Сайт не оновлюється, тож текст офіційного документу може бути застарілим. Безплатна база офіційних документів завжди в АКТУАЛЬНОМУ СТАНІ за новою адресою edirshkoly.mcfr.ua

Податковий кодекс України
Додати у Вибране

ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ


Останнi змiни внесено:

<полное_название xml:id="xaizi5i8hz2ajv7zhqntip81qb">Роздiл I. Загальнi положення

Роздiл I. Загальнi положення

<полное_название xml:id="x3ftyvix1kza3k0y3cs39et61r">Стаття 1. Сфера дiї Податкового кодексу України

Стаття 1. Сфера дiї Податкового кодексу України

1.1. Податковий кодекс України регулює вiдносини, що виникають у сферi справляння податкiв i зборiв, зокрема, визначає вичерпний перелiк податкiв та зборiв, що справляються в Українi, та порядок їх адмiнiстрування, платникiв податкiв та зборiв, їх права та обов’язки, компетенцiю контролюючих органiв, повноваження i обов’язки їх посадових осiб пiд час здiйснення податкового контролю, а також вiдповiдальнiсть за порушення податкового законодавства.

Цим Кодексом визначаються функцiї та правовi основи дiяльностi контролюючих органiв, визначених пунктом 41.1 статтi 41 цього Кодексу.

Державна податкова справа — сфера дiяльностi контролюючих органiв, передбачена цим Кодексом та iншими актами законодавства України, спрямована на формування i реалiзацiю державної податкової полiтики в частинi адмiнiстрування податкiв, зборiв, платежiв.

1.2. Правила оподаткування товарiв, що перемiщуються через митний кордон України, визначаються цим Кодексом, крiм правил оподаткування товарiв митом, якi встановлюються та iншими законами з питань митної справи.

1.3. Цей Кодекс не регулює питання погашення податкових зобов’язань або стягнення податкового боргу з осiб, на яких поширюються судовi процедури, визначенi , з банкiв, на якi поширюються норми , та погашення зобов’язань зi сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування, зборiв на обов’язкове державне пенсiйне страхування з окремих видiв господарських операцiй.

1.4. Встановлення i скасування зборiв на обов’язкове державне пенсiйне страхування з окремих видiв господарських операцiй, їх розмiрiв та механiзмiв справляння здiйснюються вiдповiдно до .

<полное_название xml:id="xbhbs71dsd00r3jmpmvcaygebi">Стаття 2. Внесення змiн до Податкового кодексу України

Стаття 2. Внесення змiн до Податкового кодексу України

2.1. Змiна положень цього Кодексу може здiйснюватися виключно шляхом внесення змiн до цього Кодексу.

<полное_название xml:id="x6vrls6sjfg2c24mmnvo65bkxt">Стаття 3. Податкове законодавство України

Стаття 3. Податкове законодавство України

3.1. Податкове законодавство України складається з ; цього Кодексу; та iнших законiв з питань митної справи у частинi регулювання правовiдносин, що виникають у зв’язку з оподаткуванням митом операцiй з перемiщення товарiв через митний кордон України (далi — законами з питань митної справи); чинних мiжнародних договорiв, згода на обов’язковiсть яких надана Верховною Радою України i якими регулюються питання оподаткування; нормативно-правових актiв, прийнятих на пiдставi та на виконання цього Кодексу та законiв з питань митної справи; рiшень Верховної Ради Автономної Республiки Крим, органiв мiсцевого самоврядування з питань мiсцевих податкiв та зборiв, прийнятих за правилами, встановленими цим Кодексом.

3.2. Якщо мiжнародним договором, згода на обов’язковiсть якого надана Верховною Радою України, встановлено iншi правила, нiж тi, що передбаченi цим Кодексом, застосовуються правила мiжнародного договору.

<полное_название xml:id="x3e35tz2b8lh3dltlmr304mamw">Стаття 4. Основнi засади податкового законодавства України

Стаття 4. Основнi засади податкового законодавства України

4.1. Податкове законодавство України ґрунтується на таких принципах:

4.1.1. загальнiсть оподаткування — кожна особа зобов’язана сплачувати встановленi цим Кодексом, законами з питань митної справи податки та збори, платником яких вона є згiдно з положеннями цього Кодексу;

4.1.2. рiвнiсть усiх платникiв перед законом, недопущення будь-яких проявiв податкової дискримiнацiї — забезпечення однакового пiдходу до всiх платникiв податкiв незалежно вiд соцiальної, расової, нацiональної, релiгiйної приналежностi, форми власностi юридичної особи, громадянства фiзичної особи, мiсця походження капiталу;

4.1.3. невiдворотнiсть настання визначеної законом вiдповiдальностi у разi порушення податкового законодавства;

4.1.4. презумпцiя правомiрностi рiшень платника податку в разi, якщо норма закону чи iншого нормативно-правового акта, виданого на пiдставi закону, або якщо норми рiзних законiв чи рiзних нормативно-правових актiв припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов’язкiв платникiв податкiв або контролюючих органiв, внаслiдок чого є можливiсть прийняти рiшення на користь як платника податкiв, так i контролюючого органу;

4.1.5. фiскальна достатнiсть — встановлення податкiв та зборiв з урахуванням необхiдностi досягнення збалансованостi витрат бюджету з його надходженнями;

4.1.6. соцiальна справедливiсть — установлення податкiв та зборiв вiдповiдно до платоспроможностi платникiв податкiв;

4.1.7. економiчнiсть оподаткування — установлення податкiв та зборiв, обсяг надходжень вiд сплати яких до бюджету значно перевищує витрати на їх адмiнiстрування;

4.1.8. нейтральнiсть оподаткування — установлення податкiв та зборiв у спосiб, який не впливає на збiльшення або зменшення конкурентоздатностi платника податкiв;

4.1.9. стабiльнiсть — змiни до будь-яких елементiв податкiв та зборiв не можуть вноситися пiзнiш як за шiсть мiсяцiв до початку нового бюджетного перiоду, в якому будуть дiяти новi правила та ставки. Податки та збори, їх ставки, а також податковi пiльги не можуть змiнюватися протягом бюджетного року;

4.1.10. рiвномiрнiсть та зручнiсть сплати — установлення строкiв сплати податкiв та зборiв, виходячи iз необхiдностi забезпечення своєчасного надходження коштiв до бюджетiв для здiйснення витрат бюджету та зручностi їх сплати платниками;

4.1.11. єдиний пiдхiд до встановлення податкiв та зборiв — визначення на законодавчому рiвнi усiх обов’язкових елементiв податку.

4.2. Загальнодержавнi, мiсцевi податки та збори, справляння яких не передбачено цим Кодексом, сплатi не пiдлягають.

4.3. Податковi перiоди та строки сплати податкiв та зборiв установлюються, виходячи з необхiдностi забезпечення своєчасного надходження коштiв до бюджетiв, з урахуванням зручностi виконання платником податкового обов’язку та зменшення витрат на адмiнiстрування податкiв та зборiв.

4.4. Установлення i скасування податкiв та зборiв, а також пiльг їх платникам здiйснюються вiдповiдно до цього Кодексу Верховною Радою України, а також Верховною Радою Автономної Республiки Крим, сiльськими, селищними, мiськими радами та радами об’єднаних територiальних громад, що створенi згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад у межах їх повноважень, визначених та законами України.

4.5. При встановленнi або розширеннi iснуючих податкових пiльг такi пiльги застосовуються з наступного бюджетного року.

<полное_название xml:id="x6b9p8kajo40a7z1hjh9n9ws5u">Стаття 5. Спiввiдношення податкового законодавства з iншими законодавчими актами

Стаття 5. Спiввiдношення податкового законодавства з iншими законодавчими актами

5.1. Поняття, правила та положення, установленi цим Кодексом та законами з питань митної справи, застосовуються виключно для регулювання вiдносин, передбачених статтею 1 цього Кодексу.

5.2. У разi якщо поняття, термiни, правила та положення iнших актiв суперечать поняттям, термiнам, правилам та положенням цього Кодексу, для регулювання вiдносин оподаткування застосовуються поняття, термiни, правила та положення цього Кодексу.

5.3. Іншi термiни, що застосовуються у цьому Кодексi i не визначаються ним, використовуються у значеннi, встановленому iншими законами.

<полное_название xml:id="xbqxkncxo31kwue6laiay7hplb">Стаття 6. Поняття податку та збору

Стаття 6. Поняття податку та збору

6.1. Податком є обов’язковий, безумовний платiж до вiдповiдного бюджету, що справляється з платникiв податку вiдповiдно до цього Кодексу.

6.2. Збором (платою, внеском) є обов’язковий платiж до вiдповiдного бюджету, що справляється з платникiв зборiв, з умовою отримання ними спецiальної вигоди, у тому числi внаслiдок вчинення на користь таких осiб державними органами, органами мiсцевого самоврядування, iншими уповноваженими органами та особами юридично значимих дiй.

6.3. Сукупнiсть загальнодержавних та мiсцевих податкiв та зборiв, що справляються в установленому цим Кодексом порядку, становить податкову систему України.

<полное_название xml:id="xc335hr5lecquzxya6wz2tyoe9">Стаття 7. Загальнi засади встановлення податкiв i зборiв

Стаття 7. Загальнi засади встановлення податкiв i зборiв

7.1. Пiд час встановлення податку обов’язково визначаються такi елементи:

7.1.1. платники податку;

7.1.2. об’єкт оподаткування;

7.1.3. база оподаткування;

7.1.4. ставка податку;

7.1.5. порядок обчислення податку;

7.1.6. податковий перiод;

7.1.7. строк та порядок сплати податку;

7.1.8. строк та порядок подання звiтностi про обчислення i сплату податку.

7.2. Пiд час встановлення податку можуть передбачатися податковi пiльги та порядок їх застосування.

7.3. Будь-якi питання щодо оподаткування регулюються цим Кодексом i не можуть встановлюватися або змiнюватися iншими законами України, крiм законiв, що мiстять виключно положення щодо внесення змiн до цього Кодексу та/або положення, якi встановлюють вiдповiдальнiсть за порушення норм податкового законодавства.

7.4. Елементи податку, визначенi в пунктi 7.1 цiєї статтi, пiдстави для надання податкових пiльг та порядок їх застосування визначаються виключно цим Кодексом.

<полное_название xml:id="x36nspl7311a3exxx36f1h6u3t">Стаття 8. Види податкiв та зборiв

Стаття 8. Види податкiв та зборiв

8.1. В Українi встановлюються загальнодержавнi та мiсцевi податки та збори.

8.2. До загальнодержавних належать податки та збори, що встановленi цим Кодексом i є обов’язковими до сплати на усiй територiї України, крiм випадкiв, передбачених цим Кодексом.

8.3. До мiсцевих належать податки та збори, що встановленi вiдповiдно до перелiку i в межах граничних розмiрiв ставок, визначених цим Кодексом, рiшеннями сiльських, селищних, мiських рад та рад об’єднаних територiальних громад, що створенi згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад, у межах їх повноважень i є обов’язковими до сплати на територiї вiдповiдних територiальних громад.

<полное_название xml:id="x94vkau4679qhixht2s6jlxd6f">Стаття 9. Загальнодержавнi податки та збори

Стаття 9. Загальнодержавнi податки та збори

9.1. До загальнодержавних податкiв належать:

9.1.1. податок на прибуток пiдприємств;

9.1.2. податок на доходи фiзичних осiб;

9.1.3. податок на додану вартiсть;

9.1.4. акцизний податок;

9.1.5. екологiчний податок;

9.1.6. рентна плата;

9.1.7. мито.

9.2. Вiдносини, пов’язанi з установленням та справлянням мита, регулюються митним законодавством, якщо iнше не передбачено цим Кодексом.

9.3. Зарахування загальнодержавних податкiв та зборiв до державного i мiсцевих бюджетiв здiйснюється вiдповiдно до .

9.4. Установлення загальнодержавних податкiв та зборiв, не передбачених цим Кодексом, забороняється.

<полное_название xml:id="x773r12vxb95mif3l81pt2drk2">Стаття 10. Мiсцевi податки

Стаття 10. Мiсцевi податки

10.1. До мiсцевих податкiв належать:

10.1.1. податок на майно;

10.1.2. єдиний податок.

10.2. До мiсцевих зборiв належать:

10.2.1. збiр за мiсця для паркування транспортних засобiв;

10.2.2. туристичний збiр.

10.2. Мiсцевi ради обов’язково установлюють єдиний податок та податок на майно (в частинi транспортного податку та плати за землю).

10.3. Мiсцевi ради в межах повноважень, визначених цим Кодексом, вирiшують питання вiдповiдно до вимог цього Кодексу щодо встановлення податку на майно (в частинi податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки) та встановлення збору за мiсця для паркування транспортних засобiв, туристичного збору.

10.4. Установлення мiсцевих податкiв та зборiв, не передбачених цим Кодексом, забороняється.

10.5. Зарахування мiсцевих податкiв та зборiв до вiдповiдних мiсцевих бюджетiв здiйснюється вiдповiдно до .

<полное_название xml:id="xdltr5fzooohanlt2nbr2w0v9y">Стаття 11. Спецiальнi податковi режими

Стаття 11. Спецiальнi податковi режими

11.1. Спецiальнi податковi режими встановлюються та застосовуються у випадках i порядку, визначених виключно цим Кодексом.

11.2. Спецiальний податковий режим — система заходiв, що визначає особливий порядок оподаткування окремих категорiй господарюючих суб’єктiв.

11.3. Спецiальний податковий режим може передбачати особливий порядок визначення елементiв податку та збору, звiльнення вiд сплати окремих податкiв та зборiв.

11.4. Не визнаються спецiальними режимами податковi режими, не визначенi такими цим Кодексом.

<полное_название xml:id="x5vs5ka97ubk9a74xhpugc5185">Стаття 12. Повноваження Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республiки Крим, сiльських, селищних та мiських рад щодо податкiв та зборiв

Стаття 12. Повноваження Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республiки Крим, сiльських, селищних, мiських рад та рад об’єднаних територiальних громад, що створенi згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад, щодо податкiв та зборiв

12.1. Верховна Рада України встановлює на територiї України загальнодержавнi податки та збори i визначає:

12.1.1. перелiк загальнодержавних податкiв та зборiв;

12.1.2. перелiк мiсцевих податкiв та зборiв, установлення яких належить до компетенцiї сiльських, селищних, мiських рад та рад об’єднаних територiальних громад, що створенi згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад;

12.1.3. положення, визначенi в пунктах 7.1, 7.2 статтi 7 цього Кодексу щодо загальнодержавних податкiв та зборiв;

12.1.4. положення, визначенi в пунктах 7.1, 7.2 статтi 7 цього Кодексу щодо мiсцевих податкiв та зборiв.

12.2. До повноважень Верховної Ради Автономної Республiки Крим належать:

12.2.1. установлення на територiї Автономної Республiки Крим рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (крiм рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення), рентної плати за користування надрами в цiлях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, у межах їх граничних ставок, визначених цим Кодексом;

12.2.2. змiна розмiру ставок рентної плати, передбаченої пiдпунктом 12.2.1 цього пункту, у межах її граничних ставок, визначених цим Кодексом, у порядку, встановленому цим Кодексом;

12.2.3. визначення розмiру i надання додаткових податкових пiльг у межах сум, що надходять до бюджету Автономної Республiки Крим вiдповiдно до .

12.3. Сiльськi, селищнi, мiськi ради та ради об’єднаних територiальних громад, що створенi згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад, в межах своїх повноважень приймають рiшення про встановлення мiсцевих податкiв та зборiв.

12.3.1. Встановлення мiсцевих податкiв та зборiв здiйснюється у порядку, визначеному цим Кодексом.

12.3.2. При прийняттi рiшення про встановлення мiсцевих податкiв та зборiв обов’язково визначаються об’єкт оподаткування, платник податкiв i зборiв, розмiр ставки, податковий перiод та iншi обов’язковi елементи, визначеннi статтею 7 цього Кодексу з дотриманням критерiїв, встановлених роздiлом XII цього Кодексу для вiдповiдного мiсцевого податку чи збору.

12.3.3. Копiя прийнятого рiшення про встановлення мiсцевих податкiв чи зборiв надсилається у десятиденний строк з дня оприлюднення до контролюючого органу, в якому перебувають на облiку платники вiдповiдних мiсцевих податкiв та зборiв.

12.3.4. Рiшення про встановлення мiсцевих податкiв та зборiв офiцiйно оприлюднюється вiдповiдним органом мiсцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному перiоду, в якому планується застосовування встановлюваних мiсцевих податкiв та зборiв або змiн (плановий перiод). В iншому разi норми вiдповiдних рiшень застосовуються не ранiше початку бюджетного перiоду, що настає за плановим перiодом.

12.3.5. У разi якщо сiльська, селищна, мiська рада або рада об’єднаних територiальних громад, що створена згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад, не прийняла рiшення про встановлення вiдповiдних мiсцевих податкiв i зборiв, що є обов’язковими згiдно з нормами цього Кодексу, такi податки до прийняття рiшення справляються виходячи з норм цього Кодексу iз застосуванням їх мiнiмальних ставок, а плата за землю справляється iз застосуванням ставок, якi дiяли до 31 грудня року, що передує бюджетному перiоду, в якому планується застосування плати за землю;

12.3.6. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує, державну податкову i митну полiтик, затверджує форми податкових декларацiй (розрахункiв) з мiсцевих податкiв та зборiв згiдно з порядком, встановленим цим Кодексом, а у разi потреби надає методичнi рекомендацiї щодо їх заповнення.

12.3.7. Не дозволяється сiльським, селищним, мiським радам та радам об’єднаних територiальних громад, що створенi згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад, встановлювати iндивiдуальнi пiльговi ставки мiсцевих податкiв та зборiв для окремих юридичних осiб та фiзичних осiб — пiдприємцiв i фiзичних осiб або звiльняти їх вiд сплати таких податкiв та зборiв.

12.4. До повноважень сiльських, селищних, мiських рад та рад об’єднаних територiальних громад, що створенi згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад, щодо податкiв та зборiв належать:

12.4.1. встановлення ставок мiсцевих податкiв та зборiв в межах ставок, визначених цим Кодексом;

12.4.2. визначення перелiку податкових агентiв згiдно iз статтею 268 цього Кодексу;

12.4.3. до початку наступного бюджетного перiоду прийняття рiшення про встановлення мiсцевих податкiв та зборiв, змiну розмiру їх ставок, об’єкта оподаткування, порядку справляння чи надання податкових пiльг, яке тягне за собою змiну податкових зобов’язань платникiв податкiв та яке набирає чинностi з початку бюджетного перiоду;

12.4.4. виключено.

12.5. Офiцiйно оприлюднене рiшення про встановлення мiсцевих податкiв та зборiв є нормативно-правовим актом з питань оподаткування мiсцевими податками та зборами, який набирає чинностi з урахуванням строкiв, передбачених пiдпунктом 12.3.4 цiєї статтi.

<полное_название xml:id="xed7k8x1vet0jmes0s0t2x5p8c">Стаття 13. Усунення подвiйного оподаткування

Стаття 13. Усунення подвiйного оподаткування

13.1. Доходи, отриманi резидентом України (крiм фiзичних осiб) з джерел за межами України, враховуються пiд час визначення його об’єкта та/або бази оподаткування у повному обсязi.

13.2. При визначеннi об’єкта та/або бази оподаткування витрати, здiйсненi резидентом України (крiм фiзичних осiб) у зв’язку з отриманням доходiв з джерел походження за межами України, враховуються у порядку i розмiрах, встановлених цим Кодексом.

13.3. Доходи, отриманi фiзичною особою — резидентом з джерел походження за межами України, включаються до складу загального рiчного оподаткованого доходу, крiм доходiв, що не пiдлягають оподаткуванню в Українi вiдповiдно до положень цього Кодексу чи мiжнародного договору, згода на обов’язковiсть якого надана Верховною Радою України.

13.4. Суми податкiв та зборiв, сплаченi за межами України, зараховуються пiд час розрахунку податкiв та зборiв в Українi за правилами, встановленими цим Кодексом.

13.5. Для отримання права на зарахування податкiв та зборiв, сплачених за межами України, платник зобов’язаний отримати вiд державного органу країни, де отримується такий дохiд (прибуток), уповноваженого справляти такий податок, довiдку про суму сплаченого податку та збору, а також про базу та/або об’єкт оподаткування. Зазначена довiдка пiдлягає легалiзацiї у вiдповiднiй країнi, вiдповiднiй закордоннiй дипломатичнiй установi України, якщо iнше не передбачено чинними мiжнародними договорами України.

<полное_название xml:id="xa4hgqmikvojoynnlk4w0l3tbl">Стаття 14. Визначення понять

Стаття 14. Визначення понять

14.1. У цьому Кодексi поняття вживаються в такому значеннi:

14.1.1. аваль — вексельне поручительство, згiдно з яким банк бере на себе вiдповiдальнiсть перед векселедержателем за виконання векселедавцем оплати податкового векселя, яке оформляється шляхом проставляння гарантiйного напису банку на кожному примiрнику податкового векселя;

14.1.1-1. адмiнiстрування податкiв, зборiв, митних платежiв, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування (далi — єдиний внесок) та iнших платежiв вiдповiдно до законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючi органи (далi — податкiв, зборiв, платежiв) — це сукупнiсть рiшень та процедур контролюючих органiв i дiй їх посадових осiб, що визначають iнституцiйну структуру податкових та митних вiдносин, органiзовують iдентифiкацiю, облiк платникiв податкiв i платникiв єдиного внеску та об’єктiв оподаткування, забезпечують сервiсне обслуговування платникiв податкiв, органiзацiю та контроль за сплатою податкiв, зборiв, платежiв вiдповiдно до порядку, встановленого законом;

14.1.2. виключено;

14.1.3. амортизацiя — систематичний розподiл вартостi основних засобiв, iнших необоротних та нематерiальних активiв, що амортизується, протягом строку їх корисного використання (експлуатацiї);

14.1.4. акцизний податок — непрямий податок на споживання окремих видiв товарiв (продукцiї), визначених цим Кодексом як пiдакцизнi, що включається до цiни таких товарiв (продукцiї);

14.1.5. алкогольнi напої — продукти, одержанi шляхом спиртового бродiння цукровмiсних матерiалiв або виготовленi на основi харчових спиртiв з вмiстом спирту етилового понад 0,5 вiдсотка об’ємних одиниць, якi зазначенi у товарних позицiях 2203, 2204, 2205, 2206, 2208 згiдно з УКТ ЗЕД, а також з вмiстом спирту етилового 8,5 вiдсотка об’ємних одиниць та бiльше, якi зазначенi у товарних позицiях 2103 90 30 00, 2106 90 згiдно з УКТ ЗЕД;

14.1.6. акцизний склад — спецiально обладнанi примiщення на обмеженiй територiї (далi — примiщення), розташованi на митнiй територiї України, де пiд контролем постiйних представникiв контролюючого органу розпорядник акцизного складу провадить свою господарську дiяльнiсть шляхом вироблення, оброблення (перероблення), змiшування, розливу, пакування, фасування, зберiгання, одержання чи видачi спирту етилового, горiлки та лiкеро-горiлчаних виробiв, а також примiщення, розташованi на митнiй територiї України, де розпорядник акцизного складу провадить свою господарську дiяльнiсть шляхом вироблення, оброблення (перероблення), змiшування, навантаження-розвантаження, зберiгання пального (крiм скрапленого газу природного, бензолу, метанолу), за винятком примiщень для навантаження-розвантаження, зберiгання пального виключно для потреб власного споживання пального розпорядником акцизного складу.

Примiщення вiдокремлених пiдроздiлiв розпорядника акцизного складу, якi використовуються ним виключно для пакування, фасування, зберiгання, одержання чи видачi маркованих марками акцизного податку горiлки та лiкеро-горiлчаних виробiв, вiдвантажених з акцизного складу, а також для здiйснення оптової та/або роздрiбної торгiвлi вiдповiдно до отриманої розпорядником акцизного складу лiцензiї, не є акцизним складом;

14.1.7. оскарження рiшень контролюючих органiв — оскарження платником податку податкового повiдомлення — рiшення про визначення сум грошового зобов’язання платника податкiв або будь-якого рiшення контролюючого органу в порядку i строки, якi встановленi цим Кодексом за процедурами адмiнiстративного оскарження, або в судовому порядку;

14.1.8. аукцiон (публiчнi торги) — публiчний спосiб продажу активiв з метою отримання максимальної виручки вiд продажу активiв у визначений час i в установленому мiсцi;

14.1.9. залишкова вартiсть основних засобiв, iнших необоротних та нематерiальних активiв для цiлей роздiлу III — сума залишкової вартостi таких засобiв та активiв, яка визначається як рiзниця мiж первiсною вартiстю i сумою розрахованої амортизацiї вiдповiдно до положень роздiлу III цього Кодексу;

14.1.10. бартерна (товарообмiнна) операцiя — господарська операцiя, яка передбачає проведення розрахункiв за товари (роботи, послуги) у негрошовiй формi в рамках одного договору;

14.1.11. безнадiйна заборгованiсть — заборгованiсть, що вiдповiдає однiй з таких ознак:

а) заборгованiсть за зобов’язаннями, щодо яких минув строк позовної давностi;

б) прострочена заборгованiсть померлої фiзичної особи, за вiдсутностi у неї спадкового майна, на яке може бути звернено стягнення;

в) прострочена заборгованiсть осiб, якi у судовому порядку визнанi безвiсно вiдсутнiми, оголошенi померлими;

г) заборгованiсть фiзичних осiб, прощена кредитором, за винятком заборгованостi осiб, пов’язаних з таким кредитором, та осiб, якi перебувають (перебували) з таким кредитором у трудових вiдносинах;

ґ) прострочена понад 180 днiв заборгованiсть особи, розмiр сукупних вимог кредитора за якою не перевищує мiнiмально встановленого законодавством розмiру безспiрних вимог кредитора для порушення провадження у справi про банкрутство, а для фiзичних осiб — заборгованiсть, яка не перевищує 50 вiдсоткiв однiєї мiнiмальної заробiтної плати (у розрахунку на рiк), встановленої на 1 сiчня звiтного податкового року (у разi вiдсутностi законодавчо затвердженої процедури банкрутства фiзичних осiб);

д) актив у виглядi корпоративних прав або не боргових цiнних паперiв, емiтента яких визнано банкрутом або припинено як юридичну особу у зв’язку з його лiквiдацiєю;

е) сума залишкового призового фонду лотереї станом на 31 грудня кожного року;

є) прострочена заборгованiсть фiзичної або юридичної особи, не погашена внаслiдок недостатностi майна зазначеної особи, за умови, що дiї щодо примусового стягнення майна боржника не призвели до повного погашення заборгованостi;

ж) заборгованiсть, стягнення якої стало неможливим у зв’язку з дiєю обставин непереборної сили, стихiйного лиха (форс-мажорних обставин), пiдтверджених у порядку, передбаченому законодавством;

з) заборгованiсть суб’єктiв господарювання, визнаних банкрутами у встановленому законом порядку або припинених як юридичнi особи у зв’язку з їх лiквiдацiєю;

14.1.12. базова ставка фрахту — сума фрахту, включаючи витрати з навантаження, розвантаження, перевантаження та складування (схову) товарiв, збiльшена на суму витрат за рейс судна або iншого транспортного засобу, сплачуваних (вiдшкодовуваних) фрахтувальником згiдно з укладеним договором фрахтування;

14.1.13. безоплатно наданi товари, роботи, послуги:

а) товари, що надаються згiдно з договорами дарування, iншими договорами, за якими не передбачається грошова або iнша компенсацiя вартостi таких товарiв чи їх повернення, або без укладення таких договорiв;

б) роботи (послуги), що виконуються (надаються) без висування вимоги щодо компенсацiї їх вартостi;

в) товари, переданi юридичнiй чи фiзичнiй особi на вiдповiдальне зберiгання i використанi нею;

14.1.14. бiоетанол — спирт етиловий зневоджений, який виготовлений з бiомаси для використання як бiопаливо та належить до товарної позицiї 2207 згiдно з УКТ ЗЕД;

14.1.15. будiвлi — земельнi полiпшення, що складаються з несучих та огороджувальних або сполучених (несуче-огороджувальних) конструкцiй, якi утворюють наземнi або пiдземнi примiщення, призначенi для проживання або перебування людей, розмiщення майна, тварин, рослин, збереження iнших матерiальних цiнностей, провадження економiчної дiяльностi;

14.1.16. виробнича дотацiя з бюджету — фiнансова допомога з боку держави, що надається суб’єкту господарювання на безповоротнiй основi з метою змiцнення його фiнансово-економiчного становища та/або для забезпечення виробництва товарiв, виконання робiт, надання послуг;

14.1.17. бюджетна установа — у значеннi, наведеному у ;

14.1.18. бюджетне вiдшкодування — вiдшкодування вiд’ємного значення податку на додану вартiсть на пiдставi пiдтвердження правомiрностi сум бюджетного вiдшкодування податку на додану вартiсть за результатами перевiрки платника, у тому числi автоматичне бюджетне вiдшкодування у порядку та за критерiями, визначеними у роздiлi V цього Кодексу;

14.1.19. виключено;

14.1.20. виключено;

14.1.21. виключено;

14.1.21-1. Ввезення товарiв на митну територiю України, вивезення товарiв за межi митної територiї України — сукупнiсть дiй, пов’язаних iз перемiщенням товарiв через митний кордон України у будь-який спосiб у вiдповiдному напрямку, вiдповiдно до ;

14.1.22. векселедавець для цiлей роздiлу VI цього Кодексу — суб’єкт господарювання — виробник, який одержує:

з акцизного складу спирт етиловий для виробництва алкогольних напоїв, визначених статтею 225, а також для виробництва окремих видiв продукцiї, визначених пунктом 229.1 статтi 229 роздiлу VI цього Кодексу;

з нафтопереробного пiдприємства або ввозить на митну територiю України нафтопродукти для їх використання як сировини для виробництва продукцiї, визначеної пунктами 229.2–229.5 статтi 229 роздiлу VI цього Кодексу;

14.1.23. векселедержатель для цiлей роздiлу VI — контролюючий орган за мiсцем реєстрацiї векселедавця;

14.1.24. великий платник податкiв — юридична особа, у якої обсяг доходу вiд усiх видiв дiяльностi за останнi чотири послiдовнi податковi (звiтнI) квартали перевищує п’ятсот мiльйонiв гривень або загальна сума сплачених до Державного бюджету України податкiв за платежами, контроль за справлянням яких покладено на контролюючi органи, за такий самий перiод перевищує дванадцять мiльйонiв гривень;

14.1.25. виключено;

14.1.26. виноробна продукцiя — вина винограднi натуральнi, вина натуральнi крiпленi, шампанськi, iгристi, газованi, вермути, брендi, сусло виноградне та iншi виноматерiали, коньяки, iншi алкогольнi напої з винограду, плодiв та ягiд;

14.1.27. виключено;

14.1.28. вироблена продукцiя — загальний обсяг продукцiї, видобутої вiдповiдно до угоди про розподiл продукцiї i доставленої в пункт вимiру;

14.1.28-1. виробництво пiдакцизних товарiв (продукцiї) — технологiчний процес, в тому числi змiшування, здiйснення якого внаслiдок змiни форми, властивостей або складу сировини, напiвфабрикатiв або готової продукцiї призводить до отримання пiдакцизних товарiв (продукцiї, у тому числi сировини), надання таким товарам iнших властивостей, що призводить або не призводить до збiльшення обсягiв таких товарiв;

14.1.29. вiдновлювальнi джерела енергiї — джерела вiтрової, сонячної, геотермальної енергiї, енергiї хвиль та припливiв, гiдроенергiї, енергiї бiомаси, газу з органiчних вiдходiв, газу каналiзацiйно-очисних станцiй, бiогазiв;

14.1.30. вiдокремленi пiдроздiли — у значеннi, визначеному та . Для роздiлу IV цього Кодексу — у визначеннi ;

14.1.31. вiдчуження майна — будь-якi дiї платника податкiв, унаслiдок вчинення яких такий платник податкiв у порядку, передбаченому законом, втрачає право власностi на майно, що належить такому платнику податкiв, або право користування, зокрема, природними ресурсами, що у визначеному законодавством порядку наданi йому в користування;

14.1.32. вiдповiдальне зберiгання — господарська операцiя, що здiйснюється платником податкiв i передбачає передачу згiдно з договорами схову матерiальних цiнностей на зберiгання iншiй фiзичнiй чи юридичнiй особi без права використання у господарському оборотi такої особи з подальшим поверненням таких матерiальних цiнностей платнику податкiв без змiни якiсних або кiлькiсних характеристик;

14.1.33. виключено;

14.1.34. власники земельних дiлянок — юридичнi та фiзичнi особи (резиденти i нерезиденти), якi вiдповiдно до закону набули права власностi на землю в Українi, а також територiальнi громади та держава щодо земель комунальної та державної власностi вiдповiдно;

14.1.35. вуглеводнева сировина — нафта, природний газ (у тому числi нафтовий (попутний) газ, газ (метан) вугiльних родовищ, газ сланцевих товщ, газ центрально-басейнового типу, газ колекторiв щiльних порiд), газовий конденсат, що є товарною продукцiєю;

14.1.36. господарська дiяльнiсть — дiяльнiсть особи, що пов’язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалiзацiєю товарiв, виконанням робiт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу i проводиться такою особою самостiйно та/або через свої вiдокремленi пiдроздiли, а також через будь-яку iншу особу, що дiє на користь першої особи, зокрема за договорами комiсiї, доручення та агентськими договорами;

14.1.37. господарська дiяльнiсть гiрничодобувного пiдприємства з видобування корисних копалин для цiлей роздiлу IX цього Кодексу — дiяльнiсть гiрничодобувного пiдприємства, яка охоплює процеси добування та первинної переробки корисних копалин;

14.1.37-1. виключено;

14.1.38. грошове зобов’язання в мiжнародних правовiдносинах — зобов’язання платника податкiв сплатити до бюджету iноземної держави вiдповiдну суму коштiв у порядку та строки, визначенi законодавством такої iноземної держави;

14.1.39. грошове зобов’язання платника податкiв — сума коштiв, яку платник податкiв повинен сплатити до вiдповiдного бюджету як податкове зобов’язання та/або штрафну (фiнансову) санкцiю, що справляється з платника податкiв у зв’язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та iншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючi органи, а також санкцiї за порушення законодавства у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi;

14.1.40. гудвiл (вартiсть дiлової репутацiї) — нематерiальний актив, вартiсть якого визначається як рiзниця мiж ринковою цiною та балансовою вартiстю активiв пiдприємства як цiлiсного майнового комплексу, що виникає в результатi використання кращих управлiнських якостей, домiнуючої позицiї на ринку товарiв, послуг, нових технологiй тощо. Вартiсть гудвiлу не пiдлягає амортизацiї i не враховується пiд час визначення витрат платника податку, щодо активiв якого виник такий гудвiл;

14.1.41. давальницька сировина — сировина, матерiали, напiвфабрикати, комплектуючi вироби, енергоносiї, що є власнiстю одного суб’єкта господарювання (замовника) i передаються iншому суб’єкту господарювання (виробнику) для виробництва готової продукцiї, з подальшим переданням або поверненням такої продукцiї або її частини їх власниковi або за його дорученням iншiй особi.

Абзац другий виключено;

14.1.42. данi державного земельного кадастру — сукупнiсть вiдомостей i документiв про мiсце розташування та правовий режим земельних дiлянок, їх оцiнку, класифiкацiю земель, кiлькiсну та якiсну характеристики, розподiл серед власникiв землi та землекористувачiв, пiдготовлених вiдповiдно до закону;

14.1.43. дебiтор — особа, у якої внаслiдок минулих подiй утворилася заборгованiсть перед iншою особою у формi певної суми коштiв, їх еквiваленту або iнших активiв;

14.1.44. депозит (вклад) — кошти, якi надаються фiзичними чи юридичними особами в управлiння резиденту, визначеному фiнансовою органiзацiєю згiдно iз законодавством України, або нерезиденту на строк або на вимогу та пiд процент на умовах видачi на першу вимогу або повернення зi спливом встановленого договором строку. Залучення депозитiв може здiйснюватися у формi випуску (емiсiї) ощадних (депозитних) сертифiкатiв. Правила здiйснення депозитних операцiй встановлюються: для банкiвських депозитiв — Нацiональним банком України вiдповiдно до законодавства; для депозитiв (внескiв) до iнших фiнансових установ — державним органом, визначеним законом;

14.1.45. дериватив — стандартний документ, що засвiдчує право та/або зобов’язання придбати чи продати у майбутньому цiннi папери, матерiальнi або нематерiальнi активи, а також кошти на визначених ним умовах. Стандартна (типова) форма деривативiв i порядок їх випуску та обiгу встановлюються законодавством.

До деривативiв належать:

14.1.45.1. своп — цивiльно-правова угода про здiйснення обмiну потоками платежiв (готiвкових або безготiвкових) чи iншими активами, розрахованими на пiдставi цiни (котирування) базового активу в межах суми, визначеної договором на конкретну дату платежiв (дату проведення розрахункiв) протягом дiї контракту;

14.1.45.2. опцiон — цивiльно-правовий договiр, згiдно з яким одна сторона контракту одержує право на придбання (продаж) базового активу, а iнша сторона бере на себе безумовне зобов’язання продати (придбати) базовий актив у майбутньому протягом строку дiї опцiону чи на встановлену дату (дату виконання) за визначеною пiд час укладання такого контракту цiною базового активу. За умовами опцiону покупець виплачує продавцю премiю опцiону;

14.1.45.3. форвардний контракт — цивiльно-правовий договiр, за яким продавець зобов’язується у майбутньому в установлений строк передати базовий актив у власнiсть покупця на визначених умовах, а покупець зобов’язується прийняти в установлений строк базовий актив i сплатити за нього цiну, визначену таким договором.

Усi умови форварду визначаються сторонами контракту пiд час його укладення.

Укладення форвардiв та їх обiг здiйснюються поза органiзатором торгiвлi стандартизованими строковими контрактами;

14.1.45.4. ф’ючерсний контракт (ф’ючерс) — стандартизований строковий контракт, за яким продавець зобов’язується у майбутньому в установлений строк (дата виконання зобов’язань за ф’ючерсним контрактом) передати базовий актив у власнiсть покупця на визначених специфiкацiєю умовах, а покупець зобов’язується прийняти базовий актив i сплатити за нього цiну, визначену сторонами контракту на дату його укладення.

Ф’ючерсний контракт виконується вiдповiдно до його специфiкацiї шляхом постачання базового активу та його оплати коштами або проведення мiж сторонами контракту грошових розрахункiв без постачання базового активу.

Виконання зобов’язань за ф’ючерсом забезпечується шляхом створення вiдповiдних умов органiзатором торгiвлi стандартизованими строковими контрактами;

14.1.46. дiяльнiсть у сферi розваг — господарська дiяльнiсть юридичних осiб та фiзичних осiб — пiдприємцiв, що полягає у проведеннi лотерей, а також розважальних iгор, участь в яких не передбачає одержання її учасниками грошових або майнових призiв (виграшiв), зокрема бiльярд, кегельбан, боулiнг, настiльнi iгри, дитячi вiдеоiгри тощо;

14.1.47. додатковi блага — кошти, матерiальнi чи нематерiальнi цiнностi, послуги, iншi види доходу, що виплачуються (надаються) платнику податку податковим агентом, якщо такий дохiд не є заробiтною платою та не пов’язаний з виконанням обов’язкiв трудового найму або не є винагородою за цивiльно-правовими договорами (угодами), укладеними з таким платником податку (крiм випадкiв, прямо передбачених нормами роздiлу IV цього Кодексу);

14.1.48. заробiтна плата для цiлей роздiлу IV цього Кодексу — основна та додаткова заробiтна плата, iншi заохочувальнi та компенсацiйнi виплати, якi виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку з вiдносинами трудового найму згiдно iз законом;

14.1.49. дивiденди — платiж, що здiйснюється юридичною особою — емiтентом корпоративних прав, iнвестицiйних сертифiкатiв чи iнших цiнних паперiв на користь власника таких корпоративних прав, iнвестицiйних сертифiкатiв та iнших цiнних паперiв, що засвiдчують право власностi iнвестора на частку (пай) у майнi (активах) емiтента, у зв’язку з розподiлом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського облiку;

До дивiдендiв прирiвнюється також платiж, що здiйснюється державним унiтарним, комерцiйним, казенним чи комунальним пiдприємством на користь вiдповiдно держави або органу мiсцевого самоврядування у зв’язку з розподiлом частини прибутку такого пiдприємства, платiж, який виплачується власнику сертифiката фонду операцiй з нерухомiстю в результатi розподiлу доходу фонду операцiй з нерухомiстю. При цьому позитивне або вiд’ємне значення об’єкта оподаткування, розраховане згiдно з роздiлом III цього Кодексу, не впливає на порядок нарахування дивiдендiв;

14.1.50. добавки на основi бiоетанолу — бiокомпоненти моторного палива, отриманi шляхом синтезу iз застосуванням бiоетанолу або змiшуванням бiоетанолу з органiчними сполуками та паливом, одержаними з вуглеводневої сировини, в яких вмiст бiоетанолу вiдповiдає вимогам нормативних документiв та якi належать до бiопалива;

14.1.51. добування корисних копалин — сукупнiсть технологiчних операцiй з вилучення, у тому числi з покладiв дна водойм, та перемiщення, у тому числi тимчасове зберiгання, на поверхню частини надр (гiрничих порiд, рудної сировини тощо), що вмiщує кориснi копалини;

14.1.52. договiр довгострокового страхування життя — договiр страхування життя строком на п’ять i бiльше рокiв, який передбачає страхову виплату одноразово або у виглядi ануїтету, якщо застрахована особа дожила до закiнчення термiну дiї договору страхування чи подiї, передбаченої у договорi страхування, або досягла вiку, визначеного договором. Такий договiр не може передбачати часткових виплат протягом перших п’яти рокiв його дiї, крiм тих, що здiйснюються у разi настання страхових випадкiв, пов’язаних iз смертю чи хворобою застрахованої особи або нещасним випадком, що призвело до встановлення застрахованiй особi iнвалiдностi I або II групи чи встановлення iнвалiдностi особi, яка не досягла вiсiмнадцятирiчного вiку. При цьому платник податку — роботодавець не може бути вигодонабувачем за такими договорами страхування життя;

14.1.52-1. договiр добровiльного медичного страхування — договiр страхування, який передбачає страхову виплату, що здiйснюється закладам охорони здоров’я у разi настання страхового випадку, пов’язаного iз хворобою застрахованої особи або нещасним випадком. Такий договiр має також передбачати мiнiмальний строк його дiї один рiк та повернення страхових платежiв виключно страхувальнику при достроковому розiрваннi договору;

14.1.52-2. договiр страхування додаткової пенсiї — це договiр страхування, який передбачає обов’язок страховика щодо здiйснення страхової виплати (виплат) та/або виплат у виглядi ануїтету в разi досягнення застрахованою особою пенсiйного вiку, визначеного за заявою застрахованої особи у договорi страхування вiдповiдно до законодавства з урахуванням того, що такий пенсiйний вiк не може бути меншим бiльше нiж на 10 рокiв вiд пенсiйного вiку, який надає право на пенсiю за загальнообов’язковим державним пенсiйним страхуванням. Дострокове припинення договору до досягнення застрахованою особою зазначеного в договорi пенсiйного вiку неможливе, крiм випадкiв: наявностi медично пiдтвердженого критичного стану здоров’я (онкозахворювання, iнсульт тощо) або встановлення застрахованiй особi iнвалiдностi I або II групи; виїзду страхувальника та/або застрахованої особи на постiйне проживання за межi України; смертi застрахованої особи. Вигодонабувачем за таким договором може бути лише застрахована особа або спадкоємцi вiдповiдно до законодавства. Особливостi змiни страховика за договором страхування додаткової пенсiї встановлюються вiдповiдно до закону;

14.1.53. документ iноземної держави, за яким здiйснюється стягнення суми податкового боргу в мiжнародних правовiдносинах — рiшення компетентного органу iноземної держави про нарахування податкового боргу до бюджету такої держави, що на запит зазначеного компетентного органу вiдповiдно до мiжнародного договору України пiдлягає виконанню на територiї України;

14.1.54. дохiд з джерелом їх походження з України — будь-який дохiд, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числi вiд будь-яких видiв їх дiяльностi на територiї України (включаючи виплату (нарахування) винагороди iноземними роботодавцями), її континентальному шельфi, у виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi, у тому числi, але не виключно, доходи у виглядi:

а) процентiв, дивiдендiв, роялтi та будь-яких iнших пасивних (iнвестицiйних) доходiв, сплачених резидентами України;

б) доходiв вiд надання резидентам або нерезидентам в оренду (користування) майна, розташованого в Українi, включаючи рухомий склад транспорту, приписаного до розташованих в Українi портiв;

в) доходiв вiд продажу рухомого та нерухомого майна, доходiв вiд вiдчуження корпоративних прав, цiнних паперiв, у тому числi акцiй українських емiтентiв;

г) доходiв, отриманих у виглядi внескiв та премiй на страхування i перестрахування ризикiв на територiї України;

ґ) доходiв страховикiв — резидентiв вiд страхування ризикiв страхувальникiв — резидентiв за межами України;

д) iнших доходiв вiд дiяльностi, у тому числi пов’язаних з повною або частковою переуступкою прав та обов’язкiв за угодами про розподiл продукцiї на митнiй територiї України або на територiях, що перебувають пiд контролем контролюючих органiв (у зонах митного контролю, на спецiалiзованих лiцензiйних митних складах тощо);

е) спадщини, подарункiв, виграшiв, призiв;

є) заробiтної плати, iнших виплат та винагород, виплачених вiдповiдно до умов трудового та цивiльно-правового договору;

ж) доходiв вiд зайняття пiдприємницькою та незалежною професiйною дiяльнiстю;

14.1.55. дохiд, отриманий з джерел за межами України, — будь-який дохiд, отриманий резидентами, у тому числi вiд будь-яких видiв їх дiяльностi за межами митної територiї України, включаючи проценти, дивiденди, роялтi та будь-якi iншi види пасивних доходiв, спадщину, подарунки, виграшi, призи, доходи вiд виконання робiт (надання послуг) за цивiльно-правовими та трудовими договорами, вiд надання резидентам в оренду (користування) майна, розташованого за межами України, включаючи рухомий склад транспорту, приписаного до розташованих за межами України портiв, доходи вiд продажу майна, розташованого за межами України, дохiд вiд вiдчуження iнвестицiйних активiв, у тому числi корпоративних прав, цiнних паперiв тощо; iншi доходи вiд будь-яких видiв дiяльностi за межами митної територiї України або територiй, непiдконтрольних контролюючим органам;

14.1.56. виключено;

14.1.57. екологiчний податок — загальнодержавний обов’язковий платiж, що справляється з фактичних обсягiв викидiв у атмосферне повiтря, скидiв у воднi об’єкти забруднюючих речовин, розмiщення вiдходiв, фактичного обсягу радiоактивних вiдходiв, що тимчасово зберiгаються їх виробниками, фактичного обсягу утворених радiоактивних вiдходiв та з фактичного обсягу радiоактивних вiдходiв, накопичених до 1 квiтня 2009 року;

14.1.58. емiсiйний дохiд — сума перевищення надходжень, отриманих емiтентом вiд емiсiї (випуску) власних акцiй (iнших корпоративних прав) та iнвестицiйних сертифiкатiв, над номiнальною вартiстю таких акцiй (iнших корпоративних прав) та iнвестицiйних сертифiкатiв (пiд час їх первинного розмiщення), або над цiною зворотного викупу пiд час наступних розмiщень iнвестицiйних сертифiкатiв та акцiй iнвестицiйних фондiв;

14.1.59. житлово-комунальнi пiдприємства — суб’єкти господарювання, якi безпосередньо виробляють, створюють та/або надають житлово-комунальнi послуги (застосовується до роздiлу IX цього Кодексу);

14.1.60. Єдиний реєстр податкових накладних — реєстр вiдомостей щодо податкових накладних та розрахункiв коригування, який ведеться центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує, державну податкову i митну полiтику, в електронному виглядi згiдно з наданими платниками податку на додану вартiсть електронними документами;

14.1.60-1. Єдиний реєстр акцизних накладних — реєстр вiдомостей щодо акцизних накладних, який ведеться центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику, в електронному виглядi згiдно з наданими платниками акцизного податку електронними документами;

14.1.61. заходи нетарифного регулювання:

1 — лiцензування i квотування зовнiшньоекономiчних операцiй;

2 — застосування спецiальних заходiв щодо iмпорту товарiв в Україну;

3 — процедура реєстрацiї зовнiшньоекономiчних контрактiв;

4 — процедура видачi лiцензiй на право iмпорту, експорту — спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв;

5 — дозвiльна система служби експортного контролю;

6 — сертифiкацiя товарiв, що ввозяться в Україну;

7 — дозвiльна система органiв державної влади, що здiйснюють санiтарно-епiдемiологiчний, ветеринарний, фiтосанiтарний, екологiчний та iншi види контролю;

8 — реєстрацiя лiкарських засобiв, виробiв медичного призначення, iмунобiологiчних препаратiв, харчових добавок;

9 — застосування державного пробiрного контролю;

14.1.62. виключено;

14.1.63. виключено;

14.1.64. виключено;

14.1.65. виключено;

14.1.66. виключено;

14.1.67. виключено;

14.1.68. виключено;

14.1.69. виключено;

14.1.70. виключено;

14.1.71. звичайна цiна — цiна товарiв (робiт, послуг), визначена сторонами договору, якщо iнше не встановлено цим Кодексом. Якщо не доведено зворотне, вважається, що така звичайна цiна вiдповiдає рiвню ринкових цiн. Це визначення не поширюється на операцiї, що визнаються контрольованими вiдповiдно до статтi 39 цього Кодексу.

У разi якщо цiни (нацiнки) на товари (роботи, послуги) пiдлягають державному регулюванню згiдно iз законодавством, звичайною вважається цiна, встановлена вiдповiдно до правил такого регулювання. Це положення не поширюється на випадки, коли встановлюється мiнiмальна цiна продажу або iндикативна цiна. У такому разi звичайною цiною вважається цiна, визначена сторонами договору, але не нижче за мiнiмальну або iндикативну цiну.

Якщо пiд час здiйснення операцiї обов’язковим є проведення оцiнки, вартiсть об’єкта оцiнки є пiдставою для визначення звичайної цiни для цiлей оподаткування.

Пiд час проведення аукцiону (публiчних торгiв) звичайною вважається цiна, яка склалася за результатами такого аукцiону (публiчних торгiв), обов’язковiсть проведення якого передбачено законом.

Якщо постачання товарiв (робiт, послуг) здiйснюється на пiдставi форвардного або ф’ючерсного контракту, звичайною цiною є цiна, яка вiдповiдає форварднiй або ф’ючерснiй цiнi на дату укладення такого контракту.

Якщо продаж (вiдчуження) товарiв, у тому числi майна, переданого у заставу позичальником з метою забезпечення вимог кредитора, здiйснюється у примусовому порядку згiдно iз законодавством, звичайною цiною є цiна, сформована пiд час такого продажу;

14.1.72. земельний податок — обов’язковий платiж, що справляється з власникiв земельних дiлянок та земельних часток (паїв), а також постiйних землекористувачiв (далi — податок для цiлей роздiлу XII цього Кодексу);

14.1.73. землекористувачi — юридичнi та фiзичнi особи (резиденти i нерезиденти), яким вiдповiдно до закону наданi у користування земельнi дiлянки державної та комунальної власностi, у тому числi на умовах оренди;

14.1.74. земельна дiлянка — частина земної поверхнi з установленими межами, певним мiсцем розташування, цiльовим (господарським) призначенням та з визначеними щодо неї правами;

14.1.75. земельне полiпшення — результати будь-яких заходiв, що призводять до змiни якiсних характеристик земельної дiлянки та її вартостi. До земельних полiпшень належать матерiальнi об’єкти, розташованi у межах земельної дiлянки, перемiщення яких є неможливим без їх знецiнення та змiни призначення, а також результати господарської дiяльностi або проведення певного виду робiт (змiна рельєфу, полiпшення ґрунтiв, розмiщення посiвiв, багаторiчних насаджень, iнженерної iнфраструктури тощо);

14.1.76. землi сiльськогосподарського призначення — землi, наданi для виробництва сiльськогосподарської продукцiї, здiйснення сiльськогосподарської науково-дослiдної та навчальної дiяльностi, розмiщення вiдповiдної виробничої iнфраструктури, у тому числi iнфраструктури оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї, або призначенi для цих цiлей;

14.1.77. землi сiльськогосподарського призначення для цiлей глави 1 роздiлу XIV цього Кодексу — землi, наданi для виробництва сiльськогосподарської продукцiї;

14.1.78. землi житлової та громадської забудови — земельнi дiлянки в межах населених пунктiв, якi використовуються для розмiщення житлової забудови, громадських будiвель i споруд, iнших об’єктiв загального користування;

14.1.78-1. землi залiзничного транспорту — до земель залiзничного транспорту належать землi смуг вiдведення залiзниць пiд залiзничним полотном та його облаштуванням, станцiями з усiма будiвлями i спорудами енергетичного, локомотивного, вагонного, колiйного, вантажного i пасажирського господарства, сигналiзацiї та зв’язку, водопостачання, каналiзацiї; пiд захисними та укрiплювальними насадженнями, службовими, культурно-побутовими будiвлями та iншими спорудами, необхiдними для забезпечення роботи залiзничного транспорту;

14.1.79. значнi запаси корисних копалин — запаси корисних копалин, розмiр яких перевищує незначнi запаси корисних копалин;

14.1.80. iдентичнi товари (роботи, послуги) — товари (роботи, послуги), що мають однаковi характернi для них основнi ознаки.

При цьому пiд iдентичними розумiються товари, що мають однаковi ознаки з оцiнюваними товарами, у тому числi такi, як:

фiзичнi характеристики;

якiсть та репутацiя на ринку;

країна виробництва (походження);

виробник;

14.1.81. iнвестицiї — господарськi операцiї, якi передбачають придбання основних засобiв, нематерiальних активiв, корпоративних прав та/або цiнних паперiв в обмiн на кошти або майно. Інвестицiї подiляються на:

а) капiтальнi iнвестицiї — господарськi операцiї, що передбачають придбання будинкiв, споруд, iнших об’єктiв нерухомої власностi, iнших основних засобiв i нематерiальних активiв, що пiдлягають амортизацiї вiдповiдно до норм цього Кодексу;

б) фiнансовi iнвестицiї — господарськi операцiї, що передбачають придбання корпоративних прав, цiнних паперiв, деривативiв та/або iнших фiнансових iнструментiв. Фiнансовi iнвестицiї подiляються на:

прямi iнвестицiї — господарськi операцiї, що передбачають внесення коштiв або майна в обмiн на корпоративнi права, емiтованi юридичною особою при їх розмiщеннi такою особою;

портфельнi iнвестицiї — господарськi операцiї, що передбачають купiвлю цiнних паперiв, деривативiв та iнших фiнансових активiв за кошти на фондовому ринку або бiржовому товарному ринку;

в) реiнвестицiї — господарськi операцiї, що передбачають здiйснення капiтальних або фiнансових iнвестицiй за рахунок прибутку, отриманого вiд iнвестицiйних операцiй;

14.1.82. iнвестицiйна складова — кошти, передбаченi в тарифi на виробництво, передачу та постачання електричної енергiї, виробництво, транспортування та постачання теплової енергiї, а також транспортування, зберiгання та постачання природного газу лiцензiата як частина прибутку, що залишається в розпорядженнi суб’єкта господарювання для цiльового фiнансування видаткiв, пов’язаних iз вiдновленням, реконструкцiєю, модернiзацiєю основних засобiв (у тому числi заходiв з пiдвищення безпеки та дотримання екологiчних норм) та будiвництвом нових об’єктiв пiдприємств паливно-енергетичного комплексу, перелiк яких встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України;

14.1.83. термiн «iнвестор» для цiлей оподаткування вiдповiдно до роздiлу XVIII цього Кодексу вживається у значеннi, наведеному в .

При укладаннi багатосторонньої угоди iнвесторами визначається оператор угоди, на якого покладаються функцiї, передбаченi , у тому числi ведення облiку i сплати податкових зобов’язань у порядку, визначеному угодою.

У разi створення iнвестором — нерезидентом для виконання угоди постiйного представництва на територiї України представництво для цiлей оподаткування розглядається як iнвестор (оператор).

У статтях цього Кодексу, якими регулюється оподаткування при виконаннi угоди про розподiл продукцiї, пiд термiном «iнвестор (оператор)» розумiється «iнвестор» при виконаннi угоди про розподiл продукцiї за участю одного iнвестора та «iнвестор та/або оператор» — при виконаннi багатосторонньої угоди про розподiл продукцiї за участю кiлькох iнвесторiв залежно вiд умов такої багатосторонньої угоди.

14.1.84. iншi термiни для цiлей роздiлу III використовуються у значеннях, визначених , нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку i мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, введеними в дiю вiдповiдно до законодавства;

14.1.85. iнжинiринг — надання послуг (виконання робiт) iз складення технiчних завдань, проектних пропозицiй, проведення наукових дослiджень i технiко-економiчних обстежень, виконання iнженерно-розвiдувальних робiт з будiвництва об’єктiв, розроблення технiчної документацiї, проектування та конструкторського опрацювання об’єктiв технiки i технологiї, надання консультацiї та авторського нагляду пiд час монтажних та пусконалагоджувальних робiт, а також надання консультацiй, пов’язаних iз такими послугами (роботами);

14.1.86. iнститути спiльного iнвестування (далi — ІСІ) — iнвестицiйнi фонди та взаємнi фонди iнвестицiйних компанiй, корпоративнi iнвестицiйнi фонди та пайовi iнвестицiйнi фонди, створенi вiдповiдно до законодавства;

14.1.87. iпотечний житловий кредит — фiнансовий кредит, що надається фiзичнiй особi банкiвською чи iншою фiнансовою установою вiдповiдно до закону строком не менш як на п’ять повних календарних рокiв для фiнансування витрат, пов’язаних з придбанням квартири (кiмнати) чи житлового будинку (його частини) або будiвництвом житлового будинку (його частини), що надаються у власнiсть позичальника, з прийняттям кредитором такого житла (землi, що знаходиться пiд таким житловим будинком, у тому числi присадибної дiлянки) у заставу;

14.1.88. iпотечний сертифiкат (у тому числi iпотечний сертифiкат участi та iпотечний сертифiкат з фiксованою дохiднiстю) — iпотечний цiнний папiр, забезпечений iпотечними активами або iпотеками вiдповiдно до закону;

14.1.89. консолiдований iпотечний борг — зобов’язання за договорами про iпотечний кредит, реформованi кредитодавцем вiдповiдно до закону;

14.1.89-1. термiн «кооперативнi виплати» вживається у значеннi, наведеному в ;

14.1.90. корпоративнi права — права особи, частка якої визначається у статутному фондi (майнI) господарської органiзацiї, що включають правомочностi на участь цiєї особи в управлiннi господарською органiзацiєю, отримання певної частки прибутку (дивiдендiв) даної органiзацiї та активiв у разi лiквiдацiї останньої вiдповiдно до закону, а також iншi правомочностi, передбаченi законом та статутними документами;

14.1.91. кориснi копалини — природнi мiнеральнi утворення органiчного i неорганiчного походження у надрах, у тому числi будь-якi пiдземнi води, а також техногеннi мiнеральнi утворення в мiсцях видалення вiдходiв виробництва та втрат продуктiв переробки мiнеральної сировини, якi можуть бути використанi у сферi матерiального виробництва i споживання безпосередньо або пiсля первинної переробки;

14.1.92. виключено;

14.1.93. кошти — гривня або iноземна валюта;

14.1.94. компенсацiйна продукцiя — частина виробленої продукцiї, що передається у власнiсть iнвестора в рахунок компенсацiї його витрат;

14.1.95. кредитор — юридична або фiзична особа, яка має пiдтвердженi у встановленому порядку вимоги щодо грошових зобов’язань до боржника, у тому числi щодо виплати заборгованостi iз заробiтної плати працiвникам боржника, а також контролюючi органи — щодо податкiв та зборiв;

14.1.96. кузови, що використовувалися для транспортних засобiв, визначених у товарнiй позицiї 8703 згiдно з УКТ ЗЕД — кузови, якi вже були встановленi на транспортних засобах або з моменту виготовлення яких минуло бiльше одного року;

14.1.97. лiзингова (орендна) операцiя — господарська операцiя (крiм операцiй з фрахтування (чартеру) морських суден та iнших транспортних засобiв) фiзичної чи юридичної особи (орендодавця), що передбачає надання основних засобiв у користування iншим фiзичним чи юридичним особам (орендарям) за плату та на визначений строк.

Лiзинговi (оренднI) операцiї здiйснюються у виглядi оперативного лiзингу (оренди), фiнансового лiзингу (оренди), зворотного лiзингу (оренди), оренди житла з викупом, оренди земельних дiлянок та оренди будiвель, у тому числi житлових примiщень.

Лiзинговi операцiї подiляються на:

а) оперативний лiзинг (оренда) — господарська операцiя фiзичної або юридичної особи, що передбачає передачу орендарю основного фонду, придбаного або виготовленого орендодавцем, на умовах iнших, нiж тi, що передбачаються фiнансовим лiзингом (орендою);

б) фiнансовий лiзинг (оренда) — господарська операцiя, що здiйснюється фiзичною або юридичною особою i передбачає передачу орендарю майна, яке є основним засобом згiдно з цим Кодексом i придбане або виготовлене орендодавцем, а також усiх ризикiв та винагород, пов’язаних з правом користування та володiння об’єктом лiзингу.

Лiзинг (оренда) вважається фiнансовим, якщо лiзинговий (орендний) договiр мiстить одну з таких умов:

об’єкт лiзингу передається на строк, протягом якого амортизується не менш як 75 вiдсоткiв його первiсної вартостi, а орендар зобов’язаний на пiдставi лiзингового договору та протягом строку його дiї придбати об’єкт лiзингу з наступним переходом права власностi вiд орендодавця до орендаря за цiною, визначеною у такому лiзинговому договорi;

балансова (залишкова) вартiсть об’єкта лiзингу на момент закiнчення дiї лiзингового договору, передбаченого таким договором, становить не бiльш як 25 вiдсоткiв первiсної вартостi цiни такого об’єкта лiзингу, що дiє на початок строку дiї лiзингового договору;

сума лiзингових (орендних) платежiв з початку строку оренди дорiвнює первiснiй вартостi об’єкта лiзингу або перевищує її;

майно, що передається у фiнансовий лiзинг, виготовлене за замовленням лiзингоотримувача (орендаря) та пiсля закiнчення дiї лiзингового договору не може бути використаним iншими особами, крiм лiзингоотримувача (орендаря), виходячи з його технологiчних та якiсних характеристик.

Пiд термiном «строк фiнансового лiзингу» слiд розумiти передбачений лiзинговим договором строк, який розпочинається з дати передання ризикiв, пов’язаних iз зберiганням або використанням майна, чи права на отримання будь-яких вигод чи винагород, пов’язаних з його використанням, або будь-яких iнших прав, що слiдують з прав на володiння, користування або розпоряджання таким майном, лiзингоотримувачу (орендарю) та закiнчується строком закiнчення дiї лiзингового договору, включаючи будь-який перiод, протягом якого лiзингоотримувач має право прийняти одноосiбне рiшення про продовження строку лiзингу згiдно з умовами договору.

