Сайт не оновлюється, тож текст офіційного документу може бути застарілим. Безплатна база офіційних документів завжди в АКТУАЛЬНОМУ СТАНІ за новою адресою edirshkoly.mcfr.ua

Інструкція з безпечного проведення робіт у підземних електроустановках
Додати у Вибране

Інструкція з безпечного проведення робіт у підземних електроустановках


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Держнаглядохоронпраці України
від 26.10.2004р. № 236

НПАОП 10.0-5.16-04

До ,

<полное_название xml:id="xb93j8zd8gzfz6mfu8g09vs951">1. Загальнi положення

1. Загальнi положення

1.1. Ця Інструкцiя встановлює порядок i мiстить загальнi вимоги безпечного проведення робiт iз монтажу, налагодження, випробування, ремонту, ревiзiї та демонтажу в дiючих пiдземних електроустановках вугiльних шахт.

1.2. За умовами електробезпеки пiдземнi електроустановки подiляються на установки напругою до 1200 В включно i понад 1200 В.

На пiдземнi електроустановки напругою до 1200 В включно поширюються вимоги безпеки при виконаннi робiт, передбачених (далi — ПТЕ ЕС), затвердженими Головдерженергонаглядом Мiненерго СРСР 21.12.84, i (далi — ПБ ЕЕС) — ДНАОП 0.00-1.21-98, затвердженими наказом Держнаглядохоронпрацi вiд 09.01.98 №4 та зареєстрованими Мiнiстерством юстицiї України 10.02.98 за № 93/2533.

1.3. Роботи в пiдземних електроустановках можуть виконуватися за нарядом, розпорядженням, в порядку поточної експлуатацiї. Роботи повиннi проводитися, як правило, iз зняттям напруги. За нарядом допускається виконання спецiальних робiт без зняття напруги.

1.4. До робiт у пiдземних електроустановках допускаються особи з групою з електробезпеки, присвоєною вiдповiдно до цiєї Інструкцiї (додаток 1).

<полное_название xml:id="x35xg4kx7q1x6h9r1nevd5f1c6">2. Технiчнi заходи iз забезпечення безпеки робiт

2. Технiчнi заходи iз забезпечення безпеки робiт

2.1. Перед початком виконання робiт iз зняття напруги потрiбно:

а) провести необхiднi вiдключення i вжити заходiв, що запобiгають подаванню напруги до мiсця роботи через помилкове або самовiльне вмикання комутацiйних апаратiв;

б) вивiсити плакати «Не вмикати — працюють люди!» на приводах комутацiйних апаратiв, за допомогою яких може бути подана напруга до мiсця роботи, встановити у разi необхiдностi огорожу;

в) перевiрити показником напруги вiдсутнiсть напруги на струмопровiдних частинах;

г) заземлити за допомогою переносних заземлень вiдключенi та незаземленi стацiонарними пристроями струмопровiднi частини, з’єднанi з кабелями з напругою понад 1200 В, якщо роботи будуть проводитися на цих частинах або безпосередньо на кабелях або якщо струмопровiднi частини знаходяться на доступнiй дотиканню вiдстанi. Якщо робота буде проводитися на кабельнiй лiнiї кiльцевої схеми живлення, то лiнiя повинна бути заземлена з двох бокiв.

2.2. Зняття напруги повинно проводитися таким чином, щоб видiленi для проведення робiт частини електроустановки або електроустаткування з усiх бокiв були вiдокремленi вiд струмопровiдних частин, що знаходяться пiд напругою. При цьому з кожного боку повинен бути забезпечений розрив кола, спричинений вимиканням роз’єднувача або викочуванням висувної частини комплектного розподiльного пристрою, повним роз’єднанням електричного з’єднувача, зняттям шин (проводiв), вiд'єднанням i витяганням кiнцевої розробки кабелю з увiдного пристрою. В електроустановках iз напругою до 1200 В розрив кола може бути утворений замиканням автоматичного вимикача з ручним приводом.

