Сайт не оновлюється, тож текст офіційного документу може бути застарілим. Безплатна база офіційних документів завжди в АКТУАЛЬНОМУ СТАНІ за новою адресою edirshkoly.mcfr.ua

Наказ Міністерства освіти і науки України від 9 листопада 2010 року № 1070 «Про затвердження Типового положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу»
Додати у Вибране

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 9 листопада 2010 року № 1070

Про затвердження Типового положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу


На виконання статей 54, 56, 57 Закону України «Про освiту», статей 26, 27, 31, 38 Закону України «Про дошкiльну освiту» та з метою вдосконалення методичної роботи, стимулювання цiлеспрямованого безперервного пiдвищення рiвня професiйної компетентностi педагогiчних працiвникiв дошкiльних навчальних закладiв

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типове положення про методичний кабiнет дошкiльного навчального закладу, що додається.

2. Мiнiстерству освiти i науки Автономної Республiки Крим, управлiнням освiти i науки обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй довести наказ до вiдома керiвникiв мiсцевих органiв управлiння освiтою та дошкiльних навчальних закладiв.

3. Адмiнiстративно-господарському департаменту (Ворошиловський О. В.) зробити вiдмiтку у справах архiву.

4. Визнати таким, що втратило чиннiсть, Положення про педагогiчний кабiнет, затверджене управлiнням дошкiльного виховання Мiнiстерства освiти УРСР вiд 16.11.77.

5. Опублiкувати наказ в Інформацiйному збiрнику Мiнiстерства освiти i науки та розмiстити на офiцiйних веб-сайтах Мiнiстерства освiти i науки www.mon.gov.ua, Інституту iнновацiйних технологiй i змiсту освiти www.iitzo.gov.ua та Інтернет-порталi «Єдине освiтнє iнформацiйне вiкно України» www.osvita.com.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Мiнiстра Жебровського Б. М.

Мiнiстр
Д. В. Табачник

<полное_название xml:id="x3ep7oc3pctctllrqky0pgq4ua">Типове положення про методичний кабiнет дошкiльного навчального закладу

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства освiти i науки України
09.11.2010 № 1070

Типове положення про методичний кабiнет дошкiльного навчального закладу

<полное_название xml:id="x8zl8v5aasnmm9m78yi4brjt59">1. Загальнi положення

1. Загальнi положення

1.1. Методичний кабiнет дошкiльного навчального закладу (далi методичний кабiнет) є центром методичної допомоги педагогiчним працiвникам дошкiльного навчального закладу та поширення психолого-педагогiчних знань серед батькiв щодо розвитку, виховання та навчання дiтей дошкiльного вiку.

1.2. Дiяльнiсть методичного кабiнету органiзовує i скеровує вихователь-методист дошкiльного навчального закладу.

У малокомплектному дошкiльному закладi, де посада вихователя-методиста не передбачена, створює методичний кабiнет i здiйснює керiвництво методичною роботою завiдувач закладу.

1.3. Робота методичного кабiнету органiзовується з урахуванням вимог Законiв України «Про освiту», «Про дошкiльну освiту», iнших нормативно-правових актiв та вiдповiдно до цього Типового положення.

<полное_название xml:id="x900t7k73czpsrj68keahpbfe2">2. Мета, основнi принципи дiяльностi та функцiї методичного кабiнету дошкiльного навчального закладу

2. Мета, основнi принципи дiяльностi та функцiї методичного кабiнету дошкiльного навчального закладу

2.1. Метою роботи методичного кабiнету є:

надання методичної допомоги педагогiчним працiвникам щодо пiдвищення їх квалiфiкацiї, професiйної компетентностi; пiдготовки та проведення освiтнього процесу з дiтьми, роботи з батьками вихованцiв та особами, якi їх замiнюють;

навчально-методичне забезпечення освiтнього процесу в дошкiльному навчальному закладi;

поширення серед батькiв психолого-педагогiчних знань;

створення сприятливих умов для самовдосконалення педагогiв, розвитку творчої iнiцiативи у них;

забезпечення методичної пiдтримки щодо реалiзацiї педагогiчних iнiцiатив та апробацiї навчальної лiтератури, методичних розробок та iнше.

2.2. Дiяльнiсть методичного кабiнету ґрунтується на таких принципах:

демократизму i гуманiзму;

вiдкритостi;

системного пiдходу до методичного та iнформацiйно-аналiтичного супроводу дiяльностi дошкiльного навчального закладу;

рiвностi умов для кожного педагогiчного працiвника щодо повної реалiзацiї його духовного, творчого та iнтелектуального потенцiалу;

безперервностi професiйного вдосконалення;

науковостi, гнучкостi i прогностичностi методичної роботи з педагогiчними кадрами.