Незалежно вiд того, регулюється господарська операцiя нормами цього пiдпункту чи нi, сторони договору мають право пiд час укладення договору (правочину) визначити таку операцiю як оперативний лiзинг без права подальшої змiни статусу такої операцiї до закiнчення дiї вiдповiдного договору;

в) зворотний лiзинг (оренда) — господарська операцiя, що здiйснюється фiзичною чи юридичною особою i передбачає продаж основних засобiв фiнансовiй органiзацiї з одночасним зворотним отриманням таких основних засобiв такою фiзичною чи юридичною особою в оперативний або фiнансовий лiзинг;

г) оренда житлових примiщень — операцiя, що передбачає надання житлового будинку, квартири або їх частини її власником у користування орендарю на визначений строк для цiльового використання за орендну плату;

ґ) оренда житла з викупом — господарська операцiя юридичної особи, що передбачає вiдповiдно до договору оренди житла з викупом передання другiй сторонi — фiзичнiй особi (особi-орендарю) майнових прав на нерухомiсть, будiвництво якої не завершено та/або житло за плату на довготривалий (до 30 рокiв) строк, пiсля закiнчення якого або достроково, за умови повної сплати орендних платежiв та вiдсутностi iнших обтяжень та обмежень на таке житло, житло переходить у власнiсть орендаря. Оренда житла з викупом може передбачати вiдступлення права вимоги на платежi за договором оренди житла з викупом;

14.1.98. лiсовi землi — земельнi дiлянки, на яких розташованi лiсовi дiлянки;

14.1.99. лiцензiя — у значеннi, наведеному в ;

14.1.100. ломбардна операцiя — операцiя, що здiйснюється фiзичною чи юридичною особою, з отримання коштiв вiд юридичної особи, що є фiнансовою установою, згiдно iз законодавством України, пiд заставу товарiв або валютних цiнностей. Ломбарднi операцiї є рiзновидом кредиту пiд заставу;

14.1.101. лотерея — масова гра незалежно вiд її назви, умовами проведення якої передбачається розiграш призового (виграшного) фонду мiж її гравцями, приз (виграш) в якiй має випадковий характер i територiя проведення якої не обмежується одним примiщенням (будiвлею). Дiяльнiсть з проведення лотерей регулюється спецiальним законом. Не вважаються лотереєю iгри, що проводяться на безоплатних засадах юридичними особами та фiзичними особами — пiдприємцями i мають на метi рекламування їх товару (платної послуги), сприяння їх продажу (наданню) за умови, що органiзатори цих iгор витрачають на їх проведення свiй прибуток (дохiд);

14.1.102. магазин безмитної торгiвлi — заклад торгiвлi товарами, що знаходяться в митному режимi безмитної торгiвлi вiдповiдно до та ;

14.1.103. материнськi компанiї — юридичнi особи, якi є власниками iнших юридичних осiб або здiйснюють контроль над такими юридичними особами, як пов’язанi особи;

14.1.104. майданчики для платного паркування — площа територiї (землI), що належить на правах власностi територiальнiй громадi або державi, на якiй вiдповiдно до рiшення органу мiсцевого самоврядування здiйснюється платне паркування транспортних засобiв;

14.1.105. майно — у значеннi, наведеному в ;

14.1.106. максимальнi роздрiбнi цiни — цiни, встановленi на пiдакцизнi товари (продукцiю з урахуванням усiх видiв податкiв (зборiв). Акцизний податок з реалiзованих суб’єктами господарювання роздрiбної торгiвлi пiдакцизних товарiв не включається до максимальної роздрiбної цiни.

Максимальнi роздрiбнi цiни на пiдакцизнi товари (продукцiю) встановлюються виробниками або iмпортерами товарiв (продукцiї) шляхом декларування таких цiн у порядку, встановленому цим Кодексом. Продаж суб’єктами господарювання роздрiбної торгiвлi пiдакцизних товарiв, на якi встановлюються максимальнi роздрiбнi цiни, не може здiйснюватися за цiнами, вищими за максимальнi роздрiбнi цiни, збiльшенi на суму акцизного податку з роздрiбної торгiвлi пiдакцизних товарiв;

14.1.107. марка акцизного податку — спецiальний знак для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, вiднесений до документiв суворого облiку, який пiдтверджує сплату акцизного податку, легальнiсть ввезення та реалiзацiї на територiї України цих виробiв;

14.1.108. маркетинговi послуги (маркетинг) — послуги, що забезпечують функцiонування дiяльностi платника податкiв у сферi вивчання ринку, стимулювання збуту продукцiї (робiт, послуг), полiтики цiн, органiзацiї та управлiннi руху продукцiї (робiт, послуг) до споживача та пiсляпродажного обслуговування споживача в межах господарської дiяльностi такого платника податкiв. До маркетингових послуг належать, у тому числi: послуги з розмiщення продукцiї платника податку в мiсцях продажу, послуги з вивчення, дослiдження та аналiзу споживчого попиту, внесення продукцiї (робiт, послуг) платника податку до iнформацiйних баз продажу, послуги зi збору та розповсюдження iнформацiї про продукцiю (роботи, послуги);

14.1.109. маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробiв — наклеювання марки акцизного податку на пляшку (упаковку) алкогольного напою чи пачку (упаковку) тютюнового виробу в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України щодо виробництва, зберiгання та продажу марок акцизного податку;

14.1.110. виключено;

14.1.111. виключено;

14.1.112. мiнеральна сировина — товарна продукцiя гiрничодобувного пiдприємства, що є результатом його господарської дiяльностi з видобутку корисних копалин, у тому числi шляхом виконання господарських договорiв про послуги з давальницькою сировиною, i за якiсними характеристиками вiдповiдає вимогам установлених законодавством стандартiв або вимогам договорiв.

Абзац другий виключено;

14.1.113. митнi платежi — податки, що вiдповiдно до цього Кодексу або митного законодавства справляються пiд час перемiщення або у зв’язку з перемiщенням товарiв через митний кордон України та контроль за справлянням яких покладено на митнi органи;

14.1.113-1. митнi режими — вживається у значеннi, наведеному в ;

14.1.113-2. мiжнароднi поштовi вiдправлення, мiжнароднi експрес-вiдправлення, несупроводжуваний багаж, особистi речi, ручна поклажа, супроводжуваний багаж — вживаються у значеннях, наведених у ;

14.1.114. мiнiмальне акцизне податкове зобов’язання — мiнiмальна величина податкового зобов’язання зi сплати акцизного податку з сигарет, виражена у твердiй сумi за 1000 штук сигарет одного найменування, реалiзованих на митнiй територiї України чи ввезених на митну територiю України;

14.1.114-1. надання послуг електронного цифрового пiдпису — реєстрацiя заявникiв, надання у користування засобiв електронного цифрового пiдпису, надання допомоги при генерацiї вiдкритих та особистих ключiв, обслуговування сертифiкатiв ключiв (формування, розповсюдження, скасування, зберiгання, блокування та вiдновлення), надання iнформацiї щодо чинних, скасованих i блокованих сертифiкатiв ключiв, надання послуги фiксування часу, консультацiйних та iнших послуг, визначених ;

14.1.115. надмiру сплаченi грошовi зобов’язання — суми коштiв, якi на певну дату зарахованi до вiдповiдного бюджету понад нарахованi суми грошових зобов’язань, граничний строк сплати яких настав на таку дату;

14.1.116. недержавне пенсiйне забезпечення — пенсiйне забезпечення, яке здiйснюється недержавними пенсiйними фондами, страховими органiзацiями та банками вiдповiдно до та/або страховими органiзацiями за договорами страхування довiчної пенсiї вiдповiдно до та/або страховиками за договорами страхування додаткової пенсiї вiдповiдно до пiдпункту 14.1.52 2 пункту 14.1 статтi 14 цього Кодексу;

14.1.117. виключено;

14.1.118. незначнi запаси корисних копалин — запаси корисних копалин, що визначаються за критерiями, якi встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України;

14.1.119. нелiсовi землi — земельнi дiлянки, зайнятi чагарниками, комунiкацiями, сiльськогосподарськими угiддями, водами i болотами, малопродуктивними землями тощо;

14.1.120. нематерiальнi активи — право власностi на результати iнтелектуальної дiяльностi, у тому числi промислової власностi, а також iншi аналогiчнi права, визнанi об’єктом права власностi (iнтелектуальної власностI), право користування майном та майновими правами платника податку в установленому законодавством порядку, у тому числi набутi в установленому законодавством порядку права користування природними ресурсами, майном та майновими правами;

14.1.121. неприбутковi пiдприємства, установи та органiзацiї — неприбутковi пiдприємства, установи та органiзацiї, якi не є платниками податку на прибуток пiдприємств вiдповiдно до пункту 133.4 статтi 133 цього Кодексу.

14.1.122. нерезиденти — це:

а) iноземнi компанiї, органiзацiї, утворенi вiдповiдно до законодавства iнших держав, їх зареєстрованi (акредитованi або легалiзованI) вiдповiдно до законодавства України фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi пiдроздiли з мiсцезнаходженням на територiї України;

б) дипломатичнi представництва, консульськi установи та iншi офiцiйнi представництва iнших держав i мiжнародних органiзацiй в Українi;

в) фiзичнi особи, якi не є резидентами України;

14.1.123. несiльськогосподарськi угiддя — господарськi шляхи i прогони, полезахиснi лiсовi смуги та iншi захиснi насадження, крiм вiднесених до земель лiсогосподарського призначення, землi пiд господарськими будiвлями i дворами, землi пiд iнфраструктурою оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї, землi тимчасової консервацiї тощо;

14.1.124. новий транспортний засiб — транспортний засiб, що не має актiв державної реєстрацiї уповноважених органiв, у тому числi iноземних, якi дають право на його експлуатацiю;

14.1.125. нормативна грошова оцiнка земельних дiлянок для цiлей роздiлу XII, глави 1 роздiлу XIV цього Кодексу — капiталiзований рентний дохiд iз земельної дiлянки, визначений вiдповiдно до законодавства центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi земельних вiдносин;

14.1.126. обсяг видобутої вуглеводневої сировини:

а) для цiлей роздiлу IX — обсяг нафти, природного газу (у тому числi супутнього (нафтового) газу), газового конденсату у значеннi, наведеному в пiдпунктi 14.1.128 цiєї статтi, що у порядку визначеному в правилах видобування вуглеводневої сировини, взятий на облiк безпосередньо пiсля пунктiв їх пiдготовки iз застосуванням засобiв приладового облiку;

б) для цiлей роздiлу XVIII — вироблена продукцiя у значеннi, наведеному в . У випадках, коли вироблена продукцiя облiковується та використовується iнвестором як паливо або сировина, обсяг видобутої вуглеводневої сировини визначається в порядку, передбаченому пiдпунктом «а» цього пункту»;

14.1.127. обсяг вантажу — обсяг за договором мiж перевiзником та вантажовiдправником, що пiдлягає транспортуванню (перемiщенню) засобами трубопровiдного транспорту згiдно з iстотними умовами (обсяги, строки та вiдповiднi маршрути) вiдповiдного договору з надання транспортних послуг;

14.1.128. обсяг видобутих корисних копалин (мiнеральної сировини) — обсяг товарної продукцiї гiрничодобувного пiдприємства, що вiдповiдно до облiковується гiрничодобувним пiдприємством як запаси — активи, вартiсть яких може бути достовiрно визначена, для яких iснує iмовiрнiсть отримання їх власником — суб’єктом господарювання економiчної вигоди, пов’язаної з їх використанням, та якi складаються з: сировини, призначеної для обслуговування виробництва, у тому числi шляхом виконання господарських договорiв про послуги з давальницькою сировиною, та адмiнiстративних потреб; готової продукцiї, що виготовлена на гiрничодобувному пiдприємствi, у тому числi шляхом виконання господарських договорiв про послуги з давальницькою сировиною, призначена для продажу i вiдповiдає технiчним та якiсним характеристикам, передбаченим договором або iншим нормативно-правовим актом;

14.1.129. об’єкти житлової нерухомостi — будiвлi, вiднесенi вiдповiдно до законодавства до житлового фонду, дачнi та садовi будинки;

14.1.129.1. Будiвлi, вiднесенi до житлового фонду, подiляються на такi типи:

а) житловий будинок — будiвля капiтального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, iншими нормативно-правовими актами, i призначена для постiйного у нiй проживання. Житловi будинки подiляються на житловi будинки садибного типу та житловi будинки квартирного типу рiзної поверховостi. Житловий будинок садибного типу — житловий будинок, розташований на окремiй земельнiй дiлянцi, який складається iз житлових та допомiжних (нежитлових) примiщень;

б) прибудова до житлового будинку — частина будинку, розташована поза контуром його капiтальних зовнiшнiх стiн, i яка має з основною частиною будинку одну (або бiльше) спiльну капiтальну стiну;

в) квартира — iзольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постiйного у ньому проживання;

г) котедж — одно-, пiвтораповерховий будинок невеликої житлової площi для постiйного чи тимчасового проживання з присадибною дiлянкою;

ґ) кiмнати у багатосiмейних (комунальних) квартирах — iзольованi помешкання в квартирi, в якiй мешкають двоє чи бiльше квартиронаймачiв;

14.1.129.2. садовий будинок — будинок для лiтнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площi забудови, зовнiшнiх конструкцiй та iнженерного обладнання не вiдповiдає нормативам, установленим для житлових будинкiв;

14.1.129.3. дачний будинок — житловий будинок для використання протягом року з метою позамiського вiдпочинку;

14.1.129 1. об’єкти нежитлової нерухомостi — будiвлi, примiщення, що не вiднесенi вiдповiдно до законодавства до житлового фонду. У нежитловiй нерухомостi видiляють:

а) будiвлi готельнi — готелi, мотелi, кемпiнги, пансiонати, ресторани та бари, туристичнi бази, гiрськi притулки, табори для вiдпочинку, будинки вiдпочинку;

б) будiвлi офiснi — будiвлi фiнансового обслуговування, адмiнiстративно-побутовi будiвлi, будiвлi для конторських та адмiнiстративних цiлей;

в) будiвлi торговельнi — торговi центри, унiвермаги, магазини, критi ринки, павiльйони та зали для ярмаркiв, станцiї технiчного обслуговування автомобiлiв, їдальнi, кафе, закусочнi, бази та склади пiдприємств торгiвлi й громадського харчування, будiвлi пiдприємств побутового обслуговування;

г) гаражi — гаражi (наземнi й пiдземнI) та критi автомобiльнi стоянки;

ґ) будiвлi промисловi та склади;

д) будiвлi для публiчних виступiв (казино, iгорнi будинки);

е) господарськi (присадибнI) будiвлi — допомiжнi (нежитловI) примiщення, до яких належать сараї, хлiви, гаражi, лiтнi кухнi, майстернi, вбиральнi, погреби, навiси, котельнi, бойлернi, трансформаторнi пiдстанцiї тощо;

є) iншi будiвлi;

14.1.130. одиниця площi оподатковуваної земельної дiлянки:

у межах населеного пункту — 1 (один) метр квадратний (кв. метр);

за межами населеного пункту — 1 (один) гектар (га);

14.1.131. однорiднi (подiбнI) товари (роботи, послуги) — товари (роботи, послуги), що не є iдентичними, але мають схожi характеристики i складаються iз схожих компонентiв, у результатi чого виконують однаковi функцiї порiвняно з товарами, що оцiнюються, та вважаються комерцiйно взаємозамiнними.

Для визначення товарiв однорiдними (подiбними) враховуються такi ознаки:

якiсть та дiлова репутацiя на ринку;

наявнiсть торговельної марки;

країна виробництва (походження);

виробник;

рiк виробництва;

новий чи вживаний;

термiн придатностi;

14.1.132. виключено;

14.1.133. операцiйний (банкiвський) день — частина робочого дня, протягом якої приймаються документи на переказ та на їх вiдкликання i, за наявностi технiчної можливостi, здiйснюється їх обробка, передача та виконання;

14.1.134. операцiя з давальницькою сировиною — операцiя з переробки (обробки, збагачення чи використання) давальницької сировини (незалежно вiд кiлькостi замовникiв i виконавцiв, а також етапiв (операцiй)) з метою одержання готової продукцiї за вiдповiдну плату. До операцiй з давальницькою сировиною належать операцiї, в яких сировина замовника на конкретному етапi її переробки становить не менш як 20 вiдсоткiв загальної вартостi готової продукцiї;

14.1.135. оподаткування для цiлей роздiлу IX цього Кодексу — оподаткування рентною платою за користування надрами для видобування корисних копалин, оподаткування рентною платою за користування надрами в цiлях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, оподаткування рентною платою за користування радiочастотним ресурсом України, оподаткування рентною платою за спецiальне використання води, оподаткування рентною платою за спецiальне використання лiсових ресурсiв, оподаткування рентною платою за транспортування нафти i нафтопродуктiв магiстральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами амiаку територiєю України;

14.1.136. орендна плата за земельнi дiлянки державної i комунальної власностi — обов’язковий платiж, який орендар вносить орендодавцевi за користування земельною дiлянкою (далi у роздiлi XIII — орендна плата);

14.1.137. орган стягнення — державний орган, уповноважений здiйснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу в межах повноважень, встановлених цим Кодексом та iншими законами України;

14.1.138. основнi засоби — матерiальнi активи, у тому числi запаси корисних копалин наданих у користування дiлянок надр (крiм вартостi землi, незавершених капiтальних iнвестицiй, автомобiльних дорiг загального користування, бiблiотечних i архiвних фондiв, матерiальних активiв, вартiсть яких не перевищує 6000 гривень, невиробничих основних засобiв i нематерiальних активiв), що призначаються платником податку для використання у господарськiй дiяльностi платника податку, вартiсть яких перевищує 6000 гривень i поступово зменшується у зв’язку з фiзичним або моральним зносом та очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких з дати введення в експлуатацiю становить понад один рiк (або операцiйний цикл, якщо вiн довший за рiк);

14.1.139. особа для цiлей роздiлу V цього Кодексу — будь-яка iз зазначених нижче осiб:

а) юридична особа, створена вiдповiдно до закону у будь-якiй органiзацiйно-правовiй формi, у тому числi пiдприємство з iноземними iнвестицiями, яка:

або є платником податкiв i зборiв, встановлених цим Кодексом, крiм єдиного податку;

або є платником єдиного податку за ставкою, що передбачає сплату податку на додану вартiсть;

або є платником єдиного податку за ставкою, що передбачає включення податку на додану вартiсть до складу єдиного податку, i добровiльно переходить у встановленому цим Кодексом порядку на сплату єдиного податку за ставкою, що передбачає сплату податку на додану вартiсть;

б) фiзична особа — пiдприємець, яка:

або є платником податкiв i зборiв, встановлених цим Кодексом, крiм єдиного податку;

або є платником єдиного податку за ставкою, що передбачає сплату податку на додану вартiсть;

або є платником єдиного податку за ставкою, що передбачає включення податку на додану вартiсть до складу єдиного податку, i добровiльно переходить у встановленому цим Кодексом порядку на сплату єдиного податку за ставкою, що передбачає сплату податку на додану вартiсть;

в) юридична особа, фiзична особа, фiзична особа — пiдприємець, яка ввозить товари на митну територiю України;

г) постiйне представництво;

ґ) iнвестор (оператор) вiдповiдно до угоди про розподiл продукцiї, на якого покладено ведення податкового облiку з податку на додану вартiсть за угодою про розподiл продукцiї.

Для цiлей оподаткування двi чи бiльше особи, якi здiйснюють спiльну дiяльнiсть без утворення юридичної особи, вважаються окремою особою у межах такої дiяльностi.

Облiк результатiв спiльної дiяльностi ведеться платником податку, уповноваженим на це iншими сторонами згiдно з умовами договору, окремо вiд облiку господарських результатiв такого платника податку.

Для цiлей оподаткування господарськi вiдносини мiж учасниками спiльної дiяльностi прирiвнюються до вiдносин на основi окремих цивiльно-правових договорiв.

Порядок податкового облiку та звiтностi про результати спiльної дiяльностi встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує, державну податкову i митну полiтику;

14.1.140. офiцiйний валютний курс (валютний курс) — у значеннi, наведеному в ;

14.1.141-1. пальне — нафтопродукти, скраплений газ, паливо моторне альтернативне, паливо моторне сумiшеве, речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, iншi товари, зазначенi у пiдпунктi 215.3.4 пункту 215.3 статтi 215 цього Кодексу;

14.1.142. пересувне джерело забруднення — транспортний засiб, рух якого супроводжується викидом в атмосферу забруднюючих речовин;

14.1.143. передавальнi пристрої — земельнi полiпшення, створенi для виконання спецiальних функцiй з передачi енергiї, речовини, сигналу, iнформацiї тощо будь-якого походження та виду на вiдстань (лiнiї електропередачi, трубопроводи, водопроводи, тепловi та газовi мережi, лiнiї зв’язку тощо);

14.1.144. пиво — насичений дiоксидом вуглецю пiнистий алкогольний напiй iз вмiстом спирту етилового вiд 0,5 вiдсотка об’ємних одиниць, отриманий пiд час бродiння охмеленого сусла пивними дрiжджами, що вiдноситься до товарної групи УКТ ЗЕД за кодом 2203;

14.1.145. пiдакцизнi товари (продукцiя) — товари за кодами згiдно з УКТ ЗЕД, на якi цим Кодексом встановлено ставки акцизного податку;

14.1.146. виключено;

14.1.147. плата за землю — обов’язковий платiж у складi податку на майно, що справляється у формi земельного податку та орендної плати за земельнi дiлянки державної i комунальної власностi;

14.1.148. плата за марки акцизного податку — плата, що вноситься вiтчизняними виробниками та iмпортерами алкогольних напоїв i тютюнових виробiв за покриття витрат з виробництва, зберiгання та реалiзацiї марок акцизного податку. Розмiр плати за марки акцизного податку встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України;

14.1.149. платник рентної плати для цiлей роздiлу IX цього Кодексу — платник рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, платник рентної плати за користування надрами в цiлях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, платник рентної плати за користування радiочастотним ресурсом України, платник рентної плати за спецiальне використання води, платник рентної плати за спецiальне використання лiсових ресурсiв, платник рентної плати за транспортування нафти i нафтопродуктiв магiстральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами амiаку територiєю України;

14.1.150. первинна переробка (збагачення) мiнеральної сировини як вид господарської дiяльностi гiрничодобувного пiдприємства включає сукупнiсть операцiй збирання, дроблення або мелення, сушку, класифiкацiю (сортування), брикетування, збагачення фiзико-хiмiчними методами (без якiсної змiни мiнеральних форм корисних копалин, їх агрегатно-фазового стану, кристалохiмiчної структури), за виключенням агломерацiї/грудкування руди з термiчною обробкою, агломерацiю, та збагачення фiзико-хiмiчними методами, а також може включати переробнi технологiї, що є спецiальними видами робiт з добування корисних копалин (пiдземна газифiкацiя та виплавляння, хiмiчне та бактерiальне вилуговування, дражна та гiдравлiчна розробка розсипних родовищ, гiдравлiчний транспорт гiрничих порiд покладiв дна водойм);

14.1.151. виключено;

14.1.152. погашення податкового боргу — зменшення абсолютного значення суми такого боргу, пiдтверджене вiдповiдним документом;

14.1.153. податкова вимога — письмова вимога контролюючого органу до платника податкiв щодо погашення суми податкового боргу;

14.1.154. податковий борг в мiжнародних правовiдносинах — грошове зобов’язання з урахуванням штрафних санкцiй, пенi за їх наявностi та витрат, пов’язаних з його стягненням, несплачене в установлений строк, що на пiдставi вiдповiдного документа iноземної держави є предметом стягнення, яке може бути звернуто вiдповiдно до мiжнародного договору України;

14.1.155. податкова застава — спосiб забезпечення сплати платником податкiв грошового зобов’язання та пенi, не сплачених таким платником у строк, визначений цим Кодексом. Податкова застава виникає на пiдставах, встановлених цим Кодексом.

У разi невиконання платником податкiв грошового зобов’язання, забезпеченого податковою заставою, орган стягнення у порядку, визначеному цим Кодексом, звертає стягнення на майно такого платника, що є предметом податкової застави;

14.1.156. податкове зобов’язання — сума коштiв, яку платник податкiв, у тому числi податковий агент, повинен сплатити до вiдповiдного бюджету як податок або збiр на пiдставi, в порядку та строки, визначенi податковим законодавством (у тому числi сума коштiв, визначена платником податкiв у податковому векселi та не сплачена в установлений законом строк);

14.1.157. податкове повiдомлення-рiшення — письмове повiдомлення контролюючого органу (рiшення) про обов’язок платника податкiв сплатити суму грошового зобов’язання, визначену контролюючим органом у випадках, передбачених цим Кодексом та iншими законодавчими актами, контроль за виконанням яких покладено на контролюючi органи, або внести вiдповiднi змiни до податкової звiтностi;

14.1.158. податкове повiдомлення в мiжнародних правовiдносинах — письмове повiдомлення контролюючого органу про обов’язок платника податкiв сплатити суму грошового зобов’язання, визначену документом iноземної держави, за яким здiйснюється погашення такої суми грошового зобов’язання вiдповiдно до мiжнародного договору України;

14.1.159. пов’язанi особи — юридичнi та/або фiзичнi особи, вiдносини мiж якими можуть впливати на умови або економiчнi результати їх дiяльностi чи дiяльностi осiб, яких вони представляють, з урахуванням таких критерiїв:

а) для юридичних осiб:

одна юридична особа безпосередньо та/або опосередковано (через пов’язаних осiб) володiє корпоративними правами iншої юридичної особи у розмiрi 20 i бiльше вiдсоткiв;

одна i та сама юридична або фiзична особа безпосередньо та/або опосередковано володiє корпоративними правами у кожнiй такiй юридичнiй особi у розмiрi 20 i бiльше вiдсоткiв;

одна i та сама юридична або фiзична особа приймає рiшення щодо призначення (обрання) одноособових виконавчих органiв кожної такої юридичної особи;

одна i та сама юридична або фiзична особа приймає рiшення щодо призначення (обрання) 50 i бiльше вiдсоткiв складу колегiального виконавчого органу або наглядової ради кожної такої юридичної особи;

принаймнi 50 вiдсоткiв складу колегiального виконавчого органу та/або наглядової ради кожної такої юридичної особи складають однi i тi самi фiзичнi особи;

одноособовi виконавчi органи таких юридичних осiб призначенi (обранI) за рiшенням однiєї i тiєї самої особи (власника або уповноваженого ним органу);

юридична особа має повноваження на призначення (обрання) одноособового виконавчого органу такої юридичної особи або на призначення (обрання) 50 i бiльше вiдсоткiв складу її колегiального виконавчого органу або наглядової ради;

сума всiх кредитiв (позик), поворотної фiнансової допомоги вiд однiєї юридичної особи та/або кредитiв (позик), поворотної фiнансової допомоги вiд iнших юридичних осiб, гарантованих однiєю юридичною особою, стосовно iншої юридичної особи перевищує суму власного капiталу бiльше нiж у 3,5 раза (для фiнансових установ та компанiй, що провадять виключно лiзингову дiяльнiсть, — бiльше нiж у 10 разiв). При цьому сума таких кредитiв (позик), поворотної фiнансової допомоги та власного капiталу визначається як середнє арифметичне значення (на початок та кiнець звiтного перiоду);

б) для фiзичної особи та юридичної особи:

фiзична особа безпосередньо та/або опосередковано (через пов’язаних осiб) володiє корпоративними правами юридичної особи у розмiрi 20 i бiльше вiдсоткiв;

фiзична особа має право призначати (обирати) одноособовий виконавчий орган такої юридичної особи або призначати (обирати) не менш як 50 вiдсоткiв складу її колегiального виконавчого органу або наглядової ради;

фiзична особа здiйснює повноваження одноособового виконавчого органу в такiй юридичнiй особi;

фiзична особа має повноваження на призначення (обрання) одноособового виконавчого органу такої юридичної особи або на призначення (обрання) 50 i бiльше вiдсоткiв складу її колегiального виконавчого органу або наглядової ради;

сума всiх кредитiв (позик), поворотної фiнансової допомоги вiд фiзичної особи, наданих юридичнiй особi, та/або будь-яких кредитiв (позик), поворотної фiнансової допомоги вiд iнших фiзичних осiб, наданих юридичнiй особi, якi надаються пiд гарантiї цiєї фiзичної особи, перевищують суму власного капiталу бiльше нiж у 3,5 раза (для фiнансових установ та компанiй, що провадять виключно лiзингову дiяльнiсть, — бiльше нiж у 10 разiв). При цьому сума таких кредитiв (позик), поворотної фiнансової допомоги та власного капiталу визначається як середнє арифметичне значення (на початок та кiнець звiтного перiоду);

в) для фiзичних осiб — чоловiк (дружина), батьки (у тому числi усиновлювачI), дiти (повнолiтнi/неповнолiтнi, у тому числi усиновленI), повнорiднi та неповнорiднi брати i сестри, опiкун, пiклувальник, дитина, над якою встановлено опiку чи пiклування.

Усi корпоративнi права, якi належать (безпосередньо та/або опосередковано) юридичнiй особi в iншiй юридичнiй особi, є сумою часток корпоративних прав, якi:

безпосередньо належать такiй юридичнiй особi в iншiй юридичнiй особi;

належать будь-якiй iз пов’язаних сторiн такої юридичної особи в iншiй юридичнiй особi.

Для цiлей визначення, чи володiє фiзична особа безпосередньо та/або опосередковано корпоративними правами у розмiрi 20 i бiльше вiдсоткiв у юридичнiй особi, усi корпоративнi права, якi належать (безпосередньо та/або опосередковано) фiзичнiй особi, є сумою часток корпоративних прав, якi:

безпосередньо належать такiй фiзичнiй особi в юридичнiй особi;

належать будь-яким пов’язаним особам такої фiзичної особи у зазначенiй юридичнiй особi.

Розмiр частки володiння корпоративними правами розраховується у разi:

опосередкованого володiння (в одному ланцюгу) — шляхом множення часток володiння корпоративними правами;

володiння через кiлька ланцюгiв — шляхом пiдсумовування часток володiння корпоративними правами в кожному ланцюгу.

У разi коли частка володiння корпоративними правами кожної особи в наступнiй юридичнiй особi в ланцюгу перевищує 20 вiдсоткiв, усi особи такого ланцюга є пов’язаними (незалежно вiд результатiв множення).

Пряма або опосередкована участь держави в юридичних особах не є пiдставою для визнання таких юридичних осiб пов’язаними. Такi платники податкiв можуть бути визнанi пов’язаними з iнших пiдстав, передбачених цим пiдпунктом.

За наявностi обставин, зазначених в абзацi першому цього пiдпункту, юридичнi та/або фiзичнi особи, якi є сторонами господарської операцiї, мають право самостiйно визнати себе для цiлей оподаткування пов’язаними особами з пiдстав, не передбачених у пiдпунктах «а» — «в» цього пiдпункту.

Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику, в судовому порядку може довести на основi фактiв i обставин, що одна юридична або фiзична особа здiйснювала практичний контроль за бiзнес-рiшеннями iншої юридичної особи та/або що та сама фiзична або юридична особа здiйснювала практичний контроль за бiзнес-рiшеннями кожної юридичної особи.

14.1.160. пенсiйний внесок — кошти, внесенi до недержавного пенсiйного фонду, страхової органiзацiї або на пенсiйний депозитний рахунок до банкiвської установи у межах недержавного пенсiйного забезпечення чи сплаченi до Накопичувального пенсiйного фонду загальнообов’язкового державного пенсiйного страхування (далi — Накопичувальний фонд) вiдповiдно до закону. Для цiлей оподаткування пенсiйний внесок не є єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування;

14.1.161. пенсiйний вклад — кошти, внесенi на пенсiйний депозитний рахунок, вiдкритий у банкiвськiй установi згiдно з договором пенсiйного вкладу вiдповiдно до закону;

14.1.162. пеня — сума коштiв у виглядi вiдсоткiв, нарахованих на суми грошових зобов’язань, не сплачених у встановленi законодавством строки;

14.1.163. перша реєстрацiя транспортного засобу — реєстрацiя транспортного засобу, яка здiйснюється уповноваженими державними органами України щодо цього транспортного засобу в Українi вперше;

14.1.164. план — графiк документальних виїзних перевiрок — перелiк платникiв податкiв, що пiдлягають плановiй перевiрцi контролюючими органами у вiдповiдний перiод календарного року;

14.1.165. податок, платник податку, оподаткування, оподатковуваний прибуток для цiлей роздiлу III цього Кодексу — податок на прибуток пiдприємств, платник податку на прибуток пiдприємств, оподаткування податком на прибуток пiдприємств, прибуток, який пiдлягає оподаткуванню;

14.1.166. податок, платник податку, оподаткування, оподатковуваний дохiд для цiлей роздiлу IV цього Кодексу — податок на доходи фiзичних осiб, платник податку на доходи фiзичних осiб, оподаткування податком на доходи фiзичних осiб, дохiд фiзичної особи, який пiдлягає оподаткуванню;

14.1.167. операцiя РЕПО — операцiя купiвлi (продажу) цiнних паперiв iз зобов’язанням зворотного їх продажу (купiвлI) через визначений строк за заздалегiдь обумовленою цiною, що здiйснюється на основi єдиного договору РЕПО. В цiлях цього Кодексу строк мiж датами виконання першої та другої частин операцiї РЕПО (строк РЕПО) не може перевищувати одного року;

14.1.168. виключено;

14.1.169. виключено;

14.1.170. податкова знижка для фiзичних осiб, якi не є суб’єктами господарювання, — документально пiдтверджена сума (вартiсть) витрат платника податку — резидента у зв’язку з придбанням товарiв (робiт, послуг) у резидентiв — фiзичних або юридичних осiб протягом звiтного року, на яку дозволяється зменшення його загального рiчного оподатковуваного доходу, одержаного за наслiдками такого звiтного року у виглядi заробiтної плати, у випадках, визначених цим Кодексом;

14.1.171. податкова iнформацiя — у значеннi, визначеному ;

14.1.172. податкова консультацiя — допомога контролюючого органу конкретному платнику податкiв стосовно практичного використання конкретної норми закону, нарахування та сплати податкiв чи зборiв, контроль за справлянням яких покладено на такий контролюючий орган;

14.1.173. узагальнююча письмова податкова консультацiя — оприлюднення позицiї центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, що склалася за результатами узагальнення податкових консультацiй, наданих контролюючими органами платникам податкiв;

14.1.174. виключено;

14.1.175. податковий борг — сума узгодженого грошового зобов’язання (з урахуванням штрафних санкцiй за їх наявностI), але не сплаченого платником податкiв у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов’язання;

14.1.176. податковий вексель, авальований банком (податкова розписка) (далi — податковий вексель для цiлей роздiлу VI цього Кодексу), — простий вексель, авальований банком, що видається векселедавцем: до отримання з акцизного складу спирту етилового, до отримання з нафтопереробного пiдприємства нафтопродуктiв або до ввезення нафтопродуктiв на митну територiю України i є забезпеченням виконання ним зобов’язання сплатити суму акцизного податку у строк, визначений статтями 225, 229 цього Кодексу;

14.1.1761. виключено;

14.1.177. податковий пост — пост, що утворюється на територiї пiдприємств, де виробляються продукти з використанням пiдакцизних товарiв, на якi встановлено нульову ставку податку, що визначенi у статтi 229 цього Кодексу. На податковому посту здiйснюють постiйний безпосереднiй контроль постiйнi представники контролюючого органу за мiсцем його розташування;

14.1.178. податок на додану вартiсть — непрямий податок, який нараховується та сплачується вiдповiдно до норм роздiлу V цього Кодексу;

14.1.179. податкове зобов’язання для цiлей роздiлу V цього Кодексу — загальна сума податку на додану вартiсть, одержана (нарахована) платником податку в звiтному (податковому) перiодi;

14.1.180. податковий агент щодо податку на доходи фiзичних осiб — юридична особа (її фiлiя, вiддiлення, iнший вiдокремлений пiдроздiл), самозайнята особа, представництво нерезидента — юридичної особи, iнвестор (оператор) за угодою про розподiл продукцiї, якi незалежно вiд органiзацiйно-правового статусу та способу оподаткування iншими податками та/або форми нарахування (виплати, надання) доходу (у грошовiй або негрошовiй формI) зобов’язанi нараховувати, утримувати та сплачувати податок, передбачений роздiлом IV цього Кодексу, до бюджету вiд iменi та за рахунок фiзичної особи з доходiв, що виплачуються такiй особi, вести податковий облiк, подавати податкову звiтнiсть контролюючим органам та нести вiдповiдальнiсть за порушення його норм в порядку, передбаченому статтею 18 та роздiлом IV цього Кодексу;

14.1.181. податковий кредит — сума, на яку платник податку на додану вартiсть має право зменшити податкове зобов’язання звiтного (податкового) перiоду, визначена згiдно з роздiлом V цього Кодексу;

14.1.182. помилково сплаченi грошовi зобов’язання — суми коштiв, якi на певну дату надiйшли до вiдповiдного бюджету вiд юридичних осiб (їх фiлiй, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, що не мають статусу юридичної особи) або фiзичних осiб (якi мають статус суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi або не мають такого статусу), що не є платниками таких грошових зобов’язань;

14.1.183. послуга з надання персоналу — господарська або цивiльно-правова угода, вiдповiдно до якої особа, що надає послугу (резидент або нерезидент), направляє у розпорядження iншої особи (резидента або нерезидента) одну або декiлькох фiзичних осiб для виконання визначених цiєю угодою функцiй. Угода про надання персоналу може передбачати укладання зазначеними фiзичними особами трудової угоди або трудового контракту iз особою, у розпорядження якої вони направленi. Іншi умови надання персоналу (у тому числi винагорода особи, що надає послугу) визначаються угодою сторiн;

14.1.184. виключено;

14.1.185. постачання послуг — будь-яка операцiя, що не є постачанням товарiв, чи iнша операцiя з передачi права на об’єкти права iнтелектуальної власностi та iншi нематерiальнi активи чи надання iнших майнових прав стосовно таких об’єктiв права iнтелектуальної власностi, а також надання послуг, що споживаються в процесi вчинення певної дiї або провадження певної дiяльностi.

З метою оподаткування постачанням послуг, зокрема є:

а) досягнення домовленостi утримуватися вiд певної дiї або вiд конкуренцiї з третьою особою чи надання дозволу на будь-яку дiю за умови укладення договору;

б) постачання послуг за рiшенням органу державної влади чи органу мiсцевого самоврядування або в примусовому порядку;

в) постачання послуг iншiй особi на безоплатнiй основi;

г) передача результатiв виконаних робiт, наданих послуг платнику податку, уповноваженому згiдно з договором вести облiк результатiв спiльної дiяльностi без утворення юридичної особи, а також їх повернення таким платником податку пiсля закiнчення спiльної дiяльностi;

ґ) передача (внесення) виконаних робiт, наданих послуг як вклад у спiльну дiяльнiсть без утворення юридичної особи, а також повернення послуг;

д) постачання послуг з розмiщення знаку вiдповiдної торгової марки або самого товару чи послуги в кiнофiльмi, серiалi або телевiзiйнiй програмi, якi є вiзуальними (глядачi лише бачать продукт або знак торговельної марки, продукт чи торговельна марка згадується у розмовi персонажа; товар, послуга чи торговельна марка органiчно вплiтаються в сюжет i є його частиною);

14.1.186. податок; оподаткування; платник податку; оподатковувана операцiя для цiлей роздiлу V цього Кодексу — вiдповiдно податок на додану вартiсть; оподаткування податком на додану вартiсть; платник податку на додану вартiсть; операцiя, яка пiдлягає оподаткуванню податком на додану вартiсть;

14.1.187. податок, платник податку, оподаткування, ставка податку для цiлей роздiлу VI цього Кодексу — акцизний податок, платник акцизного податку, оподаткування акцизним податком, ставка акцизного податку;

14.1.188. виключено;

14.1.189. виключено;

14.1.190. покупець марок акцизного податку — суб’єкт господарювання, який вiдповiдно до законодавства України є платником акцизного податку з алкогольних напоїв та тютюнових виробiв;

14.1.191. постачання товарiв — будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числi продаж, обмiн чи дарування такого товару, а також постачання товарiв за рiшенням суду.

З метою застосування термiна «постачання товарiв» електрична та теплова енергiя, газ, пар, вода, повiтря, охолоджене чи кондицiйоване, вважаються товаром.

Постачанням товарiв також вважаються:

а) фактична передача матерiальних активiв iншiй особi на пiдставi договору про фiнансовий лiзинг (повернення матерiальних активiв згiдно з договором про фiнансовий лiзинг) чи iншої домовленостi, вiдповiдно до якої оплата вiдстрочена, але право власностi на матерiальнi активи передається не пiзнiше дати здiйснення останнього платежу;

б) передача права власностi на матерiальнi активи за рiшенням органу державної влади або органу мiсцевого самоврядування чи вiдповiдно до законодавства;

в) будь-яка iз зазначених дiй платника податку щодо матерiальних активiв, якщо платник податку мав право на вiднесення сум податку до податкового кредиту у разi придбання зазначеного майна чи його частини (безоплатна передача майна iншiй особi; передача майна у межах балансу платника податку, що використовується у господарськiй дiяльностi платника податку для його подальшого використання з метою, не пов’язаною iз господарською дiяльнiстю такого платника податку; передача у межах балансу платника податку майна, що планувалося для використання в оподатковуваних операцiях, для його використання в операцiях, що звiльняються вiд оподаткування або не пiдлягають оподаткуванню);

г) передача (внесення) товарiв (у тому числi необоротних активiв) як вклад у спiльну дiяльнiсть без утворення юридичної особи, а також їх повернення;

ґ) виключено;

д) лiквiдацiя платником податку за власним бажанням необоротних активiв, якi перебувають у такого платника;

е) передача товарiв згiдно з договором, за яким сплачується комiсiя (винагорода) за продаж чи купiвлю.

Не є постачанням товарiв випадки, коли основнi виробничi засоби або невиробничi засоби лiквiдуються у зв’язку з їх знищенням або зруйнуванням внаслiдок дiї обставин непереборної сили, а також в iнших випадках, коли така лiквiдацiя здiйснюється без згоди платника податку, у тому числi в разi викрадення необоротних активiв, або коли платник податку надає контролюючому органу вiдповiдний документ про знищення, розiбрання або перетворення необоротних активiв в iнший спосiб, внаслiдок чого необоротний актив не може використовуватися за первiсним призначенням;

14.1.192. виключено;

14.1.193. постiйне представництво — постiйне мiсце дiяльностi, через яке повнiстю або частково проводиться господарська дiяльнiсть нерезидента в Українi, зокрема: мiсце управлiння; фiлiя; офiс; фабрика; майстерня; установка або споруда для розвiдки природних ресурсiв; шахта, нафтова/газова свердловина, кар’єр чи будь-яке iнше мiсце видобутку природних ресурсiв; склад або примiщення, що використовується для доставки товарiв, сервер.

З метою оподаткування термiн «постiйне представництво» включає будiвельний майданчик, будiвельний, складальний або монтажний об’єкт чи пов’язану з ними наглядову дiяльнiсть, якщо тривалiсть робiт, пов’язана з таким майданчиком, об’єктом чи дiяльнiстю, перевищує шiсть мiсяцiв; надання послуг нерезидентом (крiм послуг з надання персоналу), у тому числi консультацiйних, через спiвробiтникiв або iнший персонал, найнятий ним для таких цiлей, але якщо така дiяльнiсть провадиться (в рамках одного проекту або проекту, що пов’язаний з ним) в Українi протягом перiоду або перiодiв, загальна тривалiсть яких становить бiльш як шiсть мiсяцiв, у будь-якому дванадцятимiсячному перiодi; резидентiв, якi мають повноваження: дiяти вiд iменi виключно такого нерезидента (проведення переговорiв щодо суттєвих умов та/або укладення договорiв (контрактiв) вiд iменi цього нерезидента), що призводить до виникнення у цього нерезидента цивiльних прав та обов’язкiв; та/або утримувати (зберiгати) запаси товарiв, що належать нерезиденту, iз складу яких здiйснюється поставка товару вiд iменi нерезидента, крiм резидентiв, що мають статус складу тимчасового зберiгання або митного лiцензiйного складу.

Постiйним представництвом не є використання будiвель або споруд виключно з метою зберiгання, демонстрацiї або доставки товарiв чи виробiв, що належать нерезиденту; зберiгання запасiв товарiв або виробiв, що належать нерезиденту, виключно з метою зберiгання або демонстрацiї; зберiгання запасiв товарiв або виробiв, що належать нерезиденту, виключно з метою переробки iншим пiдприємством; утримання постiйного мiсця дiяльностi виключно з метою закупiвлi товарiв чи виробiв або для збирання iнформацiї для нерезидента; направлення у розпорядження особи фiзичних осiб у межах виконання угод про послуги з надання персоналу; утримання постiйного мiсця дiяльностi виключно з метою провадження для нерезидента будь-якої iншої дiяльностi, яка має пiдготовчий або допомiжний характер;

14.1.194. постiйний представник (представники) контролюючого органу на акцизному складi — призначена наказом контролюючого органу за мiсцем розташування акцизного складу посадова особа, яка здiйснює постiйний безпосереднiй контроль за дотриманням установленого порядку виробництва, оброблення (перероблення), змiшування, розливу, пакування, фасування, зберiгання, одержання чи видачi пiдакцизних товарiв (продукцiї) у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує, державну податкову i митну полiтику;

14.1.195. працiвник — фiзична особа, яка безпосередньо власною працею виконує трудову функцiю згiдно з укладеним з роботодавцем трудовим договором (контрактом) вiдповiдно до закону;

14.1.196. прибуткова продукцiя для цiлей роздiлу XVIII цього Кодексу — частина виробленої продукцiї, що розподiляється мiж iнвестором i державою та визначається як рiзниця мiж виробленою i компенсацiйною продукцiєю;

14.1.197. проведення лотереї — господарська дiяльнiсть, яка включає в себе прийняття сплати участi у лотереї (ставок), проведення розiграшiв призового (виграшного) фонду лотереї, виплату виграшiв (видачу призiв), а також iншi операцiї, що забезпечують проведення лотереї;

14.1.198. продавець марок акцизного податку — контролюючi органи;

14.1.199. продукцiя для цiлей роздiлу XVIII цього Кодексу — кориснi копалини загальнодержавного та мiсцевого значення (мiнеральна сировина), що видобуваються (виробляються) пiд час розробки родовищ корисних копалин;

14.1.200. призовий (виграшний) фонд — сукупнiсть виграшiв (призiв), а саме коштiв, майна, майнових прав, якi пiдлягають виплатi (видачI) гравцям у разi їх виграшу в лотерею вiдповiдно до оприлюднених умов її випуску та проведення;

14.1.201. виключено;

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує, державну податкову i митну полiтику, встановлює вимоги щодо порядку фiнансового контролю за дiяльнiстю з випуску та проведення лотерей, а також вимоги до статутного капiталу операторiв, що не можуть бути меншими за тi, що висуваються Нацiональним банком України до банкiв, якi провадять дiяльнiсть на всiй територiї України;

14.1.202. продаж (реалiзацiя) товарiв — будь-якi операцiї, що здiйснюються згiдно з договорами купiвлi-продажу, мiни, поставки та iншими господарськими, цивiльно-правовими договорами, якi передбачають передачу прав власностi на такi товари за плату або компенсацiю незалежно вiд строкiв її надання, а також операцiї з безоплатного надання товарiв. Не вважаються продажем товарiв операцiї з надання товарiв у межах договорiв комiсiї (консигнацiї), поруки, схову (вiдповiдального зберiгання), доручення, довiрчого управлiння, оперативного лiзингу (оренди), iнших цивiльно-правових договорiв, якi не передбачають передачi прав власностi на такi товари;

14.1.203. продаж результатiв робiт (послуг) — будь-якi операцiї господарського, цивiльно-правового характеру з виконання робiт, надання послуг, надання права на користування або розпоряджання товарами, у тому числi нематерiальними активами та iншими об’єктами власностi, що не є товарами, за умови компенсацiї їх вартостi, а також операцiї з безоплатного надання результатiв робiт (послуг). Продаж результатiв робiт (послуг) включає, зокрема, надання права на користування товарами за договорами оперативного лiзингу (оренди), продажу, передачi права вiдповiдно до авторських або лiцензiйних договорiв, а також iншi способи передачi об’єктiв авторського права, патентiв, знакiв для товарiв i послуг, iнших об’єктiв права iнтелектуальної, у тому числi промислової власностi;

14.1.204. простий вексель, авальований банком, — цiнний папiр, який посвiдчує безумовне грошове зобов’язання векселедавця або його наказ банку сплатити пiсля настання строку платежу визначену суму векселедержателю.

Вексель засвiдчує безумовне грошове зобов’язання векселедавця сплатити до Державного бюджету України вiдповiдну суму коштiв i є податковим зобов’язанням, визначеним векселедавцем самостiйно i узгодженим з дня взяття на облiк векселя контролюючим органом за мiсцезнаходженням векселедавця, а в разi, якщо законодавством передбачено вiдстрочення iз сплати митних платежiв, — з дня митного оформлення товарiв у вiдповiдний режим;

14.1.205. прибудинкова територiя — територiя навколо багатоквартирного будинку, визначена на пiдставi вiдповiдної мiстобудiвної та землевпорядної документацiї в межах вiдповiдної земельної дiлянки, на якiй розташованi багатоквартирний будинок i належнi до нього будiвлi i споруди, та необхiдна для обслуговування багатоквартирного будинку та забезпечення задоволення житлових, соцiальних i побутових потреб власникiв (спiввласникiв) та наймачiв (орендарiв) квартир, а також нежитлових примiщень, розташованих у багатоквартирному будинку;

14.1.206. проценти — дохiд, який сплачується (нараховується) позичальником на користь кредитора як плата за використання залучених на визначений або невизначений строк коштiв або майна.

До процентiв включаються:

а) платiж за використання коштiв або товарiв (робiт, послуг), отриманих у кредит;

б) платiж за використання коштiв, залучених у депозит;

в) платiж за придбання товарiв у розстрочку;

г) платiж за користування майном згiдно з договорами фiнансового лiзингу (оренди) (без урахування частини лiзингового платежу, що надається в рахунок компенсацiї частини вартостi об’єкта фiнансового лiзингу);

ґ) винагорода (дохiд) орендодавця як частина орендного платежу за договором оренди житла з викупом, сплачена фiзичною особою платнику податку, на користь якого вiдступлено право на отримання таких платежiв.

Проценти нараховуються у виглядi вiдсоткiв на основну суму заборгованостi чи вартостi майна або у виглядi фiксованих сум. У разi якщо залучення коштiв здiйснюється шляхом продажу облiгацiй, казначейських зобов’язань чи ощадних (депозитних) сертифiкатiв, емiтованих позичальником, або шляхом врахування векселiв та здiйснення операцiй з придбання цiнних паперiв iз зворотним викупом, сума процентiв визначається шляхом нарахування їх на номiнал такого цiнного паперу, виплати фiксованої премiї чи виграшу або шляхом визначення рiзницi мiж цiною розмiщення (продажу) та цiною погашення (зворотного викупу) такого цiнного паперу.

Платежi за iншими цивiльно-правовими договорами незалежно вiд того, встановленi вони в абсолютних (фiксованих) цiнах або у вiдсотках суми договору або iншої вартiсної бази, не є процентами;

14.1.207. пункт вимiру — пункт, у якому вiдповiдно до угоди про розподiл продукцiї проводиться вимiр виробленої продукцiї та її розподiл на компенсацiйну та прибуткову;

14.1.208. виключено;

14.1.209. пункт приймання (вiдправлення) та призначення — пункт, що для вiдповiдного вантажу визначається як прикордонний пункт, перевалювальний комплекс, пункт тимчасового зберiгання вантажу, у тому числi пiдземне сховище природного газу, на територiї України до його перемiщення за межi держави, пункт переробки вантажу на територiї України до перемiщення вантажу за її межi;

14.1.210. виключено;

14.1.211. виключено;

14.1.212. реалiзацiя пiдакцизних товарiв (продукцiї) — будь-якi операцiї на митнiй територiї України, що передбачають вiдвантаження пiдакцизних товарiв (продукцiї) згiдно з договорами купiвлi-продажу, мiни, поставки та iншими господарськими, цивiльно-правовими договорами з передачею прав власностi або без такої, за плату (компенсацiю) або без такої, незалежно вiд строкiв її надання, а також безоплатного вiдвантаження товарiв, у тому числi з давальницької сировини, реалiзацiя суб’єктами господарювання роздрiбної торгiвлi пiдакцизних товарiв.

Реалiзацiя пального для цiлей роздiлу VI цього Кодексу — будь-якi операцiї з передачi (вiдпуску, вiдвантаження) пального на митнiй територiї України на пiдставi договорiв купiвлi-продажу, мiни, поставки, дарування, комiсiї, доручення (в тому числi передача на комiсiйну/довiрчу реалiзацiю), поруки, iнших господарських та цивiльно-правових договорiв або за рiшенням суду, iншого компетентного державного органу чи органу мiсцевого самоврядування за плату (компенсацiю) або без такої, якi передбачають перехiд права власностi або права розпорядження, а також передачу (вiдпуск, вiдвантаження) пального на пiдставi договорiв про виробництво iз сировини замовника. Не вважаються реалiзацiєю пального операцiї з передачi (вiдпуску, вiдвантаження) пального на митнiй територiї України на пiдставi договорiв зберiгання.

Реалiзацiя суб’єктами господарювання роздрiбної торгiвлi пiдакцизних товарiв — продаж пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробiв, тютюну та промислових замiнникiв тютюну безпосередньо громадянам та iншим кiнцевим споживачам для їх особистого некомерцiйного використання незалежно вiд форми розрахункiв, у тому числi на розлив у ресторанах, кафе, барах, iнших об’єктах громадського харчування, а також фiзичний вiдпуск з автозаправної станцiї та/або автомобiльної газозаправної станцiї товарiв, зазначених у пiдпунктi 215.3.4 пункту 215.3 статтi 215 цього Кодексу, незалежно вiд форми розрахункiв;

14.1.213. резиденти — це:

а) юридичнi особи та їх вiдокремленi особи, якi утворенi та провадять свою дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства України з мiсцезнаходженням як на її територiї, так i за її межами;

б) дипломатичнi представництва, консульськi установи та iншi офiцiйнi представництва України за кордоном, якi мають дипломатичнi привiлеї та iмунiтет;

в) фiзична особа — резидент — фiзична особа, яка має мiсце проживання в Українi.

У разi якщо фiзична особа має мiсце проживання також в iноземнiй державi, вона вважається резидентом, якщо така особа має мiсце постiйного проживання в Українi; якщо особа має мiсце постiйного проживання також в iноземнiй державi, вона вважається резидентом, якщо має бiльш тiснi особистi чи економiчнi зв’язки (центр життєвих iнтересiв) в Українi. У разi якщо державу, в якiй фiзична особа має центр життєвих iнтересiв, не можна визначити, або якщо фiзична особа не має мiсця постiйного проживання у жоднiй з держав, вона вважається резидентом, якщо перебуває в Українi не менше 183 днiв (включаючи день приїзду та вiд’їзду) протягом перiоду або перiодiв податкового року.

Достатньою (але не виключною) умовою визначення мiсця знаходження центру життєвих iнтересiв фiзичної особи є мiсце постiйного проживання членiв її сiм’ї або її реєстрацiї як суб’єкта пiдприємницької дiяльностi.

Якщо неможливо визначити резидентський статус фiзичної особи, використовуючи попереднi положення цього пiдпункту, фiзична особа вважається резидентом, якщо вона є громадянином України.

Якщо всупереч закону фiзична особа — громадянин України має також громадянство iншої країни, то з метою оподаткування цим податком така особа вважається громадянином України, який не має права на залiк податкiв, сплачених за кордоном, передбаченого цим Кодексом або нормами мiжнародних угод України.

Якщо фiзична особа є особою без громадянства i на неї не поширюються положення абзацiв першого – четвертого цього пiдпункту, то її статус визначається згiдно з нормами мiжнародного права.

Достатньою пiдставою для визначення особи резидентом є самостiйне визначення нею основного мiсця проживання на територiї України у порядку, встановленому цим Кодексом, або її реєстрацiя як самозайнятої особи.

У разi якщо у роздiлi IV цього Кодексу використовується термiн «резидент» у вiдповiдних вiдмiнках, пiд цим термiном розумiється «фiзична особа — резидент»;

У разi якщо у роздiлi III цього Кодексу використовується термiн «резидент» у вiдповiдних вiдмiнках, пiд цим термiном розумiються особи, визначенi пунктом 133.1 статтi 133 цього Кодексу.

14.1.214. виключено;

14.1.215. виключено;

14.1.216. рециркулюючий газ — природний газ, який повернуто (закачано) в один або декiлька нафтогазоносних покладiв такого родовища (свердловини) для пiдтримання в них необхiдних пластового тиску або пластової енергiї вiдповiдно до затверджених в установленому законодавством порядку центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у нафтогазовому комплексi, проекту промислової або дослiдно-промислової розробки родовища (покладу), а також до комплексного проекту його облаштування

Джерелом походження рециркулюючого газу може бути природний газ: видобутий надрокористувачем iз наданої йому в користування дiлянки нафтогазоносних надр, для якої вiдповiдним проектом передбачено повернення такого газу в надра; видобутий на iншiй, нiж зазначена вище, дiлянцi надр, що контролюється надрокористувачем та переданий (iз внесенням вiдповiдної рентної плати) ним для використання на такому родовищi; придбаний надрокористувачем у третiх осiб для використання на такому родовищi;

14.1.217. рентна плата — загальнодержавний податок, який справляється за користування надрами для видобування корисних копалин; за користування надрами в цiлях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин; за користування радiочастотним ресурсом України; за спецiальне використання води; за спецiальне використання лiсових ресурсiв; за транспортування нафти i нафтопродуктiв магiстральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами амiаку територiєю України;

14.1.218. ринок товарiв (робiт, послуг) — сфера обiгу товарiв (робiт, послуг), що визначається виходячи з можливостi покупця (продавця) без значних додаткових витрат придбати (реалiзувати) товар (роботи, послуги) на найближчiй для покупця (продавця) територiї;

14.1.219. ринкова цiна — цiна, за якою товари (роботи, послуги) передаються iншому власнику за умови, що продавець бажає передати такi товари (роботи, послуги), а покупець бажає їх отримати на добровiльнiй основi, обидвi сторони є взаємно незалежними юридично та фактично, володiють достатньою iнформацiєю про такi товари (роботи, послуги), а також цiни, якi склалися на ринку iдентичних (а за їх вiдсутностi — однорiдних) товарiв (робiт, послуг) у порiвняних економiчних (комерцiйних) умовах;

14.1.220. рiк виготовлення транспортного засобу — календарна дата виготовлення транспортного засобу (день, мiсяць, рiк); для транспортних засобiв, календарну дату виготовлення яких визначити неможливо, — 1 сiчня року виготовлення, зазначеного в реєстрацiйних документах;

14.1.221. ризик — ймовiрнiсть недекларування (неповного декларування) платником податкiв податкових зобов’язань, невиконання платником податкiв iншого законодавства, контроль за яким покладено на контролюючi органи;

14.1.222. роботодавець — юридична особа (її фiлiя, вiддiлення, iнший вiдокремлений пiдроздiл чи її представництво) або самозайнята особа, яка використовує найману працю фiзичних осiб на пiдставi укладених трудових договорiв (контрактiв) та несе обов’язки iз сплати їм заробiтної плати, а також нарахування, утримання та сплати податку на доходи фiзичних осiб до бюджету, нарахувань на фонд оплати працi, iншi обов’язки, передбаченi законами.

Для цiлей роздiлу IV цього Кодексу до роботодавця прирiвнюються юридична особа (її фiлiя, вiддiлення, iнший вiдокремлений пiдроздiл чи її представництво), постiйне представництво нерезидента або самозайнята особа, якi нараховують (виплачують) дохiд за виконання роботи та/або надання послуги згiдно iз цивiльно-правовим договором у разi, якщо буде встановлено, що вiдносини за таким договором фактично є трудовими;

14.1.223. розмiщення вiдходiв — постiйне (остаточне) перебування або захоронення вiдходiв у спецiально вiдведених для цього мiсцях чи об’єктах (мiсцях розмiщення вiдходiв, сховищах, полiгонах, комплексах, спорудах, дiлянках надр тощо), на використання яких отримано дозволи уповноважених органiв;

14.1.224. розпорядник акцизного складу — суб’єкт господарювання, який одержав лiцензiю на право виробництва спирту етилового, алкогольних напоїв, зареєстрований платником акцизного податку, або який здiйснює виробництво, оброблення (перероблення), змiшування, навантаження-розвантаження, зберiгання пального (крiм скрапленого газу природного, бензолу, метанолу), крiм суб’єктiв господарювання, якi використовують примiщення, розташованi на митнiй територiї України, для навантаження-розвантаження, зберiгання пального виключно для потреб власного споживання пального;

14.1.225. роялтi — будь-який платiж, отриманий як винагорода за використання або за надання права на використання об’єкта права iнтелектуальної власностi, а саме на будь-якi лiтературнi твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп’ютернi програми, iншi записи на носiях iнформацiї, вiдео- або аудiокасети, кiнематографiчнi фiльми або плiвки для радiо- чи телевiзiйного мовлення, передачi (програми) органiзацiй мовлення, iнших аудiовiзуальних творiв, будь-якi права, якi охороняються патентом, будь-якi зареєстрованi торговельнi марки (знаки на товари i послуги), права iнтелектуальної власностi на дизайн, секретне креслення, модель, формулу, процес, права iнтелектуальної власностi на iнформацiю щодо промислового, комерцiйного або наукового досвiду (ноу-хау).

Не вважаються роялтi платежi, отриманi:

як винагорода за використання комп’ютерної програми, якщо умови використання обмеженi функцiональним призначенням такої програми та її вiдтворення обмежене кiлькiстю копiй, необхiдних для такого використання (використання «кiнцевим споживачем»);

за придбання примiрникiв (копiй, екземплярiв) об’єктiв iнтелектуальної власностi, якi втiленi в електроннiй формi, для використання за своїм функцiональним призначенням для кiнцевого споживання;

за придбання речей (у тому числi носiїв iнформацiї), в яких втiленi або на яких мiстяться об’єкти права iнтелектуальної власностi, визначенi в абзацi першому цього пiдпункту, у користування, володiння та/або розпорядження особи;

за передачу прав на об’єкти права iнтелектуальної власностi, якщо умови передачi прав на об’єкт права iнтелектуальної власностi надають право особi, яка отримує такi права продати або здiйснити вiдчуження в iнший спосiб права iнтелектуальної власностi або оприлюднити (розголосити) секретнi креслення, моделi, формули, процеси, права iнтелектуальної власностi на iнформацiю щодо промислового, комерцiйного або наукового досвiду (ноу-хау), за винятком випадкiв, коли таке оприлюднення (розголошення) є обов’язковим згiдно iз законодавством України;

14.1.226. самозайнята особа — платник податку, який є фiзичною особою — пiдприємцем або провадить незалежну професiйну дiяльнiсть за умови, що така особа не є працiвником в межах такої пiдприємницької чи незалежної професiйної дiяльностi.