2.3. Для запобiгання помилкового вмикання комутацiйних апаратiв, якими знято напругу, необхiдно приводи цих апаратiв заблокувати у положеннi «Вимкнено» i замкнути замками або рiвноцiнними пристроями, якщо це дозволяє їх конструкцiя. Ключi вiд замкiв знаходяться у керiвника робiт. Допускається встановлювати замок на дверях пiдстанцiї або камери, в яких розташованi усi виключенi апарати. Замки можуть не встановлюватися при розташуваннi апарата в межах видимостi робочого мiсця або за наявностi постiйного чи призначеного на час проведення робiт чергового.

2.4. Перевiрка вiдсутностi напруги повинна проводитися покажчиком в електроустановках з напругою до 660 В мiж кожною фазою та землею, а в електроустановках з напругою 1200 В i вище — кожної фази за вiдношенням до землi. Перевiрка повинна проводитися в дiелектричних рукавичках.

2.5. Для заземлення струмопровiдних частин повиннi використовуватися переноснi заземлення iз затискачами, пристосованими до конструкцiй контактних затискачiв рудникового електроустаткування. Допускається застосовувати переноснi заземлення, в т.ч. окремi для кожної фази, iз переносними наконечниками замiсть затискачiв.

Накладання переносного заземлення може проводитися за допомогою штанги з розмiрами iзолюючої частини та ручки-захвату, що задовольняють вимоги до покажчикiв напруги до 10 кВ.

2.6. Дiлянка контактного проводу, на якому ведуться роботи, повинна бути вимкнена та заземлена на рейки з обох бокiв, а на вiдключених секцiйних роз’єднувачах повиннi бути вивiшенi плакати «Не вмикати — робота на лiнiї!».

Контактний провiд обов’язково слiд вимикати перед початком гiрничих i монтажних робiт у виробцi, при навантажуваннi й розвантажуваннi довгомiрних матерiалiв, а також за необхiдностi замiни або вiдновлення обiрваного проводу, замiни пiдвiсок, ремонту мережi освiтлення та замiни ламп, пiдвiшування сигнальних датчикiв i проводiв, вимiрювання опору iзоляцiї дiлянки контактного проводу та дiльничного iзолятора, вимiрювання зношення контактного проводу, прокладання кабелiв, замiни рейок.

Вмикання й вимикання спецiальних секцiйних роз’єднувачiв у контактнiй мережi слiд проводити, використовуючи дiелектричнi рукавички.

2.7. Роботи з ревiзiї та ремонту контактних електровозiв повиннi проводитися при опущеному та зафiксованому струмоприймачi, а також виключеному та заблокованому автоматичному вимикачi. Роботи iз замiни елементiв струмоприймача на лiнiї слiд виконувати в дiелектричних рукавичках.

2.8. У разi ремонту крiплення гiрничих виробок кабелi повиннi бути знятi з пiдвiсок, укладенi на пiдошву i надiйно захищенi вiд пошкоджень. Допускається зняття кабелю пiд напругою за участю або наглядом електротехнiчного персоналу з групою з електробезпеки не нижче ІІІ.

<полное_название xml:id="x7x8unjtie03k4z7tgdk4ugg4u">3. Органiзацiйнi заходи iз забезпечення безпечностi робiт

3. Органiзацiйнi заходи iз забезпечення безпечностi робiт

3.1. При роботах у пiдземних електроустановках повиннi використовуватися наступнi органiзацiйнi заходи:

а) оформлення роботи нарядом або розпорядженням;

б) допуск до роботи;

в) нагляд пiд час роботи;

г) оформлення перерв, переводiв на iнше робоче мiсце, закiнчення роботи.

3.2. Наряд — письмове завдання на безпечне проведення роботи в електроустановцi, оформлене на бланку встановленої форми (додаток 2).

3.3. За нарядом повиннi проводитися:

а) роботи iз зняттям напруги з монтажу, налагодження, випробування, ремонту, ревiзiї та демонтажу в електроустановках iз напругою до 1200 В i вище (крiм робiт, що проводяться в електроустановках iз напругою до 1200 В у порядку поточної експлуатацiї);

б) налагоджувальнi та iншi спецiальнi роботи, коли виключена можливiсть їх виконання зi зняттям напруги (фазування кабельних лiнiй, трансформаторiв, перевiрка i настроювання максимального струмового захисту за допомогою приладiв i апаратiв загального призначення, настроювання апаратури сигналiзацiї, захисту, управлiння, автоматики).

Роботи за нарядом повиннi проводитися не менше нiж двома особами.

