Сайт не оновлюється, тож текст офіційного документу може бути застарілим. Безплатна база офіційних документів завжди в АКТУАЛЬНОМУ СТАНІ за новою адресою edirshkoly.mcfr.ua

Інструкція з виміру концентрації пилу в шахтах та обліку пилових навантажень
Додати у Вибране

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Держнаглядохоронпраці України
від 26.10.2004 р. № 236

Інструкція з виміру концентрації пилу в шахтах та обліку пилових навантажень

НПАОП 10.0-5.08-04

До пунктів 3.6.9, 8.2.3
Правил безпеки у вугільних шахтах

1. Загальнi положення

1. Загальнi положення

1.1. Концентрацiя пилу у рудниковому повiтрi визначається у вагових (гравiметричних) показниках (мг/м3). Залежно вiд мети вимiрювання визначається максимальна разова (оперативний пиловий контроль) або середньозмiнна (перiодичний пиловий контроль) концентрацiя усього пилу, що витає в повiтрi.

Значення максимальної разової концентрацiї пилу використовується з метою оцiнки ефективностi заходiв щодо знепилювання.

Значення середньозмiнної концентрацiї пилу використовується з метою оцiнки умов працi за пиловим фактором (шляхом порiвняння отриманих значень iз гранично допустимими концентрацiями пилу) i врахуванням пилових навантажень на робiтникiв.

1.2. Вимiри концентрацiї пилу у шахтах повиннi провадитися шляхом вiдбору проб пилу аспiрацiйними приладами (пробонабiрниками) епiзодичної дiї або вимiрювання концентрацiї пилу переносними пиломiрами, допущеними до використання у вугiльних шахтах.

З метою оперативного пилового контролю допускається використання апаратури стацiонарного автоматичного контролю за допомогою датчикiв, встановлених у гiрничих виробках.

З метою перiодичного пилового контролю можна застосовувати iндивiдуальнi пробонабiрники.

1.3. Вимiри концентрацiї пилу повиннi провадитися особами, якi пройшли навчання за спецiальною програмою i склали екзамен.

2. Оперативний пиловий контроль

2. Оперативний пиловий контроль

2.1. Вимiри концентрацiї пилу повиннi проводитися пiд час виконання основних виробничих процесiв. Перiодичнiсть вимiрювань — не рiдше одного разу на мiсяць. Якщо запилення повiтря пiд час виконання окремих виробничих процесiв не перевищує гранично допустимих концентрацiй, вимiрювання можна провадити не рiдше одного разу на рiк або за необхiднiстю.

2.2. Оперативний пиловий контроль проводиться дiльницею ВТБ. Допускається проводити вимiри працiвниками ДАРС /ДВГРС/.

2.3. Вимiрювання концентрацiї пилу повиннi проводитися згiдно з графiком, який за 15 днiв до початку мiсяця складається керiвником дiльницi ВТБ i затверджується технiчним керiвником пiдприємства.

2.4. Вiдбiр проб пилу або вимiрювання концентрацiї пилу повиннi проводитися на серединi висоти виробки, а у виробках висотою понад 2 м — на висотi 1,5 м вiд пiдошви.

В очисних виробках пологих i похилих пластiв вiдбiр проб або замiри концентрацiї пилу повиннi провадитися над конвеєром.

Замiрний перерiз повинен розташовуватися в таких мiсцях залежно вiд типу джерела пилу:

пiд час виймання вугiлля комбайнами або вiдбiйними молотками на крутих пластах — у виробцi з вихiдним вентиляцiйним струменем, що прилягає до лави, за 10-15 м вiд лiнiї вибою;

пiд час виймання вугiлля комбайнами i стругами на похилих i пологих пластах — у лавi за 10-15 м вiд вентиляцiйного штреку;

пiд час щитового виймання крутих пластiв — на робочому мiсцi машинiста;

пiд час проведення пiдготовчих виробок — за 25-30 м вiд вибою;

у конвеєрних виробках — в 10-15 м вiд кожного пункту перевантаження вугiлля за напрямом руху повiтря.

