потерпiлого або його родичiв чи примусу до певних дiй або з мотивiв расової, нацiональної чи релiгiйної нетерпимостi, —

караються позбавленням волi вiд трьох до п’яти рокiв.

<полное_название xml:id="x3y7tsqw903nwox4l59fz50rc5">Стаття 123. Умисне тяжке тiлесне ушкодження, заподiяне у станi сильного душевного хвилювання

Стаття 123. Умисне тяжке тiлесне ушкодження, заподiяне у станi сильного душевного хвилювання

Умисне тяжке тiлесне ушкодження, заподiяне у станi сильного душевного хвилювання, що раптово виникло внаслiдок протизаконного насильства або тяжкої образи з боку потерпiлого, —

карається громадськими роботами на строк вiд ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на строк до двох рокiв.

<полное_название xml:id="x5eed5k6l55c3cw2hzdsikg7tp">Стаття 124. Умисне заподiяння тяжких тiлесних ушкоджень у разi перевищення меж необхiдної оборони або у разi перевищення заходiв, необхiдних для затримання злочинця

Стаття 124. Умисне заподiяння тяжких тiлесних ушкоджень у разi перевищення меж необхiдної оборони або у разi перевищення заходiв, необхiдних для затримання злочинця

Умисне заподiяння тяжких тiлесних ушкоджень, вчинене у разi перевищення меж необхiдної оборони або у разi перевищення заходiв, необхiдних для затримання злочинця, —

карається громадськими роботами на строк вiд ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин або виправними роботами на строк до двох рокiв, або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до двох рокiв.

<полное_название xml:id="x7ts1anqk6dbi6dd8hfp9tovz3">Стаття 125. Умисне легке тiлесне ушкодження

Стаття 125. Умисне легке тiлесне ушкодження

<полное_название xml:id="xaeujyr347m7oasanjzdvumyic"/>

1. Умисне легке тiлесне ушкодження —

карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або громадськими роботами на строк до двохсот годин, або виправними роботами на строк до одного року.

<полное_название xml:id="x9hhrrexavdo79ix9nbafmcs0j"/>

2. Умисне легке тiлесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я або незначну втрату працездатностi, —

карається штрафом вiд п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або громадськими роботами на строк вiд ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин або виправними роботами на строк до одного року, або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до двох рокiв.

<полное_название xml:id="x517sawjc2d8bo9ceankse591l">Стаття 126. Побої i мордування

Стаття 126. Побої i мордування

<полное_название xml:id="x46yp9aluosg4vrg1s3502dd15"/>

1. Умисне завдання удару, побоїв або вчинення iнших насильницьких дiй, якi завдали фiзичного болю i не спричинили тiлесних ушкоджень, —

карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або громадськими роботами на строк до двохсот годин, або виправними роботами на строк до одного року.

<полное_название xml:id="xaic2rrtmjt1jnpa1lkarfkq2r"/>

2. Тi самi дiяння, що мають характер мордування, вчиненi групою осiб, або з метою залякування потерпiлого чи його близьких, або з мотивiв расової, нацiональної чи релiгiйної нетерпимостi, —

караються обмеженням волi на строк до п’яти рокiв або позбавленням волi на той самий строк.

<полное_название xml:id="x9rejgvab4pyoefx00miduqfp0">Стаття 127. Катування

Стаття 127. Катування

<полное_название xml:id="xc10pk2k51kvztyx3p888es0yv"/>

1. Катування, тобто умисне заподiяння сильного фiзичного болю або фiзичного чи морального страждання шляхом нанесення побоїв, мучення або iнших насильницьких дiй з метою примусити потерпiлого чи iншу особу вчинити дiї, що суперечать їх волi, у тому числi отримати вiд нього або iншої особи вiдомостi чи визнання, або з метою покарати його чи iншу особу за дiї, скоєнi ним або iншою особою чи у скоєннi яких вiн або iнша особа пiдозрюється, а також з метою залякування чи дискримiнацiї його або iнших осiб —

карається позбавленням волi на строк вiд двох до п’яти рокiв.

<полное_название xml:id="xca6iun6xajz4rwnzeo67bl03p"/>

2. Тi самi дiї, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб, або з мотивiв расової, нацiональної чи релiгiйної нетерпимостi, —

караються позбавленням волi на строк вiд п’яти до десяти рокiв.

<полное_название xml:id="x1g80gb5lm3sl8saex1mrkv3w2">Стаття 128. Необережне тяжке або середньої тяжкостi тiлесне ушкодження

Стаття 128. Необережне тяжке або середньої тяжкостi тiлесне ушкодження

Необережне тяжке або середньої тяжкостi тiлесне ушкодження —

карається громадськими роботами на строк вiд ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на строк до двох рокiв.

<полное_название xml:id="x4c9vnucn61skze9ewt0r8eo6s">Стаття 129. Погроза вбивством

Стаття 129. Погроза вбивством

<полное_название xml:id="xekayzzks1gfv8ttnavy918z6l"/>

1. Погроза вбивством, якщо були реальнi пiдстави побоюватися здiйснення цiєї погрози, —

карається арештом на строк до шести мiсяцiв або обмеженням волi на строк до двох рокiв.

<полное_название xml:id="x7w24uyi8fg99ga9nn7lgl611j"/>

2. Те саме дiяння, вчинене членом органiзованої групи або з мотивiв расової, нацiональної чи релiгiйної нетерпимостi, —

карається позбавленням волi на строк вiд трьох до п’яти рокiв.

<полное_название xml:id="xbdq550eb9r40rywiegz6mmznv">Стаття 130. Зараження вiрусом iмунодефiциту людини чи iншої невилiковної iнфекцiйної хвороби

Стаття 130. Зараження вiрусом iмунодефiциту людини чи iншої невилiковної iнфекцiйної хвороби

<полное_название xml:id="x6leswe4dk1mbywmvb2b9qa28p"/>

1. Свiдоме поставлення iншої особи в небезпеку зараження вiрусом iмунодефiциту людини чи iншої невилiковної iнфекцiйної хвороби, що є небезпечною для життя людини, —

карається арештом на строк до трьох мiсяцiв або обмеженням волi на строк до п’яти рокiв, або позбавленням волi на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="x97csor3rh4dugrgwqsc6zmg8c"/>

2. Зараження iншої особи вiрусом iмунодефiциту людини чи iншої невилiковної iнфекцiйної хвороби особою, яка знала про те, що вона є носiєм цього вiрусу, —

карається позбавленням волi на строк вiд двох до п’яти рокiв.

<полное_название xml:id="xbg1boc22fywbrifqw4rzybfke"/>

3. Дiї, передбаченi частиною другою цiєї статтi, вчиненi щодо двох чи бiльше осiб або неповнолiтнього, —

караються позбавленням волi на строк вiд трьох до восьми рокiв.

<полное_название xml:id="x4biubnftso2zq8epky3mvcs8f"/>

4. Умисне зараження iншої особи вiрусом iмунодефiциту людини чи iншої невилiковної iнфекцiйної хвороби, що є небезпечною для життя людини, —

карається позбавленням волi на строк вiд п’яти до десяти рокiв.

<полное_название xml:id="x5y8wfa15xe8xyljv60nr0nshy">Стаття 131. Неналежне виконання професiйних обов’язкiв, що спричинило зараження особи вiрусом iмунодефiциту людини чи iншої невилiковної iнфекцiйної хвороби

Стаття 131. Неналежне виконання професiйних обов’язкiв, що спричинило зараження особи вiрусом iмунодефiциту людини чи iншої невилiковної iнфекцiйної хвороби

<полное_название xml:id="x5myf5twgwfakyluoqxp3zehdg"/>

1. Неналежне виконання медичним, фармацевтичним або iншим працiвником своїх професiйних обов’язкiв внаслiдок недбалого чи несумлiнного ставлення до них, що спричинило зараження особи вiрусом iмунодефiциту людини чи iншої невилiковної iнфекцiйної хвороби, що є небезпечною для життя людини, —

карається обмеженням волi на строк до трьох рокiв або позбавленням волi на той самий строк з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="x68o3dlurwc487fb2tiskejlx"/>

2. Те саме дiяння, якщо воно спричинило зараження двох чи бiльше осiб, —

карається позбавленням волi на строк вiд трьох до восьми рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="x8sknxnthr1dzbun1ftdsjvtak">Стаття 132. Розголошення вiдомостей про проведення медичного огляду на виявлення зараження вiрусом iмунодефiциту людини чи iншої невилiковної iнфекцiйної хвороби

Стаття 132. Розголошення вiдомостей про проведення медичного огляду на виявлення зараження вiрусом iмунодефiциту людини чи iншої невилiковної iнфекцiйної хвороби

Розголошення службовою особою лiкувального закладу, допомiжним працiвником, який самочинно здобув iнформацiю, або медичним працiвником вiдомостей про проведення медичного огляду особи на виявлення зараження вiрусом iмунодефiциту людини чи iншої невилiковної iнфекцiйної хвороби, що є небезпечною для життя людини, або захворювання на синдром набутого iмунодефiциту (СНІД) та його результатiв, що стали їм вiдомi у зв’язку з виконанням службових або професiйних обов’язкiв, —

карається штрафом вiд п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв або без такого.

<полное_название xml:id="xa7ka30haaqahmq6336hskp86p">Стаття 133. Зараження венеричною хворобою

Стаття 133. Зараження венеричною хворобою

<полное_название xml:id="x2lhp2zbvih1yk296xlc7xnaxy"/>

1. Зараження iншої особи венеричною хворобою особою, яка знала про наявнiсть у неї цiєї хвороби, —

карається виправними роботами на строк до двох рокiв, або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до двох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк.

<полное_название xml:id="xa333hqrmtxq8mlnkeecrr9xrj"/>

2. Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi особою, ранiше судимою за зараження iншої особи венеричною хворобою, а також зараження двох чи бiльше осiб або неповнолiтнього, —

караються обмеженням волi на строк до п’яти рокiв або позбавленням волi на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="x6j1g9y82l2klyalbez1k4c3x5"/>

3. Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, якщо вони спричинили тяжкi наслiдки, —

караються позбавленням волi на строк вiд двох до п’яти рокiв.

<полное_название xml:id="x34ycdkdmubjf78spuq6wg2xcn">Стаття 134. Незаконне проведення аборту

Стаття 134. Незаконне проведення аборту

<полное_название xml:id="x2ky4lvs9nktkyz10cx039x8gx"/>

1. Проведення аборту особою, яка не має спецiальної медичної освiти, —

карається штрафом вiд п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або громадськими роботами на строк вiд ста до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на строк до двох рокiв.

<полное_название xml:id="x9w821q2xa5qqq0tkpl6hqrt4l"/>

2. Незаконне проведення аборту, якщо воно спричинило тривалий розлад здоров’я, безплiднiсть або смерть потерпiлої, —

карається обмеженням волi на строк до п’яти рокiв або позбавленням волi на той самий строк, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв або без такого.

<полное_название xml:id="xea48pwvtlwfc3jt6ynxeflxw6">Стаття 135. Залишення в небезпецi

Стаття 135. Залишення в небезпецi

<полное_название xml:id="x37cr0ywxz9kyq10ubuqf0y0ez"/>

1. Завiдоме залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя станi i позбавлена можливостi вжити заходiв до самозбереження через малолiтство, старiсть, хворобу або внаслiдок iншого безпорадного стану, якщо той, хто залишив без допомоги, зобов’язаний був пiклуватися про цю особу i мав змогу надати їй допомогу, а також у разi, коли вiн сам поставив потерпiлого в небезпечний для життя стан, —

карається обмеженням волi на строк до двох рокiв або позбавленням волi на той самий строк.

<полное_название xml:id="x4wjkkutt47riqdjdxin789tlw"/>

2. Тi самi дiї, вчиненi матiр’ю стосовно новонародженої дитини, якщо матiр не перебувала в обумовленому пологами станi, —

караються обмеженням волi на строк до трьох рокiв або позбавленням волi на той самий строк.

<полное_название xml:id="x8y7zg5no5r45utp8wuny9ontb"/>

3. Дiяння, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, якщо вони спричинили смерть особи або iншi тяжкi наслiдки, —

караються позбавленням волi на строк вiд трьох до восьми рокiв.

<полное_название xml:id="x4fs6994lm9v95lkrush5febc3">Стаття 136. Ненадання допомоги особi, яка перебуває в небезпечному для життя станi

Стаття 136. Ненадання допомоги особi, яка перебуває в небезпечному для життя станi

<полное_название xml:id="x42u2t5kddhqxmacra703vd7id"/>

1. Ненадання допомоги особi, яка перебуває в небезпечному для життя станi, при можливостi надати таку допомогу або неповiдомлення про такий стан особи належним установам чи особам, якщо це спричинило тяжкi тiлеснi ушкодження, —

караються штрафом вiд двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або громадськими роботами на строк вiд ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або арештом на строк до шести мiсяцiв.

<полное_название xml:id="xdqt2ugaibc417cp2572fin8r5"/>

2. Ненадання допомоги малолiтньому, який завiдомо перебуває в небезпечному для життя станi, при можливостi надати таку допомогу або неповiдомлення про такий стан дитини належним установам чи особам —

караються штрафом вiд п’ятисот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="xdwk7fbkqer5sdumw15ga51qt3"/>

3. Дiяння, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, якщо вони спричинили смерть потерпiлого, —

караються обмеженням волi на строк вiд трьох до п’яти рокiв або позбавленням волi на строк вiд двох до п’яти рокiв.

<полное_название xml:id="x9gr8ek4pmm3afbn9bhko76yo2">Стаття 137. Неналежне виконання обов’язкiв щодо охорони життя та здоров’я дiтей

Стаття 137. Неналежне виконання обов’язкiв щодо охорони життя та здоров’я дiтей

<полное_название xml:id="xcea30c648mnheb05k53vysaij"/>

1. Невиконання або неналежне виконання професiйних чи службових обов’язкiв щодо охорони життя та здоров’я неповнолiтнiх внаслiдок недбалого або несумлiнного до них ставлення, якщо це спричинило iстотну шкоду здоров’ю потерпiлого, —

карається штрафом вiд ста до трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв або без такого.

<полное_название xml:id="xzbudj3pyc99jw4cdfb0yuwol"/>

2. Тi самi дiяння, якщо вони спричинили смерть неповнолiтнього або iншi тяжкi наслiдки, —

караються обмеженням волi на строк вiд трьох до п’яти рокiв або позбавленням волi на той самий строк, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв або без такого.

<полное_название xml:id="xek67to34dxe1ogdh7k0b4akbh">Стаття 138. Незаконна лiкувальна дiяльнiсть

Стаття 138. Незаконна лiкувальна дiяльнiсть

Заняття лiкувальною дiяльнiстю без спецiального дозволу, здiйснюване особою, яка не має належної медичної освiти, якщо це спричинило тяжкi наслiдки для хворого, —

карається виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="x226fleyvhn3mngmpbrhbgwu4z">Стаття 139. Ненадання допомоги хворому медичним працiвником

Стаття 139. Ненадання допомоги хворому медичним працiвником

<полное_название xml:id="xdw8gnub99njbix275u6vnlo88"/>

1. Ненадання без поважних причин допомоги хворому медичним працiвником, який зобов’язаний, згiдно з установленими правилами, надати таку допомогу, якщо йому завiдомо вiдомо, що це може мати тяжкi наслiдки для хворого, —

карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв, або громадськими роботами на строк до двохсот годин, або виправними роботами на строк до двох рокiв.

<полное_название xml:id="x6gzyjvh55266555wij09ba9ps"/>

2. Те саме дiяння, якщо воно спричинило смерть хворого або iншi тяжкi наслiдки, —

карається обмеженням волi на строк до чотирьох рокiв або позбавленням волi на строк до трьох рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв або без такого.

<полное_название xml:id="x1etj050156hdgoggkt7z6bvfs">Стаття 140. Неналежне виконання професiйних обов’язкiв медичним або фармацевтичним працiвником

Стаття 140. Неналежне виконання професiйних обов’язкiв медичним або фармацевтичним працiвником

<полное_название xml:id="xc5c51exwaz4ktqzroylkiqk2c"/>

1. Невиконання чи неналежне виконання медичним або фармацевтичним працiвником своїх професiйних обов’язкiв внаслiдок недбалого чи несумлiнного до них ставлення, якщо це спричинило тяжкi наслiдки для хворого, —

карається позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до п’яти рокiв або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на строк до двох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк.

<полное_название xml:id="xayws4mre3a1q9wrbbf1dj1z5p"/>

2. Те саме дiяння, якщо воно спричинило тяжкi наслiдки неповнолiтньому, —

карається обмеженням волi на строк до п’яти рокiв або позбавленням волi на строк до трьох рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="x8uumjkymeabl4mpsciw70t8yq">Стаття 141. Порушення прав пацiєнта

Стаття 141. Порушення прав пацiєнта

Проведення клiнiчних випробувань лiкарських засобiв без письмової згоди пацiєнта або його законного представника, або стосовно неповнолiтнього чи недiєздатного, якщо цi дiї спричинили смерть пацiєнта або iншi тяжкi наслiдки, —

карається обмеженням волi на строк вiд трьох до п’яти рокiв або позбавленням волi на той самий строк.

<полное_название xml:id="xd6s2ws6l7j1oiom4l2zitgxe9">Стаття 142. Незаконне проведення дослiдiв над людиною

Стаття 142. Незаконне проведення дослiдiв над людиною

<полное_название xml:id="xbqetms569lx251c8gm4p82keb"/>

1. Незаконне проведення медико-бiологiчних, психологiчних або iнших дослiдiв над людиною, якщо це створювало небезпеку для її життя чи здоров’я, —

карається штрафом до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на строк до чотирьох рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="x7nn1bd2c3kw9vibk7nnblesy2"/>

2. Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi щодо неповнолiтнього, двох або бiльше осiб, шляхом примушування або обману, а так само якщо вони спричинили тривалий розлад здоров’я потерпiлого, —

караються обмеженням волi на строк до п’яти рокiв або позбавленням волi на той самий строк, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв або без такого.

<полное_название xml:id="xen67sq64bcplh467typ9kqt60">Стаття 143. Порушення встановленого законом порядку трансплантацiї органiв або тканин людини

Стаття 143. Порушення встановленого законом порядку трансплантацiї органiв або тканин людини

<полное_название xml:id="x255ojmzdjze2ifvkhhnowuyof"/>

1. Порушення встановленого законом порядку трансплантацiї органiв або тканин людини —

карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв або без такого.

<полное_название xml:id="xyxsyyzj4le1fpnd035yun2zm"/>

2. Вилучення у людини шляхом примушування або обману її органiв або тканин з метою їх трансплантацiї —

карається обмеженням волi на строк до трьох рокiв або позбавленням волi на той самий строк з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="x4fgxqkf7yiyuqgh7jnct63pgv"/>

3. Дiї, передбаченi частиною другою цiєї статтi, вчиненi щодо особи, яка перебувала в безпорадному станi або в матерiальнiй чи iншiй залежностi вiд винного, —

караються обмеженням волi на строк до п’яти рокiв або позбавленням волi на той самий строк, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв або без такого.

<полное_название xml:id="xawesaaxghnb7528oblhiw2sdu"/>

4. Незаконна торгiвля органами або тканинами людини —

карається обмеженням волi на строк до п’яти рокiв або позбавленням волi на той самий строк.

<полное_название xml:id="x3j4g33q0xxy9k9vtm8ezh4nd5"/>

5. Дiї, передбаченi частинами другою, третьою чи четвертою цiєї статтi, вчиненi за попередньою змовою групою осiб, або участь у транснацiональних органiзацiях, якi займаються такою дiяльнiстю, —

караються позбавленням волi на строк вiд п’яти до семи рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади i займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="xdn6sfay07h4zw59cabnk3cm5m">Стаття 144. Насильницьке донорство

Стаття 144. Насильницьке донорство

<полное_название xml:id="x619at7xqnpwojqur0y1kxh1j8"/>

1. Насильницьке або шляхом обману вилучення кровi у людини з метою використання її як донора —

карається позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на строк до двох рокiв, з штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян чи без такого.

<полное_название xml:id="x28rbn085gqco6hgp47ghwys9t"/>

2. Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi щодо неповнолiтнього або особи, яка перебувала в безпорадному станi чи в матерiальнiй залежностi вiд винного, —

караються обмеженням волi на строк до п’яти рокiв або позбавленням волi на строк до трьох рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв або без такого.

<полное_название xml:id="xf2m03e52wjsnc97eg0wz1aaw0"/>

3. Дiї, передбаченi частинами першою i другою цiєї статтi, вчиненi за попередньою змовою групою осiб або з метою продажу, —

караються позбавленням волi на строк до п’яти рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="x8n6ksyrujkgcyfdq1chranewh">Стаття 145. Незаконне розголошення лiкарської таємницi

Стаття 145. Незаконне розголошення лiкарської таємницi

Умисне розголошення лiкарської таємницi особою, якiй вона стала вiдома у зв’язку з виконанням професiйних чи службових обов’язкiв, якщо таке дiяння спричинило тяжкi наслiдки, —

карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин, або позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв, або виправними роботами на строк до двох рокiв.

<полное_название xml:id="xd1f5lpscn4e0295u524kfkznf">Роздiл III. Злочини проти волi, честi та гiдностi особи

Роздiл III. Злочини проти волi, честi та гiдностi особи

<полное_название xml:id="x3aehy23ayo4yjv35fm89o6t6w">Стаття 146. Незаконне позбавлення волi або викрадення людини

Стаття 146. Незаконне позбавлення волi або викрадення людини

<полное_название xml:id="x3f51b4vu23yalzo5gln6qoa0u"/>

1. Незаконне позбавлення волi або викрадення людини —

караються обмеженням волi на строк до трьох рокiв або позбавленням волi на той самий строк.

<полное_название xml:id="x93wchbi1xid1i0vp5cbio88f4"/>

2. Тi самi дiяння, вчиненi щодо малолiтнього або з корисливих мотивiв, щодо двох чи бiльше осiб або за попередньою змовою групою осiб, або способом, небезпечним для життя чи здоров’я потерпiлого, або таке, що супроводжувалося заподiянням йому фiзичних страждань, або iз застосуванням зброї, або здiйснюване протягом тривалого часу, —

караються обмеженням волi на строк до п’яти рокiв або позбавленням волi на той самий строк.

<полное_название xml:id="xeq85fja99ql9hm50qiug7vuw0"/>

3. Дiяння, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, вчиненi органiзованою групою, або такi, що спричинили тяжкi наслiдки, —

караються позбавленням волi на строк вiд п’яти до десяти рокiв.

<полное_название xml:id="x6ipb3wafz43pi80ggve0y88mp">Стаття 147. Захоплення заручникiв

Стаття 147. Захоплення заручникiв

<полное_название xml:id="x124pg3qhdai50tbgbhw2kxrrz"/>

1. Захоплення або тримання особи як заручника з метою спонукання родичiв затриманого, державної або iншої установи, пiдприємства чи органiзацiї, фiзичної або службової особи до вчинення чи утримання вiд вчинення будь-якої дiї як умови звiльнення заручника —

карається позбавленням волi на строк вiд п’яти до восьми рокiв.

<полное_название xml:id="xcwo6x2322s4rbz71lo2jq3j3y"/>

2. Тi самi дiї, якщо вони були вчиненi щодо неповнолiтнього або органiзованою групою, або були поєднанi з погрозою знищення людей, або такi, що спричинили тяжкi наслiдки, —

караються позбавленням волi на строк вiд семи до п’ятнадцяти рокiв.

<полное_название xml:id="x2amwd2zo8r842pro7rad5fyt7">Стаття 148. Пiдмiна дитини

Стаття 148. Пiдмiна дитини

Пiдмiна чужої дитини, вчинена з корисливих або iнших особистих мотивiв, —

карається обмеженням волi на строк до п’яти рокiв або позбавленням волi на той самий строк.

<полное_название xml:id="xcecmuvfgigewc0mdsk8yraxtd">Стаття 149. Торгiвля людьми або iнша незаконна угода щодо людини

Стаття 149. Торгiвля людьми або iнша незаконна угода щодо людини

<полное_название xml:id="x3wszbrfsfg8d7dwyp61w7yeg4"/>

1. Торгiвля людьми або здiйснення iншої незаконної угоди, об’єктом якої є людина, а так само вербування, перемiщення, переховування, передача або одержання людини, вчиненi з метою експлуатацiї, з використанням обману, шантажу чи уразливого стану особи, —

караються позбавленням волi на строк вiд трьох до восьми рокiв.

<полное_название xml:id="xc8en4bi4ut02tkvgisfjogwso"/>

2. Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi щодо неповнолiтнього або щодо кiлькох осiб, або повторно, або за попередньою змовою групою осiб, або службовою особою з використанням службового становища, або особою, вiд якої потерпiлий був у матерiальнiй чи iншiй залежностi, або поєднанi з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпiлого чи його близьких, або з погрозою застосування такого насильства, —

караються позбавленням волi на строк вiд п’яти до дванадцяти рокiв з конфiскацiєю майна або без такої.

<полное_название xml:id="xde9yb9rnmlecq7vxosrw9pzoa"/>

3. Дiї, передбаченi частиною першою або другою цiєї статтi, вчиненi щодо малолiтнього, або органiзованою групою, або поєднанi з насильством, небезпечним для життя або здоров’я потерпiлого чи його близьких, або з погрозою застосування такого насильства, або якщо вони спричинили тяжкi наслiдки, —

караються позбавленням волi на строк вiд восьми до п’ятнадцяти рокiв з конфiскацiєю майна або без такої.

Примiтка.1. Пiд експлуатацiєю людини в цiй статтi слiд розумiти всi форми сексуальної експлуатацiї, використання в порнобiзнесi, примусову працю або примусове надання послуг, рабство або звичаї, подiбнi до рабства, пiдневiльний стан, залучення в боргову кабалу, вилучення органiв, проведення дослiдiв над людиною без її згоди, усиновлення (удочерiння) з метою наживи, примусову вагiтнiсть, втягнення у злочинну дiяльнiсть, використання у збройних конфлiктах тощо.

<полное_название xml:id="xaqf2lbmpdw8jw1t2msabbqip7"/>

2. У статтях 149 та 303 цього Кодексу пiд уразливим станом особи слiд розумiти зумовлений фiзичними чи психiчними властивостями або зовнiшнiми обставинами стан особи, який позбавляє або обмежує її здатнiсть усвiдомлювати свої дiї (бездiяльнiсть) або керувати ними, приймати за своєю волею самостiйнi рiшення, чинити опiр насильницьким чи iншим незаконним дiям, збiг тяжких особистих, сiмейних або iнших обставин.

<полное_название xml:id="xtvaa18bej2lx68xvalt5px2g"/>

3. Вiдповiдальнiсть за вербування, перемiщення, переховування, передачу або одержання малолiтнього чи неповнолiтнього за цiєю статтею має наставати незалежно вiд того, чи вчиненi такi дiї з використанням обману, шантажу чи уразливого стану зазначених осiб або iз застосуванням чи погрозою застосування насильства, використання службового становища, або особою, вiд якої потерпiлий був у матерiальнiй чи iншiй залежностi.

<полное_название xml:id="xdnd6lbekouw0eio14hoou0thg">Стаття 150. Експлуатацiя дiтей

Стаття 150. Експлуатацiя дiтей

<полное_название xml:id="xeaobht17en5z5vuvdocxl31qd"/>

1. Експлуатацiя дитини, яка не досягла вiку, з якого законодавством дозволяється працевлаштування, шляхом використання її працi —

карається арештом на строк до шести мiсяцiв або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="x4uqoixsbvzya407rcy4admjar"/>

2. Тi самi дiї, вчиненi щодо кiлькох дiтей або якщо вони спричинили iстотну шкоду для здоров’я, фiзичного розвитку або освiтнього рiвня дитини, або поєднанi з використанням дитячої працi в шкiдливому виробництвi, —

караються позбавленням волi на строк вiд двох до п’яти рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="x3jx52bvynfvb4v434tkvd9u36"/>

3. Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, вчиненi органiзованою групою, —

караються позбавленням волi на строк вiд п’яти до десяти рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="x8urg8b6t6cc26i8qjy3iiol0">Стаття 150-1. Виключена

Стаття 150-1. Виключена

<полное_название xml:id="x92eu59t8jjfagm49vo8feoalx">Стаття 151. Незаконне помiщення в психiатричний заклад

Стаття 151. Незаконне помiщення в психiатричний заклад

<полное_название xml:id="x4eralvcy39pr93ulcvwq7nhnl"/>

1. Помiщення в психiатричний заклад завiдомо психiчно здорової особи —

карається арештом на строк вiд трьох до шести мiсяцiв або обмеженням волi на строк до двох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="x3eu0s39fdg8r731wg3p8iusc"/>

2. Те саме дiяння, що спричинило тяжкi наслiдки, —

карається позбавленням волi на строк вiд двох до п’яти рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="xbnwssdtiyaetwck425y4pqe96">Стаття 151-1. Наклеп

Стаття 151-1. Наклеп

<полное_название xml:id="xalvgrkby7i8lpv7x5wwlqk12l"/>

1. Наклеп, тобто умисне поширення завiдомо недостовiрних вiдомостей, що ганьблять честь i гiднiсть iншої особи, —

карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або громадськими роботами на строк до двохсот годин, або виправними роботами на строк до одного року.

<полное_название xml:id="x2db2chbwanuah7thppo4pr0bt"/>

2. Наклеп у творi, що публiчно демонструється, в засобах масової iнформацiї або в мережi Інтернет, а так само вчинений особою, ранiше судимою за наклеп, — карається штрафом вiд п’ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або громадськими роботами на строк вiд ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до одного року.

<полное_название xml:id="x7p3e8gocdwjufg46cz9zgmi8j"/>

3. Наклеп, поєднаний з обвинуваченням у вчиненнi тяжкого чи особливо тяжкого злочину, —

карається виправними роботами на строк вiд одного до двох рокiв або обмеженням волi на строк до двох рокiв.

<полное_название xml:id="x619kex62ikuy7vhxe8v3mh6un">Роздiл IV. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканостi особи

Роздiл IV. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканостi особи

<полное_название xml:id="xekuvqel67qobbroucb3wy2kyn">Стаття 152. Зґвалтування

Стаття 152. Зґвалтування

<полное_название xml:id="xe43ti1x9r86qszyh3on024he7"/>

1. Зґвалтування, тобто статевi зносини iз застосуванням фiзичного насильства, погрози його застосування або з використанням безпорадного стану потерпiлої особи, —

карається позбавленням волi на строк вiд трьох до п’яти рокiв.

<полное_название xml:id="x6lqocawkzddgx7oj7x1a7niks"/>

2. Зґвалтування, вчинене повторно або особою, яка ранiше вчинила будь-який iз злочинiв, передбачених статтями 153–155 цього Кодексу, —

карається позбавленням волi на строк вiд п’яти до десяти рокiв.

<полное_название xml:id="x7wkscaqjwo48hhbslb8nkjtl5"/>

3. Зґвалтування, вчинене групою осiб, або зґвалтування неповнолiтньої чи неповнолiтнього —

карається позбавленням волi на строк вiд семи до дванадцяти рокiв.

<полное_название xml:id="xf1s80t6wxh6qp3ic76ic8xufz"/>

4. Зґвалтування, що спричинило особливо тяжкi наслiдки, а також зґвалтування малолiтньої чи малолiтнього —

карається позбавленням волi на строк вiд десяти до п’ятнадцяти рокiв.

<полное_название xml:id="xbn9z6nr4gk6dq8qmnm2409v56">Стаття 153. Насильницьке задоволення статевої пристрастi неприродним способом

Стаття 153. Насильницьке задоволення статевої пристрастi неприродним способом

<полное_название xml:id="x5o0yzyjyg7n4xrepthgy9yaj1"/>

1. Задоволення статевої пристрастi неприродним способом iз застосуванням фiзичного насильства, погрози його застосування або з використанням безпорадного стану потерпiлої особи —

карається позбавленням волi на строк до п’яти рокiв.

<полное_название xml:id="xb5oruxoj7h86ir1k55zpt28cg"/>

2. Те саме дiяння, вчинене повторно або групою осiб, або особою, яка ранiше вчинила будь-який iз злочинiв, передбачених статтями 152 або 154 цього Кодексу, а також вчинене щодо неповнолiтньої чи неповнолiтнього, —

карається позбавленням волi на строк вiд трьох до семи рокiв.

<полное_название xml:id="xerntrnzcgwvjgvvrivyj5o5e6"/>

3. Те саме дiяння, вчинене щодо малолiтньої чи малолiтнього або, якщо воно спричинило особливо тяжкi наслiдки, —

карається позбавленням волi на строк вiд десяти до п’ятнадцяти рокiв.

<полное_название xml:id="xat4cjz7dp2k6n61jari5p5bkf">Стаття 154. Примушування до вступу в статевий зв’язок

Стаття 154. Примушування до вступу в статевий зв’язок

<полное_название xml:id="x8q2bggg23mv9w5in9fs0xqnb3"/>

1. Примушування жiнки чи чоловiка до вступу в статевий зв’язок природним або неприродним способом особою, вiд якої жiнка чи чоловiк матерiально або службово залежнi, —

карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести мiсяцiв.

<полное_название xml:id="xdfmkzfjrkp8qjv61l49mboqmg"/>

2. Тi самi дiї, поєднанi з погрозою знищення, пошкодження або вилучення майна потерпiлої (потерпiлого) чи її (його) близьких родичiв або розголошення вiдомостей, що ганьблять її (його) чи близьких родичiв, —

караються арештом на строк до шести мiсяцiв або обмеженням волi на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="xdcw8qnjvha769f9k60furcrzz">Стаття 155. Статевi зносини з особою, яка не досягла статевої зрiлостi

Стаття 155. Статевi зносини з особою, яка не досягла статевої зрiлостi

<полное_название xml:id="xakh9ygvd2yvfgbot7h3bq7irg"/>

1. Статевi зносини з особою, яка не досягла статевої зрiлостi, —

караються обмеженням волi на строк до п’яти рокiв або позбавленням волi на той самий строк.

<полное_название xml:id="xb7xbeaqwnqdwu8hj9jajz9iaa"/>

2. Тi самi дiї, вчиненi батьком, матiр’ю, вiтчимом, мачухою, опiкуном чи пiклувальником, особою, на яку покладено обов’язки щодо виховання потерпiлого або пiклування про нього, або якщо вони спричинили безплiднiсть чи iншi тяжкi наслiдки, —

караються позбавленням волi на строк вiд п’яти до восьми рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв або без такого.

<полное_название xml:id="xoplr8ggzrwrhovng5q9u00q">Стаття 156. Розбещення неповнолiтнiх

Стаття 156. Розбещення неповнолiтнiх

<полное_название xml:id="x7dz27h0768pyfdune2t6bbsh9"/>

1. Вчинення розпусних дiй щодо особи, яка не досягла шiстнадцятирiчного вiку, —

караються обмеженням волi на строк до п’яти рокiв або позбавленням волi на той самий строк.