3.4. Розпорядження-завдання на роботу в електроустановцi, яке оформлене в оперативному журналi (додаток 3) особою, що вiддала розпорядження, або гiрничим диспетчером (посадовою особою дiльницI), який одержав розпорядження за допомогою засобiв зв’язку вiд особи, що вiддала розпорядження.

3.5. За розпорядженням можуть виконуватися:

а) позаплановi (про необхiднiсть яких не було вiдомо заздалегiдь) роботи протягом не бiльше однiєї змiни з ремонту електроустаткування iз зняттям напруги в електроустановках напругою до 1200 В, не передбаченi перелiком робiт в порядку поточної експлуатацiї;

б) робота в особливих (аварiйних) випадках.

Особливими (аварiйними) є випадки виконання невiдкладних робiт, пов’язаних iз лiквiдацiєю або локалiзацiєю аварiй в електроустановках або гiрничих виробках, а також iз лiквiдацiєю обставин, що загрожують вибухом, пожежею, порушенням провiтрювання, затопленням виробок, травмуванням, великим економiчним збитком.

Роботи за розпорядженням повиннi проводитися, як правило, не менше нiж двома особами. В окремих випадках, якщо є можливiсть забезпечити безпечнiсть, допускається за розсудом особи, що вiддає розпорядження, одноособове виконання роботи.

3.6. Роботи в порядку поточної експлуатацiї — роботи в електроустановках з напругою до 1200 В, що проводяться вiдповiдно до встановленого перелiку на закрiпленiй дiльницi пiд час однiєї змiни iз дотриманням заходiв безпеки.

Перелiк робiт, якi можуть виконуватися в порядку поточної експлуатацiї, наведений у додатку 4.

Вiдповiдно до мiсцевих умов головним енергетиком шахти може бути складений додатковий перелiк робiт, якi можуть виконуватися в порядку поточної експлуатацiї. Цей перелiк повинен бути затверджений головним iнженером шахти. З дозволеним перелiком робiт виконавцi повиннi бути ознайомленi пiд пiдпис.

Роботи в порядку поточної експлуатацiї не вимагають реєстрацiї в оперативному журналi (за винятком робiт за п. 4.2 цiєї Інструкцiї) i можуть виконуватися одноособово.

3.7. Право видачi нарядiв i вiддачi розпоряджень надається посадовим особам електротехнiчного персоналу, уповноваженим наказом по шахтi або по органiзацiї, що вiдрядила. Зазначенi особи повиннi мати V групу з електробезпеки, а в електроустановках iз напругою до 1200 В — не нижчу за ІV.

3.8. Допускаючий повинен мати групу з електробезпеки не нижчу за ІV, а в електроустановках iз напругою до 1200 В — не нижчу за ІІІ. У разi виконання робiт вiдрядженим персоналом допускаючий призначається з персоналу шахти або з вiдрядженого персоналу, що здав екзамен комiсiї пiдприємства, на якому проводяться роботи.

3.9. Керiвником робiт в електроустановках iз напругою понад 1200 В повинна призначатися особа з групою з електробезпеки не нижчою за ІV, в електроустановках iз напругою до 1200 В — не нижчою за ІІІ, а при проведеннi робiт, вказаних у п. 3.3 цiєї Інструкцiї, — вiдповiдно не нижчою за V та за VІ групи.

Список осiб, якi можуть призначатися керiвниками робiт за нарядами й розпорядженнями, встановлюється наказом по шахтi. Цим же наказом за вказаними особами повиннi бути закрiпленi iменнi пломбiратори.

3.10. Наглядаючою призначається особа з групою з електробезпеки не нижчою за ІІІ. Наглядаючий призначається для нагляду за такелажними та iншими особами неелектротехничного персоналу при виконаннi робiт в електроустановках, а також у виробках, де є контактний провiд або кабелi, що знаходяться пiд напругою, та iснує небезпека пошкодження останнiх. Наглядаючий несе вiдповiдальнiсть за електробезпечнiсть працюючих.

Наглядаючий за проведенням робiт в електроустановках, у тому числi вiдрядженими, призначається у випадку проведення робiт в електроустановках в особливо небезпечних умовах, визначаємих особою, яка вiдповiдає за електрогосподарство пiдприємства.