2.5. Тривалiсть вимiрювання максимальної разової концентрацiї пилу повинна становити не менше як 30 хв. при нормальному ходi основного пилоутворювального процесу. Пiд час використання аспiрацiйних приладiв або iнших пилопробонабiрникiв може провадитися безперервний вiдбiр однiєї або послiдовно декiлькох проб. Середнє значення концентрацiї пилу визначається як середнє арифметичне окремих визначень. При цьому вмiст пилу в повiтрi обчислюють за формулою:

C =

(W1 – W2) × 1000, мг/м3

,

v × t

де

W1— вага фiльтру з пилом, мг;

W2— вага чистого фiльтру, мг;

v — продуктивнiсть аспiрацiйного приладу або пилопробонабiрника, л/хв.;

t — тривалiсть вiдбору проби, хв.

2.6. На дiльницi ВТБ повинен вестися журнал облiку концентрацiї пилу за установленою формою (додаток 1).

Допускається ведення облiку концентрацiї пилу з використанням комп’ютера.

Журнал повинен зберiгатися на шахтi протягом не менше як 2 роки.

2.7. Для всiх дiючих очисних i пiдготовчих виробок повиннi встановлюватися технiчно досяжнi рiвнi залишкової запиленостi повiтря. Для встановлення технiчно досяжного рiвня залишкової запиленостi повiтря повиннi бути визначенi концентрацiї пилу в мiсцях, що вказанi в п. 2.4 цiєї Інструкцiї, при дотриманнi параметрiв знепилення, встановлених Інструкцiєю з комплексного знепилення повiтря.

Результати замiрiв розглядаються й приймаються як технiчно досяжний рiвень залишкової запиленостi повiтря комiсiєю у складi головного iнженера пiдприємства (голова), начальника дiльницi ВТБ i технiчного iнспектора працi профспiлки. Прийняте рiшення оформлюється актом i погоджується з МакНДІ.

Термiн дiї прийнятих значень технiчно досяжних рiвнiв залишкової запиленостi повiтря не повинен перевищувати один рiк.

2.8. Результати наступних планових замiрiв концентрацiї пилу, що вказанi у п. 2.1 цiєї Інструкцiї, повиннi порiвнюватися iз встановленими для даного вибою технiчно досяжного рiвня залишкової запиленостi повiтря. Якщо вимiряна концентрацiя пилу буде перевищувати технiчно досяжний рiвень залишкової запиленостi повiтря, роботи у вибої повиннi бути зупиненi i прийнятi всi необхiднi заходи щодо зниження запиленостi повiтря до рiвня, що вимагається.

3. Перiодичний пиловий контроль

3. Перiодичний пиловий контроль

3.1. Вимiри концентрацiї пилу повиннi проводитися на всiх робочих мiсцях. Перiодичнiсть вимiрiв — не рiдше одного разу на квартал. Якщо запилення повiтря на окремих робочих мiсцях не перевищує гранично допустимих концентрацiй, вимiрювання можна проводити не рiдше одного разу на рiк або за необхiднiстю.

3.2. Перiодичний пиловий контроль проводиться працiвниками ДАРС /ДВГРС/ або спецiалiзованою органiзацiєю.

3.3. Вимiрювання концентрацiї пилу повиннi проводитися згiдно з графiком (Додаток 2), який за 15 днiв до початку кварталу складається керiвником дiльницi ВТБ, узгоджується з ДАРС /ДВГРС/ або спецiалiзованою органiзацiєю i затверджується технiчним керiвником пiдприємства.

3.4. Пиломiр або пробонабiрник повинен розташовуватися, як правило, у зонi дихання того, хто працює, але не далi як 0,5 м вiд його обличчя. В окремих випадках допускається розташування пробонабiрника на вiдстанi не бiльше нiж 1 м вiд того, хто працює, за напрямом руху вентиляцiйного струменя.

3.5. Вимiрювання середньозмiнної концентрацiї пилу повинно вестися протягом не менше як 75% тривалостi змiни за умови охоплення усiх виробничих операцiй протягом змiни, перерв у роботi та виконання установленої норми виробки не менше нiж на 80%.