Незалежна професiйна дiяльнiсть — участь фiзичної особи у науковiй, лiтературнiй, артистичнiй, художнiй, освiтнiй або викладацькiй дiяльностi, дiяльнiсть лiкарiв, приватних нотарiусiв, адвокатiв, арбiтражних керуючих (розпорядникiв майна, керуючих санацiєю, лiквiдаторiв), аудиторiв, бухгалтерiв, оцiнщикiв, iнженерiв чи архiтекторiв, особи, зайнятої релiгiйною (мiсiонерською) дiяльнiстю, iншою подiбною дiяльнiстю за умови, що така особа не є працiвником або фiзичною особою — пiдприємцем та використовує найману працю не бiльш як чотирьох фiзичних осiб;

14.1.227. середньооблiкова кiлькiсть працiвникiв — кiлькiсть працiвникiв у юридичних осiб, визначена за методикою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi статистики, з урахуванням усiх найманих працiвникiв i осiб, що працюють за цивiльно-правовими договорами та за сумiсництвом бiльш як один календарний мiсяць, а також найманих працiвникiв представництв, фiлiй, вiддiлень та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв в еквiвалентi повної зайнятостi, крiм найманих працiвникiв, якi перебувають у вiдпустцi у зв’язку з вагiтнiстю та пологами та у вiдпустцi по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством вiку;

14.1.228. виключено;

14.1.229. спецiально вiдведенi автостоянки — площа територiї (землI), що належить на правах власностi територiальнiй громадi або державi, яка визначається органами мiсцевого самоврядування iз встановленням правил щодо вiдповiдальностi за збереження транспортного засобу.

До спецiально вiдведених автостоянок можуть належати комунальнi гаражi, стоянки, паркiнги (будiвлi, споруди, їх частини), якi побудованi за рахунок коштiв мiсцевого бюджету з метою здiйснення органiзацiї паркування транспортних засобiв.

Не належать до спецiально вiдведених автостоянок гаражi, автостоянки, власники або користувачi яких є платниками земельного податку або орендної плати за земельнi дiлянки державної i комунальної власностi, а також земельнi дiлянки, що належать до прибудинкових територiй;

14.1.230. стацiонарне джерело забруднення — пiдприємство, цех, агрегат, установка або iнший нерухомий об’єкт, що зберiгає свої просторовi координати протягом певного часу i здiйснює викиди забруднюючих речовин в атмосферу та/або скиди забруднюючих речовин у воднi об’єкти;

14.1.231. розумна економiчна причина (дiлова мета) — причина, яка може бути наявна лише за умови, що платник податкiв має намiр одержати економiчний ефект у результатi господарської дiяльностi;

14.1.232. сертифiкат фонду операцiй з нерухомiстю — цiнний папiр, що засвiдчує право його власника на отримання доходу вiд iнвестування в операцiї з нерухомiстю вiдповiдно до закону;

14.1.233. сiльськогосподарськi угiддя — рiлля, багаторiчнi насадження, сiножатi, пасовища та перелоги;

14.1.234. сiльськогосподарська продукцiя (сiльськогосподарськi товари) для цiлей глави 1 роздiлу XIV цього Кодексу — продукцiя/товари, що пiдпадають пiд визначення груп 1–24 УКТ ЗЕД, якщо при цьому такi товари (продукцiя) вирощуються, вiдгодовуються, виловлюються, збираються, виготовляються, виробляються, переробляються безпосередньо виробником цих товарiв (продукцiї), а також продукти обробки та переробки цих товарiв (продукцiї), якщо вони були придбанi або виробленi на власних або орендованих потужностях (площах) для продажу, переробки або внутрiшньогосподарського споживання;

14.1.235. сiльськогосподарський товаровиробник для цiлей глави 1 роздiлу XIV цього Кодексу — юридична особа незалежно вiд органiзацiйно-правової форми, яка займається виробництвом сiльськогосподарської продукцiї та/або розведенням, вирощуванням та виловом риби у внутрiшнiх водоймах (озерах, ставках та водосховищах) та її переробкою на власних чи орендованих потужностях, у тому числi власновиробленої сировини на давальницьких умовах, та здiйснює операцiї з її постачання.

Абзац другий виключено;

14.1.236. виключено;

14.1.237. спирт етиловий — всi види спирту етилового, бiоетанол, якi зазначенi у товарних позицiях 2207 та 2208 згiдно з УКТ ЗЕД;

14.1.238. споруди — земельнi полiпшення, що не належать до будiвель i призначенi для виконання спецiальних технiчних функцiй;

14.1.239. виключено;

14.1.240. ставка земельного податку для цiлей роздiлу XII цього Кодексу — законодавчо визначений рiчний розмiр плати за одиницю площi оподатковуваної земельної дiлянки;

14.1.241. суб’єкт владних повноважень — у значеннi, визначеному ;

14.1.242. виключено;

14.1.243. виключено;

14.1.244. товари — матерiальнi та нематерiальнi активи, у тому числi земельнi дiлянки, земельнi частки (паї), а також цiннi папери та деривативи, що використовуються у будь-яких операцiях, крiм операцiй з їх випуску (емiсiї) та погашення.

В цiлях оподаткування операцiй з перемiщення майна та енергiї через митний кордон України термiн «товари» вживається у значеннi, визначеному ;

14.1.245. товарний кредит — товари (роботи, послуги), що передаються резидентом або нерезидентом у власнiсть юридичних чи фiзичних осiб на умовах договору, що передбачає вiдстрочення остаточних розрахункiв на визначений строк та пiд процент. Товарний кредит передбачає передачу права власностi на товари (роботи, послуги) покупцевi (замовниковI) у момент пiдписання договору або в момент фiзичного отримання товарiв (робiт, послуг) таким покупцем (замовником), незалежно вiд часу погашення заборгованостi;

14.1.246. виключено;

14.1.247. торгiвля валютними цiнностями — операцiї, пов’язанi з переходом права власностi на нацiональну валюту України, iноземну валюту, платiжнi документи та iншi цiннi папери, вираженi у нацiональнiй валютi України, в iноземнiй валютi або банкiвських металах, банкiвськi метали;

14.1.248. торгiвля iноземною валютою — валютнi операцiї, пов’язанi з переходом права власностi на валютнi цiнностi, за винятком операцiй, що здiйснюються мiж резидентами за умови, що такими валютними цiнностями є нацiональна валюта України, цiннi папери та чеки, вираженi у нацiональнiй валютi України;

14.1.249. торгiвля у розстрочку — господарська операцiя, яка передбачає продаж резидентом або нерезидентом товарiв фiзичним чи юридичним особам на умовах розстрочення кiнцевого розрахунку, на визначений строк та пiд процент.

Торгiвля у розстрочку передбачає передачу товарiв у розпорядження покупця в момент здiйснення першого внеску (завдатку) з передачею права власностi на такi товари пiсля кiнцевого розрахунку.

;

14.1.250. виключено;

14.1.251. транспортнi засоби, що використовувалися, — транспортнi засоби, на якi уповноваженими державними органами, в тому числi iноземними, виданi реєстрацiйнi документи, що дають право експлуатувати такi транспортнi засоби;

14.1.251-1. виключено;

14.1.252. тютюновi вироби — сигарети з фiльтром або без фiльтру, цигарки, сигари, сигарили, а також люльковий, нюхальний, смоктальний, жувальний тютюн, махорка та iншi вироби з тютюну чи його замiнникiв для курiння, нюхання, смоктання чи жування;

14.1.253. умовне звiльнення вiд оподаткування митними платежами — звiльнення вiд сплати митних платежiв, застосування якого передбачає дотримання певних умов та обмежень пiд час використання товарiв i транспортних засобiв комерцiйного призначення, розпорядження ними пiсля їх випуску;

14.1.254. умовне звiльнення вiд оподаткування податком на додану вартiсть та акцизним податком у разi ввезення товарiв на митну територiю України — звiльнення (умовне повне або умовне часткове) вiд сплати нарахованого податкового зобов’язання у разi розмiщення товарiв у митних режимах, що передбачають звiльнення вiд оподаткування за умови дотримання вимог митного режиму, встановлених ;

14.1.255. вiдступлення права вимоги — операцiя з переуступки кредитором прав вимоги боргу третьої особи новому кредитору з попередньою або наступною компенсацiєю вартостi такого боргу кредитору або без такої компенсацiї;

14.1.256. виключено;

14.1.257. фiнансова допомога — фiнансова допомога, надана на безповоротнiй або поворотнiй основi.

Безповоротна фiнансова допомога — це:

сума коштiв, передана платнику податкiв згiдно з договорами дарування, iншими подiбними договорами або без укладення таких договорiв;

сума безнадiйної заборгованостi, вiдшкодована кредитору позичальником пiсля списання такої безнадiйної заборгованостi;

сума заборгованостi одного платника податкiв перед iншим платником податкiв, що не стягнута пiсля закiнчення строку позовної давностi;

основна сума кредиту або депозиту, що наданi платнику податкiв без встановлення строкiв повернення такої основної суми, за винятком кредитiв, наданих пiд безстроковi облiгацiї, та депозитiв до запитання у банкiвських установах, а також сума процентiв, нарахованих на таку основну суму, але не сплачених (списаних);

абзац сьомий виключено.

Поворотна фiнансова допомога — сума коштiв, що надiйшла платнику податкiв у користування за договором, який не передбачає нарахування процентiв або надання iнших видiв компенсацiй у виглядi плати за користування такими коштами, та є обов’язковою до повернення;

14.1.258. фiнансовий кредит — кошти, що надаються банком-резидентом або нерезидентом, що квалiфiкується як банкiвська установа згiдно iз законодавством країни перебування нерезидента, або резидентами i нерезидентами, якi мають згiдно з вiдповiдним законодавством статус небанкiвських фiнансових установ, а також iноземною державою або його офiцiйними агентствами, мiжнародними фiнансовими органiзацiями та iншими кредиторами — нерезидентами юридичнiй чи фiзичнiй особi на визначений строк для цiльового використання та пiд процент;

14.1.259. фонд банкiвського управлiння — кошти учасникiв фондiв банкiвського управлiння та iншi активи, що перебувають у довiрчому управлiннi уповноваженого банку вiдповiдно до закону;

14.1.260. фрахт — винагорода (компенсацiя), що сплачується за договорами перевезення, найму або пiднайму судна або транспортного засобу (їх частин) для:

перевезення вантажiв та пасажирiв морськими або повiтряними суднами;

перевезення вантажiв залiзничним або автомобiльним транспортом;

14.1.261. цiльове призначення земельної дiлянки — використання земельної дiлянки за призначенням, визначеним на пiдставi документацiї iз землеустрою у встановленому законодавством порядку;

14.1.262. частка сiльськогосподарського товаровиробництва для цiлей глави 1 роздiлу XIV цього Кодексу — питома вага доходу сiльськогосподарського товаровиробника, отриманого вiд реалiзацiї сiльськогосподарської продукцiї власного виробництва та продуктiв її переробки, у загальнiй сумi його доходу, що враховується пiд час визначення права такого товаровиробника на реєстрацiю як платника податку;

14.1.263. членами сiм’ї фiзичної особи першого ступеня спорiднення вважаються її батьки, чоловiк або дружина, дiти, у тому числi усиновленi. Іншi члени сiм’ї фiзичної особи вважаються такими, що мають другий ступiнь спорiднення;

14.1.264. хронометраж — процес спостереження за веденням господарської дiяльностi платника податкiв, який здiйснюється пiд час проведення фактичних перевiрок та застосовується контролюючими органами з метою встановлення реальних показникiв щодо дiяльностi платника податкiв, яка здiйснюється на вiдповiдному мiсцi її провадження;

14.1.265. штрафна санкцiя (фiнансова санкцiя, штраф) — плата у виглядi фiксованої суми та/або вiдсоткiв, що справляється з платника податкiв у зв’язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та iншого законодавства, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючi органи, а також штрафнi санкцiї за порушення у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi;

14.1.266. касовий метод для цiлей оподаткування згiдно з роздiлом V цього Кодексу — метод податкового облiку, за яким дата виникнення податкових зобов’язань визначається як дата зарахування (отримання) коштiв на банкiвський рахунок (у касу) платника податку або дата отримання iнших видiв компенсацiй вартостi поставлених (або тих, що пiдлягають поставцI) ним товарiв (послуг), а дата виникнення права на податковий кредит визначається як дата списання коштiв з банкiвського рахунку (видачi з каси) платника податку або дата надання iнших видiв компенсацiй вартостi поставлених (або тих, що пiдлягають поставцI) йому товарiв (послуг);

14.1.267. позика — грошовi кошти, що надаються резидентами, якi є фiнансовими установами, або нерезидентами, крiм нерезидентiв, якi мають офшорний статус, позичальнику на визначений строк iз зобов’язанням їх повернення та сплатою процентiв за користування сумою позики;

14.1.268. пасивнi доходи — доходи, отриманi у виглядi процентiв, дивiдендiв, страхових виплат i вiдшкодувань, а також роялтi.

14.1.269. Platts — мiжнародна, глобальна унiфiкована система iнформацiйного монiторингу за динамiкою ринку та цiноутворенням у галузi добувної та паливно-енергетичної промисловостi;

14.1.270. показники Platts — iндекси, що офiцiйно визначенi свiтовим iнформацiйним агентством Platts та є базою для використання суб’єктами господарської дiяльностi.

14.2. Для цiлей цього Кодексу до цiнних паперiв прирiвнюються борговi зобов’язання Нацiонального банку України.

<полное_название xml:id="x9vsqp45cwh1xuzhgkm6qj1gps">Стаття 15. Платники податкiв

Стаття 15. Платники податкiв

15.1. Платниками податкiв визнаються фiзичнi особи (резиденти i нерезиденти України), юридичнi особи (резиденти i нерезиденти України) та їх вiдокремленi пiдроздiли, якi мають, одержують (передають) об’єкти оподаткування або провадять дiяльнiсть (операцiї), що є об’єктом оподаткування згiдно з цим Кодексом або податковими законами, i на яких покладено обов’язок iз сплати податкiв та зборiв згiдно з цим Кодексом.

15.2. Кожний з платникiв податкiв може бути платником податку за одним або кiлькома податками та зборами.

<полное_название xml:id="x918g10pzunnh3lcnanhtpt08z">Стаття 16. Обов’язки платника податкiв

Стаття 16. Обов’язки платника податкiв

16.1. Платник податкiв зобов’язаний:

16.1.1. стати на облiк у контролюючих органах в порядку, встановленому законодавством України;

16.1.2. вести в установленому порядку облiк доходiв i витрат, складати звiтнiсть, що стосується обчислення i сплати податкiв та зборiв;

16.1.3. подавати до контролюючих органiв у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларацiї, звiтнiсть та iншi документи, пов’язанi з обчисленням i сплатою податкiв та зборiв;

16.1.4. сплачувати податки та збори в строки та у розмiрах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи;

16.1.5. подавати на належним чином оформлену письмову вимогу контролюючих органiв (у випадках, визначених законодавством) документи з облiку доходiв, витрат та iнших показникiв, пов’язаних iз визначенням об’єктiв оподаткування (податкових зобов’язань), первиннi документи, регiстри бухгалтерського облiку, фiнансову звiтнiсть, iншi документи, пов’язанi з обчисленням та сплатою податкiв та зборiв. У письмовiй вимозi обов’язково зазначаються конкретний перелiк документiв, якi повинен надати платник податкiв, та пiдстави для їх надання;

16.1.6. подавати контролюючим органам iнформацiю, вiдомостi про суми коштiв, не сплачених до бюджету в зв’язку з отриманням податкових пiльг (суми отриманих пiльг) та напрями їх використання (щодо умовних податкових пiльг — пiльг, що надаються за умови використання коштiв, вивiльнених у суб’єкта господарювання внаслiдок надання пiльги, у визначеному державою порядку);

16.1.7. подавати контролюючим органам iнформацiю в порядку, у строки та в обсягах, встановлених податковим законодавством;

16.1.8. виконувати законнi вимоги контролюючих органiв щодо усунення виявлених порушень законiв з питань оподаткування та митної справи i пiдписувати акти (довiдки) про проведення перевiрки;

16.1.9. не перешкоджати законнiй дiяльностi посадової особи контролюючого органу пiд час виконання нею службових обов’язкiв та виконувати законнi вимоги такої посадової особи;

16.1.10. повiдомляти контролюючим органам за мiсцем облiку такого платника про його лiквiдацiю або реорганiзацiю протягом трьох робочих днiв з дня прийняття вiдповiдного рiшення (крiм випадкiв, коли обов’язок здiйснювати таке повiдомлення покладено законом на орган державної реєстрацiї);

16.1.11. повiдомляти контролюючi органи про змiну мiсцезнаходження юридичної особи та змiну мiсця проживання фiзичної особи — пiдприємця;

16.1.12. забезпечувати збереження документiв, пов’язаних з виконанням податкового обов’язку, протягом строкiв, установлених цим Кодексом;

16.1.13. допускати посадових осiб контролюючого органу пiд час проведення ними перевiрок до обстеження примiщень, територiй (крiм житла громадян), що використовуються для одержання доходiв чи пов’язанi з утриманням об’єктiв оподаткування, а також для проведення перевiрок з питань обчислення i сплати податкiв та зборiв у випадках, встановлених цим Кодексом.

<полное_название xml:id="x6y55ma50493v126vul1synvt">Стаття 17. Права платника податкiв

Стаття 17. Права платника податкiв

17.1. Платник податкiв має право:

17.1.1. безоплатно отримувати у контролюючих органах, у тому числi i через мережу Інтернет, iнформацiю про податки та збори i нормативно-правовi акти, що їх регулюють, порядок облiку та сплати податкiв та зборiв, права та обов’язки платникiв податкiв, повноваження контролюючих органiв та їх посадових осiб щодо здiйснення податкового контролю;

17.1.2. представляти свої iнтереси в контролюючих органах самостiйно, через податкового агента або уповноваженого представника;

17.1.3. обирати самостiйно, якщо iнше не встановлено цим Кодексом, метод ведення облiку доходiв i витрат;

17.1.4. користуватися податковими пiльгами за наявностi пiдстав у порядку, встановленому цим Кодексом;

17.1.5. одержувати вiдстрочення, розстрочення сплати податкiв або податковий кредит в порядку i на умовах, встановлених цим Кодексом;

17.1.6. бути присутнiм пiд час проведення перевiрок та надавати пояснення з питань, що виникають пiд час таких перевiрок, ознайомлюватися та отримувати акти (довiдки) перевiрок, проведених контролюючими органами, перед пiдписанням актiв (довiдок) про проведення перевiрки, у разi наявностi зауважень щодо змiсту (тексту) складених актiв (довiдок) пiдписувати їх iз застереженням та подавати контролюючому органу письмовi заперечення в порядку, встановленому цим Кодексом;

17.1.7. оскаржувати в порядку, встановленому цим Кодексом, рiшення, дiї (бездiяльнiсть) контролюючих органiв (посадових осiб), наданi контролюючими органами податковi консультацiї;

17.1.8. вимагати вiд контролюючих органiв проведення перевiрки вiдомостей та фактiв, що можуть свiдчити на користь платника податкiв;

17.1.9. на нерозголошення контролюючим органом (посадовими особами) вiдомостей про такого платника без його письмової згоди та вiдомостей, що становлять конфiденцiйну iнформацiю, державну, комерцiйну чи банкiвську таємницю та стали вiдомi пiд час виконання посадовими особами службових обов’язкiв, крiм випадкiв, коли це прямо передбачено законами;

17.1.10. на залiк чи повернення надмiру сплачених, а також надмiру стягнутих сум податкiв та зборiв, пенi, штрафiв у порядку, встановленому цим Кодексом;

17.1.11. на повне вiдшкодування збиткiв (шкоди), заподiяних незаконними дiями (бездiяльнiстю) контролюючих органiв (їх посадових осiб), у встановленому законом порядку;

17.1.12. за методикою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує, державну податкову i митну полiтику, вести облiк тимчасових та постiйних податкових рiзниць, та використовувати данi такого облiку для складання декларацiї з податку на прибуток.

17.2. Платник податку має також iншi права, передбаченi законом.

<полное_название xml:id="xcyk0o5ar7mixcba7mxd344atm">Стаття 18. Податковi агенти

Стаття 18. Податковi агенти

18.1. Податковим агентом визнається особа, на яку цим Кодексом покладається обов’язок з обчислення, утримання з доходiв, що нараховуються (виплачуються, надаються) платнику, та перерахування податкiв до вiдповiдного бюджету вiд iменi та за рахунок коштiв платника податкiв.

18.2. Податковi агенти прирiвнюються до платникiв податку i мають права та виконують обов’язки, встановленi цим Кодексом для платникiв податкiв.

<полное_название xml:id="x1ae3vis0lnvskiwo7mqv1gi43">Стаття 19. Представники платника податкiв

Стаття 19. Представники платника податкiв

19.1. Платник податкiв веде справи, пов’язанi зi сплатою податкiв, особисто або через свого представника. Особиста участь платника податкiв в податкових вiдносинах не позбавляє його права мати свого представника, як i участь податкового представника не позбавляє платника податкiв права на особисту участь у таких вiдносинах.

19.2. Представниками платника податкiв визнаються особи, якi можуть здiйснювати представництво його законних iнтересiв та ведення справ, пов’язаних iз сплатою податкiв, на пiдставi закону або довiреностi. Довiренiсть, видана платником податкiв — фiзичною особою на представництво його iнтересiв та ведення справ, пов’язаних iз сплатою податкiв, має бути засвiдчена вiдповiдно до чинного законодавства.

19.3. Представник платника податкiв користується правами, встановленими цим Кодексом для платникiв податкiв.

<полное_название xml:id="x2i3id4b46zz6bpruap5ugbpgk">Стаття 19-1. Функцiї контролюючих органiв

Стаття 19-1. Функцiї контролюючих органiв

19-1.1. Контролюючi органи виконують такi функцiї:

19-1.1.1. здiйснюють адмiнiстрування податкiв, зборiв, платежiв;

19-1.1.2. контролюють своєчаснiсть подання платниками податкiв та платниками єдиного внеску передбаченої законом звiтностi (декларацiй, розрахункiв та iнших документiв, пов’язаних з обчисленням i сплатою податкiв, зборiв, платежiв), своєчаснiсть, достовiрнiсть, повноту нарахування та сплати податкiв, зборiв, платежiв;

19-1.1.3. надають адмiнiстративнi послуги платникам податкiв, зборiв, платежiв;

19-1.1.4. здiйснюють контроль за встановленими законом строками проведення розрахункiв в iноземнiй валютi, за додержанням порядку приймання готiвки для подальшого переказу (крiм приймання готiвки банками), за дотриманням суб’єктами господарювання установлених законодавством обов’язкових вимог щодо забезпечення можливостi розрахункiв за товари (послуги) з використанням електронних платiжних засобiв, порядку проведення готiвкових розрахункiв за товари (послуги), проведення розрахункових операцiй, а також за наявнiстю лiцензiй на провадження видiв господарської дiяльностi, що пiдлягають лiцензуванню вiдповiдно до закону, наявнiстю торгових патентiв;

19-1.1.5. здiйснюють контроль за додержанням виконавчими органами сiльських, селищних рад та рад об’єднаних територiальних громад, що створенi згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад, порядку прийняття та облiку податкiв i зборiв вiд платникiв податкiв, своєчаснiстю i повнотою перерахування зазначених сум до бюджету;

19-1.1.6. здiйснюють контроль за правомiрнiстю бюджетного вiдшкодування податку на додану вартiсть;

19-1.1.7. реєструють та ведуть облiк платникiв податкiв, осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами, що перебувають пiд митним контролем, об’єктiв оподаткування та об’єктiв, пов’язаних з оподаткуванням, проводять диференцiацiю платникiв податкiв;

19-1.1.8. забезпечують достовiрнiсть та повноту облiку платникiв податкiв та платникiв єдиного внеску, суб’єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, об’єктiв оподаткування та об’єктiв, пов’язаних з оподаткуванням;

19-1.1.9. формують та ведуть Державний реєстр фiзичних осiб — платникiв податкiв, Єдиний банк даних про платникiв податкiв — юридичних осiб, реєстри, ведення яких покладено законодавством на контролюючi органи;

19-1.1.10. забезпечують ведення облiку податкiв, зборiв, платежiв;

19-1.1.11. забезпечують перегляд рiшень контролюючих органiв нижчого рiвня у встановленому законодавством порядку;

19-1.1.12. вирiшують вiдповiдно до питання щодо реалiзацiї компромiсу;

19-1.1.13. здiйснюють лiцензування дiяльностi суб’єктiв господарювання з виробництва спирту, алкогольних напоїв i тютюнових виробiв, оптової торгiвлi спиртом, оптової та роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями i тютюновими виробами та контроль за таким виробництвом;

19-1.1.14. здiйснюють контроль у сферi виробництва, обiгу та реалiзацiї пiдакцизних товарiв, контроль за їх цiльовим використанням, забезпечують мiжгалузеву координацiю у цiй сферi;

19-1.1.15. забезпечують контроль за прийняттям декларацiй про максимальнi роздрiбнi цiни на пiдакцизнi товари (продукцiю), встановленi виробником або iмпортером, та узагальненням вiдомостей, зазначених у таких декларацiях, для органiзацiї роботи та контролю за повнотою обчислення i сплати акцизного податку;

19-1.1.16. здiйснюють заходи щодо запобiгання та виявлення порушень законодавства у сферi виробництва та обiгу спирту, алкогольних напоїв i тютюнових виробiв;

19-1.1.17. проводять роботу щодо боротьби з незаконним виробництвом, перемiщенням, обiгом спирту, алкогольних напоїв i тютюнових виробiв;

19-1.1.18. органiзовують роботу, пов’язану iз замовленням марок акцизного податку, їх зберiганням, продажем, вiдбором зразкiв, з метою проведення експертизи щодо їх автентичностi та здiйснюють контроль за наявнiстю таких марок на пляшках (упаковках) з алкогольними напоями i пачках (упаковках) тютюнових виробiв пiд час їх транспортування, зберiгання i реалiзацiї;

19-1.1.19. забезпечують контроль за дотриманням суб’єктами господарювання, якi провадять роздрiбну торгiвлю тютюновими виробами, вимог законодавства щодо максимальних роздрiбних цiн на тютюновi вироби, встановлених виробниками або iмпортерами таких виробiв;

19-1.1.20. забезпечують контроль за дотриманням суб’єктами господарювання, якi провадять оптову або роздрiбну торгiвлю алкогольними напоями, вимог законодавства щодо мiнiмальних оптово-вiдпускних або роздрiбних цiн на такi напої;

19-1.1.21. органiзовують роботу та здiйснюють контроль за застосуванням арешту майна платника податкiв, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцiй на його рахунках у банку;

19-1.1.22. здiйснюють погашення податкового боргу, стягнення своєчасно ненарахованих та/або несплачених сум єдиного внеску та iнших платежiв;

19-1.1.23. органiзовують роботу з виявлення, облiку, зберiгання, оцiнки та розпорядження безхазяйним майном та iншим майном, що переходить у власнiсть держави, а також з облiку, попередньої оцiнки, зберiгання майна, вилученого та конфiскованого за порушення митного i податкового законодавства;

19-1.1.24. здiйснюють вiдстрочення, розстрочення та реструктуризацiю грошових зобов’язань та/або податкового боргу, недоїмки iз сплати єдиного внеску, а також списання безнадiйного податкового боргу;

19-1.1.25. розробляють та затверджують порядки, iнструкцiї, положення, форми розрахункiв, звiтiв, декларацiй, iнших документiв з питань, що належать до компетенцiї контролюючих органiв;

19-1.1.26. прогнозують, аналiзують надходження податкiв, зборiв, платежiв, визначених Податковим та Митним кодексами України, , джерела податкових надходжень, вивчають вплив макроекономiчних показникiв, законодавства, угод про вступ до мiжнародних органiзацiй, iнших мiжнародних договорiв України на надходження податкiв, зборiв, платежiв, розробляють пропозицiї щодо збiльшення їх обсягу та зменшення втрат бюджету;

19-1.1.27. забезпечують розвиток, впровадження та технiчне супроводження iнформацiйно-телекомунiкацiйних систем i технологiй, автоматизацiю процедур, зокрема, контроль за повнотою та правильнiстю виконання митних формальностей, органiзовують впровадження електронних сервiсiв для суб’єктiв господарювання;

19-1.1.28. надають консультацiї вiдповiдно до цього Кодексу, законодавства з питань сплати єдиного внеску та iнформацiйно-довiдковi послуги з питань оподаткування й iншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на контролюючi органи;

19-1.1.29. забезпечують iнформування громадськостi про реалiзацiю державної податкової i митної полiтики;

19-1.1.30. розробляють пропозицiї до проектiв мiжнародних договорiв України з питань оподаткування та забезпечують виконання укладених мiжнародних договорiв;

19-1.1.31. узагальнюють практику застосування законодавства з питань оподаткування, законодавства з питань сплати єдиного внеску, розробляють проекти нормативно-правових актiв;

19-1.1.32. органiзовують взаємодiю та обмiн iнформацiєю з державними органами iнших держав згiдно iз законодавством, мiжнародними договорами України, здiйснюють мiжнародне спiвробiтництво у податковiй i митнiй сферах;

19-1.1.33. подають центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує, державну податкову i митну полiтику, та центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв, звiти та iнформацiю про надходження податкiв, зборiв, платежiв, контроль за справлянням яких покладено на контролюючi органи;

19-1.1.34. забезпечують визначення в установлених цим Кодексом, iншими законами України випадках сум податкових та грошових зобов’язань платникiв податкiв, застосування i своєчасне стягнення сум передбачених законом штрафних (фiнансових) санкцiй (штрафiв) за порушення податкового, валютного та iншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючi органи;

19-1.1.35. вживають заходiв до виявлення, аналiзу та перевiрки фiнансових операцiй, якi можуть бути пов’язанi з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванням тероризму, щодо вiдповiдностi законодавству;

19-1.1.36. забезпечують iншим державним органам у встановлених законом випадках доступ до iнформацiї з баз даних центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику;

19-1.1.37. здiйснюють контроль та забезпечують надання допомоги у стягненнi податкового боргу в мiжнародних правовiдносинах за запитами компетентних органiв iноземних держав;

19-1.1.38. забезпечують стягнення сум простроченої заборгованостi суб’єктiв господарювання перед державою (Автономною Республiкою Крим чи територiальною громадою мiста) за кредитами (позиками), залученими державою (Автономною Республiкою Крим чи територiальною громадою мiста) або пiд державнi (мiсцевI) гарантiї, а також за кредитами iз бюджету в порядку, визначеному цим Кодексом та iншими законами України;

19-1.1.39. здiйснюють вiдомчий контроль та внутрiшнiй аудит за додержанням вимог законодавства i виконанням службових обов’язкiв у контролюючих органах, на пiдприємствах, в установах, органiзацiях, що належать до сфери їх управлiння;

19-1.1.40. органiзовують iнформацiйно-аналiтичне забезпечення та автоматизацiю процесiв адмiнiстрування;

19-1.1.41. забезпечують виконання функцiй та повноважень, покладених на пiдроздiли податкової мiлiцiї;

19-1.1.42. погоджують рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо встановлення ознак фiктивностi емiтента цiнних паперiв, а також щодо встановлення порядку визначення емiтента цiнних паперiв таким, що вiдповiдає ознакам фiктивностi;

19-1.1.43. розглядають та погоджують фiнансовi плани державних пiдприємств, акцiонерних, холдингових компанiй та iнших суб’єктiв господарювання з часткою державної власностi, їх дочiрнiх пiдприємств та здiйснюють монiторинг виконання ними показникiв розрахункiв з бюджетом та державними цiльовими фондами, затверджених узгодженими фiнансовими планами;

19-1.1.44. надають послуги електронного цифрового пiдпису;

19-1.1.45. звертаються до суду у випадках, передбачених законодавством;

19-1.1.46. здiйснюють iншi функцiї, визначенi законами України.

<полное_название xml:id="x933jrlvs0ly5boblunukiyr0l">Стаття 20. Права контролюючих органiв

Стаття 20. Права контролюючих органiв

20.1. Контролюючi органи мають право:

20.1.1. запрошувати платникiв податкiв, зборiв, платежiв або їх представникiв для перевiрки правильностi нарахування та своєчасностi сплати податкiв, зборiв, платежiв, дотримання вимог iншого законодавства, у тому числi законодавства у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму, контроль за додержанням якого покладено на контролюючi органи. Письмовi повiдомлення про такi запрошення надсилаються в порядку, встановленому статтею 42 цього Кодексу, не пiзнiше нiж за 10 календарних днiв до дня запрошення рекомендованими листами, в яких зазначаються пiдстави запрошення, дата i час, на якi запрошується платник податкiв (представник платника податкiв);

20.1.2. для здiйснення функцiй, визначених законом, отримувати безоплатно вiд платникiв податкiв, у тому числi благодiйних та iнших неприбуткових органiзацiй, усiх форм власностi у порядку, визначеному законодавством, довiдки, копiї документiв, засвiдченi пiдписом платника або його посадовою особою та скрiпленi печаткою (за наявностI), про фiнансово-господарську дiяльнiсть, отриманi доходи, видатки платникiв податкiв та iншу iнформацiю, пов’язану з обчисленням та сплатою податкiв, зборiв, платежiв, про дотримання вимог законодавства, здiйснення контролю за яким покладено на контролюючi органи, а також фiнансову i статистичну звiтнiсть у порядку та на пiдставах, визначених законом;

20.1.3. отримувати безоплатно вiд державних органiв, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ та органiзацiй усiх форм власностi та їх посадових осiб, у тому числi вiд органiв, якi забезпечують ведення вiдповiдних державних реєстрiв (кадастрiв), iнформацiю, документи i матерiали;

20.1.4. проводити вiдповiдно до законодавства перевiрки i звiрки платникiв податкiв (крiм Нацiонального банку України), у тому числi пiсля проведення процедур митного контролю та/або митного оформлення;

20.1.5. отримувати безоплатно вiд платникiв податкiв, а також вiд установ Нацiонального банку України, банкiв та iнших фiнансових установ довiдки у порядку, встановленому та цим Кодексом, довiдки та/або копiї документiв про наявнiсть банкiвських рахункiв, а на пiдставi рiшення суду — iнформацiю про обсяг та обiг коштiв на рахунках, у тому числi про ненадходження в установленi строки валютної виручки вiд суб’єктiв господарювання;

20.1.6. запитувати та вивчати пiд час проведення перевiрок первиннi документи, що використовуються в бухгалтерському облiку, регiстри, фiнансову, статистичну та iншу звiтнiсть, пов’язану з обчисленням i сплатою податкiв, зборiв, платежiв, виконанням вимог законодавства, контроль за додержанням якого покладено на контролюючi органи;

20.1.7. отримувати вiд платникiв податкiв, платникiв єдиного внеску та надавати у межах, передбачених законом, документи в електронному виглядi;

20.1.8. пiд час проведення перевiрок у платникiв податкiв — фiзичних осiб, а також у посадових осiб платникiв податкiв — юридичних осiб та платникiв єдиного внеску перевiряти документи, що посвiдчують особу, а також документи, що пiдтверджують посаду посадових осiб та/або осiб, якi фактично здiйснюють розрахунковi операцiї;

20.1.9. вимагати пiд час проведення перевiрок вiд платникiв податкiв, що перевiряються, проведення iнвентаризацiї основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей, коштiв, зняття залишкiв товарно-матерiальних цiнностей, готiвки. У разi вiдмови платника податкiв (його посадових осiб або осiб, якi здiйснюють готiвковi розрахунки та/або провадять дiяльнiсть, що пiдлягає лiцензуванню, патентуванню та/або сертифiкацiї) вiд проведення такої iнвентаризацiї або ненадання для перевiрки документiв, їх копiй (за умови наявностi таких документiв) застосовуються заходи, передбаченi статтею 94 цього Кодексу;

20.1.10. здiйснювати контроль за додержанням законодавства з питань регулювання обiгу готiвки (крiм банкiв), порядку проведення готiвкових розрахункiв за товари (послуги), за наявнiстю лiцензiй на провадження видiв господарської дiяльностi, що пiдлягають лiцензуванню вiдповiдно до закону, торгових патентiв, за додержанням порядку приймання готiвки для подальшого переказу (крiм приймання готiвки банками), за дотриманням суб’єктами господарювання установлених законодавством обов’язкових вимог щодо забезпечення можливостi розрахункiв за товари (послуги) з використанням електронних платiжних засобiв;

20.1.11. проводити контрольнi розрахунковi операцiї до початку перевiрки платника податкiв щодо дотримання ним порядку проведення готiвкових розрахункiв та застосування реєстраторiв розрахункових операцiй. Товари, отриманi службовими (посадовими) особами контролюючих органiв пiд час проведення контрольної розрахункової операцiї, пiдлягають поверненню платнику податкiв у непошкодженому виглядi. У разi неможливостi повернення такого товару вiдшкодування витрат здiйснюється вiдповiдно до законодавства з питань захисту прав споживачiв;

20.1.12. вимагати пiд час проведення перевiрок вiд посадових або службових осiб платника податкiв залучення повноважних осiб для спiльного з працiвниками контролюючого органу зняття показань внутрiшнiх та зовнiшнiх лiчильникiв, якими обладнанi технiчнi пристрої, що використовуються у процесi провадження дiяльностi, що перевiряється;

20.1.13. доступу пiд час проведення перевiрок до територiй, примiщень (крiм житла громадян) та iншого майна, що використовуються для провадження господарської дiяльностi та/або є об’єктами оподаткування, або використовуються для отримання доходiв (прибутку), або пов’язанi з iншими об’єктами оподаткування та/або можуть бути джерелом погашення податкового боргу;

20.1.14. у разi виявлення порушення вимог податкового чи iншого законодавства України, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючi органи, надсилати платникам податкiв письмовi запити щодо надання засвiдчених належним чином копiй документiв;

20.1.15. вимагати пiд час проведення перевiрок вiд керiвникiв та iнших посадових осiб пiдприємств, установ та органiзацiй, а також фiзичних осiб — пiдприємцiв та фiзичних осiб, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть, усунення виявлених порушень законодавства;

20.1.16. користуватися у службових справах засобами зв’язку, що належать платникам податкiв, з їх дозволу або з дозволу посадових осiб таких платникiв;

20.1.17. залучати у разi потреби фахiвцiв, експертiв та перекладачiв;

20.1.18. визначати у порядку, встановленому цим Кодексом, суми податкових та грошових зобов’язань платникiв податкiв;

20.1.19. застосовувати до платникiв податкiв передбаченi законом фiнансовi (штрафнI) санкцiї (штрафи) за порушення податкового чи iншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на контролюючi органи; стягувати до бюджетiв та державних цiльових фондiв суми грошових зобов’язань та/або податкового боргу у випадках, порядку та розмiрi, встановлених цим Кодексом та iншими законами України; стягувати суми недоїмки iз сплати єдиного внеску; стягувати суми простроченої заборгованостi суб’єктiв господарювання перед державою (Автономною Республiкою Крим чи територiальною громадою мiста) за кредитами (позиками), залученими державою (Автономною Республiкою Крим чи територiальною громадою мiста) або пiд державнi (мiсцевI) гарантiї, а також за кредитами iз бюджету в порядку, визначеному цим Кодексом та iншими законами України;

20.1.20. одержувати безоплатно необхiднi вiдомостi для ведення Єдиного реєстру податкових накладних, Єдиного реєстру акцизних накладних, формування iнформацiйного фонду Державного реєстру фiзичних осiб — платникiв податкiв вiд платникiв податкiв, а також Нацiонального банку України та його установ — про суми доходiв, виплачених фiзичним особам, та утриманих з них податкiв, зборiв, платежiв; вiд органiв, уповноважених проводити державну реєстрацiю суб’єктiв, видавати лiцензiї на провадження видiв господарської дiяльностi, що пiдлягають лiцензуванню вiдповiдно до закону, — про державну реєстрацiю та видачу лiцензiй суб’єктам господарської дiяльностi; вiд органiв, що здiйснюють реєстрацiю фiзичних осiб, — про громадян, якi прибули на проживання до вiдповiдного населеного пункту чи вибули з нього; вiд органiв державної реєстрацiї актiв цивiльного стану — про фiзичних осiб, якi померли; iнформацiю, необхiдну для забезпечення реєстрацiї та облiку платникiв податкiв, об’єктiв оподаткування та об’єктiв, пов’язаних з оподаткуванням;

20.1.21. одержувати безоплатно вiд органiв статистики данi, необхiднi для використання у проведеннi аналiзу фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємств, установ, органiзацiй усiх форм власностi;

20.1.22. отримувати вiд нотарiусiв за письмовим запитом iнформацiю про вступ фiзичної особи у права спадкоємця з обов’язковим зазначенням повних даних про таку особу та даних про майно, отримане за правом спадкування;

20.1.23. надавати вiдповiдно до закону iнформацiю з Державного реєстру фiзичних осiб — платникiв податкiв та Державного реєстру страхувальникiв органам державної влади, Пенсiйному фонду України та органам фондiв загальнообов’язкового державного соцiального страхування;

20.1.24. отримувати безоплатно вiд органiв, що забезпечують ведення вiдповiдних державних реєстрiв (кадастрiв), iнформацiю, необхiдну для здiйснення повноважень контролюючих органiв щодо забезпечення погашення податкового боргу платника податкiв. Строк надання iнформацiйних довiдок цими органами на письмовi запити контролюючих органiв не може перевищувати п’яти робочих днiв з дня отримання таких запитiв;

20.1.25. приймати рiшення про змiну основного мiсця облiку та переведення великих платникiв податкiв на облiк у контролюючi органи, що здiйснюють податкове супроводження великих платникiв податкiв, знiмати їх з облiку i переводити до iнших контролюючих органiв;

20.1.26. користуватися iнформацiйними базами даних державних органiв, державними, у тому числi урядовими, системами зв’язку i комунiкацiй, мережами спецiального зв’язку та iншими технiчними засобами вiдповiдно до закону;

20.1.27. застосовувати до фiнансових установ, якi не подали вiдповiдним контролюючим органам в установлений законом строк повiдомлення про вiдкриття або закриття рахункiв платникiв податкiв або розпочали здiйснення видаткових операцiй за рахунком платника податкiв до отримання повiдомлення вiдповiдного контролюючого органу про взяття рахунка на облiк у такого органу, фiнансовi (штрафнI) санкцiї (штрафи) в установленому цим Кодексом розмiрi;

20.1.28. стягувати з банкiв та iнших фiнансових установ пеню за несвоєчасне виконання ними рiшень суду та доручень платникiв податкiв про сплату податкiв, зборiв, платежiв;

20.1.29. приймати рiшення про розстрочення та вiдстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу, а також про списання безнадiйного податкового боргу у порядку, передбаченому законодавством;

20.1.30. звертатися до суду, у тому числi подавати позови до пiдприємств, установ, органiзацiй та фiзичних осiб, щодо визнання оспорюванних правочинiв недiйсними та застосування визначених законодавством заходiв, пов’язаних iз визнанням правочинiв недiйсними, а також щодо стягнення в дохiд держави коштiв, отриманих за нiкчемними договорами;

20.1.31. звертатися до суду щодо зупинення видаткових операцiй платника податкiв на рахунках такого платника податкiв у банках та iнших фiнансових установах (крiм операцiй з видачi заробiтної плати та сплати податкiв, зборiв, єдиного внеску, а також визначених контролюючим органом грошових зобов’язань платника податкiв, погашення податкового боргу), у тому числi при недопущеннi посадових осiб контролюючих органiв до обстеження територiй та примiщень;

20.1.32. звертатися до суду, якщо платник податкiв перешкоджає виконанню податковим керуючим повноважень, визначених цим Кодексом, щодо зупинення видаткових операцiй на рахунках платника податкiв шляхом накладення арешту на цiннi папери та/або кошти та iншi цiнностi такого платника податкiв, що знаходяться в банку (крiм операцiй з видачi заробiтної плати та сплати податкiв, зборiв, єдиного внеску, а також визначених контролюючим органом грошових зобов’язань платника податкiв, погашення податкового боргу), та зобов’язання такого платника податкiв виконати законнi вимоги податкового керуючого, передбаченi цим Кодексом;

20.1.33. звертатися до суду щодо накладення арешту на кошти та iншi цiнностi, що знаходяться в банку, платника податкiв, який має податковий борг, у разi якщо у такого платника податкiв вiдсутнє майно та/або його балансова вартiсть менша суми податкового боргу, та/або таке майно не може бути джерелом погашення податкового боргу;

20.1.34. звертатися до суду щодо стягнення коштiв платника податкiв, який має податковий борг, з рахункiв у банках, що обслуговують такого платника податкiв, на суму податкового боргу або його частини;

20.1.35. звертатися до суду щодо стягнення з дебiторiв платника податкiв, який має податковий борг, сум дебiторської заборгованостi, строк погашення якої настав та право вимоги якої переведено на контролюючий орган, у рахунок погашення податкового боргу такого платника податкiв;

20.1.36. звертатися до суду щодо нарахування та сплати податкових зобов’язань, коригування вiд’ємного значення об’єкта оподаткування або iнших показникiв податкової звiтностi у результатi застосування звичайних цiн;

20.1.37. звертатися до суду щодо припинення юридичної особи та припинення фiзичною особою — пiдприємцем пiдприємницької дiяльностi та/або про визнання недiйсними установчих (засновницьких) документiв суб’єктiв господарювання;

20.1.38. звертатися до суду iз заявою про вилучення оригiналiв первинних фiнансово-господарських та бухгалтерських документiв у випадках, передбачених цим Кодексом;

20.1.39. звертатися до суду iз заявами щодо порушення справ про банкрутство;

20.1.40. звертатися до суду щодо застосування санкцiй, пов’язаних iз забороною органiзацiї i проведення азартних iгор на територiї України;

20.1.40-1. звертатися до суду щодо визнання осiб пов’язаними на основi фактiв i обставин, що одна особа здiйснювала практичний контроль за бiзнес-рiшеннями iншої юридичної особи та/або що та сама фiзична або юридична особа здiйснювала практичний контроль за бiзнес-рiшеннями кожної юридичної особи;

20.1.41. складати стосовно платникiв податкiв — фiзичних осiб та посадових осiб платникiв податкiв — юридичних осiб протоколи про адмiнiстративнi правопорушення та виносити постанови у справах про адмiнiстративнi правопорушення у порядку, встановленому законом;

20.1.42. проводити аналiз та здiйснювати управлiння ризиками з метою визначення форм та обсягiв податкового i митного контролю;

20.1.43. проводити перевiрку правильностi ведення бухгалтерського облiку вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку або мiжнародних стандартiв фiнансової звiтност;

20.1.44. проводити перевiрку правильностi та повноти визначення доходiв, витрат та фiнансового результату до оподаткування згiдно з бухгалтерським облiком вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку або мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi;

20.1.45. здiйснювати iншi повноваження, передбаченi законом.

<полное_название xml:id="x9vvqfrz3n173gotjalwr5d13q">Стаття 21. Обов’язки i вiдповiдальнiсть посадових осiб контролюючих органiв

Стаття 21. Обов’язки i вiдповiдальнiсть посадових осiб контролюючих органiв

21.1. Посадовi особи контролюючих органiв зобов’язанi:

21.1.1. дотримуватися та дiяти виключно у вiдповiдностi з цим Кодексом та iншими законами України, iншими нормативними актами;

21.1.2. забезпечувати сумлiнне виконання покладених на контролюючi органи функцiй;

21.1.3. забезпечувати ефективну роботу та виконання завдань контролюючих органiв вiдповiдно до їх повноважень;

21.1.4. не допускати порушень прав та охоронюваних законом iнтересiв громадян, пiдприємств, установ, органiзацiй;

21.1.5. коректно та уважно ставитися до платникiв податкiв, їх представникiв та iнших учасникiв вiдносин, що виникають пiд час реалiзацiї норм цього Кодексу та iнших законiв, не принижувати їх честi та гiдностi;

21.1.6. не допускати розголошення iнформацiї з обмеженим доступом, що одержується, використовується, зберiгається пiд час реалiзацiї функцiй, покладених на контролюючi органи;

21.1.7. надавати органам державної влади та органам мiсцевого самоврядування на їх письмовий запит вiдкриту податкову iнформацiю в порядку, встановленому законом.

21.2. За невиконання або неналежне виконання своїх обов’язкiв посадовi особи контролюючих органiв несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

21.3. Шкода, завдана неправомiрними дiями посадових осiб контролюючих органiв, пiдлягає вiдшкодуванню за рахунок коштiв державного бюджету, передбачених таким контролюючим органам.

<полное_название xml:id="xf37oq7ko1vz5xtpto8c3em9v2">Стаття 22. Об’єкт оподаткування

Стаття 22. Об’єкт оподаткування

22.1. Об’єктом оподаткування можуть бути майно, товари, дохiд (прибуток) або його частина, обороти з реалiзацiї товарiв (робiт, послуг), операцiї з постачання товарiв (робiт, послуг) та iншi об’єкти, визначенi податковим законодавством, з наявнiстю яких податкове законодавство пов’язує виникнення у платника податкового обов’язку.

<полное_название xml:id="x9ignfv47l7ikybke9axslb221">Стаття 23. База оподаткування

Стаття 23. База оподаткування

23.1. Базою оподаткування визнаються конкретнi вартiснi, фiзичнi або iншi характеристики певного об’єкта оподаткування.

База оподаткування — це фiзичний, вартiсний чи iнший характерний вираз об’єкта оподаткування, до якого застосовується податкова ставка i який використовується для визначення розмiру податкового зобов’язання.

23.2. База оподаткування i порядок її визначення встановлюються цим Кодексом для кожного податку окремо.

23.3. У випадках, передбачених цим Кодексом, один об’єкт оподаткування може утворювати кiлька баз оподаткування для рiзних податкiв.

23.4. У випадках, передбачених цим Кодексом, конкретна вартiсна, фiзична або iнша характеристика певного об’єкта оподаткування може бути базою оподаткування для рiзних податкiв.

<полное_название xml:id="xdyb1eeggzz918hygseqpg6col">Стаття 24. Одиниця вимiру бази оподаткування

Стаття 24. Одиниця вимiру бази оподаткування

24.1. Одиницею вимiру бази оподаткування визнається конкретна вартiсна, фiзична або iнша характеристика бази оподаткування або її частини, щодо якої застосовується ставка податку.

24.2. Одиниця вимiру бази оподаткування є єдиною для розрахунку i облiку податку.

24.3. Однiй базi оподаткування повинна вiдповiдати одна одиниця вимiру бази оподаткування.

<полное_название xml:id="xcgt41i6h93cpy821hgv4qlf81">Стаття 25. Ставка податку

Стаття 25. Ставка податку

25.1. Ставкою податку визнається розмiр податкових нарахувань на (вiд) одиницю (одиницI) вимiру бази оподаткування.

<полное_название xml:id="x94ovypxah2i21tlkhd453lyj8">Стаття 26. Базова (основна) ставка податку

Стаття 26. Базова (основна) ставка податку

26.1. Базовою (основною) ставкою податку визначається ставка, що визначена такою для окремого податку вiдповiдним роздiлом цього Кодексу.

26.2. У випадках, передбачених цим Кодексом, пiд час обчислення одного i того самого податку можуть використовуватися декiлька базових (основних) ставок.

<полное_название xml:id="x73grylbkfs8xlyz8o77ogvx77">Стаття 27. Гранична ставка податку

Стаття 27. Гранична ставка податку

27.1. Граничною ставкою податку визнається максимальний або мiнiмальний розмiр ставки за певним податком, встановлений цим Кодексом.

<полное_название xml:id="x88vjm0zp1kufqo40n7dt69swh">Стаття 28. Абсолютна та вiдносна ставки податку

Стаття 28. Абсолютна та вiдносна ставки податку

28.1. Абсолютною (специфiчною) є ставка податку, згiдно з якою розмiр податкових нарахувань встановлюється як фiксована величина стосовно кожної одиницi вимiру бази оподаткування.

28.2. Вiдносною (адвалорною) визнається ставка податку, згiдно з якою розмiр податкових нарахувань встановлюється у вiдсотковому або кратному вiдношеннi до одиницi вартiсного вимiру бази оподаткування.

<полное_название xml:id="x2sfsr0z8s9m8nge9ltybz33li">Стаття 29. Обчислення суми податку

Стаття 29. Обчислення суми податку

29.1. Обчислення суми податку здiйснюється шляхом множення бази оподаткування на ставку податку iз/без застосуванням вiдповiдних коефiцiєнтiв.

29.2. Специфiчнi ставки, фiксованi ставки та показники, встановленi цим Кодексом у вартiсному вимiрi, пiдлягають iндексацiї в порядку, визначеному цим Кодексом.

<полное_название xml:id="xb08dbya8ggc02mbo0bb1f528v">Стаття 30. Податковi пiльги

Стаття 30. Податковi пiльги

30.1. Податкова пiльга — передбачене податковим та митним законодавством звiльнення платника податкiв вiд обов’язку щодо нарахування та сплати податку та збору, сплата ним податку та збору в меншому розмiрi за наявностi пiдстав, визначених пунктом 30.2 цiєї статтi.

30.2. Пiдставами для надання податкових пiльг є особливостi, що характеризують певну групу платникiв податкiв, вид їх дiяльностi, об’єкт оподаткування або характер та суспiльне значення здiйснюваних ними витрат.

30.3. Платник податкiв вправi використовувати податкову пiльгу з моменту виникнення вiдповiдних пiдстав для її застосування i протягом усього строку її дiї.

30.4. Платник податкiв вправi вiдмовитися вiд використання податкової пiльги чи зупинити її використання на один або декiлька податкових перiодiв, якщо iнше не передбачено цим Кодексом. Податковi пiльги, не використанi платником податкiв, не можуть бути перенесенi на iншi податковi перiоди, зарахованi в рахунок майбутнiх платежiв з податкiв та зборiв або вiдшкодованi з бюджету.

30.5. Податковi пiльги, порядок та пiдстави їх надання встановлюються з урахуванням вимог законодавства України про захист економiчної конкуренцiї виключно цим Кодексом, рiшеннями Верховної Ради Автономної Республiки Крим та органiв мiсцевого самоврядування, прийнятими вiдповiдно до цього Кодексу.

30.6. Суми податку та збору, не сплаченi суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пiльг, облiковуються таким суб’єктом — платником податкiв. Облiк зазначених коштiв ведеться в , визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

30.7. Контролюючi органи складають зведену iнформацiю про суми податкових пiльг юридичних осiб та фiзичних осiб — пiдприємцiв та визначають втрати доходiв бюджету внаслiдок надання податкових пiльг.

30.8. Контролюючi органи здiйснюють контроль за правильнiстю надання та облiку податкових пiльг, а також їх цiльовим використанням, за наявностi законодавчого визначення напрямiв використання (щодо умовних податкових пiльг) та своєчасним поверненням коштiв, не сплачених до бюджету внаслiдок надання пiльги, у разi її надання на поворотнiй основi. Податковi пiльги, використанi не за призначенням чи несвоєчасно повернутi, повертаються до вiдповiдного бюджету з нарахуванням пенi в розмiрi 120 вiдсоткiв рiчних облiкової ставки Нацiонального банку України.

30.9. Податкова пiльга надається шляхом:

а) податкового вирахування (знижки), що зменшує базу оподаткування до нарахування податку та збору;

б) зменшення податкового зобов’язання пiсля нарахування податку та збору;

в) встановлення зниженої ставки податку та збору;

г) звiльнення вiд сплати податку та збору.

<полное_название xml:id="xcc7mavvfhazyxlgcihco4n75t">Стаття 31. Строк сплати податку та збору

Стаття 31. Строк сплати податку та збору

31.1. Строком сплати податку та збору визнається перiод, що розпочинається з моменту виникнення податкового обов’язку платника податку iз сплати конкретного виду податку i завершується останнiм днем строку, протягом якого такий податок чи збiр повинен бути сплачений у порядку, визначеному податковим законодавством. Податок чи збiр, що не був сплачений у визначений строк, вважається не сплаченим своєчасно.

Момент виникнення податкового обов’язку платника податкiв, у тому числi податкового агента, визначається календарною датою.

31.2. Строк сплати податку та збору обчислюється роками, кварталами, мiсяцями, декадами, тижнями, днями або вказiвкою на подiю, що повинна настати або вiдбутися.

31.3. Строк сплати податку та збору встановлюється вiдповiдно до податкового законодавства для кожного податку окремо. Змiна платником податку, податковим агентом або представником платника податку чи контролюючим органом встановленого строку сплати податку та збору забороняється, крiм випадкiв, передбачених цим Кодексом.

<полное_название xml:id="x9gs7vklsv47kj9tszn3tchh9g">Стаття 32. Змiна строку сплати податку та збору

Стаття 32. Змiна строку сплати податку та збору

32.1. Змiна строку сплати податку та збору здiйснюється шляхом перенесення встановленого податковим законодавством строку сплати податку та збору або його частини на бiльш пiзнiй строк.

32.2. Змiна строку сплати податку здiйснюється у формi:

вiдстрочки;

розстрочки;

абзац виключено

32.3. Змiна строку сплати податку не скасовує дiючого i не створює нового податкового обов’язку.

<полное_название xml:id="x1tvr67bcsfihotu4uiqa8bl7u">Стаття 33. Податковий перiод

Стаття 33. Податковий перiод

33.1. Податковим перiодом визнається встановлений цим Кодексом перiод часу, з урахуванням якого вiдбувається обчислення та сплата окремих видiв податкiв та зборiв.

33.2. Податковий перiод може складатися з кiлькох звiтних перiодiв.

33.3. Базовий податковий (звiтний) перiод — перiод, за який платник податкiв зобов’язаний здiйснювати розрахунки податкiв, подавати податковi декларацiї (звiти, розрахунки) та сплачувати до бюджету суми податкiв та зборiв, крiм випадкiв, передбачених цим Кодексом, коли контролюючий орган зобов’язаний самостiйно визначити суму податкового зобов’язання платника податку.

<полное_название xml:id="x1utw9a5yxnwtb4eyydxcghvuk">Стаття 34. Види податкового перiоду

Стаття 34. Види податкового перiоду

34.1. Податковим перiодом може бути:

34.1.1. календарний рiк;

34.1.2. календарне пiврiччя;

34.1.3. календарнi три квартали;

34.1.4. календарний квартал;

34.1.5. календарний мiсяць;

34.1.6. календарний день.

<полное_название xml:id="x13murys81ipttleugze836ev7">Стаття 35. Порядок сплати податкiв та зборiв

Стаття 35. Порядок сплати податкiв та зборiв

35.1. Сплата податкiв та зборiв здiйснюється в грошовiй формi у нацiональнiй валютi України, крiм випадкiв, передбачених цим Кодексом або законами з питань митної справи.

35.2. Сплата податкiв та зборiв здiйснюється в готiвковiй або безготiвковiй формi, крiм випадкiв, передбачених цим Кодексом або законами з питань митної справи.

35.3. Порядок сплати податкiв та зборiв встановлюється цим Кодексом або законами з питань митної справи для кожного податку окремо.

35.4. Щомiсячно на офiцiйному сайтi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, оприлюднюється:

iнформацiя щодо сплати податкiв суб’єктами природних монополiй та суб’єктами господарювання, якi є платниками рентної плати за користування надрами;

iнформацiя щодо суб’єктiв господарювання, якi мають податковий борг, iз зазначенням керiвникiв таких суб’єктiв господарювання, та сум податкового боргу в розрiзi платежiв та територiальних органiв центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику, iз зазначенням керiвникiв таких територiальних органiв.

Форма такої iнформацiї та порядок її оприлюднення встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової полiтики.

<полное_название xml:id="xbtithyv25g0bftdd6pb0mstey">Стаття 36. Податковий обов’язок

Стаття 36. Податковий обов’язок

36.1. Податковим обов’язком визнається обов’язок платника податку обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку та збору в порядку i строки, визначенi цим Кодексом, законами з питань митної справи.

36.2. Податковий обов’язок виникає у платника за кожним податком та збором.

36.3. Податковий обов’язок є безумовним i першочерговим стосовно iнших неподаткових обов’язкiв платника податкiв, крiм випадкiв, передбачених законом.

36.4. Виконання податкового обов’язку може здiйснюватися платником податкiв самостiйно або за допомогою свого представника чи податкового агента.

36.5. Вiдповiдальнiсть за невиконання або неналежне виконання податкового обов’язку несе платник податкiв, крiм випадкiв, визначених цим Кодексом або законами з питань митної справи.

<полное_название xml:id="x2w7ud8vpr4avg2cxyfkk6q9cc">Стаття 37. Виникнення, змiна i припинення податкового обов’язку

Стаття 37. Виникнення, змiна i припинення податкового обов’язку

37.1. Пiдстави для виникнення, змiни i припинення податкового обов’язку, порядок i умови його виконання встановлюються цим Кодексом або законами з питань митної справи.

37.2. Податковий обов’язок виникає у платника податку з моменту настання обставин, з якими цей Кодекс та закони з питань митної справи пов’язує сплату ним податку.

37.3. Пiдставами для припинення податкового обов’язку, крiм його виконання, є:

37.3.1. лiквiдацiя юридичної особи;

37.3.2. смерть фiзичної особи, визнання її недiєздатною або безвiсно вiдсутньою;

37.3.3. втрата особою ознак платника податку, якi визначенi цим Кодексом;

37.3.4. скасування податкового обов’язку у передбачений законодавством спосiб.

<полное_название xml:id="x11ksruc9hnzb6ki24ga9trduv">Стаття 38. Виконання податкового обов’язку

Стаття 38. Виконання податкового обов’язку

38.1. Виконанням податкового обов’язку визнається сплата в повному обсязi платником вiдповiдних сум податкових зобов’язань у встановлений податковим законодавством строк.

38.2. Сплата податку та збору здiйснюється платником податку безпосередньо, а у випадках, передбачених податковим законодавством, — податковим агентом, або представником платника податку.

38.3. Спосiб, порядок та строки виконання податкового обов’язку встановлюються цим Кодексом та законами з питань митної справи.

<полное_название xml:id="xcck9i3lkmfg84a751s7n12jef">Стаття 39. Методи визначення та порядок застосування звичайної цiни

Стаття 39. Методи визначення та порядок застосування звичайної цiни

39.1. Принцип «витягнутої руки»

39.1.1. Платник податку, який бере участь у контрольованiй операцiї, повинен визначати обсяг його оподатковуваного прибутку вiдповiдно до принципу «витягнутої руки».

39.1.2. Обсяг оподатковуваного прибутку, отриманого платником податку, який бере участь в однiй чи бiльше контрольованих операцiях, вважається таким, що вiдповiдає принципу «витягнутої руки», якщо умови зазначених операцiй не вiдрiзняються вiд умов, що застосовуються мiж непов’язаними особами у спiвставних неконтрольованих операцiях.

39.1.3. Якщо умови в однiй чи бiльше контрольованих операцiях не вiдповiдають принципу «витягнутої руки», прибуток, який був би нарахований платнику податкiв в умовах контрольованої операцiї, що вiдповiдає зазначеному принципу, включається до оподатковуваного прибутку платника податку.

39.1.4. Встановлення вiдповiдностi умов контрольованої операцiї принципу «витягнутої руки» проводиться за методами, визначеними пунктом 39.3 цiєї статтi, з метою перевiрки правильностi, повноти нарахування та сплати податку на прибуток пiдприємств.