3.11. Допускається сумiщення обов’язкiв вiдповiдальних осiб:

особа, що видає наряд, може сумiщати обов’язки керiвника робiт i допускаючого в електроустановках без чергових працiвникiв;

допускаючий може сумiщати обов’язки особи, що пiдготовлює робоче мiсце, керiвника робiт i члена бригади;

керiвник робiт може сумiщати обов’язки особи, що пiдготовлює робоче мiсце, i допускаючого в електроустановках без чергових працiвникiв.

При сумiщеннi обов’язкiв вiдповiдна особа повинна мати групу з електробезпеки не нижче тiєї, яка вимагається для осiб, обов’язки яких вона сумiщає.

3.12. Наряд повинен видаватися безпосередньо перед направленням бригади до мiсця роботи або перед початком пiдготовки робочого мiсця.

Наряд оформлюється у двох примiрниках. Перший примiрник наряду знаходиться у керiвника робiт, а другий — в папцi дiючих нарядiв. Наряд може бути виписаний в одному примiрниковi за умови, що його змiст i заходи безпеки будуть зафiксованi в оперативному журналi. У будь-якому випадку один примiрник наряду видається на руки керiвнику робот.

Строк дiї наряду — до однiєї доби. Допускається щоденне подовження наряду iз загальним строком його дiї не бiльше 5 дiб. Подовжити наряд може особа, що його видала, або особа, що її замiнює.

Наряди повиннi реєструватися в оперативному журналi дiльницi iз зазначенням дати й часу його видачi та закриття, електроустановки, номера наряду, керiвника роботи (наглядаючого) та особи, що видала наряд.

3.13. Розпорядження повинно бути зроблено чiтко та ясно в уснiй формi безпосередньо або за допомогою засобiв зв’язку керiвнику роботи пiсля запису змiсту розпорядження в оперативний журнал.

Оперативний журнал повинен бути у гiрничого диспетчера i на кожнiй дiльницi, в цеху або вiддiлi, посадовi особи яких мають право на вiддачу розпоряджень.

В оперативний журнал диспетчера записується розпорядження, вiддане пiд час змiни (за вiдсутностi персоналу в наряднiй дiльницi, цеху, вiддiлу). Розпорядження, вiдданi на початку змiни перед спуском персоналу в шахту, записуються в оперативнi журнали дiльниць, цехiв, вiддiлiв.

3.14. Пiсля повного закiнчення роботи керiвник робiт повинен перевiрити стан заземлення електроустановки, вивести бригаду з робочих мiсць, зняти встановленi тимчасовi огорожi, переноснi плакати й заземлення, перевiрити вибухозахист електроустаткування та запломбувати його, якщо це потребується.

3.15. Повне закiнчення роботи (закриття нарядiв) оформляється керiвником робiт в нарядi i журналi облiку робiт за нарядами i розпорядженнями

Керiвник робiт повинен не пiзнiше наступного дня здати наряд особi, що його видала, пiсля перевiрки правильностi оформлення.

3.16. Пiсля оформлення повного закiнчення роботи керiвник роботи повинен подати напругу за погодженням iз посадовими особами дiльницi (шахти), перевiрити за розсудом особи, що видала наряд, роботу засобiв максимального струмового захисту непрямим методом, захисту вiд витiкання струму, апаратури контролю повiтря й метану та при позитивних результатах перевiрок опробувати електроустаткування.

<полное_название xml:id="x9w3ozusd1rw8qm0tqxgjhhofo">4. Додатковi вимоги для шахт, небезпечних за газом

4. Додатковi вимоги для шахт, небезпечних за газом

4.1. Керiвник робiт повинен здiйснювати контроль концентрацiї метану переносними приладами в мiсцi виконання робiт. У виробках, де виявлено метан, шахт ІІ категорiї за газом, а також у всiх виробках шахт ІІІ категорiї та вище концентрацiю метану слiд контролювати автоматичними переносними приладами.

4.2. Контроль концентрацiї метану, включаючи контроль i виявлення шарових i мiсцевих скупчень, повинен здiйснюватися перед розкриттям оболонки електроустаткування, перед накладанням заземлення, перед подачею напруги, а також пiд час виконання робiт. Перiодичнiсть контролю вмiсту метану переносними приладами епiзодичної дiї погоджується з посадовою особою дiльницi ВТБ.