Вiдбiр проб або замiри концентрацiї пилу повиннi оформлятися актом-нарядом (Додаток 3). Результати вимiрiв, оформленi у виглядi повiдомлення (Додаток 4), передаються шахтi у дводенний строк.

4. Облiк пилових навантажень

4. Облiк пилових навантажень

4.1. На кожнiй дiльницi шахти повинен вестися журнал облiку пилових навантажень робiтникiв та посадових осiб (Додаток 5).

4.2. У кiнцi кожного кварталу до журналу заносять на кожного працiвника данi про кiлькiсть вiдпрацьованих змiн та середньозмiнної концентрацiї пилу на робочому мiсцi на пiдставi записiв у табелях виходiв, книзi нарядiв та повiдомлень про результати вимiрiв концентрацiї пилу.

Вiдповiдальнiсть за ведення журналу покладається на керiвника дiльницi.

Журнал повинен бути пронумерований, прошнурований та скрiплений печаткою шахти.

Журнал облiку пилових навантажень повинен зберiгатися не менше як 25 рокiв.

4.3. Пилове навантаження працiвника шахти розраховується за формулою:

                                                                              П = 0,001 × k × C × Q × t × N,

де

П — пилове навантаження, г;

k — коефiцiєнт, що враховує наявнiсть респiратора (за вiдсутностi респiратора приймається рiвним 1, за наявностi — 0,1);

С — середньозмiнне запилення повiтря, мг/м3;

Q — середньозмiнний об’єм легеневої вентиляцiї, м3/хв. (визначається важкiстю роботи, яка виконується, i приймається по таблицi 1);

t — тривалiсть робочої змiни, хв.;

N — число змiн, вiдпрацьованих у запиленiй атмосферi;

0,001 — коефiцiєнт переведення мiлiграмiв у грами.

Таблиця 1

Об’єм легеневої вентиляцiї

Професiя

Виконувана робота

Об’єм легеневої вентиляцiї, м3/хв.

1

2

3

Машинiст вугiльного комбайна

Виймання вугiлля комбайном

0,020

Помiчник машинiста

Те саме

0,025

Гiрничоробочий очисного вибою

Крiплення, управлiння покрiвлею, пересування конвеєра

0,030

Виймання вугiлля у нiшi, викладання бутових смуг

0,025-0,030

Виймання вугiлля вiдбiйними молотками

0,035

Доставка матерiалiв

0,025-0,030

Машинiст прохiдницького комбайна

Проведення виробок

0,023

Помiчник машинiста прохiдницького комбайна

Те саме

0,027

Прохiдник

Встановлення крiплення

0,030

Бурiння шпурiв, свердловин

0,028

Машинiст пiдземних установок

Обслуговування машин

0,015

Електрослюсар

Те саме

0,015

Гiрничоробочий

Крiплення пiдготовчих виробок, ремонтнi роботи

0,025

Доставлення матерiалiв

0,020

Майстер-пiдривник

0,020

Гiрничий майстер

Нагляд

0,015

4.4. Контроль пилового навантаження на шахтi повинен здiйснюватися посадовою особою, призначеною наказом керiвника пiдприємства. Вказана особа щорiчно пiдраховує пиловi навантаження шляхом пiдсумовування навантажень за квартали. Отримане значення пiдсумовується з пиловими навантаженнями за попереднiй перiод. Якщо сума пилових навантажень буде перевищувати гранично-допустиме пилове навантаження, значення якого приведене у таблицi 2, працiвник шахти повинен бути виведений з роботи у запиленiй атмосферi.

Таблиця 2

Критичнi за пневмоконiозом пиловi навантаження

Об’єм легеневої вентиляцiї, м3/хв.

Граничнодопустимi пиловi навантаження (грам) для видiв пилу

Породний, вугiльнопородний

Вугiльнопородний, вугiльний

Вугiльний

Антрацитовий

Вмiст вiльного дiоксиду кремнiю, %

Вiд 10 до 70

Вiд 5 до 10

До 5

До 50

0,02

290

510

1450

880

0,03

330

540

1800

940

0,04

335

545

1850

950

4.5. Робiтники, якi знову стають до роботи на шахтi, а до цього працювали на iнших шахтах, повиннi надавати данi про отриманнi пиловi навантаження, що приймаються до облiку.