39.2. Контрольованi операцiї

39.2.1. Засади визначення операцiй контрольованими:

39.2.1.1. Для цiлей нарахування податку на прибуток пiдприємств контрольованими операцiями є:

а) господарськi операцiї, що впливають на об’єкт оподаткування сторiн (сторони) таких операцiй, що здiйснюються платниками податкiв з пов’язаними особами — нерезидентами;

б) зовнiшньоекономiчнi господарськi операцiї з продажу товарiв через комiсiонерiв — нерезидентiв.

39.2.1.2. Для цiлей нарахування податку на прибуток пiдприємств контрольованими є господарськi операцiї, що впливають на об’єкт оподаткування платника податкiв, однiєю iз сторiн яких є нерезидент, зареєстрований у державi (на територiї), що включена до перелiку держав (територiй), затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Операцiї з контрагентом, зареєстрованим у державi (на територiї), включенiй до зазначеного перелiку, визнаються контрольованими з дати включення держави (територiї) до такого перелiку.

Пiд час визначення перелiку держав (територiй) Кабiнет Мiнiстрiв України враховує такi критерiї:

держави (територiї), у яких загальна ставка податку на прибуток пiдприємств (корпоративний податок) на 5 i бiльше вiдсоткових пунктiв нижча, нiж в Українi;

держави, з якими Україною не укладенi мiжнароднi договори з положеннями про обмiн iнформацiєю.

Затверджений Кабiнетом Мiнiстрiв України перелiк держав (територiй) центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику, оприлюднює щороку в офiцiйних друкованих виданнях та на своєму офiцiйному веб-сайтi iз зазначенням ставок податку на прибуток пiдприємств (корпоративний податок). Інформацiя про змiну ставок оприлюднюється протягом трьох мiсяцiв з дати їх змiни.

39.2.1.3. Для контрольованих операцiй з вивезення у митному режимi експорту та/або ввезення у митному режимi iмпорту товарiв, що мають бiржове котирування, встановлення вiдповiдностi умов контрольованої операцiї принципу «витягнутої руки» з метою оподаткування доходiв (прибутку, виручки) платникiв податкiв, що є сторонами контрольованої операцiї, здiйснюється за методом порiвняльної неконтрольованої цiни.

Для встановлення вiдповiдностi умов контрольованих операцiй принципу «витягнутої руки» використовується дiапазон цiн на такi товари, що склалися на товарнiй бiржi. Перелiк товарiв, що мають бiржове котирування, та свiтових товарних бiрж для кожної групи товарiв визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України. Дiапазон цiн розраховується згiдно з порядком, визначеним в абзацi четвертому пiдпункту 39.3.2.3 цiєї статтi, на пiдставi бiржових котирувань вiдповiдного товару за декаду, що передує проведенню контрольованої операцiї.

Зазначенi цiни пiдлягають коригуванню з урахуванням обсягу контрольованої операцiї, умов оплати та постачання товарiв, якiсних характеристик, транспортних витрат.

У разi застосування платником податкiв для встановлення вiдповiдностi умов таких операцiй принципу «витягнутої руки» методiв, зазначених у пiдпунктах 39.3.1.2–39.3.1.5 пiдпункту 39.3.1 пункту 39.3 статтi 39 цього Кодексу, платник податкiв повинен до 1 травня року, що настає за звiтним, подати до контролюючого органу, в якому вiн перебуває на облiку, письмову iнформацiю в довiльнiй формi, в якiй зазначаються данi про всiх пов’язаних з платником податкiв осiб, якi брали участь у ланцюгу купiвлi-продажу таких товарiв (до першого непов’язаного контрагента).

Інформацiя повинна мiстити данi про рiвень показникiв рентабельностi пов’язаних осiб вiдповiдно до застосованого платником податкiв методу встановлення вiдповiдностi умов контрольованої операцiї принципу «витягнутої руки».

У разi коли платник податкiв не подасть таку iнформацiю або подана iнформацiя не мiстить усiх даних, достатнiх для перевiрки вiдповiдностi умов контрольованої операцiї принципу «витягнутої руки», контролюючий орган має право визначити рiвень цiни контрольованої операцiї, що вiдповiдає принципу «витягнутої руки», за методом порiвняльної неконтрольованої цiни самостiйно.

39.2.1.4. Господарською операцiєю для цiлей трансфертного цiноутворення є всi види операцiй, договорiв або домовленостей, документально пiдтверджених або непiдтверджених, що можуть впливати на об’єкт оподаткування податком на прибуток пiдприємств платника податкiв, зокрема, але не виключно:

операцiї з товарами, такими як сировина, готова продукцiя тощо;

операцiї з надання послуг;

операцiї з нематерiальними активами, такими як роялтi, лiцензiї, плата за використання патентiв, товарних знакiв, ноу-хау тощо, а також з будь-якими iншими об’єктами iнтелектуальної власностi;

фiнансовi операцiї, включаючи лiзинг, участь в iнвестицiях, кредитах, комiсiї за гарантiю тощо;

операцiї з купiвлi чи продажу корпоративних прав, акцiй або iнших iнвестицiй, купiвлi чи продажу довгострокових матерiальних i нематерiальних активiв.

39.2.1.5. Якщо в ланцюгу господарських операцiй мiж платником податкiв i його пов’язаною особою — нерезидентом, передбачених пiдпунктами 39.2.1.1, 39.2.1.2, 39.2.1.3 пiдпункту 39.2.1 цього пункту, право власностi на предмет такої операцiї перш нiж перейти вiд платника податкiв до пов’язаної особи — нерезидента (у разi експортних операцiй) або перш нiж перейти вiд пов’язаної особи — нерезидента до платника податкiв (у разi iмпортних операцiй) переходить до однiєї або декiлькох непов’язаних осiб, така операцiя для цiлей оподаткування податком на прибуток пiдприємств вважається контрольованою операцiєю мiж платником податкiв та його пов’язаною особою — нерезидентом, якщо цi непов’язанi особи:

не виконують в такiй сукупностi операцiй iстотних функцiй, пов’язаних з придбанням (продажем) товарiв (робiт, послуг), мiж пов’язаними особами;

не використовують в такiй сукупностi операцiй iстотних активiв та/або не приймають на себе iстотних ризикiв для органiзацiї придбання (продажу) товарiв (робiт, послуг) мiж пов’язаними особами.

Для цiлей цього пiдпункту пiд iстотними функцiями та активами розумiються функцiї, якi пов’язанi особи не могли б виконати самостiйно у своїй звичайнiй дiяльностi без залучення iнших осiб та використання активiв таких осiб. Пiд iстотними ризиками розумiються ризики, прийняття яких є обов’язковим для дiлової практики таких операцiй.

39.2.1.6. Неконтрольованi операцiї — будь-якi господарськi операцiї, не передбаченi пiдпунктами 39.2.1.1, 39.2.1.2 i 39.2.1.5 пiдпункту 39.2.1 цього пункту, що здiйснюються мiж непов’язаними особами.

39.2.1.7. Господарськi операцiї, передбаченi пiдпунктами 39.2.1.1–39.2.1.3 i 39.2.1.5 пiдпункту 39.2.1 цього пункту, визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такi умови:

рiчний дохiд платника податкiв вiд будь-якої дiяльностi, визначений за правилами бухгалтерського облiку, перевищує 50 мiльйонiв гривень (за вирахуванням непрямих податкiв) за вiдповiдний податковий (звiтний) рiк;

обсяг таких господарських операцiй платника податкiв з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського облiку, перевищує 5 мiльйонiв гривень (за вирахуванням непрямих податкiв) за вiдповiдний податковий (звiтний) рiк.

39.2.1.8. Умови, за яких господарськi операцiї визнаються такими, що вiдповiдають принципу «витягнутої руки»:

якщо цiни (нацiнки) на товари (роботи, послуги) пiдлягають державному регулюванню згiдно iз законодавством, цiна вважається такою, що вiдповiдає принципу «витягнутої руки», якщо вона встановлена вiдповiдно до правил такого регулювання. Це положення не поширюється на випадки, коли встановлюється мiнiмальна (максимальна) цiна продажу або iндикативна цiна. У такому разi цiна операцiї, що вiдповiдає принципу «витягнутої руки», визначається вiдповiдно до цiєї статтi, але не може бути меншою за мiнiмальну або iндикативну цiну та бiльшою за максимальну цiну;

якщо пiд час здiйснення операцiї обов’язковим є проведення оцiнки, вартiсть об’єкта оцiнки є пiдставою для встановлення вiдповiдностi принципу «витягнутої руки» для цiлей оподаткування;

у разi проведення аукцiону (публiчних торгiв), обов’язковiсть проведення якого визначена законом, умови, якi склалися за результатами такого аукцiону (публiчних торгiв), визнаються такими, що вiдповiдають принципу «витягнутої руки»;

якщо продаж (вiдчуження) товарiв, у тому числi майна, переданого у заставу позичальником з метою забезпечення вимог кредитора, здiйснюється у примусовому порядку згiдно iз законодавством, умови, сформованi пiд час такого продажу, визнаються такими, що вiдповiдають принципу «витягнутої руки».

39.2.2. Зiставлення комерцiйних та фiнансових умов операцiй

39.2.2.1. Для цiлей цього Кодексу контрольованi операцiї визнаються зiставними з неконтрольованими, якщо:

немає значних вiдмiнностей мiж ними, що можуть iстотно вплинути на фiнансовий результат пiд час застосування вiдповiдного методу трансфертного цiноутворення;

такi вiдмiнностi можуть бути усуненi шляхом коригування умов та фiнансових результатiв неконтрольованої операцiї для уникнення впливу таких вiдмiнностей на порiвняння.

39.2.2.2. Пiд час визначення зiставностi операцiй аналiзуються такi елементи контрольованої та зiставних операцiй:

характеристика товарiв (робiт, послуг), якi є предметом операцiї;

функцiї, якi виконуються сторонами операцiї, активи, що ними використовуються, умови розподiлу мiж сторонами операцiї ризикiв та вигод, розподiл вiдповiдальностi мiж сторонами операцiї та iншi умови операцiї (далi — функцiональний аналiз);

стала практика вiдносин та умови договорiв, укладених мiж сторонами операцiї, якi iстотно впливають на цiни товарiв (робiт, послуг);

економiчнi умови дiяльностi сторiн операцiї, включаючи аналiз вiдповiдних ринкiв товарiв (робiт, послуг), якi iстотно впливають на цiни товарiв (робiт, послуг);

бiзнес-стратегiї сторiн операцiї (за наявностI), якi iстотно впливають на цiни товарiв (робiт, послуг).

39.2.2.3. Визначення зiставностi комерцiйних та/або фiнансових умов операцiй з умовами контрольованої операцiї може здiйснюватися, зокрема, але не виключно, за результатами аналiзу:

кiлькостi товарiв, обсягу виконаних робiт (наданих послуг);

строкiв виконання господарських зобов’язань;

умов проведення платежiв пiд час здiйснення операцiї;

офiцiйного курсу гривнi до iноземної валюти, встановленого Нацiональним банком України, у разi використання такої валюти у розрахунках пiд час здiйснення операцiї, змiни такого курсу;

розмiру звичайних надбавок чи знижок до цiни товарiв (робiт, послуг), зокрема знижок, зумовлених сезонними та iншими коливаннями споживчого попиту на товари (роботи, послуги), втратою товарами споживчих якостей, закiнченням (наближенням дати закiнчення) строку зберiгання (придатностi, реалiзацiї), збутом нелiквiдних або низьколiквiдних товарiв;

розподiлу прав та обов’язкiв мiж сторонами операцiї, визначених за результатами функцiонального аналiзу.

39.2.2.4. Аналiз функцiй, якi виконуються сторонами операцiї, пiд час визначення зiставностi комерцiйних та/або фiнансових умов операцiй з умовами контрольованої та неконтрольованих операцiй може проводитися з урахуванням матерiальних та нематерiальних активiв, що перебувають у розпорядженнi сторiн операцiї та використовуються в цiлях отримання доходу.

До таких функцiй, зокрема, але не виключно, належать:

дизайн i технологiчне розроблення товарiв;

виробництво товарiв;

складення товарiв чи їх компонентiв;

монтаж та/або установлення обладнання;

проведення науково-дослiдних та дослiдно-конструкторських робiт;

придбання товарно-матерiальних цiнностей;

здiйснення оптового чи роздрiбного продажу;

надання послуг з ремонту, гарантiйного обслуговування;

маркетинг, реклама товарiв (робiт, послуг);

зберiгання товарiв;

транспортування товарiв;

страхування;

надання консультацiй, iнформацiйне обслуговування;

ведення бухгалтерського облiку;

юридичне обслуговування;

надання персоналу;

надання агентських, довiрчих, комiсiйних та iнших подiбних посередницьких послуг з продажу товарiв (робiт, послуг);

здiйснення контролю якостi;

навчання та/або професiйна пiдготовка, перепiдготовка або пiдвищення квалiфiкацiї персоналу;


органiзацiя збуту товарiв (робiт, послуг) iз залученням третiх осiб, якi мають досвiд вiдповiдної роботи;

здiйснення стратегiчного управлiння, у тому числi визначення цiнової полiтики, стратегiї виробництва та реалiзацiї товарiв (робiт, послуг), обсягiв продажу та асортименту товарiв (робiт, послуг), їх споживчих якостей, а також здiйснення оперативного управлiння.

39.2.2.5. Пiд час визначення зiставностi комерцiйних та/або фiнансових умов зiставних операцiй з умовами контрольованої операцiї також можуть враховуватися ризики сторiн операцiї, пов’язанi з провадженням господарської дiяльностi, що впливають на умови операцiї, зокрема, але не виключно, такi:

виробничi ризики, включаючи ризик неповного завантаження виробничих потужностей;

ризик змiни ринкових цiн на придбанi матерiали та вироблену продукцiю внаслiдок змiни економiчної кон’юнктури, iнших ринкових умов;

ризик знецiнення виробничих запасiв, втрати товарами споживчих якостей;

ризики, пов’язанi iз втратою майна чи майнових прав;

ризики, пов’язанi iз змiною офiцiйного курсу гривнi до iноземної валюти, встановленого Нацiональним банком України, процентних ставок, кредитнi ризики;

ризик, пов’язаний з вiдсутнiстю результатiв проведення науково-дослiдних та дослiдно-конструкторських робiт;

iнвестицiйнi ризики, пов’язанi з можливими фiнансовими втратами внаслiдок помилок, допущених пiд час здiйснення iнвестицiй, включаючи вибiр об’єкта iнвестування;

ризик заподiяння шкоди навколишньому природному середовищу;

пiдприємницькi (комерцiйнI) ризики, пов’язанi iз здiйсненням стратегiчного управлiння, включаючи цiнову полiтику та стратегiю виробництва i реалiзацiї товарiв (робiт, послуг);

ризик зниження рiвня споживчого попиту на товари (роботи, послуги).

39.2.2.6. Пiд час визначення зiставностi характеристик ринкiв товарiв (робiт, послуг) можуть враховуватися, зокрема, але не виключно, такi фактори:

географiчне мiсцезнаходження ринкiв та їх обсяги;

наявнiсть конкуренцiї на ринках, вiдносна конкурентоспроможнiсть продавцiв та покупцiв на ринку;

наявнiсть на ринку однорiдних (подiбних) товарiв (робiт, послуг);

попит та пропозицiя на ринку, а також купiвельна спроможнiсть споживачiв;

рiвень державного регулювання ринкових процесiв;

рiвень розвитку виробничої i транспортної iнфраструктури;

iншi характеристики ринку, що впливають на цiни товарiв (робiт, послуг).

39.2.2.7. Пiд час визначення зiставностi комерцiйних та/або фiнансових умов зiставних операцiй з умовами контрольованої операцiї може проводитися аналiз комерцiйних стратегiй сторiн операцiй, до яких, зокрема, але не виключно, належать стратегiї, спрямованi на оновлення та удосконалення власної продукцiї, вихiд на новi ринки збуту товарiв (робiт, послуг).

39.2.2.8. Пiдпункт 39.2.2.8 пiдпункту 39.2.2 виключено.

39.3. Методи встановлення вiдповiдностi умов контрольованої операцiї принципу «витягнутої руки»

39.3.1. Встановлення вiдповiдностi умов контрольованої операцiї принципу «витягнутої руки» здiйснюється за одним iз таких методiв:

39.3.1.1. порiвняльної неконтрольованої цiни;

39.3.1.2. цiни перепродажу;

39.3.1.3. «витрати плюс»;

39.3.1.4. чистого прибутку;

39.3.1.5. розподiлення прибутку.

39.3.2. Критерiї використання методiв встановлення вiдповiдностi умов контрольованої операцiї принципу «витягнутої руки»

39.3.2.1. Вiдповiднiсть умов контрольованої операцiї принципу «витягнутої руки» визначається за допомогою застосування методу трансфертного цiноутворення, який є найбiльш доцiльним до фактiв та обставин випадку.

Найбiльш доцiльний метод трансфертного цiноутворення обирається з числа методiв, наведених у пiдпунктi 39.3.1 цього пункту, з урахуванням таких критерiїв:

доцiльностi обраного методу вiдповiдно до характеру контрольованої операцiї, що визначається, зокрема, на основi результатiв функцiонального аналiзу контрольованої операцiї (з урахуванням виконуваних функцiй, використовуваних активiв i понесених ризикiв);

наявностi повної та достовiрної iнформацiї, необхiдної для застосування обраного методу та/або методiв трансфертного цiноутворення;

ступеня порiвнюваностi мiж контрольованими i неконтрольованими операцiями, включаючи надiйнiсть коригувань порiвнюваностi, якщо такi застосовують, якi можуть використовуватися для усунення розбiжностей мiж такими операцiями.

Платник податку з урахуванням зазначених критерiїв використовує будь-який метод, який вiн вважає найбiльш доцiльним, однак у разi, коли iснує можливiсть застосування i методу порiвняльної неконтрольованої цiни, i будь-якого iншого методу, застосовується метод порiвняльної неконтрольованої цiни.

У разi коли з урахуванням таких критерiїв метод цiни перепродажу або метод «витрати плюс» та метод чистого прибутку або розподiлення прибутку можуть застосовуватися платником податку з однаковою надiйнiстю, слiд застосовувати метод цiни перепродажу або метод «витрати плюс».

Платник податку може не застосовувати бiльше одного методу для визначення того, чи вiдповiдають умови контрольованої операцiї принципу «витягнутої руки».

Якщо платник податкiв використав метод, що вiдповiдає положенням цiєї статтi, або вибрав метод трансфертного цiноутворення, зазначений у договорi про попереднє узгодження цiн у контрольованих операцiях, встановлення контролюючим органом вiдповiдностi умов контрольованих операцiй платника податкiв принципу «витягнутої руки» базується на тому методi трансфертного цiноутворення, який застосовується платником податкiв, за винятком випадкiв, коли контролюючий орган обґрунтує, що метод, який застосовується платником податкiв, не є найбiльш доцiльним.

39.3.2.2. Якщо пiд час застосування методiв трансфертного цiноутворення порiвняння цiни або фiнансового показника контрольованої операцiї проводиться з цiнами або фiнансовими показниками кiлькох спiвставних неконтрольованих операцiй, використовується дiапазон цiн (рентабельностI).

У разi наявностi кiлькох спiвставних неконтрольованих операцiй використання дiапазону цiн (рентабельностI) є обов’язковим.

39.3.2.3. Якщо цiна в контрольованiй операцiї або вiдповiдний показник рентабельностi контрольованої операцiї перебуває:

в межах дiапазону, вважається, що умови контрольованої операцiї вiдповiдають принципу «витягнутої руки»;

поза межами дiапазону цiн (рентабельностI), використовується медiана дiапазону цiн (рентабельностI).

Порядок розрахунку дiапазону цiн (рентабельностI) та медiани дiапазону цiн (рентабельностI) затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Застосування для цiлей оподаткування медiани дiапазону цiн (рентабельностI) здiйснюється за умови, що це не призведе до зменшення суми податку, що пiдлягає сплатi до бюджету.

39.3.2.4. Вибiр показника рентабельностi може здiйснюватися з урахуванням, зокрема, але не виключно, таких факторiв:

виду дiяльностi сторони контрольованої операцiї;

розподiлу функцiй, ризикiв, активiв сторiн;

економiчної обґрунтованостi обраного показника;

незалежностi показника вiд доходiв та/або витрат, визнаних в операцiях мiж пов’язаними сторонами.

39.3.2.5. Пiд час визначення рiвня рентабельностi контрольованих операцiй можуть бути використанi фiнансовi показники, якi забезпечують встановлення вiдповiдностi умов контрольованої операцiї принципу «витягнутої руки», зокрема, але не виключно:

а) валова рентабельнiсть, що визначається як вiдношення валового прибутку до чистого доходу (виручки) вiд реалiзацiї товарiв (робiт, послуг), розрахованого без урахування акцизного податку, мита, податку на додану вартiсть, iнших податкiв та зборiв;

б) валова рентабельнiсть собiвартостi, що визначається як вiдношення валового прибутку до собiвартостi реалiзованих товарiв (робiт, послуг);

в) чиста рентабельнiсть, що визначається як вiдношення прибутку вiд операцiйної дiяльностi до чистого доходу (виручки) вiд реалiзацiї товарiв (робiт, послуг), розрахованого без урахування акцизного податку, мита, податку на додану вартiсть, iнших податкiв та зборiв;

г) чиста рентабельнiсть витрат, що визначається як вiдношення прибутку вiд операцiйної дiяльностi до суми собiвартостi реалiзованих товарiв (робiт, послуг) та операцiйних витрат (адмiнiстративних витрат, витрат на збут та iнших), пов’язаних з реалiзацiєю товарiв (робiт, послуг);

ґ) рентабельнiсть операцiйних витрат, що визначається як вiдношення валового прибутку до операцiйних витрат (адмiнiстративних витрат, витрат на збут та iнших), пов’язаних з реалiзацiєю товарiв (робiт, послуг);

д) рентабельнiсть активiв, що визначається як вiдношення прибутку вiд операцiйної дiяльностi до поточної ринкової вартостi необоротних та оборотних активiв (крiм поточних фiнансових iнвестицiй i грошових коштiв та їх еквiвалентiв), що прямо або опосередковано використовуються у контрольованiй операцiї. У разi вiдсутностi необхiдної iнформацiї про поточну ринкову вартiсть активiв рентабельнiсть активiв може визначатися на основi даних бухгалтерської звiтностi;

е) рентабельнiсть капiталу, що визначається як вiдношення прибутку вiд операцiйної дiяльностi до капiталу (сума необоротних та оборотних активiв, крiм поточних фiнансових iнвестицiй i грошових коштiв та їх еквiвалентiв, крiм поточних зобов’язань)

39.3.2.6. Показники рентабельностi для цiлей цiєї статтi визначаються на пiдставi даних бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi, вiдображених за нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку або мiжнародними стандартами вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi, що використовуються в Українi, з вiдповiдним коригуванням для забезпечення спiвставностi показникiв.

39.3.2.7. У разi застосування методiв, зазначених у пiдпунктах 39.3.1.2–39.3.1.4 пiдпункту 39.3.1 пункту 39.1 цiєї статтi, здiйснюється вибiр сторони, для якої перевiряється показник вiдповiдно до обраного методу трансфертного цiноутворення (далi — сторона, що дослiджується).

Вибiр сторони, що дослiджується, повинен здiйснюватися вiдповiдно до виконаних кожною стороною контрольованої операцiї функцiй, використаних пiд час здiйснення контрольованих операцiй активiв та прийнятих економiчних (комерцiйних) ризикiв, пов’язаних iз здiйсненням такої операцiї.

Пiд час вибору сторони, що дослiджується, аналiзується застосовнiсть обраного методу (комбiнацiї методiв) до кожної iз сторiн контрольованої операцiї. Стороною, що дослiджується, обирається сторона:

щодо якої застосування такого методу (комбiнацiї методiв) є найбiльш обґрунтованим;

для якої можна знайти найбiльш зiставнi операцiї та/або зiставнi особи;

яка:

виконує найменш складнi функцiї щодо контрольованої операцiї;

приймає найменшi економiчнi (комерцiйнI) ризики стосовно контрольованої операцiї;

не володiє об’єктами нематерiальних активiв, якi мають значний вплив на рiвень рентабельностi.

У разi здiйснення зовнiшньоекономiчних операцiй сторона, для якої перевiряється показник вiдповiдно до обраного методу трансфертного цiноутворення, не обов’язково повинна бути резидентом.

39.3.3. Метод порiвняльної неконтрольованої цiни

39.3.3.1. Метод порiвняльної неконтрольованої цiни базується на порiвняннi цiни, застосованої пiд час контрольованої операцiї, з цiною (дiапазоном цiн) у спiвставнiй (спiвставних) неконтрольованiй (неконтрольованих) операцiї (операцiях).

39.3.3.2. Пiд час застосування методу порiвняльної неконтрольованої цiни порiвняння цiни контрольованої операцiї проводиться з цiною спiвставних неконтрольованих операцiй, якi фактично здiйсненi платником податкiв або iншими особами.

39.3.3.3. Якщо цiна в контрольованiй операцiї є меншою, нiж мiнiмальне значення ринкового дiапазону цiн, визначеного вiдповiдно до положень пiдпункту 39.3.3 цiєї статтi, для цiлей оподаткування приймається цiна, яка вiдповiдає мiнiмальному значенню ринкового дiапазону цiн, крiм випадкiв, передбачених пiдпунктом 39.2.1.3 пiдпункту 39.2.1 пункту 39.2 цiєї статтi.

39.3.4. Метод цiни перепродажу

39.3.4.1. Метод цiни перепродажу складається з порiвняння результату перепродажу, який покупець товару у контрольованiй операцiї отримує вiд перепродажу товару у неконтрольованiй операцiї, з результатом перепродажу, який отримується у спiвставнiй неконтрольованiй операцiї купiвлi та операцiях перепродажу.

39.3.4.2. Метод цiни перепродажу також може використовуватися, зокрема, але не виключно, якщо пiд час перепродажу товару здiйснюються такi операцiї:

пiдготовка товару до перепродажу та його транспортування (подiл товарiв на партiї, формування поставок, сортування, перепакування);

змiшування товарiв, якщо характеристики кiнцевої продукцiї (напiвфабрикатiв) iстотно не вiдрiзняються вiд характеристик змiшуваних товарiв.

39.3.5. Метод «витрати плюс»

39.3.5.1. Метод «витрати плюс» складається з порiвняння надбавки на витрати, понесенi прямо чи опосередковано пiд час поставки товарiв (робiт, послуг) у контрольованiй операцiї, з надбавкою на витрати, понесенi прямо чи опосередковано пiд час поставки товарiв (робiт, послуг) у спiвставнiй неконтрольованiй операцiї.

39.3.5.2. Метод «витрати плюс» може застосовуватися, зокрема, але не виключно, пiд час:

реалiзацiї товарiв, сировини або напiвфабрикатiв за договорами мiж пов’язаними особами;

реалiзацiї товарiв (робiт, послуг) за довгостроковими договорами (контрактами) мiж пов’язаними особами.

39.3.6. Метод чистого прибутку

39.3.6.1. Метод чистого прибутку операцiї полягає у порiвняннi чистого прибутку на основi вiдповiдної бази (витрати, продаж, активи), що отримує платник податку у контрольованiй операцiї, з чистим прибутком на основi тiєї ж бази у спiвставнiй неконтрольованiй операцiї.

39.3.7. Метод розподiлення прибутку

39.3.7.1. Метод розподiлення прибутку операцiї складається з видiлення кожному пов’язаному пiдприємству, що бере участь у контрольованiй операцiї, частини загального прибутку (або збитку), отриманого вiд такої операцiї, яку б непов’язане пiдприємство отримало вiд участi у спiвставнiй неконтрольованiй операцiї.

39.3.7.2. Якщо сторони контрольованих операцiй, сукупний прибуток яких пiдлягає розподiленню з урахуванням положень пiдпункту 39.3.7 цього пункту, ведуть бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть на пiдставi рiзних форм та методiв бухгалтерського облiку, для цiлей застосування методу розподiлення прибутку бухгалтерська i фiнансова звiтнiсть повинна бути приведена у вiдповiднiсть з єдиними методологiчними засадами бухгалтерського облiку.

39.3.7.3. Метод розподiлення прибутку може використовуватися, зокрема, але не виключно, у разi наявностi:

iстотного взаємозв’язку мiж контрольованими операцiями та iншими операцiями, що здiйснюються сторонами контрольованої операцiї з пов’язаними з ними особами;

власностi (користуваннI) сторiн контрольованої операцiї прав на об’єкти нематерiальних активiв, що iстотно впливають на рiвень рентабельностi.

39.3.7.4. Розподiлення прибутку мiж сторонами контрольованих операцiй проводиться на пiдставi результатiв оцiнки їх вкладу в сукупний прибуток вiдповiдно до критерiїв, що базуються на об’єктивних даних та пiдтверджуються iнформацiєю у зiставних операцiях та/або внутрiшнiми даними сторiн контрольованих операцiй з урахуванням виконаних кожною з них функцiй, використаних пiд час здiйснення контрольованих операцiй активiв та прийнятих економiчних (комерцiйних) ризикiв, пов’язаних з таким здiйсненням.

39.3.7.5. Для цiлей пiдпункту 39.3.7 цього пункту сукупним прибутком всiх сторiн контрольованих операцiй є сума прибутку вiд таких контрольованих операцiй всiх сторiн контрольованих операцiй за перiод, що аналiзується. При цьому залишковий прибуток (збиток) визначається як рiзниця мiж сукупним прибутком (збитком), отриманим за результатами здiйснення контрольованих операцiй, та сумою розрахункового прибутку (збитку) всiх сторiн контрольованих операцiй.

39.3.7.6. Розрахунковий прибуток (збиток) визначається на основi методiв, передбачених пiдпунктами 39.3.1.2–39.3.1.4 пiдпункту 39.3.1 цього пункту, для кожної особи, що є стороною контрольованих операцiй, на основi ринкового дiапазону цiни товарiв (робiт, послуг) або показникiв рентабельностi для кожної сторони з урахуванням виконаних такою стороною функцiй, використаних активiв та прийнятих комерцiйних ризикiв, що є типовими для зiставних операцiй.

39.3.7.7. Визначення пiдсумкової величини прибутку (збитку) кожної сторони контрольованих операцiй здiйснюється шляхом пiдсумовування вiдповiдних розрахункового прибутку (збитку) i залишкового прибутку (збитку).

39.3.7.8. Для розподiлу мiж сторонами контрольованих операцiй сукупного або залишкового прибутку (збитку) всiх сторiн зазначених операцiй можуть враховуватися, зокрема, але не виключно, такi показники:

розмiр витрат, понесених кожною iз сторiн контрольованих операцiй у зв’язку iз створенням нематерiальних активiв, використання яких впливає на розмiр фактично отриманого прибутку (збитку) вiд контрольованих операцiй;

характеристика персоналу, залученого кожною стороною контрольованих операцiй, включаючи його чисельнiсть i квалiфiкацiю; витрачений персоналом час; обсяг витрат на оплату працi, що мають вплив на розмiр фактично отриманого прибутку (понесеного збитку) кожною стороною контрольованих операцiй;

ринкова вартiсть активiв, що були використанi кожною стороною контрольованих операцiй та мали вплив на розмiр фактично отриманого прибутку (збитку) контрольованих операцiй;

iншi показники, якi пов’язанi з виконанням функцiй, використанням активiв, прийнятими комерцiйними ризиками та розмiром фактично отриманого прибутку (збитку) кожною стороною контрольованих операцiй.

39.4. Складення та подання звiту про контрольованi операцiї та документацiї з трансфертного цiноутворення для податкового контролю

39.4.1. Для цiлей податкового контролю за трансфертним цiноутворенням звiтним перiодом є календарний рiк.

39.4.2. Абзац перший пiдпункту 39.4.2 виключено

Платники податкiв, обсяг контрольованих операцiй яких з одним контрагентом перевищує 5 млн гривень (без урахування податку на додану вартiсть), зобов’язанi подавати звiт про контрольованi операцiї центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику, до 1 травня року, що настає за звiтним, засобами електронного зв’язку в електроннiй формi з дотриманням вимог закону щодо електронного документообiгу та електронного цифрового пiдпису.

Форма звiту про контрольованi операцiї встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику.

39.4.3. Платники податкiв, що здiйснюють контрольованi операцiї, повиннi вести та зберiгати документацiю щодо трансфертного цiноутворення.

39.4.4. На запит центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику, платники податкiв протягом мiсяця з дня отримання запиту подають документацiю щодо окремих контрольованих операцiй, зазначених у запитi, яка повинна мiстити iнформацiю, зазначену у пiдпунктi 39.4.6 цього пункту.

39.4.5. Запит надсилається не ранiше 1 травня року, що настає за календарним роком, в якому таку контрольовану операцiю (операцiї) було здiйснено.

39.4.6. Документацiя з трансфертного цiноутворення (сукупнiсть документiв або єдиний документ, складений в довiльнiй формI) повинна мiстити таку iнформацiю:

а) данi про пов’язаних осiб, а саме:

контрагента (контрагентiв) контрольованої операцiї;

осiб, якi безпосередньо (опосередковано) володiють корпоративними правами платника податкiв у розмiрi 20 i бiльше вiдсоткiв.

Данi повиннi бути такими, що дають змогу iдентифiкувати таких пов’язаних осiб (включаючи найменування держав (територiй), податковими резидентами яких є такi особи);

б) загальний опис дiяльностi групи (включаючи материнську компанiю та її дочiрнi пiдприємства), у тому числi органiзацiйну структуру групи, опис господарської дiяльностi групи, полiтику трансфертного цiноутворення;

в) опис операцiї, умови її здiйснення (цiна, строки та iншi визначенi законодавством України обов’язковi умови договорiв (контрактiв);

г) опис товарiв (робiт, послуг), включаючи фiзичнi характеристики, якiсть i репутацiю на ринку, країну походження i виробника, наявнiсть товарного знаку та iншу iнформацiю, пов’язану з якiсними характеристиками товару (роботи, послуги);

ґ) умови та строки здiйснення розрахункiв за операцiєю;

д) чинники, якi вплинули на формування та встановлення цiни;

е) вiдомостi про функцiї пов’язаних осiб, що є сторонами контрольованої операцiї, про використанi ними активи, пов’язанi з такою контрольованою операцiєю, та економiчнi (комерцiйнI) ризики, якi такi особи враховували пiд час здiйснення контрольованої операцiї (функцiональний аналiз та аналiз ризикiв);

є) економiчний аналiз (включаючи методи, якi застосовано для визначення умов контрольованої операцiї та обґрунтування причин вибору вiдповiдного методу; суму отриманих доходiв (прибутку) та/або суму понесених витрат (збитку) внаслiдок здiйснення контрольованої операцiї, рiвень рентабельностi; розрахунок ринкового дiапазону цiн (рентабельностI) стосовно контрольованої операцiї з описом пiдходу до вибору зiставних операцiй, джерела iнформацiї, застосованi для визначення умов контрольованої операцiї);

ж) результати порiвняльного аналiзу комерцiйних та фiнансових умов операцiй вiдповiдно до пiдпункту 39.2.2 пункту 39.2 цiєї статтi;

з) вiдомостi про проведене платником податку самостiйне або пропорцiйне коригування податкової бази та сум податку вiдповiдно до пiдпунктiв 39.5.4 i 39.5.5 пункту 39.5 цiєї статтi (у разi його проведення).

39.4.7. Документацiя з трансфертного цiноутворення подається платником податкiв до контролюючого органу, в якому платник перебуває на облiку.

39.4.8. У разi коли подана платником податкiв документацiя з трансфертного цiноутворення не мiстить iнформацiю в обсязi, зазначеному в пiдпунктi 39.4.6 цього пункту, або належного обґрунтування вiдповiдностi умов контрольованої операцiї принципу «витягнутої руки», центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику, надсилає такому платнику податкiв запит з вимогою додатково подати протягом 30 календарних днiв з моменту його отримання iнформацiю вiдповiдно до пiдпункту 39.4.6 цього пункту та/або обґрунтування вiдповiдностi умов контрольованої операцiї принципу «витягнутої руки».

39.4.9. Документацiя з трансфертного цiноутворення подається державною мовою. У разi подання разом з документацiєю документiв, викладених iноземною мовою, платник податкiв одночасно подає переклад таких документiв державною мовою.

39.5. Податковий контроль за встановленням вiдповiдностi умов контрольованих операцiй принципу «витягнутої руки»

39.5.1. Податковий контроль за встановленням вiдповiдностi умов контрольованих операцiй принципу «витягнутої руки» здiйснюється шляхом монiторингу контрольованих операцiй та проведення перевiрок платникiв податкiв з питань повноти нарахування i сплати податкiв пiд час здiйснення контрольованих операцiй (далi — перевiрка контрольованих операцiй).

39.5.1.1. Монiторинг умов контрольованих операцiй здiйснюється шляхом спостереження центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику, за цiнами, що застосовуються сторонами таких операцiй, та шляхом аналiзу звiтiв про контрольованi операцiї та документацiї з трансфертного цiноутворення, будь-яких iнших iнформацiйних джерел та шляхом отримання iнформацiйних матерiалiв i висновкiв, поданих платником податкiв вiдповiдно до пункту 39.4 цiєї статтi.

З метою встановлення вiдповiдностi умов контрольованих операцiй принципу «витягнутої руки» посадовi особи центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику, пiд час проведення аналiзу звiтiв про контрольованi операцiї та/або документацiї з трансфертного цiноутворення, поданих платником податкiв вiдповiдно до пункту 39.4 цiєї статтi, мають право проводити опитування уповноважених осiб та/або працiвникiв платника податкiв.

Порядок проведення монiторингу контрольованих операцiй та опитування встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику.

39.5.1.2. У разi якщо контролюючий орган пiд час виконання функцiй податкового контролю виявив факти проведення платником податкiв контрольованих операцiй, звiт про якi вiдповiдно до пiдпункту 39.4.2 пункту 39.4 цiєї статтi не подано, вiн надсилає повiдомлення про виявленi контрольованi операцiї центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику. Повiдомлення надсилається засобами електронного зв’язку не пiзнiше 5 робочих днiв iз дня виявлення таких операцiй.

Платник податкiв, стосовно якого здiйснювався податковий контроль, iнформується про надсилання центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику, повiдомлення про виявленi контрольованi операцiї не пiзнiше 5 робочих днiв iз дня надсилання такого повiдомлення

39.5.2. Перевiрка контрольованих операцiй проводиться вiдповiдно до положень глави 8 роздiлу II цього Кодексу з урахуванням особливостей, визначених цiєю статтею.

39.5.2.1. Пiдставами для перевiрки контрольованих операцiй є:

а) надсилання повiдомлення контролюючим органом вiдповiдно до пiдпункту 39.5.1.2 пiдпункту 39.5.1 цього пункту;

б) виявлення за результатами монiторингу контрольованих операцiй невiдповiдностi умов контрольованих операцiй принципу «витягнутої руки»;

в) неподання платником податкiв або подання з порушенням вимог пункту 39.4 цiєї статтi звiту про контрольованi операцiї або документацiї з трансфертного цiноутворення.

39.5.2.2. Порядок проведення перевiрки контрольованих операцiй встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику .

39.5.2.3. Надання платником податкiв документiв вiдбувається згiдно з вимогами пунктiв 85.2 i 85.3 статтi 85 цього Кодексу протягом 10 днiв з дати початку перевiрки.

У разi необхiдностi отримання додаткових документiв, що пiдтверджують здiйснення фiнансово-господарських операцiй пiд час проведення перевiрки, вони надаються платником податкiв протягом 15 днiв з дати отримання запиту контролюючого органу.

39.5.2.4. Контролюючий орган не має права проводити бiльше однiєї перевiрки контрольованої операцiї одного платника податкiв протягом календарного року.

39.5.2.5. Якщо у платника податкiв, що є стороною контрольованої операцiї, стосовно зазначеної операцiї проведено перевiрку контрольованих операцiй i за результатами такої перевiрки встановлено вiдповiднiсть цiн контрольованої операцiї принципу «витягнутої руки», щодо неї не можуть бути проведенi перевiрки платникiв податкiв, якi є iншими сторонами цiєї операцiї стосовно тих самих контрольованих операцiй.

39.5.2.6. Проведення перевiрки контрольованих операцiй не перешкоджає проведенню перевiрок, визначених статтею 75 цього Кодексу.

39.5.2.7. Строк проведення перевiрки контрольованих операцiй обчислюється з дня прийняття рiшення про її проведення до дня складення довiдки (акта) про проведення такої перевiрки.

39.5.2.8. Тривалiсть перевiрки контрольованих операцiй не повинна перевищувати 18 мiсяцiв.

Кожнi шiсть мiсяцiв проведення перевiрки контрольованих операцiй контролюючий орган подає платнику податкiв iнформацiю про поточний стан проведення перевiрки.

39.5.2.9. У разi необхiдностi отримання iнформацiї вiд iноземних державних органiв, проведення експертизи та/або перекладу на українську мову документiв, необхiдних для дослiдження вiдповiдностi умов контрольованої операцiї принципу «витягнутої руки», строк проведення перевiрки за рiшенням керiвника (заступника керiвника) центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику, може бути продовжений на строк, що не перевищує 12 мiсяцiв.

39.5.2.10. Пiд час перевiрки контрольованих операцiй можуть бути перевiренi контрольованi операцiї з урахуванням строку, передбаченого пунктом 102.1 статтi 102 цього Кодексу.

39.5.2.11. Якщо платник податкiв використав найбiльш доцiльний метод встановлення вiдповiдностi умов контрольованих операцiй принципу «витягнутої руки» згiдно з критерiями, передбаченими пунктом 39.3 цiєї статтi, такий метод використовується пiд час перевiрки контролюючим органом.

Якщо контролюючим органом доведено, що застосований платником податкiв метод (комбiнацiя методiв) не дає змоги найбiльш обґрунтовано встановити вiдповiднiсть умов контрольованої операцiї принципу «витягнутої руки», вiн має право застосувати iншi методи (комбiнацiю методiв) для встановлення вiдповiдностi умов контрольованої операцiї принципу «витягнутої руки».

39.5.2.12. Застосування методiв (комбiнацiї методiв) встановлення вiдповiдностi умов контрольованої операцiї принципу «витягнутої руки», не встановлених цiєю статтею, забороняється.

39.5.2.13. Посадовi особи, якi проводять перевiрку контрольованих операцiй, мають право надiслати платникам податкiв, якi є сторонами контрольованих операцiй, що перевiряються, запит про надання документiв (iнформацiї) щодо операцiй та/або провести зустрiчну звiрку в порядку, передбаченому статтею 73 цього Кодексу, та провести опитування посадових осiб та/або працiвникiв платникiв податкiв, якi є сторонами контрольованих операцiй.

Платник податкiв зобов’язаний забезпечити можливiсть посадовим особам, якi проводять перевiрку контрольованих операцiй, провести опитування вiдповiдних посадових осiб або працiвникiв.

39.5.2.14. Результати перевiрки контрольованих операцiй оформляються у формi акта (довiдки), що складається у двох примiрниках, пiдписується посадовими особами, якi проводили перевiрку та платником податкiв або його представником.

39.5.2.15. Якщо за результатами перевiрки виявлено, що умови контрольованої операцiї вiдрiзняються вiд умов, що вiдповiдають принципу «витягнутої руки», що призвело до заниження суми податку, складається акт перевiрки. Якщо такi порушення вiдсутнi, складається довiдка.

39.5.2.16. У разi коли за результатами перевiрок, що не стосуються трансфертного цiноутворення, вже були донарахованi податковi зобов’язання на пiдставi коригування цiн та обмежень рiвня витрат та доходiв за такими операцiями, суми донарахованих податкових зобов’язань за результатами такої перевiрки залiковуються в погашення нарахованих податкiв за результатами перевiрки контрольованих операцiй.

39.5.2.17. Форма акта (довiдки) про результати перевiрки контрольованої операцiї та вимоги до його (її) складення встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику.

Акт про результати перевiрки контрольованої операцiї повинен мiстити документально пiдтвердженi факти вiдхилення умов контрольованої операцiї вiд умов, що вiдповiдає принципу «витягнутої руки», обґрунтування того, що таке вiдхилення спричинило заниження суми податку, розрахунок суми такого заниження.

39.5.2.18. У разi вiдмови платника податкiв або його представника вiд пiдписання акта (довiдки) про результати перевiрки контрольованої операцiї посадовими особами контролюючого органу складається вiдповiдний акт, що засвiдчує факт такої вiдмови.

39.5.2.19. Акт (довiдка) перевiрки контрольованої операцiї повинен бути вручений протягом двох робочих днiв з дати його складення платнику податкiв, щодо якого проводилася перевiрка, або його представнику пiд розписку.

39.5.2.20. У разi незгоди платника податкiв або його представника з висновками перевiрки або фактами та даними, викладеними в актi про результати перевiрки контрольованої операцiї, вони мають право подати свої заперечення протягом 30 днiв з дня отримання акта. При цьому платник податкiв має право подати разом iз запереченнями або в погоджений строк документи (їх завiренi копiї), що пiдтверджують обґрунтованiсть заперечень.

Такi заперечення розглядаються протягом 30 робочих днiв, що настають за днем їх отримання, а платнику податкiв надсилається вiдповiдь у порядку, визначеному статтею 58 цього Кодексу, для надсилання (вручення) податкових повiдомлень-рiшень.

39.5.2.21. Прийняття податкового повiдомлення-рiшення за результатами перевiрки контрольованої операцiї здiйснюється у порядку, передбаченому статтею 86 цього Кодексу, але не ранiше закiнчення термiну для надання платником заперечень, визначеного пiдпунктом 39.5.2.20 цього пункту.

39.5.2.22. Оскарження податкових повiдомлень-рiшень, прийнятих за результатами перевiрки контрольованої операцiї, здiйснюється вiдповiдно до статтi 56 цього Кодексу.

39.5.2.23. Матерiали та вiдомостi, отриманi територiальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику, пiд час здiйснення заходiв податкового контролю щодо контрольованих операцiй, можуть бути використанi пiд час проведення перевiрки iнших осiб, якi є сторонами таких операцiй.

39.5.3. Джерела iнформацiї, що використовуються для встановлення вiдповiдностi умов контрольованої операцiї принципу «витягнутої руки»

39.5.3.1. Платник податкiв та контролюючий орган використовують джерела iнформацiї, якi мiстять вiдомостi, що дають можливiсть зiставити комерцiйнi та фiнансовi умови операцiй згiдно з пiдпунктом 39.2.2 пункту 39.2 цiєї статтi, зокрема:

а) iнформацiю про зiставнi неконтрольованi операцiї платника податкiв, а також iнформацiю про зiставнi неконтрольованi операцiї його контрагента — сторони контрольованої операцiї з непов’язаними особами;

б) будь-якi iнформацiйнi джерела, що є загальнодоступними та надають iнформацiю про спiвставнi операцiї та осiб.

39.5.3.2. Якщо платник податкiв з метою встановлення вiдповiдностi умов контрольованої операцiї принципу «витягнутої руки» за методами, визначеними пунктом 39.3 цiєї статтi, використав джерела iнформацiї, передбаченi пiдпунктом 39.5.3.1 пiдпункту 39.5.3 цього пункту, контролюючий орган використовує тi самi джерела iнформацiї, якщо не доведено, що iншi джерела iнформацiї дають можливiсть отримати вищий рiвень зiставностi комерцiйних та фiнансових умов операцiй.

39.5.3.3. Для зiставлення з метою оподаткування умов контрольованих операцiй з умовами неконтрольованих операцiй контролюючий орган не має права використовувати iнформацiю, яка не є загальнодоступною (зокрема iнформацiю, доступ до якої наявний тiльки у органiв державної влади).

39.5.4. Самостiйне коригування

39.5.4.1. У разi застосування платником податкiв пiд час здiйснення контрольованих операцiй умов, що не вiдповiдають принципу «витягнутої руки», платник податкiв має право самостiйно провести коригування цiни контрольованої операцiї i сум податкових зобов’язань за умови, що це не призведе до зменшення суми податку, що пiдлягає сплатi до бюджету.

39.5.4.2. Самостiйне коригування є коригуванням платником податкiв цiни контрольованої операцiї, за результатами якого розрахована цiна вiдповiдає принципу «витягнутої руки», навiть якщо така цiна вiдрiзняється вiд фактичної цiни, встановленої пiд час здiйснення контрольованої операцiї.

39.5.5. Пропорцiйне коригування

39.5.5.1. У разi коли за результатами перевiрки вiдповiдностi умов контрольованих операцiй з пов’язаними особами-резидентами принципу «витягнутої руки» контролюючим органом встановлено вiдхилення вiд умов, що вiдповiдають принципу «витягнутої руки», та проведено донарахування податкових зобов’язань або коригування вiд’ємного значення об’єкта оподаткування або iнших показникiв податкової звiтностi, або якщо платник податкiв провiв самостiйне коригування згiдно з пiдпунктом 39.5.4 цього пункту, iнша сторона контрольованої операцiї — пов’язана особа має право на коригування своїх податкових зобов’язань виходячи з умов, що вiдповiдають принципу «витягнутої руки», визначених такою перевiркою або самостiйно таким платником податку. Таке коригування для цiлей цього Кодексу визначається пропорцiйним коригуванням.

39.5.5.2. У разi коли внаслiдок самостiйних коригувань, проведених платником податкiв у порядку, передбаченому пiдпунктом 39.5.4 цього пункту, або у результатi перевiрки, проведеної контролюючим органом, такому платнику податкiв було донараховано податковi зобов’язання, право на проведення пропорцiйного коригування виникає в iншої сторони контрольованої операцiї лише пiсля сплати таких податкових зобов’язань платником податкiв.

39.5.5.3. Пiд час проведення пропорцiйного коригування первиннi документи та регiстри бухгалтерського облiку не коригуються.

39.5.5.4. Пропорцiйне коригування проводиться платником податкiв на пiдставi повiдомлення про можливiсть проведення пропорцiйного коригування, отриманого вiд центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику, та в iнших випадках, визначених цiєю статтею.

Повiдомлення про можливiсть проведення пропорцiйного коригування надсилається платнику податкiв протягом 30 календарних днiв з дати виникнення права на проведення пропорцiйного коригування в електроннiй формi засобами електронного зв’язку або рекомендованим листом з повiдомленням про вручення або вручається йому чи його уповноваженому представнику пiд розписку.

У разi наявностi у платника податкiв iнформацiї про виконання iншою стороною контрольованої операцiї рiшення про донарахування податкових зобов’язань або коригування вiд’ємного значення об’єкта оподаткування, iнших показникiв податкової звiтностi, або якщо така сторона провела самостiйне коригування згiдно з пiдпунктом 39.5.4 цього пункту, такий платник податкiв має право звернутися до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику, iз заявою про надсилання повiдомлення про проведення пропорцiйного коригування iз зазначенням пiдстав для його проведення.

Якщо право платника податкiв на проведення пропорцiйних коригувань виникло в результатi виконання iншою стороною контрольованої операцiї рiшення про донарахування податкових зобов’язань, до заяви додаються копiї документiв, якi пiдтверджують виконання таких рiшень або сплату суми заниження податкового зобов’язання (недоплати), розрахованої в результатi проведення платником податкiв самостiйного коригування.

Форма та порядок подання такої заяви встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику.

39.5.5.5. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику, розглядає заяву платника податкiв протягом 15 робочих днiв з дня її отримання та за результатами розгляду приймає одне з таких рiшень:

надiслати повiдомлення про можливiсть проведення пропорцiйного коригування;

вiдмовити у проведеннi пропорцiйного коригування у разi недотримання порядку подання заяви або вiдсутностi необхiдних документiв;

повiдомити про вiдмову у проведеннi пропорцiйного коригування у зв’язку з оскарженням рiшення про донарахування податкових зобов’язань.

Якщо протягом 20 робочих днiв, що настають за днем отримання заяви платника податкiв, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику, не було надiслано повiдомлення про можливiсть пропорцiйного коригування або обґрунтовану вiдмову у його проведеннi, заява такого платника податку вважається задоволеною i вiн має право на проведення вiдповiдного пропорцiйного коригування.

Якщо контролюючим органом встановлено, що таке пропорцiйне коригування є необґрунтованим та призвело до заниження податкових зобов’язань або завищення бюджетного вiдшкодування податку на додану вартiсть, вiд’ємного значення об’єкта оподаткування, платника податкiв може бути притягнено до вiдповiдальностi в порядку, передбаченому статтею 123 цього Кодексу.

39.5.5.6. У разi коли пропорцiйне коригування проведено вiдповiдно до рiшення про донарахування податкових зобов’язань, що в подальшому було скасовано, проводиться зворотне коригування.

39.5.5.7. Зворотне коригування проводиться на пiдставi повiдомлення центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику, протягом 20 робочих днiв з дати отримання такого повiдомлення. До повiдомлення додаються розрахунок зворотного коригування та копiя вiдповiдного судового рiшення про скасування рiшення про нарахування податкових зобов’язань.

39.5.5.8. Повернення надмiру сплачених сум податкiв за скасованим рiшенням проводиться виключно пiсля того, як проведено зворотне коригування та сплачено вiдповiднi податки сторонами контрольованої операцiї.

39.5.5.9. Штрафнi санкцiї пiд час проведення зворотного коригування не нараховуються.

39.5.5.10. Форми повiдомлення про пропорцiйне коригування та зворотне коригування визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику.

39.5.5.11. У разi коли одна iз сторiн контрольованих операцiй є нерезидентом, пропорцiйне коригування проводиться в порядку i на умовах, що передбачаються мiжнародними договорами України про усунення подвiйного оподаткування.

39.6. Попереднє узгодження цiн у контрольованих операцiях

39.6.1. Великий платник податкiв має право звернутися до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику, iз заявою про попереднє узгодження цiн у контрольованих операцiях.

Узгодження цiн у контрольованих операцiях є процедурою мiж великим платником (платниками) податкiв та центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику, пiд час якої узгоджуються критерiї для визначення умов, що вiдповiдають принципу «витягнутої руки», для деяких майбутнiх контрольованих операцiй на обмежений строк на пiдставi договору.

39.6.1.1. Предметом узгодження можуть бути, зокрема, але не виключно:

види та/або перелiк товарiв (робiт, послуг), що є предметом контрольованих операцiй;

методи або комбiнацiя методiв встановлення вiдповiдностi умов контрольованої операцiї принципу «витягнутої руки»;

перелiк джерел iнформацiї, якi передбачається використати для встановлення вiдповiдностi умов контрольованих операцiй принципу «витягнутої руки»;

строк, на який узгоджуються цiни у контрольованих операцiях;

допустиме вiдхилення вiд встановленого рiвня економiчних умов здiйснення контрольованих операцiй;

порядок, строки подання та перелiк документiв, якi пiдтверджують дотримання узгоджених цiн у контрольованих операцiях.

39.6.1.2. Іншi умови попереднього узгодження цiн у контрольованих операцiях визначаються за згодою сторiн.

39.6.2. За результатами попереднього узгодження цiн у контрольованих операцiях укладається договiр, який пiдписується керiвником великого платника (платникiв) податкiв або його уповноваженою особою та керiвником (заступником керiвника) центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику.

39.6.2.1. Договiр, укладений за результатами узгодження цiн у контрольованих операцiях мiж великим платником (платниками) податкiв та центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику, має одностороннiй характер.

39.6.2.2. У разi коли предметом узгодження є порядок встановлення вiдповiдностi цiн у контрольованiй зовнiшньоекономiчнiй операцiї принципу «витягнутої руки», великий платник (платники) податкiв чи центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику, мають право залучати до процедури узгодження цiн державний орган, уповноважений справляти податки i збори в державi, яка є стороною контрольованої зовнiшньоекономiчної операцiї (за умови наявностi мiжнародного договору (конвенцiї) про уникнення подвiйного оподаткування мiж Україною i такою державою). Договiр, укладений за результатами такого взаємного узгодження, має двостороннiй характер.

39.6.2.3. У разi залучення до процедури узгодження цiн двох i бiльше державних органiв, уповноважених справляти податки i збори в державах, якi є сторонами контрольованої зовнiшньоекономiчної операцiї (за умови наявностi мiжнародних договорiв (конвенцiй) про уникнення подвiйного оподаткування мiж Україною i такими державами), договiр, укладений за результатами такого узгодження, має багатостороннiй характер.

39.6.2.4. Порядок попереднього узгодження цiн у контрольованих операцiях, за результатами якого укладаються договори, що мають одностороннiй, двостороннiй та багатостороннiй характер, затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

У разi дотримання умов договору про узгодження цiн контролюючi органи не мають права приймати рiшення про донарахування податкових зобов’язань, штрафiв, пенi стосовно контрольованих операцiй, якi є предметом договору про попереднє узгодження цiн.

<полное_название xml:id="x64i9ffidm5606rfowlnv0darq">Стаття 39-1. Особливостi застосування валютних курсiв при нарахуваннi митних платежiв

Стаття 39-1. Особливостi застосування валютних курсiв при нарахуваннi митних платежiв

39-1.1. Для цiлей визначення податкових зобов’язань зi сплати митних платежiв застосовується офiцiйний курс валюти України до iноземної валюти, встановлений Нацiональним банком України, що дiє на 0 годин дня подання митної декларацiї, а у разi, якщо митна декларацiя не подається, — дня визначення податкових зобов’язань.

<полное_название xml:id="x1tfd5zn6f7suqc0xn3cf47his">Роздiл II. Адмiнiстрування податкiв, зборiв, платежiв

Роздiл II. Адмiнiстрування податкiв, зборiв, платежiв

<полное_название xml:id="x4bx4lwnswg1f36wswiahrchak">Глава 1. Загальнi положення

Глава 1. Загальнi положення

<полное_название xml:id="x4gk3lur49feaxmz2ts8ivzrxb">Стаття 40. Сфера застосування цього роздiлу

Стаття 40. Сфера застосування цього роздiлу

40.1. Цей роздiл визначає порядок адмiнiстрування податкiв та зборiв, визначених у роздiлi I цього Кодексу, а також порядок контролю за дотриманням вимог податкового та iншого законодавства у випадках, коли здiйснення такого контролю покладено на контролюючi органи.

У разi якщо iншими роздiлами цього Кодексу або законами з питань митної справи визначається спецiальний порядок адмiнiстрування окремих податкiв, зборiв, платежiв, використовуються правила, визначенi в iншому роздiлi або законi з питань митної справи.

<полное_название xml:id="x55vqqvf0d5cm29pj1dg613rqd">Стаття 41. Контролюючi органи та органи стягнення

Стаття 41. Контролюючi органи та органи стягнення

41.1. Контролюючими органами є органи доходiв i зборiв — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування єдиної державної податкової, державної митної полiтики в частинi адмiнiстрування податкiв i зборiв, митних платежiв та реалiзує державну податкову, державну митну полiтику, забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики з адмiнiстрування єдиного внеску, забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферi боротьби з правопорушеннями при застосуваннi податкового та митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску (далi — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику), його територiальнi органи

У складi контролюючих органiв дiють пiдроздiли податкової мiлiцiї.

41.2. Органами стягнення є виключно контролюючi органи, уповноваженi здiйснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу та недоїмки зi сплати єдиного внеску у межах повноважень, а також державнi виконавцi у межах своїх повноважень. Стягнення податкового боргу та недоїмки зi сплати єдиного внеску за виконавчими написами нотарiусiв не дозволяється.

41.3. Повноваження i функцiї контролюючих органiв визначаються цим Кодексом, та законами України.

Розмежування повноважень i функцiональних обов’язкiв контролюючих органiв визначається законодавством України.

41.4. Іншi державнi органи не мають права проводити перевiрки своєчасностi, достовiрностi, повноти нарахування та сплати податкiв i зборiв, у тому числi на запит правоохоронних органiв.

<полное_название xml:id="xdyfzwasv4aoqt2t2afn73kdhc">Стаття 42. Листування з платником податкiв

Стаття 42. Листування з платником податкiв

42.1. Податковi повiдомлення — рiшення, податковi вимоги або iншi документи, адресованi контролюючим органом платнику податкiв, повиннi бути складенi у письмовiй формi, вiдповiдним чином пiдписанi та у випадках, передбачених законодавством, завiренi печаткою такого контролюючого органу.

42.2. Документи вважаються належним чином врученими, якщо вони надiсланi за адресою (мiсцезнаходженням, податковою адресою) платника податкiв рекомендованим листом з повiдомленням про вручення або особисто врученi платнику податкiв або його законному чи уповноваженому представниковi.

42.3. Якщо платник податкiв у порядку та у строки, визначенi статтею 66 цього Кодексу, повiдомив контролюючий орган про змiну податкової адреси, вiн на перiод з дня державної реєстрацiї змiни податкової адреси до дня внесення змiн до облiкових даних такого платника податкiв звiльняється вiд виконання вимог документiв, надiсланих йому контролюючим органом за попередньою податковою адресою та в подальшому повернених як таких, що не знайшли адресата.

42.4. З платниками податкiв, якi подають звiтнiсть в електроннiй формi, листування з контролюючими органами може здiйснюватися засобами електронного зв’язку в електроннiй формi з дотриманням вимог закону щодо електронного документообiгу та електронного цифрового пiдпису.

На вимогу платника податкiв, який отримав документ в електроннiй формi, контролюючий орган надає такому платнику податкiв вiдповiдний документ у паперовiй формi протягом трьох робочих днiв з дня надходження вiдповiдної вимоги (в письмовiй або електроннiй формI) платника податкiв.

<полное_название xml:id="x77sjljbc6l5yj1ay3wmlhf9gc">Стаття 43. Умови повернення помилково та/або надмiру сплачених грошових зобов’язань

Стаття 43. Умови повернення помилково та/або надмiру сплачених грошових зобов’язань

43.1. Помилково та/або надмiру сплаченi суми грошового зобов’язання пiдлягають поверненню платнику вiдповiдно до цiєї статтi та Митного кодексу України, крiм випадкiв наявностi у такого платника податкового боргу.

43.2. У разi наявностi у платника податкiв податкового боргу, повернення помилково та/або надмiру сплаченої суми грошового зобов’язання на поточний рахунок такого платника податкiв в установi банку або шляхом повернення готiвковими коштами за чеком, у разi вiдсутностi у платника податкiв рахунку в банку, проводиться лише пiсля повного погашення такого податкового боргу платником податкiв.

43.3. Обов’язковою умовою для здiйснення повернення сум грошового зобов’язання є подання платником податкiв заяви про таке повернення (крiм повернення надмiру утриманих (сплачених) сум податку з доходiв фiзичних осiб, якi розраховуються контролюючим органом на пiдставi поданої платником податкiв податкової декларацiї за звiтний календарний рiк шляхом проведення перерахунку за загальним рiчним оподатковуваним доходом платника податку) протягом 1095 днiв вiд дня виникнення помилково та/або надмiру сплаченої суми.

43.4. Платник податкiв подає заяву на повернення помилково та/або надмiру сплачених грошових зобов’язань у довiльнiй формi, в якiй зазначає напрям перерахування коштiв: на поточний рахунок платника податкiв в установi банку; на погашення грошового зобов’язання (податкового боргу) з iнших платежiв, контроль за справлянням яких покладено на контролюючi органи, незалежно вiд виду бюджету; повернення готiвковими коштами за чеком у разi вiдсутностi у платника податкiв рахунку в банку.