Контроль вмiсту метану не обов’язковий у виробках iз дiючою вiдкаткою контактними електровозами.

4.3. У виробках, де виявлено метан, розкриття оболонок електроустаткування для виконання робiт у порядку поточної експлуатацiї повинне проводитися за дозволом i у присутностi посадової особи дiльницi. При виконаннi таких робiт у провiтрюваних ВМП тупикових виробках газових шахт ця особа повинна сповiстити гiрничому диспетчеровi (начальнику змiни) перед розкриттям електроустаткування про необхiднi роботи та вжитi заходи безпеки, а пiсля виконання робiт — про їх закiнчення. Гiрничий диспетчер (начальник змiни) зобов’язаний зробити вiдповiдний запис в оперативному журналi.

4.4. Роботи дозволяється проводити, якщо вмiст метану в мiсцi їх виконання не перевищує норм, зазначених у Правилах безпеки.

За наявностi метану понад встановленi норми всi роботи в електроустановцi повиннi бути припиненi, оболонки електроустаткування закритi, випробувальнi схеми вiдключенi вiд мережi, про загазування та вжитi заходи має бути оповiщена посадова особа дiльницi, а за її вiдсутностi — гiрничий диспетчер (начальник змiни). Поновлення робот допускається тiльки пiсля зниження концентрацiї метану до допустимих норм i дозволу посадової особи дiльницi або гiрничого диспетчера (начальника змiни).

4.5. Апарати, що живлять струмоприймачi, якi розмiщенi у загазованiй виробцi, повиннi бути виключенi, їх приводи заблокованi, а також замкненi на замок, якщо це допускає конструкцiя. На приводах повинен бути вивiшений плакат «Не вмикай — виробка загазована!».

<полное_название xml:id="x1xdamur1bq35oxy2a06h20fb2">Порядок присвоєння персоналу груп з електробезпеки в пiдземних установках

ДОДАТОК 1

Порядок присвоєння персоналу груп з електробезпеки в пiдземних установках

1. Групи з електробезпеки повиннi присвоюватися:

особам, що виконують монтаж, наладку, випробування, ремонт, ревiзiю, демонтаж i обслуговування електроустаткування;

персоналу, що експлуатує та обслуговує електрифiкованi технологiчнi машини, механiзми, установки та ручний електроiнструмент;

персоналу систем аерогазового контролю, особам диспетчерських служб i пунктiв управлiння системами електропостачання шахти. Групи з електробезпеки можуть також присвоюватися посадовим особам не електротехнiчних спецiальностей.

2. Присвоєння персоналу груп з електробезпеки з видачею посвiдчень проводиться на основi перевiрки знань ПТЕ ЕС i ПБ ЕЕС у необхiдному обсязi, положень цiєї Інструкцiї, посадових iнструкцiй, iнструкцiй з охорони працi, а також схем електропостачання, технiчних характеристик i будови електроустаткування, безпечних методiв i прийомiв роботи.

Присвоєння групи з електробезпеки i видача посвiдчень посадовим особам проводиться за умови складання ними екзаменiв з Правил безпеки i перевiрки їх знань ПТЕ ЕС.

Група з електробезпеки встановлюється вiдповiдно до табл. 1 та 2 в залежностi вiд стажу роботи в пiдземних електроустановках i вiд набутого досвiду, навичок i знань Правил безпеки. Персонал з І групою з електробезпеки проходить тiльки iнструктаж, посвiдчення йому не видається.

3. Перевiрка знань персоналу на вiдповiднiсть групи з електробезпеки проводиться екзаменацiйними комiсiями у складi не менше трьох осiб:

а) для головного механiка, головного енергетика, старших механiкiв шахти, шахтобудiвельного управлiння, головного iнженера, заступника керiвника з охорони працi, головного механiка i головного енергетика РМЗ, РРЗ, ЦЕММ, спецiалiзованої монтажної, налагоджувальної органiзацiї — пiд головуванням головного iнженера вищестоящої органiзацiї;

б) для iнших посадових осiб з числа електротехнiчного персоналу та посадових осiб гiрничих неелектротехнiчних спецiальностей — пiд головуванням головного iнженера пiдприємства;

в) для решти персоналу — пiд головуванням особи, що пройшла перевiрку вiдповiдно до п. «а».

