Сайт не оновлюється, тож текст офіційного документу може бути застарілим. Безплатна база офіційних документів завжди в АКТУАЛЬНОМУ СТАНІ за новою адресою edirshkoly.mcfr.ua

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13 червня 2012 року № 687 «Про затвердження Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл» («Джура»)»
Додати у Вибране

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13 червня 2012 року № 687

Про затвердження Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл» («Джура»)

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03 липня 2012 року за № 1094/21406

Останнi змiни внесено:

На виконання , вiдповiдно до

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку вiйськово-патрiотичну гру «Сокiл» («Джура») (далi — гра «Джура»), що додається.

2. Мiнiстерству освiти i науки, молодi та спорту Автономної Республiки Крим, управлiнням освiти i науки обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй:

2.1. Забезпечити органiзацiю i проведення I та II етапiв гри «Джура».

2.2. Сприяти формуванню Кримського республiканського, обласних, Київського та Севастопольського мiських штабiв гри «Джура».

3. Вiддiлу позашкiльної освiти, виховної роботи та захисту прав дитини (Середницька А. Д.), Українському державному центру туризму i краєзнавства учнiвської молодi (Савченко Н. В.):

3.1. Здiйснювати органiзацiйно-методичне забезпечення гри «Джура».

3.2. Забезпечити проведення III (Всеукраїнського) етапу гри «Джура».

4. Департаменту професiйно-технiчної освiти (Супрун В. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

5. Скасувати наказ Мiнiстерства освiти i науки України вiд 25 грудня 2003 року № 855 «Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку вiйськово-спортивну патрiотичну гру «Сокiл» («Джура») Українського козацтва».

6. Цей наказ набирає чинностi з дня його офiцiйного опублiкування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Жебровського Б. М.

Мiнiстр
Д. В. Табачник

<полное_название xml:id="x2iej1mll2w3h3mnwj3ut7dlxe">Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку вiйськово-патрiотичну гру «Сокiл» («Джура»)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства освiти i науки, молодi та спорту
13.06.2012 № 687

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
03 липня 2012 р. за № 1094/21406

Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку вiйськово-патрiотичну гру «Сокiл» («Джура»)

<полное_название xml:id="xf02vvwmtz4cns2jekjzo9lc04">I. Загальнi положення

I. Загальнi положення

1.1. Всеукраїнська дитячо-юнацька вiйськово-патрiотична гра «Сокiл» («Джура») (далi — гра «Джура») є системною формою позакласної роботи з вiйськово-патрiотичного та морально-етичного виховання учнiвської молодi, важливим засобом формування патрiотичної свiдомостi, спортивно-оздоровчої роботи.

1.2. Метою гри «Джура» є виховання юних патрiотiв України на засадах нацiональної гiдностi, високої самосвiдомостi та активної громадянської позицiї, здорового способу життя духовно багатої та фiзично розвиненої особистостi.

1.3. Основнi завдання гри «Джура»:

виховання дiтей та молодi у дусi вiдданостi Батькiвщинi та українському народу через вiдродження нацiональних i загальнолюдських духовних та моральних цiнностей;

набуття учнями знань, умiнь i навичок, необхiдних захиснику Вiтчизни;

формування у молодi високих морально-психологiчних якостей: доброчинностi, мужностi, смiливостi, рiшучостi, вiдваги, стiйкостi, наполегливостi, дисциплiнованостi та iнiцiативностi на основi вiдновлених народних традицiй;

оволодiння учнями основами народної культурної спадщини (пiснi, думи, розпис та опорядження житла i сакральних споруд, звичаї, традицiї, ритуали i свята);

впровадження вiйськово-прикладних видiв спорту, єдиноборств, верхової їзди на конях, бойових танцiв, видiв спортивної боротьби, народних iгор та забав з метою гартування духу й тiла;

вивчення народного способу господарювання на землi;

оволодiння навичками приготування страв народної кухнi;

пропагування та популяризацiя здорового способу життя;

змiцнення мiжрегiональних зв’язкiв та дружби дiтей та юнацтва;

органiзацiя змiстовного дозвiлля;

формування та закрiплення основ самоврядування в учнiвських колективах.