43.4. Платник податкiв подає заяву на повернення помилково та/або надмiру сплачених грошових зобов’язань у довiльнiй формi, в якiй зазначає напрям перерахування коштiв: на поточний рахунок платника податкiв в установi банку; на погашення грошового зобов’язання (податкового боргу) з iнших платежiв, контроль за справлянням яких покладено на контролюючi органи, незалежно вiд виду бюджету; повернення готiвковими коштами за чеком у разi вiдсутностi у платника податкiв рахунку в банку. У разi повернення надмiру сплачених грошових зобов’язань з податку на додану вартiсть такi кошти пiдлягають поверненню виключно на рахунок платника в системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть.

На пiдставi отриманого висновку орган, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв, протягом п’яти робочих днiв здiйснює повернення помилково та/або надмiру сплачених грошових зобов’язань платникам податкiв у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує, державну податкову i митну полiтику.

Контролюючий орган несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законом за несвоєчаснiсть передачi органу, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв, для виконання висновку про повернення вiдповiдних сум коштiв з вiдповiдного бюджету.

43.6. Повернення помилково та/або надмiру сплачених грошових зобов’язань платникам податкiв здiйснюється з бюджету, у який такi кошти були зарахованi

<полное_название xml:id="x76zmiua03k6xxg1iut16jhb0p">Стаття 44. Вимоги до пiдтвердження даних, визначених у податковiй звiтностi

Стаття 44. Вимоги до пiдтвердження даних, визначених у податковiй звiтностi

44.1. Для цiлей оподаткування платники податкiв зобов’язанi вести облiк доходiв, витрат та iнших показникiв, пов’язаних з визначенням об’єктiв оподаткування та/або податкових зобов’язань, на пiдставi первинних документiв, регiстрiв бухгалтерського облiку, фiнансової звiтностi, iнших документiв, пов’язаних з обчисленням i сплатою податкiв i зборiв, ведення яких передбачено законодавством.

Платникам податкiв забороняється формування показникiв податкової звiтностi, митних декларацiй на пiдставi даних, не пiдтверджених документами, що визначенi абзацом першим цього пункту.

У випадках, передбачених , платники податкiв мають право вносити вiдповiднi змiни до податкової звiтностi у порядку, визначеному статтею 50 цього Кодексу.

44.2. Для обрахунку об’єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує данi бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi щодо доходiв, витрат та фiнансового результату до оподаткування.

Платники податку, якi вiдповiдно до застосовують мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi, ведуть облiк доходiв i витрат та визначають об’єкт оподаткування з податку на прибуток за такими стандартами з урахуванням положень цього Кодексу. Такi платники податку при застосуваннi положень цього Кодексу, в яких мiститься посилання на положення (стандарти) бухгалтерського облiку, застосовують вiдповiднi мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi.

Юридичнi особи — платники єдиного податку, якi вiдповiдають критерiям, визначеним пiдпунктом 3 пункту 291.4 статтi 291 цього Кодексу, ведуть спрощений бухгалтерський облiк доходiв та витрат з метою обрахунку об’єкта оподаткування за методикою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику.

Абзац четвертий виключено.

44.3. Платники податкiв зобов’язанi забезпечити зберiгання документiв, визначених у пунктi 44.1 цiєї статтi, а також документiв, пов’язаних iз виконанням вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючi органи, не менш як 1095 днiв з дня подання податкової звiтностi, для складення якої використовуються зазначенi документи, а у разi її неподання — з передбаченого цим Кодексом граничного термiну подання такої звiтностi.

У разi лiквiдацiї платника податкiв документи, визначенi у пунктi 44.1 цiєї статтi, за перiод дiяльностi платника податкiв не менш як 1095 днiв, що передували датi лiквiдацiї платника податкiв, в установленому законодавством порядку передаються до архiву.

44.4. Якщо документи, визначенi у пунктi 44.1 цiєї статтi, пов’язанi з предметом перевiрки, проведенням процедури адмiнiстративного оскарження прийнятого за її результатами податкового повiдомлення-рiшення або судового розгляду, такi документи повиннi зберiгатися до закiнчення перевiрки та передбаченого законом строку оскарження прийнятих за її результатами рiшень та/або вирiшення справи судом, але не менше строкiв, передбачених пунктом 44.3 цiєї статтi.

44.5. У разi втрати, пошкодження або дострокового знищення документiв, зазначених в пунктах 44.1 i 44.3 цiєї статтi, платник податкiв зобов’язаний у п’ятиденний строк з дня такої подiї письмово повiдомити контролюючий орган за мiсцем облiку в порядку, встановленому цим Кодексом для подання податкової звiтностi, та контролюючий орган, яким було здiйснено митне оформлення вiдповiдної митної декларацiї.

Платник податкiв зобов’язаний вiдновити втраченi документи протягом 90 календарних днiв з дня, що настає за днем надходження повiдомлення до контролюючого органу.

У разi неможливостi проведення перевiрки платника податкiв у випадках, передбачених цим пiдпунктом, термiни проведення таких перевiрок переносяться до дати вiдновлення та надання документiв до перевiрки в межах визначених цим пiдпунктом строкiв.

44.6. У разi якщо до закiнчення перевiрки або у термiни, визначенi в абзацi другому пункту 44.7 цiєї статтi платник податкiв не надає посадовим особам контролюючого органу, якi проводять перевiрку, документи (незалежно вiд причин такого ненадання, крiм випадкiв виїмки документiв або iншого вилучення правоохоронними органами), що пiдтверджують показники, вiдображенi таким платником податкiв у податковiй звiтностi, вважається, що такi документи були вiдсутнi у такого платника податкiв на час складення такої звiтностi.

Якщо платник податкiв пiсля закiнчення перевiрки та до прийняття рiшення конт­ролюючим органом за результатами такої перевiрки надає документи, що пiдтверджують показники, вiдображенi таким платником податкiв у податковiй звiтностi, не наданi пiд час перевiрки (у випадках, передбачених абзацами другим i четвертим пункту 44.7 цiєї статтI), такi документи повиннi бути врахованi контролюючим органом пiд час розгляду ним питання про прийняття рiшення.

44.7. У разi якщо посадова особа контролюючого органу, яка здiйснює перевiрку, вiдмовляється з будь-яких причин вiд врахування документiв, наданих платником податкiв пiд час проведення перевiрки, платник податкiв має право до закiнчення перевiрки надiслати листом з повiдомленням про вручення та з описом вкладеного або надати безпосередньо до контролюючого органу, який призначив проведення перевiрки, копiї таких документiв (засвiдченi печаткою платника податкiв (за наявностi печатки) та пiдписом платника податкiв — фiзичної особи або посадової особи платника податкiв — юридичної особи).

Протягом п’яти робочих днiв з дня отримання акта перевiрки платник податкiв має право надати до контролюючого органу, що призначив перевiрку, документи, якi пiдтверджують показники, вiдображенi таким платником податкiв у податковiй звiтностi.

У разi якщо пiд час проведення перевiрки платник податкiв надає документи менше нiж за три днi до дня її завершення або коли надiсланi у передбаченому абзацом першим цього пункту порядку документи надiйшли до контролюючого органу менше нiж за три днi до дня завершення перевiрки, проведення перевiрки продовжується на строк, визначений статтею 82 цього Кодексу.

У разi якщо надiсланi у передбаченому абзацом першим цього пункту порядку документи надiйшли до контролюючого органу пiсля завершення перевiрки або у разi надання таких документiв вiдповiдно до абзацу другого цього пункту, контролюючий орган має право не приймати рiшення за результатами проведеної перевiрки та призначити позапланову документальну перевiрку такого платника податкiв.

44.8. Вiдокремленi пiдроздiли, якi визначенi платником окремого податку, повиннi вести облiк з такого податку за правилами, встановленими цим Кодексом.

<полное_название xml:id="x724002nmlmrgs8ge7v2rmpxtj">Стаття 45. Податкова адреса

Стаття 45. Податкова адреса

45.1. Платник податкiв — фiзична особа зобов’язаний визначити свою податкову адресу.

Податковою адресою платника податкiв — фiзичної особи визнається мiсце її проживання, за яким вона береться на облiк як платник податкiв у контролюючому органi.

Платник податкiв — фiзична особа може мати одночасно не бiльше однiєї податкової адреси.

45.2. Податковою адресою юридичної особи (вiдокремленого пiдроздiлу юридичної особи) є мiсцезнаходження такої юридичної особи, вiдомостi про що мiстяться у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб — пiдприємцiв.

Податковою адресою пiдприємства, переданого у довiрче управлiння, є мiсцезнаходження довiрчого власника.

<полное_название xml:id="xe28xiwtcs7ylr80accldnnjou">Глава 2. Податкова звiтнiсть

Глава 2. Податкова звiтнiсть

<полное_название xml:id="x64n7m695dze7c01gubmwwll2p">Стаття 46. Податкова декларацiя (розрахунок)

Стаття 46. Податкова декларацiя (розрахунок)

46.1. Податкова декларацiя, розрахунок (далi — податкова декларацiя) — документ, що подається платником податкiв (у тому числi вiдокремленим пiдроздiлом у випадках, визначених цим Кодексом) контролюючому органу у строки, встановленi законом, на пiдставi якого здiйснюється нарахування та/або сплата податкового зобов’язання, чи документ, що свiдчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платникiв податкiв — фiзичних осiб, суми утриманого та/або сплаченого податку.

Митнi декларацiї прирiвнюються до податкових декларацiй для цiлей нарахування та/або сплати податкових зобов’язань.

Додатки до податкової декларацiї є її невiд’ємною частиною.

46.2. Платник податку на прибуток подає разом з вiдповiдною податковою декларацiєю квартальну або рiчну фiнансову звiтнiсть (крiм малих пiдприємств) у порядку, передбаченому для подання податкової декларацiї.

Платники податку на прибуток, малi пiдприємства, вiднесенi до таких вiдповiдно до , подають разом з рiчною податковою декларацiєю рiчну фiнансову звiтнiсть у порядку, передбаченому для подання податкової декларацiї.

Абзац третiй виключено.

Неприбутковi пiдприємства, установи та органiзацiї, визначенi пунктом 133.4 статтi 133 цього Кодексу, подають звiт про використання доходiв (прибуткiв) неприбуткової органiзацiї за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової полiтики, у строки, передбаченi для подання податкової декларацiї з податку на прибуток пiдприємств.

46.3. Якщо згiдно з правилами, визначеними цим Кодексом, податкова звiтнiсть з окремого податку складається наростаючим пiдсумком, податкова декларацiя за результатами останнього податкового перiоду року прирiвнюється до рiчної податкової декларацiї. У такому разi рiчна податкова декларацiя не подається.

46.4. Якщо платник податкiв вважає, що форма податкової декларацiї, визначена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує, державну податкову i митну полiтику, збiльшує або зменшує його податковi зобов’язання, всупереч нормам цього Кодексу з такого податку чи збору, вiн має право зазначити цей факт у спецiально вiдведеному мiсцi в податковiй декларацiї.

У разi необхiдностi платник податкiв може подати разом з такою податковою декларацiєю доповнення до такої декларацiї, якi складенi за довiльною формою, що вважатиметься невiд’ємною частиною податкової декларацiї. Таке доповнення подається з поясненням мотивiв його подання. Платник податкiв, для якого цим Кодексом встановлено обов’язок подання звiтностi в електроннiй формi, подає таке доповнення в електроннiй формi.

46.5. Форма податкової декларацiї встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує, державну податкову i митну полiтику.

У такому ж порядку встановлюються форми податкових декларацiй з мiсцевих податкiв i зборiв, що є обов’язковими для застосування їх платниками (податковими агентами).

Форма декларацiї про майновий стан i доходи (податкової декларацiї) встановлюється з урахуванням особливостей, визначених пунктом 179.9 статтi 179 цього Кодексу.

Форма спрощеної податкової декларацiї, що передбачена пунктом 49.2 статтi 49 цього Кодексу, та порядок переходу платникiв податкiв на подання такої декларацiї встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Форма, порядок та строки подання митної декларацiї, а також порядок прийняття контролюючим органом митної декларацiї визначаються з урахуванням вимог митного законодавства України.

Державнi органи, якi встановлюють вiдповiдно до цього пункту форми податкових декларацiй, зобов’язанi оприлюднити такi форми для використання їх платниками податкiв.

46.6. Якщо в результатi запровадження нового податку або змiни правил оподаткування змiнюються форми податкової звiтностi, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує, державну податкову i митну полiтику, який затвердив такi форми, зобов’язаний оприлюднити новi форми звiтностi.

До визначення нових форм декларацiй (розрахункiв), якi набирають чинностi для складання звiтностi за податковий перiод, що настає за податковим перiодом, у якому вiдбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацiй (розрахункiв), чиннi до такого визначення.

Пiсля внесення змiн до нормативно-правових актiв з питань оподаткування центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, повинен здiйснити заходи, пов’язанi з оприлюдненням та застосуванням таких змiн.

Вимоги статей 46–50 цього Кодексу не поширюються на декларування товарiв (продукцiї), ввезених на митну територiю України або вивезених з неї вiдповiдно до митного законодавства України (крiм випадкiв, визначених у цих статтях), а також на декларування вiдрахувань до соцiальних фондiв та iнше iнформацiйне декларування, яке мiстить економiчнi вiдомостi про суб’єктiв оподаткування, що не стосуються обчислення податкiв.

<полное_название xml:id="x9uej4jofyv8efsoz8s4ohgk1o">Стаття 47. Особи, якi несуть вiдповiдальнiсть за складення податкової звiтностi

Стаття 47. Особи, якi несуть вiдповiдальнiсть за складення податкової звiтностi

47.1. Вiдповiдальнiсть за неподання, порушення порядку заповнення документiв податкової звiтностi, порушення строкiв їх подання контролюючим органам, недостовiрнiсть iнформацiї, наведеної у зазначених документах, несуть:

47.1.1. юридичнi особи, постiйнi представництва нерезидентiв, якi вiдповiдно до цього Кодексу визначенi платниками податкiв, а також їх посадовi особи.

Вiдповiдальнiсть за порушення податкового законодавства вiдокремленим пiдроздiлом юридичної особи несе юридична особа, до складу якої вiн входить;

47.1.2. фiзичнi особи — платники податкiв та їх законнi чи уповноваженi представники у випадках, передбачених законом;

47.1.3. податковi агенти.

<полное_название xml:id="x1t8g6mv4c6ljkocqb1rro02cb">Стаття 48. Складення податкової декларацiї

Стаття 48. Складення податкової декларацiї

48.1. Податкова декларацiя складається за формою, затвердженою в порядку, визначеному положеннями пункту 46.5 статтi 46 цього Кодексу та чинному на час її подання.

Форма податкової декларацiї повинна мiстити необхiднi обов’язковi реквiзити i вiдповiдати нормам та змiсту вiдповiдних податку та збору.

48.2. Обов’язковi реквiзити — це iнформацiя, яку повинна мiстити форма податкової декларацiї та за вiдсутностi якої документ втрачає визначений цим Кодексом статус iз настанням передбачених законом юридичних наслiдкiв.

48.3. Податкова декларацiя повинна мiстити такi обов’язковi реквiзити:

– тип документа (звiтний, уточнюючий, звiтний новий);

– звiтний (податковий) перiод, за який подається податкова декларацiя;

– звiтний (податковий) перiод, що уточнюється (для уточнюючого розрахунку);

– повне найменування (прiзвище, iм’я, по батьковI) платника податкiв згiдно з реєстрацiйними документами;

– код платника податкiв згiдно з Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України або податковий номер;

– реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiю та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган i мають вiдмiтку у паспортI);

– мiсцезнаходження (мiсце проживання) платника податкiв;

– найменування контролюючого органу, до якого подається звiтнiсть;

– дата подання звiту (або дата заповнення — залежно вiд форми);

– iнiцiали, прiзвища та реєстрацiйнi номери облiкових карток або iншi вiдомостi, визначенi в абзацi сьомому цього пункту, посадових осiб платника податкiв;

– пiдписи платника податку — фiзичної особи та/або посадових осiб платника податку, визначених цим Кодексом, засвiдченi печаткою платника податку (за наявностI).

48.4. У окремих випадках, коли це вiдповiдає сутностi податку або збору та є необхiдним для його адмiнiстрування, форма податкової декларацiї додатково може мiстити такi обов’язковi реквiзити:

– вiдмiтка про звiтування за спецiальним режимом;

– код виду економiчної дiяльностi (КВЕД);

– код органу мiсцевого самоврядування за КОАТУУ;

– iндивiдуальний податковий номер згiдно з даними реєстру платникiв податку на додану вартiсть за звiтний (податковий) перiод.

48.5. Податкова декларацiя повинна бути пiдписана:

48.5.1. керiвником платника податкiв або уповноваженою особою, а також особою, яка вiдповiдає за ведення бухгалтерського облiку та подання податкової декларацiї до контролюючого органу. У разi ведення бухгалтерського облiку та подання податкової декларацiї безпосередньо керiвником платника податку така податкова декларацiя пiдписується таким керiвником;

Достатнiм пiдтвердженням справжностi документа податкової звiтностi є наявнiсть оригiналу пiдпису уповноваженої особи на документi у паперовiй формi або наявнiсть в електронному документi електронного цифрового пiдпису платника податку.

48.5.2. фiзичною особою — платником податкiв або його представником;

48.5.3. особою, вiдповiдальною за ведення бухгалтерського облiку та подання податкової декларацiї згiдно iз договором про спiльну дiяльнiсть або угодою про розподiл продукцiї.

48.6. Якщо податкова декларацiя подається податковими агентами — юридичними особами, вона повинна бути пiдписана керiвником такого агента та особою, яка вiдповiдає за ведення бухгалтерського облiку та подання податкової декларацiї такого агента, а якщо податковим агентом є платник податкiв — фiзична особа — таким платником податкiв.

48.7. Податкова звiтнiсть, складена з порушенням норм цiєї статтi, не вважається податковою декларацiєю, крiм випадкiв, встановлених пунктом 46.4 статтi 46 цього Кодексу.

<полное_название xml:id="x22ebr5ybwi7zwcgdx3f2hx3qf">Стаття 49. Подання податкової декларацiї до контролюючих органiв

Стаття 49. Подання податкової декларацiї до контролюючих органiв

49.1. Податкова декларацiя подається за звiтний перiод в установленi цим Кодексом строки контролюючому органу, в якому перебуває на облiку платник податкiв.

49.2. Платник податкiв зобов’язаний за кожний встановлений цим Кодексом звiтний перiод, в якому виникають об’єкти оподаткування, або у разi наявностi показникiв, якi пiдлягають декларуванню, вiдповiдно до вимог цього Кодексу подавати податковi декларацiї щодо кожного окремого податку, платником якого вiн є.

Платники податку на прибуток пiдприємств, якi оподатковуються за ставкою нуль вiдсоткiв вiдповiдно до пункту 16 пiдроздiлу 4 роздiлу XX «Перехiднi положення цього Кодексу», подають контролюючим органам декларацiї (розрахунки) з податку на прибуток пiдприємств за спрощеною формою у порядку, встановленому цим Кодексом.

49.2-1. Платники, визначенi пiдпунктом 212.1.15 пункту 212.1 статтi 212 цього Кодексу, а також платники, якi мають дiючi (у тому числi призупиненI) лiцензiї на право здiйснення дiяльностi з пiдакцизною продукцiєю, яка пiдлягає лiцензуванню згiдно iз законодавством, зобов’язанi за кожний встановлений цим Кодексом звiтний перiод подавати податковi декларацiї незалежно вiд того, чи провадили такi платники господарську дiяльнiсть у звiтному перiодi.

49.3. Податкова декларацiя подається за вибором платника податкiв, якщо iнше не передбачено цим Кодексом, в один iз таких способiв:

а) особисто платником податкiв або уповноваженою на це особою;

б) надсилається поштою з повiдомленням про вручення та з описом вкладення;

в) засобами електронного зв’язку в електроннiй формi з дотриманням умови щодо реєстрацiї електронного пiдпису пiдзвiтних осiб у порядку, визначеному законодавством.

49.4. Платники податкiв, що належать до великих та середнiх пiдприємств, подають податковi декларацiї до контролюючого органу в електроннiй формi з дотриманням умови щодо реєстрацiї електронного пiдпису пiдзвiтних осiб у порядку, визначеному законодавством.

Податкова звiтнiсть з податку на додану вартiсть подається в електроннiй формi до контролюючого органу всiма платниками цього податку з дотриманням умови щодо реєстрацiї електронного пiдпису пiдзвiтних осiб у порядку, визначеному законодавством.

Податкова звiтнiсть з податку на додану вартiсть подається до контролюючого органу всiма платниками в електроннiй формi з дотриманням умови щодо реєстрацiї електронного пiдпису пiдзвiтних осiб у порядку, визначеному законодавством.

У разi розiрвання контролюючим органом в односторонньому порядку договору про визнання електронних документiв платник податкiв, договiр з яким розiрвано, має право до складання нового договору подавати податкову звiтнiсть у спосiб, визначений пiдпунктами «а» i «б» пункту 49.3 цiєї статтi.

49.41. Акредитований центр сертифiкацiї ключiв центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, безоплатно надає особам, якi мають намiр подавати податкову декларацiю в електроннiй формi, послуги у сферi електронного цифрового пiдпису.

49.5. У разi надсилання податкової декларацiї поштою, платник податку зобов’язаний здiйснити таке вiдправлення на адресу вiдповiдного контролюючого органу не пiзнiше нiж за п’ять днiв до закiнчення граничного строку подання податкової декларацiї, визначеного цiєю статтею, а при поданнi податкової звiтностi в електроннiй формi, — не пiзнiше закiнчення останньої години дня, в якому спливає такий граничний строк.

49.6. У разi втрати або зiпсуття поштового вiдправлення чи затримки його вручення контролюючому органу з вини оператора поштового зв’язку, такий оператор несе вiдповiдальнiсть вiдповiдно до закону. У такому разi платник податкiв звiльняється вiд будь-якої вiдповiдальностi за неподання або несвоєчасне подання такої податкової декларацiї.

Платник податкiв протягом п’яти робочих днiв з дня отримання повiдомлення про втрату або зiпсуття поштового вiдправлення зобов’язаний надiслати поштою або надати особисто (за його вибором) контролюючому органу другий примiрник податкової декларацiї разом з копiєю повiдомлення про втрату або зiпсуття поштового вiдправлення.

49.7. Незалежно вiд факту втрати або зiпсуття такого поштового вiдправлення чи затримки його вручення платник податкiв зобов’язаний сплатити суму податкового зобов’язання, самостiйно визначену ним у такiй податковiй декларацiї, протягом строкiв, установлених цим Кодексом.

49.8. Прийняття податкової декларацiї є обов’язком контролюючого органу. Пiд час прийняття податкової декларацiї уповноважена посадова особа контролюючого органу, в якому перебуває на облiку платник податкiв, зобов’язана перевiрити наявнiсть та достовiрнiсть заповнення всiх обов’язкових реквiзитiв, передбачених пунктами 48.3 та 48.4 статтi 48 цього Кодексу. Іншi показники, зазначенi в податковiй декларацiї платника податкiв, до її прийняття перевiрцi не пiдлягають.

49.9. За умови дотримання платником податкiв вимог цiєї статтi посадова особа контролюючого органу, в якому перебуває на облiку платник податкiв, зобов’язана зареєструвати податкову декларацiю платника датою її фактичного отримання контролюючим органом.

За умови дотримання вимог, встановлених статтями 48 i 49 цього Кодексу податкова декларацiя, надана платником, також вважається прийнятою:

49.9.1. за наявностi на всiх аркушах, з яких складається податкова декларацiя та, за бажанням платника податкiв, на її копiї, вiдмiтки (штампу) контролюючого органу, яким отримана податкова декларацiя, iз зазначенням дати її отримання, або квитанцiї про отримання податкової декларацiї у разi її подання засобами електронного зв’язку, або поштового повiдомлення з вiдмiткою про вручення контролюючому органу, у разi надсилання податкової декларацiї поштою;

49.9.2. у разi, якщо контролюючий орган iз дотриманням вимог пункту 49.11 цiєї статтi не надає платнику податкiв повiдомлення про вiдмову у прийняттi податкової декларацiї або у випадках, визначених цим пунктом, не надсилає його платнику податкiв у встановлений цiєю статтею строк.

49.10. Вiдмова посадової особи контролюючого органу прийняти податкову декларацiю з будь-яких причин, не визначених цiєю статтею, у тому числi висунення будь-яких не визначених цiєю статтею передумов щодо такого прийняття (включаючи змiну показникiв такої податкової декларацiї, зменшення або скасування вiд’ємного значення об’єктiв оподаткування, сум бюджетних вiдшкодувань, незаконного збiльшення податкових зобов’язань тощо) забороняється.

49.11. У разi подання платником податкiв до контролюючого органу податкової декларацiї, заповненої з порушенням вимог пунктiв 48.3 та 48.4 статтi 48 цього Кодексу, такий контролюючий орган зобов’язаний надати такому платнику податкiв письмове повiдомлення про вiдмову у прийняттi його податкової декларацiї iз зазначенням причин такої вiдмови:

49.11.1. у разi отримання такої податкової декларацiї, надiсланої поштою або засобами електронного зв’язку, — протягом п’яти робочих днiв з дня її отримання;

49.11.2. у разi отримання такої податкової декларацiї особисто вiд платника податку або його представника — протягом трьох робочих днiв з дня її отримання.

49.12. У разi отримання вiдмови контролюючого органу у прийняттi податкової декларацiї платник податкiв має право:

49.12.1. подати податкову декларацiю та сплатити штраф у разi порушення строку її подання;

49.12.2. оскаржити рiшення контролюючого органу у порядку, передбаченому статтею 56 цього Кодексу.

49.13. У разi якщо в установленому законодавством порядку буде встановлено факт неправомiрної вiдмови контролюючим органом (посадовою особою) у прийняттi податкової декларацiї, остання вважається прийнятою у день її фактичного отримання контролюючим органом.

49.14. За кожною заявою платника податкiв щодо порушення посадовою особою контролюючого органу цiєї статтi в обов’язковому порядку проводиться службове розслiдування вiдповiдно до закону.

За результатами такого розслiдування винна посадова особа органу державної податкової служби притягується до вiдповiдальностi вiдповiдно до закону.

49.15. Податкова декларацiя, надiслана платником податкiв або його представником поштою або засобами електронного зв’язку, вважається неподаною за умови її заповнення з порушенням норм пунктiв 48.3 i 48.4 статтi 48 цього Кодексу та надсилання контролюючим органом платнику податкiв письмової вiдмови у прийняттi його податкової декларацiї.

49.16. Незалежно вiд наявностi вiдмови у прийняттi податкової декларацiї платник податкiв зобов’язаний погасити податкове зобов’язання, самостiйно визначене ним у такiй податковiй декларацiї, протягом строкiв, установлених цим Кодексом.

49.17. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi iнформатизацiї, формування i використання нацiональних електронних iнформацiйних ресурсiв, впроваджує та утримує автоматизовану систему «Єдине вiкно подання електронної звiтностi» для надання послуг з подання за допомогою мережi Інтернет в електронному виглядi звiтностi, обов’язковiсть подання якої встановлено законодавством, до мiнiстерств, iнших органiв державної влади та фондiв загальнообов’язкового державного страхування.

Автоматизована система «Єдине вiкно подання електронної звiтностi» повинна забезпечувати пiдтримку роботи засобiв електронного цифрового пiдпису всiх акредитованих центрiв сертифiкацiї ключiв, що працюють на ринку України вiдповiдно до чинного законодавства.

Опис форматiв (стандартiв), структура електронних документiв, що забезпечує подання електронної звiтностi до автоматизованої системи «Єдине вiкно подання електронної звiтностi», повиннi розмiщуватися та пiдтримуватися в актуальному станi на безоплатнiй для користувачiв основi на загальнодоступних iнформацiйних ресурсах центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, та тих органiв державної влади, до яких обов’язковiсть подання звiтностi встановлена законодавством.

Автоматизована система «Єдине вiкно подання електронної звiтностi» та всi її компоненти є державною власнiстю.

За допомогою автоматизованої системи «Єдине вiкно подання електронної звiтностi» або її компонентiв можуть надаватися iншi послуги.

49.18. Податковi декларацiї, крiм випадкiв, передбачених цим Кодексом, подаються за базовий звiтний (податковий) перiод, що дорiвнює:

49.18.1. календарному мiсяцю (у тому числi в разi сплати мiсячних авансових внескiв) — протягом 20 календарних днiв, що настають за останнiм календарним днем звiтного (податкового) мiсяця;

49.18.2. календарному кварталу або календарному пiврiччю (у тому числi в разi сплати квартальних або пiврiчних авансових внескiв) — протягом 40 календарних днiв, що настають за останнiм календарним днем звiтного (податкового) кварталу (пiврiччя);

49.18.3. календарному року, крiм випадкiв, передбачених пiдпунктами 49.18.4 та 49.18.5 цього пункту — протягом 60 календарних днiв, що настають за останнiм календарним днем звiтного (податкового) року;

49.18.4. календарному року для платникiв податку на доходи фiзичних осiб — до 1 травня року, що настає за звiтним, крiм випадкiв, передбачених роздiлом IV цього Кодексу;

49.18.5. календарному року для платникiв податку на доходи фiзичних осiб — пiдприємцiв — протягом 40 календарних днiв, що настають за останнiм календарним днем звiтного (податкового) року.

49.19. Якщо податкова декларацiя за квартал, пiврiччя, три квартали або рiк розраховується наростаючим пiдсумком на пiдставi показникiв базових податкових перiодiв, з яких складаються такi квартал, пiврiччя, три квартали або рiк (без урахування авансових внескiв), згiдно з вiдповiдним роздiлом цього Кодексу, зазначена податкова декларацiя подається у строки, визначенi пунктом 49.18 цiєї статтi для такого базового звiтного (податкового) перiоду.

Для цiлей цього Кодексу пiд термiном «базовий звiтний (податковий) перiод» слiд розумiти перший звiтний (податковий) перiод року, визначений вiдповiдним роздiлом цього Кодексу.

49.20. Якщо останнiй день строку подання податкової декларацiї припадає на вихiдний або святковий день, то останнiм днем строку вважається операцiйний (банкiвський) день, що настає за вихiдним або святковим днем.

Граничнi строки подання податкової декларацiї можуть бути збiльшенi за правилами та на пiдставах, якi передбаченi цим Кодексом.

49.21. Якщо згiдно з вiдповiдним роздiлом цього Кодексу з питань окремого податку, збору звiтний (податковий) перiод не встановлено, податкова декларацiя подається та податкове зобов’язання сплачується у строки, передбаченi цим пунктом для мiсячного базового звiтного (податкового) перiоду, крiм випадкiв, коли подання податкової декларацiї не передбачено таким роздiлом цього Кодексу.

<полное_название xml:id="x95wrhszc71e8mqr5bfc3d96k">Стаття 50. Внесення змiн до податкової звiтностi

Стаття 50. Внесення змiн до податкової звiтностi

50.1. У разi якщо у майбутнiх податкових перiодах (з урахуванням строкiв давностi, визначених статтею 102 цього Кодексу) платник податкiв самостiйно (у тому числi за результатами електронної перевiрки) виявляє помилки, що мiстяться у ранiше поданiй ним податковiй декларацiї (крiм обмежень, визначених цiєю статтею), вiн зобов’язаний надiслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларацiї за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.

Платник податкiв має право не подавати такий розрахунок, якщо вiдповiднi уточненi показники зазначаються ним у складi податкової декларацiї за будь-який наступний податковий перiод, протягом якого такi помилки були самостiйно (у тому числi за результатами електронної перевiрки) виявленi.

Платник податкiв, який самостiйно (у тому числi за результатами електронної перевiрки) виявляє факт заниження податкового зобов’язання минулих податкових перiодiв, зобов’язаний, за винятком випадкiв, установлених пунктом 50.2 цiєї статтi:

а) або надiслати уточнюючий розрахунок i сплатити суму недоплати та штраф у розмiрi трьох вiдсоткiв вiд такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку;

б) або вiдобразити суму недоплати у складi декларацiї з цього податку, що подається за податковий перiод, наступний за перiодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання, збiльшену на суму штрафу у розмiрi п’яти вiдсоткiв вiд такої суми, з вiдповiдним збiльшенням загальної суми грошового зобов’язання з цього податку.

Якщо пiсля подачi декларацiї за звiтний перiод платник податкiв подає нову декларацiю з виправленими показниками до закiнчення граничного строку подання декларацiї за такий самий звiтний перiод або подає у наступних податкових перiодах уточнюючу декларацiю внаслiдок виконання вимог пункту 169.4 статтi 169 цього Кодексу, то штрафи, визначенi у цьому пунктi, не застосовуються.

50.2. Платник податкiв пiд час проведення документальних планових та позапланових перевiрок не має права подавати уточнюючi розрахунки до поданих ним ранiше податкових декларацiй за будь-який звiтний (податковий) перiод з вiдповiдного податку i збору, який перевiряється контролюючим органом.

Це правило не поширюється на випадки, встановленi статтею 177 цього Кодексу.

50.3. У разi якщо платник податкiв подає уточнюючий розрахунок до податкової декларацiї, поданої за перiод, що перевiрявся, або не подає уточнюючий розрахунок протягом 20 робочих днiв пiсля дати складення довiдки про проведення електронної перевiрки, якою встановлено порушення податкового законодавства, вiдповiдний контролюючий орган має право на проведення позапланової перевiрки платника податкiв за вiдповiдний перiод.

<полное_название xml:id="x1ny4evjzht63vogq2qhlhiocs">Стаття 51. Подання вiдомостей про суми виплачених доходiв платникам податкiв — фiзичним особам

Стаття 51. Подання вiдомостей про суми виплачених доходiв платникам податкiв — фiзичним особам

51.1. Платники податкiв, в тому числi податковi агенти, зобов’язанi подавати контролюючим органам у строки, встановленi цим Кодексом для податкового кварталу, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платникiв податкiв.

51.2. У визначених цим Кодексом випадках розрахунки подаються в електронному виглядi.

<полное_название xml:id="xa62jhi8te8lvfsvbcqtph4f9c">Глава 3. Податковi консультацiї

Глава 3. Податковi консультацiї

<полное_название xml:id="xdbi9phddxcfu4bp4chcib326w">Стаття 52. Податкова консультацiя

Стаття 52. Податкова консультацiя

52.1. За зверненням платникiв податкiв контролюючi органи надають безоплатно консультацiї з питань практичного використання окремих норм податкового законодавства протягом 30 календарних днiв, що настають за днем отримання такого звернення даним контролюючим органом.

52.2. Податкова консультацiя має iндивiдуальний характер i може використовуватися виключно платником податкiв, якому надано таку консультацiю.

52.3. За вибором платника податкiв консультацiя надається в уснiй, письмовiй або електроннiй формi. Консультацiя, надана в письмовiй або електроннiй формi, обов’язково повинна мiстити опис питань, що порушуються платником податкiв, з урахуванням фактичних обставин, вказаних у зверненнi платника податкiв, обґрунтування застосування норм законодавства та висновок з питань практичного використання окремих норм податкового законодавства.

52.4. Консультацiї, крiм узагальнюючих, надаються:

в уснiй формi — контролюючими органами;

у письмовiй або електроннiй формi — контролюючими органами в Автономнiй Республiцi Крим, мiстах Києвi та Севастополi, областях, мiжрегiональними територiальними органами, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику, та пiдлягають обов’язковому розмiщенню на сайтi контролюючого органу, який надав консультацiю, протягом 10 календарних днiв пiсля дня їх надання без зазначення найменування (прiзвища, iм’я, по батьковI) платника податкiв та його податкової адреси.

52.5. Контролюючi органи мають право надавати консультацiї виключно з тих питань, що належать до їх повноважень.

52.6. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, проводить перiодичне узагальнення податкових консультацiй, якi стосуються значної кiлькостi платникiв податкiв або значної суми податкових зобов’язань, та затверджує наказом узагальнюючi податковi консультацiї, якi пiдлягають оприлюдненню, у тому числi на офiцiйному веб-сайтi цього органу, протягом 5 календарних днiв.

<полное_название xml:id="xc9qndlu6x3vi61no9662o8unz">Стаття 53. Наслiдки застосування податкових консультацiй

Стаття 53. Наслiдки застосування податкових консультацiй

53.1. Не може бути притягнуто до вiдповiдальностi платника податкiв, який дiяв вiдповiдно до податкової консультацiї, наданої йому у письмовiй або електроннiй формi, а також узагальнюючої податкової консультацiї, зокрема, на пiдставi того, що у майбутньому така податкова консультацiя або узагальнююча податкова консультацiя була змiнена або скасована.

53.2. Виключено.

53.3. Платник податкiв може оскаржити до суду наказ про затвердження узагальнюючої податкової консультацiї або надану йому iндивiдуальну податкову консультацiю як правовий акт iндивiдуальної дiї, викладенi в письмовiй або електроннiй формi, якi, на думку такого платника податкiв, суперечать нормам або змiсту вiдповiдного податку чи збору.

Скасування судом наказу про затвердження узагальнюючої податкової консультацiї або iндивiдуальної податкової консультацiї є пiдставою для надання нової податкової консультацiї з урахуванням висновкiв суду.

Протягом 30 календарних днiв iз дня набрання законної сили рiшенням суду про скасування наказу про затвердження узагальнюючої податкової консультацiї або iндивiдуальної податкової консультацiї центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, або контролюючий орган з урахуванням висновкiв суду зобов’язанi опублiкувати узагальнюючу податкову консультацiю або надати платнику податкiв iндивiдуальну податкову консультацiю.

<полное_название xml:id="x812uvd780z6sb4ejz1h0jcqnv">Глава 4. Визначення суми податкових та/або грошових забов’язань платника податкiв, порядок їх сплати та оскарження рiшень контролюючих органiв

Глава 4. Визначення суми податкових та/або грошових забов’язань платника податкiв, порядок їх сплати та оскарження рiшень контролюючих органiв

<полное_название xml:id="x8yf7swmxldjp0bmegyamlcben">Стаття 54. Визначення сум податкових та грошових зобов’язань

Стаття 54. Визначення сум податкових та грошових зобов’язань

54.1. Крiм випадкiв, передбачених податковим законодавством, платник податкiв самостiйно обчислює суму податкового та/або грошового зобов’язання та/або пенi, яку зазначає у податковiй (митнiй) декларацiї або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу у строки, встановленi цим Кодексом. Така сума грошового зобов’язання та/або пенi вважається узгодженою.

54.2. Грошове зобов’язання щодо суми податкових зобов’язань з податку, що пiдлягає утриманню та сплатi (перерахуванню) до бюджету в разi нарахування/виплати доходу на користь платника податку — фiзичної особи, вважається узгодженим податковим агентом або платником податку, який отримує доходи не вiд податкового агента, в момент виникнення податкового зобов’язання, який визначається за календарною датою, встановленою роздiлом IV цього Кодексу для граничного строку сплати податку до вiдповiдного бюджету.

54.3. Контролюючий орган зобов’язаний самостiйно визначити суму грошових зобов’язань, зменшення (збiльшення) суми бюджетного вiдшкодування та/або зменшення (збiльшення) вiд’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або вiд’ємного значення суми податку на додану вартiсть платника податкiв, передбачених цим Кодексом або iншим законодавством, якщо:

54.3.1. платник податкiв не подає в установленi строки податкову (митну) декларацiю, а при здiйсненнi заходiв податкового контролю встановлено факти здiйснення платником податкiв дiяльностi, що призвела до виникнення об’єктiв оподаткування, наявностi показникiв, якi пiдлягають декларуванню, вiдповiдно до вимог цього Кодексу та наявностi дiючих (у тому числi призупинених) лiцензiй на право здiйснення дiяльностi з пiдакцизною продукцiєю, яка пiдлягає лiцензуванню згiдно iз законодавством;

54.3.2. данi перевiрок результатiв дiяльностi платника податкiв, крiм електронної перевiрки, свiдчать про заниження або завищення суми його податкових зобов’язань, суми бюджетного вiдшкодування та/або вiд’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або вiд’ємного значення суми податку на додану вартiсть платника податкiв, заявлених у податкових (митних) декларацiях, уточнюючих розрахунках;

54.3.3. згiдно з податковим та iншим законодавством особою, вiдповiдальною за нарахування сум податкових зобов’язань з окремого податку або збору, застосування штрафних (фiнансових) санкцiй та пенi, у тому числi за порушення у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi, є контролюючий орган;

54.3.4. виключено;

54.3.5. данi перевiрок щодо утримання податкiв у джерела виплати, в тому числi податкового агента, свiдчать про порушення правил нарахування, утримання та сплати до вiдповiдних бюджетiв податкiв i зборiв, передбачених цим Кодексом, у тому числi податку на доходи фiзичних осiб таким податковим агентом;

54.3.6. результати митного контролю, отриманi пiсля закiнчення процедури митного оформлення та випуску товарiв, свiдчать про заниження або завищення податкових зобов’язань, визначених платником податкiв у митних декларацiях.

54.4. У разi надходження вiд уповноважених органiв iноземних держав документально пiдтверджених вiдомостей щодо країни походження, вартiсних, кiлькiсних або якiсних характеристик, якi мають значення для оподаткування товарiв i предметiв при ввезеннi (пересиланнI) на митну територiю України або територiю вiльної митної зони або вивезеннi (пересиланнI) товарiв i предметiв з митної територiї України або територiї вiльної митної зони, якi вiдрiзняються вiд задекларованих пiд час митного оформлення, контролюючий орган має право самостiйно визначити базу оподаткування та податковi зобов’язання платника податкiв шляхом проведення дiй, визначених пунктом 54.3 цiєї статтi, на пiдставi вiдомостей, зазначених у таких документах.

54.5. Якщо згiдно з нормами цiєї статтi сума грошового зобов’язання розраховується контролюючим органом, платник податкiв не несе вiдповiдальностi за своєчаснiсть, достовiрнiсть i повноту нарахування такої суми, проте несе вiдповiдальнiсть за своєчасне та повне погашення нарахованого узгодженого грошового зобов’язання i має право оскаржити зазначену суму в порядку, встановленому цим Кодексом.

<полное_название xml:id="xuqvnoq0ndqw3gb3htuekjru3">Стаття 55. Скасування рiшень контролюючих органiв

Стаття 55. Скасування рiшень контролюючих органiв

55.1. Податкове повiдомлення-рiшення про визначення суми грошового зобов’язання платника податкiв або будь-яке iнше рiшення контролюючого органу може бути скасоване контролюючим органом вищого рiвня пiд час проведення процедури його адмiнiстративного оскарження та в iнших випадках у разi встановлення невiдповiдностi таких рiшень актам законодавства.

Абзац другий виключено.

55.2. Контролюючими органами вищого рiвня є:

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, — для контролюючих органiв в Автономнiй Республiцi Крим, мiстах Києвi та Севастополi, областях, мiжрегiональних територiальних органiв та митниць;

контролюючi органи в Автономнiй Республiцi Крим, мiстах Києвi та Севастополi, областях, мiжрегiональнi територiальнi органи — для державних податкових iнспекцiй, якi їм пiдпорядковуються.

<полное_название xml:id="x5plceb8fyfn9nqo1j7859k8ql">Стаття 56. Оскарження рiшень контролюючих органiв

Стаття 56. Оскарження рiшень контролюючих органiв

56.1. Рiшення, прийнятi контролюючим органом, можуть бути оскарженi в адмiнiстративному або судовому порядку.

56.2. У разi коли платник податкiв вважає, що контролюючий орган неправильно визначив суму грошового зобов’язання або прийняв будь-яке iнше рiшення, що суперечить законодавству або виходить за межi повноважень контролюючого органу, встановлених цим Кодексом або iншими законами України, вiн має право звернутися до контролюючого органу вищого рiвня iз скаргою про перегляд цього рiшення.

56.3. Скарга подається до контролюючого органу вищого рiвня у письмовiй формi (за потреби — з належним чином засвiдченими копiями документiв, розрахунками та доказами, якi платник податкiв вважає за потрiбне надати з урахуванням вимог пункту 44.6 статтi 44 цього Кодексу) протягом 10 календарних днiв, що настають за днем отримання платником податкiв податкового повiдомлення-рiшення або iншого рiшення контролюючого органу, що оскаржується.

Скарги на рiшення державних податкових iнспекцiй подаються до контролюючих органiв в Автономнiй Республiцi Крим, мiстах Києвi та Севастополi, областях, мiжрегiональних територiальних органiв.

Скарги на рiшення контролюючих органiв в Автономнiй Республiцi Крим, мiстах Києвi та Севастополi, областях, мiжрегiональних територiальних органiв та митниць подаються до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику.

56.4. Пiд час процедури адмiнiстративного оскарження обов’язок доведення того, що будь-яке нарахування, здiйснене контролюючим органом у випадках, визначених цим Кодексом, або будь-яке iнше рiшення контролюючого органу є правомiрним, покладається на контролюючий орган.

Обов’язок доведення правомiрностi нарахування або прийняття будь-якого iншого рiшення контролюючим органом у судовому оскарженнi встановлюється процесуальним законом.

56.5. Платник податкiв одночасно з поданням скарги контролюючому органу вищого рiвня зобов’язаний письмово повiдомляти контролюючий орган, яким визначено суму грошового зобов’язання або прийнято iнше рiшення, про оскарження його податкового повiдомлення-рiшення або будь-якого iншого рiшення.

56.6. У разi коли контролюючий орган приймає рiшення про повне або часткове незадоволення скарги платника податкiв, такий платник податкiв має право звернутися протягом 10 календарних днiв, наступних за днем отримання рiшення про результати розгляду скарги, зi скаргою до контролюючого органу вищого рiвня.

56.7. У разi порушення платником податкiв вимог пунктiв 56.3 i 56.6 поданi ним скарги не розглядаються та повертаються йому iз зазначенням причин повернення.

56.8. Контролюючий орган, який розглядає скаргу платника податкiв, зобов’язаний прийняти вмотивоване рiшення та надiслати його протягом 20 календарних днiв, наступних за днем отримання скарги, на адресу платника податкiв поштою з повiдомленням про вручення або надати йому пiд розписку.

56.9. Керiвник (його заступник або iнша уповноважена посадова особа) вiдповiдного контролюючого органу може прийняти рiшення про продовження строку розгляду скарги платника податкiв понад 20-денний строк, визначений у пунктi 56.8 цiєї статтi, але не бiльше 60 календарних днiв, та письмово повiдомити про це платника податкiв до закiнчення строку, визначеного у пунктi 56.8 цiєї статтi.

Якщо вмотивоване рiшення за скаргою платника податкiв не надсилається платнику податкiв протягом 20-денного строку або протягом строку, продовженого за рiшенням керiвника (його заступника або iншої уповноваженої посадової особи), така скарга вважається повнiстю задоволеною на користь платника податкiв з дня, наступного за останнiм днем зазначених строкiв.

Скарга вважається також повнiстю задоволеною на користь платника податкiв, якщо рiшення керiвника (його заступника або iншої уповноваженої посадової особи) про продовження строкiв її розгляду не було надiслано платнику податкiв до закiнчення 20-денного строку, зазначеного в абзацi першому цього пункту.

56.10. Рiшення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує, державну податкову i митну полiтику, прийняте за розглядом скарги платника податкiв, є остаточним i не пiдлягає подальшому адмiнiстративному оскарженню, але може бути оскаржене в судовому порядку.

56.11. Не пiдлягає оскарженню грошове зобов’язання, самостiйно визначене платником податкiв.

56.12. Якщо вiдповiдно до цього Кодексу контролюючий орган самостiйно визначає грошове зобов’язання платника податкiв за причинами, не пов’язаними iз порушенням податкового законодавства, такий платник податкiв має право на адмiнiстративне оскарження рiшень контролюючого органу протягом 30 календарних днiв, що настають за днем надходження податкового повiдомлення-рiшення (рiшення) контролюючого органу.

56.13. У разi коли останнiй день строкiв, зазначених у цiй статтi, припадає на вихiдний або святковий день, останнiм днем таких строкiв вважається перший робочий день, що настає за вихiдним або святковим днем.

56.14. Строки подання скарги на податкове повiдомлення-рiшення або будь-яке iнше рiшення контролюючого органу можуть бути продовженi за правилами i на пiдставах, визначених пунктом 102.6 статтi 102 цього Кодексу.

56.15. Скарга, подана iз дотриманням строкiв, визначених пунктом 56.3 цiєї статтi, зупиняє виконання платником податкiв грошових зобов’язань, визначених у податковому повiдомленнi-рiшеннi (рiшеннI), на строк вiд дня подання такої скарги до контролюючого органу до дня закiнчення процедури адмiнiстративного оскарження.

Протягом зазначеного строку податковi вимоги з податку, що оскаржується, не надсилаються, а сума грошового зобов’язання, що оскаржується, вважається неузгодженою.

56.16. Днем подання скарги вважається день фактичного отримання скарги вiдповiдним контролюючим органом, а в разi надсилання скарги поштою — дата отримання вiддiленням поштового зв’язку вiд платника податкiв поштового вiдправлення iз скаргою, яка зазначена вiддiленням поштового зв’язку в повiдомленнi про вручення поштового вiдправлення або на конвертi.

56.17. Процедура адмiнiстративного оскарження закiнчується:

56.17.1. днем, наступним за останнiм днем строку, передбаченого для подання скарги на податкове повiдомлення-рiшення або будь-яке iнше рiшення вiдповiдного контролюючого органу у разi, коли така скарга не була подана у зазначений строк;

56.17.2. днем отримання платником податкiв рiшення вiдповiдного контролюючого органу про повне задоволення скарги;

56.17.3. днем отримання платником податкiв рiшення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику;

56.17.4. виключено;

56.17.5. днем звернення платника податкiв до контролюючого органу iз заявою про розстрочення, вiдстрочення грошових зобов’язань що оскаржувались.

День закiнчення процедури адмiнiстративного оскарження вважається днем узгодження грошового зобов’язання платника податкiв.

56.18. З урахуванням строкiв давностi, визначених статтею 102 цього Кодексу, платник податкiв має право оскаржити в судi податкове повiдомлення-рiшення або iнше рiшення контролюючого органу у будь-який момент пiсля отримання такого рiшення.

Рiшення контролюючого органу, оскаржене в судовому порядку, не пiдлягає адмiнiстративному оскарженню.

Процедура адмiнiстративного оскарження вважається досудовим порядком вирiшення спору.

При зверненнi платника податкiв до суду з позовом щодо визнання недiйсним рiшення контролюючого органу грошове зобов’язання вважається неузгодженим до дня набрання судовим рiшенням законної сили.

56.19. У разi коли до подання позовної заяви проводилася процедура адмiнiстративного оскарження, платник податкiв має право оскаржити в судi податкове повiдомлення-рiшення або iнше рiшення контролюючого органу про нарахування грошового зобов’язання протягом мiсяця, що настає за днем закiнчення процедури адмiнiстративного оскарження вiдповiдно до пункту 56.17 цiєї статтi.

56.20. Вимоги до оформлення скарги, порядок подання та розгляду скарг встановлюється центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує, державну податкову i митну полiтику.

56.21. У разi коли норма цього Кодексу чи iншого нормативно-правового акта, виданого на пiдставi цього Кодексу, або коли норми рiзних законiв чи рiзних нормативно-правових актiв, або коли норми одного i того ж нормативно-правового акта суперечать мiж собою та припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов’язкiв платникiв податкiв або контролюючих органiв, внаслiдок чого є можливiсть прийняти рiшення на користь як платника податкiв, так i контролюючого органу, рiшення приймається на користь платника податкiв.

56.22. Якщо платник податкiв оскаржує рiшення контролюючого органу в адмiнiстративному порядку та/або до суду, повiдомлення особi про пiдозру у вчиненнi кримiнального правопорушення щодо ухилення вiд сплати податкiв не може ґрунтуватися виключно на цьому рiшеннi контролюючого органу до закiнчення процедури адмiнiстративного оскарження або до остаточного вирiшення справи судом.

Початок досудового розслiдування стосовно платника податкiв або повiдомлення про пiдозру у вчиненнi кримiнального правопорушення його службовим (посадовим) особам не може бути пiдставою для зупинення провадження у справi або залишення без розгляду скарги (позову) такого платника податкiв, поданої до суду в межах процедури оскарження рiшень контролюючих органiв.

<полное_название xml:id="x3szogw2nk0mglkoq2svkfvrd5">Стаття 57. Строки сплати податкового зобов’язання

Стаття 57. Строки сплати податкового зобов’язання

57.1. Платник податкiв зобов’язаний самостiйно сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену у поданiй ним податковiй декларацiї, протягом 10 календарних днiв, що настають за останнiм днем вiдповiдного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларацiї, крiм випадкiв, встановлених цим Кодексом.

Податковий агент зобов’язаний сплатити суму податкового зобов’язання (суму нарахованого (утриманого) податку), самостiйно визначеного ним з доходу, що виплачується на користь платника податку — фiзичної особи та за рахунок такої виплати, у строки, передбаченi цим Кодексом.

Суму податкового зобов’язання, визначену у митнiй декларацiї, платник податкiв зобов’язаний сплатити до/або на день подання митної декларацiї.

Абзац четвертий виключено.

Абзац п’ятий виключено.

Абзац шостий виключено.

Абзац сьомий виключено.

Абзац восьмий виключено.

Абзац дев’ятий виключено.

Абзац десятий виключено.

Абзац одинадцятий виключено.

Абзац дванадцятий виключено.

57.1-1. Порядок сплати податкового зобов’язання з податку на прибуток при виплатi дивiдендiв

57.1-1.1. У разi прийняття рiшення щодо виплати дивiдендiв платник податку на прибуток — емiтент корпоративних прав, на якi нараховуються дивiденди, проводить зазначенi виплати власнику таких корпоративних прав незалежно вiд того, чи є оподатковуваний прибуток, розрахований за правилами, визначеними статтею 137 цього Кодексу.

57.1-1.2. Крiм випадкiв, передбачених пiдпунктом 57.1 1.3 цього пункту, емiтент корпоративних прав, який приймає рiшення про виплату дивiдендiв своїм акцiонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок iз податку на прибуток.

Авансовий внесок розраховується з суми перевищення дивiдендiв, що пiдлягають виплатi, над значенням об’єкта оподаткування за вiдповiдний податковий (звiтний) рiк, за результатами якого виплачуються дивiденди, грошове зобов’язання щодо якого погашене. У разi наявностi непогашеного грошового зобов’язання авансовий внесок розраховується зi всiєї суми дивiдендiв, що пiдлягають виплатi. Авансовий внесок обчислюється за ставкою, встановленою пунктом 136.1 статтi 136 цього Кодексу. Сума дивiдендiв, що пiдлягає виплатi, не зменшується на суму авансового внеску.

При цьому у разi якщо дивiденди виплачуються за неповний календарний рiк, то для обрахунку суми зазначеного перевищення використовується значення об’єкту оподаткування, обчислене пропорцiйно кiлькостi мiсяцiв, за якi сплачуються дивiденди. Зазначений авансовий внесок вноситься до бюджету до/або одночасно з виплатою дивiдендiв.

Сума сплачених авансових внескiв з податку на прибуток при виплатi дивiдендiв пiдлягає зарахуванню у зменшення податкового зобов’язання з податку на прибуток, задекларованого у податковiй декларацiї за звiтний (податковий) рiк.

Сума сплачених авансових внескiв з податку на прибуток при виплатi дивiдендiв не пiдлягає поверненню платнику податкiв або зарахуванню в рахунок погашення грошових зобов’язань з iнших податкiв i зборiв (обов’язкових платежiв).

У разi виплати дивiдендiв у формi, вiдмiннiй вiд грошової (крiм випадкiв, передбачених пiдпунктом 57.1 1.3 цього пункту), базою для нарахування авансового внеску згiдно з абзацами першим та другим цього пiдпункту є вартiсть такої виплати, визначена у рiшеннi про виплату дивiдендiв, або вартiсть такої виплати, розрахована за звичайними цiнами в операцiях, визнаних вiдповiдно до статтi 39 цього Кодексу контрольованими. Обов’язок з нарахування та сплати авансового внеску з податку за визначеною пунктом 136.1 статтi 136 цього Кодексу ставкою покладається на будь-якого емiтента корпоративних прав, що є резидентом, незалежно вiд того, чи користується такий емiтент пiльгами iз сплати податку, передбаченими цим Кодексом, чи у виглядi застосування ставки податку iншої, нiж встановлена пунктом 136.1 статтi 136 цього Кодексу.

Це положення поширюється також на державнi некорпоратизованi, казеннi або комунальнi пiдприємства, якi зараховують суми дивiдендiв у розмiрi, встановленому органом виконавчої влади, до сфери управлiння якого належать такi пiдприємства, вiдповiдно до державного або мiсцевого бюджету.

При цьому якщо платiж особою називається дивiдендом, такий платiж оподатковується пiд час виплати згiдно з нормами, визначеними згiдно з положеннями цього пункту, незалежно вiд того, чи є особа платником податку.

57.1-1.3. Авансовий внесок, передбачений пiдпунктом 57.1 1.2 цього пункту, не справляється у разi виплати дивiдендiв:

на користь власникiв корпоративних прав материнської компанiї, що сплачуються в межах сум доходiв такої компанiї, отриманих у виглядi дивiдендiв вiд iнших осiб. Якщо сума виплат дивiдендiв на користь власникiв корпоративних прав материнської компанiї перевищує суму отриманих такою компанiєю дивiдендiв, дивiденди, сплаченi в межах такого перевищення, пiдлягають оподаткуванню за правилами, встановленими пiдпунктом 57.1 1.2 цього пункту. З метою оподаткування материнська компанiя веде наростаючим пiдсумком облiк дивiдендiв, отриманих нею вiд iнших осiб, та дивiдендiв, сплачених на користь власникiв корпоративних прав такої компанiї, i вiдображає у податковiй звiтностi дивiденди в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику;

платником податку на прибуток, прибуток якого звiльнений вiд оподаткування вiдповiдно до положень цього Кодексу, у розмiрi прибутку, звiльненого вiд оподаткування у перiод, за який виплачуються дивiденди;

фiзичним особам.

57.1-1.4. Виплата дивiдендiв на користь фiзичних осiб (у тому числi нерезидентiв) за акцiями або корпоративними правами, якi мають статус привiлейованих або iнший статус, що передбачає виплату фiксованого розмiру дивiдендiв чи суми, яка є бiльшою за суму виплат, розраховану на будь-яку iншу акцiю (корпоративне право), емiтовану таким платником податку, прирiвнюється з метою оподаткування до виплати заробiтної плати з вiдповiдним оподаткуванням.

При цьому така виплата не пiдлягає оподаткуванню як дивiденди згiдно з положеннями роздiлу IV цього Кодексу.

Інститути спiльного iнвестування звiльняються вiд обов’язку сплати авансових внескiв з податку на прибуток у разi виплати дивiдендiв.

57.1-1.5. Авансовий внесок з податку на прибуток, сплачений у зв’язку з нарахуванням/сплатою дивiдендiв, є невiд’ємною частиною податку на прибуток та не може розцiнюватися як податок, який справляється пiд час репатрiацiї дивiдендiв (їх сплатi на користь нерезидентiв) вiдповiдно до пункту 141.4 статтi 141 цього Кодексу або мiжнародних договорiв України.

57.2. У разi коли вiдповiдно до цього Кодексу або iнших законiв України контролюючий орган самостiйно визначає податкове зобов’язання платника податкiв з причин, не пов’язаних з порушенням податкового законодавства, такий платник податкiв зобов’язаний сплатити нараховану суму податкового зобов’язання у строки, визначенi в цьому Кодексi та в , а якщо такi строки не визначено, — протягом 30 календарних днiв, що настають за днем отримання податкового повiдомлення-рiшення про таке нарахування.

57.3. У разi визначення грошового зобов’язання контролюючим органом за пiдставами, зазначеними у пiдпунктах 54.3.1, 54.3.2, 54.3.4–54.3.6 пункту 54.3 статтi 54 цього Кодексу, платник податкiв зобов’язаний сплатити нараховану суму грошового зобов’язання протягом 10 календарних днiв, що настають за днем отримання податкового повiдомлення-рiшення, крiм випадкiв, коли протягом такого строку такий платник податкiв розпочинає процедуру оскарження рiшення контролюючого органу.

У разi оскарження рiшення контролюючого органу про нараховану суму грошового зобов’язання платник податкiв зобов’язаний самостiйно погасити узгоджену суму, а також пеню та штрафнi санкцiї за їх наявностi протягом 10 календарних днiв, наступних за днем такого узгодження.

57.4. Пеня та штрафнi санкцiї, нарахованi на суму грошового зобов’язання (її частку), скасовану за результатами адмiнiстративного чи судового оскарження, також пiдлягають скасуванню, а якщо такi пеня та санкцiї були сплаченi, вони пiдлягають зарахуванню в рахунок погашення податкового боргу, грошових зобов’язань або поверненню в порядку, встановленому статтею 43 цього Кодексу.

57.5. Фiзичнi особи — платники податкiв повиннi сплачувати податки i збори, що встановленi цим Кодексом, через установи банкiв та поштовi вiддiлення.

У разi якщо зазначенi особи проживають у сiльськiй (селищнiй) мiсцевостi, вони можуть сплачувати податки i збори через каси сiльських (селищних) рад або рад об’єднаних територiальних громад, що створенi згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад, за квитанцiєю про прийняття податкiв i зборiв, форма якої встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики.

<полное_название xml:id="xb3e4ty0emejay80z57pc52q1b">Стаття 58. Податкове повiдомлення-рiшення

Стаття 58. Податкове повiдомлення-рiшення

58.1. Контролюючий орган надсилає (вручає) платнику податкiв податкове повiдомлення-рiшення, якщо сума грошового зобов’язання платника податкiв, передбаченого податковим або iншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючi органи, розраховується контролюючим органом вiдповiдно до статтi 54 цього Кодексу (крiм декларування товарiв, передбаченого для громадян) або якщо за результатами перевiрки контролюючим органом встановлено факт:

невiдповiдностi суми бюджетного вiдшкодування сумi, заявленiй у податковiй декларацiї;

завищення розмiру задекларованого вiд’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або вiд’ємного значення суми податку на додану вартiсть, розрахованої платником податкiв вiдповiдно до роздiлу V цього Кодексу;

заниження або завищення суми податкових зобов’язань, заявленої у податковiй декларацiї, або суми податкового кредиту, заявленої у податковiй декларацiї з податку на додану вартiсть, крiм випадкiв, коли зазначене заниження або завищення враховано при винесеннi iнших податкових повiдомлень-рiшень за результатами перевiрки.

Податкове повiдомлення-рiшення мiстить пiдставу для такого нарахування (зменшення) податкового зобов’язання та/або зменшення (збiльшення) суми бюджетного вiдшкодування та/або зменшення вiд’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або вiд’ємного значення суми податку на додану вартiсть, або заниження чи завищення суми податкових зобов’язань, заявленої у податковiй декларацiї, або суми податкового кредиту, заявленої у податковiй декларацiї з податку на додану вартiсть; посилання на норму цього Кодексу та/або iншого закону, контроль за виконанням якого покладено на контролюючi органи, вiдповiдно до якої був зроблений розрахунок або перерахунок грошових зобов’язань платника податкiв; суму грошового зобов’язання, що повинен сплатити платник податку; суму зменшеного (збiльшеного) бюджетного вiдшкодування та/або зменшення вiд’ємного значення результатiв господарської дiяльностi або вiд’ємного значення суми податку на додану вартiсть; граничнi строки сплати грошового зобов’язання та/або строки виправлення платником податкiв показникiв податкової звiтностi; попередження про наслiдки несплати грошового зобов’язання або внесення виправлень до показникiв податкової звiтностi в установлений строк; граничнi строки, передбаченi цим Кодексом для оскарження податкового повiдомлення-рiшення.