4. Представники державного нагляду беруть участь у роботi зазначених комiсiй у вiдповiдностi до вимог Правил технiчної експлуатацiї електроустановок споживачiв.

5. Посвiдчення про перевiрку знань повинне знаходитися у працiвника i пред’являтися за вимогою осiб старшого електротехнiчного персоналу або органiв нагляду. Допускається зберiгання посвiдчення на поверхнi шахти.

Таблиця 1

Необхiдний стаж роботи в пiдземних електроустановках для присвоєння груп по електробезпечностi

Професiя, посади

Мiнiмальний стаж роботи в обслуговуючих або їм подiбних електроустановках для груп

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

1

2

3

4

5

6

1. Електротехнiчний персонал, що не пройшов перевiрку знань Правил, ПТЕ ЕС ПБ ЕЕС i цiєї Інструкцiї; особи, що працюють з електроiнструментом, такелажники

Не нормується

-

-

-

-

2. Практиканти електротехнiчних спецiальностей гiрничих профтехучилищ, iнститутiв, технiкумiв

Те ж саме

Не нормується

1 мiс. у попереднiй групi

-

-

3. Помiчники машинiстiв пiдземних машин, механiзмiв i установок (гiрничих виймальних машин, бурових верстатiв, пiдземних установок i т.п.)

Те ж саме

1 мiсяць

3 мiс. у попереднiй групi

-

-

4. Машинiсти пiдземних машин, механiзмiв, установок, електровозiв

Те ж саме

1 мiсяць

3 мiс. у попереднiй групi

3 мiс. у попереднiй групi

-

5. Електрослюсарi, гiрничо-монтажники, що не мають фахової освiти

Не нормується

6 мiс.

1 рiк у попереднiй групi

5 рокiв, у тому числi 1 рiк у попереднiй групi

-

З електротехнiчною фаховою освiтою

Те ж саме

1 мiс.

3 мiс. у попереднiй групi

6 мiс. у попереднiй групi

3 роки, у тому числi 1 рiк у попереднiй групi

6. Посадовi особи гiрничих електротехнiчних спецiальностей:

iз середньою й незакiнченою вищою освiтою

Те ж саме

Не нормується

1 мiс. у попереднiй групi

3 мiс. у попереднiй групi

2 роки, у тому числi 1 рiк у попереднiй групi

з вищою освiтою

Те ж саме

Те ж саме

1 мiс. у попереднiй групi

3 мiс. у попереднiй групi

1 рiк у попереднiй групi

7. Посадовi особи з гiрничою не електротехнiчною освiтою

Те ж саме

1 мiс.

3 мiс. у попереднiй групi

-

-

Примiтки:

1. Особам молодшим за 18 рокiв, крiм практикантiв, забороняється присвоювати групу вище 1.

2. Для працюючих в електроустановках напругою 1140 В i бiльше враховується стаж роботи тiльки в цих установках (за посвiдченням про перевiрку знань).

Таблиця 2

Вимоги до персоналу для присвоєння груп з електробезпеки для роботи в пiдземних електроустановках

Особи даної групи повиннi

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

Мати елементарне уявлення про небезпеку ураження електричним струмом i про заходи безпеки пiд час робiт у пiдземних електроустановках; мати практичне знайомство з правилами надання першої допомоги.

Мати елементарну уяву про пiдземнi електроустановки; знати основнi застережнi заходи й методи безпечного ведення робiт у них

Мати елементарнi знання з гiрничої електротехнiки, умiти вести нагляд за працюючими у пiдземних електроустановках

Розумiти, чим викликанi вимоги того або iншого пункту ПТЕ ЕС i ПБ ЕЕС, Правил безпеки, цiєї Інструкцiї, умiти навчити персонал iнших груп правилам безпеки та наданню першої допомоги.