<полное_название xml:id="x2xq0k61qtd3alfga8uh0ql0zi"/>

2. Тi самi дiї, вчиненi щодо малолiтньої особи або батьком, матiр’ю, вiтчимом, мачухою, опiкуном чи пiклувальником, особою, на яку покладено обов’язки щодо виховання потерпiлого або пiклування про нього, —

караються позбавленням волi на строк вiд п’яти до восьми рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв або без такого.

<полное_название xml:id="x93btxwvhv3idddzqnxmqmivct">Роздiл V. Злочини проти виборчих, трудових та iнших особистих прав i свобод людини i громадянина

Роздiл V. Злочини проти виборчих, трудових та iнших особистих прав i свобод людини i громадянина

<полное_название xml:id="xceqm5yysxzo0cgi50rpho93e">Стаття 157. Перешкоджання здiйсненню виборчого права або права брати участь у референдумi, роботi виборчої комiсiї або комiсiї з референдуму чи дiяльностi офiцiйного спостерiгача

Стаття 157. Перешкоджання здiйсненню виборчого права або права брати участь у референдумi, роботi виборчої комiсiї або комiсiї з референдуму чи дiяльностi офiцiйного спостерiгача

<полное_название xml:id="x7kydnzmius5exfjlptnni73iw"/>

1. Перешкоджання вiльному здiйсненню громадянином свого виборчого права або права брати участь у референдумi, перешкоджання дiяльностi iншого суб’єкта виборчого процесу, iнiцiативної групи референдуму, комiсiї з референдуму, члена виборчої комiсiї, члена iнiцiативної групи референдуму, члена комiсiї з референдуму або офiцiйного спостерiгача при виконаннi ними своїх повноважень, поєднанi з обманом або примушуванням, а також ухилення члена виборчої комiсiї у роботi комiсiї без поважних причин —

караються обмеженням волi на строк до трьох рокiв або позбавленням волi на той самий строк.

<полное_название xml:id="xbvvn2n8ynesytjlm8ll9uguf0"/>

2. Тi самi дiяння, поєднанi iз застосуванням насильства, знищенням чи пошкодженням майна, погрозою застосування насильства або знищення чи пошкодження майна, —

караються обмеженням волi на строк вiд двох до п’яти рокiв або позбавленням волi на той самий строк.

<полное_название xml:id="x35cxlgg9yc2u45w9tgryvn2hn"/>

3. Дiяння, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, вчиненi за попередньою змовою групою осiб або членом виборчої комiсiї чи iншою службовою особою з використанням свого службового становища, —

караються позбавленням волi на строк вiд трьох до семи рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк вiд двох до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="x748lebzeu3w6jdy1lu4rtwsyj"/>

4. Втручання службової особи з використанням службового становища у здiйснення виборчою комiсiєю чи комiсiєю з референдуму їх повноважень, установлених законом, вчинене шляхом незаконної вимоги чи вказiвки з метою вплинути на рiшення виборчої комiсiї чи комiсiї з референдуму, —

карається позбавленням волi на строк вiд п’яти до десяти рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк вiд двох до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="xb9wsukx9qd44jmbtxxm0uwgrv">Стаття 158. Надання неправдивих вiдомостей до органу ведення Державного реєстру виборцiв або фальсифiкацiя виборчих документiв, документiв референдуму, пiдсумкiв голосування або вiдомостей Державного реєстру виборцiв

Стаття 158. Надання неправдивих вiдомостей до органу ведення Державного реєстру виборцiв або фальсифiкацiя виборчих документiв, документiв референдуму, пiдсумкiв голосування або вiдомостей Державного реєстру виборцiв

<полное_название xml:id="x7r99k3logy9p5pr346nde9xoc"/>

1. Умисне подання до органу ведення Державного реєстру виборцiв неправдивих вiдомостей про виборцiв, умисне внесення неправдивих вiдомостей до бази даних Державного реєстру виборцiв, несанкцiонованi дiї з iнформацiєю, що мiститься в базi даних Державного реєстру виборцiв, чи iнше несанкцiоноване втручання у роботу бази даних Державного реєстру виборцiв —

караються позбавленням волi на строк вiд двох до чотирьох рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк вiд одного до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="x9u9ejrsq8rn2lkeo9wtuun8y9"/>

2. Пiдробка або незаконне виготовлення, використання або зберiгання незаконно виготовлених чи пiдроблених виборчих документiв (виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумi, протоколу про пiдрахунок голосiв виборцiв на виборчiй дiльницi, про пiдсумки голосування на виборах чи референдумi, про результати виборiв або референдуму та iнших документiв, якi вiдповiдно до законодавства вiдносяться до виборчих документiв) —

караються позбавленням волi на строк вiд трьох до семи рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк вiд двох до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="x2dnhll7773k6u4r9mdqclhroq"/>

3. Викрадення чи приховування виборчої скриньки з бюлетенями або протоколу про пiдрахунок голосiв виборцiв чи учасникiв референдуму, про пiдсумки голосування в межах виборчого (територiального виборчого) округу на виборах чи референдумi, про результати виборiв або референдуму або незаконне знищення чи псування виборчої скриньки з бюлетенями, або пiдписання протоколу про пiдрахунок голосiв виборцiв на виборчiй дiльницi, протоколу про пiдсумки голосування чи результати виборiв або референдуму до його заповнення, або складення чи пiдписання такого протоколу не на засiданнi виборчої комiсiї чи комiсiї з референдуму, на якому здiйснюється пiдрахунок голосiв виборцiв чи встановлення пiдсумкiв голосування чи результатiв виборiв або референдуму, або включення до такого протоколу завiдомо недостовiрних вiдомостей —

караються позбавленням волi на строк вiд п’яти до семи рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк вiд одного до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="x17g4uyw0esj1qqzzl5rf7vzy4"/>

4. Дiї, передбаченi частинами першою, другою або третьою цiєї статтi, вчиненi повторно чи за попередньою змовою групою осiб, членом виборчої комiсiї чи комiсiї з референдуму, службовою особою з використанням службового становища, кандидатом на виборах, представником чи уповноваженою особою полiтичної партiї, мiсцевої органiзацiї полiтичної партiї, довiреною особою кандидата на виборах або офiцiйним спостерiгачем, або у разi якщо такi дiї призвели до неможливостi встановлення пiдсумкiв голосування на виборчiй дiльницi, у вiдповiдному виборчому окрузi чи до визнання голосування на виборчiй дiльницi недiйсним, —

караються позбавленням волi на строк вiд семи до десяти рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк вiд двох до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="xc2jzdf2yqlirs9uh3htrpvts6">Стаття 158-1. Незаконне використання виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумi, голосування виборцем, учасником референдуму бiльше нiж один раз

Стаття 158-1. Незаконне використання виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумi, голосування виборцем, учасником референдуму бiльше нiж один раз

<полное_название xml:id="xbef8vyvqshitil2ezk3dtb7ol"/>

1. Надання або отримання виборчого бюлетеня чи бюлетеня для голосування на референдумi особою, яка не має права його надавати чи отримувати, або викрадення чи приховування виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумi, або надання виборцю заповненого виборчого бюлетеня чи бюлетеня для голосування на референдумi, або голосування виборцем, учасником референдуму бiльше нiж один раз —

караються штрафом вiд ста до трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="x5kezvuazfhjy732cjvjj16d58"/>

2. Дiяння, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб, кандидатом на виборах, членом виборчої комiсiї чи комiсiї з референдуму, довiреною особою кандидата на виборах, представником полiтичної партiї чи мiсцевої органiзацiї полiтичної партiї у виборчiй комiсiї чи комiсiї з референдуму, уповноваженою особою полiтичної партiї чи мiсцевої органiзацiї полiтичної партiї, членом iнiцiативної групи референдуму, офiцiйним спостерiгачем на виборах або референдумi, —

позбавленням волi на строк вiд п’яти до семи рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк вiд двох до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="xeagu40hrui5bxe1vuhmtlgupe">Стаття 158-2. Незаконне знищення виборчої документацiї або документiв референдуму

Стаття 158-2. Незаконне знищення виборчої документацiї або документiв референдуму

<полное_название xml:id="xd6kowz4dr0kav2u7h4q9gkpfj"/>

1. Незаконне знищення виборчої документацiї або документiв референдуму поза встановленим законом строком зберiгання у державних архiвних установах та в Центральнiй виборчiй комiсiї України пiсля проведення виборiв або референдуму, а так само пошкодження виборчої документацiї або документiв референдуму —

карається обмеженням волi на строк вiд трьох до п’яти рокiв або позбавленням волi на строк вiд двох до чотирьох рокiв.

<полное_название xml:id="x6bhyt48f25jzda4cjjl67bz54"/>

2. Тi самi дiяння, вчиненi за попередньою змовою групою осiб або членом виборчої комiсiї чи iншою службовою особою з використанням влади або службового становища, —

караються позбавленням волi на строк вiд трьох до п’яти рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв або без такого.

<полное_название xml:id="xaqbr0vylql2jt25btucj10qt7">Стаття 159. Порушення таємницi голосування

Стаття 159. Порушення таємницi голосування

<полное_название xml:id="x5f48zysdxlwxj9gejsl7bry70"/>

1. Умисне порушення таємницi голосування пiд час проведення виборiв або референдуму, що виявилося у розголошеннi змiсту волевиявлення громадянина, який взяв участь у виборах або референдумi, —

карається штрафом вiд ста до трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="xefv3wmk0hj6hi6jr9edrmcc1i"/>

2. Те саме дiяння, вчинене членом виборчої комiсiї або комiсiї з референдуму чи iншою службовою особою з використанням свого службового становища, —

карається штрафом вiд трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк, з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк вiд одного до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="x4qeoa8hwird1l475zi7432wt6">Стаття 159-1. Порушення порядку фiнансування виборчої кампанiї кандидата, полiтичної партiї (блоку)

Стаття 159-1. Порушення порядку фiнансування полiтичної партiї, передвиборної агiтацiї, агiтацiї з всеукраїнського або мiсцевого референдуму

<полное_название xml:id="x4f8ldit08vaeumkccvgt8i1i2"/>

1. Подання завiдомо недостовiрних вiдомостей у звiтi партiї про майно, доходи, витрати i зобов’язання фiнансового характеру або у фiнансовому звiтi про надходження та використання коштiв виборчого фонду партiї, мiсцевої органiзацiї партiї, кандидата на виборах —

карається штрафом вiд ста до трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на той самий строк, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="xal7occ8b3mrlioepnjti1bfsn"/>

2. Умисне здiйснення внеску на пiдтримку полiтичної партiї особою, яка не має на те права, або вiд iменi юридичної особи, яка не має на те права, умисне здiйснення внеску на користь полiтичної партiї фiзичною особою або вiд iменi юридичної особи у великому розмiрi, умисне надання фiнансової (матерiальної) пiдтримки для здiйснення передвиборної агiтацiї, агiтацiї з всеукраїнського або мiсцевого референдуму фiзичною особою або вiд iменi юридичної особи у великому розмiрi чи особою, яка не має на те права, або вiд iменi юридичної особи, яка не має на те права, а так само умисне отримання внеску на користь партiї вiд особи, яка не має права здiйснювати такий внесок, або у великому розмiрi, умисне отримання у великому розмiрi фiнансової (матерiальної) пiдтримки у здiйсненнi передвиборної агiтацiї, агiтацiї з всеукраїнського або мiсцевого референдуму, умисне отримання такої фiнансової (матерiальної) пiдтримки вiд особи, яка не має права надавати таку фiнансову (матерiальну) пiдтримку, —

караються штрафом вiд ста до трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на той самий строк, з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="xdvzojrjpn3tf8pey49zoas4kz"/>

3. Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, вчиненi повторно, —

караються штрафом вiд трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на той самий строк, з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

4. Дiї, передбаченi частиною другою цiєї статтi, вчиненi за попередньою змовою групою осiб, органiзованою групою або поєднанi з вимаганням внеску чи фiнансової (матерiальної) пiдтримки у здiйсненнi передвиборної агiтацiї, агiтацiї з всеукраїнського або мiсцевого референдуму, —

караються обмеженням волi на строк до трьох рокiв або позбавленням волi на той самий строк, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="x8phjgbp5675t7zxts6tet25il"/>

Примiтка.Великим розмiром у цiй статтi визнається розмiр суми грошових коштiв, вартiсть майна, пiльг, послуг, позик, переваг, нематерiальних активiв, будь-яких iнших вигод нематерiального чи негрошового характеру, що у два чи бiльше разiв перевищує встановлений законом максимальний розмiр внеску на пiдтримку полiтичної партiї чи максимальний розмiр фiнансової (матерiальної) пiдтримки на здiйснення передвиборної агiтацiї або агiтацiї з референдуму.

<полное_название xml:id="xd525wvg0istfiain2mcpu39el">Стаття 160. Пiдкуп виборця, учасника референдуму

Стаття 160. Пiдкуп виборця, учасника референдуму

<полное_название xml:id="x9g4ka2zv78c2owh8chr98iu7v"/>

1. Прийняття пропозицiї, обiцянки або одержання виборцем, учасником референдуму для себе чи третьої особи неправомiрної вигоди за вчинення чи невчинення будь-яких дiй, пов’язаних з безпосередньою реалiзацiєю ним свого виборчого права або права голосу (вiдмова вiд участi в голосуваннi, голосування на виборчiй дiльницi (дiльницi референдуму) бiльше одного разу, голосування за окремого кандидата на виборах або вiдмова вiд такого голосування, передання виборчого бюлетеня (бюлетеня для голосування на референдумI) iншiй особI), незалежно вiд фактичного волевиявлення особи та результатiв голосування —

караються штрафом вiд ста до трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на той самий строк.

<полное_название xml:id="x4vs4lgcmdw3v5xn6aidmuinbd"/>

2. Пропозицiя, обiцянка або надання виборцю чи учаснику референдуму неправомiрної вигоди за вчинення або невчинення будь-яких дiй, пов’язаних з безпосередньою реалiзацiєю ним свого виборчого права чи права на участь у референдумi (вiдмова вiд участi в голосуваннi, голосування на виборчiй дiльницi (дiльницi референдуму) бiльше одного разу, голосування за окремого кандидата на виборах, кандидатiв вiд полiтичної партiї, мiсцевої органiзацiї полiтичної партiї або вiдмова вiд такого голосування, передача виборчого бюлетеня iншiй особI), —

караються обмеженням волi на строк до трьох рокiв або позбавленням волi на той самий строк з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк вiд одного до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="xa8pb6hq3ykl68s4q6fidt1jkg"/>

3. Здiйснення передвиборної агiтацiї (агiтацiї референдуму) шляхом надання пiдприємствам, установам, органiзацiям неправомiрної вигоди або надання безоплатно товарiв (крiм товарiв, що мiстять вiзуальнi зображення найменування, символiки, прапора полiтичної партiї, вартiсть яких не перевищує розмiру, встановленого законодавством), робiт, послуг —

карається обмеженням волi на строк вiд двох до чотирьох рокiв або позбавленням волi на той самий строк з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк вiд одного до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="x7eunsr7rmiwhlwocvt4lcspij"/>

4. Дiї, передбаченi частиною другою або третьою цiєї статтi, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб або членом виборчої комiсiї чи комiсiї з референдуму, членом iнiцiативної групи референдуму, кандидатом або його довiреною особою на виборах, представником полiтичної партiї чи мiсцевої органiзацiї полiтичної партiї у виборчiй комiсiї чи комiсiї з референдуму, уповноваженою особою полiтичної партiї чи мiсцевої органiзацiї полiтичної партiї, офiцiйним спостерiгачем на виборах або референдумi, —

караються позбавленням волi на строк вiд п’яти до семи рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк вiд одного до трьох рокiв.

Примiтка.У цiй статтi пiд неправомiрною вигодою слiд розумiти кошти чи iнше майно, переваги, пiльги, послуги або нематерiальнi активи, вартiсть яких перевищує три вiдсотки розмiру мiнiмальної заробiтної плати, якi пропонують, обiцяють, надають чи одержують без законних на те пiдстав.

<полное_название xml:id="xdjk1xfpp4j1fe4t72gwl2v6v3">Стаття 161. Порушення рiвноправностi громадян залежно вiд їх расової, нацiональної належностi, релiгiйних переконань, iнвалiдностi та за iншими ознаками

Стаття 161. Порушення рiвноправностi громадян залежно вiд їх расової, нацiональної належностi, релiгiйних переконань, iнвалiдностi та за iншими ознаками

<полное_название xml:id="x3louddnoeoy7x7h8t5hju3af9"/>

1. Умиснi дiї, спрямованi на розпалювання нацiональної, расової чи релiгiйної ворожнечi та ненавистi, на приниження нацiональної честi та гiдностi, або образа почуттiв громадян у зв’язку з їхнiми релiгiйними переконаннями, а також пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привiлеїв громадян за ознаками раси, кольору шкiри, полiтичних, релiгiйних та iнших переконань, статi, iнвалiдностi, етнiчного та соцiального походження, майнового стану, мiсця проживання, за мовними або iншими ознаками —

караються штрафом вiд двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до п’яти рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв або без такого.

<полное_название xml:id="x4y0q0g9lkgbo200qcvqh7wrw8"/>

2. Тi самi дiї, поєднанi з насильством, обманом чи погрозами, а також вчиненi службовою особою, —

караються штрафом вiд п’ятисот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням волi на строк вiд двох до п’яти рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв або без такого.

<полное_название xml:id="xaxbd5mv2ehtn901n229kyvr2q"/>

3. Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, якi були вчиненi органiзованою групою осiб або спричинили тяжкi наслiдки, —

караються позбавленням волi на строк вiд п’яти до восьми рокiв.

<полное_название xml:id="xf2o1ieyawjc8m9pxlpweigpow">Стаття 162. Порушення недоторканностi житла

Стаття 162. Порушення недоторканностi житла

<полное_название xml:id="x272orw774jwivpu4fu13d59kf"/>

1. Незаконне проникнення до житла чи до iншого володiння особи, незаконне проведення в них огляду чи обшуку, а так само незаконне виселення чи iншi дiї, що порушують недоторканнiсть житла громадян, —

караються штрафом вiд п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="xa2tbass4tbyp3hr830gyhf121"/>

2. Тi самi дiї, вчиненi службовою особою або iз застосуванням насильства чи з погрозою його застосування, —

караються позбавленням волi на строк вiд двох до п’яти рокiв.

<полное_название xml:id="x882m2h458stv19bt37q56xk6n">Стаття 163. Порушення таємницi листування, телефонних розмов, телеграфної чи iншої кореспонденцiї, що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер

Стаття 163. Порушення таємницi листування, телефонних розмов, телеграфної чи iншої кореспонденцiї, що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер

<полное_название xml:id="x39rojkmntklx4ecn888zr13tj"/>

1. Порушення таємницi листування, телефонних розмов, телеграфної чи iншої кореспонденцiї, що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер, —

караються штрафом вiд п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="x21b27jq4ttuzasbqnsdwj5l6u"/>

2. Тi самi дiї, вчиненi повторно або щодо державних чи громадських дiячiв, журналiста, або вчиненi службовою особою, або з використанням спецiальних засобiв, призначених для негласного зняття iнформацiї, —

караються позбавленням волi на строк вiд трьох до семи рокiв.

<полное_название xml:id="x21n7uk2q38worz0478bktshpr">Стаття 164. Ухилення вiд сплати алiментiв на утримання дiтей

Стаття 164. Ухилення вiд сплати алiментiв на утримання дiтей

<полное_название xml:id="x8qcm65h325b2j2acogoorp5tb"/>

1. Злiсне ухилення вiд сплати встановлених рiшенням суду коштiв на утримання дiтей (алiментiв), а також злiсне ухилення батькiв вiд утримання неповнолiтнiх або непрацездатних дiтей, що перебувають на їх утриманнi, —

карається громадськими роботами на строк вiд вiсiмдесяти до ста двадцяти годин або арештом на строк до трьох мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до двох рокiв.

<полное_название xml:id="x8xxyr1b7k4552dw9ykkg5vlac"/>

2. Те саме дiяння, вчинене особою, ранiше судимою за злочин, передбачений цiєю статтею, —

карається громадськими роботами на строк вiд ста двадцяти до двохсот сорока годин або арештом на строк вiд трьох до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк вiд двох до трьох рокiв.

Примiтка.У статтях 164 i 165 цього Кодексу пiд злiсним ухиленням вiд сплати коштiв на утримання дiтей (алiментiв) або на утримання непрацездатних батькiв слiд розумiти будь-якi дiяння боржника, спрямованi на невиконання рiшення суду (приховування доходiв, змiну мiсця проживання чи мiсця роботи без повiдомлення державного виконавця, приватного виконавця тощо), якi призвели до виникнення заборгованостi iз сплати таких коштiв у розмiрi, що сукупно складають суму виплат за три мiсяцi вiдповiдних платежiв.

Змiни, внесенi Законом України вiд 02.06.2016 № 1404-VIII, в частинi положень,  що стосуються дiяльностi приватних виконавцiв, вводяться в дiю з 05.01.2017.

<полное_название xml:id="xclwo7n391944n7kcnpvh7mslf">Стаття 165. Ухилення вiд сплати коштiв на утримання непрацездатних батькiв

Стаття 165. Ухилення вiд сплати коштiв на утримання непрацездатних батькiв

<полное_название xml:id="xenwno20b43um5ammm5yerl844"/>

1. Злiсне ухилення вiд сплати встановлених рiшенням суду коштiв на утримання непрацездатних батькiв —

карається штрафом вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або громадськими роботами на строк вiд вiсiмдесяти до ста двадцяти годин або виправними роботами на строк до одного року, або обмеженням волi на строк до двох рокiв.

<полное_название xml:id="xarvt01n0v3fvdalrae4xr35ew"/>

2. Те саме дiяння, вчинене особою, ранiше судимою за злочин, передбачений цiєю статтею, —

карається громадськими роботами на строк вiд ста двадцяти до двохсот сорока годин або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на строк вiд двох до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="x979ctieg3yasdptajw4w9szss">Стаття 166. Злiсне невиконання обов’язкiв по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опiка чи пiклування

Стаття 166. Злiсне невиконання обов’язкiв по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опiка чи пiклування

Злiсне невиконання батьками, опiкунами чи пiклувальниками встановлених законом обов’язкiв по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опiка чи пiклування, що спричинило тяжкi наслiдки, —

карається обмеженням волi на строк вiд двох до п’яти рокiв або позбавленням волi на той самий строк.

<полное_название xml:id="x6ef7tc1fclswg74evn8ot0que">Стаття 167. Зловживання опiкунськими правами

Стаття 167. Зловживання опiкунськими правами

Використання опiки чи пiклування з корисливою метою на шкоду пiдопiчному (зайняття житлової площi, використання майна тощо) —

карається штрафом вiд ста до трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк.

<полное_название xml:id="xbqmcfmepjgtaxtj9xb5r86pi9">Стаття 168. Розголошення таємницi усиновлення (удочерiння)

Стаття 168. Розголошення таємницi усиновлення (удочерiння)

<полное_название xml:id="xbji7m272xmy5o2ac5ko787so3"/>

1. Розголошення таємницi усиновлення (удочерiння) всупереч волi усиновителя (удочерителя) —

карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох рокiв.

<полное_название xml:id="x7brhjawtgzw3vhmtj61e2xam"/>

2. Те саме дiяння, вчинене службовою особою або працiвником медичного закладу, яким вiдомостi про усиновлення (удочерiння) стали вiдомi по службi чи по роботi, або якщо воно спричинило тяжкi наслiдки, —

карається штрафом до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв або без такого.

<полное_название xml:id="xcdbbbaywd2d8jgkapqkvnv4nc">Стаття 169. Незаконнi дiї щодо усиновлення (удочерiння)

Стаття 169. Незаконнi дiї щодо усиновлення (удочерiння)

<полное_название xml:id="x4mg6hcos3r8pnppnmih4pieh9"/>

1. Незаконна посередницька дiяльнiсть або iншi незаконнi дiї щодо усиновлення (удочерiння) дитини, передачi її пiд опiку (пiклування) чи на виховання в сiм’ю громадян —

караються обмеженням волi на строк до трьох рокiв або позбавленням волi на той самий строк;

2. Тi самi дiї, вчиненi щодо кiлькох дiтей, повторно, за попередньою змовою групою осiб, з використанням службового становища або якщо вони спричинили тяжкi наслiдки, —

караються позбавленням волi на строк вiд трьох до п’яти рокiв.

<полное_название xml:id="x5butf43dvjr0jg65ljxnyuz7x">Стаття 170. Перешкоджання законнiй дiяльностi професiйних спiлок, полiтичних партiй, громадських органiзацiй

Стаття 170. Перешкоджання законнiй дiяльностi професiйних спiлок, полiтичних партiй, громадських органiзацiй

Умисне перешкоджання законнiй дiяльностi професiйних спiлок, полiтичних партiй, громадських органiзацiй або їх органiв —

карається виправними роботами на строк до двох рокiв або позбавленням волi на строк до трьох рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="xcwrozcbldb2bxfckvqj8q93ov">Стаття 171. Перешкоджання законнiй професiйнiй дiяльностi журналiстiв

Стаття 171. Перешкоджання законнiй професiйнiй дiяльностi журналiстiв

<полное_название xml:id="x4iu7x6tbqgqnkglal3vps6erm"/>

1. Незаконне вилучення зiбраних, опрацьованих, пiдготовлених журналiстом матерiалiв i технiчних засобiв, якими вiн користується у зв’язку iз своєю професiйною дiяльнiстю, незаконна вiдмова у доступi журналiста до iнформацiї, незаконна заборона висвiтлення окремих тем, показу окремих осiб, критики суб’єкта владних повноважень, а так само будь-яке iнше умисне перешкоджання здiйсненню журналiстом законної професiйної дiяльностi

караються штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="x9om4telz20tuszag38721we16"/>

2. Вплив у будь-якiй формi на журналiста з метою перешкоджання виконанню ним професiйних обов’язкiв або переслiдування журналiста у зв’язку з його законною професiйною дiяльнiстю —

караються штрафом до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до чотирьох рокiв.

3. Дiї, передбаченi частиною другою цiєї статтi, якщо вони були вчиненi службовою особою з використанням свого службового становища або за попередньою змовою групою осiб, —

караються штрафом вiд двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до п’яти рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв або без такого.

<полное_название xml:id="x1yrwsl7qwj4l3o9j82om1mhtp">Стаття 172. Грубе порушення законодавства про працю

Стаття 172. Грубе порушення законодавства про працю

<полное_название xml:id="x4g4yq2668yohxi5egzl0lqy4"/>

1. Незаконне звiльнення працiвника з роботи з особистих мотивiв чи у зв’язку з повiдомленням ним про порушення вимог iншою особою, а також iнше грубе порушення законодавства про працю —

караються штрафом вiд двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв, або виправними роботами на строк до двох рокiв.

<полное_название xml:id="x5vb00nrexw7a0tbj59sjx7nbs"/>

2. Тi самi дiї, якщо вони вчиненi повторно, або щодо неповнолiтнього, вагiтної жiнки, одинокого батька, матерi або особи, яка їх замiнює i виховує дитину вiком до 14 рокiв або дитину-iнвалiда, —

караються штрафом вiд трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до п’яти рокiв, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або арештом на строк до шести мiсяцiв.

<полное_название xml:id="xa16enu8t01oi97wevv0v4jtir">Стаття 173. Грубе порушення угоди про працю

Стаття 173. Грубе порушення угоди про працю

<полное_название xml:id="x12iuzmwhmx42d8x0ia5b0t08i"/>

1. Грубе порушення угоди про працю службовою особою пiдприємства, установи, органiзацiї незалежно вiд форми власностi, а також окремим громадянином або уповноваженою ними особою шляхом обману чи зловживання довiрою або примусом до виконання роботи, не обумовленої угодою, —

карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до п’яти рокiв, або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до двох рокiв.

<полное_название xml:id="xdjhyizf1xtnxsurx63ltmxgx2"/>

2. Тi самi дiї, вчиненi стосовно громадянина, з яким укладена угода щодо його роботи за межами України, —

караються штрафом вiд п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="x27xk708b3etmw54z4gvigane6">Стаття 174. Примушування до участi у страйку або перешкоджання участi у страйку

Стаття 174. Примушування до участi у страйку або перешкоджання участi у страйку

Примушування до участi у страйку або перешкоджання участi у страйку шляхом насильства чи погрози застосування насильства або шляхом iнших незаконних дiй —

карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або громадськими роботами на строк вiд ста двадцяти до двохсот сорока годин, або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="xbtg47ca37ro318ihxvbzrghnt">Стаття 175. Невиплата заробiтної плати, стипендiї, пенсiї чи iнших установлених законом виплат

Стаття 175. Невиплата заробiтної плати, стипендiї, пенсiї чи iнших установлених законом виплат

<полное_название xml:id="x1ltpvs3t8nrg8edqgz5wnbrmn"/>

1. Безпiдставна невиплата заробiтної плати, стипендiї, пенсiї чи iншої установленої законом виплати громадянам бiльш як за один мiсяць, вчинена умисно керiвником пiдприємства, установи або органiзацiї незалежно вiд форми власностi чи громадянином — суб’єктом пiдприємницької дiяльностi, —

карається штрафом вiд п’ятисот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, або позбавленням волi на строк до двох рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="x5ikdvfpx0u3f88jpzutdx2i4h"/>

2. Те саме дiяння, якщо воно було вчинене внаслiдок нецiльового використання коштiв, призначених для виплати заробiтної плати, стипендiї, пенсiї та iнших встановлених законом виплат, —

карається штрафом вiд тисячi до пiвтори тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на строк до п’яти рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="x4yt70p35zq26k2ia3kacydny5"/>

3. Особа звiльняється вiд кримiнальної вiдповiдальностi, якщо до притягнення до кримiнальної вiдповiдальностi нею здiйснено виплату заробiтної плати, стипендiї, пенсiї чи iншої встановленої законом виплати громадянам.

<полное_название xml:id="xdygs27d43vhpu39gfa03jj5rr">Стаття 176. Порушення авторського права i сумiжних прав

Стаття 176. Порушення авторського права i сумiжних прав

<полное_название xml:id="x5y6g4hdq1fg3sb2u9tck7q2e"/>

1. Незаконне вiдтворення, розповсюдження творiв науки, лiтератури i мистецтва, комп’ютерних програм i баз даних, а так само незаконне вiдтворення, розповсюдження виконань, фонограм, вiдеограм i програм мовлення, їх незаконне тиражування та розповсюдження на аудiо- та вiдеокасетах, дискетах, iнших носiях iнформацiї, або iнше умисне порушення авторського права i сумiжних прав, якщо це завдало матерiальної шкоди у значному розмiрi, —

караються штрафом вiд двохсот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк.

<полное_название xml:id="xd4hswqtpnyr5xbjckxecfqx2r"/>

2. Тi самi дiї, якщо вони вчиненi повторно, або за попередньою змовою групою осiб, або завдали матерiальної шкоди у великому розмiрi, —

караються штрафом вiд тисячi до двох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, або позбавленням волi на строк вiд двох до п’яти рокiв.

<полное_название xml:id="x6x2vx0igomcv2jhfeh2tcmitn"/>

3. Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, вчиненi службовою особою з використанням службового становища або органiзованою групою, або якщо вони завдали матерiальної шкоди в особливо великому розмiрi, —

караються штрафом вiд двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням волi на строк вiд трьох до шести рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв або без такого.

Примiтка.У статтях 176 та 177 цього Кодексу матерiальна шкода вважається завданою в значному розмiрi, якщо її розмiр у двадцять i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян, у великому розмiрi — якщо її розмiр у двiстi i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян, а завданою в особливо великому розмiрi — якщо її розмiр у тисячу i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x4d3a0pntf418ykiwuzh3py6hy">Стаття 177. Порушення прав на винахiд, корисну модель, промисловий зразок, топографiю iнтегральної мiкросхеми, сорт рослин, рацiоналiзаторську пропозицiю

Стаття 177. Порушення прав на винахiд, корисну модель, промисловий зразок, топографiю iнтегральної мiкросхеми, сорт рослин, рацiоналiзаторську пропозицiю

<полное_название xml:id="xdrrxne39ht2mmeqjwvs4a5y55"/>

1. Незаконне використання винаходу, корисної моделi, промислового зразка, топографiї iнтегральної мiкросхеми, сорту рослин, рацiоналiзаторської пропозицiї, привласнення авторства на них, або iнше умисне порушення права на цi об’єкти, якщо це завдало матерiальної шкоди у значному розмiрi, —

караються штрафом вiд двохсот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк.

<полное_название xml:id="x7g0we7lrnw4wiu09wy3emeznn"/>

2. Тi самi дiї, якщо вони вчиненi повторно, або за попередньою змовою групою осiб, або завдали матерiальної шкоди у великому розмiрi, —

караються штрафом вiд тисячi до двох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, або позбавленням волi на строк вiд двох до п’яти рокiв.

<полное_название xml:id="x1onehpc8de794ejzn9ob9pmtd"/>

3. Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, вчиненi службовою особою з використанням службового становища або органiзованою групою, або якщо вони завдали матерiальної шкоди в особливо великому розмiрi, —

караються штрафом вiд двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням волi на строк вiд трьох до шести рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв або без такого.

<полное_название xml:id="x3aj8y0pe7bamfv3a0vbv46snk">Стаття 178. Пошкодження релiгiйних споруд чи культових будинкiв

Стаття 178. Пошкодження релiгiйних споруд чи культових будинкiв

Пошкодження чи зруйнування релiгiйної споруди або культового будинку —

карається штрафом до трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або громадськими роботами на строк вiд шiстдесяти до двохсот сорока годин, або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк.

<полное_название xml:id="xcdz70nob3ffevl6qbjixci2tg">Стаття 179. Незаконне утримування, осквернення або знищення релiгiйних святинь

Стаття 179. Незаконне утримування, осквернення або знищення релiгiйних святинь

Незаконне утримування, осквернення або знищення релiгiйних святинь —

караються штрафом до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або громадськими роботами на строк вiд шiстдесяти до двохсот сорока годин, або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк.

<полное_название xml:id="x8h6rukete040qu5ztwmystyiw">Стаття 180. Перешкоджання здiйсненню релiгiйного обряду

Стаття 180. Перешкоджання здiйсненню релiгiйного обряду

<полное_название xml:id="x8qgtugii5k9iyha4i07xnmtnw"/>

1. Незаконне перешкоджання здiйсненню релiгiйного обряду, що зiрвало або поставило пiд загрозу зриву релiгiйний обряд, —

карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або громадськими роботами на строк вiд ста двадцяти до двохсот сорока годин, або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до двох рокiв.