Журнал облiку концентрацiї пилу в гiрничих виробках

Додаток 1

Журнал облiку концентрацiї пилу в гiрничих виробках

шахти __________________________________________________

органiзацiя, до складу якої входить пiдприємство

_________________________________________________________

Дата вимiру, номер повiдомлення

Найменування виробки, мiсце вимiру

Роботи, що виконуються у момент вимiру

Тип i кiлькiсть працюючих машин i механiзмiв

Способи i засоби боротьби з пилом

Швидкiсть повiтря у мiсцi вимiрювання, м/с

Концентрацiя пилу середньозмiнна, мг/м3

Технiчно досяжний рiвень залишкової запиленостi повiтря мг/м3

1

2

3

4

5

6

7

8

Графiк вимiру концентрацiї пилу в гiрничих виробках шахти

Додаток 2

УЗГОДЖЕНО

Командир взводу ДАРС /ДВГРС/ або командир iншої спецiалiзованої органiзацiї

_________________________________________________________

«____» _________ 20___ р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Технiчний керiвник шахти

____________________________________________________

«____» _____________ 20___ р.

Графiк вимiру концентрацiї пилу в гiрничих виробках шахти

______________________________________________________

органiзацiя, до складу якої входить пiдприємство

_______________________________________________________

на ____ квартал 200__ р.

Найменування виробки

Мiсце вимiру

Число вимiрiв

Примiтка

1

2

3

4

Керiвник дiльницi ВТБ _____________________________________________________

Акт-наряд на вимiрювання концентрацiї пилу

Додаток 3

Акт-наряд на вимiрювання концентрацiї пилу

Цей акт складено про те, що ______________ 200__ р. зроблено вимiрювання концентрацiї пилу в гiрничих виробках шахти

_________________________________________________________________________________________

органiзацiї, до складу якої входить пiдприємство

__________________________________________________________________________________________

Найменування виробки

Мiсце вимiру

Роботи, що виконувались у момент вимiру

Тип пиломiру (пробонабiрного пристрою) i його заводський номер

Номер проби

Тривалiсть вимiру, хв.

Об’ємна швидкiсть протягування повiтря через фiльтр, л/хв.

1

2

3

4

5

6

7

Керiвник дiльницi ВТБ ________________________________________________

Представник ДАРС /ДВГРС/
або iншої спецiалiзованої органiзацiї __________________________________

Повiдомлення

Додаток 4

Повiдомлення № ______

вiд «____» ___________ 20__ р.

про результати вимiрiв концентрацiї пилу в гiрничих виробках шахти

_________________________________________________________________________________________

органiзацiї, до складу якої входить пiдприємство

_________________________________________________________________________________________

Дата вимiрiв

Номер акту-наряду

Найменування виробки

Мiсце вимiру

Роботи, що виконувались пiд час вимiрiв

Номер проби

Концентрацiя пилу, мг/м3

1

2

3

4

5

6

7

Керiвник лабораторiї ДАРС /ДВГРС/ _____________________________________________

Журнал облiку пилових навантажень робiтникiв i посадових осiб дiльницi

Додаток 5

Журнал облiку пилових навантажень робiтникiв i посадових осiб дiльницi

_______________________________________________________________

шахти _________________________________________________________

органiзацiї, до складу якої входить пiдприємство

_____________________________________________________________

за 20___ р.

Дата

Прiзвище, iм’я, по батьковi

Табельний номер

Найменування гiрничої виробки, де знаходилось робоче мiсце

Характеристика виконуваної роботи

Кiлькiсть вiдпрацьованих змiн

Середньозмiнна концентрацiя пилу на робочому мiсцi, мг/м3

Пилове навантаження

Сумарне пилове навантаження з початку року, г

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Додати у ВибранеДо списку

Вибране
Вибране
  • Мої закладки
  • Бажані покупки
Назва Додаткові дії
Продовжити покупки Перейти до кошика