Знати гiрничу електротехнiку за обсягом не менш програми гiрничого профтехучилища електромеханiчного профiлю;

знати компонування пiдземних електроустановок i схеми електропостачання настiльки, щоб розбиратися, якi саме елементи повиннi бути вiдключенi для виконання робiт, знаходити в натурi цi елементи i перевiряти виконання необхiдних заходiв щодо безпеки;

умiти органiзувати безпечне провадження робiт i нагляд за ними

Знати будову, електроустаткування i обслуговування пiдземних електроустановок

Чiтко уявляти небезпеку ураження електричним струмом, пожежi, вибуху метано-повiтряного середовища, вугiльного пилу

Знати та вмiти застосовувати на практицi ПТЕ ЕС i ПБ ЕЕС, Правила безпеки, цю Інструкцiю за обсягом, вiдповiдним до виконуваної роботи; знати посадовi iнструкцiї й iнструкцiї з охорони працi

Умiти користатися захисними засобами, застосовуваними в пiдземних електроустановках, переносними приладами контролю вмiсту метану, засобами пожежогасiння

Умiти надавати першу допомогу, у тому числi застосовувати засоби штучного дихання i зовнiшнього масажу серця

* В обсязi посадової iнструкцiї згiдно займанiй посадi.

<полное_название xml:id="xd2xgzv94mny4lcmt3shhkw29b">Наряд на безпечне виконання робiт у пiдземнiй електроустановцi

ДОДАТОК 2

Керiвнику робiт _________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                    (прiзвище, група з електробезпеки)

_______________________________________________________________________________________________________________________

з членами бригади ______________________________________________________________________________________________________
                                                                                                (прiзвища, група з електробезпеки )

доручається ___________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                (змiст робiт)

Умови виконання роботи _________________________________________________________________________________________________
                                                                                                        (iз зняттям напруги, поблизу i

_______________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                    без зняття напруги, спецiальна робота)

Виконати заходи:

1. Вимкнути й заблокувати, повiсити плакати, установити огорожу ___________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
                                                        (найменування апаратiв, плакатiв, мiсця плакатiв, огорож)

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

2. Переконатися у допустимiй концентрацiї метану _________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________
                                                                              (допустима фактична концентрацiя,

_____________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                  мiсця й перiодичнiсть контролю)

3. Розкрити оболонки i перевiрити вiдсутнiсть напруги ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                    (мiсця й засоби перевiрки)

4. Установити заземлення ______________________________________________________________________________________________
                                                                                                                (мiсця накладання)

Особливi умови й вказiвки ______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

Роботу почати: дата _______________________ час __________________________

Роботу закiнчити: дата ________________________ час __________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

Наряд подовжив по

Прiзвище

Пiдпис

Коли

дата

час

дата

час

Керiвник ____________________________________________________ Допускаючий _____________________________________________
                                                                              (прiзвища, групи з електробезпеки)

Наряд видав ________________________________________________ Наряд одержав ____________________________________________
                                          (пiдпис, прiзвище, дата, час)                                                                        (пiдпис)

                                                                                                                                                                        Зворотна сторона наряду

Робочi мiсця пiдготовленi

Допускаючий _________________________________________________________________________________________________________

Керiвник _____________________________________________________________________________________________________________

Зi змiстом, умовами провадження робiт i заходами ознайомленi

_____________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                (пiдписи членiв бригади)

                                          Оформлення щоденного допуску до роботи, закiнчення роботи, переведення на iнше робоче мiсце

Бригада допущена на пiдготовлене робоче мiсце

Робота закiнчена, переноснi заземлення знятi, оболонки закритi, вибухозахист перевiрений, бригада виведена

Найменування робочого мiсця

Дата, час

Пiдписи

Дата, час

Пiдписи

допускаючого

керiвника робiт

керiвника робiт

допускаючого

                                                                                                Змiни у складi бригади

Уведений до складу бригади (прiзвище, група з електробезпеки)

Виведений зi складу бригади (прiзвище, група з електробезпеки )

Дата, час

Дозволив (пiдпис, прiзвище)

Робота повнiстю закiнчена, заземлення перевiрене, бригада виведена, вилученi тимчасовi огорожi, переноснi плакати й заземлення знятi,
комплектнiсть iнструменту перевiрена, оболонки закритi, вибухозахист перевiрений, електроустаткування опломбоване (якщо це потрiбно).

Дата ____________________ Час ________________________

Керiвник _____________________________________________ Допускаючий ___________________________________________________
                                                (пiдпис)                                                                                                (пiдпис)

Наряд перевiрив ______________________________________________________________________________________________________
                                                                                                (пiдпис особи, що видала наряд)

Пояснення до заповнення наряду

1. Виправлення й перекреслювання не допускаються.