<полное_название xml:id="x7vqd32sjb6izu33nkihb7e9nm"/>

2. Примушування священнослужителя шляхом фiзичного або психiчного насильства до проведення релiгiйного обряду —

карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести мiсяцiв.

<полное_название xml:id="x5suo7o36sbe5b187r28g4ag51">Стаття 181. Посягання на здоров’я людей пiд приводом проповiдування релiгiйних вiровчень чи виконання релiгiйних обрядiв

Стаття 181. Посягання на здоров’я людей пiд приводом проповiдування релiгiйних вiровчень чи виконання релiгiйних обрядiв

<полное_название xml:id="x223gz5ig01hm93j6tlzcosr1v"/>

1. Органiзацiя або керiвництво групою, дiяльнiсть якої здiйснюється пiд приводом проповiдування релiгiйних вiровчень чи виконання релiгiйних обрядiв i поєднана iз заподiянням шкоди здоров’ю людей або статевою розпустою, —

караються обмеженням волi на строк до трьох рокiв або позбавленням волi на той самий строк.

<полное_название xml:id="xbwz7dezvfxyxddpy6oaowt57a"/>

2. Тi самi дiї, поєднанi iз втягуванням в дiяльнiсть групи неповнолiтнiх, —

караються позбавленням волi на строк вiд трьох до п’яти рокiв.

<полное_название xml:id="xe8mg1d5c9huw4s5wknxdkfk6h">Стаття 182. Порушення недоторканностi приватного життя

Стаття 182. Порушення недоторканностi приватного життя

<полное_название xml:id="xcqiho6vqqj0t2vsnbwur2h1v"/>

1. Незаконне збирання, зберiгання, використання, знищення, поширення конфiденцiйної iнформацiї про особу або незаконна змiна такої iнформацiї, крiм випадкiв, передбачених iншими статтями цього Кодексу, —

караються штрафом вiд п’ятисот до однiєї тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="x65n3konrirf7gaj31nwzkbjn1"/>

2. Тi самi дiї, вчиненi повторно, або якщо вони заподiяли iстотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та iнтересам особи, —

караються арештом на строк вiд трьох до шести мiсяцiв або обмеженням волi на строк вiд трьох до п’яти рокiв, або позбавленням волi на той самий строк.

Примiтка.Істотною шкодою у цiй статтi, якщо вона полягає у заподiяннi матерiальних збиткiв, вважається така шкода, яка в сто i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x3kbpv3bx4sq5s3n3iudp5pkjd">Стаття 183. Порушення права на отримання освiти

Стаття 183. Порушення права на отримання освiти

<полное_название xml:id="xbcph7t5kvs2tto3u2t6fg03l"/>

1. Незаконна вiдмова у прийняттi до навчального закладу будь-якої форми власностi —

карається штрафом до однiєї тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="xfccyoq7u1i2klrlwnl8t1dxe"/>

2. Незаконна вимога оплати за навчання у державних чи комунальних навчальних закладах —

карається штрафом до однiєї тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="xd3ptivkrbb5wki60j42xd8dxo">Стаття 184. Порушення права на безоплатну медичну допомогу

Стаття 184. Порушення права на безоплатну медичну допомогу

<полное_название xml:id="x51hggu7z7fdqfnxwcn0b6d2v5"/>

1. Незаконна вимога оплати за надання медичної допомоги в державних чи комунальних закладах охорони здоров’я —

карається штрафом до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести мiсяцiв.

<полное_название xml:id="xcvdkk5jh5t0i6umur894m1fly"/>

2. Незаконне скорочення мережi державних i комунальних закладiв охорони здоров’я —

карається штрафом до однiєї тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв.

<полное_название xml:id="x5jettre7ctgax9hg29b8h2t2g">Роздiл VI. Злочини проти власностi

Роздiл VI. Злочини проти власностi

<полное_название xml:id="xcns6gj759hdnybv7w5pkiu6m5">Стаття 185. Крадiжка

Стаття 185. Крадiжка

<полное_название xml:id="xdx3h8y4a5uih3o74e09067fbk"/>

1. Таємне викрадення чужого майна (крадiжка) —

карається штрафом вiд п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або громадськими роботами на строк вiд вiсiмдесяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або арештом на строк до шести мiсяцiв, або позбавленням волi на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="xerd7pcoqqe2kf66rsh1g00ahu"/>

2. Крадiжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осiб, —

карається арештом на строк вiд трьох до шести мiсяцiв або обмеженням волi на строк до п’яти рокiв або позбавленням волi на той самий строк.

<полное_название xml:id="xaka9jl9ei7wlbcy6b453rhc67"/>

3. Крадiжка, поєднана з проникненням у житло, iнше примiщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпiлому, —

карається позбавленням волi на строк вiд трьох до шести рокiв.

<полное_название xml:id="x6fqjze6bh91o6i0or149t0zw4"/>

4. Крадiжка, вчинена у великих розмiрах, —

карається позбавленням волi на строк вiд п’яти до восьми рокiв.

<полное_название xml:id="xe885m70kerk1t9ue2jtd2mhe7"/>

5. Крадiжка, вчинена в особливо великих розмiрах або органiзованою групою, —

карається позбавленням волi на строк вiд семи до дванадцяти рокiв з конфiскацiєю майна.

Примiтка.1. У статтях 185, 186 та 189–191 повторним визнається злочин, вчинений особою, яка ранiше вчинила будь-який iз злочинiв, передбачених цими статтями або статтями 187, 262 цього Кодексу.

<полное_название xml:id="xpci0fbwwirngi2hh6vhgise8"/>

2. У статтях 185, 186, 189 та 190 цього Кодексу значна шкода визнається iз врахуванням матерiального становища потерпiлого та якщо йому спричиненi збитки на суму вiд ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xc6h1dqitnuzm2dzfwvt4xzmjl"/>

3. У статтях 185–191, 194 цього Кодексу у великих розмiрах визнається злочин, що вчинений однiєю особою чи групою осiб на суму, яка в двiстi п’ятдесят i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян на момент вчинення злочину.

<полное_название xml:id="xc8lseememjc2b42bs93c4lleh"/>

4. У статтях 185–187 та 189–191, 194 цього Кодексу в особливо великих розмiрах визнається злочин, що вчинений однiєю особою чи групою осiб на суму, яка в шiстсот i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян на момент вчинення злочину.

<полное_название xml:id="xclwdwzk68wti2uei24pb2a71c">Стаття 186. Грабiж

Стаття 186. Грабiж

<полное_название xml:id="x8qukyo13o7dzlnof4h9jmnth3"/>

1. Вiдкрите викрадення чужого майна (грабiж) —

карається штрафом вiд п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або громадськими роботами на строк вiд ста двадцяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або арештом на строк до шести мiсяцiв, або позбавленням волi на строк до чотирьох рокiв.

<полное_название xml:id="x7p5nyrg64qb7zg7h5bbq7zk82"/>

2. Грабiж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпiлого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинений повторно, або за попередньою змовою групою осiб, —

карається позбавленням волi на строк вiд чотирьох до шести рокiв.

<полное_название xml:id="xc67aobgmlhzf6pe1mgz37mx04"/>

3. Грабiж, поєднаний з проникненням у житло, iнше примiщення чи сховище або що завдав значної шкоди потерпiлому, —

карається позбавленням волi на строк вiд чотирьох до восьми рокiв.

<полное_название xml:id="x6rbwh7nfra1wmu8eide5svf2a"/>

4. Грабiж, вчинений у великих розмiрах, —

карається позбавленням волi на строк вiд семи до десяти рокiв.

<полное_название xml:id="x1q5ory1co2n4x7bav7mrklgig"/>

5. Грабiж, вчинений в особливо великих розмiрах або органiзованою групою, —

карається позбавленням волi на строк вiд восьми до тринадцяти рокiв iз конфiскацiєю майна.

<полное_название xml:id="xc64gjmvrj9zactdiz8qvgc2ss">Стаття 187. Розбiй

Стаття 187. Розбiй

<полное_название xml:id="xdxnnacc9ppi5s6vu7vkkav1vs"/>

1. Напад з метою заволодiння чужим майном, поєднаний iз насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи, яка зазнала нападу, або з погрозою застосування такого насильства (розбiй), —

карається позбавленням волi на строк вiд трьох до семи рокiв.

<полное_название xml:id="xojcy1yscw2jcgf03x6kffpah"/>

2. Розбiй, вчинений за попередньою змовою групою осiб, або особою, яка ранiше вчинила розбiй або бандитизм, —

карається позбавленням волi на строк вiд семи до десяти рокiв iз конфiскацiєю майна.

<полное_название xml:id="x9jwm36798fvzivs0e6xnb6vdf"/>

3. Розбiй, поєднаний з проникненням у житло, iнше примiщення чи сховище, —

карається позбавленням волi на строк вiд семи до дванадцяти рокiв iз конфiскацiєю майна.

<полное_название xml:id="x30nn9fohn315sj9x0z79gpzcq"/>

4. Розбiй, спрямований на заволодiння майном у великих чи особливо великих розмiрах або вчинений органiзованою групою, або поєднаний iз заподiянням тяжких тiлесних ушкоджень, —

карається позбавленням волi на строк вiд восьми до п’ятнадцяти рокiв iз конфiскацiєю майна.

<полное_название xml:id="x9cow6qmkz4ukctu558zuwk3u4">Стаття 188. Виключена

Стаття 188. Виключена

<полное_название xml:id="x7wnhdm9zbd57zjjsd4nbdyu0q">Стаття 188-1. Викрадення електричної або теплової енергiї шляхом її самовiльного використання

Стаття 188-1. Викрадення електричної або теплової енергiї шляхом її самовiльного використання

<полное_название xml:id="x8b4hud3ma0fb1sn9xp9hwczcp"/>

1. Викрадення електричної або теплової енергiї шляхом її самовiльного використання без приладiв облiку (якщо використання приладiв облiку обов’язкове) або внаслiдок умисного пошкодження приладiв облiку чи у будь-який iнший спосiб, якщо такими дiями завдано значної шкоди, —

карається штрафом вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="x2ccmzvd6spmbkovvnhhcw6txz"/>

2. Тi самi дiї, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб, або якщо вони завдали шкоду у великих розмiрах, —

караються позбавленням волi на строк до трьох рокiв.

Примiтка.Шкода, передбачена цiєю статтею, визнається значною, якщо вона в сто i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян, а у великих розмiрах — якщо вона в двiстi п’ятдесят i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x6te191bii50u53s3fdpnsqeq8">Стаття 189. Вимагання

Стаття 189. Вимагання

<полное_название xml:id="x7lpfnugy6em6ofabwa3hazkwf"/>

1. Вимога передачi чужого майна чи права на майно або вчинення будь-яких дiй майнового характеру з погрозою насильства над потерпiлим чи його близькими родичами, обмеження прав, свобод або законних iнтересiв цих осiб, пошкодження чи знищення їхнього майна або майна, що перебуває в їхньому вiданнi чи пiд охороною, або розголошення вiдомостей, якi потерпiлий чи його близькi родичi бажають зберегти в таємницi (вимагання), —

караються обмеженням волi на строк до п’яти рокiв або позбавленням волi на той самий строк.

<полное_название xml:id="x4qr119qbafoesoywo2cjije4p"/>

2. Вимагання, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осiб, або службовою особою з використанням свого службового становища, або з погрозою вбивства чи заподiяння тяжких тiлесних ушкоджень, або з пошкодженням чи знищенням майна, або таке, що завдало значної шкоди потерпiлому, —

карається позбавленням волi на строк вiд трьох до семи рокiв.

<полное_название xml:id="xevdo1q63wja5doogm5f9r8e9p"/>

3. Вимагання, поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи, або таке, що завдало майнової шкоди у великих розмiрах, —

карається позбавленням волi на строк вiд п’яти до десяти рокiв iз конфiскацiєю майна.

<полное_название xml:id="x3snhwvygocmi0wdwe7lk84zsx"/>

4. Вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмiрах, або вчинене органiзованою групою, або поєднане iз заподiянням тяжкого тiлесного ушкодження, —

карається позбавленням волi на строк вiд семи до дванадцяти рокiв з конфiскацiєю майна.

<полное_название xml:id="xch7313ixye9um07ixohl3dxc4">Стаття 190. Шахрайство

Стаття 190. Шахрайство

<полное_название xml:id="xak1s3osde8jnagpwf5ehpq5ha"/>

1. Заволодiння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довiрою (шахрайство) —

карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="x77p76ywq5stbo3zch7lfhz4x"/>

2. Шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осiб, або таке, що завдало значної шкоди потерпiлому, —

карається штрафом вiд п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк вiд одного до двох рокiв, або обмеженням волi на строк до п’яти рокiв, або позбавленням волi на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="x6yhej5o8l51h0lyne7yq193ro"/>

3. Шахрайство, вчинене у великих розмiрах, або шляхом незаконних операцiй з використанням електронно-обчислювальної технiки, —

карається позбавленням волi на строк вiд трьох до восьми рокiв.

<полное_название xml:id="x4xm0x8ghiff1w7b70h6vucr2d"/>

4. Шахрайство, вчинене в особливо великих розмiрах або органiзованою групою, —

карається позбавленням волi на строк вiд п’яти до дванадцяти рокiв з конфiскацiєю майна.

<полное_название xml:id="xf36q1neufr6pbpwdhw678wo1m">Стаття 191. Привласнення, розтрата майна або заволодiння ним шляхом зловживання службовим становищем

Стаття 191. Привласнення, розтрата майна або заволодiння ним шляхом зловживання службовим становищем

<полное_название xml:id="x7xbfwr5gh78lg8j0nl9t9pr1o"/>

1. Привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввiрене особi чи перебувало в її вiданнi, —

карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на строк до чотирьох рокiв, або позбавленням волi на строк до чотирьох рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв або без такого.

<полное_название xml:id="xeki4za9enbb8xo495stnmvnsu"/>

2. Привласнення, розтрата або заволодiння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем —

карається обмеженням волi на строк до п’яти рокiв або позбавленням волi на той самий строк, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="xavx0br3mtbs8w6u00o5zrecae"/>

3. Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб, —

караються обмеженням волi на строк вiд трьох до п’яти рокiв або позбавленням волi на строк вiд трьох до восьми рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="x291396hm99llnlajewfifbnbw"/>

4. Дiї, передбаченi частинами першою, другою або третьою цiєї статтi, якщо вони вчиненi у великих розмiрах, —

караються позбавленням волi на строк вiд п’яти до восьми рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="x1dtz5ubnjdyk4ftph8rxv8nwq"/>

5. Дiї, передбаченi частинами першою, другою, третьою або четвертою цiєї статтi, якщо вони вчиненi в особливо великих розмiрах або органiзованою групою, —

караються позбавленням волi на строк вiд семи до дванадцяти рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та з конфiскацiєю майна.

<полное_название xml:id="x4ttt6ivzygoyheu6fd7ebxkpj">Стаття 192. Заподiяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довiрою

Стаття 192. Заподiяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довiрою

<полное_название xml:id="xa0ewtufcj1jy776bom1r06jaj"/>

1. Заподiяння значної майнової шкоди шляхом обману або зловживання довiрою за вiдсутностi ознак шахрайства —

караються штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або арештом на строк до шести мiсяцiв.

<полное_название xml:id="xeg11wf1rawdk11v241r1xjeib"/>

2. Тi самi дiяння, вчиненi за попередньою змовою групою осiб, або такi, що заподiяли майнову шкоду у великих розмiрах, —

караються штрафом вiд п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до трьох рокiв.

Примiтка.Вiдповiдно до цiєї статтi майнова шкода визнається значною, якщо вона у п’ятдесят i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян, а у великих розмiрах — така, що у сто i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x38hxqduut7kfvve2t2xtosyhw">Стаття 193. Незаконне привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у неї

Стаття 193. Незаконне привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у неї

<полное_название xml:id="x8avnzzlojeqswbse2zz2km06n"/>

1. Незаконне привласнення особою знайденого чи такого, що випадково опинилося у неї, чужого майна або скарбу, якi мають особливу iсторичну, наукову, художню чи культурну цiннiсть, —

карається штрафом вiд ста до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або арештом на строк до шести мiсяцiв.

<полное_название xml:id="x3pnnftlj3a3yoee9dkuq8aupj">Стаття 194. Умисне знищення або пошкодження майна

Стаття 194. Умисне знищення або пошкодження майна

<полное_название xml:id="x2ti2y8zsdbzvqszpqpyf3hkz8"/>

1. Умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподiяло шкоду у великих розмiрах, —

карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або громадськими роботами на строк вiд ста двадцяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк.

<полное_название xml:id="x4guc06d4py524l3jtwlpcnaw8"/>

2. Те саме дiяння, вчинене шляхом пiдпалу, вибуху чи iншим загальнонебезпечним способом, або заподiяло майнову шкоду в особливо великих розмiрах, або спричинило загибель людей чи iншi тяжкi наслiдки, —

карається позбавленням волi на строк вiд трьох до десяти рокiв.

<полное_название xml:id="x92c3j3nxmsso5y94ytsewfnbj">Стаття 194-1. Умисне пошкодження об’єктiв електроенергетики

Стаття 194-1. Умисне пошкодження об’єктiв електроенергетики

<полное_название xml:id="xebzi7hvejsgkf8b0r1nsrad9q"/>

1. Умисне пошкодження або руйнування об’єктiв електроенергетики, якщо цi дiї призвели або могли призвести до порушення нормальної роботи цих об’єктiв, або спричинило небезпеку для життя людей, —

карається штрафом вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк.

<полное_название xml:id="x8xvdlq0x2jqgxthtsvsza7mss"/>

2. Тi самi дiї, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб, або загальнонебезпечним способом, —

караються позбавленням волi на строк вiд трьох до десяти рокiв.

<полное_название xml:id="x8us1l1enw1u5kmv3zvould28q"/>

3. Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, якщо вони спричинили загибель людей або iншi тяжкi наслiдки, —

караються позбавленням волi на строк вiд восьми до п’ятнадцяти рокiв.

<полное_название xml:id="x9gardbewhw621x11jtr9vsdlj">Стаття 195. Погроза знищення майна

Стаття 195. Погроза знищення майна

Погроза знищення чужого майна шляхом пiдпалу, вибуху або iншим загальнонебезпечним способом, якщо були реальнi пiдстави побоюватися здiйснення цiєї погрози, —

карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або громадськими роботами на строк вiд шiстдесяти до ста двадцяти годин, або виправними роботами на строк до одного року, або арештом на строк до шести мiсяцiв.

<полное_название xml:id="xb3odlsmmfb10ozww733s9m7la">Стаття 196. Необережне знищення або пошкодження майна

Стаття 196. Необережне знищення або пошкодження майна

Необережне знищення або пошкодження чужого майна, що спричинило тяжкi тiлеснi ушкодження або загибель людей, —

карається виправними роботами на строк до двох рокiв або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк.

<полное_название xml:id="x2c9frznyjqidoad0hspbfvube">Стаття 197. Порушення обов’язкiв щодо охорони майна

Стаття 197. Порушення обов’язкiв щодо охорони майна

Невиконання або неналежне виконання особою, якiй доручено зберiгання чи охорона чужого майна, своїх обов’язкiв, якщо це спричинило тяжкi наслiдки для власника майна, —

карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або громадськими роботами на строк вiд ста двадцяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на той самий строк.

<полное_название xml:id="x5f1eso23488r0qbblbgut60i">Стаття 197-1. Самовiльне зайняття земельної дiлянки та самовiльне будiвництво

Стаття 197-1. Самовiльне зайняття земельної дiлянки та самовiльне будiвництво

<полное_название xml:id="x4zwjkd52csgnk9ibctlrjzfs8"/>

1. Самовiльне зайняття земельної дiлянки, яким завдано значної шкоди її законному володiльцю або власнику, —

карається штрафом вiд двохсот до трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести мiсяцiв.

<полное_название xml:id="x9g4anvp2nli5zlvl1vletldmm"/>

2. Самовiльне зайняття земельної дiлянки, вчинене особою, ранiше судимою за злочин, передбачений цiєю статтею, або групою осiб, або щодо земельних дiлянок особливо цiнних земель, земель в охоронних зонах, зонах санiтарної охорони, санiтарно-захисних зонах чи зонах особливого режиму використання земель, —

карається обмеженням волi на строк вiд двох до чотирьох рокiв або позбавленням волi на строк до двох рокiв.

<полное_название xml:id="x79jysiq67i9o6mmzoow9qar7t"/>

3. Самовiльне будiвництво будiвель або споруд на самовiльно зайнятiй земельнiй дiлянцi, зазначенiй у частинi першiй цiєї статтi, —

карається штрафом вiд трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="x1ankqdnk8qctu5acdgkues0nt"/>

4. Самовiльне будiвництво будiвель або споруд на самовiльно зайнятiй земельнiй дiлянцi, зазначенiй у частинi другiй цiєї статтi, або вчинене особою, ранiше судимою за такий саме злочин або злочин, передбачений частиною третьою цiєї статтi, —

карається позбавленням волi на строк вiд одного до трьох рокiв.

Примiтка.Вiдповiдно до цiєї статтi шкода, передбачена частиною першою цiєї статтi, визнається значною, якщо вона у сто i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xamg91mw5bdi1u7fnhk72dm822">Стаття 198. Придбання, отримання, зберiгання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом

Стаття 198. Придбання, отримання, зберiгання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом

Заздалегiдь не обiцяне придбання або отримання, зберiгання чи збут майна, завiдомо одержаного злочинним шляхом за вiдсутностi ознак легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, —

карається арештом на строк до шести мiсяцiв або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк.

<полное_название xml:id="xamsoz6svry8u3tyvlp8u4n81u">Роздiл VII. Злочини у сферi господарської дiяльностi

Роздiл VII. Злочини у сферi господарської дiяльностi

<полное_название xml:id="x9oddopvbqr1yvymmp0yhek2iq">Стаття 199. Виготовлення, зберiгання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарiв, збуту або збут пiдроблених грошей, державних цiнних паперiв, бiлетiв державної лотереї, марок акцизного податку чи голографiчних захисних елементiв

Стаття 199. Виготовлення, зберiгання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарiв, збуту або збут пiдроблених грошей, державних цiнних паперiв, бiлетiв державної лотереї, марок акцизного податку чи голографiчних захисних елементiв

<полное_название xml:id="xbic4eg225lg339om8d6fc4atr"/>

1. Виготовлення, зберiгання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарiв, збуту, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи пiдроблених марок акцизного збору, голографiчних захисних елементiв, пiдробленої нацiональної валюти України у видi банкнот чи металевої монети, iноземної валюти, державних цiнних паперiв чи бiлетiв державної лотереї —

караються позбавленням волi на строк вiд трьох до семи рокiв.

<полное_название xml:id="x8ivuetgiyxjq54tzcz617jwh"/>

2. Тi самi дiї, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб чи у великому розмiрi, —

караються позбавленням волi на строк вiд п’яти до десяти рокiв з конфiскацiєю майна.

<полное_название xml:id="x6aag57if6z9k2q7e6zk0ubvj6"/>

3. Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, вчиненi органiзованою групою чи в особливо великому розмiрi, —

караються позбавленням волi на строк вiд восьми до дванадцяти рокiв з конфiскацiєю майна.

Примiтка.Дiї, передбаченi цiєю статтею, вважаються вчиненими у великому розмiрi, якщо сума пiдробки у двiстi i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян; в особливо великому розмiрi — якщо сума пiдробки у чотириста i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x63qmy8vdwypux63mvfxin9nhr">Стаття 200. Незаконнi дiї з документами на переказ, платiжними картками та iншими засобами доступу до банкiвських рахункiв, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення

Стаття 200. Незаконнi дiї з документами на переказ, платiжними картками та iншими засобами доступу до банкiвських рахункiв, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення

<полное_название xml:id="x30rvrweok6ok0f0ca0amvlgmo"/>

1. Пiдробка документiв на переказ, платiжних карток чи iнших засобiв доступу до банкiвських рахункiв, електронних грошей, а так само придбання, зберiгання, перевезення, пересилання з метою збуту пiдроблених документiв на переказ, платiжних карток або їх використання чи збут, а також неправомiрний випуск або використання електронних грошей —

карається штрафом вiд трьох до п’яти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x3uutm73ckjlvtgrjlsfyen4p4"/>

2. Тi самi дiї, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб, —

караються штрафом вiд п’яти до десяти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Примiтка.Пiд документами на переказ слiд розумiти документ в паперовому або електронному видi, що використовується банками чи їх клiєнтами для передачi доручень або iнформацiї на переказ грошових коштiв мiж суб’єктами переказу грошових коштiв (розрахунковi документи, документи на переказ готiвкових коштiв, а також тi, що використовуються при проведеннi мiжбанкiвського переказу та платiжного повiдомлення, iншI).

<полное_название xml:id="x8lix8oeau2vonnplshl3wub32">Стаття 201. Контрабанда

Стаття 201. Контрабанда

<полное_название xml:id="x1h793vsy5rm4gy3nm871rs2x8"/>

1. Контрабанда, тобто перемiщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням вiд митного контролю культурних цiнностей, отруйних, сильнодiючих, вибухових речовин, радiоактивних матерiалiв, зброї та боєприпасiв (крiм гладкоствольної мисливської зброї та бойових припасiв до неї), а також спецiальних технiчних засобiв негласного отримання iнформацiї, —

карається позбавленням волi на строк вiд трьох до семи рокiв.

<полное_название xml:id="x3ozgvxdpshpxp15clz6awtydt"/>

2. Та сама дiя, вчинена за попередньою змовою групою осiб або особою, ранiше судимою за злочин, передбачений цiєю статтею, або службовою особою з використанням службового становища, —

карається позбавленням волi на строк вiд п’яти до дванадцяти рокiв з конфiскацiєю майна.

<полное_название xml:id="xw68fo3pzpi3eufydjxnf9l82">Стаття 202. Виключена

Стаття 202. Виключена

<полное_название xml:id="xccsi4p0nu1e94m5ur9vj60ve7">Стаття 203. Виключена

Стаття 203. Виключена

<полное_название xml:id="x9uyimso96annxjh28rcdp4sc3">Стаття 203-1. Незаконний обiг дискiв для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва

Стаття 203-1. Незаконний обiг дискiв для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва

<полное_название xml:id="x4xy5mmvdya9a7aboixpeyyoom"/>

1. Незаконне виробництво, експорт, iмпорт, зберiгання, реалiзацiя та перемiщення дискiв для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва, якщо цi дiї вчиненi у значних розмiрах,

— караються штрафом вiд трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x4ky3cxho2s8mhhvbm18j46h71"/>

2. Тi самi дiї, якщо вони вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб, або вчиненi у великих розмiрах,

— караються штрафом вiд п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Примiтка.Пiд значним розмiром слiд розумiти вартiсть дискiв для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання чи сировини для їх виробництва, що у двадцять разiв i бiльше перевищує рiвень неоподатковуваного мiнiмуму доходiв громадян; пiд великим розмiром слiд розумiти вартiсть дискiв для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання чи сировини для їх виробництва, що у сто разiв i бiльше перевищує рiвень неоподатковуваного мiнiмуму доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x1ogian606fn5qqcivvhz967vw">Стаття 203-2. Зайняття гральним бiзнесом

Стаття 203-2. Зайняття гральним бiзнесом

<полное_название xml:id="xdo6ophtdd85yiynagg8gwflhw"/>

1. Зайняття гральним бiзнесом —

карається штрафом вiд десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x2olyo8blp6e0g5td4d336efud"/>

2. Тi самi дiї, якщо вони були вчиненi особою, ранiше судимою за зайняття гральним бiзнесом, —

караються штрафом вiд сорока тисяч до п’ятдесяти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x804xevbblxp2s7whtxtgkuf4x">Стаття 204. Незаконне виготовлення, зберiгання, збут або транспортування з метою збуту пiдакцизних товарiв

Стаття 204. Незаконне виготовлення, зберiгання, збут або транспортування з метою збуту пiдакцизних товарiв

<полное_название xml:id="xcmgf8av4xoae7s2mrona6rtki"/>

1. Незаконне придбання з метою збуту або зберiгання з цiєю метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробiв або iнших пiдакцизних товарiв, —

караються штрафом вiд однiєї тисячi до двох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xaj6zuu15xyvy57tz0whzhd0dd"/>

2. Незаконне виготовлення алкогольних напоїв, тютюнових виробiв або iнших пiдакцизних товарiв, шляхом вiдкриття пiдпiльних цехiв або з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарiв, або вчинене особою, яка ранiше була засуджена за цiєю статтею, —

карається штрафом вiд трьох тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xdb8cwn60me8cjc8fmhveh431l"/>

3. Незаконне виготовлення товарiв, зазначених у частинах першiй або другiй цiєї статтi, з недоброякiсної сировини (матерiалiв), що становлять загрозу для життя i здоров’я людей, а так само незаконний збут таких товарiв, що призвело до отруєння людей чи iнших тяжких наслiдкiв, —

карається позбавленням волi на строк вiд п’яти до десяти рокiв.

<полное_название xml:id="x7u6cbedydjckz6vlmmtyno5vc">Стаття 205. Фiктивне пiдприємництво

Стаття 205. Фiктивне пiдприємництво

<полное_название xml:id="x7pq8ooi9dasb27vbzksa0zw7j"/>

1. Фiктивне пiдприємництво, тобто створення або придбання суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi (юридичних осiб) з метою прикриття незаконної дiяльностi або здiйснення видiв дiяльностi, щодо яких є заборона, —

карається штрафом вiд п’ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян до двох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xbt7dtb26psq1eo4r9f9fo8xhr"/>

2. Тi самi дiї, якщо вони вчиненi повторно або заподiяли велику матерiальну шкоду державi, банковi, кредитним установам, iншим юридичним особам або громадянам, —

караються штрафом вiд трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Примiтка.Матерiальна шкода, яка заподiяна фiзичним особам, вважається великою, якщо вона у двiстi i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян, а матерiальна шкода, яка заподiяна державi або юридичним особам, вважається великою, якщо вона у тисячу i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x42kos2bd47n4h717n1j971xnb">Стаття 205-1. Пiдроблення документiв, якi подаються для проведення державної реєстрацiї юридичної особи та фiзичних осiб — пiдприємцiв

Стаття 205-1. Пiдроблення документiв, якi подаються для проведення державної реєстрацiї юридичної особи та фiзичних осiб — пiдприємцiв

<полное_название xml:id="x52untpn475ob9vgghgducojnm"/>

1. Внесення в документи, якi вiдповiдно до закону подаються для проведення державної реєстрацiї юридичної особи або фiзичної особи — пiдприємця, завiдомо неправдивих вiдомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрацiї документiв, якi мiстять завiдомо неправдивi вiдомостi, —

караються штрафом вiд п’ятисот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або арештом на строк вiд трьох до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до двох рокiв.

<полное_название xml:id="x8qbzmtfjx29hjko9bzx4viwj6"/>

2. Тi самi дiї, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб, або службовою особою з використанням свого службового становища, —

караються штрафом вiд тисячi до двох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк вiд трьох до п’яти рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв або без такого.

<полное_название xml:id="xbas4iywsmgwfu4dd5k597wy7x">Стаття 206. Протидiя законнiй господарськiй дiяльностi

Стаття 206. Протидiя законнiй господарськiй дiяльностi

<полное_название xml:id="x6f5onilftuu98gzhmc94cl9mw"/>

1. Протидiя законнiй господарськiй дiяльностi, тобто протиправна вимога припинити займатися господарською дiяльнiстю чи обмежити її, укласти угоду або не виконувати укладену угоду, виконання (невиконання) якої може заподiяти матерiальної шкоди або обмежити законнi права чи iнтереси того, хто займається господарською дiяльнiстю, поєднана з погрозою насильства над потерпiлим або близькими йому особами, пошкодження чи знищення їхнього майна або захоплення цiлiсного майнового комплексу, його частини, будiвель, споруд, земельної дiлянки, об’єктiв будiвництва, iнших об’єктiв та незаконне припинення або обмеження дiяльностi на цих об’єктах та обмеження доступу до них за вiдсутностi ознак вимагання, —

караються штрафом вiд однiєї тисячi до трьох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xe0p972n9kj7lbazhrjlhnvj4w"/>

2. Тi самi дiї, вчиненi повторно, або за попередньою змовою групою осiб, або з погрозою вбивства чи заподiяння тяжких тiлесних ушкоджень, або поєднанi з насильством, що не є небезпечним для життя i здоров’я, або з пошкодженням чи знищенням майна, —

караються штрафом вiд трьох тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням волi на строк вiд трьох до п’яти рокiв.

<полное_название xml:id="xcaxf008loiqxrtgalkhb6o4v4"/>

3. Протидiя законнiй господарськiй дiяльностi, вчинена органiзованою групою, або службовою особою з використанням службового становища, або поєднана з насильством, небезпечним для життя чи здоров’я, або така, що заподiяла велику шкоду чи спричинила iншi тяжкi наслiдки, —

караються штрафом вiд десяти тисяч до двадцяти п’яти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням волi на строк вiд п’яти до десяти рокiв.

Примiтка.Матерiальна шкода вважається великою, якщо вона у п’ятсот i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x25x3e6a910lfdqibbkcuk0hzo">Стаття 206-2. Протиправне заволодiння майном пiдприємства, установи, органiзацiї

Стаття 206-2. Протиправне заволодiння майном пiдприємства, установи, органiзацiї

<полное_название xml:id="x6h95qf0m7qho6yuif6w8lhceg"/>

1. Протиправне заволодiння майном пiдприємства, установи, органiзацiї у тому числi частками, акцiями, паями їх засновникiв, учасникiв, акцiонерiв, членiв, шляхом вчинення правочинiв з використанням пiдроблених або викрадених документiв, печаток, штампiв пiдприємства, установи, органiзацiї, —

карається виправними роботами на строк до двох рокiв або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до двох рокiв.

<полное_название xml:id="x8w0rn4d844kbxyh90aofzep88"/>

2. Тi самi дiї, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб, або з погрозою вбивства чи заподiяння тяжких тiлесних ушкоджень, або поєднанi з насильством, що не є небезпечним для життя i здоров’я, або з пошкодженням чи знищенням майна, —

караються позбавленням волi на строк вiд трьох до п’яти рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до двох рокiв.

<полное_название xml:id="xd5cqlpm8zhm0bp5lnyswb75ya"/>

3. Тi самi дiї, вчиненi службовою особою з використанням службового становища або якщо вони заподiяли велику шкоду чи спричинили iншi тяжкi наслiдки, —

караються позбавленням волi на строк вiд п’яти до десяти рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та з конфiскацiєю майна.