2.3. Функцiї методичного кабiнету:

2.3.1. Цiльовi:

врахування перспектив розвитку дошкiльної освiти та специфiки дiяльностi даного дошкiльного закладу;

використання сучасних наукових психолого-педагогiчних досягнень, iнновацiйних технологiй;

розширення професiйного свiтогляду педагогiчних працiвникiв, систематичне iнформування педагогiв щодо iнновацiй в галузi дошкiльної освiти;

корекцiя та оновлення iнформацiї, яка постiйно змiнюється у результатi розвитку науки та впровадження iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй.

2.3.2. Органiзацiйнi:

вiдбiр i методичне опрацювання наукових, практичних досягнень у галузi дошкiльної освiти, надання рекомендацiй щодо їх впровадження в практику роботи дошкiльного закладу;

розроблення методичних рекомендацiй, зразкiв розвивальних посiбникiв з рiзних видiв роботи з дiтьми тощо;

надання практичної допомоги працiвникам дошкiльного закладу, батькам вихованцiв щодо органiзацiї життєдiяльностi дiтей;

систематичне вивчення стану освiтнього процесу, динамiки змiн у розвитку дiтей дошкiльного вiку, професiйної компетентностi педагогiчних працiвникiв;

моделювання змiсту, форм i методiв пiдвищення фахової квалiфiкацiї, майстерностi педагогiв дошкiльного закладу, пiдвищення рiвня психолого-педагогiчної культури батькiв вихованцiв;

виявлення, вивчення, узагальнення та поширення перспективного педагогiчного досвiду з метою його застосування в освiтньому процесi та удосконалення професiйної компетентностi педагогiв;

узгодження дiяльностi методичного кабiнету з роботою психологiчної служби, методичних кабiнетiв (центрiв) мiста (району) та iнших структур;

створення позитивного психологiчного клiмату, запобiгання виникненню конфлiктних ситуацiй у педагогiчному колективi дошкiльного закладу, їх вивчення i розв’язання;

органiзацiя взаємодiї iз загальноосвiтнiми навчальними закладами з метою забезпечення наступностi мiж дошкiльною та початковою ланкою освiти.

<полное_название xml:id="xasv23c5vpmqg2gpo315qqk20w">3. Основнi завдання дiяльностi методичного кабiнету

3. Основнi завдання дiяльностi методичного кабiнету

3.1. Основними завданнями дiяльностi методичного кабiнету є:

3.1.1. Забезпечення органiзацiйно-педагогiчних умов для життєдiяльностi дiтей, органiзацiя розвивального простору в дошкiльному навчальному закладi.

3.1.2. Створення рефлексивно-iнновацiйного середовища, органiзацiя системи роботи, спрямованої на удосконалення професiйної майстерностi, психолого-педагогiчної культури педагогiчних працiвникiв, пiдвищення їх квалiфiкацiї, активiзацiю творчого потенцiалу та збагачення досвiду.

3.1.3 Виявлення перспективного педагогiчного досвiду в колективi дошкiльного закладу i за його межами, сприяння вивченню, узагальненню, впровадженню, розповсюдженню кращих доробкiв шляхом висвiтлення у засобах масової iнформацiї, органiзацiї та участi у виставках, презентацiях, роботi методичних об’єднань, шкiл перспективного педагогiчного досвiду та iн.

3.1.4. Впровадження нових концептуальних засад функцiонування системи дошкiльної освiти, освiтнiх програм, iнновацiйних технологiй i методик розвитку, виховання i навчання дiтей в практику роботи дошкiльного закладу.

3.1.5. Монiторинг стану освiтнього процесу у групах дошкiльного закладу, умов забезпечення психiчного, фiзичного, соцiального i духовного благополуччя дошкiльникiв, рiвня їхньої життєвої компетентностi й готовностi до подальшого шкiльного життя вiдповiдно до вимог Базового компонента дошкiльної освiти України та Державної базової програми.

3.1.6. Інформування педагогiв про нормативнi документи в галузi дошкiльної освiти, науково-методичнi, навчальнi та перiодичнi фаховi видання, надання практичної допомоги у їх використаннi.

3.1.7. Вивчення потреб i надання практичної допомоги молодим спецiалiстам та iншим педагогiчним працiвникам, в т.ч. у перiоди пiдготовки їх до атестацiї, курсової перепiдготовки.