2. Незаповненi рядки i графи прокреслюються.

3. У рядках «Особливi умови й вказiвки» у разi необхiдностi зазначають наступне: струмопровiднi частини, що залишаються пiд напругою,
контактний провiд; етапи роботи (окремi операцiї), якi повиннi виконуватися пiд безперервним наглядом вiдповiдального керiвника; дозвiл
на тимчасове зняття заземлення; прiзвища осiб, вiдповiдальних за безпеку пiдйомно-транспортних робiт; кому повiдомити про повне закiнчення роботи;
вiдомостi про вимiрювання опору iзоляцiї, опробування захисту та устаткування; прiзвища осiб, з якими потрiбно погодити подавання напруги та опробування устаткування, та iнше за розсудом особи, що видає наряд.

4. Дозвiл головного iнженера й погодження керiвництва дiльницi ВТБ на виконання спецiальних робiт, а також робiт у святковi та загальношахтнi
вихiднi днi оформляються вiзами на бланках наряду.

<полное_название xml:id="xcglmi6o4bwam08ya2beqho3u5">Оперативний журнал безпечного проведення робiт у пiдземних електроустановках

ДОДАТОК 3

Розпочатий ____________________________________________________________________________________________________________

Закiнчений ____________________________________________________________________________________________________________

Дата, час початку та кiнця роботи

Найменування електроустановки, виробки

Змiст роботи, що виконується, та необхiднi технiчнi заходи зi зняття напруги й запобiгання її подачi; вивiшування плакатiв, установлення огорож, замiрювання концентрацiї метану, перевiрцi вiдсутностi напруги, накладення заземлення (номер, дата, час видачi, закриття наряду)

Прiзвища, групи з електробезпеки допускаючого, керiвника робiт, спостерiгача, членiв бригади

Прiзвище, пiдпис особи, що вiддала розпорядження (що видала наряд)

1

2

3

4

5

<полное_название xml:id="x4abvawmwei8e82mul9df9ncvm">Перелiк робiт, що проводяться в електроустановках напругою до 1140 В у порядку поточної експлуатацiї

ДОДАТОК 4

Перелiк робiт, що проводяться в електроустановках напругою до 1140 В у порядку поточної експлуатацiї

1. Приєднання, вiд’єднання кабелiв, за винятком перезакладення кабелю в увiдному пристосуваннi ручних електросвердел.

2. Замiна висувних панелей (шасI), блока управлiння, захисту та живлення, котушок автоматичних вимикачiв та контакторiв, вимiрювальних приладiв, трансформаторiв напруги, реле, запобiжникiв, сигнальних ламп, контактiв, їх зачищення та регулювання, пiдтяжка контактних сполучень i т. iн. у вiддiленнях комутацiйних апаратiв i апаратури автоматизацiї, що обслуговуються.

3. Те саме — у розподiльному пристрої низької напруги пересувних пiдстанцiй.*

4. Встановлення уставок, зведення та перевiрка максимального струмового захисту непрямим методом.

5. Огляд, пiдтяжка та зачищення контактiв, замiна заземлюючих провiдникiв мережi заземлення.

6. Замiна прохiдних затискачiв, ущiльнювальних кiлець та заглушок увiдних пристроїв.

7. Розшукування витiкання струму на землю без застосування мегомметра.

8. Замiна ламп у мережах освiтлення та сигналiзацiї.

9. Замiна щiток, змащення пiдшипникiв електродвигунiв, установлення огорож, перевiрка блокувальних пристроїв.

10. Замiна датчикiв, шляхових та кiнцевих вимикачiв, кнопкових постiв, сирен.

11. Очищення, доливання електролiтом, перевiрка опору iзоляцiї, зарядження тягових акумуляторних батарей.*

12. Ремонт електрообладнання контактних електровозiв.

13. Пiдвiшування кабелiв у виробках.**

14. Очищення електроустаткування вiд пилу, вологи та бруду.

15. Нанесення надписiв на електроустаткування.**

_________________________

* Повиннi виконувати не менше двох осiб.

** Може виконуватися без зняття напруги.

Додати у ВибранеДо списку

Вибране
Вибране
  • Мої закладки
  • Бажані покупки
Назва Додаткові дії
Продовжити покупки Перейти до кошика