Примiтка.Матерiальна шкода вважається великою, якщо вона у п’ятсот i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x3f2vgd4pkq0lo7ynpp0712eu2">Стаття 207. Виключена

Стаття 207. Виключена

<полное_название xml:id="x2t74z8vwnvqk614ctbi0l7r0y">Стаття 208. Виключена

Стаття 208. Виключена

<полное_название xml:id="xcyhqovtp970p88wah0h6l6zzu">Стаття 209. Легалiзацiя (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом

Стаття 209. Легалiзацiя (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом

<полное_название xml:id="xervmtb7dhovlsr10bcm4lmhtj"/>

1. Вчинення фiнансової операцiї чи правочину з коштами або iншим майном, одержаними внаслiдок вчинення суспiльно небезпечного протиправного дiяння, що передувало легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, а також вчинення дiй, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштiв або iншого майна чи володiння ними, прав на такi кошти або майно, джерела їх походження, мiсцезнаходження, перемiщення, змiну їх форми (перетворення), а так само набуття, володiння або використання коштiв чи iншого майна, одержаних внаслiдок вчинення суспiльно небезпечного протиправного дiяння, що передувало легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, —

караються позбавленням волi на строк вiд трьох до шести рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до двох рокiв з конфiскацiєю майна.

<полное_название xml:id="xh19v4ujizp9u9mlcemcyk3mb"/>

2. Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб, або у великому розмiрi, —

караються позбавленням волi на строк вiд семи до дванадцяти рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв з конфiскацiєю майна.

<полное_название xml:id="x2gqjw9lz55v3lbpeck975iw9f"/>

3. Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, вчиненi органiзованою групою або в особливо великому розмiрi, —

караються позбавленням волi на строк вiд восьми до п’ятнадцяти рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв з конфiскацiєю майна.

Примiтка.

1. Суспiльно небезпечним протиправним дiянням, що передувало легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, вiдповiдно до цiєї статтi є дiяння, за яке Кримiнальним кодексом України передбачено основне покарання у видi позбавлення волi або штрафу понад три тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або дiяння, вчинене за межами України, якщо воно визнається суспiльно небезпечним протиправним дiянням, що передувало легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, за кримiнальним законом держави, де воно було вчинене, i є злочином за Кримiнальним кодексом України та внаслiдок вчинення якого незаконно одержанi доходи.

2. Легалiзацiя (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, визнається вчиненою у великому розмiрi, якщо предметом злочину були кошти або iнше майно на суму, що перевищує шiсть тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

3. Легалiзацiя (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, визнається вчиненою в особливо великому розмiрi, якщо предметом злочину були кошти або iнше майно на суму, що перевищує вiсiмнадцять тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x3nlgyduh1xgiqaemfcuj3nz59">Стаття 209-1. Умисне порушення вимог законодавства про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансування тероризму

Стаття 209-1. Умисне порушення вимог законодавства про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансування тероризму

<полное_название xml:id="x11gj4ds71zxup08cyi45yvugo"/>

1. Умисне неподання, несвоєчасне подання або подання недостовiрної iнформацiї про фiнансовi операцiї, що вiдповiдно до закону пiдлягають фiнансовому монiторингу, спецiально уповноваженому центральному органу виконавчої влади iз спецiальним статусом з питань фiнансового монiторингу, якщо такi дiяння заподiяли iстотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам чи iнтересам окремих громадян, державним чи громадським iнтересам або iнтересам окремих юридичних осiб, —

караються штрафом вiд однiєї тисячi до двох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="x5scbru2f32pgreqiky9bw7v86"/>

2. Розголошення у будь-якому виглядi iнформацiї, яка вiдповiдно до закону надається спецiально уповноваженому центральному органу виконавчої влади iз спецiальним статусом з питань фiнансового монiторингу, особою, якiй ця iнформацiя стала вiдома у зв’язку з професiйною або службовою дiяльнiстю, якщо такi дiї заподiяли iстотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам чи iнтересам окремих громадян, державним чи громадським iнтересам або iнтересам окремих юридичних осiб, —

карається штрафом вiд трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="xd2vgxbifhhexyqvh3v5qbk0o8">Стаття 210. Нецiльове використання бюджетних коштiв, здiйснення видаткiв бюджету чи надання кредитiв з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням

Стаття 210. Нецiльове використання бюджетних коштiв, здiйснення видаткiв бюджету чи надання кредитiв з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням

<полное_название xml:id="xa8mqc8t0ib8yvykyfbnqs4xcc"/>

1. Нецiльове використання бюджетних коштiв службовою особою, а так само здiйснення видаткiв бюджету чи надання кредитiв з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням всупереч чи закону про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк, якщо предметом таких дiй були бюджетнi кошти у великих розмiрах, —

караються штрафом вiд ста до трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв або без такого.

<полное_название xml:id="x1mvb7un528ddivzor80w1w3pm"/>

2. Тi самi дiяння, предметом яких були бюджетнi кошти в особливо великих розмiрах або вчиненi повторно, або за попередньою змовою групою осiб, —

караються обмеженням волi на строк вiд двох до п’яти рокiв або позбавленням волi на строк вiд двох до шести рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

Примiтка.1. До бюджетних коштiв належать кошти, що включаються до державного бюджету i мiсцевих бюджетiв незалежно вiд джерела їх формування.

<полное_название xml:id="x91n5kk64sqjzt5oa11ob2fdz7"/>

2. Великим розмiром бюджетних коштiв вiдповiдно до статей 210, 211 цього Кодексу вважається сума, що в тисячу i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xb8p2i894i2kv57ab37m9na1px"/>

3. Особливо великим розмiром бюджетних коштiв вiдповiдно до статей 210, 211 цього Кодексу вважається сума, що в три тисячi i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x2769nfxofpq4rdjdh3zhfbof">Стаття 211. Видання нормативно-правових актiв, що зменшують надходження бюджету або збiльшують витрати бюджету всупереч закону

Стаття 211. Видання нормативно-правових актiв, що зменшують надходження бюджету або збiльшують витрати бюджету всупереч закону

<полное_название xml:id="x8xflpgjoerr4sub0cmjbp2vuj"/>

1. Видання службовою особою нормативно-правових актiв, що зменшують надходження бюджету або збiльшують витрати бюджету всупереч закону, якщо предметом таких дiй були бюджетнi кошти у великих розмiрах, —

карається штрафом вiд ста до чотирьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на строк до п’яти рокiв, або позбавленням волi на строк до чотирьох рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="xa6oakvyimdm02f5kbge29o21i"/>

2. Тi самi дiї, предметом яких були бюджетнi кошти в особливо великих розмiрах або вчиненi повторно, —

караються позбавленням волi на строк вiд двох до шести рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="x2b6q3u2neybya0vwzboxh7d7c">Стаття 212. Ухилення вiд сплати податкiв, зборiв (обов’язкових платежiв)

Стаття 212. Ухилення вiд сплати податкiв, зборiв (обов’язкових платежiв)

<полное_название xml:id="xde9aombizxuwe9yr0rh7ecdrf"/>

1. Умисне ухилення вiд сплати податкiв, зборiв (обов’язкових платежiв), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою пiдприємства, установи, органiзацiї, незалежно вiд форми власностi або особою, що займається пiдприємницькою дiяльнiстю без створення юридичної особи чи будь-якою iншою особою, яка зобов’язана їх сплачувати, якщо цi дiяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетiв чи державних цiльових фондiв коштiв у значних розмiрах, —

карається штрафом вiд однiєї тисячi до двох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="x4y6n41cn6wupjp06cnt3yupzz"/>

2. Тi самi дiяння, вчиненi за попередньою змовою групою осiб, або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетiв чи державних цiльових фондiв коштiв у великих розмiрах, —

караються штрафом вiд двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="xcu7gmy74qn8j8way6fivk0kba"/>

3. Дiяння, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, вчиненi особою, ранiше судимою за ухилення вiд сплати податкiв, зборiв (обов’язкових платежiв), або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетiв чи державних цiльових фондiв коштiв в особливо великих розмiрах, —

караються штрафом вiд п’ятнадцяти тисяч до двадцяти п’яти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв з конфiскацiєю майна.

<полное_название xml:id="xe7bqhi5kp4gthtuzdz8tqshpg"/>

4. Особа, яка вчинила дiяння, передбаченi частинами першою, другою, або дiяння, передбаченi частиною третьою (якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетiв чи державних цiльових фондiв коштiв в особливо великих розмiрах) цiєї статтi, звiльняється вiд кримiнальної вiдповiдальностi, якщо вона до притягнення до кримiнальної вiдповiдальностi сплатила податки, збори (обов’язковi платежI), а також вiдшкодувала шкоду, завдану державi їх несвоєчасною сплатою (фiнансовi санкцiї, пеня).

<полное_название xml:id="x8c5wpopljdh8khim5t7mkmx5i"/>

5. Дiяння, передбаченi частинами першою — третьою цiєї статтi, не вважаються умисним ухиленням вiд сплати податкiв, зборiв (обов’язкових платежiв), якщо платник податкiв досяг податкового компромiсу вiдповiдно до .

Примiтка.Пiд значним розмiром коштiв слiд розумiти суми податкiв, зборiв i iнших обов’язкових платежiв, якi в тисячу i бiльше разiв перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян, пiд великим розмiром коштiв слiд розумiти суми податкiв, зборiв i iнших обов’язкових платежiв, якi в три тисячi i бiльше разiв перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян, пiд особливо великим розмiром коштiв слiд розумiти суми податкiв, зборiв, iнших обов’язкових платежiв, якi в п’ять тисяч i бiльше разiв перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x3481hnwo5jdkifllklijued7t">Стаття 212-1. Ухилення вiд сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування та страхових внескiв на загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування

Стаття 212-1. Ухилення вiд сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування та страхових внескiв на загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування

<полное_название xml:id="xc3o4ggbcxta6fmf62esqf9gfy"/>

1. Умисне ухилення вiд сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування чи страхових внескiв на загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування, вчинене службовою особою пiдприємства, установи, органiзацiї незалежно вiд форми власностi або особою, яка здiйснює пiдприємницьку дiяльнiсть без створення юридичної особи, чи будь-якою iншою особою, яка зобов’язана його сплачувати, якщо таке дiяння призвело до фактичного ненадходження до фондiв загальнообов’язкового державного соцiального страхування коштiв у значних розмiрах, —

карається штрафом вiд однiєї тисячi до двох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="x51ga5jjosll9vd2jg9hyfg6y5"/>

2. Тi самi дiяння, вчиненi за попередньою змовою групою осiб, або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до фондiв загальнообов’язкового державного соцiального страхування коштiв у великих розмiрах, —

караються штрафом вiд двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="x6oya8zc3n2f8ts5ul6xc421fj"/>

3. Дiяння, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, вчиненi особою, ранiше судимою за ухилення вiд сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування чи страхових внескiв на загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування, або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до фондiв загальнообов’язкового державного соцiального страхування коштiв в особливо великих розмiрах, —

караються штрафом вiд п’ятнадцяти тисяч до двадцяти п’яти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв з конфiскацiєю майна.

<полное_название xml:id="x9mirgbh7d1w268772yroohhew"/>

4. Особа, яка вперше вчинила дiяння, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, звiльняється вiд кримiнальної вiдповiдальностi, якщо вона до притягнення до кримiнальної вiдповiдальностi сплатила єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування чи страховi внески на загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування, а також вiдшкодувала шкоду, завдану фондам загальнообов’язкового державного соцiального страхування їх несвоєчасною сплатою (штрафнi санкцiї, пеня).

Примiтка.Пiд значним розмiром коштiв слiд розумiти суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування чи страхових внескiв на загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування, якi в тисячу i бiльше разiв перевищують установлений законом неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян, пiд великим розмiром коштiв слiд розумiти суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування чи страхових внескiв на загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування, якi в три тисячi i бiльше разiв перевищують установлений законом неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян, пiд особливо великим розмiром коштiв слiд розумiти суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування чи страхових внескiв на загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування, якi в п’ять тисяч i бiльше разiв перевищують установлений законом неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xd1mce9oo30hfuk6m5uezshkt">Стаття 213. Порушення порядку здiйснення операцiй з металобрухтом

Стаття 213. Порушення порядку здiйснення операцiй з металобрухтом

<полное_название xml:id="xef3nmt9tj46lsnty3ipank1bl"/>

1. Здiйснення прийому брухту кольорових i чорних металiв фiзичними особами, здiйснення операцiй з брухтом кольорових i чорних металiв посадовими особами суб’єктiв господарської дiяльностi, вiдомостi про яких не включено до перелiку суб’єктiв господарювання, що здiйснюють операцiї з металобрухтом, надання примiщень та споруд для розташування незаконних пунктiв прийому, схову та збуту металобрухту, органiзацiя незаконних пунктiв прийому, схову та збуту металобрухту —

караються штрафом вiд тисячi п’ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на строк до одного року.

<полное_название xml:id="x81kdq5cjh6m9nwydrulkl49lq"/>

2. Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, якщо вони вчиненi особою, ранiше судимою за злочин, передбачений цiєю статтею, —

караються штрафом вiд трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням волi на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="xcpkxlpz7t1339ky663ykqc8m2">Стаття 214. Виключена

Стаття 214. Виключена

<полное_название xml:id="xa2vx8khv2i9vyyithl4iyds0u">Стаття 215. Виключена

Стаття 215. Виключена

<полное_название xml:id="x5tzi7w4uc839sj6qru0hsiakm">Стаття 216. Незаконне виготовлення, пiдроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи пiдроблених контрольних марок

Стаття 216. Незаконне виготовлення, пiдроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи пiдроблених контрольних марок

<полное_название xml:id="x8mfj2v01t87uiwdrdjl7ig790"/>

1. Незаконне виготовлення, пiдроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи пiдроблених контрольних марок для маркування упаковок примiрникiв аудiовiзуальних творiв, фонограм, вiдеограм, комп’ютерних програм, баз даних чи голографiчних захисних елементiв —

караються штрафом вiд п’ятисот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xbcpfvuyi8winqm66v39kwhyvo"/>

2. Тi самi дiї, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб, —

караються штрафом вiд трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xdjltqe3fbahp7wjxjn78nlfg2">Стаття 217. Виключена

Стаття 217. Виключена

<полное_название xml:id="xaimcd33n9fh9xxrmprsddkulq">Стаття 218. Виключена

Стаття 218. Виключена

<полное_название xml:id="x8owethx7atpo5myqoe14makhb">Стаття 218-1. Доведення банку до неплатоспроможностi

Стаття 218-1. Доведення банку до неплатоспроможностi

<полное_название xml:id="x7azfq2cmna6xsrftwibihkca8"/>

1. Доведення банку до неплатоспроможностi, тобто умисне, з корисливих мотивiв, iншої особистої заiнтересованостi або в iнтересах третiх осiб вчинення пов’язаною з банком особою будь-яких дiй, що призвели до вiднесення банку до категорiї неплатоспроможних, якщо це завдало великої матерiальної шкоди державi або кредитору, —

карається обмеженням волi на строк вiд одного до п’яти рокiв або позбавленням волi на той самий строк, з накладенням штрафу вiд п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян та позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

Примiтка.1. У цiй статтi матерiальна шкода вважається великою, якщо вона у десять тисяч i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.

2. Термiн «пов’язана з банком особа» вживається у значеннi, визначеному .

<полное_название xml:id="xb6vbmo3rp35yg3q0ln8jcq95v">Стаття 219. Доведення до банкрутства

Стаття 219. Доведення до банкрутства

Доведення до банкрутства, тобто умисне, з корисливих мотивiв, iншої особистої заiнтересованостi або в iнтересах третiх осiб вчинення громадянином — засновником (учасником) або службовою особою суб’єкта господарської дiяльностi дiй, що призвели до стiйкої фiнансової неспроможностi суб’єкта господарської дiяльностi, якщо це завдало великої матерiальної шкоди державi чи кредитору, —

карається штрафом вiд двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

Примiтка.У статтях 219, 222 цього Кодексу матерiальна шкода вважається великою, якщо вона у п’ятсот i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x48zgdo887msrfw3rb4wa7c09z">Стаття 220. Виключена

Стаття 220. Виключена

<полное_название xml:id="xexr6wafyz5yur4nt1mxo2s08e">Стаття 220-1. Порушення порядку ведення бази даних про вкладникiв або порядку формування звiтностi

Стаття 220-1. Порушення порядку ведення бази даних про вкладникiв або порядку формування звiтностi

1. Внесення керiвником або iншою службовою особою банку до бази даних про вкладникiв завiдомо неправдивих вiдомостей —

карається штрафом вiд восьмисот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

2. Та сама дiя, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осiб, —

карається штрафом вiд двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

3. Внесення керiвником або iншою службовою особою банку у звiтнiсть, яка подається до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб, завiдомо неправдивих вiдомостей —

карається штрафом вiд восьмисот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

4. Умисне пошкодження або знищення керiвником або iншою службовою особою банку бази даних про вкладникiв або вчинення дiй, що унеможливлюють iдентифiкацiю вкладника за iнформацiєю, наявною у базi даних про вкладникiв, або вчинення дiй, наслiдком яких є незаконне збiльшення суми витрат Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб, пов’язаних з виведенням банку з ринку, або унеможливлюють початок здiйснення виплат коштiв вкладникам неплатоспроможного банку вiдповiдно до , —

караються позбавленням волi на строк до чотирьох рокiв з обмеженням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до десяти рокiв.

<полное_название xml:id="x7nsl2hb7obujf9dvrzv0oa2aq">Стаття 220-2. Фальсифiкацiя фiнансових документiв та звiтностi фiнансової органiзацiї, приховування неплатоспроможностi фiнансової установи або пiдстав для вiдкликання (анулювання) лiцензiї фiнансової установи

Стаття 220-2. Фальсифiкацiя фiнансових документiв та звiтностi фiнансової органiзацiї, приховування неплатоспроможностi фiнансової установи або пiдстав для вiдкликання (анулювання) лiцензiї фiнансової установи

1. Внесення змiн до документiв або реєстрiв бухгалтерського облiку або внесення у звiтнiсть фiнансової установи завiдомо неповних або недостовiрних вiдомостей про угоди, зобов’язання, майно установи, у тому числi яке перебуває в довiрчому управлiннi, чи про фiнансовий стан установи, чи пiдтвердження такої iнформацiї, надання такої iнформацiї Нацiональному банку України, опублiкування чи розкриття такої iнформацiї в порядку, визначеному законодавством України, якщо цi дiї вчиненi з метою приховування ознак банкрутства чи стiйкої фiнансової неспроможностi або пiдстав для обов’язкового вiдкликання (анулювання) у фiнансової установи лiцензiї або визнання її неплатоспроможною, —

караються штрафом вiд восьмисот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до чотирьох рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до десяти рокiв»;

<полное_название xml:id="x5m1y2z2ztm9yxwbdgtkteh9ed">Стаття 221. Виключена

Стаття 221. Виключена

<полное_название xml:id="x51wt9o3w696btqkjfjr4dssy3">Стаття 222. Шахрайство з фiнансовими ресурсами

Стаття 222. Шахрайство з фiнансовими ресурсами

<полное_название xml:id="x6pwcqkuwrxkd2ze23po9kg8t1"/>

1. Надання завiдомо неправдивої iнформацiї органам державної влади, органам влади Автономної Республiки Крим чи органам мiсцевого самоврядування, банкам або iншим кредиторам з метою одержання субсидiй, субвенцiй, дотацiй, кредитiв чи пiльг щодо податкiв у разi вiдсутностi ознак злочину проти власностi —

карається штрафом вiд однiєї тисячi до трьох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="x1fliu99uy2mdvuasf826t8jpj"/>

2. Тi самi дiї, якщо вони вчиненi повторно або завдали великої матерiальної шкоди, —

караються штрафом вiд трьох тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="x6f13rpa0jdinhp74gd91wtvj4">Стаття 222-1. Манiпулювання на фондовому ринку

Стаття 222-1. Манiпулювання на фондовому ринку

<полное_название xml:id="xdsc2kvaczg6isvoq8n0fjvxdh"/>

1. Умиснi дiї службової особи учасника фондового ринку, що мають ознаки манiпулювання на фондовiй бiржi, встановленi вiдповiдно до закону щодо державного регулювання ринку цiнних паперiв, що призвели до отримання професiйним учасником фондового ринку або фiзичною особою чи третiми особами прибутку у значних розмiрах, або уникнення такими особами збиткiв у значних розмiрах, або якщо це заподiяло значну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та iнтересам окремих громадян або державним чи громадським iнтересам, або iнтересам юридичних осiб, —

караються штрафом вiд трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

Тi самi дiї, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб, або якщо вони спричинили тяжкi наслiдки, —

караються штрафом вiд п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

Примiтка.1. Значним розмiром у цiй статтi вважається розмiр, який у п’ятсот i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xv2h1sh4c0hb3z63bl3vc6wzk"/>

2. Значною шкодою у цiй статтi вважається шкода, яка у п’ятсот i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xbakd71ibtu11a7kn8v7uvx0zm"/>

3. Тяжкими наслiдками у цiй статтi вважається шкода, яка у тисячу i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x5csv20d8g5uy3gkamfcplk2qg">Стаття 223. Виключена

Стаття 223. Виключена

<полное_название xml:id="xcfdsc0qn3zahtpp2bt9an93ib">Стаття 223-1. Пiдроблення документiв, якi подаються для реєстрацiї випуску цiнних паперiв

Стаття 223-1. Пiдроблення документiв, якi подаються для реєстрацiї випуску цiнних паперiв

<полное_название xml:id="x416rxbh8pctgf5u3t1b4qhh2h"/>

1. Внесення уповноваженою особою в документи, якi подаються для реєстрацiї випуску цiнних паперiв, завiдомо неправдивих вiдомостей, якщо це заподiяло значну матерiальну шкоду iнвесторовi в цiннi папери, —

карається штрафом вiд однiєї тисячi до двох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

Примiтка.Шкода, передбачена цiєю статтею, вважається значною, якщо вона в двадцять i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x9q38m5dktlcg89xwdaivm4vxl">Стаття 223-2. Порушення порядку ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв

Стаття 223-2. Порушення порядку ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв

<полное_название xml:id="x9fobbo8xgimw2800gbv7ho33v"/>

1. Невнесення службовою особою емiтента чи професiйного учасника фондового ринку змiн або внесення завiдомо недостовiрних змiн до системи реєстру власникiв iменних цiнних паперiв або до системи депозитарного облiку, а так само iнше порушення порядку ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, якщо воно призвело до втрати системи реєстру (її частини), —

караються штрафом вiд трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="x23e5hiehefsk3o7agia0m3nx7">Стаття 224. Виготовлення, збут та використання пiдроблених недержавних цiнних паперiв

Стаття 224. Виготовлення, збут та використання пiдроблених недержавних цiнних паперiв

<полное_название xml:id="xbm1qls2alwprw56klus7lmhb4"/>

1. Виготовлення з метою збуту, збут чи використання iншим чином пiдроблених недержавних цiнних паперiв —

караються штрафом вiд однiєї тисячi до двох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="xchq8kj6k9sr9fxrxyjll5e0l0"/>

2. Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, якщо вони вчиненi повторно або якщо вони завдали великої матерiальної шкоди, —

караються штрафом вiд трьох тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="x3anpyzwtpiq38w1nbagfcifr"/>

3. Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, якщо вони вчиненi органiзованою групою або якщо вони завдали особливо великої матерiальної шкоди, —

караються штрафом вiд десяти тисяч до п’ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

Примiтка.1. Повторним у статтi 224 визнається злочин, вчинений особою, яка ранiше вчинила злочин, передбачений цiєю статтею або статтею 199 цього Кодексу.

<полное_название xml:id="x5xpuq5l5iokbxtg0xodet82c5"/>

2. Вiдповiдно до цiєї статтi матерiальна шкода вважається великою, якщо вона у триста i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян, а особливо великою — така, що у тисячу i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xdktj4k8u0zpxgfgd00j82cp9d">Стаття 225. Виключена

Стаття 225. Виключена

<полное_название xml:id="xcjrkt4h3ajfe1frmyp2t645s8">Стаття 226. Виключена

Стаття 226. Виключена

<полное_название xml:id="xahrq0g34vl21qu6poml624e64">Стаття 227. Умисне введення в обiг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукцiї

Стаття 227. Умисне введення в обiг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукцiї

Умисне введення в обiг (випуск на ринок України) небезпечної продукцiї, тобто такої продукцiї, що не вiдповiдає вимогам щодо безпечностi продукцiї, встановленим нормативно-правовими актами, якщо такi дiї вчиненi у великих розмiрах, —

караються штрафом вiд п’ятисот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

Примiтка.Пiд введенням в обiг (випуском на ринок України) небезпечної продукцiї, вчиненим у великих розмiрах, слiд вважати введення в обiг продукцiї, загальна вартiсть якої перевищує п’ятсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x377axcc6w7kv50f4ghcqjkgsd">Стаття 228. Виключена

Стаття 228. Виключена

<полное_название xml:id="x9bi8r1wtkepcohxs1fthlp1kh">Стаття 229. Незаконне використання знака для товарiв i послуг, фiрмового найменування, квалiфiкованого зазначення походження товару

Стаття 229. Незаконне використання знака для товарiв i послуг, фiрмового найменування, квалiфiкованого зазначення походження товару

<полное_название xml:id="x968199j9tr0atj28s58c1fbp7"/>

1. Незаконне використання знака для товарiв i послуг, фiрмового найменування, квалiфiкованого зазначення походження товару, або iнше умисне порушення права на цi об’єкти, якщо це завдало матерiальної шкоди у значному розмiрi, —

караються штрафом вiд однiєї тисячi до двох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x5xmckyhnwmsvqezuwoq1ub8k7"/>

2. Тi самi дiї, якщо вони вчиненi повторно, або за попередньою змовою групою осiб, або завдали матерiальної шкоди у великому розмiрi, —

караються штрафом вiд трьох тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x325eyw92q2c6vb5bwp7fs386e"/>

3. Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, вчиненi службовою особою з використанням службового становища або органiзованою групою, або якщо вони завдали матерiальної шкоди в особливо великому розмiрi, —

караються штрафом вiд десяти тисяч до п’ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв або без такого.

Примiтка.Матерiальна шкода вважається завданою в значному розмiрi, якщо її розмiр у двадцять i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян, у великому розмiрi — якщо її розмiр у двiстi i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян, а завданою в особливо великому розмiрi — якщо її розмiр у тисячу i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xc34d4ka5tkax2v8q8nbzgqb6t">Стаття 230. Виключена

Стаття 230. Виключена

<полное_название xml:id="xbiuydqash2ozxfqpz6h7x4sfv">Стаття 231. Незаконне збирання з метою використання або використання вiдомостей, що становлять комерцiйну або банкiвську таємницю

Стаття 231. Незаконне збирання з метою використання або використання вiдомостей, що становлять комерцiйну або банкiвську таємницю

Умиснi дiї, спрямованi на отримання вiдомостей, що становлять комерцiйну або банкiвську таємницю, з метою розголошення чи iншого використання цих вiдомостей, а також незаконне використання таких вiдомостей, якщо це спричинило iстотну шкоду суб’єкту господарської дiяльностi, —

караються штрафом вiд трьох тисяч до восьми тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xe3c78e1s1df50f2y03ef90jb1">Стаття 232. Розголошення комерцiйної або банкiвської таємницi

Стаття 232. Розголошення комерцiйної або банкiвської таємницi

Умисне розголошення комерцiйної або банкiвської таємницi без згоди її власника особою, якiй ця таємниця вiдома у зв’язку з професiйною або службовою дiяльнiстю, якщо воно вчинене з корисливих чи iнших особистих мотивiв i завдало iстотної шкоди суб’єкту господарської дiяльностi, —

карається штрафом вiд однiєї тисячi до трьох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="xevy4nudgniohle7hyet9ukxb5">Стаття 232-1. Незаконне використання iнсайдерської iнформацiї

Стаття 232-1. Незаконне використання iнсайдерської iнформацiї

<полное_название xml:id="x9gimf5pwyzh6l61y9xjghsrn8"/>

1. Умисне незаконне розголошення, передача або надання доступу до iнсайдерської iнформацiї, а так само надання з використанням такої iнформацiї рекомендацiй стосовно придбання або вiдчуження цiнних паперiв чи похiдних (деривативiв), якщо це призвело до отримання особою, яка вчинила зазначенi дiї, чи третiми особами необґрунтованого прибутку в значному розмiрi, або уникнення учасником фондового ринку чи третiми особами значних збиткiв, або якщо це заподiяло значну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та iнтересам окремих громадян або державним чи громадським iнтересам, або iнтересам юридичних осiб, —

караються штрафом вiд семисот п’ятдесяти до двох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв або без такого.

<полное_название xml:id="x6zzr47gu8o4qtgglfagxnrtbz"/>

2. Вчинення з використанням iнсайдерської iнформацiї на власну користь або на користь iнших осiб правочинiв, спрямованих на придбання або вiдчуження цiнних паперiв чи похiдних (деривативiв), яких стосується iнсайдерська iнформацiя, якщо це призвело до отримання особою, яка вчинила зазначенi дiї, чи третiми особами необґрунтованого прибутку в значному розмiрi, або уникнення учасником фондового ринку чи третiми особами значних збиткiв, або якщо це заподiяло значну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та iнтересам окремих громадян або державним чи громадським iнтересам, або iнтересам юридичних осiб, —

караються штрафом вiд трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв або без такого.

<полное_название xml:id="x9p99y2w9d1yxcl521i1p72kei"/>

3. Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб, або якщо такi дiї спричинили тяжкi наслiдки, —

карається штрафом вiд п’яти тисяч до восьми тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв або без такого.

<полное_название xml:id="x9czothjdwrrqsdc38toe5erl8"/>

4. Дiї, передбаченi частинами першою – третьою цiєї статтi, якщо вони вчиненi органiзованою групою, —

караються штрафом вiд восьми тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

Примiтка:1. Значним розмiром (значним збитком, значною шкодою) у цiй статтi вважається розмiр (збиток, шкода), який в п’ятсот i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xtsezygfqra69yp0fhnsiu3nu"/>

2. Тяжкими наслiдками у цiй статтi, якщо вони полягають у заподiяннi матерiальних збиткiв, вважаються такi, якi у тисячу i бiльше разiв перевищують неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x40d0syjbx4yztz2p0svjbl5vh"/>

3. Пiд особами, якi вчинили дiї, передбаченi цiєю статтею, розумiються: посадовi особи емiтента, у тому числi тi, якi були посадовими особами емiтента на момент ознайомлення з iнсайдерською iнформацiєю; особи, якi мають доступ до iнсайдерської iнформацiї у зв’язку з виконанням ними трудових (службових) обов’язкiв або договiрних зобов’язань незалежно вiд вiдносин з емiтентом, у тому числi спiвробiтники професiйних учасникiв фондового ринку; державнi службовцi, яким вiдома iнсайдерська iнформацiя внаслiдок виконання ними посадових (службових) обов’язкiв; особи, якi ознайомилися з iнсайдерською iнформацiєю неправомiрним шляхом; аудитори, нотарiуси, експерти, оцiнювачi, арбiтражнi керуючi або iншi особи, якi виконують наданi законом публiчнi повноваження.

<полное_название xml:id="xa5snhd8n5uimpmtcumo2l0fcd">Стаття 232-2. Приховування iнформацiї про дiяльнiсть емiтента

Стаття 232-2. Приховування iнформацiї про дiяльнiсть емiтента

<полное_название xml:id="x61enfww80p3kpsq72pbg6y7wl"/>

1. Ненадання службовою особою емiтента iнвестору в цiннi папери (у тому числi акцiонеру) на його письмовий запит iнформацiї про дiяльнiсть емiтента в межах, передбачених законом, або надання йому недостовiрної iнформацiї, якщо це заподiяло iнвестору в цiннi папери (у тому числi акцiонеру) матерiальну шкоду в значному розмiрi, —

караються штрафом вiд однiєї тисячi до двох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв або без такого.

<полное_название xml:id="x1ets5ohwa1opk2aqjpeh67k1t"/>

2. Тi самi дiяння, вчиненi повторно, —

караються штрафом вiд двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

Примiтка.У цiй статтi матерiальна шкода вважається заподiяною у значному розмiрi, якщо її розмiр у п’ятсот i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x9ja7mur48lwzmhbzfto6a4wss">Стаття 233. Незаконна приватизацiя державного, комунального майна

Стаття 233. Незаконна приватизацiя державного, комунального майна

<полное_название xml:id="x505f9gkp11236nnyh1u8y4xlx"/>

1. Приватизацiя державного, комунального майна шляхом заниження його вартостi через визначення її у спосiб, не передбачений законом, або використання пiдроблених приватизацiйних документiв, а також сама приватизацiя майна, яке не пiдлягає приватизацiї згiдно з законом, або приватизацiя неправомочною особою —

караються штрафом вiд п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x998285yb38xuib7vmj5069hcy"/>

2. Дiяння, передбачене частиною першою цiєї статтi, якщо воно призвело до незаконної приватизацiї майна державної чи комунальної власностi в великих розмiрах або вчинене групою осiб за попередньою змовою, —

карається штрафом вiд двадцяти п’яти тисяч до тридцяти п’яти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю майна або без такої.

Примiтка.Великим розмiром, передбаченим у цiй статтi, визнається незаконна приватизацiя майна на суму, що у тисячу i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x1nfyc5bnazhi3hcx5l4yyj690">Стаття 234. Виключена

Стаття 234. Виключена

<полное_название xml:id="x5xvxhsv2gp5ooy7fdhylcgrhm">Роздiл VII-А. Втратив чиннiсть

Роздiл VII-А. Втратив чиннiсть

<полное_название xml:id="x8it4cakvrofw2fy3rzd9g68zf">Роздiл VIII. Злочини проти довкiлля

Роздiл VIII. Злочини проти довкiлля

<полное_название xml:id="x9k5zmstuej3p2qz82qok7eyh7">Стаття 236. Порушення правил екологiчної безпеки

Стаття 236. Порушення правил екологiчної безпеки

Порушення порядку проведення екологiчної експертизи, правил екологiчної безпеки пiд час проектування, розмiщення, будiвництва, реконструкцiї, введення в експлуатацiю, експлуатацiї та лiквiдацiї пiдприємств, споруд, пересувних засобiв та iнших об’єктiв, якщо це спричинило загибель людей, екологiчне забруднення значних територiй або iншi тяжкi наслiдки, —

карається позбавленням волi на строк вiд п’яти до десяти рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="x80w522sgf63awahfvncvmj89b">Стаття 237. Невжиття заходiв щодо лiквiдацiї наслiдкiв екологiчного забруднення

Стаття 237. Невжиття заходiв щодо лiквiдацiї наслiдкiв екологiчного забруднення

Ухилення вiд проведення або неналежне проведення на територiї, що зазнала забруднення небезпечними речовинами або випромiнюванням, дезактивацiйних чи iнших вiдновлювальних заходiв щодо лiквiдацiї або усунення наслiдкiв екологiчного забруднення особою, на яку покладено такий обов’язок, якщо це спричинило загибель людей або iншi тяжкi наслiдки, —

карається обмеженням волi на строк до п’яти рокiв або позбавленням волi на той самий строк, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="xbnz6lfkxt1m8buljcnagmxan1">Стаття 238. Приховування або перекручення вiдомостей про екологiчний стан або захворюванiсть населення

Стаття 238. Приховування або перекручення вiдомостей про екологiчний стан або захворюванiсть населення

<полное_название xml:id="xdrmj0c2st1whm9lzp9ihdye22"/>

1. Приховування або умисне перекручення службовою особою вiдомостей про екологiчний, в тому числi радiацiйний, стан, який пов’язаний iз забрудненням земель, водних ресурсiв, атмосферного повiтря, харчових продуктiв i продовольчої сировини i такий, що негативно впливає на здоров’я людей, рослинний та тваринний свiт, а також про стан захворюваностi населення в районах з пiдвищеною екологiчною небезпекою —

караються штрафом до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="xbungh6rce1u1i89bxcjd71b26"/>

2. Тi самi дiяння, вчиненi повторно або в мiсцевостi, оголошенiй зоною надзвичайної екологiчної ситуацiї, або такi, що спричинили загибель людей чи iншi тяжкi наслiдки, —

караються обмеженням волi на строк вiд двох до п’яти рокiв або позбавленням волi на той самий строк, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв або без такого.