<полное_название xml:id="xc35dagmwn6s5xcficsa10i457">II. Учасники гри «Джура»

II. Учасники гри «Джура»

2.1. Учасниками гри «Джура» є учнiвська молодь загальноосвiтнiх, позашкiльних, професiйно-технiчних навчальних закладiв (далi — навчальнi заклади), об’єднана на добровiльних засадах у рої, сотнi, куренi тощо. До складу зазначених утворень входять хлопцi та дiвчата вiком вiд 7 до 18 рокiв.

2.2. Прийом до складу учасникiв гри «Джура» здiйснюється за народним звичаєм на загальному зiбраннi та за згодою батькiв пiсля проходження виховного просвiтницького курсу пiдготовки, де вiдбувається знайомство з заповiдями, правами та обов’язками учасника гри, набуття необхiдних знань з iсторiї України, лiтературно-пiсенної творчостi, про народних героїв тощо.

2.3. Учасники гри «Джура» подiляються на козачат (молодшi школярi вiком 7–10 рокiв), джур козацьких (школярi середнiх класiв вiком 11–15 рокiв), молодих козакiв (школярi старших класiв вiком 16–18 рокiв).

У грi «Джура» можуть брати участь особи старшi 18 рокiв у статусi «Козак-наставник», якi залучаються до виховної роботи з молоддю.

2.4. Основою органiзацiї гри «Джура» є козацьке самоврядування: добровiльне об’єднання учасникiв для виконання завдань гри у рiй (клас, гурток тощо), сотню (паралель класiв), курiнь (навчальний заклад). За потреби можуть створюватися ширшi об’єднання: районне (полк), обласне (паланка), всеукраїнське (кiш).

<полное_название xml:id="x8t11ej75f3msnn8c1fjrjblkd">III. Керiвництво грою «Джура»

III. Керiвництво грою «Джура»

3.1. Загальне керiвництво грою «Джура» здiйснює Мiнiстерство освiти i науки України (далi — МОН України).

3.2. Безпосередня органiзацiя та проведення гри «Джура» покладаються на Український державний центр туризму i краєзнавства учнiвської молодi (далi — Центр).

Для проведення I (районного, мiського), II (Кримського республiканського, обласних, Київського та Севастопольського мiських) етапiв гри «Джура» створюються штаби.

Для проведення III (Всеукраїнського) етапу гри «Джура» створюється головний штаб, склад якого затверджується наказом МОН України.

3.3. До складу головного штабу входять працiвники МОН України, Центру, Мiнiстерства оборони України (за згодою) та представники громадських органiзацiй (за згодою).

3.4. Очолює головний штаб керiвник.

Керiвник головного штабу:

розподiляє повноваження членiв головного штабу;

керує пiдготовкою i проведенням гри «Джура».

3.5. Члени головного штабу:

здiйснюють органiзацiйну роботу з проведення гри «Джура»;

забезпечують порядок проведення гри «Джура».

3.6. З метою забезпечення об’єктивної оцiнки результатiв змагань (конкурсiв, вiкторин) створюється суддiвська колегiя, склад якої затверджується наказом Центру.

3.7. До складу суддiвської колегiї входять досвiдченi педагоги, науково-педагогiчнi працiвники навчальних закладiв, вченi наукових установ та представники громадських органiзацiй (за згодою).

3.8. Очолює суддiвську колегiю головний суддя.

Головний суддя:

керує роботою суддiв;

проводить засiдання суддiвської колегiї;

бере участь у визначеннi переможцiв;

затверджує список переможцiв.

3.9. Органiзацiєю та проведенням гри «Джура» в регiонах керують Мiнiстерство освiти i науки, молодi та спорту Автономної Республiки Крим, управлiння освiти i науки обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй, вiддiли (управлiння) освiти районних та мiських державних адмiнiстрацiй.