До податкового повiдомлення-рiшення додається розрахунок податкового зобов’язання (за наявностI) та штрафних (фiнансових) санкцiй.

та надiслання податкового повiдомлення-рiшення i розрахунку грошового зобов’язання визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує, державну податкову i митну полiтику.

58.2. Податкове повiдомлення-рiшення надсилається (вручається) за кожним окремим податком, збором та/або разом iз штрафними санкцiями, передбаченими цим Кодексом, а також за кожною штрафною (фiнансовою) санкцiєю за порушення норм iншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на такий контролюючий орган, та/або пенею за порушення строкiв розрахункiв у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

У разi зменшення (збiльшення) контролюючим органом суми бюджетного вiдшкодування та/або зменшення вiд’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або вiд’ємного значення суми податку на додану вартiсть платнику податкiв надсилаються (вручаються) окремi податковi повiдомлення-рiшення.

Контролюючий орган веде реєстр виданих податкових повiдомлень-рiшень щодо окремих платникiв податкiв.

58.3. Податкове повiдомлення-рiшення вважається надiсланим (врученим) платнику податкiв, якщо його передано посадовiй особi такого платника податкiв пiд розписку або надiслано листом з повiдомленням про вручення.

Податкове повiдомлення-рiшення вважається надiсланим (врученим) фiзичнiй особi, якщо його вручено їй особисто чи її законному представниковi або надiслано на адресу за мiсцем проживання або останнього вiдомого її мiсцезнаходження фiзичної особи з повiдомленням про вручення. У такому самому порядку надсилаються податковi вимоги та рiшення про результати розгляду скарг.

У разi коли пошта не може вручити платнику податкiв податкове повiдомлення-рiшення або податковi вимоги, або рiшення про результати розгляду скарги через вiдсутнiсть за мiсцезнаходженням посадових осiб, їх вiдмову прийняти податкове повiдомлення-рiшення або податкову вимогу, або рiшення про результати розгляду скарги, незнаходження фактичного мiсця розташування (мiсцезнаходження) платника податкiв або з iнших причин, податкове повiдомлення-рiшення або податкова вимога, або рiшення про результати розгляду скарги вважаються врученими платнику податкiв у день, зазначений поштовою службою в повiдомленнi про вручення iз зазначенням причин невручення.

У разi якщо вручити податкове повiдомлення-рiшення неможливо через помилку, допущену контролюючим органом, податкове повiдомлення-рiшення вважається таким, що не вручено платнику податкiв.

58.4. Виключено.

<полное_название xml:id="xmsas0d6k0wao7x1yzkat4rl1">Стаття 59. Податкова вимога

Стаття 59. Податкова вимога

59.1. У разi коли платник податкiв не сплачує узгодженої суми грошового зобов’язання в установленi законодавством строки, контролюючий орган надсилає (вручає) йому податкову вимогу в , визначеному для надсилання (вручення) податкового повiдомлення-рiшення.

Податкова вимога не надсилається (не вручається), якщо загальна сума податкового боргу платника податкiв не перевищує двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян. У разi збiльшення загальної суми податкового боргу до розмiру, що перевищує двадцять неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, контролюючий орган надсилає (вручає) податкову вимогу такому платнику податкiв.

59.2. Виключено.

59.3. Податкова вимога надсилається не ранiше першого робочого дня пiсля закiнчення граничного строку сплати суми грошового зобов’язання.

Податкова вимога повинна мiстити вiдомостi про факт виникнення грошового зобов’язання та права податкової застави, розмiр податкового боргу, який забезпечується податковою заставою, обов’язок погасити податковий борг та можливi наслiдки його непогашення в установлений строк, попередження про опис активiв, якi вiдповiдно до законодавства можуть бути предметом податкової застави, а також про можливi дату та час проведення публiчних торгiв з їх продажу.

59.4. Податкова вимога надсилається (вручається) також платникам податкiв, якi самостiйно подали податковi декларацiї, але не погасили суми податкових зобов’язань у встановленi цим Кодексом строки, без попереднього надсилання (вручення) податкового повiдомлення-рiшення.

59.5. У разi якщо у платника податкiв, якому надiслано (вручено) податкову вимогу, сума податкового боргу збiльшується (зменшується), погашенню пiдлягає вся сума податкового боргу такого платника податку, що iснує на день погашення.

У разi якщо пiсля направлення (вручення) податкової вимоги сума податкового боргу змiнилася, але податковий борг не був погашений в повному обсязi, податкова вимога додатково не надсилається (не вручається).

<полное_название xml:id="x9hogwet9w7tn9xdvy4g8na1ai">Стаття 60. Вiдкликання податкового повiдомлення-рiшення i податкової вимоги

Стаття 60. Вiдкликання податкового повiдомлення-рiшення i податкової вимоги

60.1. Податкове повiдомлення-рiшення або податкова вимога вважаються вiдкликаними, якщо:

60.1.1. сума податкового боргу самостiйно погашається платником податкiв або органом стягнення;

60.1.2. контролюючий орган скасовує ранiше прийняте податкове повiдомлення-рiшення про нарахування суми грошового зобов’язання або податкову вимогу;

60.1.3. контролюючий орган зменшує нараховану суму грошового зобов’язання ранiше прийнятого податкового повiдомлення-рiшення або суму податкового боргу, визначену в податковiй вимозi;

60.1.4. рiшенням суду, що набрало законної сили, скасовується повiдомлення-рiшення контролюючого органу або сума податкового боргу, визначена в податковiй вимозi;

60.1.5. рiшенням суду, що набрало законної сили, зменшується сума грошового зобов’язання, визначена у податковому повiдомленнi-рiшеннi контролюючого органу, або сума податкового боргу, визначена в податковiй вимозi.

60.2. У випадках, визначених пiдпунктом 60.1.1 пункту 60.1 цiєї статтi, податкова вимога вважається вiдкликаною у день, протягом якого вiдбулося погашення суми податкового боргу в повному обсязi.

60.3. У випадках, визначених пiдпунктом 60.1.2 пункту 60.1 цiєї статтi, податкове повiдомлення-рiшення або податкова вимога вважаються вiдкликаними з дня прийняття контролюючим органом рiшення про скасування такого податкового повiдомлення-рiшення або податкової вимоги.

60.4. У випадках, визначених пiдпунктами 60.1.3 i 60.1.5 пункту 60.1 цiєї статтi, податкове повiдомлення-рiшення або податкова вимога вважаються вiдкликаними з дня надходження до платника податкiв податкового повiдомлення-рiшення або податкової вимоги, якi мiстять зменшену суму грошового зобов’язання або податкового боргу.

60.5. У випадках, визначених пiдпунктом 60.1.4 пункту 60.1 цiєї статтi, податкове повiдомлення-рiшення або податкова вимога вважаються вiдкликаними у день набрання законної сили вiдповiдним рiшенням суду.

60.6. Якщо нарахована сума грошового зобов’язання або податкового боргу збiльшується внаслiдок їх адмiнiстративного оскарження, ранiше надiслане (вручене) податкове повiдомлення-рiшення або податкова вимога не вiдкликаються. На суму збiльшення грошового зобов’язання надсилається окреме податкове повiдомлення-рiшення, а на суму збiльшення податкового боргу окрема податкова вимога не надсилається (не вручається).

60.7. Виключено.

<полное_название xml:id="x2tyi4ejt5xstk1c3ezfobkxm3">Глава 5. Податковий контроль

Глава 5. Податковий контроль

<полное_название xml:id="xavbivfijxmf7zv79xfu3b00lc">Стаття 61. Визначення податкового контролю та повноваження органiв державної влади щодо його здiйснення

Стаття 61. Визначення податкового контролю та повноваження органiв державної влади щодо його здiйснення

61.1. Податковий контроль — система заходiв, що вживаються контролюючими органами з метою контролю правильностi нарахування, повноти i своєчасностi сплати податкiв i зборiв, а також дотримання законодавства з питань регулювання обiгу готiвки, проведення розрахункових та касових операцiй, патентування, лiцензування та iншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючi органи.

Абзац другий виключено 

61.2. Податковий контроль здiйснюється органами, зазначеними у статтi 41 цього Кодексу, в межах їх повноважень, встановлених цим Кодексом.

61.3. Органи Служби безпеки України, внутрiшнiх справ, податкової мiлiцiї, прокуратури та їх службовi (посадовI) особи не можуть брати безпосередньої участi у проведеннi перевiрок, що здiйснюються контролюючими органами, та проводити перевiрки суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi з питань оподаткування.

<полное_название xml:id="xeygjdh330pr19b9c99haqwzk6">Стаття 62. Способи здiйснення податкового контролю

Стаття 62. Способи здiйснення податкового контролю

62.1. Податковий контроль здiйснюється шляхом:

62.1.1. ведення облiку платникiв податкiв;

62.1.2. iнформацiйно-аналiтичного забезпечення дiяльностi контролюючих органiв;

62.1.3. перевiрок та звiрок вiдповiдно до вимог цього Кодексу, а також перевiрок щодо дотримання законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючi органи, у порядку, встановленому законами України, що регулюють вiдповiдну сферу правовiдносин.

<полное_название xml:id="x2tyrdx2zeap94k8zug2itcuz">Глава 6. Облiк платникiв податкiв

Глава 6. Облiк платникiв податкiв

<полное_название xml:id="xaf6ytskyybr7qfmt2xk1jfr8r">Стаття 63. Загальнi положення щодо облiку платникiв податкiв

Стаття 63. Загальнi положення щодо облiку платникiв податкiв

63.1. Облiк платникiв податкiв ведеться з метою створення умов для здiйснення контролюючими органами контролю за правильнiстю нарахування, своєчаснiстю i повнотою сплати податкiв, нарахованих фiнансових санкцiй, дотримання податкового та iншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючi органи.

63.2. Взяттю на облiк або реєстрацiї у контролюючих органах пiдлягають всi платники податкiв.

Взяття на облiк у контролюючих органах юридичних осiб, їх вiдокремлених пiдроздiлiв, а також самозайнятих осiб здiйснюється незалежно вiд наявностi обов’язку щодо сплати того або iншого податку та збору.

63.3. З метою проведення податкового контролю платники податкiв пiдлягають реєстрацiї або взяттю на облiк у контролюючих органах за мiсцезнаходженням юридичних осiб, вiдокремлених пiдроздiлiв юридичних осiб, мiсцем проживання особи (основне мiсце облiку), а також за мiсцем розташування (реєстрацiї) їх пiдроздiлiв, рухомого та нерухомого майна, об’єктiв оподаткування або об’єктiв, якi пов’язанi з оподаткуванням або через якi провадиться дiяльнiсть (неосновне мiсце облiку).

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує, державну податкову i митну полiтику, може прийняти рiшення про змiну основного мiсця облiку великого платника податкiв.

Об’єктами оподаткування i об’єктами, пов’язаними з оподаткуванням, є майно та дiї, у зв’язку з якими у платника податкiв виникають обов’язки щодо сплати податкiв та зборiв. Такi об’єкти за кожним видом податку та збору визначаються згiдно з вiдповiдним роздiлом цього Кодексу.

Платник податкiв зобов’язаний стати на облiк у вiдповiдних контролюючих органах за основним та неосновним мiсцем облiку, повiдомляти про всi об’єкти оподаткування i об’єкти, пов’язанi з оподаткуванням, контролюючi органи за основним мiсцем облiку згiдно з порядком облiку платникiв податкiв.

Заява про взяття на облiк платника податкiв за неосновним мiсцем облiку подається у вiдповiдний контролюючий орган протягом 10 робочих днiв пiсля створення вiдокремленого пiдроздiлу, реєстрацiї рухомого чи нерухомого майна чи вiдкриття об’єкта чи пiдроздiлу, через якi провадиться дiяльнiсть або якi пiдлягають оподаткуванню.

63.4. Взяття на облiк платникiв податкiв — юридичних осiб та їх вiдокремлених пiдроздiлiв здiйснюється пiсля їх державної реєстрацiї чи включення вiдомостей про них до вiдповiдних державних реєстрiв на умовах, що визначаються законодавчими актами України, крiм випадкiв, визначених цим Кодексом, коли органами реєстрацiї є контролюючi органи або коли проведення державної реєстрацiї платника податкiв у вiдповiдному статусi законодавством не передбачається.

63.5. Всi фiзичнi особи — платники податкiв та зборiв реєструються у контролюючих органах шляхом включення вiдомостей про них до Державного реєстру фiзичних осiб — платникiв податкiв у порядку, визначеному цим Кодексом.

Фiзичнi особи — пiдприємцi та особи, якi мають намiр провадити незалежну професiйну дiяльнiсть, пiдлягають взяттю на облiк як самозайнятi особи у контролюючих органах згiдно з цим Кодексом.

63.6. Облiк платникiв податкiв у контролюючих органах ведеться за податковими номерами.

Порядок визначення податкового номера встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує, державну податкову i митну полiтику.

Облiк осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган, ведеться за прiзвищем, iм’ям, по батьковi i серiєю та номером дiючого паспорта. У паспортах зазначених осiб контролюючими органами робиться вiдмiтка про наявнiсть у них права здiйснювати будь-якi платежi за серiєю та номером паспорта. Порядок внесення вiдмiтки визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує, державну податкову i митну полiтику.

63.7. Контролюючий орган зазначає податковий номер або серiю та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган i мають вiдмiтку у паспортI) у всiх свiдоцтвах, довiдках, в iнших документах або повiдомленнях, що видаються платнику податкiв або надсилаються йому.

Кожен платник податкiв зазначає податковий номер або серiю та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган i мають вiдмiтку у паспортI) в усiх податкових декларацiях (розрахунках, звiтах), платiжних документах щодо податкiв i зборiв, у фiнансових документах, а також в iнших випадках, передбачених законодавством.

63.8. Особливостi облiку платникiв податкiв за окремими податками, а також окремих категорiй платникiв податкiв установлюються вiдповiдними роздiлами цього Кодексу.

63.9. Документи, що подаються платниками податкiв для взяття на облiк у контролюючих органах, перевiряються у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує, державну податкову i митну полiтику, i в разi виявлення помилок або подання недостовiрних вiдомостей повертаються для виправлення. Платники податкiв, якi не подали протягом 5 календарних днiв, наступних за днем отримання повернутих документiв, виправлених документiв для взяття на облiк у контролюючих органах або повторно подали такi документи з помилками, несуть вiдповiдальнiсть вiдповiдно до закону.

63.10. Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує, державну податкову i митну полiтику, визначаються:

63.10.1. порядок облiку платникiв податкiв i зборiв;

63.10.2. перелiк документiв, якi подаються для взяття на облiк платникiв податкiв, а також порядок подання таких документiв;

63.10.3. форми заяв, свiдоцтв та документiв з питань реєстрацiї та облiку платникiв податкiв.

63.11. Контролюючi органи забезпечують достовiрнiсть даних про платникiв податкiв в Єдиному банку даних про платникiв податкiв — юридичних осiб та Державному реєстрi фiзичних осiб — платникiв податкiв, реєстрi платникiв податку на додану вартiсть, реєстрi неприбуткових органiзацiй та iнших реєстрах, що формуються та ведуться контролюючими органами згiдно з цим Кодексом, їх захист вiд несанкцiонованого доступу, оновлення, архiвування та вiдновлення даних.

63.12. Інформацiя, що збирається, використовується та формується контролюючими органами у зв’язку з облiком платникiв податкiв, вноситься до iнформацiйних баз даних i використовується з урахуванням обмежень, передбачених для податкової iнформацiї з обмеженим доступом.

63.13. З метою постiйного забезпечення органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, юридичних та фiзичних осiб iнформацiєю центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, оприлюднює на єдиному державному реєстрацiйному веб-порталi юридичних осiб та фiзичних осiб — пiдприємцiв та власному офiцiйному веб-сайтi данi про взяття на облiк як платникiв податкiв юридичних осiб, їх вiдокремлених пiдроздiлiв та самозайнятих осiб не пiзнiше наступного робочого дня пiсля взяття на облiк.

Доступ до зазначених веб-порталу та веб-сайту є безоплатним та вiльним.

Зазначенi данi мiстять такi вiдомостi про платника податкiв:

податковий номер (для юридичної особи та її вiдокремленого пiдроздiлу);

найменування для юридичної особи або прiзвище, iм’я, по батьковi для фiзичної особи;

мiсцезнаходження;

дата та номер запису про взяття на облiк;

найменування та iдентифiкацiйний код контролюючого органу за основним мiсцем облiку платника податкiв;

вiдомостi про надiслання вiдповiдним контролюючим органом державному реєстратору повiдомлень у зв’язку з припиненням юридичної особи чи пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи — пiдприємця, що передбаченi законодавством.

<полное_название xml:id="x6gfbh1wfzi2pj29er5sg6w39f">Стаття 64. Взяття на облiк юридичних осiб та вiдокремлених пiдроздiлiв юридичних осiб

Стаття 64. Взяття на облiк юридичних осiб та вiдокремлених пiдроздiлiв юридичних осiб

64.1. Взяття на облiк за основним мiсцем облiку юридичних осiб та їх вiдокремлених пiдроздiлiв як платникiв податкiв та зборiв у контролюючих органах здiйснюється на пiдставi вiдомостей з реєстрацiйної картки, наданих державним реєстратором згiдно iз , не пiзнiше наступного робочого дня з дня отримання зазначених вiдомостей контролюючими органами.

Данi про взяття на облiк юридичних осiб та їх вiдокремлених пiдроздiлiв як платникiв податкiв i зборiв у контролюючих органах передаються до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб — пiдприємцiв у день взяття на облiк юридичної особи та вiдокремленого пiдроздiлу юридичної особи в порядку, встановленому Мiнiстерством юстицiї України та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує, державну податкову i митну полiтику.

64.2. Взяття на облiк за основним мiсцем облiку платникiв податкiв — юридичних осiб та вiдокремлених пiдроздiлiв юридичних осiб, для яких законом установленi особливостi їх державної реєстрацiї та якi не включаються до Єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України, здiйснюється не пiзнiше наступного робочого дня з дня надходження вiд них вiдповiдної заяви, яку платник податкiв зобов’язаний подати у десятиденний строк пiсля державної реєстрацiї (легалiзацiї, акредитацiї чи засвiдчення факту створення iншим способом).

64.3. Взяття на облiк юридичних осiб та їх вiдокремлених пiдроздiлiв як платникiв податкiв i зборiв у контролюючих органах згiдно з пунктом 64.1 цiєї статтi пiдтверджується випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб — пiдприємцiв, яка надсилається (видається) цим юридичним особам та вiдокремленим пiдроздiлам юридичних осiб у порядку, встановленому .

У разi взяття на облiк юридичних осiб та їх вiдокремлених пiдроздiлiв як платникiв податкiв i зборiв у контролюючих органах згiдно з пунктом 64.2 цiєї статтi цим юридичним особам та вiдокремленим пiдроздiлам юридичних осiб наступного робочого дня з дня взяття на облiк за основним мiсцем облiку надсилається (видається) довiдка про взяття на облiк.

64.4. Вiйськовi частини зобов’язанi протягом 10 календарних днiв пiсля реєстрацiї вiйськової частини як суб’єкта господарювання стати на облiк у контролюючому органi за мiсцем своєї дислокацiї згiдно iз пунктом 64.2 цiєї статтi.

64.5. Пiдставою для взяття на облiк (внесення змiн, перереєстрацiї) вiдокремленого пiдроздiлу iноземної компанiї, органiзацiї, у тому числi постiйного представництва нерезидента, є належна акредитацiя (реєстрацiя, легалiзацiя) такого пiдроздiлу на територiї України згiдно iз законом.

Для взяття на облiк постiйнi представництва нерезидентiв та вiдокремленi пiдроздiли iноземних юридичних осiб зобов’язанi звернутися протягом 10 календарних днiв з дня їх державної реєстрацiї (акредитацiї, легалiзацiї) в установленому порядку або до початку провадження господарської дiяльностi, якщо така реєстрацiя не є обов’язковою згiдно iз законодавством, до контролюючих органiв за своїм мiсцезнаходженням. Взяття на облiк таких платникiв податкiв здiйснюється вiдповiдно до пункту 64.2 цiєї статтi.

У разi встановлення контролюючим органом за результатами податкового контролю ведення нерезидентом господарської дiяльностi через постiйне представництво на територiї України без взяття на податковий облiк складається акт, який надсилається через компетентний орган України до компетентного органу iноземної держави для органiзацiї заходiв стягнення.

Форма зазначеного акта затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує, державну податкову i митну полiтику.

Абзац п’ятий виключено.

У разi отримання iноземною компанiєю або органiзацiєю майнових прав на нерухомiсть або землю в Українi, якi пiдлягають оподаткуванню, якщо спосiб та цiлi отримання цього майна не потребують створення такою компанiєю (органiзацiєю) вiдокремленого пiдроздiлу або постiйного представництва нерезидента в Українi, такий нерезидент береться на облiк у контролюючому органi за мiсцезнаходженням вiдповiдного об’єкта пiсля подання таких документiв:

заяви за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику;

копiї витягу з торговельного, банкiвського або судового реєстру, виданого в країнi реєстрацiї iноземної компанiї, органiзацiї та легалiзованого в установленому порядку, якщо iнше не передбачено мiжнародними договорами, згода на обов’язковiсть яких надана Верховною Радою України, що супроводжується нотарiально засвiдченим перекладом українською мовою;

нотарiально засвiдченої копiї правовстановлювальних документiв, якими пiдтверджується право власностi на нерухомiсть або право власностi чи користування земельною дiлянкою, виданих та зареєстрованих на iм’я нерезидента уповноваженими органами України;

данi про представника платника податку.

64.6. На облiку у контролюючих органах повиннi перебувати угоди про розподiл продукцiї, договори управлiння майном (крiм договорiв щодо операцiй, визначених у другому реченнi абзацу другого пiдпункту 5 пункту 180.1 статтi 180 цього Кодексу) та договори про спiльну дiяльнiсть на територiї України без створення юридичних осiб, на якi поширюються особливостi податкового облiку та оподаткування дiяльностi за такими договорами (угодами), визначенi цим Кодексом.

У контролюючих органах не облiковуються договори про спiльну дiяльнiсть, на якi не поширюються особливостi податкового облiку та оподаткування спiльної дiяльностi, визначенi цим Кодексом. Кожен учасник таких договорiв перебуває на облiку у контролюючих органах та виконує обов’язки платника податкiв самостiйно.

Абзац третiй виключено.

Взяття на облiк договору або угоди здiйснюється шляхом додаткового взяття на облiк управителя майна, учасника договору про спiльну дiяльнiсть або угоди про розподiл продукцiї як платника податкiв — вiдповiдального за утримання та внесення податкiв до бюджету пiд час виконання договору або угоди.

Заяву про взяття на облiк такий платник податкiв зобов’язаний подати протягом 10 календарних днiв пiсля реєстрацiї договору або угоди або пiсля набрання ним чинностi, якщо вiдповiдно до законодавства реєстрацiя договору не проводиться.

64.7. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує, державну податкову i митну полiтику, визначає порядок облiку платникiв податкiв у контролюючих органах та порядок формування Реєстру великих платникiв податкiв на вiдповiдний рiк з урахуванням критерiїв, визначених цим Кодексом для великих платникiв податкiв.

У разi включення платника податкiв до Реєстру великих платникiв податкiв на нього поширюються особливостi, визначенi цим Кодексом для великих платникiв податкiв.

Пiсля включення платника податкiв до Реєстру великих платникiв податкiв та отримання повiдомлення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує, державну податкову i митну полiтику, про таке включення платник податкiв зобов’язаний стати на облiк у контролюючому органi, що здiйснює супроводження великих платникiв податкiв, з початку податкового перiоду (календарного року), на який сформовано Реєстр.

Щодо великих платникiв податкiв, якi самостiйно не стали на облiк у контролюючому органi, що здiйснює супроводження великих платникiв податкiв, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, приймає рiшення про змiну основного мiсця облiку та переведення їх на облiк у контролюючi органи, що здiйснюють супроводження великих платникiв податкiв.

У разi вiдсутностi за мiсцем реєстрацiї великого платника податкiв контролюючого органу, що здiйснює супроводження великих платникiв податкiв, облiк такого платника податкiв за рiшенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує, державну податкову i митну полiтику, здiйснюється або територiально найближчим контролюючим органом, що здiйснює супроводження великих платникiв податкiв, або iншим контролюючим органом.

У разi прийняття рiшення про переведення великого платника податкiв на облiк у контролюючий орган, що здiйснює супроводження великих платникiв податкiв, чи iнший контролюючий орган вiдповiднi контролюючi органи зобов’язанi протягом 20 календарних днiв пiсля прийняття такого рiшення здiйснити взяття на облiк/зняття з облiку такого платника податкiв.

Великий платник податкiв, щодо якого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує, державну податкову i митну полiтику, прийнято рiшення про переведення на облiк у контролюючий орган, що здiйснює супроводження великих платникiв податкiв, чи iнший контролюючий орган, пiсля взяття його на облiк за новим мiсцем облiку зобов’язаний сплачувати податки за мiсцем попереднього облiку у контролюючих органах, а подавати податкову звiтнiсть та виконувати iншi обов’язки, передбаченi цим Кодексом, за новим мiсцем облiку.

<полное_название xml:id="x9jn13k73rsdrusr9i9wftmv4c">Стаття 65. Облiк самозайнятих осiб

Стаття 65. Облiк самозайнятих осiб

65.1. Взяття на облiк фiзичних осiб — пiдприємцiв у контролюючих органах здiйснюється за мiсцем їх державної реєстрацiї на пiдставi вiдомостей з реєстрацiйної картки, наданих державним реєстратором згiдно iз .

Приватнi нотарiуси та iншi фiзичнi особи, умовою ведення незалежної професiйної дiяльностi яких згiдно iз законом є державна реєстрацiя такої дiяльностi у вiдповiдному уповноваженому органi та отримання свiдоцтва про реєстрацiю чи iншого документа (дозволу, сертифiката тощо), що пiдтверджує право фiзичної особи на ведення незалежної професiйної дiяльностi, протягом 10 календарних днiв пiсля такої реєстрацiї зобов’язанi стати на облiк у контролюючому органi за мiсцем свого постiйного проживання.

65.2. Облiк самозайнятих осiб здiйснюється шляхом внесення до Державного реєстру фiзичних осiб — платникiв податкiв (далi — Державний реєстр) записiв про державну реєстрацiю або припинення пiдприємницької дiяльностi, незалежної професiйної дiяльностi, перереєстрацiю, постановку на облiк, зняття з облiку, внесення змiн стосовно самозайнятої особи, а також вчинення iнших дiй, якi передбаченi Порядком облiку платникiв податкiв, зборiв.

65.3. Для взяття на облiк фiзичної особи, яка має намiр провадити незалежну професiйну дiяльнiсть, така особа повинна подати заяву та документи особисто (надiслати рекомендованим листом з описом вкладення) або через уповноважену особу до контролюючого органу за мiсцем постiйного проживання.

65.4. Контролюючий орган вiдмовляє в розглядi документiв, поданих для взяття на облiк особи, яка здiйснює незалежну професiйну дiяльнiсть, у разi:

65.4.1. наявностi обмежень на провадження незалежної професiйної дiяльностi, встановлених законодавством;

65.4.2. коли документи поданi за неналежним мiсцем облiку;

65.4.3. коли документи не вiдповiдають встановленим вимогам, поданi не в повному обсязi або коли зазначенi в рiзних документах вiдомостi є взаємно невiдповiдними;

65.4.4. коли фiзична особа вже взята на облiк як самозайнята особа;

65.4.5. неподання для реєстрацiї особою, яка має намiр провадити незалежну професiйну дiяльнiсть, свiдоцтва про реєстрацiю чи iншого документа (дозволу, сертифiката тощо), що пiдтверджує право фiзичної особи на провадження незалежної професiйної дiяльностi.

Пiсля усунення причин, що були пiдставою для вiдмови у взяттi на облiк самозайнятої особи, фiзична особа може повторно подати документи для взяття на облiк.

65.5. Взяття на облiк самозайнятої особи здiйснюється контролюючим органом не пiзнiше наступного робочого дня з дня отримання вiдповiдних вiдомостей вiд державного реєстратора (для фiзичних осiб — пiдприємцiв) або прийняття заяви (для осiб, якi здiйснюють незалежну професiйну дiяльнiсть).

Данi про взяття на облiк фiзичної особи — пiдприємця передаються до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб — пiдприємцiв у день взяття на облiк у порядку, встановленому Мiнiстерством юстицiї України та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує, державну податкову i митну полiтику.

Взяття на облiк фiзичної особи — пiдприємця пiдтверджується випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб — пiдприємцiв, яка надсилається (видається) фiзичнiй особi — пiдприємцю у порядку, встановленому .

Довiдка про взяття на облiк платника податкiв надсилається (видається) особi, яка здiйснює незалежну професiйну дiяльнiсть, наступного робочого дня з дня взяття на облiк.

65.6. Видача та замiна довiдки про взяття на облiк платника податкiв здiйснюється безоплатно.

65.7. Фiзичнiй особi, яка провадить незалежну професiйну дiяльнiсть, довiдка про взяття на облiк платника податкiв видається контролюючим органом iз зазначенням строку, якщо такий строк вказаний у свiдоцтвi про реєстрацiю чи iншому документi (дозволi, сертифiкатi тощо), що пiдтверджує право фiзичної особи на провадження незалежної професiйної дiяльностi.

65.8. Довiдка про взяття на облiк самозайнятої особи втрачає чиннiсть з моменту виникнення змiн у даних про фiзичну особу, якi зазначаються у такiй довiдцi, та пiдлягає замiнi у контролюючому органi.

65.9. Самозайнятi особи зобов’язанi подавати до контролюючих органiв за мiсцем свого облiку вiдомостi про змiну облiкових даних протягом мiсяця з дня виникнення таких змiн.

Змiни до вiдомостей про самозайняту особу, якi мiстяться у Державному реєстрi, набирають чинностi з дня внесення вiдповiдного запису до такого реєстру.

65.10. Внесення до Державного реєстру запису про припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи — пiдприємця чи незалежної професiйної дiяльностi фiзичної особи здiйснюється у разi:

65.10.1. визнання фiзичної особи недiє­здатною або обмеження її цивiльної дiєздатностi — з дати набрання законної сили вiдповiдним рiшенням суду;

65.10.2. смертi фiзичної особи, у тому числi оголошення такої особи померлою, що пiдтверджується свiдоцтвом про смерть (витягом з Державного реєстру актiв цивiльного стану громадян, iнформацiєю органу державної реєстрацiї актiв цивiльного стану), а також визнання фiзичної особи безвiсно вiдсутньою, що пiдтверджується судовим рiшенням;

65.10.3. внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб — пiдприємцiв запису про державну реєстрацiю припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи — пiдприємця — з дати державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи — пiдприємця;

65.10.4. реєстрацiї припинення незалежної професiйної дiяльностi фiзичної особи у вiдповiдному уповноваженому органi — з дати реєстрацiї;

65.10.5. закiнчення строку, на який було видано свiдоцтво про реєстрацiю чи iнший документ (дозвiл, сертифiкат тощо), — з дати закiнчення такого строку;

65.10.6. заборони судом фiзичнiй особi провадити пiдприємницьку дiяльнiсть або незалежну професiйну дiяльнiсть — з дати набрання законної сили вiдповiдним рiшенням суду, якщо iнше не визначене у рiшеннi суду;

65.10.7. наявностi обмежень права на провадження пiдприємницької дiяльностi або незалежної професiйної дiяльностi, якi встановленi законодавством, — з дати надходження вiдповiдних документiв до контролюючого органу за мiсцем облiку фiзичної особи, якщо iнше не встановлено законом чи рiшенням суду;

65.10.8. анулювання чи скасування згiдно iз законодавством свiдоцтва про реєстрацiю чи iншого документа (дозволу, сертифiката тощо), що пiдтверджує право фiзичної особи на провадження пiдприємницької або незалежної професiйної дiяльностi, — з дати такого анулювання чи скасування.

Державна реєстрацiя (реєстрацiя) припинення пiдприємницької чи незалежної професiйної дiяльностi фiзичної особи або внесення до Державного реєстру запису про припинення такої дiяльностi фiзичною особою не припиняє її зобов’язань, що виникли пiд час провадження пiдприємницької чи незалежної професiйної дiяльностi, та не змiнює строкiв, порядкiв виконання таких зобов’язань та застосування санкцiй за їх невиконання.

У разi коли пiсля внесення до Державного реєстру запису про припинення пiдприємницької чи незалежної професiйної дiяльностi фiзична особа продовжує провадити таку дiяльнiсть, вважається, що вона розпочала таку дiяльнiсть без взяття її на облiк як самозайнятої особи.

<полное_название xml:id="xa9oogdjpvm0wzkejk2vd6k0at">Стаття 66. Внесення змiн до облiкових даних платникiв податкiв

Стаття 66. Внесення змiн до облiкових даних платникiв податкiв

66.1. Пiдставами для внесення змiн до облiкових даних платникiв податкiв є:

66.1.1. iнформацiя органiв державної реєстрацiї;

66.1.2. iнформацiя банкiв та iнших фiнансових установ про вiдкриття (закриття) рахункiв платникiв податкiв;

66.1.3. документально пiдтверджена iнформацiя, що надається платниками податкiв;

66.1.4. iнформацiя суб’єктiв iнформацiйного обмiну, уповноважених вчиняти будь-якi реєстрацiйнi дiї стосовно платника податкiв;

66.1.5. рiшення суду, що набрало законної сили;

66.1.6. данi перевiрок платникiв податкiв.

66.2. Внесення змiн до облiкових даних платникiв податкiв здiйснюється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує, державну податкову i митну полiтику.

66.3. У разi проведення державної реєстрацiї змiни мiсцезнаходження або мiсця проживання платника податкiв, внаслiдок якої змiнюється адмiнiстративно-територiальна одиниця та контролюючий орган, в якому на облiку перебуває платник податкiв (далi — адмiнiстративний район), а також у разi змiни податкової адреси платника податкiв, контролюючими органами за попереднiм та новим мiсцезнаходженням (мiсцем проживання) платника податкiв проводяться процедури вiдповiдно зняття з облiку/взяття на облiк такого платника податкiв.

Пiдставою для зняття з облiку платника податкiв в одному контролюючому органi i взяття на облiк в iншому є надходження хоча б до одного з цих органiв даних, що свiдчать про належну державну реєстрацiю таких змiн органами державної реєстрацiї.

У такому разi платник податкiв, визначений у пунктi 64.2 статтi 64 цього Кодексу, зобов’язаний подати контролюючому органу за новим мiсцезнаходженням вiдповiдну заяву у десятиденний строк вiд дня реєстрацiї змiни мiсцезнаходження (мiсця проживання) згiдно з порядком облiку платникiв податкiв. У разi неподання такої заяви протягом 10 календарних днiв платник податкiв або посадовi особи платника податкiв несуть вiдповiдальнiсть вiдповiдно до закону.

66.4. Платники податкiв — юридичнi особи та їх вiдокремленi пiдроздiли зобов’язанi подати контролюючому органу вiдомостi стосовно осiб, вiдповiдальних за ведення бухгалтерського та/або податкового облiку юридичної особи, її вiдокремлених пiдроздiлiв, у 10-денний строк з дня взяття на облiк чи виникнення змiн у облiкових даних платникiв податкiв, шляхом подання заяви у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує, державну податкову i митну полiтику. Вiдповiдальнiсть за неподання такої iнформацiї визначається цим Кодексом.

66.5. У разi виникнення змiн у даних або внесення змiн до документiв, що подаються для взяття на облiк згiдно з цiєю главою, крiм змiн, якi вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб — пiдприємцiв, та змiн, про якi платник податкiв повiдомив за основним мiсцем облiку, платник податкiв зобов’язаний подати контролюючому органу, в якому вiн облiковується, уточненi документи протягом 10 календарних днiв з дня внесення змiн до зазначених документiв.

<полное_название xml:id="x8qhdxr9t8eeatvv2ndihyy7o4">Стаття 67. Пiдстави та порядок зняття з облiку в органах державної податкової служби юридичних осiб, їх вiдокремлених пiдроздiлiв та самозайнятих осiб

Стаття 67. Пiдстави та порядок зняття з облiку в органах державної податкової служби юридичних осiб, їх вiдокремлених пiдроздiлiв та самозайнятих осiб

67.1. Пiдставами для зняття з облiку у контролюючих органах юридичної особи, її вiдокремлених пiдроздiлiв та самозайнятих осiб є:

67.1.1. повiдомлення чи документальне пiдтвердження державного реєстратора чи iншого органу державної реєстрацiї про проведення державної реєстрацiї припинення юридичної особи, закриття вiдокремленого пiдроздiлу юридичної особи.

Абзац другий виключено

Абзац третiй виключено

67.1.2. наявнiсть хоча б однiєї з пiдстав, визначених пунктом 65.10 статтi 65 цього Кодексу для самозайнятої особи.

Абзац другий виключено

Абзац третiй виключено

67.2. Контролюючi органи в установленому законом порядку мають право звертатися до суду про винесення судового рiшення щодо:

– припинення юридичних осiб або пiдприємницької дiяльностi фiзичних осiб — пiдприємцiв;

– вiдмiни державної реєстрацiї припинення юридичних осiб або пiдприємницької дiяльностi фiзичних осiб — пiдприємцiв;

– скасування державної реєстрацiї змiн до установчих документiв.

67.3. У разi припинення юридичної особи її вiдокремленi пiдроздiли пiдлягають зняттю з облiку в контролюючих органах.

Порядок зняття з облiку у контролюючих органах юридичних осiб, їх вiдокремлених пiдроздiлiв та самозайнятих осiб встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує, державну податкову i митну полiтику.

67.4. Договори про спiльну дiяльнiсть, договори управлiння майном та угоди про розподiл продукцiї знiмаються з облiку у контролюючих органах пiсля їх припинення, розiрвання, закiнчення строку дiї чи пiсля досягнення мети, для якої вони були укладенi, визнання їх недiйсними у судовому порядку.

<полное_название xml:id="xeqi5vliwb9z2agbeyxcdvxcuq">Стаття 68. Інформацiя, що подається для облiку платникiв податкiв органами державної реєстрацiї суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi та iншими органами

Стаття 68. Інформацiя, що подається для облiку платникiв податкiв органами державної реєстрацiї суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi та iншими органами

68.1. Орган державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб — пiдприємцiв у день державної реєстрацiї такої особи, державної реєстрацiї припинення юридичної особи чи пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи — пiдприємця, внесення будь-яких iнших записiв до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб — пiдприємцiв повинен передати вiдповiдному контролюючому органу повiдомлення та вiдомостi з реєстрацiйної картки про вчинення реєстрацiйних дiй, передбачених законом.

68.2. Виключено.

68.3. Органи, що ведуть облiк або реєстрацiю рухомого майна та iнших активiв, якi є об’єктом оподаткування, зобов’язанi повiдомляти про власникiв та/або користувачiв такого рухомого майна та iнших активiв, розмiщених на вiдповiднiй територiї, або про транспортнi засоби, зареєстрованi у цих органах, та їх власникiв контролюючi органи за своїм мiсцезнаходженням щомiсяця, але не пiзнiше 10 числа наступного мiсяця. Порядок такого повiдомлення встановлює Кабiнет Мiнiстрiв України.

68.4. Державнi органи повиннi подавати контролюючим органам iншу iнформацiю у випадках, передбачених цим Кодексом та iншими нормативно-правовими актами України.

<полное_название xml:id="x6syg9otddpjaw3j1nz2tv8i3q">Стаття 69. Вимоги до вiдкриття та закриття рахункiв платникiв податкiв у банках та iнших фiнансових установах

Стаття 69. Вимоги до вiдкриття та закриття рахункiв платникiв податкiв у банках та iнших фiнансових установах

69.1. Банки та iншi фiнансовi установи вiдкривають поточнi та iншi рахунки платникам податкiв — юридичним особам (резидентам i нерезидентам) незалежно вiд органiзацiйно-правової форми, вiдокремленим пiдроздiлам та представництвам юридичних осiб, для яких законом установленi особливостi їх державної реєстрацiї та якi не включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб — пiдприємцiв, фiзичним особам, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть, за наявностi документiв, виданих контролюючими органами, що пiдтверджують взяття їх на облiк у таких органах, або виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб — пiдприємцiв (для осiб, взяття на облiк яких у контролюючих органах здiйснюється на пiдставi вiдомостей з реєстрацiйної картки, наданих державним реєстратором згiдно iз ) чи iнформацiї з цього реєстру, отриманої банком вiдповiдно до закону, iз зазначенням даних про взяття на облiк в контролюючих органах як платника податкiв.

69.2. Банки та iншi фiнансовi установи зобов’язанi надiслати повiдомлення про вiдкриття або закриття рахунка платника податкiв — юридичної особи, у тому числi вiдкритого через його вiдокремленi пiдроздiли, чи самозайнятої фiзичної особи до контролюючого органу, в якому облiковується платник податкiв, у день вiдкриття/закриття рахунка.

У разi вiдкриття або закриття рахунка платника податкiв — банку, у тому числi вiдкритого через його вiдокремленi пiдроздiли, повiдомлення надсилається в порядку, визначеному цим пунктом, лише в разi вiдкриття або закриття кореспондентського рахунка.

У разi вiдкриття або закриття власного кореспондентського рахунка банки зобов’язанi надiслати повiдомлення до контролюючого органу, в якому облiковуються, в строки, визначенi цим пунктом.

69.3. Контролюючий орган не пiзнiше наступного робочого дня з дня отримання повiдомлення вiд фiнансової установи про вiдкриття рахунка зобов’язаний направити повiдомлення про взяття рахунка на облiк або вiдмову у взяттi контролюючим органом рахунка на облiк iз зазначенням пiдстав у порядку, визначеному цим Кодексом.

Якщо контролюючий орган протягом строку, встановленого абзацом першим цього пункту, не направив повiдомлення про вiдмову у взяттi рахунка на облiк, такий рахунок вважається взятим на облiк у контролюючому органi за мовчазною згодою — у час та дату отримання фiнансовою установою повiдомлення (квитанцiї) контролюючого органу про пiдтвердження факту прийняття повiдомлення до оброблення згiдно з порядком подання повiдомлень, встановленим вiдповiдно до пункту 69.5 цiєї статтi.

69.4. Датою початку видаткових операцiй за рахунком платника податкiв, визначеного пунктом 69.1 цiєї статтi (крiм банку), у банках та iнших фiнансових установах є дата отримання банком або iншою фiнансовою установою повiдомлення контролюючому органу про взяття рахунка на облiк у контролюючих органах, або дата, визначена як дата взяття на облiк у контролюючому органi за мовчазною згодою згiдно з абзацом другим пункту 69.3 цiєї статтi.

69.5. подання та форма i змiст повiдомлень про вiдкриття/закриття рахункiв платникiв податкiв у банках та iнших фiнансових установах, перелiк пiдстав для вiдмови контролюючих органiв у взяттi рахункiв на облiк визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує, державну податкову i митну полiтику, за погодженням з вiдповiдними державними органами, якi регулюють дiяльнiсть фiнансових установ.

69.6. Банки та iншi фiнансовi установи за невиконання норм цiєї статтi несуть вiдповiдальнiсть, передбачену цим Кодексом.

Абзац другий виключено.

69.7. Фiзичнi особи — пiдприємцi та особи, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть, зобов’язанi повiдомляти про свiй статус банки та iншi фiнансовi установи, в яких такi особи вiдкривають рахунки.

<полное_название xml:id="x1lh7auak02j6fheny6mxe2pts">Стаття 70. Державний реєстр фiзичних осiб — платникiв податкiв

Стаття 70. Державний реєстр фiзичних осiб — платникiв податкiв

70.1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує, державну податкову i митну полiтику, формує та веде Державний реєстр фiзичних осiб — платникiв податкiв (далi — Державний реєстр).

До Державного реєстру вноситься iнформацiя про осiб, якi є:

громадянами України;

iноземцями та особами без громадянства, якi постiйно проживають в Українi;

iноземцями та особами без громадянства, якi не мають постiйного мiсця проживання в Українi, але вiдповiдно до законодавства зобов’язанi сплачувати податки в Українi або є засновниками юридичних осiб, створених на територiї України.

Облiк фiзичних осiб — платникiв податкiв, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган, ведеться в окремому реєстрi Державного реєстру за прiзвищем, iм’ям, по батьковi та серiєю i номером паспорта без використання реєстрацiйного номера облiкової картки.

Абзац сьомий пункту 70.1 статтi 70 виключено;

70.2. До облiкової картки фiзичної особи — платника податкiв та повiдомлення (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв) вноситься така iнформацiя:

70.2.1. прiзвище, iм’я та по батьковi;

70.2.2. дата народження;

70.2.3. мiсце народження (країна, область, район, населений пункт);

70.2.4. мiсце проживання, а для iноземних громадян — також громадянство;

70.2.5. серiя, номер свiдоцтва про народження, паспорта (аналогiчнi данi iншого документа, що посвiдчує особу), ким i коли виданий.

70.3. До iнформацiйної бази Державного реєстру включаються такi данi про фiзичних осiб:

70.3.1. джерела отримання доходiв;

70.3.2. об’єкти оподаткування;

70.3.3. сума нарахованих та/або отриманих доходiв;

70.3.4. сума нарахованих та/або сплачених податкiв;

70.3.5. iнформацiя про податкову знижку та податковi пiльги платника податкiв.

70.4. До Державного реєстру вносяться вiдомостi про державну реєстрацiю, реєстрацiю та взяття на облiк фiзичних осiб — пiдприємцiв i осiб, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть. Такi вiдомостi включають:

70.4.1. дати, номери записiв, свiдоцтв та iнших документiв, а також пiдстави державної реєстрацiї, реєстрацiї та взяття на облiк, припинення пiдприємницької чи незалежної професiйної дiяльностi, iншi реєстрацiйнi данi;

70.4.2. iнформацiю про державну реєстрацiю, реєстрацiю та взяття на облiк змiн у даних про особу, замiну чи продовження дiї довiдок про взяття на облiк;

70.4.3. мiсце провадження дiяльностi, телефони та iншу додаткову iнформацiю для зв’язку з фiзичною особою — пiдприємцем чи особою, яка здiйснює незалежну професiйну дiяльнiсть;

70.4.4. види дiяльностi;

70.4.5. громадянство та номер, що використовується пiд час оподаткування в країнi громадянства, — для iноземцiв;

70.4.6. системи оподаткування iз зазначенням перiодiв її дiї.

70.5. Фiзична особа — платник податкiв незалежно вiд вiку (як резидент, так i нерезидент), для якої ранiше не формувалася облiкова картка платника податкiв та яка не включена до Державного реєстру, зобов’язана особисто або через законного представника чи уповноважену особу подати вiдповiдному контролюючому органу облiкову картку фiзичної особи — платника податкiв, яка є водночас заявою для реєстрацiї в Державному реєстрi, та пред’явити документ, що посвiдчує особу.

Фiзична особа — платник податкiв, яка через свої релiгiйнi переконання вiдмовляється вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв, зобов’язана особисто подати вiдповiдному контролюючому органу повiдомлення та документи для забезпечення її облiку за прiзвищем, iм’ям, по батьковi i серiєю та номером паспорта, а також пред’явити паспорт.

Фiзична особа подає облiкову картку фiзичної особи — платника податкiв або повiдомлення (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв) до контролюючого органу за своєю податковою адресою, а фiзична особа, яка не має постiйного мiсця проживання в Українi, — контролюючому органу за мiсцем отримання доходiв або за мiсцезнаходженням iншого об’єкта оподаткування.

Для заповнення облiкової картки фiзичної особи — платника податкiв використовуються данi документа, що посвiдчує особу. Для заповнення повiдомлення (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв) використовуються данi паспорта.

Форма облiкової картки фiзичної особи — платника податкiв та повiдомлення (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв) i порядок їх подання встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує, державну податкову i митну полiтику.

Фiзична особа несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законом за достовiрнiсть iнформацiї, що подається для реєстрацiї у Державному реєстрi.

70.6. Органи державної реєстрацiї актiв цивiльного стану, органи внутрiшнiх справ, органи, що здiйснюють реєстрацiю фiзичних осiб, зобов’язанi подавати вiдповiдним контролюючим органам iнформацiю щодо змiни даних, якi включаються до облiкової картки фiзичної особи — платника податкiв, щомiсяця, але не пiзнiше 10 числа наступного мiсяця.

подання такої iнформацiї та взаємодiї суб’єктiв iнформацiйних вiдносин визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

70.7. Фiзичнi особи — платники податкiв зобов’язанi подавати контролюючим органам вiдомостi про змiну даних, якi вносяться до облiкової картки або повiдомлення (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв i мають вiдмiтку у паспортI), протягом мiсяця з дня виникнення таких змiн шляхом подання вiдповiдної заяви за формою та у порядку, визначеними центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує, державну податкову i митну полiтику.

70.8. Про проведення державної реєстрацiї фiзичної особи — платника податкiв у Державному реєстрi та внесення змiн до даних, якi мiстяться у Державному реєстрi, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, iнформує територiальний орган.

70.9. За зверненням платника податкiв, його законного представника або уповноваженої особи контролюючий орган видає документ, що засвiдчує реєстрацiю у Державному реєстрi, крiм осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган i мають вiдмiтку у паспортi.

У такому документi зазначається реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв.

визначається та затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує, державну податкову i митну полiтику.

документа i порядок його видачi встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує, державну податкову i митну полiтику.

70.10. Контролюючим органом за мiсцем проживання фiзичної особи — платника податкiв на прохання такої особи до паспорту можуть бути внесенi (сьома, восьма або дев’ята сторiнки) данi про реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв з Державного реєстру.

70.11. У разi виявлення недостовiрних даних або помилок у поданiй облiковiй картцi або повiдомленнi (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв) фiзичнiй особi може бути вiдмовлено у реєстрацiї та/або внесеннi вiдмiтки до паспорта або продовжено строк реєстрацiї.

70.12. Реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та офiцiйно повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган i мають вiдмiтку у паспортI) використовуються органами державної влади та органами мiсцевого самоврядування, юридичними особами незалежно вiд органiзацiйно-правових форм, включаючи установи Нацiонального банку України, банки та iншi фiнансовi установи, бiржi, особами, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть, фiзичними особами — пiдприємцями, а також фiзичними особами в усiх документах, якi мiстять iнформацiю про об’єкти оподаткування фiзичних осiб або про сплату податкiв, зокрема у разi:

70.12.1. виплати доходiв, з яких утримуються податки згiдно iз законодавством України. Фiзичнi особи зобов’язанi подавати iнформацiю про реєстрацiйний номер облiкової картки юридичним та фiзичним особам, що виплачують їм доходи;

70.12.2. укладення цивiльно-правових договорiв, предметом яких є об’єкти оподаткування та щодо яких виникають обов’язки щодо сплати податкiв i зборiв;

70.12.3. вiдкриття рахункiв у банках або iнших фiнансових установах, а також у розрахункових документах пiд час здiйснення фiзичними особами безготiвкових розрахункiв;

70.12.4. заповнення фiзичними особами, визначеними у пунктi 70.1 цiєї статтi, митних декларацiй пiд час перетину митного кордону України;

70.12.5. сплати фiзичними особами податкiв i зборiв;

70.12.6. проведення державної реєстрацiї фiзичних осiб — пiдприємцiв або видачi таким особам спецiальних дозволiв (лiцензiй тощо) на провадження деяких видiв господарської дiяльностi, а також реєстрацiї незалежної професiйної дiяльностi;

70.12.7. реєстрацiї майна та iнших активiв фiзичних осiб, що є об’єктом оподаткування, або прав на нього;

70.12.8. подання контролюючим органам декларацiй про доходи, майно та iншi активи;

70.12.9. реєстрацiї транспортних засобiв, що переходять у власнiсть фiзичних осiб;

70.12.10. оформлення фiзичним особам пiльг, субсидiй та iнших соцiальних виплат з державних цiльових фондiв;

70.12.11. в iнших випадках, визначених законами України та iншими нормативно-правовими актами.

70.13. Документи, пов’язанi з проведенням операцiй, передбачених пунктом 70.12 цiєї статтi, якi не мають реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв або серiї та номера паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та офiцiйно повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган i мають вiдмiтку у паспортI), вважаються оформленими з порушенням вимог законодавства України.

70.14. контролюючий орган зазначає реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiю та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та офiцiйно повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган i мають вiдмiтку у паспортI) у всiх повiдомленнях, що надсилаються йому.

Кожен платник податкiв зазначає реєстрацiйний номер своєї облiкової картки платника податкiв або серiю та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та офiцiйно повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган i мають вiдмiтку у паспортI) в усiх звiтних або iнших документах, а також в iнших випадках, передбачених законодавством України.

70.15. Вiдомостi з Державного реєстру:

70.15.1. використовуються контролюючими органами виключно для здiйснення контролю за дотриманням податкового законодавства України;

70.15.2. є iнформацiєю з обмеженим доступом, крiм вiдомостей про взяття на облiк фiзичних осiб — пiдприємцiв та осiб, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть.

70.16. Органи виконавчої влади та органи мiсцевого самоврядування, самозайнятi особи, податковi агенти подають безоплатно в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, контролюючим органам за своїм мiсцезнаходженням iнформацiю про фiзичних осiб, що пов’язана з реєстрацiєю таких осiб як платникiв податкiв, нарахуванням, сплатою податкiв i контролем за дотриманням податкового законодавства України, iз зазначенням реєстрацiйних номерiв облiкових карток платника податкiв або серiї та номера паспорта (для фiзичних осiб, якi мають вiдмiтку у паспортi про право здiйснювати будь-якi платежi за серiєю та номером паспорта), зокрема:

70.16.1. органи виконавчої влади та органи мiсцевого самоврядування, юридичнi особи та Фiзичнi особи — пiдприємцi, податковi агенти — про дату прийняття на роботу або звiльнення з роботи фiзичних осiб протягом 40 календарних днiв, що настають за останнiм календарним днем звiтного (податкового) кварталу, а також iнформацiю, передбачену статтею 51 цього Кодексу;

70.16.2. органи внутрiшнiх справ — про транспортнi засоби, щодо яких у фiзичних осiб виникає або припиняється право власностi, щомiсяця, але не пiзнiше 10 числа наступного мiсяця;

70.16.3. органи державної реєстрацiї морських, рiчкових та повiтряних суден — про судна, щодо яких у фiзичних осiб виникає або припиняється право власностi, щомiсяця, але не пiзнiше 10 числа наступного мiсяця;

70.16.4. органи державної реєстрацiї актiв цивiльного стану — про фiзичних осiб, якi померли (для закриття облiкових карток), а також про змiну фiзичними особами прiзвища, iменi, по батьковi, дати i мiсця народження, щомiсяця, але не пiзнiше 10 числа наступного мiсяця;

70.16.5. органи, що здiйснюють реєстрацiю приватної нотарiальної, адвокатської, iншої незалежної професiйної дiяльностi та видають свiдоцтва про право на провадження такої дiяльностi, — про видачу або анулювання реєстрацiйного посвiдчення — у п’ятиденний строк вiд дня провадження вiдповiдної дiї;

70.16.6. органи державної реєстрацiї прав — про оподатковуване нерухоме майно, щодо якого у фiзичних осiб виникає або припиняється право власностi, у строки та в порядку, встановленi пiдпунктом 266.7.4 пункту 266.7 статтi 266 цього Кодексу;

70.16.7. органи опiки i пiклування, виховнi, лiкувальнi заклади, заклади соцiального захисту населення та iншi заклади, що вiдповiдно до законодавства здiйснюють опiку, пiклування або управлiння майном пiдопiчного, зобов’язанi повiдомляти про встановлення опiки над фiзичними особами, визнаними судом недiєздатними, опiку, пiклування i управлiння майном малолiтнiх, iнших неповнолiтнiх фiзичних осiб, фiзичних осiб, обмежених судом у дiєздатностi, дiєздатних фiзичних осiб, над якими встановлене пiклування у формi патронажу, пiклування або управлiння майном фiзичних осiб, визнаних судом безвiсно вiдсутнiми, а також про подальшi змiни, пов’язанi iз зазначеною опiкою, пiклуванням або управлiнням майном, у контролюючi органи за мiсцем свого перебування не пiзнiше, як протягом п’яти календарних днiв вiд дня прийняття вiдповiдного рiшення;

70.16.7-1. органи, що здiйснюють реєстрацiю фiзичних осiб, — про фiзичних осiб, якi зареєстрували своє мiсце проживання у вiдповiдному населеному пунктi чи мiсце проживання яких знято з реєстрацiї в такому населеному пунктi, щомiсяця, але не пiзнiше 10 числа наступного мiсяця, а також про втраченi, викраденi паспорти громадянина України у п’ятиденний строк з дня надходження вiдповiдних заяв фiзичних осiб та про паспорти громадянина України померлих громадян щомiсяця, але не пiзнiше 10 числа наступного мiсяця;

70.16.8. iншi органи виконавчої влади та органи мiсцевого самоврядування — iнформацiю про iншi об’єкти оподаткування.

70.17. Державний реєстр фiзичних осiб — платникiв податкiв формується на основi Державного реєстру фiзичних осiб — платникiв податкiв та iнших обов’язкових платежiв. Облiковим карткам фiзичних осiб, якi на момент набрання чинностi цим Кодексом зареєстрованi у Державному реєстрi фiзичних осiб — платникiв податкiв та iнших обов’язкових платежiв, присвоюються номери, що вiдповiдають iдентифiкацiйним номерам платникiв податкiв — фiзичних осiб. Документи про реєстрацiю фiзичних осiб у Державному реєстрi фiзичних осiб — платникiв податкiв та iнших обов’язкових платежiв, виданi контролюючими органами у порядку, визначеному законодавством, що дiяло до набрання чинностi цим Кодексом, вважаються дiйсними для всiх випадкiв, передбачених для використання реєстрацiйних номерiв облiкових карток фiзичних осiб, не пiдлягають обов’язковiй замiнi та є такими, що засвiдчують реєстрацiю фiзичних осiб у Державному реєстрi фiзичних осiб — платникiв податкiв.

<полное_название xml:id="x6wo60zgjvbvxdrvj63ghx3egm">Глава 7. Інформацiйно-аналiтичне забезпечення дiяльностi контролюючих органiв

Глава 7. Інформацiйно-аналiтичне забезпечення дiяльностi контролюючих органiв

<полное_название xml:id="x8ru31uqirfe0zcibouxgsimoi">Стаття 71. Визначення iнформацiйно-аналiтичного забезпечення дiяльностi контролюючого органу

Стаття 71. Визначення iнформацiйно-аналiтичного забезпечення дiяльностi контролюючого органу

71.1. Інформацiйно-аналiтичне забезпечення дiяльностi контролюючих органiв — комплекс заходiв щодо збору, опрацювання та використання iнформацiї, необхiдної для виконання покладених на контролюючi органи функцiй.

<полное_название xml:id="x4o1sdiq1wgxwm6f9fesd5qi0n">Стаття 72. Збiр податкової iнформацiї

Стаття 72. Збiр податкової iнформацiї

72.1. Для iнформацiйно-аналiтичного забезпечення дiяльностi контролюючого органу використовується iнформацiя, що надiйшла:

72.1.1. вiд платникiв податкiв та податкових агентiв, зокрема iнформацiя:

72.1.1.1. що мiститься в податкових декларацiях, розрахунках, звiтах про використання доходiв (прибуткiв) неприбуткової органiзацiї, визначеної пунктом 133.4 статтi 133 цього Кодексу, iнших звiтних документах;

72.1.1.2. що мiститься у наданих великими платниками податкiв в електроннiй формi копiях документiв з облiку доходiв, витрат та iнших показникiв, пов’язаних iз визначенням об’єктiв оподаткування (податкових зобов’язань), первинних документах, якi ведуться в електроннiй формi, регiстрах бухгалтерського облiку, фiнансовiй звiтностi, iнших документах, пов’язаних з обчисленням та сплатою податкiв i зборiв;

72.1.1.3. про фiнансово-господарськi операцiї платникiв податкiв;

72.1.1.4. про застосування реєстраторiв розрахункових операцiй;

72.1.2. вiд органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування та Нацiонального банку України, зокрема iнформацiя:

72.1.2.1. про об’єкти оподаткування, що надаються та/або реєструються такими органами. Зазначена iнформацiя повинна мiстити, зокрема, вид, характеристики, iндивiдуальнi ознаки об’єкта оподаткування (в разi наявностI), за якими його можна iдентифiкувати;

72.1.2.2. про результати здiйснення державного контролю за господарською дiяльнiстю платника податкiв;

72.1.2.3. що мiститься у звiтних документах (крiм персонiфiкованої статистичної iнформацiї), якi подаються платником податкiв органам виконавчої влади та/або органам мiсцевого самоврядування;

72.1.2.4. про встановленi органами мiсцевого самоврядування ставки мiсцевих податкiв, зборiв та наданi такими органами податковi пiльги;

72.1.2.5. про дозволи, лiцензiї, патенти, свiдоцтва на право провадження окремих видiв дiяльностi, яка повинна мiстити, зокрема:

найменування платника податкiв, якому виданi такi дозволи, лiцензiї, патенти;

податковий номер або реєстрацiйний номер облiкової картки фiзичної особи;

вид дозвiльного документа;

вид дiяльностi, на провадження якої видано дозвiльний документ;

дату видачi дозвiльного документа;

строк дiї дозвiльного документа, iнформацiю про припинення (зупинення) дiї дозвiльного документа iз зазначенням пiдстав такого припинення (зупинення);

сплату належних платежiв за видачу дозвiльного документа;

перелiк мiсць провадження дiяльностi, на яку видано дозвiльний документ;

72.1.2.6. про експортнi та iмпортнi операцiї платникiв податкiв;

72.1.3. вiд банкiв, iнших фiнансових установ — iнформацiя про наявнiсть та рух коштiв на рахунках платника податкiв;

72.1.4. вiд органiв влади iнших держав, мiжнародних органiзацiй або нерезидентiв;

72.1.5. за результатами податкового контролю;

72.1.6. для iнформацiйно-аналiтичного забезпечення дiяльностi також використовується iнша iнформацiя, оприлюднена як така, що пiдлягає оприлюдненню вiдповiдно до законодавства та/або добровiльно чи за запитом надана органу державної податкової служби в установленому законом порядку.

<полное_название xml:id="xbpegfe77j74gto50fb1n6l42w">Стаття 73. Отримання податкової iнформацiї контролюючими органами

Стаття 73. Отримання податкової iнформацiї контролюючими органами

73.1. Інформацiя, визначена у статтi 72 цього Кодексу, безоплатно надається контролюючим органам перiодично або на окремий письмовий запит контролюючого органу у термiни, визначенi пунктом 73.2 цього Кодексу.