<полное_название xml:id="x9ewr6ud558mc6x16p96jls9ww">Стаття 239. Забруднення або псування земель

Стаття 239. Забруднення або псування земель

<полное_название xml:id="xg9outu2cn4kuu0pgx9jmzaol"/>

1. Забруднення або псування земель речовинами, вiдходами чи iншими матерiалами, шкiдливими для життя, здоров’я людей або довкiлля, внаслiдок порушення спецiальних правил, якщо це створило небезпеку для життя, здоров’я людей чи довкiлля, —

караються штрафом до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="x7cqe1gpe4missri07tuhsngeo"/>

2. Тi самi дiяння, що спричинили загибель людей, їх масове захворювання або iншi тяжкi наслiдки, —

караються обмеженням волi на строк вiд двох до п’яти рокiв або позбавленням волi на той самий строк, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв або без такого.

<полное_название xml:id="x8r0k9zbc346zr15jff6zdqhgu">Стаття 239-1. Незаконне заволодiння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель

Стаття 239-1. Незаконне заволодiння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель

<полное_название xml:id="xby0ecix69uqbku793qxybkd9k"/>

1. Незаконне заволодiння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель, якщо це створило небезпеку для життя, здоров’я людей чи для довкiлля, —

карається штрафом вiд двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="x3ms058pgkzh43cllgct42a5to"/>

2. Та сама дiя, якщо вона вчинена повторно, або за попередньою змовою групою осiб, або заподiяла матерiальну шкоду у великому розмiрi, —

карається обмеженням волi на строк вiд двох до п’яти рокiв або позбавленням волi на той самий строк, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="x8rehxrj1ipc1meaduvgcwa1yw"/>

3. Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, якщо вони вчиненi шляхом пiдпалу, вибуху чи iншим загальнонебезпечним способом або спричинили загибель людей, масову загибель об’єктiв тваринного чи рослинного свiту або iншi тяжкi наслiдки, —

караються обмеженням волi на строк вiд трьох до п’яти рокiв або позбавленням волi на той самий строк, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

Примiтка.У цiй статтi матерiальна шкода вважається заподiяною у великому розмiрi, якщо її розмiр у сто або бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x6ftkxegbfhd0qt9057gretqia">Стаття 239-2. Незаконне заволодiння землями водного фонду в особливо великих розмiрах

Стаття 239-2. Незаконне заволодiння землями водного фонду в особливо великих розмiрах

<полное_название xml:id="xcin11278y9wbk1xvzw9hlt6xn"/>

1. Незаконне заволодiння поверхневим (ґрунтовим) шаром земель водного фонду в особливо великих розмiрах —

карається штрафом вiд ста до трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="x5cjxkf9qmdpm57ykrk9x2d2e"/>

2. Та сама дiя, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осiб, —

карається обмеженням волi на строк вiд двох до п’яти рокiв або позбавленням волi на той самий строк, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="x28ofnba02dgywlv2udffqfzmq"/>

3. Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, якщо вони спричинили тяжкi наслiдки, —

караються обмеженням волi на строк вiд трьох до п’яти рокiв або позбавленням волi на той самий строк, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

Примiтка.Особливо великим розмiром у цiй статтi слiд розумiти обсяг поверхневого (ґрунтового) шару земель, який становить бiльше, нiж десять кубiчних метрiв.

<полное_название xml:id="x2yqahwgt5jidct3lfttmmasw3">Стаття 240. Порушення правил охорони або використання надр

Стаття 240. Порушення правил охорони або використання надр

<полное_название xml:id="x5d48bno87t9e0wmonojmbd80x"/>

1. Порушення встановлених правил охорони надр, якщо це створило небезпеку для життя, здоров’я людей чи довкiлля, —

карається штрафом вiд трьохсот до шестисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до двох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк.

<полное_название xml:id="x8lc86c0q1uccucaq4ur1zthbd"/>

2. Порушення встановлених правил використання надр, якщо це створило небезпеку для життя, здоров’я людей чи довкiлля, а також незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення —

караються штрафом вiд чотирьохсот до семисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк.

<полное_название xml:id="xddpdlwv2kqmsj2o382k9emg2q"/>

3. Дiяння, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, вчиненi на територiях чи об’єктах природно-заповiдного фонду або вчиненi повторно, —

караються обмеженням волi на строк вiд двох до п’яти рокiв або позбавленням волi на той самий строк.

<полное_название xml:id="x10f04pkh00y7qu0sgjq6icf4z"/>

4. Дiяння, передбаченi частинами першою, другою або третьою цiєї статтi, якщо вони вчиненi шляхом пiдпалу, вибуху чи iншим загальнонебезпечним способом або спричинили загибель людей, їх масове захворювання або iншi тяжкi наслiдки, —

караються позбавленням волi на строк вiд п’яти до восьми рокiв.

<полное_название xml:id="xefnkwsjp59w9me4txsur2bzll">Стаття 241. Забруднення атмосферного повiтря

Стаття 241. Забруднення атмосферного повiтря

<полное_название xml:id="xayilz56vq1lugvrljv6m7p07f"/>

1. Забруднення або iнша змiна природних властивостей атмосферного повiтря шкiдливими для життя, здоров’я людей або для довкiлля речовинами, вiдходами або iншими матерiалами промислового чи iншого виробництва внаслiдок порушення спецiальних правил, якщо це створило небезпеку для життя, здоров’я людей чи для довкiлля, —

караються штрафом вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на той самий строк або без такого.

<полное_название xml:id="x3m80x0jw1emwwyn477e10ie5d"/>

2. Тi самi дiяння, якщо вони спричинили загибель людей або iншi тяжкi наслiдки, —

караються обмеженням волi на строк вiд двох до п’яти рокiв або позбавленням волi на той самий строк, iз позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв або без такого.

<полное_название xml:id="xdjup4r58quvbpsev2z0omqgev">Стаття 242. Порушення правил охорони вод

Стаття 242. Порушення правил охорони вод

<полное_название xml:id="x7sg4kgiink0upx3rfaxs2cl3p"/>

1. Порушення правил охорони вод (водних об’єктiв), якщо це спричинило забруднення поверхневих чи пiдземних вод i водоносних горизонтiв, джерел питних, лiкувальних вод або змiну їхнiх природних властивостей, або виснаження водних джерел i створило небезпеку для життя, здоров’я людей чи для довкiлля, —

карається штрафом вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до п’яти рокiв, або обмеженням волi на той самий строк.

<полное_название xml:id="xa9wb0wevzeutvv857pqeju0mm"/>

2. Тi самi дiяння, якщо вони спричинили загибель або захворювання людей, масову загибель об’єктiв тваринного i рослинного свiту або iншi тяжкi наслiдки, —

караються обмеженням волi на строк до п’яти рокiв або позбавленням волi на той самий строк.

<полное_название xml:id="xeag21kwozrltnu5db9rstoag7">Стаття 243. Забруднення моря

Стаття 243. Забруднення моря

<полное_название xml:id="x7ju3ufwlagw5pte3g0r23kuxp"/>

1. Забруднення моря в межах внутрiшнiх морських чи територiальних вод України або в межах вод виключної (морської) економiчної зони України матерiалами чи речовинами, шкiдливими для життя чи здоров’я людей, або вiдходами внаслiдок порушення спецiальних правил, якщо це створило небезпеку для життя чи здоров’я людей або живих ресурсiв моря чи могло перешкодити законним видам використання моря, а також незаконне скидання чи поховання в межах внутрiшнiх морських чи територiальних вод України або у вiдкритому морi зазначених матерiалiв, речовин i вiдходiв —

караються штрафом вiд трьохсот до восьмисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв або без такого.

<полное_название xml:id="xc4g46bsjmsj1rkavg3ka5i86t"/>

2. Тi самi дiяння, якщо вони спричинили загибель або захворювання людей, масову загибель об’єктiв тваринного i рослинного свiту або iншi тяжкi наслiдки, —

караються позбавленням волi на строк вiд двох до п’яти рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв або без такого.

<полное_название xml:id="x9trwwi5u8tg8gzxsbs9px7y6u"/>

3. Неповiдомлення спецiально вiдповiдальними за те особами морських та повiтряних суден або iнших засобiв i споруд, що знаходяться в морi, адмiнiстрацiї найближчого порту України, iншому уповноваженому органу або особi, а у разi скидання з метою поховання — i органiзацiї, яка видає дозволи на скидання, iнформацiї про пiдготовлюване або здiйснене внаслiдок крайньої потреби скидання чи невiдворотнi втрати ними в межах внутрiшнiх морських i територiальних вод України або у вiдкритому морi шкiдливих речовин чи сумiшей, що мiстять такi речовини понад встановленi норми, iнших вiдходiв, якщо це створило небезпеку для життя, здоров’я людей або живих ресурсiв моря чи могло завдати шкоди зонам лiкування i вiдпочинку або перешкодити iншим законним видам використання моря, —

карається штрафом вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до п’яти рокiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="x39c0xubqai5ga70xk1t0z1l08">Стаття 244. Порушення законодавства про континентальний шельф України

Стаття 244. Порушення законодавства про континентальний шельф України

<полное_название xml:id="xdvnnus075hxd0wigy4e49kmb8"/>

1. Порушення законодавства про континентальний шельф України, що заподiяло iстотну шкоду, а також невжиття особою, що вiдповiдає за експлуатацiю технологiчних установок або iнших джерел небезпеки в зонi безпеки, заходiв для захисту живих органiзмiв моря вiд дiї шкiдливих вiдходiв або небезпечних випромiнювань та енергiї, якщо це створило небезпеку їх загибелi або загрожувало життю чи здоров’ю людей, —

караються штрафом вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на строк до двох рокiв.

<полное_название xml:id="x3uiv4hbuf6a815r73zoucfvq9"/>

2. Дослiдження, розвiдування, розробка природних багатств та iншi роботи на континентальному шельфi України, якi провадяться iноземцями, якщо це не передбачено договором мiж Україною i заiнтересованою iноземною державою, згода на обов’язковiсть якого надана Верховною Радою України або спецiальним дозволом, виданим у встановленому законом порядку, —

караються штрафом вiд п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести мiсяцiв.

<полное_название xml:id="x96ak2o0n625jn9wpuykwc6zme">Стаття 245. Знищення або пошкодження об’єктiв рослинного свiту

Стаття 245. Знищення або пошкодження об’єктiв рослинного свiту

<полное_название xml:id="xalv18qeurpsm83i8e02ybvups"/>

1. Знищення або пошкодження лiсових масивiв, зелених насаджень навколо населених пунктiв, вздовж залiзниць, а також стернi, сухих дикоростучих трав, рослинностi або її залишкiв на землях сiльськогосподарського призначення вогнем чи iншим загальнонебезпечним способом —

караються штрафом вiд трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк вiд двох до п’яти рокiв, або позбавленням волi на той самий строк.

<полное_название xml:id="xcmh3irowk9ww0izqubdbdto6r"/>

2. Тi самi дiї, якщо вони спричинили загибель людей, масову загибель тварин або iншi тяжкi наслiдки, —

караються позбавленням волi на строк вiд п’яти до десяти рокiв.

<полное_название xml:id="xads7q06xqdguql3wrr6e0ilhq">Стаття 246. Незаконна порубка лiсу

Стаття 246. Незаконна порубка лiсу

Незаконна порубка дерев i чагарникiв у лiсах, захисних та iнших лiсових насадженнях, що заподiяло iстотну шкоду, а також вчинення таких дiй у заповiдниках або на територiях та об’єктах природно-заповiдного фонду, або в iнших особливо охоронюваних лiсах —

карається штрафом вiд п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк.

<полное_название xml:id="x9ff6tetwzn1zhv0xz5ih7fg3h">Стаття 247. Порушення законодавства про захист рослин

Стаття 247. Порушення законодавства про захист рослин

Порушення правил, установлених для боротьби зi шкiдниками i хворобами рослин, та iнших вимог законодавства про захист рослин, що спричинило тяжкi наслiдки, —

карається штрафом до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або громадськими роботами на строк вiд ста двадцяти до двохсот годин, або обмеженням волi на строк до двох рокiв.

<полное_название xml:id="x4x9capfijwxvwz2cb2owgn51b">Стаття 248. Незаконне полювання

Стаття 248. Незаконне полювання

<полное_название xml:id="x7sox6pvxkve8g6tyiwl4yccux"/>

1. Порушення правил полювання, якщо воно заподiяло iстотну шкоду, а також незаконне полювання в заповiдниках або на iнших територiях та об’єктах природно-заповiдного фонду, або полювання на звiрiв, птахiв чи iншi види тваринного свiту, що занесенi до Червоної книги України, —

караються штрафом вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або громадськими роботами на строк вiд ста шiстдесяти до двохсот сорока годин, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="x67rdkbssq8wk48fgkdwpdab69"/>

2. Тi самi дiї, якщо вони вчиненi службовою особою з використанням службового становища, або за попередньою змовою групою осiб, або способом масового знищення звiрiв, птахiв чи iнших видiв тваринного свiту, або з використанням транспортних засобiв, або особою, ранiше судимою за злочин, передбачений цiєю статтею, —

караються штрафом вiд двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до п’яти рокiв, або позбавленням волi на той самий строк.

Примiтка.Істотною шкодою у цiй статтi, якщо вона полягає у заподiяннi матерiальних збиткiв, вважається така шкода, яка у двiстi п’ятдесят i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xavc06ukmbo5d92wz0i3abc0oz">Стаття 249. Незаконне зайняття рибним, звiриним або iншим водним добувним промислом

Стаття 249. Незаконне зайняття рибним, звiриним або iншим водним добувним промислом

<полное_название xml:id="xd78gz8krj9g4rf7k4y638c3c7"/>

1. Незаконне зайняття рибним, звiриним або iншим водним добувним промислом, якщо воно заподiяло iстотну шкоду, —

карається штрафом вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="xf46kv3y05hjdevn2t4gz3tgtr"/>

2. Тi самi дiяння, якщо вони вчиненi iз застосуванням вибухових, отруйних речовин, електроструму або iншим способом масового знищення риби, звiрiв чи iнших видiв тваринного свiту або особою, ранiше судимою за злочин, передбачений цiєю статтею, —

караються штрафом вiд двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк.

<полное_название xml:id="x2rc9p84b4sqczf3i96n0cnbaj">Стаття 250. Проведення вибухових робiт з порушенням правил охорони рибних запасiв

Стаття 250. Проведення вибухових робiт з порушенням правил охорони рибних запасiв

Проведення вибухових робiт з порушенням правил охорони рибних запасiв або диких водних тварин —

карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк вiд двох до п’яти рокiв, або позбавленням волi на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="x1qqzxi74emswws42s1cuhaxo1">Стаття 251. Порушення ветеринарних правил

Стаття 251. Порушення ветеринарних правил

Порушення ветеринарних правил, яке спричинило поширення епiзоотiї або iншi тяжкi наслiдки, —

карається штрафом вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до п’яти рокiв, або обмеженням волi на строк до трьох, рокiв, або позбавленням волi на той самий строк.

<полное_название xml:id="x7zwv3vkwdavtxyu0job4ngui2">Стаття 252. Умисне знищення або пошкодження територiй, взятих пiд охорону держави, та об’єктiв природно-заповiдного фонду

Стаття 252. Умисне знищення або пошкодження територiй, взятих пiд охорону держави, та об’єктiв природно-заповiдного фонду

<полное_название xml:id="x86umpgf9txzvwq8b03wmdgm1w"/>

1. Умисне знищення або пошкодження територiй, взятих пiд охорону держави, та об’єктiв природно-заповiдного фонду —

карається штрафом вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="x9zniu61058h5dmx8ga8ywofcl"/>

2. Тi самi дiї, вчиненi шляхом пiдпалу або iншим загальнонебезпечним способом, якщо це спричинило загибель людей або iншi тяжкi наслiдки, —

караються позбавленням волi на строк вiд п’яти до дванадцяти рокiв.

<полное_название xml:id="xeizqkbna9l3n5azgdzeh7x1kc">Стаття 253. Проектування чи експлуатацiя споруд без систем захисту довкiлля

Стаття 253. Проектування чи експлуатацiя споруд без систем захисту довкiлля

<полное_название xml:id="x5rco5x55j47vdrozkoa72sa2i"/>

1. Розробка i здача проектiв, iншої аналогiчної документацiї замовнику службовою чи спецiально уповноваженою особою без обов’язкових iнженерних систем захисту довкiлля або введення (прийом) в експлуатацiю споруд без такого захисту, якщо вони створили небезпеку тяжких технологiчних аварiй або екологiчних катастроф, загибелi або масового захворювання населення або iнших тяжких наслiдкiв, —

карається позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв або обмеженням волi на той самий строк.

<полное_название xml:id="x5amp1s3t79oy13r1s8h3mwycq"/>

2. Тi самi дiї, якщо вони спричинили наслiдки, передбаченi частиною першою цiєї статтi, —

караються обмеженням волi на строк вiд трьох до п’яти рокiв або позбавленням волi на строк до п’яти рокiв.

<полное_название xml:id="x93sj7abdjx1r4qdeg2s53f03o">Стаття 254. Безгосподарське використання земель

Стаття 254. Безгосподарське використання земель

Безгосподарське використання земель, якщо це спричинило тривале зниження або втрату їх родючостi, виведення земель з сiльськогосподарського обороту, змивання гумусного шару, порушення структури ґрунту, —

караються штрафом до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до двох рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв або без такого.

<полное_название xml:id="x2nbn9yaashb5shgd1s8pegnma">Роздiл IX. Злочини проти громадської безпеки

Роздiл IX. Злочини проти громадської безпеки

<полное_название xml:id="x4uu90it2mm54a8tcavwcet62i">Стаття 255. Створення злочинної органiзацiї

Стаття 255. Створення злочинної органiзацiї

<полное_название xml:id="xak00276156gch1vm1qvslbc66"/>

1. Створення злочинної органiзацiї з метою вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину, а також керiвництво такою органiзацiєю або участь у нiй, або участь у злочинах, вчинюваних такою органiзацiєю, а також органiзацiя, керiвництво чи сприяння зустрiчi (сходцI) представникiв злочинних органiзацiй або органiзованих груп для розроблення планiв i умов спiльного вчинення злочинiв, матерiального забезпечення злочинної дiяльностi чи координацiї дiй об’єднань злочинних органiзацiй або органiзованих груп —

караються позбавленням волi на строк вiд п’яти до дванадцяти рокiв.

<полное_название xml:id="x87468i5zutd8f45fy9ngp6byr"/>

2. Звiльняється вiд кримiнальної вiдповiдальностi особа, крiм органiзатора або керiвника злочинної органiзацiї, за вчинення злочину, передбаченого частиною першою цiєї статтi, якщо вона добровiльно заявила про створення злочинної органiзацiї або участь у нiй та активно сприяла її розкриттю.

<полное_название xml:id="xdp1hu72ui5zpb2625q1n0i8mm">Стаття 256. Сприяння учасникам злочинних органiзацiй та укриття їх злочинної дiяльностi

Стаття 256. Сприяння учасникам злочинних органiзацiй та укриття їх злочинної дiяльностi

<полное_название xml:id="x54vtaytohbptvbb14qhg68lem"/>

1. Заздалегiдь не обiцяне сприяння учасникам злочинних органiзацiй та укриття їх злочинної дiяльностi шляхом надання примiщень, сховищ, транспортних засобiв, iнформацiї, документiв, технiчних пристроїв, грошей, цiнних паперiв, а також заздалегiдь не обiцяне здiйснення iнших дiй по створенню умов, якi сприяють їх злочиннiй дiяльностi, —

караються позбавленням волi на строк вiд трьох до п’яти рокiв.

<полное_название xml:id="x2xe0c83x2lxvupovazl4wv7zl"/>

2. Тi самi дiї, вчиненi службовою особою або повторно, —

караються позбавленням волi на строк вiд п’яти до десяти рокiв iз позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="x3dvuj20s8uvahc7sveov8q36q">Стаття 257. Бандитизм

Стаття 257. Бандитизм

Органiзацiя озброєної банди з метою нападу на пiдприємства, установи, органiзацiї чи на окремих осiб, а також участь у такiй бандi або у вчинюваному нею нападi —

караються позбавленням волi на строк вiд п’яти до п’ятнадцяти рокiв з конфiскацiєю майна.

<полное_название xml:id="x4d08frlcr7crr75dst3she1s5">Стаття 258. Терористичний акт

Стаття 258. Терористичний акт

<полное_название xml:id="x5b54ulrs8migaqtiiprag3ix4"/>

1. Терористичний акт, тобто застосування зброї, вчинення вибуху, пiдпалу чи iнших дiй, якi створювали небезпеку для життя чи здоров’я людини або заподiяння значної майнової шкоди чи настання iнших тяжких наслiдкiв, якщо такi дiї були вчиненi з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, провокацiї воєнного конфлiкту, мiжнародного ускладнення, або з метою впливу на прийняття рiшень чи вчинення або невчинення дiй органами державної влади чи органами мiсцевого самоврядування, службовими особами цих органiв, об’єднаннями громадян, юридичними особами, або привернення уваги громадськостi до певних полiтичних, релiгiйних чи iнших поглядiв винного (терориста), а також погроза вчинення зазначених дiй з тiєю самою метою —

караються позбавленням волi на строк вiд п’яти до десяти рокiв з конфiскацiєю майна або без такої.

<полное_название xml:id="xasq6qof9rk5yrdnwrjege3ay0"/>

2. Тi самi дiї, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб, або якщо вони призвели до заподiяння значної майнової шкоди чи iнших тяжких наслiдкiв, —

караються позбавленням волi на строк вiд семи до дванадцяти рокiв з конфiскацiєю майна або без такої.

<полное_название xml:id="x3kx64806ppvhb6oaz7aoq62jr"/>

3. Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, що призвели до загибелi людини, —

караються позбавленням волi на строк вiд десяти до п’ятнадцяти рокiв або довiчним позбавленням волi з конфiскацiєю майна або без такої.

<полное_название xml:id="xa7w525aduefon80yi59dh6ebh"/>

4. Частину четверту виключено.

<полное_название xml:id="x7x6ll1ta5wef4sskmxv48e7ks"/>

5. Частину п’яту виключено.

<полное_название xml:id="x8dzihehfyio4s5o5w9dehr5kw"/>

6. Особа звiльняється вiд кримiнальної вiдповiдальностi за дiяння, передбачене частиною першою цiєї статтi в частинi погрози вчинення терористичного акту, якщо вона до повiдомлення їй про пiдозру у вчиненнi нею злочину добровiльно повiдомила правоохоронний орган про цей злочин, сприяла його припиненню або розкриттю, у разi якщо внаслiдок цього i вжитих заходiв було вiдвернено небезпеку для життя чи здоров’я людини або заподiяння значної майнової шкоди чи настання iнших тяжких наслiдкiв, якщо в її дiях немає складу iншого злочину

<полное_название xml:id="x4iuhsqxqp9gy6mp0h8ftsqcbj">Стаття 258-1. Втягнення у вчинення терористичного акту

Стаття 258-1. Втягнення у вчинення терористичного акту

<полное_название xml:id="x2cpnwf4iohl4kxnpn9cc1vmtg"/>

1. Втягнення особи у вчинення терористичного акту або примушування до вчинення терористичного акту з використанням обману, шантажу, уразливого стану особи, або iз застосуванням чи погрозою застосування насильства —

карається позбавленням волi на строк вiд трьох до п’яти рокiв з конфiскацiєю майна або без такої.

<полное_название xml:id="x640nh0zlnkujhegx7qrryo5t"/>

2. Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi щодо кiлькох осiб або повторно, або за попередньою змовою групою осiб, або службовою особою з використанням службового становища, —

караються позбавленням волi на строк вiд чотирьох до семи рокiв з конфiскацiєю майна або без такої.

<полное_название xml:id="x6ffdsdkq7bc3kyhez543is4ho">Стаття 258-2. Публiчнi заклики до вчинення терористичного акту

Стаття 258-2. Публiчнi заклики до вчинення терористичного акту

<полное_название xml:id="xadylfx8elpt031vjw55jg18g5"/>

1. Публiчнi заклики до вчинення терористичного акту, а також розповсюдження, виготовлення чи зберiгання з метою розповсюдження матерiалiв з такими закликами —

караються виправними роботами на строк до двох рокiв або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк з конфiскацiєю майна або без такої.

<полное_название xml:id="xaf3b0m1rtzpi9y94gsun4pvlg"/>

2. Тi самi дiї, вчиненi з використанням засобiв масової iнформацiї, —

караються обмеженням волi на строк до чотирьох рокiв або позбавленням волi на строк до п’яти рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та з конфiскацiєю майна або без такої.

<полное_название xml:id="x7hfnwnpq37paat4zle6s4ze3p">Стаття 258-3. Створення терористичної групи чи терористичної органiзацiї

Стаття 258-3. Створення терористичної групи чи терористичної органiзацiї

<полное_название xml:id="xbdputvxjudbxpfj6yv5fd4l8a"/>

1. Створення терористичної групи чи терористичної органiзацiї, керiвництво такою групою чи органiзацiєю або участь у нiй, а так само органiзацiйне чи iнше сприяння створенню або дiяльностi терористичної групи чи терористичної органiзацiї —

караються позбавленням волi на строк вiд восьми до п’ятнадцяти рокiв з конфiскацiєю майна або без такої.

<полное_название xml:id="xezinz85h8iw8vjgtj5fj391zs"/>

2. Звiльняється вiд кримiнальної вiдповiдальностi за дiяння, передбачене частиною першою цiєї статтi, особа, крiм органiзатора i керiвника терористичної групи чи терористичної органiзацiї, яка добровiльно повiдомила правоохоронний орган про вiдповiдну терористичну дiяльнiсть, сприяла її припиненню або розкриттю злочинiв, вчинених у зв’язку iз створенням або дiяльнiстю такої групи чи органiзацiї, якщо в її дiях немає складу iншого злочину.

<полное_название xml:id="xw8wszroclojvos85ioyxc9pg">Стаття 258-4. Сприяння вчиненню терористичного акту

Стаття 258-4. Сприяння вчиненню терористичного акту

<полное_название xml:id="xdld6zguqv4chswbyseyh7agvu"/>

1. Вербування, озброєння, навчання особи з метою вчинення терористичного акту, а так само використання особи з цiєю метою —

караються позбавленням волi на строк вiд трьох до восьми рокiв з конфiскацiєю майна або без такої.

<полное_название xml:id="xa3803awyvliohqnvbxevutx8w"/>

2. Тi самi дiї, вчиненi щодо кiлькох осiб або повторно, або за попередньою змовою групою осiб, або службовою особою з використанням свого службового становища, —

караються позбавленням волi на строк вiд п’яти до десяти рокiв.

<полное_название xml:id="x9exe55pghj35kya8fp1g0qqp1">Стаття 258-5. Фiнансування тероризму

Стаття 258-5. Фiнансування тероризму

<полное_название xml:id="x4dg1nm28pnmrpmtf8pzduou10"/>

1. Фiнансування тероризму, тобто дiї, вчиненi з метою фiнансового або матерiального забезпечення окремого терориста чи терористичної групи (органiзацiї), органiзацiї, пiдготовки або вчинення терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публiчних закликiв до вчинення терористичного акту, сприяння вчиненню терористичного акту, створення терористичної групи (органiзацiї), —

караються позбавленням волi на строк вiд п’яти до восьми рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до двох рокiв та з конфiскацiєю майна.

<полное_название xml:id="xcc8ea4f68c4kzd3qa4lbrecer"/>

2. Тi самi дiї, вчиненi повторно або з корисливих мотивiв, або за попередньою змовою групою осiб, або у великому розмiрi, або якщо вони призвели до заподiяння значної майнової шкоди, —

караються позбавленням волi на строк вiд восьми до десяти рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та з конфiскацiєю майна.

<полное_название xml:id="xelddkv818w69h6ggdk3jijhny"/>

3. Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, вчиненi органiзованою групою чи в особливо великому розмiрi, або якщо вони призвели до iнших тяжких наслiдкiв, —

караються позбавленням волi на строк вiд десяти до дванадцяти рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та з конфiскацiєю майна.

<полное_название xml:id="x96y6g6eubr06hrv8hojjxd2wr"/>

4. Особа, крiм органiзатора або керiвника терористичної групи (органiзацiї), звiльняється вiд кримiнальної вiдповiдальностi за дiї, передбаченi цiєю статтею, якщо вона добровiльно до притягнення до кримiнальної вiдповiдальностi повiдомила про вiдповiдну терористичну дiяльнiсть або iншим чином сприяла її припиненню або запобiганню злочину, який вона фiнансувала або вчиненню якого сприяла, за умови, що в її дiях немає складу iншого злочину.

Примiтка.1. Фiнансування тероризму визнається вчиненим у великому розмiрi, якщо розмiр фiнансового або матерiального забезпечення перевищує шiсть тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x1lf9fqayr7pug3j1flsb4uzpw"/>

2. Фiнансування тероризму визнається вчиненим в особливо великому розмiрi, якщо розмiр фiнансового або матерiального забезпечення перевищує вiсiмнадцять тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x8cl5pk6y8ci1ctqzfwsn99u62">Стаття 259. Завiдомо неправдиве повiдомлення про загрозу безпецi громадян, знищення чи пошкодження об’єктiв власностi

Стаття 259. Завiдомо неправдиве повiдомлення про загрозу безпецi громадян, знищення чи пошкодження об’єктiв власностi

<полное_название xml:id="xdxig1mqnrnn2wa2omw9b23w7g"/>

1. Завiдомо неправдиве повiдомлення про пiдготовку вибуху, пiдпалу або iнших дiй, якi загрожують загибеллю людей чи iншими тяжкими наслiдками, —

карається позбавленням волi на строк вiд двох до шести рокiв.

<полное_название xml:id="x6qehqlm8rdeln898u9w3vck0v"/>

2. Те саме дiяння, якщо воно спричинило тяжкi наслiдки або вчинене повторно, —

карається позбавленням волi на строк вiд чотирьох до восьми рокiв.

<полное_название xml:id="x9g8o1bqb0o2wlfuivfo29bykl">Стаття 260. Створення не передбачених законом воєнiзованих або збройних формувань

Стаття 260. Створення не передбачених законом воєнiзованих або збройних формувань

<полное_название xml:id="xdi333aj5efe95x4gtiu05sbm8"/>

1. Створення не передбачених законами України воєнiзованих формувань або участь у їх дiяльностi —

карається позбавленням волi на строк вiд двох до п’яти рокiв з конфiскацiєю майна або без такої.

<полное_название xml:id="xdff2eqxhve7jooyyl1kxkncpy"/>

2. Створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх дiяльностi —

карається позбавленням волi на строк вiд трьох до восьми рокiв з конфiскацiєю майна або без такої.

<полное_название xml:id="x2li6tvo0mj3aete3k183z1z3s"/>

3. Керiвництво зазначеними в частинах першiй або другiй цiєї статтi формуваннями, їх фiнансування, постачання їм зброї, боєприпасiв, вибухових речовин чи вiйськової технiки —

караються позбавленням волi на строк вiд п’яти до десяти рокiв з конфiскацiєю майна або без такої.

<полное_название xml:id="xagn645ibohv0w821lzy2l0pcs"/>

4. Участь у складi передбачених частинами першою або другою цiєї статтi формувань у нападi на пiдприємства, установи, органiзацiї чи на громадян —

карається позбавленням волi на строк вiд семи до дванадцяти рокiв з конфiскацiєю майна або без такої.

<полное_название xml:id="x1je7h2n4ukzbqjnhhc161jv29"/>

5. Дiяння, передбачене частиною четвертою цiєї статтi, що призвело до загибелi людей чи iнших тяжких наслiдкiв, —

карається позбавленням волi на строк вiд десяти до п’ятнадцяти рокiв з конфiскацiєю майна або без такої.

<полное_название xml:id="x8c2lv5kftd0ikgg7dc3zlt4se"/>

6. Звiльняється вiд кримiнальної вiдповiдальностi за цiєю статтею особа, яка перебувала в складi зазначених у цiй статтi формувань, за дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, якщо вона добровiльно вийшла з такого формування i повiдомила про його iснування органи державної влади чи органи мiсцевого самоврядування.

Примiтка.1. Пiд воєнiзованими слiд розумiти формування, якi мають органiзацiйну структуру вiйськового типу, а саме: єдиноначальнiсть, пiдпорядкованiсть та дисциплiну, i в яких проводиться вiйськова або стройова чи фiзична пiдготовка.

<полное_название xml:id="xdconaag1m2jnuo2xaxsh816vt"/>

2. Пiд збройними формуваннями слiд розумiти воєнiзованi групи, якi незаконно мають на озброєннi придатну для використання вогнепальну, вибухову чи iншу зброю.

<полное_название xml:id="x77xne5tko7hxuenx0zsxzuxbh">Стаття 261. Напад на об’єкти, на яких є предмети, що становлять пiдвищену небезпеку для оточення

Стаття 261. Напад на об’єкти, на яких є предмети, що становлять пiдвищену небезпеку для оточення

Напад на об’єкти, на яких виготовляються, зберiгаються, використовуються або якими транспортуються радiоактивнi, хiмiчнi, бiологiчнi чи вибухонебезпечнi матерiали, речовини, предмети, з метою захоплення, пошкодження або знищення цих об’єктiв —

карається позбавленням волi на строк вiд п’яти до дванадцяти рокiв з конфiскацiєю майна або без такої.