3.10. У навчальних закладах грою «Джура» керує педагог, призначений наказом керiвника навчального закладу, за його згодою.

При навчальному закладi створюється консультативна Козацька рада з проведення гри «Джура» у складi учнiв, педагогiв, батькiв, представникiв органiв мiсцевого самоврядування, громадських органiзацiй (за згодою).

<полное_название xml:id="x2u1936ridvn15j093i99dfzhm">IV. Порядок i строки проведення гри «Джура»

IV. Порядок i строки проведення гри «Джура»

4.1. Гра «Джура» проводиться у три етапи.

4.2. І (районний, мiський), ІІ (Кримський республiканський, обласнi, Київський та Севастопольський мiськI), ІІІ (Всеукраїнський) етапи проводяться щороку, починаючи з 2015 року.

4.3. Заходи в рамках гри «Джура» проводяться протягом року вiдповiдно до рiчного плану роботи навчального закладу.

<полное_название xml:id="x5b1wgjlhw7p1qpx4fidgzhiqh">V. Органiзацiйнi засади та змiст етапiв гри «Джура»

V. Органiзацiйнi засади та змiст етапiв гри «Джура»

5.1. До програми I, II та III етапiв гри «Джура» включаються такi види змагань (конкурсiв, вiкторин):

конкурс «Вiзитка рою»;

брейн-ринг (за зразком гри «Що? Де? Коли?»);

вiкторини з iсторiї України, зокрема з iсторiї Збройних Сил України та iсторiї козацтва;

конкурси на кращу пiсню, рукописну газету, кiнофiльм чи вiдеофiльм про гру «Джура» та заходи в рамках гри;

змагання на туристськiй смузi перешкод, спортивного та туристського орiєнтування;

конкурс технiчної творчостi;

огляд якостi (рiвня) початкової вiйськової пiдготовки;

стройовий впоряд — особиста пiдготовка та дiї в складi рою;

вiйськово-тактична пiдготовка у формi теренової гри на мiсцевостi з використанням елементiв страйкболу;

фiзична пiдготовка — крос, плавання, метання гранати, лазiння по канату або жердинi, згинання i розгинання рук в упорi, опорний стрибок через «коня» тощо;

медична пiдготовка — надання долiкарської допомоги;

цивiльна оборона — виконання нормативiв щодо роботи зi спецiальними приладами та користування iндивiдуальними засобами захисту, гасiння умовної пожежi та рятувальнi роботи;

комбiнованi вiйськово-спортивнi та туристськi естафети.

5.2. Напрями роботи в роях:

навчання i фiзичне загартування членiв рою пiд час занять у гуртках, творчих об’єднаннях у навчальних закладах, за мiсцем проживання, в оздоровчих закладах;

щорiчнi огляди вiйськово-спортивної пiдготовки, патрiотичного та духовного виховання козачат, джур козацьких i молодих козакiв шляхом проведення змагань, зльотiв, конкурсiв за окремими умовами;

туристськi спортивнi походи (пiшохiднi, кiннi, лижнi, велосипеднi, воднI), iсторико-краєзнавчi експедицiї;

виконання доброчинних завдань пiд гаслом «Добре дiло» на засадах козацького лицарства;

участь в екологiчних акцiях та акцiях милосердя, культурно-просвiтницьких заходах;

ведення колективного щоденника «Добрi справи»;

навчання за розпорядком дня «День козака»;

навчання та тренування в гуртках i секцiях традицiйних народних єдиноборств, козацьких бойових мистецтв, вiйськового впоряду, туристської пiдготовки, розучування народних обрядiв;

вивчення народної культури, педагогiки та моралi;

спiвпраця з дитячими й молодiжними органiзацiями України та зарубiжжя.

5.3. На всiх етапах гри «Джура» обов’язковим є конкурс на кращий звiт про доброчиннi справи пiд гаслом «Добре дiло», що виконувались вiдповiдно до iдейних принципiв козацького лицарства.