73.2. До iнформацiї, що надається перiодично, належить iнформацiя, визначена у пiдпунктах 72.1.1.1, 72.1.1.2, 72.1.1.3 (в частинi обов’язку платника податкiв надавати розшифровку податкового кредиту та податкових зобов’язань у розрiзi контрагентiв, передбачених роздiлом V цього Кодексу), 72.1.1.4, 72.1.2.1, 72.1.2.3, 72.1.2.4, 72.1.2.5, 72.1.2.6 пiдпункту 72.1.2, пiдпунктi 72.1.5 статтi 72 цього Кодексу.

У разi коли iншими роздiлами цього Кодексу не визначено iншi строки надання такої iнформацiї:

73.2.1. iнформацiя, зазначена у пiдпунктах 72.1.2.1 та 72.1.2.5 пiдпункту 72.1.2 пункту 72.1 статтi 72 цього Кодексу, надається органами виконавчої влади та органами мiсцевого самоврядування щомiсяця протягом 10 календарних днiв мiсяця, що настає за звiтним;

73.2.2. iнформацiя, зазначена у пiдпунктi 72.1.2.3 пiдпункту 72.1.2 пункту 72.1 статтi 72 цього Кодексу, надається органами виконавчої влади та органами мiсцевого самоврядування протягом 10 календарних днiв з дня подання такої звiтностi вiдповiдному органу виконавчої влади або органу мiсцевого самоврядування. Органами державної статистики iнформацiя надається вiдповiдно до плану державних статистичних спостережень;

73.2.3. iнформацiя, зазначена у пiдпунктi 72.1.2.4 пiдпункту 72.1.2 пункту 72.1 статтi 72 цього Кодексу, надається органами мiсцевого самоврядування не пiзнiше 10 календарних днiв з дати набрання чинностi вiдповiдним рiшенням;

73.2.4. виключено.

визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

73.3. Контролюючi органи мають право звернутися до платникiв податкiв та iнших суб’єктiв iнформацiйних вiдносин iз письмовим запитом про подання iнформацiї (вичерпний перелiк та пiдстави надання якої встановлено законом), необхiдної для виконання покладених на контролюючi органи функцiй, завдань, та її документального пiдтвердження.

Такий запит пiдписується керiвником (заступником керiвника) контролюючого органу i повинен мiстити:

1) пiдстави для надiслання запиту вiдповiдно до цього пункту, iз зазначенням iнформацiї, яка це пiдтверджує;

2) перелiк iнформацiї, яка запитується, та перелiк документiв, якi пропонується надати;

3) печатку контролюючого органу.

Письмовий запит про подання iнформацiї надсилається платнику податкiв або iншим суб’єктам iнформацiйних вiдносин за наявностi хоча б однiєї з таких пiдстав:

1) за результатами аналiзу податкової iнформацiї, отриманої в установленому законом порядку, виявлено факти, якi свiдчать про порушення платником податкiв податкового, валютного законодавства, законодавства у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму та iншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючi органи;

2) для визначення рiвня звичайних цiн на товари (роботи, послуги) пiд час проведення перевiрок та в iнших випадках, передбачених статтею 39 цього Кодексу;

3) виявлено недостовiрнiсть даних, що мiстяться у податкових декларацiях, поданих платником податкiв;

4) щодо платника податкiв подано скаргу про ненадання таким платником податкiв:

податкової накладної покупцю або про допущення продавцем товарiв/послуг помилок при зазначеннi обов’язкових реквiзитiв податкової накладної, передбачених пунктом 201.1 статтi 201 цього Кодексу, та/або порушення продавцем/покупцем граничних термiнiв реєстрацiї в Єдиному реєстрi податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування;

акцизної накладної покупцю або про порушення порядку заповнення та/або порядку реєстрацiї акцизної накладної;

5) у разi проведення зустрiчної звiрки;

6) в iнших випадках, визначених цим Кодексом.

Запит вважається врученим, якщо його надiслано поштою листом з повiдомленням про вручення за податковою адресою або надано пiд розписку платнику податкiв або iншому суб’єкту iнформацiйних вiдносин або його посадовiй особi.

Платники податкiв та iншi суб’єкти iнформацiйних вiдносин зобов’язанi подавати iнформацiю, визначену у запитi контролюючого органу, та її документальне пiдтвердження протягом одного мiсяця з дня, що настає за днем надходження запиту (якщо iнше не передбачено цим Кодексом). У разi коли запит складено з порушенням вимог, викладених в абзацах першому та другому цього пункту, платник податкiв звiльняється вiд обов’язку надавати вiдповiдь на такий запит.

Інформацiя на запит контролюючого органу надається Нацiональним банком України, iншими банками безоплатно у порядку i обсягах, встановлених .

за їх письмовим запитом визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

73.4. Інформацiя про наявнiсть та рух коштiв на рахунках платника податкiв надається в обсягах бiльших, нiж передбаченi пунктом 73.3 цiєї статтi, банками та iншими фiнансовими установами контролюючим органам за рiшенням суду. Для отримання такої iнформацiї контролюючий орган звертається до суду.

73.5. З метою отримання податкової iнформацiї контролюючi органи мають право проводити зустрiчнi звiрки даних суб’єктiв господарювання щодо платника податкiв та даних щодо неприбуткових органiзацiй, визначених пунктом 133.4 статтi 133 цього Кодексу.

Зустрiчною звiркою вважається спiвставлення даних первинних бухгалтерських та iнших документiв суб’єкта господарювання, що здiйснюється контролюючими органами з метою документального пiдтвердження господарських вiдносин з платником податкiв та зборiв, а також пiдтвердження вiдносин, виду, обсягу i якостi операцiй та розрахункiв, що здiйснювалися мiж ними, для з’ясування їх реальностi та повноти вiдображення в облiку платника податкiв, у тому числi мiж платником податку та неприбутковими органiзацiями, визначеними пунктом 133.4 статтi 133 цього Кодексу.

Зустрiчнi звiрки не є перевiрками i проводяться в , визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

За результатами зустрiчних звiрок складається довiдка, яка надається суб’єкту господарювання у десятиденний термiн.

<полное_название xml:id="x56p3hpoa2p1z580wwspr7uajv">Стаття 74. Обробка та використання податкової iнформацiї

Стаття 74. Обробка та використання податкової iнформацiї

74.1. Податкова iнформацiя, зiбрана вiдповiдно до цього Кодексу, може зберiгатися та опрацьовуватися в iнформацiйних базах контролюючих органiв або безпосередньо посадовими (службовими) особами контролюючих органiв.

Перелiк iнформацiйних баз, а також форми i методи опрацювання iнформацiї визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує, державну податкову i митну полiтику.

74.2. Зiбрана податкова iнформацiя та результати її опрацювання використовуються для виконання покладених на контролюючi органи функцiй та завдань.

<полное_название xml:id="x70rs7ehccdw1lp20aluxycfnk">Глава 8. Перевiрки

Глава 8. Перевiрки

<полное_название xml:id="x5jhos4v45i66p08of354s10bd">Стаття 75. Види перевiрок

Стаття 75. Види перевiрок

75.1. Контролюючi органи мають право проводити камеральнi, документальнi (плановi або позаплановi; виїзнi або невиїзнI) та фактичнi перевiрки.

Камеральнi та документальнi перевiрки проводяться контролюючими органами в межах їх повноважень виключно у випадках та у порядку, встановлених цим Кодексом, а фактичнi перевiрки — цим Кодексом та iншими законами України, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючi органи.

75.1.1. Камеральною вважається перевiрка, яка проводиться у примiщеннi контролюючого органу виключно на пiдставi даних, зазначених у податкових декларацiях (розрахунках) платника податкiв, та даних системи електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть (даних органу, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв, в якому вiдкриваються рахунки платникiв у системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть, даних Єдиного реєстру податкових накладних та даних митних декларацiй), а також даних Єдиного реєстру акцизних накладних та даних системи електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального.

75.1.2. Документальною перевiркою вважається перевiрка, предметом якої є своєчаснiсть, достовiрнiсть, повнота нарахування та сплати усiх передбачених цим Кодексом податкiв та зборiв, а також дотримання валютного та iншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючi органи, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових вiдносин з працiвниками (найманими особами) та яка проводиться на пiдставi податкових декларацiй (розрахункiв), фiнансової, статистичної та iншої звiтностi, регiстрiв податкового та бухгалтерського облiку, ведення яких передбачено законом, первинних документiв, якi використовуються в бухгалтерському та податковому облiку i пов’язанi з нарахуванням i сплатою податкiв та зборiв, виконанням вимог iншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючi органи, а також отриманих в установленому законодавством порядку контролюючим органом документiв та податкової iнформацiї, у тому числi за результатами перевiрок iнших платникiв податкiв.

Документальна планова перевiрка проводиться вiдповiдно до плану-графiка перевiрок.

Не є предметом документальної планової перевiрки питання трансфертного цiноутворення, визначенi статтею 39 цього Кодексу.

Документальна позапланова перевiрка не передбачається у планi роботи контролюючого органу i проводиться за наявностi хоча б однiєї з обставин, визначених цим Кодексом.

Документальною виїзною перевiркою вважається перевiрка, яка проводиться за мiсцезнаходженням платника податкiв чи мiсцем розташування об’єкта права власностi, стосовно якого проводиться така перевiрка.

Документальною невиїзною перевiркою вважається перевiрка, яка проводиться в примiщеннi контролюючого органу.

Документальною невиїзною позаплановою електронною перевiркою за заявою платника податкiв (далi — електронна перевiрка) вважається перевiрка, що проводиться на пiдставi заяви, поданої платником податкiв з незначним ступенем ризику, визначеним вiдповiдно до пункту 77.2 статтi 77 цього Кодексу, до контролюючого органу, в якому вiн перебуває на податковому облiку. Заява подається за 10 календарних днiв до очiкуваного початку проведення електронної перевiрки, але не ранiше офiцiйного повiдомлення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, про запровадження проведення такої перевiрки для вiдповiдних платникiв податкiв: якi застосовують спрощену систему оподаткування, облiку та звiтностi; суб’єктiв господарювання мiкро-, малого; середнього пiдприємництва; iнших платникiв податкiв. Форма заяви, порядок її подання, прийняття рiшення про проведення електронної перевiрки встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику.

75.1.3. Фактичною вважається перевiрка, що здiйснюється за мiсцем фактичного провадження платником податкiв дiяльностi, розташування господарських або iнших об’єктiв права власностi такого платника. Така перевiрка здiйснюється контролюючим органом щодо дотримання норм законодавства з питань регулювання обiгу готiвки, порядку здiйснення платниками податкiв розрахункових операцiй, ведення касових операцiй, наявностi лiцензiй, патентiв, свiдоцтв, у тому числi про виробництво та обiг пiдакцизних товарiв, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових вiдносин з працiвниками (найманими особами).

Абзац другий виключено.

<полное_название xml:id="x85bl6bvjtfiy94my6yf80klkx">Стаття 76. Порядок проведення камеральної перевiрки

Стаття 76. Порядок проведення камеральної перевiрки

76.1. Камеральна перевiрка проводиться посадовими особами контролюючого органу без будь-якого спецiального рiшення керiвника такого органу або направлення на її проведення.

Камеральнiй перевiрцi пiдлягає вся податкова звiтнiсть суцiльним порядком.

Згода платника податкiв на перевiрку та його присутнiсть пiд час проведення камеральної перевiрки не обов’язкова.

76.2. Порядок оформлення результатiв камеральної перевiрки здiйснюється вiдповiдно до вимог статтi 86 цього Кодексу.

<полное_название xml:id="x2ws8v6e2irylb1bnes2gj9fnc">Стаття 77. Порядок проведення документальних планових перевiрок

Стаття 77. Порядок проведення документальних планових перевiрок

77.1. Документальна планова перевiрка повинна бути передбачена у планi-графiку проведення планових документальних перевiрок.

77.2. До плану-графiка проведення документальних планових перевiрок вiдбираються платники податкiв, якi мають ризик щодо несплати податкiв та зборiв, невиконання iншого законодавства, контроль за яким покладено на контролюючi органи.

Перiодичнiсть проведення документальних планових перевiрок платникiв податкiв визначається залежно вiд ступеня ризику в дiяльностi таких платникiв податкiв, який подiляється на високий, середнiй та незначний. Платники податкiв з незначним ступенем ризику включаються до плану-графiка не частiше, нiж раз на три календарних роки, середнiм — не частiше нiж раз на два календарних роки, високим — не частiше одного разу на календарний рiк.

Порядок формування та затвердження плану-графiка, перелiк ризикiв та їх подiл за ступенями встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує, державну податкову i митну полiтику.

Платники податкiв — юридичнi особи, що вiдповiдають критерiям, визначеним пунктом 16 пiдроздiлу 4 роздiлу XX «Перехiднi положення» цього Кодексу, та у яких сума сплаченого до бюджету податку на додану вартiсть становить не менше п’яти вiдсоткiв вiд задекларованого доходу за звiтний податковий перiод, а також самозайнятi особи, сума сплачених податкiв яких становить не менше п’яти вiдсоткiв вiд задекларованого доходу за звiтний податковий перiод, включаються до плану-графiка не частiше, нiж раз на три календарних роки. Зазначена норма не поширюється на таких платникiв податкiв у разi порушення ними статей 45, 49, 50, 51, 57 цього Кодексу.

77.3. Забороняється проведення документальної планової перевiрки за окремими видами зобов’язань перед бюджетами, крiм правильностi обчислення, повноти i своєчасностi сплати податку з доходiв фiзичних осiб та зобов’язань за бюджетними позиками i кредитами, що гарантованi бюджетними коштами.

77.4. Про проведення документальної планової перевiрки керiвником контролюючого органу приймається рiшення, яке оформлюється наказом.

Право на проведення документальної планової перевiрки платника податкiв надається лише у випадку, коли йому не пiзнiше нiж за 10 календарних днiв до дня проведення зазначеної перевiрки вручено пiд розписку або надiслано рекомендованим листом з повiдомленням про вручення копiю наказу про проведення документальної планової перевiрки та письмове повiдомлення iз зазначенням дати початку проведення такої перевiрки.

77.5. У разi планування перевiрок одного й того самого платника податкiв контролюючими органами та органами державного фiнансового контролю у звiтному перiодi такi перевiрки проводяться зазначеними органами одночасно. Порядок координацiї проведення таких перевiрок та залучення до перевiрок iнших органiв, передбачених законом, визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

77.6. Допуск посадових осiб контролюючих органi до проведення документальної планової виїзної перевiрки здiйснюється згiдно iз статтею 81 цього Кодексу. Документальна планова невиїзна перевiрка здiйснюється у порядку, передбаченому статтею 79 цього Кодексу.

77.7. Строки проведення документальної планової перевiрки встановленi статтею 82 цього Кодексу.

77.8. Перелiк матерiалiв, якi можуть бути пiдставою для висновкiв пiд час проведення документальної планової перевiрки, та порядок надання платниками податкiв документiв для такої перевiрки встановлено статтями 83, 85 цього Кодексу.

77.9. Порядок оформлення результатiв документальної планової перевiрки встановлено статтею 86 цього Кодексу.

<полное_название xml:id="x4bsnaszi0gptgsdtuhwut3dbh">Стаття 78. Порядок проведення документальних позапланових перевiрок

Стаття 78. Порядок проведення документальних позапланових перевiрок

78.1. Документальна позапланова перевiрка здiйснюється за наявностi хоча б однiєї з таких обставин:

78.1.1. отримано податкову iнформацiю, що свiдчить про порушення платником податкiв валютного та iншого не врегульованого цим Кодексом законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючi органи, якщо платник податкiв не надасть пояснення та їх документальнi пiдтвердження на обов’язковий письмовий запит контролюючого органу, в якому зазначаються порушення цим платником податкiв вiдповiдно валютного та iншого не врегульованого цим Кодексом законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючi органи, протягом 10 робочих днiв з дня отримання запиту;

78.1.2. платником податкiв не подано в установлений законом строк податкову декларацiю, розрахунки, звiт про контрольованi операцiї або документацiю з трансфертного цiноутворення, якщо їх подання передбачено законом;

78.1.3. платником податкiв подано контролюючому органу уточнюючий розрахунок з вiдповiдного податку за перiод, який перевiрявся контролюючим органом;

78.1.4. виявлено недостовiрнiсть даних, що мiстяться у податкових декларацiях, поданих платником податкiв, якщо платник податкiв не надасть пояснення та їх документальнi пiдтвердження на письмовий запит контролюючого органу, в якому зазначено виявлену недостовiрнiсть даних та вiдповiдну декларацiю протягом 10 робочих днiв;

78.1.5. платником податкiв подано в установленому порядку контролюючому органу заперечення до акта перевiрки або скаргу на прийняте за її результатами податкове повiдомлення-рiшення, в яких вимагається повний або частковий перегляд результатiв вiдповiдної перевiрки або скасування прийнятого за її результатами податкового повiдомлення-рiшення у разi, коли платник податкiв у своїй скарзi (запереченнях) посилається на обставини, що не були дослiдженi пiд час перевiрки, та об’єктивний їх розгляд неможливий без проведення перевiрки. Така перевiрка проводиться виключно з питань, що стали предметом оскарження;

78.1.6. виключено;

78.1.7. розпочато процедуру реорганiзацiї юридичної особи (крiм перетворення), припинення юридичної особи або пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи — пiдприємця, закриття постiйного представництва чи вiдокремленого пiдроздiлу юридичної особи, в тому числi iноземної компанiї, органiзацiї, порушено провадження у справi про визнання банкрутом платника податкiв або подано заяву про зняття з облiку платника податкiв;

78.1.8. платником подано декларацiю, в якiй заявлено до вiдшкодування з бюджету податок на додану вартiсть, за наявностi пiдстав для перевiрки, визначених у роздiлi V цього Кодексу, та/або з вiд’ємним значенням з податку на додану вартiсть, яке становить бiльше 100 тис. гривень.

Документальна позапланова перевiрка з пiдстав, визначених у цьому пiдпунктi, проводиться виключно щодо законностi декларування заявленого до вiдшкодування з бюджету податку на додану вартiсть та/або з вiд’ємного значення з податку на додану вартiсть, яке становить бiльше 100 тис. гривень;

78.1.9. щодо платника податку подано скаргу:

про ненадання таким платником податкiв податкової накладної покупцю або про допущення продавцем товарiв/послуг помилок при зазначеннi обов’язкових реквiзитiв податкової накладної, передбачених пунктом 201.1 статтi 201 цього Кодексу, та/або порушення продавцем/покупцем граничних термiнiв реєстрацiї в Єдиному реєстрi податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування у разi ненадання таким платником податкiв пояснень та документального пiдтвердження на письмовий запит контролюючого органу, в якому зазначається iнформацiя зi скарги;

або

про ненадання таким платником податкiв акцизної накладної покупцю або про порушення порядку заповнення та/або порядку реєстрацiї акцизної накладної у разi ненадання таким платником податкiв пояснень та документального пiдтвердження на письмовий запит контролюючого органу, в якому зазначається iнформацiя зi скарги;

78.1.10. виключено;

78.1.11. отримано судове рiшення суду (слiдчого суддI) про призначення перевiрки або постанову органу, що здiйснює оперативно-розшукову дiяльнiсть, слiдчого, прокурора, винесену ними вiдповiдно до закону;

78.1.12. контролюючим органом вищого рiвня в порядку контролю за дiями або бездiяльнiстю посадових осiб контролюючого органу нижчого рiвня здiйснено перевiрку документiв обов’язкової звiтностi платника податкiв або матерiалiв документальної перевiрки, проведеної контролюючим органом нижчого рiвня, i виявлено невiдповiднiсть висновкiв акта перевiрки вимогам законодавства або неповне з’ясування пiд час перевiрки питань, що повиннi бути з’ясованi пiд час перевiрки для винесення об’єктивного висновку щодо дотримання платником податкiв вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючi органи.

Рiшення про проведення документальної позапланової перевiрки в цьому випадку приймається контролюючим органом вищого рiвня лише у тому разi, коли стосовно посадових осiб контролюючого органу нижчого рiвня, якi проводили документальну перевiрку зазначеного платника податкiв, розпочато службове розслiдування або їм повiдомлено про пiдозру у вчиненнi кримiнального правопорушення;

78.1.13. у разi отримання iнформацiї про ухилення податковим агентом вiд оподаткування виплаченої (нарахованої) найманим особам (у тому числi без документального оформлення) заробiтної плати, пасивних доходiв, додаткових благ, iнших виплат та вiдшкодувань, що пiдлягають оподаткуванню, у тому числi внаслiдок неукладення платником податкiв трудових договорiв з найманими особами згiдно iз законом, а також здiйснення особою господарської дiяльностi без державної реєстрацiї. Така перевiрка проводиться виключно з питань, що стали пiдставою для проведення такої перевiрки.

78.1.14. у разi отримання документально пiдтвердженої iнформацiї та даних, що свiдчать про невiдповiднiсть умов контрольованої операцiї принципу «витягнутої руки» та/або встановлення невiдповiдностi умов контрольованої операцiї принципу «витягнутої руки» у порядку, передбаченому пiдпунктом 39.5.1.1 пiдпункту 39.5.1 пункту 39.5 статтi 39 цього Кодексу;

78.1.15. неподання платником податкiв або подання з порушенням вимог пункту 39.4 статтi 39 цього Кодексу звiту про контрольованi операцiї та/або документацiї з трансфертного цiноутворення або у разi встановлення порушень пiд час монiторингу такого звiту або документацiї вiдповiдно до вимог пунктiв 39.4 i 39.5 статтi 39 цього Кодексу;

78.1.16. отримано звiт про контрольованi операцiї, надiсланий платником податкiв вiдповiдно до пункту 39.4 статтi 39 цього Кодексу. У такому разi перевiрка проводиться виключно з питань контролю трансфертного цiноутворення;

78.1.17. платником податкiв не подано в установлений пунктом 50.3 статтi 50 цього Кодексу строк уточнюючий розрахунок для виправлення помилок, виявлених за результатами електронної перевiрки, проведеної за заявою платника податкiв;

78.1.18. виявлено розбiжностi даних, що мiстяться у зареєстрованих акцизних накладних / розрахунках коригування в Єдиному реєстрi акцизних накладних та декларацiях з акцизного податку, поданих платником акцизного податку, що реалiзує пальне.

78.2. Обмеження у пiдставах проведення перевiрок платникiв податкiв, визначенi цим Кодексом, не поширюються на перевiрки, що проводяться на звернення такого платника податкiв, або перевiрки, що проводяться у межах кримiнального провадження.

Контролюючим органам забороняється проводити документальнi позаплановi перевiрки, якi передбаченi пiдпунктами 78.1.1, 78.1.4, 78.1.8, 78.1.11 пункту 78.1 статтi 78 цього Кодексу, у разi, якщо питання, що є предметом такої перевiрки, були охопленi пiд час попереднiх перевiрок платника податкiв.

78.3. Працiвникам податкової мiлiцiї забороняється брати участь у проведеннi планових та позапланових виїзних перевiрок платникiв податкiв, що проводяться контролюючими органами, якщо такi перевiрки не пов’язанi з веденням оперативно-розшукових справ або здiйсненням кримiнального провадження стосовно таких платникiв податкiв (посадових осiб платникiв податкiв), що знаходяться в їх провадженнi. Перевiрки платникiв податкiв податковою мiлiцiєю проводяться у межах повноважень, визначених законом, та в порядку, передбаченому , та iншими законами України.

78.4. Про проведення документальної позапланової перевiрки керiвник контролюючого органу приймає рiшення, яке оформлюється наказом.

Право на проведення документальної позапланової перевiрки платника податкiв надається лише у випадку, коли йому до початку проведення зазначеної перевiрки вручено пiд розписку копiю наказу про проведення документальної позапланової перевiрки.

78.5. Допуск посадових осiб контролюючих органi до проведення документальної позапланової виїзної перевiрки здiйснюється згiдно iз статтею 81 цього Кодексу. Документальна позапланова невиїзна перевiрка здiйснюється у порядку, передбаченому статтею 79 цього Кодексу.

78.6. Строки проведення документальної позапланової перевiрки встановленi статтею 82 цього Кодексу.

78.7. Перелiк матерiалiв, якi можуть бути пiдставою для висновкiв пiд час проведення документальної позапланової перевiрки, та порядок надання платниками податкiв документiв для такої перевiрки встановлено статтями 83, 85 цього Кодексу.

78.8. Порядок оформлення результатiв документальної позапланової перевiрки встановлено статтею 86 цього Кодексу.

78.9. Перевiрка платника податкiв з питань повноти нарахування i сплати податкiв та зборiв пiд час здiйснення контрольованих операцiй проводиться з урахуванням особливостей, визначених статтею 39 цього Кодексу.

<полное_название xml:id="x7tr7gmd44lsfcs3ow7s9k0hcf">Стаття 79. Особливостi проведення документальної невиїзної перевiрки

Стаття 79. Особливостi проведення документальної невиїзної перевiрки

79.1. Документальна невиїзна перевiрка здiйснюється у разi прийняття керiвником контролюючого органу рiшення про її проведення та за наявностi обставин для проведення документальної перевiрки, визначених статтями 77 та 78 цього Кодексу. Документальна невиїзна перевiрка здiйснюється на пiдставi зазначених у пiдпунктi 75.1.2 пункту 75.1 статтi 75 цього Кодексу документiв та даних, наданих платником податкiв у визначених цим Кодексом випадках, або отриманих в iнший спосiб, передбачений законом.

79.2. Документальна позапланова невиїзна перевiрка проводиться посадовими особами контролюючого органу виключно на пiдставi рiшення керiвника контролюючого органу, оформленого наказом, та за умови надiслання платнику податкiв рекомендованим листом iз повiдомленням про вручення або вручення йому чи його уповноваженому представнику пiд розписку копiї наказу про проведення документальної позапланової невиїзної перевiрки та письмового повiдомлення про дату початку та мiсце проведення такої перевiрки.

Виконання умов цiєї статтi надає посадовим особам контролюючого органу право розпочати проведення документальної невиїзної перевiрки.

79.3. Присутнiсть платникiв податкiв пiд час проведення документальних невиїзних перевiрок не обов’язкова.

79.4. Виключено

79.5. За наявностi письмового звернення платника податкiв замiсть документальної невиїзної перевiрки може проводитися документальна виїзна перевiрка.

<полное_название xml:id="x4z6wuui6pg7asyjupfjvos0vy">Стаття 80. Порядок проведення фактичної перевiрки

Стаття 80. Порядок проведення фактичної перевiрки

80.1. Фактична перевiрка здiйснюється без попередження платника податкiв (особи).

80.2. Фактична перевiрка може проводитися на пiдставi рiшення керiвника контролюючого органу, оформленого наказом, копiя якого вручається платнику податкiв або його уповноваженому представнику, або особам, якi фактично проводять розрахунковi операцiї, пiд розписку до початку проведення такої перевiрки, та за наявностi хоча б однiєї з таких обставин:

80.2.1. у разi коли за результатами перевiрок iнших платникiв податкiв виявлено факти, якi свiдчать про можливi порушення платником податкiв законодавства щодо виробництва та обiгу пiдакцизних товарiв, здiйснення платником податкiв розрахункових операцiй, ведення касових операцiй, наявностi патентiв, лiцензiй та iнших документiв, контроль за наявнiстю яких покладено на контролюючi органи, та виникає необхiднiсть перевiрки таких фактiв;

80.2.2. у разi отримання в установленому законодавством порядку iнформацiї вiд державних органiв або органiв мiсцевого самоврядування, яка свiдчить про можливi порушення платником податкiв законодавства, контроль за яким покладено на контролюючi органи, зокрема, щодо здiйснення платниками податкiв розрахункових операцiй, ведення касових операцiй, наявностi патентiв, лiцензiй, та iнших документiв, контроль за наявнiстю яких покладено на контролюючi органи, виробництва та обiгу пiдакцизних товарiв;

80.2.3. письмового звернення покупця (споживача), оформленого вiдповiдно до закону, про порушення платником податкiв установленого порядку проведення розрахункових операцiй, касових операцiй, патентування або лiцензування;

80.2.4. неподання суб’єктом господарювання в установлений законом строк обов’язкової звiтностi про використання реєстраторiв розрахункових операцiй, розрахункових книжок та книг облiку розрахункових операцiй, подання їх iз нульовими показниками;

80.2.5. у разi отримання в установленому законодавством порядку iнформацiї про порушення вимог законодавства в частинi виробництва, облiку, зберiгання та транспортування спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв та цiльового використання спирту платниками податкiв, а також здiйснення функцiй, визначених законодавством у сферi виробництва i обiгу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, нафтопродуктiв, палива моторного альтернативного, скрапленого газу;

80.2.6. у разi виявлення за результатами попередньої перевiрки порушення законодавства з питань, визначених у пунктi 75.1.3;

80.2.7. у разi отримання в установленому законодавством порядку iнформацiї про використання працi найманих осiб без належного оформлення трудових вiдносин та виплати роботодавцями доходiв у виглядi заробiтної плати без сплати податкiв до бюджету, а також здiйснення фiзичною особою пiдприємницької дiяльностi без державної реєстрацiї.

80.3. Фактична перевiрка, що здiйснюється за наявностi обставини, визначеної у пунктi 80.2.6, може бути проведена для контролю щодо припинення порушення законодавства з питань, визначених у пунктi 75.1.3, одноразово протягом 12 мiсяцiв з дати складання акта за результатами попередньої перевiрки.

80.4. Перед початком фактичної перевiрки, з питань дотримання порядку здiйснення розрахункових операцiй та ведення касових операцiй, посадовими особами контролюючих органiв на пiдставi пiдпункту 20.1.9 пункту 20.1 статтi 20 цього Кодексу може бути проведена контрольна розрахункова операцiя.

80.5. Допуск посадових осiб контролюючих органi до проведення фактичної перевiрки здiйснюється згiдно iз статтею 81 цього Кодексу.

80.6. Пiд час проведення фактичної перевiрки в частинi дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових вiдносин з працiвниками (найманими особами), в тому числi тим, яким установлено випробування, перевiряється наявнiсть належного оформлення трудових вiдносин, з’ясовуються питання щодо ведення облiку роботи, виконаної працiвником, облiку витрат на оплату працi, вiдомостi про оплату працi працiвника. Для з’ясування факту належного оформлення трудових вiдносин з працiвником, який здiйснює трудову дiяльнiсть, можуть використовуватися документи, що посвiдчують особу, або iншi документи, якi дають змогу її iдентифiкувати (посадове посвiдчення, посвiдчення водiя, санiтарна книжка тощо).

80.7. Фактична перевiрка проводиться двома i бiльше посадовими особами контролюючого органу у присутностi посадових осiб суб’єкта господарювання або його представника та/або особи, що фактично здiйснює розрахунковi операцiї.

80.8. Пiд час проведення перевiрки посадовими особами, якi здiйснюють таку перевiрку, може проводитися хронометраж господарських операцiй. За результатами хронометражу складається довiдка, яка пiдписується посадовими особами контролюючого органу та посадовими особами суб’єкта господарювання або його представника та/або особами, що фактично здiйснюють господарськi операцiї.

80.9. Строки проведення фактичної перевiрки встановленi статтею 82 цього Кодексу.

80.10. Порядок оформлення результатiв фактичної перевiрки встановлено статтею 86 цього Кодексу.

<полное_название xml:id="x6b2qlkq8mtmrllpkfji2vf2g7">Стаття 81. Умови та порядок допуску посадових осiб контролюючих органiв до проведення документальних виїзних та фактичних перевiрок

Стаття 81. Умови та порядок допуску посадових осiб контролюючих органiв до проведення документальних виїзних та фактичних перевiрок

81.1. Посадовi особи контролюючого органу мають право приступити до проведення документальної виїзної перевiрки, фактичної перевiрки за наявностi пiдстав для їх проведення, визначених цим Кодексом, та за умови пред’явлення або надiслання у випадках, визначених цим Кодексом, таких документiв:

направлення на проведення такої перевiрки, в якому зазначаються дата видачi, найменування контролюючого органу, реквiзити наказу про проведення вiдповiдної перевiрки, найменування та реквiзити суб’єкта (прiзвище, iм’я, по батьковi фiзичної особи — платника податку, який перевiряється) або об’єкта, перевiрка якого проводиться, мета, вид (документальна планова/позапланова або фактична), пiдстави, дата початку та тривалiсть перевiрки, посада та прiзвище посадової (службової) особи, яка проводитиме перевiрку. Направлення на перевiрку у такому випадку є дiйсним за наявностi пiдпису керiвника контролюючого органу або його заступника, що скрiплений печаткою контролюючого органу;

копiї наказу про проведення перевiрки, в якому зазначаються дата видачi, найменування контролюючого органу, найменування та реквiзити суб’єкта (прiзвище, iм’я, по батьковi фiзичної особи — платника податку, який перевiряється) та у разi проведення перевiрки в iншому мiсцi — адреса об’єкта, перевiрка якого проводиться, мета, вид (документальна планова/позапланова або фактична перевiрка), пiдстави для проведення перевiрки, визначенi цим Кодексом, дата початку i тривалiсть перевiрки, перiод дiяльностi, який буде перевiрятися. Наказ про проведення перевiрки є дiйсним за наявностi пiдпису керiвника контролюючого органу або його заступника та скрiплення печаткою контролюючого органу;

службового посвiдчення осiб, якi зазначенi в направленнi на проведення перевiрки.

Непред’явлення або ненадiслання у випадках, визначених цим Кодексом, платнику податкiв (його посадовим (службовим) особам або його уповноваженому представнику, або особам, якi фактично проводять розрахунковi операцiї) цих документiв або пред’явлення зазначених документiв, що оформленi з порушенням вимог, встановлених цим пунктом, є пiдставою для недопущення посадових (службових) осiб контролюючого органу до проведення документальної виїзної або фактичної перевiрки.

Вiдмова платника податкiв та/або посадових (службових) осiб платника податкiв (його представникiв або осiб, якi фактично проводять розрахунковi операцiї) вiд допуску до перевiрки на iнших пiдставах, нiж визначенi в абзацi п’ятому цього пункту, не дозволяється.

При пред’явленнi направлення платнику податкiв та/або посадовим (службовим) особам платника податкiв (його представникам або особам, якi фактично проводять розрахунковi операцiї) такi особи розписуються у направленнi iз зазначенням свого прiзвища, iменi, по батьковi, посади, дати i часу ознайомлення.

У разi вiдмови платника податкiв та/або посадових (службових) осiб платника податкiв (його представникiв або осiб, якi фактично проводять розрахунковi операцiї) розписатися у направленнi на перевiрку посадовими (службовими) особами контролюючого органу складається акт, який засвiдчує факт вiдмови. У такому випадку акт про вiдмову вiд пiдпису у направленнi на перевiрку є пiдставою для початку проведення такої перевiрки.

81.2. У разi вiдмови платника податкiв та/або посадових (службових) осiб платника податкiв (його представникiв або осiб, якi фактично проводять розрахунковi операцiї) у допуску посадових (службових) осiб контролюючого органу до проведення перевiрки складається акт, який засвiдчує факт вiдмови.

81.3. Пiд час проведення перевiрок посадовi (службовI) особи органiв державної служби повиннi дiяти у межах повноважень, визначених цим Кодексом.

Керiвники i вiдповiднi посадовi особи юридичних осiб та фiзичнi особи — платники податкiв пiд час перевiрки, що проводиться контролюючими органами, зобов’язанi виконувати вимоги контролюючих органiв щодо усунення виявлених порушень законiв про оподаткування i пiдписати акт (довiдку) про проведення перевiрки та мають право надати заперечення на цей акт (довiдку).

При проведеннi перевiрок посадовi (службовI) особи контролюючого органу не мають права вимагати у платника податкiв отримувати витяг iз вiдповiдного реєстру про взяття такого платника податкiв на облiк вiдповiдно до вимог цього Кодексу.

<полное_название xml:id="x3r2q68m1apslkepefcqu41o8b">Стаття 82. Строки проведення виїзних перевiрок

Стаття 82. Строки проведення виїзних перевiрок

82.1. Тривалiсть перевiрок, визначених у статтi 77 цього Кодексу, не повинна перевищувати 30 робочих днiв для великих платникiв податкiв, щодо суб’єктiв малого пiдприємництва — 10 робочих днiв, iнших платникiв податкiв — 20 робочих днiв.

Продовження строкiв проведення перевiрок, визначених у статтi 77 цього Кодексу, можливе за рiшенням керiвника контролюючого органу не бiльш як на 15 робочих днiв для великих платникiв податкiв, щодо суб’єктiв малого пiдприємництва — не бiльш як на 5 робочих днiв, iнших платникiв податкiв — не бiльш як на 10 робочих днiв.

82.2. Тривалiсть перевiрок, визначених у статтi 78 цього Кодексу, не повинна перевищувати 15 робочих днiв для великих платникiв податкiв, щодо суб’єктiв малого пiдприємництва — 5 робочих днiв, для фiзичних осiб — пiдприємцiв, якi не мають найманих працiвникiв, за наявностi умов, визначених в абзацах третьому — восьмому цього пункту, — 3 робочi днi, iнших платникiв податкiв — 10 робочих днiв.

Продовження строкiв проведення перевiрок, визначених у статтi 78 цього Кодексу, можливе за рiшенням керiвника контролюючого органу не бiльш як на 10 робочих днiв для великих платникiв податкiв, щодо суб’єктiв малого пiдприємництва — не бiльш як на 2 робочих днi, iнших платникiв податкiв — не бiльш як на 5 робочих днiв.

Документальна позапланова перевiрка з пiдстав, визначених у пiдпунктi 78.1.7 пункту 78.1 статтi 78 цього Кодексу, для фiзичних осiб — пiдприємцiв, якi не мають найманих працiвникiв, проводиться у строк, визначений абзацом першим цього пункту, за наявностi за два останнi календарнi роки одночасно таких умов:

платником податку подано податкову декларацiю про вiдсутнiсть доходiв вiд провадження господарської дiяльностi;

платник податку не зареєстрований як платник податку на додану вартiсть;

в контролюючих органах вiдсутня податкова iнформацiя щодо:

використання платником податку найманої працi фiзичних осiб;

вiдкритих платником податку рахункiв у банках та iнших фiнансових установах.

82.3. Тривалiсть перевiрок, визначених статтею 80 цього Кодексу, не повинна перевищувати 10 дiб.

Продовження строку таких перевiрок здiйснюється за рiшенням керiвника контролюючого органу не бiльш як на 5 дiб.

Пiдставами для подовження строку перевiрки є:

82.3.1. заява суб’єкта господарювання (у разi необхiдностi подання ним документiв, якi стосуються питань перевiрки);

82.3.2. змiнний режим роботи або пiдсумований облiк робочого часу суб’єкта господарювання та/або його господарських об’єктiв.

82.4. Проведення документальної виїзної планової та позапланової перевiрки великого платника податкiв може бути зупинено за рiшенням керiвника контролюючого органу, що оформляється наказом, копiя якого не пiзнiше наступного робочого дня вручається платнику податкiв або його уповноваженому представнику пiд розписку,або надсилається платнику податкiв рекомендованим листом з повiдомленням про вручення, з подальшим поновленням її проведення на невикористаний строк.

Зупинення документальної виїзної планової, позапланової перевiрки перериває перебiг строку проведення перевiрки в разi вручення платнику податкiв або його уповноваженому представнику пiд розписку або надiслання платнику податкiв рекомендованим листом з повiдомленням про вручення копiї наказу про зупинення документальної виїзної планової, позапланової перевiрки.

При цьому перевiрка може бути зупинена на загальний строк, що не перевищує 30 робочих днiв, а в разi необхiдностi проведення експертизи, отримання iнформацiї вiд iноземних державних органiв щодо дiяльностi платника податкiв, завершення розгляду судом позовiв з питань, пов’язаних з предметом перевiрки, вiдновлення платником податкiв втрачених документiв перевiрка може бути зупинена на строк, необхiдний для завершення таких процедур.

Загальний термiн проведення перевiрок, визначених у пунктах 200.10 та 200.11 статтi 200 цього Кодексу, з урахуванням установлених цим пунктом строкiв зупинення не може перевищувати 60 календарних днiв.

<полное_название xml:id="x7iwafc8w4sryfm2m2r5v2voe4">Стаття 83. Матерiали, якi є пiдставами для висновкiв пiд час проведення перевiрок

Стаття 83. Матерiали, якi є пiдставами для висновкiв пiд час проведення перевiрок

83.1. Для посадових осiб контролюючих органiв пiд час проведення перевiрок пiдставами для висновкiв є:

83.1.1. документи, визначенi цим Кодексом;

83.1.2. податкова iнформацiя;

83.1.3. експертнi висновки;

83.1.4. судовi рiшення;

83.1.5. виключено;

83.1.6. iншi матерiали, отриманi в порядку та у спосiб, передбаченi цим Кодексом або iншими законами, контроль за дотриманням яких покладений на контролюючi органи.

<полное_название xml:id="xhmf264kt79g1ta2ccu7yzd9v">Стаття 84. Проведення експертизи пiд час здiйснення податкового контролю контролюючими органами

Стаття 84. Проведення експертизи пiд час здiйснення податкового контролю контролюючими органами

84.1. Експертиза проводиться у разi, коли для вирiшення питань, що мають значення для здiйснення податкового контролю, необхiднi спецiальнi знання у галузi науки, мистецтва, технiки, економiки та в iнших галузях. Залучення експерта здiйснюється на договiрних засадах та за рахунок коштiв сторони, що є iнiцiатором залучення експерта.

84.2. Експертиза призначається за заявою платника податкiв або за рiшенням керiвника (або його заступника) контролюючого органу, в яких зазначаються:

84.2.1. пiдстави для залучення експерта;

84.2.2. прiзвище, iм’я та по батьковi експерта;

84.2.3. реквiзити платника податкiв, стосовно якого здiйснюється податковий контроль;

84.2.4. питання, поставленi до експерта;

84.2.5. документи, предмети та iншi матерiали, якi подаються на розгляд експерта.

84.3. Контролюючий орган, керiвник (або заступник) якого призначив проведення експертизи, зобов’язаний ознайомити платника податкiв (його представника) з рiшенням про проведення експертизи, а пiсля закiнчення експертизи — з висновком експерта.

84.4. виключено.

84.5. Експерт має право ознайомлюватися з поданими йому матерiалами, якi стосуються предмета експертизи, та просити надання додаткових матерiалiв.

Експерт має право вiдмовитися вiд надання висновку, якщо поданих матерiалiв недостатньо або такий експерт не володiє необхiдними знаннями для проведення зазначеної експертизи.

84.6. За надання завiдомо неправдивого висновку експерт несе вiдповiдальнiсть вiдповiдно до закону.

<полное_название xml:id="x1o4k38d4hnzanz2o0pvj0xol4">Стаття 85. Надання платниками податкiв документiв

Стаття 85. Надання платниками податкiв документiв

85.1. Забороняється витребування документiв вiд платника податкiв будь-якими посадовими (службовими) особами контролюючих органiв у випадках, не передбачених цим Кодексом.

85.2. Платник податкiв зобов’язаний надати посадовим (службовим) особам контролюючих органiв у повному обсязi всi документи, що належать або пов’язанi з предметом перевiрки. Такий обов’язок виникає у платника податкiв пiсля початку перевiрки.

При цьому великий платник податкiв зобов’язаний також надати в електроннiй формi з дотриманням умови щодо реєстрацiї електронного пiдпису пiдзвiтних осiб копiї документiв з облiку доходiв, витрат та iнших показникiв, пов’язаних iз визначенням об’єктiв оподаткування (податкових зобов’язань), первинних документiв, регiстрiв бухгалтерського облiку, фiнансової звiтностi, iнших документiв, пов’язаних з обчисленням та сплатою податкiв i зборiв (якщо такi документи створюються ним в електроннiй формI), не пiзнiше робочого дня, наступного за днем початку документальної виїзної планової, позапланової перевiрки, документальної невиїзної перевiрки.

Для платникiв податкiв, якi вiдповiдно до цього пункту зобов’язанi надавати iнформацiю в електроннiй формi, загальний формат та порядок подачi такої iнформацiї визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує, державну податкову i митну полiтику. У разi невстановлення електронного формату та порядку надання такої iнформацiї платник податкiв звiльняється вiд обов’язку подання її в електроннiй формi.

Для проведення електронної перевiрки платник податкiв забезпечує подання до контролюючого органу в електроннiй формi з дотриманням умови щодо реєстрацiї електронного пiдпису пiдзвiтних осiб документiв, якi вiдповiдно до цього Кодексу пов’язанi з обчисленням та сплатою податкiв i зборiв (якщо такi документи створюються таким платником податкiв в електроннiй формi та зберiгаються на машинних носiях iнформацiї). Загальний формат та порядок подання такої iнформацiї встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує, державну податкову i митну полiтику.

85.3. Документи, що мiстять комерцiйну таємницю або є конфiденцiйними, передаються окремо iз зазначенням посадової (службової) особи, що їх отримала. Передача таких документiв для їх огляду, вивчення i їх повернення оформляються актом у довiльнiй формi, який пiдписують посадова (службова) особа контролюючого органу та платник податкiв (його представник).

85.4. При проведеннi перевiрок посадовi особи контролюючого органу мають право отримувати у платникiв податкiв належним чином завiренi копiї первинних фiнансово-господарських, бухгалтерських та iнших документiв, що свiдчать про приховування (заниження) об’єктiв оподаткування, несплату податкiв, зборiв, платежiв, порушення вимог iншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючi органи. Такi копiї повиннi бути засвiдченi пiдписом платника податкiв або його посадової особи та скрiпленi печаткою (за наявностI).

85.5. Забороняється вилучення оригiналiв первинних, фiнансово-господарських, бухгалтерських та iнших документiв за винятком випадкiв, передбачених кримiнальним процесуальним законодавством.

85.6. У разi вiдмови платника податкiв або його законних представникiв надати копiї документiв посадовiй (службовiй) особi контролюючого органу така особа складає акт у довiльнiй формi, що засвiдчує факт вiдмови, iз зазначенням посади, прiзвища, iменi, по батьковi платника податкiв (його законного представника) та перелiку документiв, якi йому запропоновано подати. Зазначений акт пiдписується посадовою (службовою) особою контролюючого органу та платником податкiв або його законним представником. У разi вiдмови платника податкiв або його законного представника вiд пiдписання зазначеного акта в ньому вчиняється вiдповiдний запис.

85.7. Отримання копiй документiв оформляється описом. Копiя опису, складеного посадовими (службовими) особами контролюючого органу, вручається пiд пiдпис платнику податкiв або його законному представнику. Якщо платник податкiв або його законний представник вiдмовляється вiд засвiдчення опису або вiд пiдпису про отримання копiї опису, то посадовi (службовI) особи контролюючого органу, якi отримують копiї, роблять вiдмiтку про вiдмову вiд пiдпису.

85.8. Посадова (службова) особа контролюючого органу, яка проводить перевiрку, у випадках, передбачених цим Кодексом, має право отримувати вiд платника податкiв або його законних представникiв копiї документiв, що належать до предмета перевiрки. Такi копiї повиннi бути засвiдченi пiдписом платника податкiв або його посадової особи та скрiпленi печаткою (за наявностI).

85.9. У разi коли до початку або пiд час проведення перевiрки оригiнали первинних документiв, облiкових та iнших регiстрiв, фiнансової та статистичної звiтностi, iнших документiв з питань обчислення i сплати податкiв та зборiв, а також виконання вимог iншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючi органи, були вилученi правоохоронними та iншими органами, зазначенi органи зобов’язанi надати для проведення перевiрки контролюючому органу копiї зазначених документiв або забезпечити доступ до перевiрки таких документiв.

Такi копiї, засвiдченi печаткою та пiдписами посадових (службових) осiб правоохоронних та iнших органiв, якими було здiйснено вилучення оригiналiв документiв, або яким було забезпечено доступ до перевiрки вилучених документiв, повиннi бути наданi протягом трьох робочих днiв з дня отримання письмового запиту контролюючого органу.

У разi якщо документи, зазначенi в абзацi першому цього пункту, було вилучено правоохоронними та iншими органами, термiни проведення такої перевiрки, у тому числi розпочатої, переносяться до дати отримання вказаних копiй документiв або забезпечення доступу до них.

<полное_название xml:id="x28nnyq8rdrw88ta55sndwqjhb">Стаття 86. Оформлення результатiв перевiрок

Стаття 86. Оформлення результатiв перевiрок

86.1. Результати перевiрок (крiм камеральних та електронних перевiрок) оформлюються у формi акта або довiдки, якi пiдписуються посадовими особами контролюючого органу та платниками податкiв або їх законними представниками (у разi наявностI). У разi встановлення пiд час перевiрки порушень складається акт. Якщо такi порушення вiдсутнi, складається довiдка.

Акт (довiдка), складений за результатами перевiрки та пiдписаний посадовими особами, якi проводили перевiрку, у строки визначенi цим Кодексом, надається платнику податкiв або його законному представнику, який зобов’язаний його пiдписати.

Строк складення акта (довiдки) про результати перевiрки не зараховується до строку проведення перевiрки, встановленого цим Кодексом (з урахуванням його продовження).

У разi незгоди платника податкiв з висновками акта (довiдки) такий платник зобов’язаний пiдписати такий акт (довiдку) перевiрки iз зауваженнями, якi вiн має право надати разом з пiдписаним примiрником акта (довiдки) або окремо у строки, передбаченi цим Кодексом.

86.2. За результатами камеральної перевiрки у разi встановлення порушень складається акт у двох примiрниках, який пiдписується посадовими особами такого органу, якi проводили перевiрку, i пiсля реєстрацiї у контролюючому органi вручається або надсилається для пiдписання протягом трьох робочих днiв платнику податкiв у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу.

86.3. Акт (довiдка) документальної виїзної перевiрки, що визначено статтями 77 i 78 цього Кодексу, складається у двох примiрниках, пiдписується посадовими особами контролюючого органу, якi проводили перевiрку, та реєструється у контролюючому органi протягом п’яти робочих днiв з дня, що настає за днем закiнчення установленого для проведення перевiрки строку (для платникiв податкiв, якi мають фiлiї та/або перебувають на консолiдованiй сплатi, — протягом 10 робочих днiв).

У разi вiдмови платника податкiв або його законних представникiв вiд пiдписання акта (довiдки) посадовими особами контролюючого органу складається вiдповiдний акт, що засвiдчує факт такої вiдмови. Один примiрник акта або довiдки про результати виїзної планової чи позапланової документальної перевiрки у день його пiдписання або вiдмови вiд пiдписання вручається або надсилається платнику податкiв чи його законному представнику.

Вiдмова платника податкiв або його законних представникiв вiд пiдписання акта перевiрки або отримання його примiрника не звiльняє платника податкiв вiд обов’язку сплатити визначенi контролюючим органом за результатами перевiрки грошовi зобов’язання.

У разi вiдмови платника податкiв або його законних представникiв вiд отримання примiрника акта або довiдки про результати перевiрки або неможливостi його вручення та пiдписання у зв’язку з вiдсутнiстю платника податкiв або його законних представникiв за мiсцезнаходженням такий акт або довiдка надсилається платнику податкiв у порядку, визначеному статтею 58 цього Кодексу для надсилання (вручення) податкових повiдомлень-рiшень. У зазначених у цьому абзацi випадках контролюючим органом складається вiдповiдний акт.

86.4. Акт (довiдка) документальної невиїзної перевiрки складається у двох примiрниках, пiдписується посадовими особами контролюючого органу, якi проводили перевiрку, та реєструється у контролюючому органi протягом п’яти робочих днiв з дня, що настає за днем закiнчення установленого для проведення перевiрки строку (для платникiв податкiв, якi мають фiлiї та/або перебувають на консолiдованiй сплатi, — протягом 10 робочих днiв).

Акт (довiдка) документальної невиїзної перевiрки пiсля його реєстрацiї вручається особисто платнику податкiв чи його законним представникам або надсилається рекомендованим листом з повiдомленням про вручення. У разi вiдмови платника податкiв або його законних представникiв вiд пiдписання акта (довiдки) перевiрки посадовими особами контролюючого органу складається вiдповiдний акт, що засвiдчує факт такої вiдмови. Вiдмова платника податкiв або його законних представникiв вiд пiдписання акта перевiрки не звiльняє такого платника податкiв вiд обов’язку сплатити визначенi контролюючим органом за результатами перевiрки грошовi зобов’язання. Заперечення по акту перевiрки розглядаються у порядку i строки, передбаченi пунктом 86.7 цiєї статтi. Податкове повiдомлення-рiшення приймається у порядку i строки, передбаченi пунктом 86.8 цiєї статтi.

86.5. Акт (довiдка) про результати фактичних перевiрок, визначених статтею 80 цього Кодексу, складається у двох примiрниках, пiдписується посадовими особами контролюючих органiв, якi проводили перевiрку, реєструється не пiзнiше наступного робочого дня пiсля закiнчення перевiрки. Акт (довiдка) про результати зазначених перевiрок пiдписується особою, яка здiйснювала розрахунковi операцiї, платником податкiв та його законними представниками (у разi наявностI).

У разi якщо платник податкiв (його вiдокремленi пiдроздiли) здiйснює свою дiяльнiсть не за основним мiсцем облiку платника податкiв, контролюючий орган, який проводив перевiрку, не пiзнiше трьох робочих днiв з дня реєстрацiї акта (довiдки) в цьому органi направляє акт (довiдку) до контролюючого органу за основним мiсцем облiку платника податкiв. Копiя акта (довiдки) перевiрки з вiдмiткою про реєстрацiю в журналi реєстрацiї актiв (довiдок) перевiрок зберiгається у контролюючому органi, який проводив перевiрку.

Пiдписання акта (довiдки) таких перевiрок особою, яка здiйснювала розрахунковi операцiї, платником податкiв та/або його законними представниками та посадовими особами контролюючого органу, якi проводили перевiрку, здiйснюється за мiсцем проведення перевiрки або у примiщеннi контролюючого органу.

У разi вiдмови платника податкiв, його законних представникiв або особи, яка здiйснювала розрахунковi операцiї, вiд пiдписання акта (довiдки), посадовими особами контролюючого органу складається акт, що засвiдчує факт такої вiдмови. Один примiрник акта або довiдки про результати перевiрки не пiзнiше наступного робочого дня пiсля його складення реєструється в журналi реєстрацiї актiв контролюючого органу i не пiзнiше наступного дня пiсля його реєстрацiї вручається або надсилається платнику податкiв, його законному представнику або особi, яка здiйснювала розрахунковi операцiї.

У разi вiдмови платника податкiв або його законних представникiв вiд отримання примiрника акта (довiдки) перевiрки чи неможливостi його вручення платнику податкiв або його законним представникам чи особi, яка здiйснювала розрахунковi операцiї з будь-яких причин, такий акт або довiдка надсилається платнику податкiв у порядку, визначеному статтею 58 цього Кодексу для надсилання (вручення) податкових повiдомлень-рiшень. У зазначених в цьому абзацi випадках контролюючим органом складається вiдповiдний акт або робиться позначка в актi або довiдцi про результати перевiрки.

86.6. Вiдмова платника податкiв або його законних представникiв чи особи, яка здiйснювала розрахунковi операцiї, вiд пiдписання акта перевiрки або отримання його примiрника не звiльняє платника податкiв вiд обов’язку сплатити визначенi контролюючим органом за результатами перевiрки грошовi зобов’язання.

86.7. У разi незгоди платника податкiв або його законних представникiв з висновками перевiрки чи фактами i даними, викладеними в актi (довiдцI) перевiрки, вони мають право подати свої заперечення до контролюючого органу за основним мiсцем облiку такого платника податкiв протягом п’яти робочих днiв з дня отримання акта (довiдки). Такi заперечення розглядаються контролюючим органом протягом п’яти робочих днiв, що настають за днем їх отримання (днем завершення перевiрки, проведеної у зв’язку з необхiднiстю з’ясування обставин, що не були дослiдженi пiд час перевiрки та зазначенi у зауваженнях), та платнику податкiв надсилається вiдповiдь у порядку, визначеному статтею 58 цього Кодексу для надсилання (вручення) податкових повiдомлень-рiшень. Платник податку (його уповноважена особа та/або представник) має право брати участь у розглядi заперечень, про що такий платник податку зазначає у запереченнях.

У разi якщо платник податку виявив бажання взяти участь у розглядi його заперечень до акта перевiрки, контролюючий орган зобов’язаний повiдомити такого платника податкiв про мiсце i час проведення такого розгляду. Таке повiдомлення надсилається платнику податкiв не пiзнiше наступного робочого дня з дня отримання вiд нього заперечень, але не пiзнiше нiж за два робочих днi до дня їх розгляду.

Участь керiвника вiдповiдного контролюючого органу (або уповноваженого ним представника) у розглядi заперечень платника податкiв до акта перевiрки є обов’язковою. Такi заперечення є невiд’ємною частиною акта (довiдки) перевiрки.

Рiшення про визначення грошових зобов’язань приймається керiвником контролюючого органу (або його заступником) з урахуванням результатiв розгляду заперечень платника податкiв (у разi їх наявностI). Платник податкiв або його законний представник може бути присутнiм пiд час прийняття такого рiшення.

Контролюючим та iншим державним органам забороняється використовувати акт перевiрки як пiдставу для висновкiв стосовно взаємовiдносин платника податкiв з його контрагентами, якщо за результатами складення акта перевiрки податкове повiдомлення-рiшення не надiслано (не вручено) платнику податкiв або воно вважається вiдкликаним вiдповiдно до статтi 60 цього Кодексу.

86.8. Податкове повiдомлення-рiшення приймається керiвником контролюючого органу (його заступником) протягом десяти робочих днiв з дня, наступного за днем вручення платнику податкiв акта перевiрки у порядку, передбаченому статтею 58 цього Кодексу, для надсилання (вручення) податкових повiдомлень-рiшень (за результатами фактичної перевiрки — з дня реєстрацiї (надходження) акта такої перевiрки до контролюючого органу за основним мiсцем облiку платника податкiв), а за наявностi заперечень посадових осiб платника податкiв до акта перевiрки приймається з урахуванням висновку про результати розгляду заперечень до акта перевiрки — протягом трьох робочих днiв, наступних за днем розгляду заперечень i надання (надсилання) письмової вiдповiдi платнику податкiв.

86.9. Виключено.

86.10. В актi перевiрки зазначаються як факти заниження, так i факти завищення податкових зобов’язань платника.

86.11. За результатами електронної перевiрки складається довiдка у двох примiрниках, що пiдписується посадовими особами контролюючого органу, якi проводили перевiрку, та реєструється у контролюючому органi протягом трьох робочих днiв з дня закiнчення установленого для проведення перевiрки строку (для платникiв податкiв, якi мають фiлiї та/або перебувають на консолiдованiй сплатi, — протягом п’яти робочих днiв).

Довiдка електронної перевiрки пiсля її реєстрацiї вручається особисто платнику податкiв або його законним представникам для ознайомлення та пiдписання протягом п’яти робочих днiв з дня вручення.

У разi незгоди платника податкiв або його законних представникiв з висновками перевiрки чи фактами i даними, викладеними в довiдцi, складенiй за результатами електронної перевiрки, вони зобов’язанi пiдписати таку довiдку та мають право подати свої заперечення, якi є невiд’ємною частиною такої довiдки, разом з пiдписаним примiрником довiдки.

Такi заперечення розглядаються контролюючим органом протягом п’яти робочих днiв з дня їх отримання та платнику податкiв надсилається вiдповiдь у порядку, визначеному статтею 58 цього Кодексу для надсилання (вручення) податкових повiдомлень-рiшень. Така вiдповiдь є невiд’ємною частиною довiдки про проведення електронної перевiрки. Платник податку (його уповноважена особа та/або представник) має право брати участь у розглядi заперечень, про що вiн зазначає у поданих запереченнях.

86.12. Результати перевiрок платника податкiв з питань повноти нарахування i сплати податкiв та зборiв пiд час здiйснення контрольованих операцiй оформлюються з урахуванням особливостей, визначених статтею 39 цього Кодексу.

<полное_название xml:id="x214kmljoe5vbioavbgwgk13ra">Глава 9. Погашення податкового боргу платникiв податкiв

Глава 9. Погашення податкового боргу платникiв податкiв

<полное_название xml:id="x2n3ip59qwd533k408851juvsp">Стаття 87. Джерела сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу платника податкiв

Стаття 87. Джерела сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу платника податкiв

87.1. Джерелами самостiйної сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу платника податкiв є будь-якi власнi кошти, у тому числi тi, що отриманi вiд продажу товарiв (робiт, послуг), майна, випуску цiнних паперiв, зокрема корпоративних прав, отриманi як позика (кредит), та з iнших джерел, з урахуванням особливостей, визначених цiєю статтею, а також суми надмiру сплачених платежiв до вiдповiдних бюджетiв.

Джерелом самостiйної сплати грошових зобов’язань з податку на додану вартiсть є суми коштiв, що облiковуються в системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть, та джерела, зазначенi в абзацi першому цього пункту.

Сплату грошових зобов’язань або погашення податкового боргу платника податкiв з вiдповiдного платежу може бути здiйснено також:

а) за рахунок надмiру сплачених сум такого платежу (без заяви платника);

б) за рахунок помилково та/або надмiру сплачених сум з iнших платежiв (на пiдставi вiдповiдної заяви платника) до вiдповiдних бюджетiв;

в) за рахунок суми бюджетного вiдшкодування з податку на додану вартiсть (на пiдставi вiдповiдної заяви платника) до Державного бюджету України.

Не можуть бути джерелом погашення податкового боргу, крiм погашення податкового боргу з податку на додану вартiсть, кошти на рахунку платника в системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть. Для погашення такого податкового боргу за рахунок коштiв на рахунку платника податкiв у системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть центральний орган виконавчої влади, що реалiзує податкову i митну полiтику, за умови наявностi пiдстав, передбачених статтею 95 цього Кодексу, надсилає органу, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв, у якому вiдкритi рахунки платникiв у системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть, реєстр, у якому зазначаються найменування платника, податковий та iндивiдуальний податковий номер платника та сума податкового боргу, що пiдлягає перерахуванню до бюджету. Порядок формування та надсилання органу, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв, такого реєстру визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної податкової i митної полiтики

87.2. Джерелами погашення податкового боргу платника податкiв є будь-яке майно такого платника податкiв з урахуванням обмежень, визначених цим Кодексом, а також iншими законодавчими актами.

87.3. Не можуть бути використанi як джерела погашення податкового боргу платника податкiв:

87.3.1. майно платника податкiв, надане ним у заставу iншим особам (на час дiї такої застави), якщо така застава зареєстрована згiдно iз законом у вiдповiдних державних реєстрах до моменту виникнення права податкової застави;

87.3.2. майно, яке належить на правах власностi iншим особам та перебуває у володiннi або користуваннi платника податкiв, у тому числi (але не виключно) майно, передане платнику податкiв у лiзинг (оренду), схов (вiдповiдальне зберiгання), ломбардний схов, на комiсiю (консигнацiю); давальницька сировина, надана пiдприємству для переробки, крiм її частини, що надається платнику податкiв як оплата за такi послуги, а також майно iнших осiб, прийнятi платником податкiв у заставу чи заклад, довiрче та будь-якi iншi види агентського управлiння;

87.3.3. майновi права iнших осiб, наданi платнику податкiв у користування або володiння, а також немайновi права, у тому числi права iнтелектуальної (промислової) власностi, переданi в користування такому платнику податкiв без права їх вiдчуження;

87.3.4. Кошти кредитiв або позик, наданих платнику податкiв кредитно-фiнансовою установою, що облiковуються на позичкових рахунках, вiдкритих такому платнику податкiв, суми акредитивiв, що виставленi на iм’я платника податкiв, але не вiдкритi, суми авансових платежiв та попередньої оплати за контрактами пiдприємств суднобудiвної промисловостi (клас 35.11 група 35 КВЕД ДК 009:2005), отриманi вiд замовникiв морських та рiчкових суден та iнших плавучих засобiв.