<полное_название xml:id="xep8ob1ufxkh5k1rpljpcly0zo">Стаття 262. Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасiв, вибухових речовин чи радiоактивних матерiалiв або заволодiння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем

Стаття 262. Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасiв, вибухових речовин чи радiоактивних матерiалiв або заволодiння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем

<полное_название xml:id="x12va3mty1xt5vkxhkxp88skk8"/>

1. Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї (крiм гладкоствольної мисливської), бойових припасiв, вибухових речовин, вибухових пристроїв чи радiоактивних матерiалiв або заволодiння ними шляхом шахрайства —

караються позбавленням волi на строк вiд трьох до семи рокiв.

<полное_название xml:id="x8jq1ocdcbef12whjm5dkalofq"/>

2. Тi самi дiї, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб, а також заволодiння предметами, що перелiченi в частинi першiй цiєї статтi, шляхом зловживання службової особи своїм службовим становищем —

караються позбавленням волi на строк вiд п’яти до десяти рокiв.

<полное_название xml:id="x8aepa62lpivo2txqmey1cve5m"/>

3. Дiї, передбаченi частинами першою чи другою цiєї статтi, якщо вони вчиненi органiзованою групою, розбiй з метою викрадення вогнепальної зброї (крiм гладкоствольної мисливської), бойових припасiв, вибухових речовин або радiоактивних матерiалiв, а також вимагання цих предметiв, поєднане з насильством, небезпечним для життя i здоров’я, —

караються позбавленням волi на строк вiд десяти до п’ятнадцяти рокiв з конфiскацiєю майна.

<полное_название xml:id="x6b09869mmfbq99zwnr81z9sin">Стаття 263. Незаконне поводження зi зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами

Стаття 263. Незаконне поводження зi зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами

<полное_название xml:id="x6m3efa76mem45i7oywjn9f24v"/>

1. Носiння, зберiгання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крiм гладкоствольної мисливської), бойових припасiв, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу —

караються позбавленням волi на строк вiд трьох до семи рокiв.

<полное_название xml:id="xtg7hwbz5ldfdewfkzwprrk4f"/>

2. Носiння, виготовлення, ремонт або збут кинджалiв, фiнських ножiв, кастетiв чи iншої холодної зброї без передбаченого законом дозволу —

караються штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або громадськими роботами на строк вiд ста двадцяти до двохсот сорока годин, або арештом на строк вiд трьох до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк вiд двох до п’яти рокiв, або позбавленням волi на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="x82lwg1voflbb2f4iboj6vrl6c"/>

3. Звiльняється вiд кримiнальної вiдповiдальностi особа, яка вчинила злочин, передбачений частинами першою або другою цiєї статтi, якщо вона добровiльно здала органам влади зброю, бойовi припаси, вибуховi речовини або вибуховi пристрої.

<полное_название xml:id="xa896z0vnlz8t8n7a5uw5xnndo">Стаття 263-1. Незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї або фальсифiкацiя, незаконне видалення чи змiна її маркування, або незаконне виготовлення бойових припасiв, вибухових речовин чи вибухових пристроїв

Стаття 263-1. Незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї або фальсифiкацiя, незаконне видалення чи змiна її маркування, або незаконне виготовлення бойових припасiв, вибухових речовин чи вибухових пристроїв

<полное_название xml:id="xb6l4ta5y5cp8lh233lyxq2yv"/>

1. Незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї або фальсифiкацiя, незаконне видалення чи змiна її маркування, або незаконне виготовлення бойових припасiв, вибухових речовин чи вибухових пристроїв —

караються позбавленням волi на строк вiд трьох до семи рокiв.

<полное_название xml:id="x8awljqawc5e2rcqy8hzup0i7k"/>

2. Тi самi дiї, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб, —

караються позбавленням волi на строк вiд п’яти до десяти рокiв.

<полное_название xml:id="x7hwa5xirlfibf0pyczr9rz4z0"/>

3. Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, вчиненi органiзованою групою, —

караються позбавленням волi на строк вiд восьми до дванадцяти рокiв.

<полное_название xml:id="xbtqld2bmsizcu029r0f0lni63">Стаття 264. Недбале зберiгання вогнепальної зброї або бойових припасiв

Стаття 264. Недбале зберiгання вогнепальної зброї або бойових припасiв

Недбале зберiгання вогнепальної зброї або бойових припасiв, якщо це спричинило загибель людей або iншi тяжкi наслiдки, —

карається обмеженням волi на строк до трьох рокiв або позбавленням волi на той самий строк.

<полное_название xml:id="x2c4iadtj6by3jajdjk2ps5ikv">Стаття 265. Незаконне поводження з радiоактивними матерiалами

Стаття 265. Незаконне поводження з радiоактивними матерiалами

1. Придбання, носiння, зберiгання, використання, передача, видозмiнення, знищення, розпилення або руйнування радiоактивних матерiалiв (джерел iонiзуючого випромiнювання, радiоактивних речовин або ядерних матерiалiв, що перебувають у будь-якому фiзичному станi в установцi або виробi чи в iншому виглядI) без передбаченого законом дозволу —

караються позбавленням волi на строк вiд двох до п’яти рокiв.

2. Тi самi дiї, вчиненi з метою спричинення загибелi людей, шкоди здоров’ю людей, майнової шкоди у великому розмiрi або значного забруднення довкiлля, —

караються позбавленням волi на строк вiд п’яти до восьми рокiв.

3. Дiї, передбаченi частиною першою або другою цiєї статтi, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб, або якщо вони спричинили загибель людей, майнову шкоду у великому розмiрi, значне забруднення довкiлля чи iншi тяжкi наслiдки, —

караються позбавленням волi на строк вiд восьми до п’ятнадцяти рокiв.

4. Особа, яка вчинила злочин, передбачений частиною першою цiєї статтi, звiльняється вiд кримiнальної вiдповiдальностi, якщо вона добровiльно здала органам влади радiоактивнi матерiали (джерела iонiзуючого випромiнювання, радiоактивнi речовини або ядернi матерiали, що перебувають у будь-якому фiзичному станi в установцi або виробi чи в iншому виглядI).

Примiтка.У статтях 265, 2651цього Кодексу майнова шкода вважається заподiяною у великому розмiрi, якщо прямi збитки становлять суму, яка в триста i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xcaxtxjhueegh5xzceq8aodm32">Стаття 265-1. Незаконне виготовлення ядерного вибухового пристрою чи пристрою, що розсiює радiоактивний матерiал або випромiнює радiацiю

Стаття 265-1. Незаконне виготовлення ядерного вибухового пристрою чи пристрою, що розсiює радiоактивний матерiал або випромiнює радiацiю

<полное_название xml:id="xcyt5f9qlmn6lgrhep2co6n5fi"/>

1. Незаконне виготовлення будь-якого ядерного вибухового пристрою чи пристрою, що розсiює радiоактивний матерiал або випромiнює радiацiю i може через свої властивостi спричинити загибель людей, шкоду здоров’ю людей, майнову шкоду у великому розмiрi або значне забруднення довкiлля, —

карається штрафом вiд трьохсот до семисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк вiд двох до п’яти рокiв, або позбавленням волi на той самий строк.

<полное_название xml:id="xdi7y1yen1kozv4ebn1j93vcej"/>

2. Та сама дiя, вчинена з метою спричинення загибелi людей, шкоди здоров’ю людей, майнової шкоди у великому розмiрi або значного забруднення довкiлля, —

карається позбавленням волi на строк вiд п’яти до восьми рокiв.

<полное_название xml:id="x586i1f2oq8ova5opdc5tzgqms"/>

3. Дiї, передбаченi частиною першою або другою цiєї статтi, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб, або якщо вони спричинили загибель людей, майнову шкоду у великому розмiрi, значне забруднення довкiлля чи iншi тяжкi наслiдки, —

караються позбавленням волi на строк вiд восьми до п’ятнадцяти рокiв.

<полное_название xml:id="x79powe8zrloi3ks6a7m1zwboj">Стаття 266. Погроза вчинити викрадання або використати радiоактивнi матерiали

Стаття 266. Погроза вчинити викрадання або використати радiоактивнi матерiали

<полное_название xml:id="xei6nuc6tsdugrxvbkhi4k0dja"/>

1. Погроза вчинити викрадання радiоактивних матерiалiв з метою примусити фiзичну або юридичну особу, мiжнародну органiзацiю або державу вчинити будь-яку дiю або утриматися вiд неї, якщо були пiдстави побоюватися здiйснення цiєї погрози, —

карається позбавленням волi на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="xaoogrscqfwx75ljs2g63icenp"/>

2. Погроза використати радiоактивнi матерiали з метою спричинення загибелi людей або iнших тяжких наслiдкiв, якщо були пiдстави побоюватися здiйснення цiєї погрози, —

карається позбавленням волi на строк до п’яти рокiв.

<полное_название xml:id="xko2mfixufcp478qbtfj2osto">Стаття 267. Порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або радiоактивними матерiалами

Стаття 267. Порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або радiоактивними матерiалами

<полное_название xml:id="x9vayzakjio45rjrvv6qa4jt07"/>

1. Порушення правил зберiгання, використання, облiку, перевезення вибухових речовин чи радiоактивних матерiалiв або iнших правил поводження з ними, а також незаконне пересилання цих речовин чи матерiалiв поштою або вантажем, якщо це порушення створило небезпеку загибелi людей або настання iнших тяжких наслiдкiв, —

караються штрафом вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="xd4qe7fuw6bdlmhsdj2ec48z2m"/>

2. Тi самi дiяння, а також незаконне пересилання поштою або багажем легкозаймистих або їдких речовин, якщо вони спричинили загибель людей або iншi тяжкi наслiдки, —

караються позбавленням волi на строк вiд трьох до дванадцяти рокiв.

<полное_название xml:id="xcz17n7f5a0hs06ookf2wvbtsb">Стаття 267-1. Порушення вимог режиму радiацiйної безпеки

Стаття 267-1. Порушення вимог режиму радiацiйної безпеки

<полное_название xml:id="x9xfj1rg3m2y8e1p2j39l7zr39"/>

1. Перемiщення будь-яким способом за межi зони вiдчуження чи зони безумовного (обов’язкового) вiдселення без надання передбаченого законом дозволу або проведення дозиметричного контролю продуктiв харчування рослинного i тваринного походження, промислової або iншої продукцiї, тварин, риби, рослин або будь-яких iнших об’єктiв —

карається штрафом вiд п’ятдесяти до вiсiмдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк вiд одного до трьох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк.

<полное_название xml:id="xcgv9d6lgciywsl57m1l0tm0et"/>

2. Придбання з метою використання або збуту об’єктiв, визначених у частинi першiй цiєї статтi, якщо факт їх походження iз зони вiдчуження чи зони безумовного (обов’язкового) вiдселення заздалегiдь вiдомий виннiй особi, —

карається штрафом вiд сiмдесяти до вiсiмдесяти п’яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк вiд двох до чотирьох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк.

<полное_название xml:id="x7plkjxuzt8pk2gjht5ck9e2mt"/>

3. Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi з метою збуту, або збут об’єктiв, визначених у частинi першiй цiєї статтi, —

караються штрафом вiд сiмдесяти п’яти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк вiд двох до п’яти рокiв, або позбавленням волi на той самий строк.

<полное_название xml:id="xemurkdxkogg2y7bkp5zaf4xqt"/>

4. Дiї, передбаченi частинами першою, другою або третьою цiєї статтi, вчиненi службовою особою або повторно, а також якщо вони спричинили загибель людей або iншi тяжкi наслiдки, —

караються позбавленням волi на строк вiд трьох до семи рокiв.

<полное_название xml:id="x5kil5nbpeguahufji69odnwra">Стаття 268. Незаконне ввезення на територiю України вiдходiв i вторинної сировини

Стаття 268. Незаконне ввезення на територiю України вiдходiв i вторинної сировини

<полное_название xml:id="x46y6vzexkhxf3g7vr0dx5izij"/>

1. Ввезення на територiю України чи транзит через її територiю вiдходiв або вторинної сировини без належного дозволу —

караються штрафом до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="xd5a7582mxvzdq91rjecq22pd9"/>

2. Ввезення на територiю України чи транзит через її територiю речовин або матерiалiв, що належать до категорiї небезпечних вiдходiв, якi забороняються до ввезення, —

караються штрафом вiд п’ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням волi на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="x7w5ggqp1gmhkactw6go0fu9ri">Стаття 269. Незаконне перевезення на повiтряному суднi вибухових або легкозаймистих речовин

Стаття 269. Незаконне перевезення на повiтряному суднi вибухових або легкозаймистих речовин

<полное_название xml:id="x4h1szo5lx50cqh6ipm6v3p3pl"/>

1. Незаконне перевезення на повiтряному суднi вибухових або легкозаймистих речовин —

карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi до двох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк.

<полное_название xml:id="xd82cso6aeodpdeagcvrxwxg6u"/>

2. Тi самi дiї, що спричинили загибель людей чи iншi тяжкi наслiдки, —

караються позбавленням волi на строк вiд трьох до десяти рокiв.

<полное_название xml:id="x1uvp79i2gnpcci9ell8bx26hl">Стаття 270. Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки

Стаття 270. Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки

<полное_название xml:id="x1hldrbchugt14a9s67r58wtvv"/>

1. Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо воно спричинило виникнення пожежi, якою заподiяно шкоду здоров’ю людей або майнову шкоду у великому розмiрi, —

карається штрафом вiд п’ятдесяти до ста двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="x6f4z9mpp679k6v1vv8oqxua6i"/>

2. Те саме дiяння, якщо воно спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмiрi або iншi тяжкi наслiдки, —

карається позбавленням волi на строк вiд трьох до восьми рокiв.

Примiтка.Майнова шкода вважається заподiяною у великих розмiрах, якщо прямi збитки становлять суму, яка в триста i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян, а в особливо великих розмiрах — якщо прямi збитки становлять суму, яка в тисячу i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x82kytcelfyvwmy72dz0laq5eh">Стаття 270-1. Умисне знищення або пошкодження об’єктiв житлово-комунального господарства

Стаття 270-1. Умисне знищення або пошкодження об’єктiв житлово-комунального господарства

<полное_название xml:id="x8l6rf4y9mh32afvuvrnslleg6"/>

1. Умисне знищення або пошкодження об’єктiв житлово-комунального господарства, якщо це призвело або могло призвести до неможливостi експлуатацiї, порушення нормального функцiонування таких об’єктiв, що спричинило небезпеку для життя чи здоров’я людей або майнову шкоду у великому розмiрi, —

карається штрафом вiд ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк.

<полное_название xml:id="x7xs9dowbevjqufvrru3xka9bn"/>

2. Тi самi дiї, вчиненi повторно або загальнонебезпечним способом, —

караються позбавленням волi на строк вiд трьох до восьми рокiв.

<полное_название xml:id="xa2u2n2sf9abdg7spikfohoexd"/>

3. Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, якщо вони спричинили майнову шкоду в особливо великому розмiрi або загибель людини чи iншi тяжкi наслiдки, —

караються позбавленням волi на строк вiд п’яти до дванадцяти рокiв.

Примiтка.1. Пiд об’єктами житлово-комунального господарства в цiй статтi слiд розумiти житловий фонд, об’єкти благоустрою, теплопостачання, водопостачання та водовiдведення, а також їх мережi чи складовi (кришки люкiв, решiтки на них тощо).

<полное_название xml:id="xvpu4j8r8vsxfg5uh4ghkamok"/>

2. Майнова шкода вважається заподiяною у великих розмiрах, якщо прямi збитки становлять суму, що в триста i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян, а в особливо великих розмiрах — якщо прямi збитки становлять суму, що в тисячу i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xd3ptw8mhl3lk8hyi1udnegy8z">Роздiл X. Злочини проти безпеки виробництва

Роздiл X. Злочини проти безпеки виробництва

<полное_название xml:id="xb57dpo9lspe9pwltcb4sx9n0q">Стаття 271. Порушення вимог законодавства про охорону працi

Стаття 271. Порушення вимог законодавства про охорону працi

<полное_название xml:id="x92r6iwb23rmuvep859tkjjjsh"/>

1. Порушення вимог законодавчих та iнших нормативно-правових актiв про охорону працi службовою особою пiдприємства, установи, органiзацiї або громадянином — суб’єктом пiдприємницької дiяльностi, якщо це порушення заподiяло шкоду здоров’ю потерпiлого, —

карається штрафом вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на той самий строк.

<полное_название xml:id="x5il5knsvym3pgdq3goqe5vwoc"/>

2. Те саме дiяння, якщо воно спричинило загибель людей або iншi тяжкi наслiдки, —

карається виправними роботами на строк до двох рокiв або обмеженням волi на строк до п’яти рокiв, або позбавленням волi на строк до семи рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до двох рокiв або без такого.

<полное_название xml:id="x5qnrs5n6bbkyzizawv90uv9uq">Стаття 272. Порушення правил безпеки пiд час виконання робiт з пiдвищеною небезпекою

Стаття 272. Порушення правил безпеки пiд час виконання робiт з пiдвищеною небезпекою

<полное_название xml:id="xawhlquks8uxsfyb6cah6zzrh9"/>

1. Порушення правил безпеки пiд час виконання робiт з пiдвищеною небезпекою на виробництвi або будь-якому пiдприємствi особою, яка зобов’язана їх дотримувати, якщо це порушення створило загрозу загибелi людей чи настання iнших тяжких наслiдкiв або заподiяло шкоду здоров’ю потерпiлого, —

карається штрафом вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв або без такого.

<полное_название xml:id="x7r9yerkflnytz8vshza8s13bp"/>

2. Те саме дiяння, якщо воно спричинило загибель людей або iншi тяжкi наслiдки, —

карається обмеженням волi на строк до п’яти рокiв або позбавленням волi на строк до восьми рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="x7mcljyix69w45u0x1yozeh15m">Стаття 273. Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних пiдприємствах або у вибухонебезпечних цехах

Стаття 273. Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних пiдприємствах або у вибухонебезпечних цехах

<полное_название xml:id="xbzmi1phrdeqihqxga7k1b9fbg"/>

1. Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних пiдприємствах або у вибухонебезпечних цехах особою, яка зобов’язана їх дотримувати, якщо воно створило загрозу загибелi людей чи настання iнших тяжких наслiдкiв або заподiяло шкоду здоров’ю потерпiлого, —

карається виправними роботами на строк до двох рокiв або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на строк до трьох рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв або без такого.

<полное_название xml:id="x65hxpspvfx9q7f6plg3ag5fk"/>

2. Те саме дiяння, якщо воно спричинило загибель людей або iншi тяжкi наслiдки, —

карається обмеженням волi на строк до п’яти рокiв або позбавленням волi на строк вiд двох до десяти рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="x34def7eio6fdodtzb6754jdna">Стаття 274. Порушення правил ядерної або радiацiйної безпеки

Стаття 274. Порушення правил ядерної або радiацiйної безпеки

<полное_название xml:id="xcy4l0ia1op99l8vgpv4v3b0g4"/>

1. Порушення на виробництвi правил ядерної або радiацiйної безпеки особою, яка зобов’язана їх дотримувати, якщо воно створило загрозу загибелi людей чи настання iнших тяжких наслiдкiв або заподiяло шкоду здоров’ю потерпiлого, —

карається обмеженням волi на строк до чотирьох рокiв або позбавленням волi на той самий строк, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="xbhhoubqmg8wkdxs3qfn2hzd31"/>

2. Те саме дiяння, якщо воно спричинило загибель людей або iншi тяжкi наслiдки, —

карається позбавленням волi на строк вiд трьох до дванадцяти рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="x3a76jm3h1kbrs3dwezsgyxn65">Стаття 275. Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукцiї або безпечної експлуатацiї будiвель i споруд

Стаття 275. Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукцiї або безпечної експлуатацiї будiвель i споруд

<полное_название xml:id="x4w9ihkj59b169cpmyha4akcoa"/>

1. Порушення пiд час розроблення, конструювання, виготовлення чи зберiгання промислової продукцiї правил, що стосуються безпечного її використання, а також порушення пiд час проектування чи будiвництва правил, що стосуються безпечної експлуатацiї будiвель i споруд, особою, яка зобов’язана дотримувати таких правил, якщо це створило загрозу загибелi людей чи настання iнших тяжких наслiдкiв або заподiяло шкоду здоров’ю потерпiлого, —

караються штрафом вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до двох рокiв або без такого.

<полное_название xml:id="xa4ys3ues31edroekfhu7nqo4a"/>

2. Те саме дiяння, якщо воно спричинило загибель людей або iншi тяжкi наслiдки, —

карається виправними роботами на строк до двох рокiв або обмеженням волi на строк до п’яти рокiв, або позбавленням волi на строк вiд двох до п’яти рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="x83f28882ikonlb12s4dsfi245">Роздiл XI. Злочини проти безпеки руху та експлуатацiї транспорту

Роздiл XI. Злочини проти безпеки руху та експлуатацiї транспорту

<полное_название xml:id="x4fwx9weyerv2aebl9w22whbbw">Стаття 276. Порушення правил безпеки руху або експлуатацiї залiзничного, водного чи повiтряного транспорту

Стаття 276. Порушення правил безпеки руху або експлуатацiї залiзничного, водного чи повiтряного транспорту

<полное_название xml:id="x832vbzuq5v8zbl9q8ecuzlbtk"/>

1. Порушення працiвником залiзничного, водного або повiтряного транспорту правил безпеки руху або експлуатацiї транспорту, а також недоброякiсний ремонт транспортних засобiв, колiй, засобiв сигналiзацiї та зв’язку, якщо це створило небезпеку для життя людей або настання iнших тяжких наслiдкiв, —

караються виправними роботами на строк до двох рокiв або обмеженням волi на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="xesuznmnr1smdae6kn9jasd3ru"/>

2. Тi самi дiяння, якщо вони спричинили потерпiлому середньої тяжкостi чи тяжкi тiлеснi ушкодження або заподiяли велику матерiальну шкоду, —

караються позбавленням волi на строк вiд двох до семи рокiв.

<полное_название xml:id="x92lrwrlhuugoqlatwj276aec6"/>

3. Дiяння, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, якщо вони спричинили загибель людей, —

караються позбавленням волi на строк вiд п’яти до десяти рокiв.

<полное_название xml:id="x115a2m1sipob6rr5k48egwxqr">Стаття 276-1. Здiйснення професiйної дiяльностi членом екiпажу або обслуговування повiтряного руху диспетчером управлiння повiтряним рухом (диспетчером служби руху) у станi алкогольного сп’янiння або пiд впливом наркотичних чи психотропних речовин

Стаття 276-1. Здiйснення професiйної дiяльностi членом екiпажу або обслуговування повiтряного руху диспетчером управлiння повiтряним рухом (диспетчером служби руху) у станi алкогольного сп’янiння або пiд впливом наркотичних чи психотропних речовин

Здiйснення професiйної дiяльностi членом екiпажу або обслуговування повiтряного руху диспетчером управлiння повiтряним рухом (диспетчером служби руху) у станi алкогольного сп’янiння або пiд впливом наркотичних чи психотропних речовин —

карається виправними роботами на строк до двох рокiв або позбавленням волi на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="x5ondqjqnwdr6zi29ryquo5t66">Стаття 277. Пошкодження шляхiв сполучення i транспортних засобiв

Стаття 277. Пошкодження шляхiв сполучення i транспортних засобiв

<полное_название xml:id="xd2sc64ks99631x0bav08npg69"/>

1. Умисне руйнування або пошкодження шляхiв сполучення, споруд на них, рухомого складу або суден, засобiв зв’язку чи сигналiзацiї, а також iншi дiї, спрямованi на приведення зазначених предметiв у непридатний для експлуатацiї стан, якщо це спричинило чи могло спричинити аварiю поїзда, судна або порушило нормальну роботу транспорту, або створило небезпеку для життя людей чи настання iнших тяжких наслiдкiв, —

караються штрафом вiд п’ятдесяти до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на той самий строк, або позбавленням волi на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="x1lcx7g0wau773mgug3jxxcm0e"/>

2. Тi самi дiяння, якщо вони спричинили потерпiлому середньої тяжкостi чи тяжкi тiлеснi ушкодження або завдали великої матерiальної шкоди, —

караються позбавленням волi на строк вiд трьох до восьми рокiв.

<полное_название xml:id="x80q1upxo4mtpq28kkyi1fyht7"/>

3. Дiяння, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, якщо вони спричинили загибель людей, —

караються позбавленням волi на строк вiд семи до п’ятнадцяти рокiв.

<полное_название xml:id="xeaa28fsc4913uzvzipwilmi7g">Стаття 278. Угон або захоплення залiзничного рухомого складу, повiтряного, морського чи рiчкового судна

Стаття 278. Угон або захоплення залiзничного рухомого складу, повiтряного, морського чи рiчкового судна

<полное_название xml:id="x9ms0j49g4sh7ndzx7fyakg77f"/>

1. Угон або захоплення залiзничного рухомого складу, повiтряного, морського чи рiчкового судна —

караються позбавленням волi на строк вiд трьох до шести рокiв.

<полное_название xml:id="x8m3q9k2li8wj6xw80wqvum856"/>

2. Тi самi дiї, вчиненi за попередньою змовою групою осiб або поєднанi з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпiлого, —

караються позбавленням волi на строк вiд п’яти до восьми рокiв.

<полное_название xml:id="x841c35wpbndlvhdvegyf6krft"/>

3. Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, вчиненi органiзованою групою або поєднанi з насильством, небезпечним для життя чи здоров’я потерпiлого, або такi, що спричинили загибель людей чи iншi тяжкi наслiдки, —

караються позбавленням волi на строк вiд восьми до п’ятнадцяти рокiв.

<полное_название xml:id="xd8rg2qtszxn9uy69yltibbfze">Стаття 279. Блокування транспортних комунiкацiй, а також захоплення транспортного пiдприємства

Стаття 279. Блокування транспортних комунiкацiй, а також захоплення транспортного пiдприємства

<полное_название xml:id="x3ddmzmms1qealc5wu5ccvvvvb"/>

1. Блокування транспортних комунiкацiй шляхом влаштування перешкод, вiдключення енергопостачання чи iншим способом, яке порушило нормальну роботу транспорту або створювало небезпеку для життя людей, або настання iнших тяжких наслiдкiв, —

карається штрафом вiд п’ятдесяти до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="x2ris157juco9inol3jcpx6sau"/>

2. Захоплення вокзалу, аеродрому, порту, станцiї або iншого транспортного пiдприємства, установи або органiзацiї —

карається позбавленням волi на строк вiд п’яти до восьми рокiв.

<полное_название xml:id="x1vd2io48ml0nm1olq5tzgorkq"/>

3. Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, якщо вони спричинили загибель людей або iншi тяжкi наслiдки, —

караються позбавленням волi на строк вiд восьми до п’ятнадцяти рокiв.

<полное_название xml:id="xery3ismyz5bhid67b4cjzblwj">Стаття 280. Примушування працiвника транспорту до невиконання своїх службових обов’язкiв

Стаття 280. Примушування працiвника транспорту до невиконання своїх службових обов’язкiв

<полное_название xml:id="xb1kjcynm1za81rm8n33lk6pxt"/>

1. Примушування працiвника залiзничного, повiтряного, водного, автомобiльного, мiського електричного чи магiстрального трубопровiдного транспорту до невиконання своїх службових обов’язкiв шляхом погрози вбивством, заподiянням тяжких тiлесних ушкоджень або знищенням майна цього працiвника чи близьких йому осiб, —

карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="xcv1wav9pkc7z4e126tr6i1ofv"/>

2. Тi самi дiї, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб, —

караються обмеженням волi на строк до п’яти рокiв або позбавленням волi на той самий строк.

<полное_название xml:id="x1mioefmr6pq86pi562h6hcwn2"/>

3. Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, вчиненi органiзованою групою або поєднанi з насильством, небезпечним для життя чи здоров’я потерпiлого, або такi, що спричинили загибель людей чи iншi тяжкi наслiдки, —

караються позбавленням волi на строк вiд п’яти до дванадцяти рокiв.

<полное_название xml:id="x1v3gtta11cbjdysnukwav2n34">Стаття 281. Порушення правил повiтряних польотiв

Стаття 281. Порушення правил повiтряних польотiв

<полное_название xml:id="x9qrtfa8l4io095pjgm5584lu8"/>

1. Порушення правил безпеки польотiв повiтряних суден особами, якi не є працiвниками повiтряного транспорту, якщо це створило небезпеку для життя людей або настання iнших тяжких наслiдкiв, —

карається штрафом до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="x3uyy4yxhxyk79nw5cxelyviy3"/>

2. Тi самi дiяння, якщо вони спричинили потерпiлому середньої тяжкостi тiлеснi ушкодження або завдали великої матерiальної шкоди, —

караються позбавленням волi на строк вiд двох до п’яти рокiв.

<полное_название xml:id="xeok2v6hju47gzdy4gv9ogwhv5"/>

3. Дiяння, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, якщо вони спричинили загибель людей або iншi тяжкi наслiдки, —

караються позбавленням волi на строк вiд п’яти до дванадцяти рокiв.

<полное_название xml:id="xcdo424yeyddvro3d356hbetap">Стаття 282. Порушення правил використання повiтряного простору

Стаття 282. Порушення правил використання повiтряного простору

<полное_название xml:id="xcyrmqtr0zy57cadrwgz446ekv"/>

1. Порушення правил пуску ракет, проведення всiх видiв стрiльби, вибухових робiт або вчинення iнших дiй у повiтряному просторi, якщо це створило загрозу безпецi повiтряних польотiв, —

караються штрафом до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на строк до п’яти рокiв.

<полное_название xml:id="x9rt7uykqjvs7d113yalg3zhlm"/>

2. Тi самi дiяння, якщо вони спричинили потерпiлому середньої тяжкостi чи тяжкi тiлеснi ушкодження або завдали великої матерiальної шкоди, —

караються позбавленням волi на строк вiд двох до п’яти рокiв.

<полное_название xml:id="x5cto82hsaq9g1n88ohqpioh2i"/>

3. Дiяння, передбаченi частиною першою або другою цiєї статтi, якщо вони спричинили загибель людей, —

караються позбавленням волi на строк вiд п’яти до дванадцяти рокiв.

<полное_название xml:id="x2mndco1swhss5qxrt9y2iuaat">Стаття 283. Самовiльне без нагальної потреби зупинення поїзда

Стаття 283. Самовiльне без нагальної потреби зупинення поїзда

<полное_название xml:id="xehnhj7771pdjpjupp91j00oaf"/>

1. Самовiльне без нагальної потреби зупинення поїзда стоп-краном чи шляхом роз’єднання повiтряної гальмової магiстралi або iншим способом, якщо це створило загрозу загибелi людей чи настання iнших тяжких наслiдкiв або заподiяло шкоду здоров’ю потерпiлого, —

карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="x72pjm7dma91hqs10qiydv30rv"/>

2. Тi самi дiї, якщо вони спричинили загибель людей або iншi тяжкi наслiдки, —

караються позбавленням волi на строк вiд п’яти до десяти рокiв.

<полное_название xml:id="x2v5krigf45suqe45l5zbjdkke">Стаття 284. Ненадання допомоги судну та особам, що зазнали лиха

Стаття 284. Ненадання допомоги судну та особам, що зазнали лиха

Ненадання допомоги капiтаном судна в разi зiткнення з iншим судном екiпажу та пасажирам останнього, а також зустрiнутим у морi або на iншому водному шляху особам, якi зазнали лиха, якщо вiн мав можливiсть надати таку допомогу без серйозної небезпеки для свого судна, його екiпажу i пасажирiв, —

карається штрафом до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до двох рокiв.

<полное_название xml:id="x5nyva0c9hjulm2hb6exc03kbo">Стаття 285. Неповiдомлення капiтаном назви свого судна при зiткненнi суден

Стаття 285. Неповiдомлення капiтаном назви свого судна при зiткненнi суден

Неповiдомлення капiтаном судна iншому судну, що зiткнулося з ним на морi, назви i порту приписки свого судна, а також мiсця свого вiдправлення та призначення, незважаючи на наявнiсть можливостi подати цi вiдомостi, —

карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, або арештом на строк до шести мiсяцiв.

<полное_название xml:id="xenv7ofdzdxn8cybl4r7r3yrzt">Стаття 286. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатацiї транспорту особами, якi керують транспортними засобами

Стаття 286. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатацiї транспорту особами, якi керують транспортними засобами

<полное_название xml:id="x5at3cya1pcskpx6ykpjgd4ukw"/>

1. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатацiї транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпiлому середньої тяжкостi тiлесне ушкодження, —

карається штрафом вiд двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох рокiв або без такого.

<полное_название xml:id="x42i79lznet10coucbw0t0go8s"/>

2. Тi самi дiяння, якщо вони спричинили смерть потерпiлого або заподiяли тяжке тiлесне ушкодження, —

караються позбавленням волi на строк вiд трьох до восьми рокiв з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох рокiв або без такого.

<полное_название xml:id="xegh2onsq6sgfge8j9h998e4cm"/>

3. Дiяння, передбаченi частиною першою цiєї статтi, якщо вони спричинили загибель кiлькох осiб, —

караються позбавленням волi на строк вiд п’яти до десяти рокiв з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох рокiв.

Примiтка.Пiд транспортними засобами в цiй статтi та статтях 287, 289 i 290 слiд розумiти всi види автомобiлiв, трактори та iншi самохiднi машини, трамваї i тролейбуси, а також мотоцикли та iншi механiчнi транспортнi засоби.

<полное_название xml:id="xarzzcyo4owl9977vxmmijd2hp">Стаття 287. Випуск в експлуатацiю технiчно несправних транспортних засобiв або iнше порушення їх експлуатацiї

Стаття 287. Випуск в експлуатацiю технiчно несправних транспортних засобiв або iнше порушення їх експлуатацiї

Випуск в експлуатацiю завiдомо технiчно несправних транспортних засобiв, допуск до керування транспортним засобом особи, яка перебуває в станi алкогольного, наркотичного чи iншого сп’янiння або пiд впливом лiкарських препаратiв, що знижують її увагу та швидкiсть реакцiї, або не має права на керування транспортним засобом, чи iнше грубе порушення правил експлуатацiї транспорту, що убезпечують дорожнiй рух, вчинене особою, вiдповiдальною за технiчний стан або експлуатацiю транспортних засобiв, якщо це спричинило потерпiлому середньої тяжкостi тiлесне ушкодження, тяжке тiлесне ушкодження або його смерть, —

караються штрафом вiд двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на строк до п’яти рокiв, або позбавленням волi на строк до п’яти рокiв, з позбавленням права обiймати посади, пов’язанi з вiдповiдальнiстю за технiчний стан або експлуатацiю транспортних засобiв, на строк до трьох рокiв або без такого.