3.1.8. Сприяння участi колективу дошкiльного закладу в дослiдно-експериментальнiй дiяльностi рiзних рiвнiв за пропозицiєю органiв управлiння освiтою чи з власної iнiцiативи вiдповiдно до наказу про проведення експериментальної роботи, її програми.

3.1.9. Пошук i впровадження нових ефективних форм взаємодiї дошкiльного закладу iз сiм’ями вихованцiв, батькiвською i науковою громадськiстю у здiйсненнi завдань цiлiсного всебiчного розвитку дiтей, популяризацiї роботи дошкiльного навчального закладу.

3.1.10. Координацiя дiяльностi дошкiльного навчального закладу iз закладами оточуючого соцiуму для повнiшої реалiзацiї завдань формування життєвої компетентностi дошкiльникiв.

3.1.11. Створення фондiв нормативно-правових та iнструктивно-методичних документiв, наукової, науково-популярної, методичної психолого-педагогiчної, довiдкової, енциклопедичної, дитячої художньої лiтератури, перiодичних педагогiчних видань, аудiо-, вiдеоматерiалiв, електронних та наочних друкованих засобiв навчання, предметної наочностi, а також зразкiв моделей планування, органiзацiї, проведення освiтнього процесу та iнших матерiалiв з досвiду роботи педагогiв.

3.1.12. Формування iнформацiйного банку даних (каталогiв i картотек на електронних або/та паперових носiях) з питань змiсту дошкiльної освiти, органiзацiї освiтнього процесу, психолого-педагогiчних досягнень, а також стосовно наповнення методичного кабiнету. При укладаннi електронної картотеки чи каталогу може використовуватися iнформацiя, розмiщена на сайтах Мiнiстерства освiти i науки України, Інституту iнновацiйних технологiй i змiсту освiти, Нацiональної академiї педагогiчних наук України, навчальних закладiв, видавництв тощо.

У разi вiдсутностi електронного iнформацiйного банку в методичному кабiнетi дошкiльного навчального закладу можна звернутися до iнформацiйного банку районного (мiського) методичного кабiнету (центру).

<полное_название xml:id="xb71xl5v1dsulxrupbkwy3h918">4. Наповнення методичного кабiнету

4. Наповнення методичного кабiнету

4.1. Наповнення методичного кабiнету повинно вiдповiдати таким вимогам:

iнформативнiсть та змiстовнiсть;

доступнiсть;

сучаснiсть;

естетичнiсть;

задоволення потреб педагогiв у саморозвитку i професiйному самовдосконаленнi.

4.2. З метою забезпечення вiльного доступу i орiєнтування у наповненнi методичного кабiнету його матерiали групуються за окремими роздiлами:

iнформацiя про педагогiчнi кадри (кiлькiсний i якiсний склад, за вiком, освiтою, стажем роботи, в т. ч. педагогiчним, квалiфiкацiйною категорiєю та iн.);

нормативно-правовi документи (закони України, укази i розпорядження Президента України, постанови i розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України);

галузевi нормативно-правовi та iнструктивно-методичнi документи, що регламентують дiяльнiсть дошкiльного закладу (накази, розпорядження, листи, рекомендацiї, положення Мiнiстерства освiти i науки України, мiсцевих органiв виконавчої влади та iншi нормативно-правовi акти);

документацiя вихователя-методиста, що визначена вiдповiдним наказом Мiнiстерства освiти i науки України;

зразки перспективного i календарного планування освiтньої роботи з дiтьми за рiзними моделями, а також методичних розробок рiзних форм органiзацiї дитячої життєдiяльностi (свят, розваг, походiв за межi дитячого садка, iгор, дослiдно-пошукової дiяльностi, навчально-пiзнавальних занять та iн.);

методичнi розробки консультацiй для педагогiв i батькiв (педагогiчного, методичного, психологiчного, медичного, дефектологiчного змiсту тощо), плани проведення семiнарiв, практикумiв, тренiнгiв, круглих столiв, дiлових iгор та iнших форм методичної роботи з кадрами;

досвiд роботи дошкiльних навчальних закладiв мiста, району, областi, країни (з анотацiями);

Базовий компонент дошкiльної освiти України (державний стандарт дошкiльної освiти), програми (основнi й додатковI), навчальнi, навчально-методичнi, методичнi посiбники з рiзних змiстових напрямiв дошкiльної освiти;

наукова лiтература з рiзних галузей знань (педагогiка, психологiя, медицина, бiологiя, соцiологiя та iн.);

довiдкова й енциклопедична лiтература (довiдники, словники, енциклопедiї);

добiрка фахових перiодичних видань (газети, журнали, альманахи, часописи тощо);