5.4. Педагог-вихователь рою та козак-наставник, що призначаються керiвником навчального закладу за їх згодою, вiдповiдно до плану навчально-виховних заходiв проводять заняття i тренування з козачатами, джурами козацькими i молодими козаками. В основi змiсту занять лежать духовний розвиток та фiзичне загартування, що реалiзується у формi конкурсiв, оглядiв, естафет, змагань, вiкторин тощо.

5.5. У рамках етапiв гри «Джура» проводяться конференцiї, «круглi столи», диспути, зустрiчi з ветеранами Збройних Сил України, представниками козацьких громадських органiзацiй, краєзнавцями тощо.

5.6. Заходи у рамках гри «Джура», а також I, II та III етапи проводяться за умовами, що розробляються органiзаторами зазначених етапiв згiдно з цим Положенням.

<полное_название xml:id="x623t4xkzah643qznd46kx9sxf">VI. Документацiя та строки її подання

VI. Документацiя та строки її подання

6.1. Для участi у III етапi гри «Джура» керiвники команд у день заїзду на мiсце проведення заходу подають до головного штабу такi документи:

наказ про вiдрядження команди на участь у III етапi гри «Джура»;

затверджений список команди, у якому зазначаються: № з/п, прiзвища та iмена учнiв, рiк народження, навчальний заклад, мiсце проживання (до списку включаються також керiвники команд);

заявку на участь у III етапi гри «Джура», у якiй зазначаються: № з/п, прiзвища та iмена учнiв, рiк народження;

копiї паспортiв керiвникiв та учнiв вiд 16 рокiв та свiдоцтв про народження учнiв до 16 рокiв, завiренi керiвником навчального закладу, учнiвськi квитки;

медичнi книжки керiвникiв команд;

медичнi довiдки для учнiв встановленого зразка.

6.2. Обробка персональних даних здiйснюється вiдповiдно до законодавства про захист персональних даних.

<полное_название xml:id="xc9g201wwrrvf9mopnikkmbnu1">VII. Пiдбиття пiдсумкiв та нагородження переможцiв

VII. Пiдбиття пiдсумкiв та нагородження переможцiв

7.1. Пiдсумки I, II та III етапiв гри «Джура» пiдбиваються у кожному видi змагань (конкурсiв, вiкторин) (далi — змагання) окремо. Переможцi визначаються за найбiльшою сумою балiв, набраних пiд час цих змагань.

Переможцi у комплексному залiку I, II та III етапiв гри «Джура» визначаються за найменшою сумою мiсць, зайнятих в усiх залiкових видах змагань.

7.2. Переможцi I, II та III етапiв нагороджуються грамотами, дипломами, призами, оздоровчими та екскурсiйними поїздками органiзаторiв гри «Джура».

<полное_название xml:id="xdav44w5mfhmuikpi1c4bzyqbp">VIII. Фiнансування гри «Джура»

VIII. Фiнансування гри «Джура»

8.1. Фiнансування проведення I та II етапiв гри «Джура» в районах (мiстах), в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi, проїзд та харчування учасникiв гри «Джура», проведення тренувальних зборiв, вiдрядження осiб, що супроводжують учнiв, та суддiв, нагородження переможцiв здiйснюються за рахунок асигнувань, передбачених у вiдповiдних бюджетах на вiдповiдний рiк Мiнiстерством освiти i науки, молодi та спорту Автономної Республiки Крим, управлiннями освiти i науки обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй та iнших джерел фiнансування, не заборонених чинним законодавством.

8.2. Витрати на органiзацiю та проведення III етапу гри «Джура» здiйснюються в межах вiдповiдних асигнувань, передбачених Державним бюджетом України на вiдповiдний рiк, а також коштiв, не заборонених законодавством.

Директор департаменту професiйно-технiчної освiти
В. В. Супрун

Додати у ВибранеДо списку

Вибране
Вибране
  • Мої закладки
  • Бажані покупки
Назва Додаткові дії
Продовжити покупки Перейти до кошика