<полное_название xml:id="xa5w06393ocl6jcgqy4uwkkz3n">Стаття 288. Порушення правил, норм i стандартiв, що стосуються убезпечення дорожнього руху

Стаття 288. Порушення правил, норм i стандартiв, що стосуються убезпечення дорожнього руху

Порушення правил, норм i стандартiв, що стосуються убезпечення дорожнього руху, вчинене особою, вiдповiдальною за будiвництво, реконструкцiю, ремонт чи утримання автомобiльних дорiг, вулиць, залiзничних переїздiв, iнших дорожнiх споруд, або особою, яка виконує такi роботи, якщо це порушення спричинило потерпiлому середньої тяжкостi тiлесне ушкодження, тяжке тiлесне ушкодження або смерть, —

карається штрафом вiд двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на строк до п’яти рокiв, або позбавленням волi на строк до п’яти рокiв.

<полное_название xml:id="xdnjk2c7utulabvnjbdgpnvlom">Стаття 289. Незаконне заволодiння транспортним засобом

Стаття 289. Незаконне заволодiння транспортним засобом

<полное_название xml:id="x2p23103hvt9b302jda4nbbnxw"/>

1. Незаконне заволодiння транспортним засобом —

карається штрафом вiд однiєї тисячi до однiєї тисячi двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк вiд трьох до п’яти рокiв, або позбавленням волi на той самий строк.

<полное_название xml:id="xd09ha2vk3fvorlrbty68orjif"/>

2. Тi самi дiї, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб, або поєднанi з насильством, що не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпiлого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчиненi з проникненням у примiщення чи iнше сховище, або якщо вони завдали значної матерiальної шкоди, —

караються позбавленням волi на строк вiд п’яти до восьми рокiв з конфiскацiєю майна або без такої.

<полное_название xml:id="x15qfyz3n31fmowbrkg6907ohv"/>

3. Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, вчиненi органiзованою групою або поєднанi з насильством, небезпечним для життя чи здоров’я потерпiлого, або з погрозою застосування такого насильства, або якщо вони завдали великої матерiальної шкоди, —

караються позбавленням волi на строк вiд семи до дванадцяти рокiв з конфiскацiєю майна або без такої.

<полное_название xml:id="x1st9h6r61j4piux0vrg257fs7"/>

4. Звiльняється вiд кримiнальної вiдповiдальностi судом особа, яка вперше вчинила дiї, передбаченi цiєю статтею (за винятком випадкiв незаконного заволодiння транспортним засобом iз застосуванням насильства до потерпiлого чи погрозою застосування такого насильства), але добровiльно заявила про це правоохоронним органам, повернула транспортний засiб власнику i повнiстю вiдшкодувала завданi збитки.

Примiтка.

<полное_название xml:id="xdomv8rnisohpsrihv8rmgwt94"/>

1. Пiд незаконним заволодiнням транспортним засобом у цiй статтi слiд розумiти вчинене умисно, з будь-якою метою протиправне вилучення будь-яким способом транспортного засобу у власника чи користувача всупереч їх волi.

<полное_название xml:id="x1xiocvmrgggebjmetsfdtzqrh"/>

2. Вiдповiдно до частини другої цiєї статтi пiд повторнiстю слiд розумiти вчинення таких дiй особою, яка ранiше вчинила незаконне заволодiння транспортним засобом або злочин, передбачений статтями 185, 186, 187, 189–191, 262, 410 цього Кодексу.

<полное_название xml:id="xddfxlizv7gdwqpllbcwu71x6d"/>

3. Вiдповiдно до частин другої i третьої цiєї статтi матерiальна шкода визнається значною у разi заподiяння реальних збиткiв на суму вiд ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, а великою — у разi заподiяння реальних збиткiв на суму понад двiстi п’ятдесят неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xtcx20h7relboquw0n9msap57">Стаття 290. Знищення, пiдробка або замiна номерiв вузлiв та агрегатiв транспортного засобу

Стаття 290. Знищення, пiдробка або замiна номерiв вузлiв та агрегатiв транспортного засобу

Знищення, пiдробка або замiна iдентифiкацiйного номера, номерiв двигуна, шасi або кузова, або замiна без дозволу вiдповiдних органiв номерної панелi з iдентифiкацiйним номером транспортного засобу —

караються штрафом вiд ста п’ятдесяти до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="xf18as62txxcrz0ryqaxt6qmbp">Стаття 291. Порушення чинних на транспортi правил

Стаття 291. Порушення чинних на транспортi правил

Порушення чинних на транспортi правил, що убезпечують рух, а також правил, норм i стандартiв виготовлення, переобладнання, ремонту транспортних засобiв, якщо це спричинило загибель людей або iншi тяжкi наслiдки, —

карається штрафом вiд двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на строк до п’яти рокiв, або позбавленням волi на строк до п’яти рокiв.

<полное_название xml:id="x5bukun4ubykb4ugkhyrzedwsf">Стаття 292. Пошкодження об’єктiв магiстральних або промислових нафто-, газо-, конденсатопроводiв та нафтопродуктопроводiв

Стаття 292. Пошкодження об’єктiв магiстральних або промислових нафто-, газо-, конденсатопроводiв та нафтопродуктопроводiв

<полное_название xml:id="x8dkcucnzy391cayd9gzkcgi89"/>

1. Пошкодження чи руйнування магiстральних або промислових нафто-, газо-, конденсатопроводiв чи нафтопродуктопроводiв, вiдводiв вiд них, технологiчно пов’язаних з ними об’єктiв, споруд, засобiв облiку, автоматики, телемеханiки, зв’язку, сигналiзацiї, а також незаконне втручання в роботу технологiчного обладнання, якщо цi дiї призвели до порушення нормальної роботи зазначених трубопроводiв або створили небезпеку для життя людей, —

караються штрафом вiд ста до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на строк до п’яти рокiв, або позбавленням волi на той самий строк.

<полное_название xml:id="xe8el6l3qgc0c5650rskzzmysm"/>

2. Тi самi дiї, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб, а також загальнонебезпечним способом, —

караються обмеженням волi на строк до п’яти рокiв або позбавленням волi на строк вiд трьох до восьми рокiв.

<полное_название xml:id="xctt616j70884cmizwaa4rlu30"/>

3. Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, якщо вони спричинили загибель людей, iншi нещаснi випадки з людьми або призвели до аварiї, пожежi, значного забруднення довкiлля чи iнших тяжких наслiдкiв, або вчиненi органiзованою групою, —

караються позбавленням волi на строк вiд п’яти до дванадцяти рокiв.

<полное_название xml:id="xd5dhpoveteeo360c5gcws0gal">Роздiл XII. Злочини проти громадського порядку та моральностi

Роздiл XII. Злочини проти громадського порядку та моральностi

<полное_название xml:id="xet8194cy3sry4bl2n7qm2d3eu">Стаття 293. Групове порушення громадського порядку

Стаття 293. Групове порушення громадського порядку

Органiзацiя групових дiй, що призвели до грубого порушення громадського порядку або суттєвого порушення роботи транспорту, пiдприємства, установи чи органiзацiї, а також активна участь у таких дiях —

караються штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести мiсяцiв.

<полное_название xml:id="x2ic4wwsr8hdbnicpp79wo5plu">Стаття 294. Масовi заворушення

Стаття 294. Масовi заворушення

<полное_название xml:id="x21iu0szxbh1gh9t3gz1qf8ftf"/>

1. Органiзацiя масових заворушень, що супроводжувалися насильством над особою, погромами, пiдпалами, знищенням майна, захопленням будiвель або споруд, насильницьким виселенням громадян, опором представникам влади iз застосуванням зброї або iнших предметiв, якi використовувалися як зброя, а також активна участь у масових заворушеннях —

караються позбавленням волi на строк вiд п’яти до восьми рокiв.

<полное_название xml:id="x1i6w9xfiisw00u5hyu604lwau"/>

2. Тi самi дiї, якщо вони призвели до загибелi людей або до iнших тяжких наслiдкiв, —

караються позбавленням волi на строк вiд восьми до п’ятнадцяти рокiв.

<полное_название xml:id="xypo5rrj2besgn38csi24i2zt">Стаття 295. Заклики до вчинення дiй, що загрожують громадському порядку

Стаття 295. Заклики до вчинення дiй, що загрожують громадському порядку

Публiчнi заклики до погромiв, пiдпалiв, знищення майна, захоплення будiвель чи споруд, насильницького виселення громадян, що загрожують громадському порядку, а також розповсюдження, виготовлення чи зберiгання з метою розповсюдження матерiалiв такого змiсту —

караються штрафом до пєятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="xdnob8ikedr27agza5h0rle25z">Стаття 296. Хулiганство

Стаття 296. Хулiганство

<полное_название xml:id="x4xigs1abk76gy3va7vdho5spl"/>

1. Хулiганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивiв явної неповаги до суспiльства, що супроводжується особливою зухвалiстю чи винятковим цинiзмом, —

карається штрафом вiд п’ятисот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до п’яти рокiв.

<полное_название xml:id="x1u3s1amqypwkvowacaym7urjr"/>

2. Тi самi дiї, вчиненi групою осiб, —

караються обмеженням волi на строк до п’яти рокiв або позбавленням волi на строк до чотирьох рокiв.

<полное_название xml:id="x3y3g404lpw56fi6unnidxbpaz"/>

3. Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, якщо вони були вчиненi особою, ранiше судимою за хулiганство, чи пов’язанi з опором представниковi влади або представниковi громадськостi, який виконує обов’язки з охорони громадського порядку, чи iншим громадянам, якi припиняли хулiганськi дiї, —

караються позбавленням волi на строк вiд двох до п’яти рокiв.

<полное_название xml:id="x7izybg1gxsi4ve3kz4y3nuqc6"/>

4. Дiї, передбаченi частинами першою, другою або третьою цiєї статтi, якщо вони вчиненi iз застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи iншого предмета, спецiально пристосованого або заздалегiдь заготовленого для нанесення тiлесних ушкоджень, —

караються позбавленням волi на строк вiд трьох до семи рокiв.

<полное_название xml:id="x6lztgfe1znq4um35c6p2u983f">Стаття 297. Наруга над могилою, iншим мiсцем поховання або над тiлом померлого

Стаття 297. Наруга над могилою, iншим мiсцем поховання або над тiлом померлого

<полное_название xml:id="x768evqyt1p4eqk0p0nod3xj4u"/>

1. Наруга над могилою, iншим мiсцем поховання, над тiлом (останками, прахом) померлого або над урною з прахом померлого, а також незаконне заволодiння тiлом (останками, прахом) померлого, урною з прахом померлого, предметами, що знаходяться на (в) могилi, в iншому мiсцi поховання, на тiлi (останках, праховI) померлого, —

караються штрафом до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк.

<полное_название xml:id="xeolfvxnpli7bkhuzcdp6jh4ka"/>

2. Осквернення або руйнування братської могили чи могили Невiдомого солдата, пам’ятника, спорудженого в пам’ять тих, хто боровся проти нацизму в роки Другої свiтової вiйни — радянських воїнiв-визволителiв, учасникiв партизанського руху, пiдпiльникiв, жертв нацистських переслiдувань, а також воїнiв-iнтернацiоналiстiв та миротворцiв, —

караються обмеженням волi на строк вiд трьох до п’яти рокiв або позбавленням волi на той самий строк.

<полное_название xml:id="x2nlmw9oeh53gdvwtapja66brl"/>

3. Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб, або з корисливих чи хулiганських мотивiв, або щодо пам’ятника, спорудженого в пам’ять тих, хто боровся проти нацизму в роки Другої свiтової вiйни, жертв нацистських переслiдувань, а також воїнiв-iнтернацiоналiстiв та миротворцiв, або поєднанi iз застосуванням насильства чи погрозою його застосування, —

караються обмеженням волi на строк вiд чотирьох до п’яти рокiв або позбавленням волi вiд чотирьох до семи рокiв.

<полное_название xml:id="x2xnnaoxly5oggnlymciri3hky"/>

4. Дiї, передбаченi частинами першою, другою або третьою цiєї статтi, якщо вони спричинили тяжкi наслiдки, —

караються позбавленням волi на строк вiд семи до дванадцяти рокiв.

<полное_название xml:id="x7190b6ey8l7ud9jo6gvmrv4aa">Стаття 298. Незаконне проведення пошукових робiт на об’єктi археологiчної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об’єктiв культурної спадщини

Стаття 298. Незаконне проведення пошукових робiт на об’єктi археологiчної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об’єктiв культурної спадщини

<полное_название xml:id="x7sf6be95fcnafxwe9fd4b2xnh"/>

1. Незаконне проведення археологiчних розвiдок, розкопок, iнших земляних чи пiдводних робiт на об’єктi археологiчної спадщини —

караються штрафом до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до двох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв або без такого.

<полное_название xml:id="x7w86eu8bqyu64h9izwfyy6msb"/>

2. Умисне незаконне знищення, руйнування або пошкодження об’єктiв культурної спадщини чи їх частин —

караються штрафом до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв або без такого.

<полное_название xml:id="x6edqv0jaqfn618p2a88y66kwp"/>

3. Дiї, передбаченi частиною другою цiєї статтi, вчиненi щодо пам’яток нацiонального значення, —

караються позбавленням волi на строк до п’яти рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв або без такого.

<полное_название xml:id="xe87t43d8l1i8kuc6iejmr2ozu"/>

4. Дiї, передбаченi частинами другою або третьою цiєї статтi, вчиненi з метою пошуку рухомих предметiв, що походять iз об’єктiв археологiчної спадщини, —

караються позбавленням волi на строк вiд двох до п’яти рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв або без такого.

<полное_название xml:id="x7n7jk30mnnis1qpt7dikj0a5d"/>

5. Дiї, передбаченi частинами другою або третьою цiєї статтi, вчиненi службовою особою з використанням службового становища, —

караються позбавленням волi на строк вiд трьох до восьми рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв або без такого.

<полное_название xml:id="xba08saysy6h6l4zxj1h56eer">Стаття 298-1. Знищення, пошкодження або приховування документiв чи унiкальних документiв Нацiонального архiвного фонду

Стаття 298-1. Знищення, пошкодження або приховування документiв чи унiкальних документiв Нацiонального архiвного фонду

<полное_название xml:id="x840790xdr2disow7mbif5wm8m"/>

1. Умисне знищення, пошкодження або приховування документiв Нацiонального архiвного фонду —

карається штрафом вiд п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести мiсяцiв.

<полное_название xml:id="x5vacuo8znyisdtxfrmwj7j5fx"/>

2. Тi самi дiї, вчиненi щодо унiкальних документiв Нацiонального архiвного фонду, —

караються позбавленням волi на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="xevitveehr431fwg4hsfjql88"/>

3. Дiяння, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, вчиненi службовою особою з використанням службового становища, —

караються позбавленням волi на строк вiд трьох до п’яти рокiв.

<полное_название xml:id="x8mymzek38l4uridbx2xhmvtob">Стаття 299. Жорстоке поводження з тваринами

Стаття 299. Жорстоке поводження з тваринами

<полное_название xml:id="xzpztyf7eyqqbkmk0ihg6yisb"/>

1. Знущання над тваринами, що вiдносяться до хребетних, вчинене iз застосуванням жорстоких методiв або з хулiганських мотивiв, а також нацькування зазначених тварин одна на одну, вчинене з хулiганських чи корисливих мотивiв, —

караються штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести мiсяцiв.

<полное_название xml:id="xd6bwbq866e5kejwtfl869gs8y"/>

2. Тi самi дiї, вчиненi у присутностi малолiтнього, —

караються штрафом до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до двох рокiв.

<полное_название xml:id="x46gyijyguwt8y52iwxmeq708d">Стаття 300. Ввезення, виготовлення або розповсюдження творiв, що пропагують культ насильства i жорстокостi, расову, нацiональну чи релiгiйну нетерпимiсть та дискримiнацiю

Стаття 300. Ввезення, виготовлення або розповсюдження творiв, що пропагують культ насильства i жорстокостi, расову, нацiональну чи релiгiйну нетерпимiсть та дискримiнацiю

<полное_название xml:id="x6lnw7k4ln6it3pm2yyl92f0zq"/>

1. Ввезення в Україну творiв, що пропагують культ насильства i жорстокостi, расову, нацiональну чи релiгiйну нетерпимiсть та дискримiнацiю, з метою збуту чи розповсюдження або їх виготовлення, зберiгання, перевезення чи iнше перемiщення з тiєю самою метою або їх збут чи розповсюдження, а також примушування до участi в їх створеннi —

караються штрафом до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="x5dps0bv7yon8r9uc4zurapwfg"/>

2. Тi самi дiї щодо кiно- та вiдеопродукцiї, що пропагують культ насильства i жорстокостi, расову, нацiональну чи релiгiйну нетерпимiсть та дискримiнацiю, а також збут неповнолiтнiм чи розповсюдження серед них творiв, що пропагують культ насильства i жорстокостi, расову, нацiональну чи релiгiйну нетерпимiсть та дискримiнацiю, —

караються штрафом вiд ста до трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до п’яти рокiв.

<полное_название xml:id="x3fk056zd3jx29otmssmaoxfpo"/>

3. Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, якщо вони вчиненi повторно чи за попередньою змовою групою осiб, а також примушування неповнолiтнiх до участi у створеннi творiв, що пропагують культ насильства i жорстокостi, расову, нацiональну чи релiгiйну нетерпимiсть та дискримiнацiю, —

караються позбавленням волi на строк вiд трьох до п’яти рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="x7n35uma528s6p3wdt0r9x6u6e">Стаття 301. Ввезення, виготовлення, збут i розповсюдження порнографiчних предметiв

Стаття 301. Ввезення, виготовлення, збут i розповсюдження порнографiчних предметiв

<полное_название xml:id="x1qchti8n298gh8y8wooas46l3"/>

1. Ввезення в Україну творiв, зображень або iнших предметiв порнографiчного характеру з метою збуту чи розповсюдження або їх виготовлення, зберiгання, перевезення чи iнше перемiщення з тiєю самою метою, або їх збут чи розповсюдження, а також примушування до участi в їх створеннi —

караються штрафом вiд п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="xpq8hxm7j4z9j9fc0g61c3nud"/>

2. Тi самi дiї, вчиненi щодо кiно- та вiдеопродукцiї, комп’ютерних програм порнографiчного характеру, а також збут неповнолiтнiм чи розповсюдження серед них творiв, зображень або iнших предметiв порнографiчного характеру, —

караються штрафом вiд ста до трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до п’яти рокiв, або позбавленням волi на той самий строк.

<полное_название xml:id="x9gydpivmnvbu93aqic0d0ykf3"/>

3. Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб, або з отриманням доходу у великому розмiрi, —

караються позбавленням волi на строк вiд трьох до семи рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="xbw59m2gz7tpiyklews8jtdpfv"/>

4. Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, вчиненi щодо творiв, зображень або iнших предметiв порнографiчного характеру, що мiстять дитячу порнографiю, або примушування неповнолiтнiх до участi у створеннi творiв, зображень або кiно— та вiдеопродукцiї, комп’ютерних програм порнографiчного характеру —

караються позбавленням волi на строк вiд п’яти до десяти рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="x3mx13w19txrkcf6trznvqffvp"/>

5. Дiї, передбаченi частиною четвертою цiєї статтi, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб, або з отриманням доходу у великому розмiрi, —

караються позбавленням волi на строк вiд семи до дванадцяти рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

Примiтка.Отримання доходу у великому розмiрi має мiсце, коли його сума у двiстi i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.

<полное_название xml:id="x6n6hm9pulquacpevnoj9otpo1">Стаття 302. Створення або утримання мiсць розпусти i звiдництво

Стаття 302. Створення або утримання мiсць розпусти i звiдництво

<полное_название xml:id="xn9lbbww4v2p7qmau6n8evz2b"/>

1. Створення або утримання мiсць розпусти, а також звiдництво для розпусти —

караються штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до двох рокiв.

<полное_название xml:id="x8socmkx4l7idu1fedix3dryh5"/>

2. Тi самi дiї, вчиненi з метою наживи або особою, ранiше судимою за цей злочин, або вчиненi органiзованою групою, —

караються обмеженням волi на строк до п’яти рокiв або позбавленням волi на той самий строк.

<полное_название xml:id="xcftl54w2bwvm32z5kmicr10fa"/>

3. Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, вчиненi iз залученням неповнолiтнього, —

караються позбавленням волi на строк вiд двох до семи рокiв.

<полное_название xml:id="x3khl5ntludrb1gqclxl7g5g92">Стаття 303. Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцiєю

Стаття 303. Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцiєю

<полное_название xml:id="x8ox89ln7dl7otkdyjcenxqm35"/>

1. Втягнення особи в заняття проституцiєю або примушування її до зайняття проституцiєю з використанням обману, шантажу чи уразливого стану цiєї особи, або iз застосуванням чи погрозою застосування насильства, або сутенерство —

караються позбавленням волi на строк вiд трьох до п’яти рокiв.

<полное_название xml:id="x5hxx7rmsbu473ci0xaznvq28o"/>

2. Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi щодо кiлькох осiб або повторно, або за попередньою змовою групою осiб, або службовою особою з використанням службового становища, або особою, вiд якої потерпiлий був у матерiальнiй чи iншiй залежностi, —

караються позбавленням волi на строк вiд чотирьох до семи рокiв.

<полное_название xml:id="xe6w2943s9jlcun4rf7w4af60m"/>

3. Дiї, передбаченi частиною першою або другою цiєї статтi, вчиненi щодо неповнолiтнього або органiзованою групою, —

караються позбавленням волi на строк вiд п’яти до десяти рокiв з конфiскацiєю майна або без такої.

<полное_название xml:id="x8soww6o7poj91kg47ld36uw6a"/>

4. Дiї, передбаченi частинами першою, другою або третьою цiєї статтi, вчиненi щодо малолiтнього, або якщо вони спричинили тяжкi наслiдки, —

караються позбавленням волi на строк вiд восьми до п’ятнадцяти рокiв з конфiскацiєю майна або без такої.

Примiтка.1. Пiд сутенерством у цiй статтi слiд розумiти дiї особи по забезпеченню заняття проституцiєю iншою особою.

<полное_название xml:id="xf082pqp2zryocom9k08l6hjp1"/>

2. Вiдповiдальнiсть за втягнення малолiтнього чи неповнолiтнього в заняття проституцiєю чи примушування їх до заняття проституцiєю за цiєю статтею має наставати незалежно вiд того, чи вчиненi такi дiї з використанням обману, шантажу, уразливого стану зазначених осiб або iз застосуванням чи погрозою застосування насильства, використанням службового становища, або особою, вiд якої потерпiлий був у матерiальнiй чи iншiй залежностi.

<полное_название xml:id="xbvlqi6ifd177za1q36jdnjtrs">Стаття 304. Втягнення неповнолiтнiх у злочинну дiяльнiсть

Стаття 304. Втягнення неповнолiтнiх у злочинну дiяльнiсть

<полное_название xml:id="xcbx7kmkybfz5wqlm3a67d64hs"/>

1. Втягнення неповнолiтнiх у злочинну дiяльнiсть, у пияцтво, у заняття жебрацтвом, азартними iграми —

карається позбавленням волi на строк вiд трьох до семи рокiв.

<полное_название xml:id="x76pk1b28w6d26u8gixlsnvdoi"/>

2. Тi самi дiї, вчиненi щодо малолiтньої особи або батьком, матiр’ю, вiтчимом, мачухою, опiкуном чи пiклувальником, або особою, на яку покладено обов’язки щодо виховання потерпiлого чи пiклування про нього, —

караються позбавленням волi на строк вiд чотирьох до десяти рокiв.

<полное_название xml:id="x2ddbu895ruf9pjl2tgm8aw0r6">Роздiл XIII. Злочини у сферi обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв або прекурсорiв та iншi злочини проти здоров’я населення

Роздiл XIII. Злочини у сферi обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв або прекурсорiв та iншi злочини проти здоров’я населення

<полное_название xml:id="x6n7n5i3klun9wju7n7lxf74vb">Стаття 305. Контрабанда наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв чи прекурсорiв або фальсифiкованих лiкарських засобiв

Стаття 305. Контрабанда наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв чи прекурсорiв або фальсифiкованих лiкарських засобiв

<полное_название xml:id="xhlji0dei04f0fu9dldxyvdd0"/>

1. Контрабанда наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв чи прекурсорiв або фальсифiкованих лiкарських засобiв, тобто їх перемiщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням вiд митного контролю, —

карається позбавленням волi на строк вiд п’яти до восьми рокiв.

<полное_название xml:id="x5nv4kluv0e7ipjightfe4gom8"/>

2. Тi самi дiї, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб, а також якщо предметом цих дiй були особливо небезпечнi наркотичнi засоби чи психотропнi речовини або наркотичнi засоби, психотропнi речовини, їх аналоги чи прекурсори або фальсифiкованi лiкарськi засоби у великих розмiрах, —

караються позбавленням волi на строк вiд восьми до десяти рокiв з конфiскацiєю майна.

<полное_название xml:id="xad2r8xhaczkv9kzqq8c6sje9"/>

3. Контрабанда наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв чи прекурсорiв або фальсифiкованих лiкарських засобiв, вчинена органiзованою групою, а також якщо предметом контрабанди були наркотичнi засоби, психотропнi речовини, їх аналоги чи прекурсори або фальсифiкованi лiкарськi засоби в особливо великих розмiрах, —

карається позбавленням волi на строк вiд десяти до дванадцяти рокiв з конфiскацiєю майна.

Примiтка.Поняття великий та особливо великий розмiр наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв або прекурсорiв, а також отруйних чи сильнодiючих речовин або отруйних чи сильнодiючих лiкарських засобiв, або фальсифiкованих лiкарських засобiв, що застосовується в цьому роздiлi, визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров’я, спiльно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв i прекурсорiв, протидiї їх незаконному обiгу.

<полное_название xml:id="x764a95ziywkovfuv5do9t6hlr">Стаття 306. Використання коштiв, здобутих вiд незаконного обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв, прекурсорiв, отруйних чи сильнодiючих речовин або отруйних чи сильнодiючих лiкарських засобiв

Стаття 306. Використання коштiв, здобутих вiд незаконного обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв, прекурсорiв, отруйних чи сильнодiючих речовин або отруйних чи сильнодiючих лiкарських засобiв

<полное_название xml:id="xd6q2ytg6krn8spsgglgt1ovwr"/>

1. Розмiщення коштiв, здобутих вiд незаконного обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв, прекурсорiв, отруйних чи сильнодiючих речовин або отруйних чи сильнодiючих лiкарських засобiв, у банках, на пiдприємствах, в установах, органiзацiях та їх пiдроздiлах або використання таких коштiв для придбання об’єктiв, майна, що пiдлягають приватизацiї, чи обладнання для виробничих чи iнших потреб, або використання таких доходiв (коштiв i майна) з метою продовження незаконного обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв, прекурсорiв, отруйних чи сильнодiючих речовин або отруйних чи сильнодiючих лiкарських засобiв —

караються позбавленням волi на строк вiд семи до дванадцяти рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв з конфiскацiєю майна.

<полное_название xml:id="x909esmiza4o4imb5714qd7fbg"/>

2. Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб, або у великих розмiрах, —

караються позбавленням волi на строк вiд восьми до п’ятнадцяти рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв з конфiскацiєю майна.

Примiтка.Пiд великим розмiром слiд розумiти кошти, сума яких становить двiстi та бiльше неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

<полное_название xml:id="xfsu3mm89y6ohrp5lay2s5o0s">Стаття 307. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберiгання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобiв, психотропних речовин або їх аналогiв

Стаття 307. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберiгання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобiв, психотропних речовин або їх аналогiв

<полное_название xml:id="xne3raeu9x9qqaypvsl1al45g"/>

1. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберiгання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобiв, психотропних речовин або їх аналогiв —

караються позбавленням волi на строк вiд чотирьох до восьми рокiв.

<полное_название xml:id="xenpa8syu4hfhkebwtcoj0n3ru"/>

2. Тi самi дiї, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб, або особою, яка ранiше вчинила один iз злочинiв, передбачених статтями 308–310, 312, 314, 315, 317 цього Кодексу, або iз залученням неповнолiтнього, а також збут наркотичних засобiв, психотропних речовин або їх аналогiв у мiсцях, що призначенi для проведення навчальних, спортивних i культурних заходiв, та в iнших мiсцях масового перебування громадян, або збут чи передача цих речовин у мiсця позбавлення волi, або якщо предметом таких дiй були наркотичнi засоби, психотропнi речовини або їх аналоги у великих розмiрах чи особливо небезпечнi наркотичнi засоби або психотропнi речовини, —

караються позбавленням волi на строк вiд шести до десяти рокiв з конфiскацiєю майна.

<полное_название xml:id="xd1glaxhp1ydwvsel7kj2iujao"/>

3. Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, вчиненi органiзованою групою, а також якщо предметом таких дiй були наркотичнi засоби, психотропнi речовини або їх аналоги в особливо великих розмiрах, або вчиненi iз залученням малолiтнього або щодо малолiтнього, —

караються позбавленням волi на строк вiд дев’яти до дванадцяти рокiв з конфiскацiєю майна.

<полное_название xml:id="x8b4kd2f60yjopphsnipxefawt"/>

4. Особа, яка добровiльно здала наркотичнi засоби, психотропнi речовини або їх аналоги i вказала джерело їх придбання або сприяла розкриттю злочинiв, пов’язаних з їх незаконним обiгом, звiльняється вiд кримiнальної вiдповiдальностi за незаконне їх виробництво, виготовлення, придбання, зберiгання, перевезення, пересилання (частина перша цiєї статтi, частина перша статтi 309 цього Кодексу).

<полное_название xml:id="xcf979femx6h337elbuc5g1j8k">Стаття 308. Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобiв, психотропних речовин або їх аналогiв чи заволодiння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем

Стаття 308. Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобiв, психотропних речовин або їх аналогiв чи заволодiння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем

<полное_название xml:id="x86ki45gi2khknougztn4ign21"/>

1. Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобiв, психотропних речовин або їх аналогiв чи заволодiння ними шляхом шахрайства —

караються позбавленням волi на строк вiд трьох до шести рокiв.

<полное_название xml:id="xa4f0iqxzgvhwm85ya8na0ues9"/>

2. Тi самi дiї, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб, або iз застосуванням насильства, що не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпiлого, або з погрозою застосування такого насильства, або особою, яка ранiше вчинила один iз злочинiв, передбачених статтями 306, 307, 310, 311, 312, 314, 317 цього Кодексу, або у великих розмiрах, а також заволодiння наркотичними засобами, психотропними речовинами або їх аналогами шляхом зловживання службової особи своїм службовим становищем —

караються позбавленням волi на строк вiд п’яти до десяти рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та з конфiскацiєю майна.

<полное_название xml:id="x68egx9q9g5ggrff5zf5x8vvoa"/>

3. Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, якщо вони вчиненi в особливо великих розмiрах, або органiзованою групою, розбiй з метою викрадення наркотичних засобiв, психотропних речовин або їх аналогiв, а також вимагання цих засобiв чи речовин, поєднане з насильством, небезпечним для життя i здоров’я, —

караються позбавленням волi на строк вiд семи до дванадцяти рокiв з конфiскацiєю майна.

<полное_название xml:id="x9kq56y1d48hs4ovs89hfklyml">Стаття 309. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберiгання, перевезення чи пересилання наркотичних засобiв, психотропних речовин або їх аналогiв без мети збуту

Стаття 309. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберiгання, перевезення чи пересилання наркотичних засобiв, психотропних речовин або їх аналогiв без мети збуту

<полное_название xml:id="x9mgk75w6m0hbbz1ot6z877hb0"/>

1. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберiгання, перевезення чи пересилання наркотичних засобiв, психотропних речовин або їх аналогiв без мети збуту —

караються штрафом вiд п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк.

<полное_название xml:id="x163fjc3nehg3o5r68jlkifzzp"/>

2. Тi самi дiї, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб чи особою, яка ранiше вчинила один iз злочинiв, передбачених статтями 307, 308, 310, 317 цього Кодексу, або якщо предметом таких дiй були наркотичнi засоби, психотропнi речовини або їх аналоги у великих розмiрах, —

караються позбавленням волi на строк вiд двох до п’яти рокiв.

<полное_название xml:id="x9bqu8u1dqkdxtuvughvyqoyc7"/>

3. Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, вчиненi iз залученням неповнолiтнього, а також якщо предметом таких дiй були наркотичнi засоби, психотропнi речовини або їх аналоги в особливо великих розмiрах, —

караються позбавленням волi на строк вiд п’яти до восьми рокiв.

<полное_название xml:id="x3xgu23bp07aercnkwz1sdwvce"/>

4. Особа, яка добровiльно звернулася до лiкувального закладу i розпочала лiкування вiд наркоманiї, звiльняється вiд кримiнальної вiдповiдальностi за дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi.

<полное_название xml:id="xbky9w3yhfyz2l9yg5ctgfr8ji">Стаття 310. Посiв або вирощування снотворного маку чи конопель

Стаття 310. Посiв або вирощування снотворного маку чи конопель

<полное_название xml:id="xdwe13rbtgev44od50mzzcbyew"/>

1. Незаконний посiв або незаконне вирощування снотворного маку в кiлькостi вiд ста до п’ятисот рослин чи конопель у кiлькостi вiд десяти до п’ятдесяти рослин —

караються штрафом вiд ста до п’ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="xeam2kpp8a8fgh239x8fb3u1ae"/>

2. Незаконний посiв або незаконне вирощування снотворного маку чи конопель особою, яка була засуджена за цiєю статтею чи яка ранiше вчинила один iз злочинiв, передбачених статтями 307, 309, 311, 317 цього Кодексу, або вчиненi за попередньою змовою групою осiб з метою збуту, а також незаконний посiв або незаконне вирощування снотворного маку в кiлькостi п’ятисот i бiльше рослин чи конопель у кiлькостi п’ятдесят i бiльше рослин —

караються позбавленням волi на строк вiд трьох до семи рокiв.

<полное_название xml:id="x4q3y32m328fawm1hnm2d3yri3">Стаття 311. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберiгання, перевезення чи пересилання прекурсорiв

Стаття 311. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберiгання, перевезення чи пересилання прекурсорiв

<полное_название xml:id="x22vhvzpbr0dui7m6etez2kuxm"/>

1. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберiгання, перевезення чи пересилання прекурсорiв з метою їх використання для виробництва або виготовлення наркотичних засобiв чи психотропних речовин —

караються штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="x69b06nqmx5n4dou4a34m8f55b"/>

2. Тi самi дiї, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб, або у великих розмiрах, або з метою збуту, а також незаконний збут прекурсорiв —

караються позбавленням волi на строк вiд двох до п’яти рокiв.

<полное_название xml:id="x56xoyuzg110uozuq795zbxakp"/>

3. Дiї, передбаченi частиною першою, вчиненi органiзованою групою або в особливо великих розмiрах, —

караються позбавленням волi на строк вiд п’яти до восьми рокiв з конфiскацiєю майна.