бiблiотека художньої лiтератури для дiтей (з програмовими й позапрограмовими творами рiзних жанрiв вiтчизняних i зарубiжних авторiв, українського фольклору);

зразки навчально-наочних, iгрових та дидактичних матерiалiв, посiбникiв;

перелiки навчальних видань з дошкiльної освiти, обов’язкового обладнання, навчально-наочних посiбникiв та iграшок, рекомендованих Мiнiстерством освiти i науки, а також перелiк наявних наочних засобiв розвитку i навчання (репродукцiї картин, альбоми iлюстрацiй, фотоматерiалiв, схеми, таблицi, муляжi, аудiо- та вiдеоматерiали, електроннi засоби навчання тощо) iз зазначенням мiсця їх розташування;

технiчнi засоби розвитку i навчання (телевiзор, магнiтофон, вiдеомагнiтофон, комп’ютер, iнтерактивна дошка та iн.).

При потребi наповнення методичного кабiнету групується й за iншими роздiлами, тематичними блоками.

<полное_название xml:id="x971yuhkcof5ror3pagqud1eib">5. Вихователь-методист дошкiльного навчального закладу

5. Вихователь-методист дошкiльного навчального закладу

5.1. Призначення на посаду, звiльнення з посади, оплата працi вихователя-методиста дошкiльного навчального закладу здiйснюється вiдповiдними органами управлiння освiтою, регулюється Законом України «Про дошкiльну освiту» та iншими нормативно-правовими актами.

5.2. На перiод вiдпустки чи тимчасової непрацездатностi вихователя-методиста його обов’язки можуть бути покладенi на завiдувача (директора) або вихователя цього закладу iз числа найбiльш досвiдчених фахiвцiв.

5.3. Напрями i змiст дiяльностi вихователя-методиста визначаються посадовою iнструкцiєю.

5.4. Повноваження вихователя-методиста:

органiзовує роботу методичного кабiнету дошкiльного навчального закладу вiдповiдно до завдань, визначених роздiлом 3 даного Типового положення;

вiдповiдає за оснащення методичного кабiнету, залучає до цiєї роботи педагогiчний колектив, батькiвську громадськiсть, громадськi та благодiйнi органiзацiї;

органiзовує роботу щодо розробки перспективних планiв роботи дошкiльного навчального закладу (на рiк, квартал, мiсяць тощо);

надає практичну допомогу педагогам у складаннi планiв освiтньої роботи з дiтьми, коректує їх, вiдстежує виконання;

спiвпрацює з мiськими (районними) методичними кабiнетами (центрами), з обласними iнститутами пiслядипломної педагогiчної освiти;

спiльно iз завiдувачем (директором) здiйснює управлiння дiяльнiстю дошкiльного навчального закладу (у методичнiй частинI), органiзує роботу педагогiчної ради, сприяє пiдготовцi та проведенню засiдань батькiвських комiтетiв, пiклувальних рад тощо;

органiзує роботу творчих груп педагогiв дошкiльного закладу з метою аналiзу перспективного педагогiчного досвiду, розробки моделей планування та проведення освiтнього процесу з рiзних видiв дiяльностi, лiнiй розвитку, форм органiзацiї життєдiяльностi дiтей, методичних рекомендацiй для вихователiв i батькiв, зразкiв наочно-дидактичного матерiалу та iншого навчально-методичного забезпечення;

бере участь у роботi методичних об’єднань, конференцiй, семiнарiв, клубiв та iнших заходах, органiзованих районним (мiським, обласним) управлiнням освiти, сам може бути керiвником таких об’єднань, виступати перед районним (мiським) методичним кабiнетом (центром) з iнiцiативою щодо проведення методичних заходiв чи органiзацiї дослiдно-експериментальної роботи на базi дошкiльного закладу;

налагоджує спiвпрацю iз загальноосвiтнiми навчальними закладами на рiвнi дитячих i педагогiчних колективiв з метою забезпечення наступностi мiж дошкiльною та початковою ланками освiти;

органiзовує наставництво молодих спецiалiстiв, надає допомогу студентам педагогiчних вузiв у проходженнi практики;

систематично аналiзує ефективнiсть дiяльностi методичного кабiнету, орiєнтується на здобутки, виявленi труднощi, недолiки, пропозицiї i побажання всiх суб’єктiв освiтнього процесу при визначеннi перспектив дiяльностi;

постiйно вдосконалює i пiдвищує власний рiвень педагогiчної майстерностi, науково-теоретичної, методичної пiдготовки.

Додати у ВибранеДо списку

Вибране
Вибране
  • Мої закладки
  • Бажані покупки
Назва Додаткові дії
Продовжити покупки Перейти до кошика