87.3.5. майно, включене до складу цiлiсних майнових комплексiв державних пiдприємств, якi не пiдлягають приватизацiї, у тому числi казенних пiдприємств. Порядок вiднесення майна до такого, що включається до складу цiлiсного майнового комплексу державного пiдприємства, встановлюється Фондом державного майна України;

87.3.6. майно, вiльний обiг якого заборонено згiдно iз законодавством України;

87.3.7. майно, що не може бути предметом застави вiдповiдно до ;

87.3.8. кошти iнших осiб, наданi платнику податкiв у вклад (депозит) або довiрче управлiння, а також власнi кошти юридичної особи, що використовуються для виплат заборгованостi з основної заробiтної плати за фактично вiдпрацьований час фiзичним особам, якi перебувають у трудових вiдносинах з такою юридичною особою.

87.4. Посадовi особи, у тому числi державнi виконавцi, якi прийняли рiшення про використання майна, визначеного пунктом 87.3 цiєї статтi, як джерела погашення грошового зобов’язання або податкового боргу платника податкiв несуть вiдповiдальнiсть вiдповiдно до закону.

87.5. У разi якщо здiйснення заходiв щодо продажу майна платника податкiв не привело до повного погашення суми податкового боргу, орган стягнення може визначити додатковим джерелом погашення податкового боргу дебiторську заборгованiсть платника податкiв, строк погашення якої настав та право вимоги якої переведено на контролюючi органи.

Така дебiторська заборгованiсть продовжує залишатися активом платника податкiв, що має податковий борг, до надходження коштiв до бюджету за рахунок стягнення цiєї дебiторської заборгованостi. Контролюючий орган повiдомляє платника податкiв про таке надходження коштiв в п’ятиденний термiн з дня отримання вiдповiдного документа.

87.6. У разi вiдсутностi у платника податкiв, що є фiлiєю, вiдокремленим пiдроздiлом юридичної особи, майна, достатнього для погашення його грошового зобов’язання або податкового боргу, джерелом погашення грошового зобов’язання або податкового боргу такого платника податкiв є майно такої юридичної особи, на яке може бути звернено стягнення згiдно з цим Кодексом.

Порядок застосування пунктiв 87.5 i 87.6 цiєї статтi визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує, державну податкову i митну полiтику.

87.7. Забороняється будь-яка уступка грошового зобов’язання або податкового боргу платника податкiв третiм особам. Положення цього пункту не поширюються на випадки, коли гарантами повного та своєчасного погашення грошових зобов’язань платника податкiв є iншi особи, якщо таке право передбачено цим Кодексом.

87.8. Додатково до джерел, визначених у пунктi 87.1 цiєї статтi, джерелом погашення податкового боргу банкiв, небанкiвських фiнансових установ, у тому числi страхових органiзацiй, можуть бути кошти, незалежно вiд джерел їх походження та без застосування обмежень, визначених у пiдпунктах 87.3.4 та 87.3.8 пункту 87.3 цiєї статтi, у сумi, яка не перевищує суму їх власного капiталу (без урахування страхових та прирiвняних до них обов’язкових резервiв, сформованих вiдповiдно до закону). Визначення розмiру власного капiталу здiйснюється вiдповiдно до законодавства України.

87.9. У разi наявностi у платника податкiв податкового боргу контролюючi органи зобов’язанi зарахувати кошти, що сплачує такий платник податкiв, в рахунок погашення податкового боргу згiдно з черговiстю його виникнення незалежно вiд напряму сплати, визначеного платником податкiв. У такому ж порядку вiдбувається зарахування коштiв, що надiйдуть у рахунок погашення податкового боргу платника податкiв вiдповiдно до статтi 95 цього Кодексу або за рiшенням суду у випадках, передбачених законом.

Спрямування коштiв платником податкiв на погашення грошового зобов’язання перед погашенням податкового боргу забороняється, крiм випадкiв спрямування цих коштiв на виплату заробiтної плати та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування.

87.10. З моменту винесення судом ухвали про порушення провадження у справi про банкрутство платника податкiв порядок погашення грошових зобов’язань, якi включенi до конкурсних кредиторських вимог контролюючих органiв до такого боржника, визначається згiдно iз без застосування норм цього Кодексу.

87.11. Орган стягнення звертається до суду з позовом про стягнення суми податкового боргу платника податку — фiзичної особи. Стягнення податкового боргу за рiшенням суду здiйснюється державною виконавчою службою вiдповiдно до закону про виконавче провадження.

87.12. У разi якщо податковий борг виник за операцiями, що виконувалися в межах договорiв про спiльну дiяльнiсть, джерелом погашення такого податкового боргу є майно платникiв податкiв, що є учасниками такого договору.

<полное_название xml:id="x1astmzvdho4kxfmwlfq8iyc0d">Стаття 88. Змiст податкової застави

Стаття 88. Змiст податкової застави

88.1. З метою забезпечення виконання платником податкiв своїх обов’язкiв, визначених цим Кодексом, майно платника податкiв, який має податковий борг, передається у податкову заставу.

88.2. Право податкової застави виникає згiдно з цим Кодексом та не потребує письмового оформлення.

88.3. У разi якщо податковий борг виник за операцiями, що виконувалися в межах договорiв про спiльну дiяльнiсть, у податкову заставу передається майно платника податкiв, який згiдно з умовами договору був вiдповiдальним за перерахування податкiв до бюджету та/або майно, яке внесене у спiльну дiяльнiсть та/або є результатом спiльної дiяльностi платникiв податкiв. У разi недостатностi майна такого платника податкiв у податкову заставу передається майно iнших учасникiв договору про спiльну дiяльнiсть у розмiрах, пропорцiйних їх участi у такiй спiльнiй дiяльностi.

<полное_название xml:id="xby0ovol69gbj0ul0zrcfqnk4p">Стаття 89. Виникнення права податкової застави

Стаття 89. Виникнення права податкової застави

89.1. Право податкової застави виникає у разi:

89.1.1. несплати у строки, встановленi цим Кодексом, суми грошового зобов’язання, самостiйно визначеної платником податкiв у податковiй декларацiї, — з дня, що настає за останнiм днем зазначеного строку;

89.1.2. несплати у строки, встановленi цим Кодексом, суми грошового зобов’язання, самостiйно визначеної контролюючим органом, — з дня виникнення податкового боргу.

89.2. З урахуванням положень цiєї статтi право податкової застави поширюється на будь-яке майно платника податкiв, яке перебуває в його власностi (господарському вiданнi або оперативному управлiннI) у день виникнення такого права i балансова вартiсть якого вiдповiдає сумi податкового боргу платника податкiв, крiм випадкiв, передбачених пунктом 89.5 цiєї статтi, а також на iнше майно, на яке платник податкiв набуде прав власностi у майбутньому.

У разi якщо балансова вартiсть майна, на яке поширюється податкова застава, є меншою нiж сума податкового боргу платника податкiв, право податкової застави поширюється на таке майно.

У разi якщо балансова вартiсть такого майна не визначена, його опис здiйснюється за результатами оцiнки, яка проводиться вiдповiдно до .

У разi збiльшення суми податкового боргу складається акт опису до суми, вiдповiдної сумi податкового боргу платника податкiв, у порядку, передбаченому цiєю статтею.

Право податкової застави не поширюється на майно, визначене пiдпунктом 87.3.7 пункту 87.3 статтi 87 цього Кодексу, на iпотечнi активи, що належать емiтенту та є забезпеченням вiдповiдного випуску iпотечних сертифiкатiв з фiксованою дохiднiстю, на грошовi доходи вiд цих iпотечних активiв до повного виконання емiтентом зобов’язань за цим випуском iпотечних сертифiкатiв з фiксованою дохiднiстю, а також на склад iпотечного покриття та грошовi доходи вiд нього до повного виконання емiтентом зобов’язань за вiдповiдним випуском звичайних iпотечних облiгацiй.

Право податкової застави не застосовується, якщо загальна сума податкового боргу платника податкiв не перевищує двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

89.3. Майно, на яке поширюється право податкової застави, оформлюється актом опису.

До акта опису включається лiквiдне майно, яке можливо використати як джерело погашення податкового боргу.

Опис майна у податкову заставу здiйснюється на пiдставi рiшення керiвника контролюючого органу, яке пред’являється платнику податкiв, що має податковий борг.

Акт опису майна, на яке поширюється право податкової застави, складається податковим керуючим у порядку та за формою, що затвердженi центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує, державну податкову i митну полiтику.

Вiдмова платника податкiв вiд пiдписання акта опису майна, на яке поширюється право податкової застави, не звiльняє такого платника податкiв вiд поширення права податкової застави на описане майно. У такому випадку опис здiйснюється у присутностi не менш як двох понятих.

89.4. У разi якщо платник податкiв не допускає податкового керуючого для здiйснення опису майна такого платника податкiв у податкову заставу та/або не подає документiв, необхiдних для такого опису, податковий керуючий складає акт вiдмови платника податкiв вiд опису майна у податкову заставу.

Контролюючий орган звертається до суду щодо зупинення видаткових операцiй на рахунках платника податкiв, заборону вiдчуження таким платником податкiв майна та зобов’язання такого платника податкiв допустити податкового керуючого для опису майна у податкову заставу.

Зупинення видаткових операцiй на рахунках платника податкiв та заборона вiдчуження таким платником податкiв майна дiють до дня складення акта опису майна платника податкiв у податкову заставу податковим керуючим або акта про вiдсутнiсть майна, що може бути описано у податкову заставу, або погашення податкового боргу в повному обсязi. Податковий керуючий не пiзнiше робочого дня, що настає за днем складення цих актiв, зобов’язаний надiслати банкам, iншим фiнансовим установам, а також платнику податкiв рiшення про складення актiв, яке є пiдставою для поновлення видаткових операцiй та скасування заборони на вiдчуження майна.

89.5. У разi якщо на момент складення акта опису майно вiдсутнє або його балансова вартiсть менша вiд суми податкового боргу, право податкової застави поширюється на iнше майно, на яке платник податкiв набуде право власностi у майбутньому до погашення податкового боргу в повному обсязi.

Платник податкiв зобов’язаний не пiзнiше робочого дня, наступного за днем набуття права власностi на будь-яке майно, повiдомити контролюючий орган про наявнiсть такого майна. Контролюючий орган зобов’язаний протягом трьох робочих днiв з дня отримання зазначеного повiдомлення прийняти рiшення щодо включення такого майна до акта опису майна, на яке поширюється право податкової застави та балансова вартiсть якого вiдповiдає сумi податкового боргу платника податкiв, або вiдмовити платнику податкiв у включеннi такого майна до акта опису.

У разi якщо контролюючий орган приймає рiшення про включення майна до акта опису, складається вiдповiдний акт опису, один примiрник якого надсилається платнику податкiв з повiдомленням про вручення.

До прийняття вiдповiдного рiшення контролюючим органом платник податкiв не має права вiдчужувати таке майно.

У разi порушення платником податкiв вимог цього пункту вiн несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

89.6. Якщо майно платника податкiв є неподiльним i його балансова вартiсть бiльша вiд суми податкового боргу, таке майно пiдлягає опису у податкову заставу у повному обсязi.

89.7. Замiна предмета застави може здiйснюватися тiльки за згодою контролюючого органу.

89.8. Контролюючий орган зобов’язаний безоплатно зареєструвати податкову заставу у вiдповiдному державному реєстрi.

<полное_название xml:id="x8d8jyfxnjmorlteqtjovdcnwf">Стаття 90. Податковий прiоритет

Стаття 90. Податковий прiоритет

90.1. Прiоритет податкової застави щодо прiоритету iнших обтяжень (включаючи iншi застави) встановлюється вiдповiдно до закону.

<полное_название xml:id="xc5bdj8skvb6chey8rqoa653d5">Стаття 91. Податковий керуючий

Стаття 91. Податковий керуючий

91.1. Керiвник контролюючого органу за мiсцем реєстрацiї платника податкiв, що має податковий борг, призначає такому платнику податкiв податкового керуючого. Податковий керуючий повинен бути посадовою (службовою) особою контролюючого органу. Податковий керуючий має права та обов’язки, визначенi цим Кодексом.

91.2. призначення та звiльнення, а також функцiї та повноваження податкового керуючого визначає центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує, державну податкову i митну полiтику.

91.3. Податковий керуючий описує майно платника податкiв, що має податковий борг, в податкову заставу, здiйснює перевiрку стану збереження майна, яке перебуває у податковiй заставi, проводить опис майна, на яке поширюється право податкової застави, для його продажу у випадках, передбачених цим Кодексом, одержує вiд боржника iнформацiю про операцiї iз заставленим майном, а в разi його вiдчуження без згоди контролюючого органу (за умови, коли наявнiсть такої згоди має бути обов’язковою згiдно з вимогами цього Кодексу) вимагає пояснення вiд платника податкiв або його службових (посадових) осiб. У разi продажу в рахунок погашення податкового боргу майна платника податкiв, на яке поширюється право податкової застави, податковий керуючий має право отримувати вiд такого платника податкiв документи, що засвiдчують право власностi на зазначене майно.

91.4. У разi якщо платник податкiв, що має податковий борг, перешкоджає виконанню податковим керуючим повноважень, визначених цим Кодексом, такий податковий керуючий складає акт про перешкоджання платником податкiв виконанню таких повноважень у порядку та за формою, що встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує, державну податкову i митну полiтику.

Контролюючий орган звертається до суду щодо зупинення видаткових операцiй на рахунках платника податкiв та зобов’язання такого платника податкiв виконати законнi вимоги податкового керуючого, передбаченi цим Кодексом. Строк, на який можуть бути зупиненi видатковi операцiї, визначається судом, але не бiльше двох мiсяцiв.

Зупинення видаткових операцiй на рахунках платника податкiв може бути достроково скасовано за рiшенням податкового керуючого або суду.

<полное_название xml:id="x47o5bb0c5af9mpa290u5ud2y6">Стаття 92. Узгодження операцiй iз заставленим майном

Стаття 92. Узгодження операцiй iз заставленим майном

92.1. Платник податкiв зберiгає право користування майном, що перебуває у податковiй заставi, якщо iнше не передбачено законом.

Платник податкiв може вiдчужувати майно, що перебуває у податковiй заставi, тiльки за згодою контролюючого органу, а також у разi, якщо контролюючий орган впродовж десяти днiв з моменту отримання вiд платника податкiв вiдповiдного звернення не надав такому платнику податкiв вiдповiдi щодо надання (ненадання) згоди.

У разi якщо в податковiй заставi перебуває лише готова продукцiя, товари та товарнi запаси, платник податкiв може вiдчужувати таке майно без згоди контролюючого органу за кошти за цiнами, що не є меншими за звичайнi, та за умови, що кошти вiд такого вiдчуження будуть направленi в повному обсязi в рахунок виплати заробiтної плати, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування та/або погашення податкового боргу.

92.2. У разi вiдчуження або оренди (лiзингу) майна, яке перебуває у податковiй заставi, платник податкiв за згодою контролюючого органу зобов’язаний замiнити його iншим майном такої самої або бiльшої вартостi. Зменшення вартостi замiненого майна допускається тiльки за згодою контролюючого органу за умови часткового погашення податкового боргу.

92.3. У разi здiйснення операцiй з майном, яке перебуває у податковiй заставi, без попередньої згоди контролюючого органу платник податкiв несе вiдповiдальнiсть вiдповiдно до закону.

<полное_название xml:id="x8h72arpoe97x3otxxj3rbv2fq">Стаття 93. Припинення податкової застави

Стаття 93. Припинення податкової застави

93.1. Майно платника податкiв звiльняється з податкової застави з дня:

93.1.1. отримання контролюючим органом пiдтвердження повного погашення суми податкового боргу в установленому законодавством порядку;

93.1.2. визнання податкового боргу безнадiйним;

93.1.3. набрання законної сили вiдповiдним рiшенням суду про припинення податкової застави у межах процедур, визначених законодавством з питань банкрутства;

93.1.4. отримання платником податкiв рiшення вiдповiдного органу про скасування ранiше прийнятих рiшень щодо нарахування суми грошового зобов’язання або його частини (пенi та штрафних санкцiй) внаслiдок проведення процедури адмiнiстративного або судового оскарження.

93.1.5. виключено.

93.2. Пiдставою для звiльнення майна платника податкiв з-пiд податкової застави та її виключення з вiдповiдних державних реєстрiв є вiдповiдний документ, що засвiдчує закiнчення будь-якої з подiй, визначених пiдпунктами 93.1.1–93.1.5 пункту 93.1 цiєї статтi.

93.3. встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує, державну податкову i митну полiтику.

93.4. У разi продажу майна, що перебуває у податковiй заставi, вiдповiдно до статтi 95 цього Кодексу таке майно звiльняється з податкової застави (iз внесенням змiн до вiдповiдних державних реєстрiв) з дня отримання контролюючим органом пiдтвердження про надходження коштiв до бюджету вiд такого продажу.

<полное_название xml:id="x1hh8gxbog8dtidts7pm3aqle4">Стаття 94. Адмiнiстративний арешт майна

Стаття 94. Адмiнiстративний арешт майна

94.1. Адмiнiстративний арешт майна платника податкiв (далi — арешт майна) є винятковим способом забезпечення виконання платником податкiв його обов’язкiв, визначених законом.

94.2. Арешт майна може бути застосовано, якщо з’ясовується одна з таких обставин:

94.2.1. платник податкiв порушує правила вiдчуження майна, що перебуває у податковiй заставi;

94.2.2. фiзична особа, яка має податковий борг, виїжджає за кордон;

94.2.3. платник податкiв вiдмовляється вiд проведення документальної або фактичної перевiрки за наявностi законних пiдстав для її проведення або вiд допуску посадових осiб контролюючого органу;

94.2.4. вiдсутнi дозволи (лiцензiї) на здiйснення господарської дiяльностi, а також у разi вiдсутностi реєстраторiв розрахункових операцiй, зареєстрованих у встановленому законодавством порядку, крiм випадкiв, визначених законодавством;

94.2.5. вiдсутня реєстрацiя особи як платника податкiв у контролюючому органi, якщо така реєстрацiя є обов’язковою вiдповiдно до цього Кодексу, або коли платник податкiв, що отримав податкове повiдомлення або має податковий борг, вчиняє дiї з переведення майна за межi України, його приховування або передачi iншим особам;

94.2.6. платник податкiв вiдмовляється вiд проведення перевiрки стану збереження майна, яке перебуває у податковiй заставi;

94.2.7. платник податкiв не допускає податкового керуючого до складення акта опису майна, яке передається в податкову заставу.

94.3. Арешт майна полягає у заборонi платнику податкiв вчиняти щодо свого майна, яке пiдлягає арешту, дiї, зазначенi у пунктi 94.5 цiєї статтi.

94.4. Арешт може бути накладено контролюючим органом на будь-яке майно платника податкiв, крiм майна, на яке не може бути звернено стягнення вiдповiдно до закону, та коштiв на рахунку платника податкiв.

94.5. Арешт майна може бути повним або умовним.

Повним арештом майна визнається заборона платнику податкiв на реалiзацiю прав розпорядження або користування його майном. У цьому випадку ризик, пов’язаний iз втратою функцiональних чи споживчих якостей такого майна, покладається на орган, який прийняв рiшення про таку заборону.

Умовним арештом майна визнається обмеження платника податкiв щодо реалiзацiї прав власностi на таке майно, який полягає в обов’язковому попередньому отриманнi дозволу керiвника вiдповiдного контролюючого органу на здiйснення платником податкiв будь-якої операцiї з таким майном. Зазначений дозвiл може бути виданий керiвником контролюючого органу, якщо за висновком податкового керуючого здiйснення платником податкiв окремої операцiї не призведе до збiльшення його податкового боргу або до зменшення ймовiрностi його погашення.

94.6. Керiвник контролюючого органу (його заступник) за наявностi однiєї з обставин, визначених у пунктi 94.2 цiєї статтi, приймає рiшення про застосування арешту майна платника податкiв, яке надсилається:

94.6.1. платнику податкiв з вимогою тимчасово зупинити вiдчуження його майна;

94.6.2. iншим особам, у володiннi, розпорядженнi або користуваннi яких перебуває майно такого платника податкiв, з вимогою тимчасово зупинити його вiдчуження.

Арешт коштiв на рахунку платника податкiв здiйснюється виключно на пiдставi рiшення суду шляхом звернення контролюючого органу до суду.

Звiльнення коштiв з-пiд арешту банк або iнша фiнансова установа здiйснює за рiшенням суду.

94.7. Арешт майна може бути також застосований до товарiв, якi виготовляються, зберiгаються, перемiщуються або реалiзуються з порушенням правил, визначених митним законодавством України чи законодавством з питань оподаткування акцизним податком, та товарiв, у тому числi валютних цiнностей, якi продаються з порушенням порядку, визначеного законодавством, якщо їх власника не встановлено.

У цьому випадку службовi (посадовI) особи контролюючих органiв або iнших правоохоронних органiв вiдповiдно до їх повноважень тимчасово затримують таке майно iз складенням протоколу, який повинен мiстити вiдомостi про причини такого затримання з посиланням на порушення конкретної законодавчої норми; опис майна, його родових ознак i кiлькостi; вiдомостi про особу (особи), в якої було вилучено такi товари (за їх наявностI); перелiк прав та обов’язкiв таких осiб, що виникають у зв’язку з таким вилученням. Форма зазначеного протоколу затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Керiвник пiдроздiлу правоохоронного органу, у пiдпорядкуваннi якого перебуває службова (посадова) особа, яка склала протокол про тимчасове затримання майна, зобов’язаний невiдкладно поiнформувати керiвника контролюючого органу (його заступника), на територiї якого здiйснено таке затримання, з обов’язковим врученням примiрника протоколу.

На пiдставi вiдомостей, зазначених у протоколi, керiвник контролюючого органу (його заступник) приймає рiшення про накладення арешту на таке майно або вiдмову в ньому шляхом неприйняття такого рiшення.

Рiшення про накладення арешту на майно повинне бути прийняте до 24 години робочого дня, що настає за днем складення протоколу про тимчасове затримання майна, але коли вiдповiдно до законодавства України контролюючий орган закiнчує роботу ранiше, то такий строк закiнчується на час такого закiнчення роботи.

У разi якщо рiшення про арешт майна не приймається протягом зазначеного строку, майно вважається звiльненим з-пiд режиму тимчасового затримання, а посадовi чи службовi особи, якi перешкоджають такому звiльненню, несуть вiдповiдальнiсть вiдповiдно до закону.

94.8. При накладеннi арешту на майно у випадках, визначених пунктом 94.7 цiєї статтi, рiшення керiвника контролюючого органу (його заступника) невiдкладно вручається особi (особам, зазначеним у пунктi 94.6 цiєї статтI), зазначенiй у протоколi про тимчасове затримання майна, без виконання положень пункту 94.6 цiєї статтi.

94.9. У разi якщо мiсцезнаходження осiб, зазначених у протоколi про тимчасове затримання майна, не виявлено або коли майно було затримано, а осiб, яким воно належить на правi власностi чи iнших правах, не встановлено, рiшення про арешт майна приймається керiвником контролюючого органу (його заступником) без вручення його особам, зазначеним у пунктi 94.6 цiєї статтi.

94.10. Арешт на майно може бути накладено рiшенням керiвника контролюючого органу (його заступника), обґрунтованiсть якого протягом 96 годин має бути перевiрена судом.

Зазначений строк не може бути продовжений в адмiнiстративному порядку, у тому числi за рiшенням iнших державних органiв, крiм випадкiв, коли власника майна, на яке накладено арешт, не встановлено (не виявлено). У цих випадках таке майно перебуває пiд режимом адмiнiстративного арешту протягом строку, визначеного законом для визнання його безхазяйним, або у разi якщо майно є таким, що швидко псується, — протягом граничного строку, визначеного законодавством. Порядок операцiй з майном, власника якого не встановлено, визначається законодавством з питань поводження з безхазяйним майном.

Строк, визначений цим пунктом, не включає добовi години, що припадають на вихiднi та святковi днi.

94.11. Рiшення керiвника контролюючого органу (його заступника) щодо арешту майна може бути оскаржене платником податкiв в адмiнiстративному або судовому порядку.

У всiх випадках, коли контролюючий орган вищого рiвня або суд скасовує рiшення про арешт майна, контролюючий орган вищого рiвня проводить службове розслiдування щодо мотивiв прийняття керiвником контролюючого органу (його заступником) рiшення про арешт майна та приймає рiшення про притягнення винних до вiдповiдальностi вiдповiдно до закону.

94.12. При прийняттi рiшення про арешт майна банку арешт не може бути накладено на його кореспондентський рахунок.

94.13. Платник податкiв має право на вiдшкодування збиткiв та немайнової шкоди, завданих контролюючим органом внаслiдок неправомiрного застосування арешту майна такого платника податкiв, за рахунок коштiв державного бюджету, передбачених контролюючим органам, згiдно iз законом. Рiшення про таке вiдшкодування приймається судом.

94.14. Функцiї виконавця рiшення про арешт майна платника податкiв покладаються на податкового керуючого або iншого працiвника контролюючого органу, призначеного його керiвником (заступником). Виконавець рiшення про арешт:

94.14.1. надсилає рiшення про арешт майна вiдповiдно до пункту 94.6 цiєї статтi;

94.14.2. органiзовує опис майна платника податкiв.

94.15. Опис майна платника податкiв проводиться у присутностi його посадових осiб чи їх представникiв, а також понятих.

У разi вiдсутностi посадових осiб платника податкiв або їх представникiв опис його майна здiйснюється у присутностi понятих.

Для проведення опису майна у разi потреби залучається оцiнювач.

Представникам платника податкiв, майно якого пiдлягає адмiнiстративному арешту, роз’яснюються їх права та обов’язки.

Понятими не можуть бути працiвники контролюючих органiв або правоохоронних органiв, а також iншi особи, участь яких як понятих обмежується .

94.16. Пiд час опису майна платника податкiв особи, якi його проводять, зобов’язанi пред’явити посадовим особам такого платника податкiв або їх представникам вiдповiдне рiшення про накладення адмiнiстративного арешту, а також документи, якi засвiдчують їх повноваження на проведення такого опису. За результатами проведення опису майна платника податкiв складається протокол, який мiстить опис та перелiк майна, що арештовується, iз зазначенням назви, кiлькостi, мiр ваги та iндивiдуальних ознак та за умови присутностi оцiнювача, вартостi, визначеної таким оцiнювачем. Усе майно, що пiдлягає опису, пред’являється посадовим особам платника податкiв або їх представникам i понятим, а за вiдсутностi посадових осiб або їх представникiв — понятим, для огляду.

94.17. Посадова особа контролюючого органу, яка виконує рiшення про адмiнiстративний арешт майна платника податкiв, визначає порядок його збереження та охорони.

94.18. Виконання заходiв, передбачених пунктами 94.15–94.17 цiєї статтi, у перiод з 20-ї години до 9-ї години наступного дня не допускається.

94.19. Припинення адмiнiстративного арешту майна платника податкiв здiйснюється у зв’язку з:

94.19.1. вiдсутнiстю протягом строку, зазначеного у пунктi 94.10, рiшення суду про визнання арешту обґрунтованим;

94.19.2. погашенням податкового боргу платника податкiв;

94.19.3. усуненням платником податкiв причин застосування адмiнiстративного арешту;

94.19.4. лiквiдацiєю платника податкiв, у тому числi внаслiдок проведення процедури банкрутства;

94.19.5. наданням вiдповiдному контролюючого органу третьою особою належних доказiв про належнiсть арештованого майна до об’єктiв права власностi цiєї третьої особи;

94.19.6. скасуванням судом або контролюючим органом рiшення керiвника контролюючого органу (його заступника) про арешт;

94.19.7. прийняттям судом рiшення про припинення адмiнiстративного арешту;

94.19.8. пред’явленням платником податкiв дозволiв (лiцензiй) на провадження дiяльностi, а також документа, що пiдтверджує реєстрацiю реєстраторiв розрахункових операцiй, здiйснену в установленому законодавством порядку, крiм випадкiв, визначених законодавством;

94.19.9. фактичним проведенням платником податкiв iнвентаризацiї основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей, коштiв, у тому числi зняття залишкiв товарно-матерiальних цiнностей, готiвки.

94.20. У випадках, визначених пiдпунктами 94.19.2–94.19.4, 94.19.8, 94.19.9 пункту 94.19 цiєї статтi, рiшення щодо звiльнення з-пiд арешту майна приймається контролюючим органом протягом двох робочих днiв, що наступають за днем, коли контролюючому органу стало вiдомо про виникнення пiдстав припинення адмiнiстративного арешту.

У разi якщо рiшення про звiльнення майна з-пiд арешту прийнято щодо арешту, який було визнано судом обґрунтованим, контролюючий орган повiдомляє про своє рiшення вiдповiдний суд не пiзнiше наступного робочого дня.

94.21. У разi якщо майно платника податкiв звiльняється з-пiд адмiнiстративного арешту у випадках, визначених пунктами 94.19.1, 94.19.6, 94.19.7, 94.19.9, повторне накладення адмiнiстративного арешту з пiдстав накладення першого арешту не дозволяється.

<полное_название xml:id="x37zrphd8z5xm5yggxeq8fbvbq">Стаття 95. Продаж майна, що перебуває у податковiй заставi

Стаття 95. Продаж майна, що перебуває у податковiй заставi

95.1. Контролюючий орган здiйснює за платника податкiв i на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податкiв шляхом стягнення коштiв, якi перебувають у його власностi, а в разi їх недостатностi — шляхом продажу майна такого платника податкiв, яке перебуває у податковiй заставi.

95.2. Стягнення коштiв та продаж майна платника податкiв провадяться не ранiше нiж через 60 календарних днiв з дня надiслання (вручення) такому платнику податкової вимоги

95.3. Стягнення коштiв з рахункiв платника податкiв у банках, обслуговуючих такого платника податкiв та з рахункiв платникiв податкiв у системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть, вiдкритих в органi, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв, здiйснюється за рiшенням суду, яке направляється до виконання контролюючим органам, у розмiрi суми податкового боргу або його частини.

Контролюючий орган звертається до суду щодо надання дозволу на погашення усiєї суми податкового боргу за рахунок майна платника податкiв, що перебуває у податковiй заставi.

Рiшення суду щодо надання вказаного дозволу є пiдставою для прийняття контролюючим органом рiшення про погашення усiєї суми податкового боргу. Рiшення контролюючого органу пiдписується його керiвником та скрiплюється гербовою печаткою контролюючого органу. Перелiк вiдомостей, якi зазначаються у такому рiшеннi, встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує, державну податкову i митну полiтику.

95.4. Контролюючий орган на пiдставi рiшення суду здiйснює стягнення коштiв у рахунок погашення податкового боргу за рахунок готiвки, що належить такому платнику податкiв. Стягнення готiвкових коштiв здiйснюється у , визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

95.5. Вилученi вiдповiдно до цiєї статтi готiвковi кошти вносяться посадовою особою контролюючого органу до банку в день їх стягнення для перерахування до вiдповiдного бюджету чи державного цiльового фонду в рахунок погашення податкового боргу платника податкiв. У разi неможливостi внесення зазначених коштiв протягом того самого дня їх необхiдно внести в банк наступного робочого дня. Забезпечення збереження зазначених коштiв до моменту їх внесення в банк здiйснюється вiдповiдним контролюючим органом.

95.6. У разi якщо сума коштiв, отримана у результатi продажу майна платника податкiв, перевищує суму його грошового зобов’язання та податкового боргу, рiзниця перераховується на рахунки такого платника податкiв або його правонаступникiв.

95.7. Продаж майна платника податкiв здiйснюється на публiчних торгах та/або через торгiвельнi органiзацiї.

Продаж майна платника податкiв на публiчних торгах здiйснюється у такому порядку:

95.7.1. майно, яке може бути згруповано та стандартизовано, пiдлягає продажу за кошти виключно на бiржових торгах, якi проводяться бiржами, що створенi вiдповiдно до закону i визначенi контролюючим органом на конкурсних засадах;

95.7.2. цiннi папери — на фондових бiржах у порядку, встановленому ;

95.7.3. iнше майно, об’єкти рухомого чи нерухомого майна, а також цiлiснi майновi комплекси пiдприємств пiдлягають продажу за кошти виключно на цiльових аукцiонах, якi органiзовуються за поданням вiдповiдного контролюючого органу на зазначених бiржах.

95.8. Майно, що швидко псується, а також iнше майно, обсяги якого не є достатнiми для органiзацiї прилюдних торгiв, пiдлягають продажу за кошти на комiсiйних умовах через органiзацiї торгiвлi, визначенi контролюючим органом на конкурсних засадах.

Майно боржника, щодо обiгу якого встановлено обмеження законом, продається на закритих торгах, якi проводяться на умовах змагальностi. У таких закритих торгах беруть участь особи, якi вiдповiдно до законодавства можуть мати зазначене майно у власностi чи на пiдставi iншого речового права.

95.9. У разi якщо продажу пiдлягає цiлiсний майновий комплекс пiдприємства, майно якого перебуває у державнiй або комунальнiй власностi, чи якщо згiдно iз законодавством з питань приватизацiї для вiдчуження майна пiдприємства необхiдна попередня згода органу приватизацiї або iншого державного органу, уповноваженого здiйснювати управлiння корпоративними правами, продаж майна такого пiдприємства органiзовується державним органом приватизацiї за поданням вiдповiдного контролюючого органу iз дотриманням законодавства з питань приватизацiї. При цьому iншi способи приватизацiї, крiм грошової, не дозволяються.

Державний орган приватизацiї зобов’язаний органiзувати продаж цiлiсного майнового комплексу протягом 60 календарних днiв з дня надходження подання контролюючого органу.

95.10. З метою реалiзацiї майна, яке перебуває у податковiй заставi, проводиться експертна оцiнка вартостi такого майна для визначення початкової цiни його продажу. Така оцiнка проводиться у порядку, визначеному .

95.11. Не проводиться оцiнка майна, яке може бути згруповано або стандартизовано чи має курсову (поточну) бiржову вартiсть та/або перебуває у лiстингу товарних бiрж.

95.12. Платник податкiв має право самостiйно здiйснити оцiнку шляхом укладення договору з оцiнювачем. Якщо платник податкiв самостiйно не здiйснює оцiнку протягом двох мiсяцiв з дня прийняття рiшення про реалiзацiю майна, контролюючий орган самостiйно укладає договiр про проведення оцiнки майна.

95.13. Пiд час продажу майна на товарних бiржах контролюючий орган укладає вiдповiдний договiр з брокером (брокерською конторою), яка вчиняє дiї з продажу такого майна за дорученням контролюючого органу на умовах найкращої цiнової пропозицiї.

95.14. Покупець майна, яке перебуває у податковiй заставi, набуває права власностi на таке майно вiдповiдно до умов, визначених у договорi (контрактI), що укладається за результатами проведених торгiв.

95.15. збiльшення або зменшення початкової цiни продажу майна платника податкiв визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України, крiм випадкiв, визначених пунктом 95.9 цiєї статтi, якi регулюються законодавством про приватизацiю.

95.16.Інформацiя про склад майна платникiв податкiв, призначеного для продажу, оприлюднюється вiдповiдною бiржею. Компенсацiя витрат, пов’язаних з органiзацiєю i проведенням торгiв з продажу майна платника податкiв, що перебуває у податковiй заставi, та оплата банкiвських послуг за перерахування коштiв до вiдповiдного бюджету здiйснюються у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України, за рахунок коштiв, отриманих вiд реалiзацiї такого майна, та за рахунок стягнутих коштiв.

95.17. Інформацiя про час та умови проведення прилюдних торгiв майном платникiв податкiв оприлюднюється вiдповiдною бiржею.

95.18. Інформацiя, зазначена у пунктi 95.17 цiєї статтi, та її оприлюднення визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

95.19. Платник податкiв або будь-яка iнша особа, яка здiйснює управлiння майном платника податкiв або контроль за їх використанням, зобов’язанi забезпечити за першою вимогою безперешкодний доступ податкового керуючого та учасникiв публiчних торгiв до огляду та оцiнки майна, що пропонується для продажу, а також безперешкодне набуття прав власностi на таке майно особою, яка придбала їх на публiчних торгах.

95.20. Якщо платник податкiв у будь-який момент до укладення договору купiвлi-продажу його майна повнiстю погашає суму податкового боргу, контролюючий орган скасовує рiшення про проведення його продажу та вживає заходiв щодо зупинення торгiв.

95.21. Операцiї з продажу визначеного у цiй статтi майна на бiржових торгах, аукцiонах не пiдлягають нотарiальному посвiдченню.

95.22. Контролюючий орган звертається до суду щодо стягнення з дебiторiв платника податку, що має податковий борг, сум дебiторської заборгованостi, строк погашення якої настав та право вимоги якої переведено на контролюючi органи, у рахунок погашення податкового боргу такого платника податкiв. Сума коштiв, що надходить у результатi стягнення дебiторської заборгованостi, в повному обсязi (але в межах суми податкового боргу) зараховується до вiдповiдного бюджету чи державного цiльового фонду в рахунок погашення податкового боргу платника податкiв. Сума дебiторської заборгованостi, що стягнута понад суму податкового боргу, передається у розпорядження платника податку.

95.23. Пункт виключено.

95.24. У разi якщо сума коштiв, отримана в результатi продажу майна платника податкiв, є недостатньою для погашення податкового боргу платника податкiв, податковий керуючий здiйснює додатковий опис майна у податкову заставу в порядку, визначеному статтею 89 цього Кодексу.

<полное_название xml:id="x228h72xuymob6tgfmgwbvdkrs">Стаття 96. Погашення податкового боргу державних пiдприємств, якi не пiдлягають приватизацiї, та комунальних пiдприємств

Стаття 96. Погашення податкового боргу державних пiдприємств, якi не пiдлягають приватизацiї, та комунальних пiдприємств

96.1. У разi якщо сума коштiв, отримана вiд продажу внесеного в податкову заставу майна комунального пiдприємства, не покриває суму його податкового боргу i витрат, пов’язаних з органiзацiєю та проведенням публiчних торгiв, або у разi вiдсутностi у такого боржника власного майна, що вiдповiдно до законодавства України може бути внесено в податкову заставу та вiдчужено, контролюючий орган зобов’язаний звернутися до органу мiсцевого самоврядування чи органу виконавчої влади, до сфери управлiння якого належить майно такого платника податкiв, з поданням щодо прийняття рiшення про:

96.1.1. видiлення коштiв мiсцевого бюджету на сплату податкового боргу такого платника податкiв. Рiшення про фiнансування таких витрат розглядається на найближчiй сесiї вiдповiдної ради;

96.1.2. затвердження плану досудової санацiї такого платника податкiв, який передбачає погашення його податкового боргу;

96.1.3. лiквiдацiю такого платника податкiв та призначення лiквiдацiйної комiсiї;

96.1.4. прийняття сесiєю вiдповiдної ради рiшення щодо порушення справи про банкрутство платника податкiв.

96.2. У разi якщо сума коштiв, отримана вiд продажу внесеного в податкову заставу майна державного пiдприємства, яке не пiдлягає приватизацiї, у тому числi казенного пiдприємства, не покриває суму податкового боргу такого платника податкiв i витрат, пов’язаних з органiзацiєю та проведенням публiчних торгiв, або у разi вiдсутностi майна, що вiдповiдно до законодавства України може бути внесено в податкову заставу та вiдчужено, контролюючий орган зобов’язаний звернутися до органу виконавчої влади, до сфери управлiння якого належить такий платник податкiв, з поданням щодо прийняття рiшення про:

96.2.1. надання вiдповiдної компенсацiї з бюджету за рахунок коштiв, призначених для утримання такого органу виконавчої влади, до сфери управлiння якого належить такий платник податкiв;

96.2.2. досудову санацiю такого платника податкiв за рахунок коштiв державного бюджету;

96.2.3. лiквiдацiю такого платника податкiв та призначення лiквiдацiйної комiсiї;

96.2.4. виключення платника податкiв iз перелiку об’єктiв державної власностi, якi не пiдлягають приватизацiї вiдповiдно до закону, з метою порушення справи про банкрутство, у порядку, встановленому законодавством України.

96.3. Вiдповiдь щодо прийняття одного iз зазначених у пунктах 96.1 та 96.2 цiєї статтi рiшень надсилається контролюючому органу протягом 30 календарних днiв з дня направлення звернення.

У разi неотримання зазначеної вiдповiдi у визначений цим пунктом строк або отримання вiдповiдi про вiдмову у задоволеннi його вимог контролюючий орган зобов’язаний звернутися до суду iз позовною заявою про звернення стягнення податкового боргу на кошти державного органу чи органу мiсцевого самоврядування, в управлiннi якого перебуває таке державне (комунальне) пiдприємство або його майно.

96.4. Виникнення у державного або комунального пiдприємства податкового боргу є пiдставою для розiрвання трудового договору (контракту) з керiвником такого пiдприємства.

96.5. Трудовi договори (контракти), що укладаються з керiвником державного або комунального пiдприємства, повиннi мiстити положення про зазначену вiдповiдальнiсть, що є їх iстотною умовою.

Норми цього пункту не поширюються на випадки виникнення податкового боргу внаслiдок обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) або невиконання або неналежного виконання державними органами зобов’язань щодо оплати товарiв (робiт, послуг), придбаних у такого платника податкiв за рахунок бюджетних коштiв, з надання платнику податкiв субсидiй або дотацiй, передбачених законодавством або з повернення платнику податкiв надмiру внесених податкiв та зборiв чи їх бюджетного вiдшкодування згiдно з цим Кодексом та податковим законодавством України.

96.6. Будь-якi договори про передачу акцiй (iнших корпоративних прав), що перебувають у державнiй або комунальнiй власностi, в управлiння третiм особам повиннi мiстити зобов’язання таких третiх осiб щодо недопущення виникнення податкового боргу пiсля такої передачi, а також умову щодо припинення дiї договору в разi виникнення податкового боргу, право вiдповiдно держави або територiальної громади на одностороннє (позасудове) розiрвання таких договорiв у разi виникнення такого податкового боргу.

<полное_название xml:id="x32niy5u3kykkrfgbw1utrkpfy">Стаття 97. Погашення грошових зобов’язань або податкового боргу в разi лiквiдацiї платника податкiв, не пов’язаної з банкрутством

Стаття 97. Погашення грошових зобов’язань або податкового боргу в разi лiквiдацiї платника податкiв, не пов’язаної з банкрутством

97.1. У цiй статтi пiд лiквiдацiєю платника податкiв розумiється лiквiдацiя платника податкiв як юридичної особи або державна реєстрацiя припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи чи реєстрацiя у вiдповiдному уповноваженому органi припинення незалежної професiйної дiяльностi фiзичної особи (якщо така реєстрацiя була умовою ведення незалежної професiйної дiяльностI), внаслiдок якої вiдбувається закриття їх рахункiв та/або втрата їх статусу як платника податкiв вiдповiдно до законодавства.

97.2. У разi якщо власник або уповноважений ним орган приймає рiшення про лiквiдацiю платника податкiв, не пов’язану з банкрутством, майно зазначеного платника податкiв використовується у черговостi, визначенiй вiдповiдно до законiв України.

97.3. У разi якщо внаслiдок лiквiдацiї платника податкiв частина його грошових зобов’язань чи податкового боргу залишається непогашеною у зв’язку з недостатнiстю майна, така частина погашається за рахунок майна засновникiв або учасникiв такого пiдприємства, якщо вони несуть повну або додаткову вiдповiдальнiсть за зобов’язаннями платника податкiв згiдно iз законом, у межах повної або додаткової вiдповiдальностi, а в разi лiквiдацiї фiлiї, вiддiлення чи iншого вiдокремленого пiдроздiлу юридичної особи — за рахунок юридичної особи незалежно вiд того, чи є вона платником податку, стосовно якого виникло грошове зобов’язання або виник податковий борг такої фiлiї, вiддiлення, iншого вiдокремленого пiдроздiлу.

У разi державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи чи реєстрацiї у вiдповiдному уповноваженому органi припинення незалежної професiйної дiяльностi фiзичної особи (якщо така реєстрацiя була умовою ведення незалежної професiйної дiяльностI), погашення грошових зобов’язань та/або податкового боргу здiйснюється за рахунок майна зазначеної особи.

В iнших випадках грошовi зобов’язання або податковий борг, що залишаються непогашеними пiсля лiквiдацiї платника податкiв, вважаються безнадiйним боргом i пiдлягають списанню в , визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

97.4. Особою, вiдповiдальною за погашення грошових зобов’язань чи податкового боргу платника податкiв, є:

97.4.1. стосовно платника податкiв, який лiквiдується, — лiквiдацiйна комiсiя або iнший орган, що проводить лiквiдацiю згiдно iз законодавством України;

97.4.2. щодо фiлiй, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв платника податкiв, що лiквiдуються, — такий платник податкiв;

97.4.3. стосовно фiзичної особи — пiдприємця або фiзичної особи, яка провадить незалежну професiйну дiяльнiсть — така фiзична особа;

97.4.4. стосовно фiзичної особи, яка померла або визнана судом безвiсно вiдсутньою або оголошена померлою чи визнана недiєздатною, — особи, якi вступають у права спадщини або уповноваженi здiйснювати розпорядження майном такої особи;

97.4.5. щодо кооперативiв, кредитних спiлок або iнших колективних господарств — їх члени (пайовики) солiдарно;

97.4.6. щодо iнвестицiйних фондiв — iнвестицiйна компанiя, яка здiйснює управлiння таким iнвестицiйним фондом.

97.5. У разi якщо платник податкiв, що лiквiдується, має суми надмiру сплачених грошових зобов’язань або суми невiдшкодованих податкiв з вiдповiдного бюджету, такi суми пiдлягають залiку в рахунок його грошових зобов’язань або податкового боргу перед таким бюджетом.

97.6 У разi якщо суми надмiру сплачених грошових зобов’язань або суми невiдшкодованих податкiв з вiдповiдного бюджету перевищують суми грошових зобов’язань або податкового боргу перед таким бюджетом, суми перевищення використовуються для погашення грошових зобов’язань або податкового боргу перед iншими бюджетами, а за вiдсутностi таких зобов’язань (боргу) перераховуються у розпорядження такого платника податкiв. проведення залiкiв, визначених у цьому пунктi, встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує, державну податкову i митну полiтику.

<полное_название xml:id="xapg1m171x9u8q601u9r4q67k5">Стаття 98. Порядок погашення грошових зобов’язань або податкового боргу у разi реорганiзацiї платника податкiв або передачi цiлiсного майнового комплексу державного чи комунального пiдприємства в оренду чи концесiю

Стаття 98. Порядок погашення грошових зобов’язань або податкового боргу у разi реорганiзацiї платника податкiв або передачi цiлiсного майнового комплексу державного чи комунального пiдприємства в оренду чи концесiю

98.1. Пiд реорганiзацiєю платника податкiв у цiй статтi розумiється змiна його правового статусу, яка передбачає будь-яку з таких дiй або їх поєднання:

98.1.1. для господарських товариств — змiна органiзацiйно-правового статусу товариства, що тягне за собою змiну коду згiдно з Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України;

98.1.2. злиття платникiв податкiв, а саме передача майна платника податкiв до статутних фондiв iнших платникiв податкiв, унаслiдок чого вiдбувається лiквiдацiя платника податкiв, який зливається з iншими;

98.1.3. подiл платника податкiв на декiлька осiб, а саме подiл його майна мiж статутними фондами новоутворених юридичних осiб та/або фiзичними особами, внаслiдок якого вiдбувається лiквiдацiя юридичного статусу платника податкiв, який подiляється;

98.1.4. видiлення з платника податкiв iнших платникiв податкiв, а саме передача частини майна платника податкiв, що реорганiзується, до статутних фондiв iнших платникiв податкiв, якi створюються власниками корпоративних прав платника податкiв, що реорганiзується, та внаслiдок якого не вiдбувається лiквiдацiя платника податкiв, що реорганiзується.

98.1.5. реєстрацiю фiзичної особи як суб’єкта господарювання без скасування її попередньої реєстрацiї як iншого суб’єкта господарювання або з таким скасуванням.

98.2. У разi якщо власник платника податкiв або уповноважений ним орган приймає рiшення про реорганiзацiю такого платника податкiв або цiлiсний майновий комплекс державного чи комунального пiдприємства передається в оренду чи концесiю, грошовi зобов’язання чи податковий борг пiдлягає врегулюванню в такому порядку:

98.2.1. якщо реорганiзацiя здiйснюється шляхом змiни найменування, органiзацiйно-правового статусу або мiсця реєстрацiї платника податкiв, пiсля реорганiзацiї вiн набуває усiх прав i обов’язкiв щодо погашення грошових зобов’язань чи податкового боргу, якi виникли до його реорганiзацiї;

98.2.2. якщо реорганiзацiя здiйснюється шляхом об’єднання двох або бiльше платникiв податкiв в одного платника податкiв з лiквiдацiєю платникiв податкiв, що об’єдналися, об’єднаний платник податкiв набуває усiх прав i обов’язкiв щодо погашення грошових зобов’язань чи податкового боргу всiх платникiв податкiв, що об’єдналися;

98.2.3. якщо реорганiзацiя здiйснюється шляхом подiлу платника податкiв на двi або бiльше особи з лiквiдацiєю такого платника податкiв, що розподiляється, усi платники податкiв, якi виникнуть пiсля такої реорганiзацiї, набувають усiх прав i обов’язкiв щодо погашення грошових зобов’язань чи податкового боргу, якi виникли до такої реорганiзацiї;

98.2.4. у разi передачi в оренду чи концесiю цiлiсного майнового комплексу державного або комунального пiдприємства платник податкiв — орендар чи концесiонер пiсля прийняття цiлiсного майнового комплексу державного або комунального пiдприємства в оренду чи концесiю набуває усiх прав i обов’язкiв щодо погашення грошових зобов’язань чи податкового боргу, якi виникли у державного або комунального пiдприємства до передачi цiлiсного майнового комплексу в оренду чи концесiю.

Зазначенi зобов’язання чи борг розподiляються мiж новоутвореними платниками податкiв пропорцiйно часткам балансової вартостi майна, отриманого ними у процесi реорганiзацiї згiдно з розподiльним балансом.

У разi якщо одна чи бiльше новоутворених осiб не є платниками податкiв, щодо яких виникли грошовi зобов’язання або борг платника податкiв, який був реорганiзований, зазначенi грошовi зобов’язання чи податковий борг повнiстю розподiляються мiж особами, що є платниками таких податкiв, пропорцiйно часткам отриманого ними майна, без урахування майна, наданого особам, що не є платниками таких податкiв.

98.3. Реорганiзацiя платника податкiв шляхом видiлення з його складу iншого платника податкiв або внесення частини майна платника податкiв до статутного фонду iншого платника податкiв без лiквiдацiї платника податкiв, який реорганiзується, не тягне за собою розподiлу грошових зобов’язань чи податкового боргу мiж таким платником податкiв та особами, утвореними у процесi його реорганiзацiї, чи встановлення їх солiдарної вiдповiдальностi за порушення податкового законодавства, крiм випадкiв, коли за висновками контролюючого органу така реорганiзацiя може призвести до неналежного погашення грошових зобов’язань чи податкового боргу платником податкiв, який реорганiзується. Рiшення про застосування солiдарної або розподiльної вiдповiдальностi за порушення податкового законодавства може бути прийняте контролюючим органом у разi, коли майно платника податкiв, що реорганiзується, перебуває у податковiй заставi на момент прийняття рiшення про таку реорганiзацiю.

98.4. Платник податкiв, майно якого передане в податкову заставу, або той, що скористався правом реструктуризацiї податкового боргу, зобов’язаний завчасно повiдомити контролюючий орган про прийняття рiшення щодо проведення будь-яких видiв реорганiзацiї та подати контролюючому органу план такої реорганiзацiї. У разi коли контролюючий орган встановлює, що план реорганiзацiї призводить або може у майбутньому призвести до неналежного погашення грошових зобов’язань чи податкового боргу, вiн має право прийняти рiшення про:

98.4.1. розподiл суми грошових зобов’я­зань або податкового боргу мiж платниками податкiв, що виникають у результатi реорганiзацiї, з урахуванням очiкуваної прибутковостi (лiквiдностI) кожного такого платника податкiв без застосування принципу пропорцiйного розподiлу, встановленого пунктами 98.2 i 98.3 цiєї статтi;

98.4.2. погашення грошових зобов’язань або податкового боргу, забезпечених податковою заставою, до проведення такої реорганiзацiї;

98.4.3. встановлення солiдарної вiдповiдальностi за сплату грошових зобов’язань платника податкiв, який реорганiзується, щодо всiх осiб, утворених у процесi реорганiзацiї, що тягне за собою застосування режиму податкової застави щодо всього майна таких осiб;

98.4.4. поширення права податкової застави на майно платника податкiв, який створюється шляхом об’єднання iнших платникiв податкiв, якщо один або бiльше з них мали грошовi зобов’язання або податковий борг, забезпечений податковою заставою.

98.5. Прийнятi вiдповiдно до пункту 98.4 цiєї статтi рiшення контролюючого органу можуть бути оскарженi в порядку та у строки, визначенi цим Кодексом для оскарження грошового зобов’язання, нарахованого контролюючим органом.

98.6. Проведення реорганiзацiї з порушенням правил, визначених пунктом 98.4 цiєї статтi, тягне за собою вiдповiдальнiсть, встановлену законом.

98.7. Реорганiзацiя платника податкiв не змiнює строкiв погашення грошових зобов’я­зань або податкового боргу платниками податкiв, утвореними у результатi такої реорганiзацiї.

98.8. У разi якщо платник податкiв, що реорганiзується, має суми надмiру сплачених грошових зобов’язань, такi суми пiдлягають залiку в рахунок його непогашених грошових зобов’язань або податкового боргу за iншими податками. Зазначена сума розподiляється мiж бюджетами та державними цiльовими фондами пропорцiйно загальним сумам грошового зобов’язання або податкового боргу такого платника податкiв.

98.9. У разi якщо сума надмiру сплачених грошових зобов’язань або невiдшкодованих податкiв та зборiв платника податкiв перевищує суму грошових зобов’язань або податкового боргу з iнших податкiв, сума перевищення перераховується в розпорядження правонаступникiв такого платника податкiв пропорцiйно його частцi в майнi, що розподiляється, згiдно з розподiльним балансом або передаточним актом, а у разi отримання цiлiсного майнового комплексу державного або комунального пiдприємства в оренду чи концесiю сума перевищення перераховується в розпорядження платника податкiв — орендаря чи концесiонера згiдно з передаточним балансом або актом.

<полное_название xml:id="xeppbo1o9yduvj1ju0ornva9u3">Стаття 99. Порядок виконання грошових зобов’язань та/або погашення податкового боргу фiзичної особи (у тому числi фiзичної особи — пiдприємця, фiзичної особи, яка провадить незалежну професiйну дiяльнiсть) у разi її смертi або визнання безвiсно вiдсутньою чи недiєздатною, а також малолiтньої/неповнолiтньої особи

Стаття 99. Порядок виконання грошових зобов’язань та/або погашення податкового боргу фiзичної особи (у тому числi фiзичної особи — пiдприємця, фiзичної особи, яка провадить незалежну професiйну дiяльнiсть) у разi її смертi або визнання безвiсно вiдсутньою чи недiєздатною, а також малолiтньої/неповнолiтньої особи

99.1. Виконання грошових зобов’язань та/або погашення податкового боргу фiзичної особи (у тому числi фiзичної особи — пiдприємця, фiзичної особи, яка провадить незалежну професiйну дiяльнiсть) у разi її смертi або оголошення судом померлою здiйснюється її спадкоємцями, якi прийняли спадщину (крiм держави), в межах вартостi майна, що успадковується, та пропорцiйно частцi у спадщинi на дату її вiдкриття.

Претензiї спадкоємцям пред’являються контролюючими органами в порядку, встановленому цивiльним законодавством України для пред’явлення претензiй кредиторами спадкодавця.

Пiсля закiнчення строку прийняття спадщини грошовi зобов’язання та/або податковий борг спадкодавця стають грошовими зобов’язаннями та/або податковим боргом спадкоємцiв.

Протягом строку прийняття спадщини на грошовi зобов’язання та/або податковий борг спадкодавцiв пеня не нараховується.

У разi переходу спадщини до держави грошовi зобов’язання померлої фiзичної особи припиняються.

99.2. Грошовi зобов’язання малолiтнiх/неповнолiтнiх осiб виконуються їх батьками (усиновителями), опiкунами (пiклувальниками) до набуття малолiтнiми/неповнолiтнiми особами цивiльної дiєздатностi в повному обсязi.

Батьки (усиновителI) малолiтнiх/неповнолiтнiх i малолiтнi/неповнолiтнi у разi невиконання грошових зобов’язань малолiтнiх/неповнолiтнiх несуть солiдарну майнову вiдповiдальнiсть за погашення грошових зобов’язань та/або податкового боргу.

99.3. Виконання грошових зобов’язань та/або погашення податкового боргу фiзичної особи (у тому числi фiзичної особи — пiдприємця, фiзичної особи, яка провадить незалежну професiйну дiяльнiсть), яка визнана судом недiєздатною, здiйснюється її опiкуном за рахунок майна такої фiзичної особи у порядку, встановленому цим Кодексом.

Опiкун недiєздатної особи виконує грошовi зобов’язання, що виникли на день визнання її недiєздатною та/або погашає податковий борг за рахунок майна, на яке може бути звернуто стягнення згiдно iз законом, такої фiзичної особи.

99.4. Виконання грошових зобов’язань та/або погашення податкового боргу фiзичної особи (у тому числi фiзичної особи — пiдприємця, фiзичної особи, яка провадить незалежну професiйну дiяльнiсть), яка визнана судом безвiсно вiдсутньою, здiйснюється особою, на яку в установленому порядку покладено здiйснення опiки над майном безвiсно вiдсутньої особи.

Особа, яка здiйснює опiку над майном безвiсно вiдсутньої особи, виконує грошовi зобов’язання, що виникли на день визнання її безвiсно вiдсутньою та/або погашає податковий борг, за рахунок майна такої фiзичної особи, на яке може бути звернуто стягнення згiдно iз законом.

99.5. Батьки (усиновителI) та опiкуни (пiклувальники) малолiтнiх/неповнолiтнiх, опiкуни недiєздатних, особи, на яких покладено здiйснення опiки над майном безвiсно вiдсутнiх (законнi представники платникiв податкiв — фiзичних осiб), повиннi вiд iменi вiдповiдних фiзичних осiб:

99.5.1. подати за наявностi пiдстав контролюючому органу заяву для реєстрацiї таких фiзичних осiб у Державному реєстрi фiзичних осiб — платникiв податкiв та у випадках, передбачених цим Кодексом, iншу iнформацiю, необхiдну для ведення зазначеного Державного реєстру;

99.5.2. своєчасно подавати належним чином заповненi декларацiї про доходи та майно;

99.5.3. у випадках, передбачених цим Кодексом, вести облiк доходiв i витрат;

99.5.4. виконувати iншi обов’язки, визначенi цим Кодексом.

99.6. Законнi представники платникiв податкiв — фiзичних осiб несуть вiдповiдальнiсть, передбачену цим Кодексом та iншими законами для платникiв податкiв, за невиконання обов’язкiв, зазначених у пунктi 99.5 цiєї статтi.

99.7. Якщо майна недiєздатної або безвiсно вiдсутньої особи недостатньо для забезпечення виконання грошових зобов’язань та/або погашення податкового боргу такої фiзичної особи, а також для сплати нарахованих штрафних (фiнансових) санкцiй, то суми податкового боргу списуються у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує, державну податкову i митну полiтику.

99.8. У разi скасування судом рiшення про визнання фiзичної особи безвiсно вiдсутньою або прийняття рiшення про поновлення цивiльної дiєздатностi фiзичної особи, яка визнавалася недiєздатною, грошове зобов’язання такої фiзичної особи вiдновлюється в частинi сум податкiв, списаних вiдповiдно до пункту 99.7 цiєї статтi. Штрафнi (фiнансовI) санкцiї у такому разi не сплачуються за перiод з дня набрання законної сили рiшенням суду про визнання фiзичної особи безвiсно вiдсутньою чи недiєздатною до дня набрання законної сили рiшеннями про скасування рiшення про визнання фiзичної особи безвiсно вiдсутньою чи рiшення про поновлення цивiльної дiєздатностi фiзичної особи.

<полное_название xml:id="x1cuovidmrh3f306yrmymkcjnq">Стаття 100. Розстрочення та вiдстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу платника податкiв

Стаття 100. Розстрочення та вiдстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу платника податкiв

100.1. Розстроченням, вiдстроченням грошових зобов’язань або податкового боргу є перенесення строкiв сплати платником податкiв його грошових зобов’язань або податкового боргу пiд проценти, розмiр яких дорiвнює розмiру пенi, визначеному пунктом 129.4 статтi 129 цього Кодексу.

Якщо до складу розстроченої (вiдстроченої) суми входить пеня, то для розрахунку процентiв береться сума за вирахуванням суми пенi.

100.2. Платник податкiв має право звернутися до контролюючого органу iз заявою про розстрочення та вiдстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу. Платник податкiв, який звертається до контролюючого органу iз заявою про розстрочення, вiдстрочення грошових зобов’язань, вважається таким, що узгодив суму такого грошового зобов’язання.

100.3. Розстрочення та вiдстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу в межах процедури вiдновлення платоспроможностi боржника здiйснюються вiдповiдно до законодавства з питань банкрутства.

100.4. Пiдставою для розстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу платника податкiв є надання ним достатнiх доказiв iснування обставин, яких визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України, що свiдчать про наявнiсть загрози виникнення або накопичення податкового боргу такого платника податкiв, а також економiчного обґрунтування, яке свiдчить про можливiсть погашення грошових зобов’язань та податкового боргу та/або збiльшення податкових надходжень до вiдповiдного бюджету внаслiдок застосування режиму розстрочення, протягом якого вiдбудуться змiни полiтики управлiння виробництвом чи збутом такого платника податкiв.

100.5. Пiдставою для вiдстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу платника податкiв є надання ним доказiв, яких визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України, що свiдчать про наявнiсть дiї обставин непереборної сили, що призвели до загрози виникнення або накопичення податкового боргу такого платника податкiв, а також економiчного обґрунтування, яке свiдчить про можливiсть погашення грошових зобов’язань або податкового боргу та/або збiльшення податкових надходжень до вiдповiдного бюджету внаслiдок застосування режиму вiдстрочення, протягом якого вiдбудуться змiни полiтики управлiння виробництвом чи збутом такого платника податкiв.

100.6. Розстроченi суми грошових зобов’язань або податкового боргу (в тому числi окремо — суми штрафних (фiнансових) санкцiй) погашаються рiвними частками починаючи з мiсяця, що настає за тим мiсяцем, у якому прийнято рiшення про надання такого розстрочення.

100.7. Вiдстроченi суми грошових зобов’язань або податкового боргу погашаються рiвними частками починаючи з будь-якого мiсяця, визначеного вiдповiдним контролюючим органом чи вiдповiдним органом мiсцевого самоврядування, який згiдно iз пунктом 100.8 цiєї статтi затвердж