<полное_название xml:id="x2h38t9zqcyixmjiqpmi08xbcl"/>

4. Особа, яка добровiльно здала прекурсори, що призначалися для виробництва або виготовлення наркотичних засобiв чи психотропних речовин, i вказала джерело їх придбання або сприяла розкриттю злочинiв, пов’язаних iз незаконним обiгом прекурсорiв, наркотичних засобiв, психотропних речовин або їх аналогiв, звiльняється вiд кримiнальної вiдповiдальностi за незаконнi їх виробництво, виготовлення, придбання, зберiгання, перевезення, пересилання (частина перша цiєї статтI).

<полное_название xml:id="xf18vx5ef9horz5m65xwvao80d">Стаття 312. Викрадення, привласнення, вимагання прекурсорiв або заволодiння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем

Стаття 312. Викрадення, привласнення, вимагання прекурсорiв або заволодiння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем

<полное_название xml:id="xlmjf2mshsq4mbylzemphu5sg"/>

1. Викрадення, привласнення, вимагання прекурсорiв або заволодiння ними шляхом шахрайства з метою подальшого збуту, а також їх збут для виробництва або виготовлення наркотичних засобiв, психотропних речовин або їх аналогiв —

караються штрафом до сiмдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк.

<полное_название xml:id="xewnsod9resrosm3n7zk92cyx4"/>

2. Тi самi дiї, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб, або iз застосуванням насильства, що не є небезпечним для життя або здоров’я, чи з погрозою застосування такого насильства, або у великих розмiрах, а також заволодiння прекурсорами шляхом зловживання службової особи своїм службовим становищем, —

караються позбавленням волi на строк вiд трьох до семи рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="x38wh5yns4sl0zy3ui47eddohv"/>

3. Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, вчиненi органiзованою групою або в особливо великих розмiрах, розбiй з метою викрадення прекурсорiв, а також їх вимагання, поєднане з насильством, небезпечним для життя i здоров’я, —

караються позбавленням волi на строк вiд п’яти до дванадцяти рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та з конфiскацiєю майна.

<полное_название xml:id="x73pa7y5opvw3bnj0853ecihfm">Стаття 313. Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобiв, психотропних речовин або їх аналогiв, чи заволодiння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та iншi незаконнi дiї з таким обладнанням

Стаття 313. Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобiв, психотропних речовин або їх аналогiв, чи заволодiння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та iншi незаконнi дiї з таким обладнанням

<полное_название xml:id="x2gjt7glzsfl8w869l46z1wd97"/>

1. Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобiв, психотропних речовин або їх аналогiв, чи заволодiння ним шляхом шахрайства, а також незаконне виготовлення, придбання, зберiгання, передача чи продаж iншим особам такого обладнання —

караються штрафом вiд п’ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк вiд трьох до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="x4kchbsti5dnfilpqgulwh077y"/>

2. Тi самi дiї, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб або особою, яка ранiше вчинила один iз злочинiв, передбачених статтями 306, 312, 314, 315, 317, 318 цього Кодексу, а також заволодiння обладнанням, призначеним для виготовлення наркотичних засобiв, психотропних речовин або їх аналогiв, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем —

караються позбавленням волi на строк вiд двох до шести рокiв.

<полное_название xml:id="xegfj4u22dcgj86sy8n41anrk8"/>

3. Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, якщо вони вчиненi органiзованою групою або з метою виготовлення особливо небезпечних наркотичних засобiв, психотропних речовин або їх аналогiв, розбiй з метою викрадення обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобiв, психотропних речовин або їх аналогiв, а також його вимагання, поєднане з насильством, небезпечним для життя i здоров’я, —

караються позбавленням волi на строк вiд п’яти до дванадцяти рокiв з конфiскацiєю майна.

<полное_название xml:id="x4aen09ucrsdga56434ft9i5w8">Стаття 314. Незаконне введення в органiзм наркотичних засобiв, психотропних речовин або їх аналогiв

Стаття 314. Незаконне введення в органiзм наркотичних засобiв, психотропних речовин або їх аналогiв

<полное_название xml:id="xavl6wmcg3x3q32ho5y2l5hyje"/>

1. Незаконне введення будь-яким способом наркотичних засобiв, психотропних речовин або їх аналогiв в органiзм iншої особи проти її волi —

карається позбавленням волi на строк вiд двох до п’яти рокiв.

<полное_название xml:id="x9xrog4m2ymlf64xerp9w8ctl5"/>

2. Тi самi дiї, якщо вони призвели до наркотичної залежностi потерпiлого або вчиненi повторно або особою, яка ранiше вчинила один iз злочинiв, передбачених статтями 306–312 та 314–318 цього Кодексу, або вчиненi щодо двох чи бiльше осiб, або якщо вони заподiяли середньої тяжкостi чи тяжке тiлесне ушкодження потерпiлому, —

караються позбавленням волi на строк вiд трьох до десяти рокiв.

<полное_название xml:id="x1hdfetr1wa0iv5w7mydyrl0oh"/>

3. Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, вчиненi щодо неповнолiтнього або особи, яка перебуває в безпорадному станi, чи вагiтної жiнки, або якщо вони були пов’язанi з введенням в органiзм iншої особи особливо небезпечних наркотичних засобiв, психотропних речовин або їх аналогiв, а також якщо внаслiдок таких дiй настала смерть потерпiлого, —

караються позбавленням волi на строк вiд п’яти до дванадцяти рокiв.

<полное_название xml:id="x6e2t0rm0zyay076hqey9r5929">Стаття 315. Схиляння до вживання наркотичних засобiв, психотропних речовин або їх аналогiв

Стаття 315. Схиляння до вживання наркотичних засобiв, психотропних речовин або їх аналогiв

<полное_название xml:id="xbwh2xahk66jmjo7eixjxg3h5w"/>

1. Схиляння певної особи до вживання наркотичних засобiв, психотропних речовин або їх аналогiв —

карається обмеженням волi на строк до п’яти рокiв або позбавленням волi на строк вiд двох до п’яти рокiв.

<полное_название xml:id="xd3q9tywebwqxs1skk0qzgerh"/>

2. Та сама дiя, вчинена повторно або щодо двох чи бiльше осiб, або щодо неповнолiтнього, а також особою, яка ранiше вчинила один iз злочинiв, передбачених статтями 307, 308, 310, 314, 317 цього Кодексу, —

карається позбавленням волi на строк вiд п’яти до дванадцяти рокiв.

<полное_название xml:id="xbsyynx5js50fsh2bkwg1yt33i">Стаття 316. Незаконне публiчне вживання наркотичних засобiв

Стаття 316. Незаконне публiчне вживання наркотичних засобiв

<полное_название xml:id="x3ne9twrv6v5jnp0k1o40etjds"/>

1. Публiчне або вчинене групою осiб незаконне вживання наркотичних засобiв у мiсцях, що призначенi для проведення навчальних, спортивних i культурних заходiв, та в iнших мiсцях масового перебування громадян —

карається обмеженням волi на строк до чотирьох рокiв або позбавленням волi на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="xdzhs2ky6hjp7nv38mjz3u8xw9"/>

2. Тi самi дiї, вчиненi повторно або особою, яка ранiше вчинила один iз злочинiв, передбачених статтями 307, 310, 314, 315, 317, 318 цього Кодексу, —

караються позбавленням волi на строк вiд трьох до п’яти рокiв.

<полное_название xml:id="xbajj4geiq8msse02kcdh7eyuf">Стаття 317. Органiзацiя або утримання мiсць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобiв, психотропних речовин або їх аналогiв

Стаття 317. Органiзацiя або утримання мiсць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобiв, психотропних речовин або їх аналогiв

<полное_название xml:id="xbsj03q5e3941ahv1szn0585d7"/>

1. Органiзацiя або утримання мiсць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобiв, психотропних речовин або їх аналогiв, а також надання примiщення з цiєю метою —

караються позбавленням волi на строк вiд трьох до п’яти рокiв.

<полное_название xml:id="x45qss79gb1zpsvthze05bzshu"/>

2. Тi самi дiї, вчиненi повторно або з корисливих мотивiв, або групою осiб, або iз залученням неповнолiтнього, —

караються позбавленням волi на строк вiд чотирьох до восьми рокiв з конфiскацiєю майна.

<полное_название xml:id="x5qpq3plglo46wingml81i2er3">Стаття 318. Незаконне виготовлення, пiдроблення, використання чи збут пiдроблених документiв на отримання наркотичних засобiв, психотропних речовин або прекурсорiв

Стаття 318. Незаконне виготовлення, пiдроблення, використання чи збут пiдроблених документiв на отримання наркотичних засобiв, психотропних речовин або прекурсорiв

<полное_название xml:id="x3htr90n3tpfjgsn90sn6la6ax"/>

1. Незаконне виготовлення, пiдроблення, використання або збут пiдроблених чи незаконно одержаних документiв, якi дають право на отримання наркотичних засобiв чи психотропних речовин або прекурсорiв, призначених для вироблення або виготовлення цих засобiв чи речовин, —

караються штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="x94efa80ckgz2vyps29u1zosdi"/>

2. Тi самi дiї, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб, або особою, яка ранiше вчинила один iз злочинiв, передбачених статтями 306–317 цього Кодексу, —

караються позбавленням волi на строк вiд двох до п’яти рокiв.

<полное_название xml:id="x2tlro532h1ggnbbf1q7kyjwl2">Стаття 319. Незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобiв або психотропних речовин

Стаття 319. Незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобiв або психотропних речовин

<полное_название xml:id="xlh3o1nayhn9byu6lyd5zjsro"/>

1. Незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобiв або психотропних речовин з корисливих мотивiв чи в iнших особистих iнтересах —

карається штрафом до сiмдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або громадськими роботами на строк вiд ста шiстдесяти до двохсот сорока годин, або арештом на строк вiд трьох до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="xbbiya3lzjap93g8nojdghg81n"/>

2. Та сама дiя, вчинена повторно, —

карається позбавленням волi на строк вiд двох до п’яти рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="x9cspjyqbaa6xjhecln8awfcts">Стаття 320. Порушення встановлених правил обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв або прекурсорiв

Стаття 320. Порушення встановлених правил обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв або прекурсорiв

<полное_название xml:id="x3no7o4q4c95ttd6tf292s1lqg"/>

1. Порушення встановлених правил посiву або вирощування снотворного маку чи конопель, а також порушення правил виробництва, виготовлення, зберiгання, облiку, вiдпуску, розподiлу, торгiвлi, перевезення, пересилання чи використання наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв або прекурсорiв, призначених для виробництва чи виготовлення цих засобiв чи речовин, —

караються штрафом до сiмдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до чотирьох рокiв, або позбавленням волi на строк до трьох рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="x4px6rgcwfk84urvdlt3bs0uxz"/>

2. Тi самi дiї, вчиненi повторно, або якщо вони спричинили нестачу наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв чи прекурсорiв у великих розмiрах, або призвели до викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв чи прекурсорiв або заволодiння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовою особою своїм службовим становищем, —

караються штрафом вiд сiмдесяти до ста двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк вiд трьох до шести мiсяцiв, або позбавленням волi на строк вiд трьох до п’яти рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="x4yql8wcjw11imd46qcnoataz3">Стаття 321. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберiгання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодiючих речовин або отруйних чи сильнодiючих лiкарських засобiв

Стаття 321. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберiгання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодiючих речовин або отруйних чи сильнодiючих лiкарських засобiв

<полное_название xml:id="x6lhe568pgjvfay55t3fhkzx0y"/>

1. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберiгання з метою збуту, збут отруйних або сильнодiючих речовин, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, або отруйних чи сильнодiючих лiкарських засобiв, а також здiйснення таких дiй щодо обладнання, призначеного для виробництва чи виготовлення отруйних або сильнодiючих речовин, або отруйних чи сильнодiючих лiкарських засобiв, вчиненi без спецiального на те дозволу, —

караються штрафом вiд п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк вiд трьох до шести мiсяцiв, або позбавленням волi на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="x2n8beta5dywrhw8ezdwtazo64"/>

2. Порушення встановлених правил виробництва, виготовлення, придбання, зберiгання, вiдпуску, облiку, перевезення, пересилання отруйних чи сильнодiючих речовин, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, або отруйних чи сильнодiючих лiкарських засобiв —

карається штрафом до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк вiд трьох до шести мiсяцiв, або позбавленням волi на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="x35lvtoyhzk30b7y36i76lfay4"/>

3. Дiї, передбаченi частиною першою або другою цiєї статтi, вчиненi повторно, за попередньою змовою групою осiб, або якщо предметом таких дiй були отруйнi чи сильнодiючi речовини, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, або отруйнi чи сильнодiючi лiкарськi засоби у великих розмiрах —

караються позбавленням волi на строк вiд трьох до п’яти рокiв.

<полное_название xml:id="x6eqbzgrka5kqwtun9fqhnegp5"/>

4. Дiї, передбаченi частиною першою або другою цiєї статтi, вчиненi органiзованою групою, або якщо предметом таких дiй були отруйнi чи сильнодiючi речовини, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, або отруйнi чи сильнодiючi лiкарськi засоби в особливо великих розмiрах —

караються позбавленням волi на строк вiд п’яти до десяти рокiв.

<полное_название xml:id="xbxn6zvuc0n78mzupoq647ud9a"/>

5. Особа, яка добровiльно здала отруйнi чи сильнодiючi речовини, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, або отруйнi чи сильнодiючi лiкарськi засоби та вказала джерело їх придбання або сприяла розкриттю злочинiв, пов’язаних з їх незаконним обiгом, звiльняється вiд кримiнальної вiдповiдальностi за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберiгання отруйних чи сильнодiючих речовин, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, або отруйних чи сильнодiючих лiкарських засобiв, а також за вчинення таких дiй без спецiального на те дозволу (частина перша цiєї статтI) щодо обладнання, призначеного для виробництва чи виготовлення отруйних чи сильнодiючих речовин, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, або отруйних чи сильнодiючих лiкарських засобiв.

<полное_название xml:id="x3rx1d44kdrstht3x889o10awy">Стаття 321-1. Фальсифiкацiя лiкарських засобiв або обiг фальсифiкованих лiкарських засобiв

Стаття 321-1. Фальсифiкацiя лiкарських засобiв або обiг фальсифiкованих лiкарських засобiв

<полное_название xml:id="x2l48cms5gx2cvoifcz1m1dg8u"/>

1. Виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберiгання з метою збуту або збут завiдомо фальсифiкованих лiкарських засобiв —

караються позбавленням волi на строк вiд трьох до п’яти рокiв.

<полное_название xml:id="xay7s0bpb45vfoy4sskd6q1ty1"/>

2. Тi самi дiї, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб, або у великих розмiрах, або якщо вони спричинили тривалий розлад здоров’я особи, а так само виробництво фальсифiкованих лiкарських засобiв —

караються позбавленням волi на строк вiд п’яти до восьми рокiв з конфiскацiєю та майна.

<полное_название xml:id="x5epnvotfgctc00qe1bpjq7d3p"/>

3. Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, якщо вони спричинили смерть особи або iншi тяжкi наслiдки, або вчиненi в особливо великих розмiрах, —

караються позбавленням волi на строк вiд восьми до десяти рокiв або довiчним позбавленням волi, з конфiскацiєю майна.

<полное_название xml:id="xc7gc2o1qbk4rpktu59gcg5m6j"/>

4. Особа, яка добровiльно здала фальсифiкованi лiкарськi засоби та вказала джерело їх придбання або сприяла розкриттю злочинiв, пов’язаних з їх обiгом, звiльняється вiд кримiнальної вiдповiдальностi за придбання, перевезення, пересилання чи зберiгання з метою збуту, збут завiдомо фальсифiкованих лiкарських засобiв, їх ввезення на територiю України, вивезення з територiї України, транзит через її територiю (частина перша цiєї статтi, якщо такi дiї не створили загрози для життя чи здоров’я людей).

<полное_название xml:id="xbirlq5rwrftqd2w9079nkqyll">Стаття 321-2. Порушення встановленого порядку доклiнiчного вивчення, клiнiчних випробувань i державної реєстрацiї лiкарських засобiв

Стаття 321-2. Порушення встановленого порядку доклiнiчного вивчення, клiнiчних випробувань i державної реєстрацiї лiкарських засобiв

<полное_название xml:id="xck58x33pswlg1kg553qnwl19z"/>

1. Умисне порушення встановленого порядку доклiнiчного вивчення, клiнiчних випробувань лiкарських засобiв, фальсифiкацiя їх результатiв, а також порушення встановленого порядку державної реєстрацiї лiкарських засобiв —

караються позбавленням волi на строк вiд трьох до п’яти рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк вiд одного до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="x31xpkgbdhv6xme8p1ms1h7dj7"/>

2. Тi самi дiї, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб, —

караються позбавленням волi на строк вiд п’яти до восьми рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк вiд двох до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="x4zol5e3c6qpo9dwo7fh05cls"/>

3. Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, якщо вони спричинили смерть потерпiлого або iншi тяжкi наслiдки, —

караються позбавленням волi на строк вiд восьми до десяти рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк вiд двох до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="xdo5sm7i2syyhodnebpyjnouui">Стаття 322. Незаконна органiзацiя або утримання мiсць для вживання одурманюючих засобiв

Стаття 322. Незаконна органiзацiя або утримання мiсць для вживання одурманюючих засобiв

Незаконна органiзацiя або утримання мiсць для вживання з метою одурманювання лiкарських та iнших засобiв, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, а також надання примiщень з такою метою —

караються штрафом вiд сiмдесяти до ста двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк.

<полное_название xml:id="x1aazuix6gseoj68697o0zra4g">Стаття 323. Спонукання неповнолiтнiх до застосування допiнгу

Стаття 323. Спонукання неповнолiтнiх до застосування допiнгу

<полное_название xml:id="xe5kbdjyiewc8l0shjd0pcdvy3"/>

1. Спонукання неповнолiтнiх до застосування допiнгу —

карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="x918t9f6blw2nxe24vc63m34ug"/>

2. Та сама дiя, вчинена батьком, матiр’ю, вiтчимом, мачухою, опiкуном чи пiклувальником або особою, на яку покладено обов’язки щодо виховання потерпiлого чи пiклування про нього, його тренером, або повторно, або особою, яка ранiше вчинила один iз злочинiв, передбачених статтями 314, 315, 317, 324 цього Кодексу, —

карається обмеженням волi на строк до двох рокiв або позбавленням волi на той самий строк.

<полное_название xml:id="x5a2in39jpddy40d6ozo3r0lwi"/>

3. Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, вчиненi щодо двох чи бiльше осiб, або якщо вони заподiяли шкоду здоров’ю потерпiлого, —

караються обмеженням волi на строк до трьох рокiв або позбавленням волi на той самий строк.

<полное_название xml:id="xdbq6w6cgq7yt6go93wodh8b8v"/>

4. Дiї, передбаченi частинами першою, другою або третьою цiєї статтi, якщо вони заподiяли iстотну шкоду здоров’ю потерпiлого або iншi тяжкi наслiдки, —

караються позбавленням волi на строк вiд трьох до восьми рокiв.

Примiтка.Допiнг — це засоби i методи, якi входять до перелiку заборонених Антидопiнговим кодексом Олiмпiйського руху.

<полное_название xml:id="xdj82kakgokk10kjuuu53f1kh1">Стаття 324. Схиляння неповнолiтнiх до вживання одурманюючих засобiв

Стаття 324. Схиляння неповнолiтнiх до вживання одурманюючих засобiв

Схиляння неповнолiтнiх до вживання одурманюючих засобiв, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, —

карається обмеженням волi на строк до трьох рокiв або позбавленням волi на той самий строк.

<полное_название xml:id="x21xk5acv18634nqd662inseak">Стаття 325. Порушення санiтарних правил i норм щодо запобiгання iнфекцiйним захворюванням та масовим отруєнням

Стаття 325. Порушення санiтарних правил i норм щодо запобiгання iнфекцiйним захворюванням та масовим отруєнням

<полное_название xml:id="x4568cnea9s0jgxx42bmdqppbp"/>

1. Порушення правил та норм, встановлених з метою запобiгання епiдемiчним та iншим iнфекцiйним захворюванням, а також масовим неiнфекцiйним захворюванням (отруєнням) i боротьби з ними, якщо такi дiї спричинили або завiдомо могли спричинити поширення цих захворювань, —

карається штрафом до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="x8l7kk7qvg9l2a39to482qf5j6"/>

2. Тi самi дiяння, якщо вони спричинили загибель людей чи iншi тяжкi наслiдки, —

караються позбавленням волi на строк вiд п’яти до восьми рокiв.

<полное_название xml:id="x3ini6ualo28lerpf4bfbbpyd4">Стаття 326. Порушення правил поводження з мiкробiологiчними або iншими бiологiчними агентами чи токсинами

Стаття 326. Порушення правил поводження з мiкробiологiчними або iншими бiологiчними агентами чи токсинами

<полное_название xml:id="xa01541d42juc4werw3e08k8we"/>

1. Порушення правил зберiгання, використання, облiку, перевезення мiкробiологiчних або iнших бiологiчних агентiв чи токсинiв, iнших правил поводження з ними, якщо воно створило загрозу загибелi людей чи настання iнших тяжких наслiдкiв або заподiяло шкоду здоров’ю потерпiлого, —

караються штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв або без такого.

<полное_название xml:id="x1tk84a7sjvsngrpy3oqi1c7iw"/>

2. Те саме дiяння, якщо воно спричинило загибель людей чи iншi тяжкi наслiдки, —

карається обмеженням волi на строк до п’яти рокiв або позбавленням волi на той самий строк, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="x3r0yl7o60uc8woldoyawmze9v">Стаття 327. Заготiвля, перероблення або збут радiоактивно забруднених продуктiв харчування чи iншої продукцiї

Стаття 327. Заготiвля, перероблення або збут радiоактивно забруднених продуктiв харчування чи iншої продукцiї

<полное_название xml:id="x5r0k0i82wntjhx2nie6hoc7q1"/>

1. Заготiвля, перероблення з метою збуту або збут продуктiв харчування чи iншої продукцiї, радiоактивно забруднених понад допустимi рiвнi, якщо вони створили загрозу загибелi людей чи настання iнших тяжких наслiдкiв або заподiяли шкоду здоров’ю потерпiлого, —

караються штрафом до сiмдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="x29apuuu75c25ni8abnnfxpv59"/>

2. Заготiвля, перероблення з метою збуту або збут продуктiв харчування чи iншої продукцiї, радiоактивно забруднених понад допустимi рiвнi, якщо вони спричинили загибель людей чи iншi тяжкi наслiдки, —

караються позбавленням волi на строк вiд двох до п’яти рокiв.

<полное_название xml:id="x7rnkejanxg2jp4qqa21ioqj1z">Роздiл XIV. Злочини у сферi охорони державної таємницi, недоторканностi державних кордонiв, забезпечення призову та мобiлiзацiї

Роздiл XIV. Злочини у сферi охорони державної таємницi, недоторканностi державних кордонiв, забезпечення призову та мобiлiзацiї

<полное_название xml:id="x346lza6frzd4hq0z2th81m7hn">Стаття 328. Розголошення державної таємницi

Стаття 328. Розголошення державної таємницi

<полное_название xml:id="x36fipb6ndd8gy3jfkitjdlgwn"/>

1. Розголошення вiдомостей, що становлять державну таємницю, особою, якiй цi вiдомостi були довiренi або стали вiдомi у зв’язку з виконанням службових обов’язкiв, за вiдсутностi ознак державної зради або шпигунства —

карається позбавленням волi на строк вiд двох до п’яти рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв або без такого.

<полное_название xml:id="x2enbxtesmiy5qqymody1b77fa"/>

2. Те саме дiяння, якщо воно спричинило тяжкi наслiдки, —

карається позбавленням волi на строк вiд п’яти до восьми рокiв.

<полное_название xml:id="xdki7bs97sr87r50oy500j7a2u">Стаття 329. Втрата документiв, що мiстять державну таємницю

Стаття 329. Втрата документiв, що мiстять державну таємницю

<полное_название xml:id="x2u74kt9fqby7cuc5kfyjghc6q"/>

1. Втрата документiв або iнших матерiальних носiїв секретної iнформацiї, що мiстять державну таємницю, а також предметiв, вiдомостi про якi становлять державну таємницю, особою, якiй вони були довiренi, якщо втрата стала результатом порушення встановленого законом порядку поводження iз зазначеними документами та iншими матерiальними носiями секретної iнформацiї або предметами, —

карається позбавленням волi на строк до трьох рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв або без такого.

<полное_название xml:id="xeksgnbdj7uesvrsoa60jyjznb"/>

2. Те саме дiяння, якщо воно спричинило тяжкi наслiдки, —

карається позбавленням волi на строк вiд двох до п’яти рокiв.

<полное_название xml:id="x83y63zf245g4vjbd1doyi32g1">Стаття 330. Передача або збирання вiдомостей, що становлять службову iнформацiю, зiбрану у процесi оперативно-розшукової, контррозвiдувальної дiяльностi, у сферi оборони країни

Стаття 330. Передача або збирання вiдомостей, що становлять службову iнформацiю, зiбрану у процесi оперативно-розшукової, контррозвiдувальної дiяльностi, у сферi оборони країни

<полное_название xml:id="x3418ycaojujuz3ww7v3p3mukn"/>

1. Передача або збирання з метою передачi iноземним пiдприємствам, установам, органiзацiям або їх представникам вiдомостей, що становлять службову iнформацiю, зiбрану у процесi оперативно-розшукової, контррозвiдувальної дiяльностi, у сферi оборони країни, особою, якiй цi вiдомостi були довiренi або стали вiдомi у зв’язку з виконанням службових обов’язкiв, за вiдсутностi ознак державної зради або шпигунства, —

караються обмеженням волi на строк до трьох рокiв або позбавленням волi на строк вiд двох до п’яти рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв або без такого.

<полное_название xml:id="x3mdt726ct1dzi1sc6py9d6nvp"/>

2. Тi самi дiї, вчиненi з корисливих мотивiв, або такi, що спричинили тяжкi наслiдки для iнтересiв держави, або вчиненi повторно, або за попередньою змовою групою осiб, —

караються позбавленням волi на строк вiд чотирьох до восьми рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="xci4qjtm9gw2pps3kqegyxd1aa">Стаття 331. Виключена

Стаття 331. Виключена

<полное_название xml:id="x1f2ky931vr76rhf629ozl9zex">Стаття 332. Незаконне переправлення осiб через державний кордон України

Стаття 332. Незаконне переправлення осiб через державний кордон України

<полное_название xml:id="x6py9712lk1xro3y388j0r8w3q"/>

1. Незаконне переправлення осiб через державний кордон України, органiзацiя незаконного переправлення осiб через державний кордон України, керiвництво такими дiями або сприяння їх вчиненню порадами, вказiвками, наданням засобiв або усуненням перешкод —

караються позбавленням волi на строк вiд трьох до п’яти рокiв.

<полное_название xml:id="xcoihj547naivlk6wc9zq81yem"/>

2. Тi самi дiї, вчиненi способом, небезпечним для життя чи здоров’я особи, яку незаконно переправляли через державний кордон України, чи вчиненi щодо кiлькох осiб, або повторно, або за попередньою змовою групою осiб, або службовою особою з використанням службового становища, —

караються позбавленням волi на строк вiд п’яти до семи рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="x5vswi5olkab4jmxg83i7og33"/>

3. Дiї, передбаченi частиною першою або другою цiєї статтi, вчиненi органiзованою групою або вчиненi з корисливих мотивiв, —

караються позбавленням волi на строк вiд семи до дев’яти рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв з конфiскацiєю майна.

<полное_название xml:id="x9rx2bphxs86sm9teyrho8hihe">Стаття 332-1. Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територiю України та виїзду з неї

Стаття 332-1. Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територiю України та виїзду з неї

<полное_название xml:id="x2hxqckp13d9lsryih496q3huj"/>

1. Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територiю України та виїзду з неї з метою заподiяння шкоди iнтересам держави —

караються обмеженням волi на строк до трьох рокiв або позбавленням волi на той самий строк.

<полное_название xml:id="x5rk4531q2j29p3rlkli4hjva1"/>

2. Тi самi дiї, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб, або службовою особою з використанням службового становища, —

караються позбавленням волi на строк вiд трьох до п’яти рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="x8jta8ix44iwukhm8xe8e87dg9"/>

3. Дiї, передбаченi частиною першою або другою цiєї статтi, вчиненi органiзованою групою, —

караються позбавленням волi на строк вiд п’яти до восьми рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="x6ii1ki0esxbvgmtdf97jvi66b">Стаття 333. Порушення порядку здiйснення мiжнародних передач товарiв, що пiдлягають державному експортному контролю

Стаття 333. Порушення порядку здiйснення мiжнародних передач товарiв, що пiдлягають державному експортному контролю

<полное_название xml:id="xbbisccze5c0zwfkod4dd518xd"/>

1. Порушення встановленого порядку здiйснення мiжнародних передач товарiв, що пiдлягають державному експортному контролю, —

карається штрафом вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв або без такого.

<полное_название xml:id="x1dt10xrww9u62bmpi3eox3ygg"/>

2. Те саме дiяння, вчинене повторно або органiзованою групою, —

карається обмеженням волi на строк до п’яти рокiв або позбавленням волi на той самий строк, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="x162ds4llyui0nfa4u30xsscdc">Стаття 334. Порушення правил мiжнародних польотiв

Стаття 334. Порушення правил мiжнародних польотiв

Влiт в Україну або вилiт з України без вiдповiдного дозволу, а також недодержання зазначених у дозволi маршрутiв, мiсць посадки, повiтряних трас, коридорiв або ешелонiв —

караються штрафом вiд двохсот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до п’яти рокiв, або позбавленням волi на той самий строк.

<полное_название xml:id="x2tq5u41lje8x8e6rw4xl0fw2s">Стаття 335. Ухилення вiд призову на строкову вiйськову службу, вiйськову службу за призовом осiб офiцерського складу

Стаття 335. Ухилення вiд призову на строкову вiйськову службу, вiйськову службу за призовом осiб офiцерського складу

Ухилення вiд призову на строкову вiйськову службу, вiйськову службу за призовом осiб офiцерського складу —

карається обмеженням волi на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="x6mbk6a44p3is7cp303je3zii3">Стаття 336. Ухилення вiд призову за мобiлiзацiєю

Стаття 336. Ухилення вiд призову за мобiлiзацiєю

Ухилення вiд призову за мобiлiзацiєю —

карається позбавленням волi на строк вiд двох до п’яти рокiв.

<полное_название xml:id="xeh12apzwspho8wyw3tspouzg9">Стаття 336-1. Ухилення вiд проходження служби цивiльного захисту в особливий перiод чи у разi проведення цiльової мобiлiзацiї

Стаття 336-1. Ухилення вiд проходження служби цивiльного захисту в особливий перiод чи у разi проведення цiльової мобiлiзацiї

Ухилення вiд проходження служби цивiльного захисту в особливий перiод (крiм вiдбудовного перiоду) чи у разi проведення цiльової мобiлiзацiї —

карається позбавленням волi на строк вiд двох до п’яти рокiв.

<полное_название xml:id="xcrwb28npoh5bjt6at6eriyj7">Стаття 337. Ухилення вiд вiйськового облiку або спецiальних зборiв

Стаття 337. Ухилення вiд вiйськового облiку або спецiальних зборiв

<полное_название xml:id="x5fkptg8y360fminab4zosc3fu"/>

1. Ухилення вiйськовозобов’язаного вiд вiйськового облiку пiсля попередження, зробленого вiдповiдним вiйськовим комiсарiатом, —

карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, або арештом на строк до шести мiсяцiв.

<полное_название xml:id="x11lbwsf2kgn1yh8gv7ior8gn6"/>

2. Ухилення вiйськовозобов’язаного вiд навчальних (чи перевiрних) або спецiальних зборiв —

карається штрафом до сiмдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести мiсяцiв.

<полное_название xml:id="xd8wy188qyndug3munb1qwqc9w">Роздiл XV. Злочини проти авторитету органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти журналiстiв

Роздiл XV. Злочини проти авторитету органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти журналiстiв

<полное_название xml:id="x3oqotah0s015l1gnrxq4je1zf">Стаття 338. Наруга над державними символами

Стаття 338. Наруга над державними символами

<полное_название xml:id="x9037z7q0y3m2lq7zhghs0oyl3"/>

1. Публiчна наруга над Державним Прапором України, Державним Гербом України або Державним Гiмном України —

карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести мiсяцiв, або позбавленням волi на строк до трьох рокiв.

<полное_название xml:id="x8sg1o8lnwxggihizhced976kj"/>

2. Публiчна наруга над офiцiйно встановленим або пiднятим прапором чи гербом iноземної держави —

карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести мiсяцiв, або позбавленням волi на строк до двох рокiв.

<полное_название xml:id="x72m9a3qipg8vi0dl8xbagxkgy">Стаття 339. Незаконне пiдняття Державного Прапора України на рiчковому або морському суднi

Стаття 339. Незаконне пiдняття Державного Прапора України на рiчковому або морському суднi

Пiдняття Державного Прапора України на рiчковому або морському суднi без права на цей Прапор —

карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести мiсяцiв.

<полное_название xml:id="x1t30ty2cygcpmnirviowzci0e">Стаття 340. Незаконне перешкоджання органiзацiї або проведенню зборiв, мiтингiв, походiв i демонстрацiй

Стаття 340. Незаконне перешкоджання органiзацiї або проведенню зборiв, мiтингiв, походiв i демонстрацiй

Незаконне перешкоджання органiзацiї або проведенню зборiв, мiтингiв, вуличних походiв i демонстрацiй, якщо це дiяння було вчинене службовою особою або iз застосуванням фiзичного насильства, —

карається виправними роботами на строк до двох рокiв або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до п’яти рокiв, або позбавленням волi на той самий строк.

<полное_название xml:id="x5yim1swa9dfsn7jq8df9131ta">Стаття 341. Захоплення державних або громадських будiвель чи споруд

Стаття 341. Захоплення державних або громадських будiвель чи споруд

<полное_название xml:id="xf1t27zv79h4575lk4mf5q6qgt"/>

1. Захоплення будiвель чи споруд, що забезпечують дiяльнiсть органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, об’єднань громадян, з метою незаконного користування ними або перешкоджання нормальнiй роботi пiдприємств, установ, органiзацiй —

карається обмеженням волi на строк до п’яти рокiв або позбавленням волi на той самий строк.

<полное_название xml:id="x24tlrrhpyjh8humzosf9v437e"/>

2. Частину другу виключено.

<полное_название xml:id="xcwn2qiohrih3o46q23wqp64n0">Стаття 342. Опiр представниковi влади, працiвниковi правоохоронного органу, державному виконавцю, приватному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку i державного кордону або вiйськовослужбовцевi, уповноваженiй особi Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб

Стаття 342. Опiр представниковi влади, працiвниковi правоохоронного органу, державному виконавцю, приватному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку i державного кордону або вiйськовослужбовцевi, уповноваженiй особi Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб

<полное_название xml:id="x1ibk65tt6h3uj63goj9ueh4qv"/>

1. Опiр представниковi влади, крiм державного виконавця, п