Сайт не оновлюється, тож текст офіційного документу може бути застарілим. Безплатна база офіційних документів завжди в АКТУАЛЬНОМУ СТАНІ за новою адресою edirshkoly.mcfr.ua

ВДОП 6.1.36-5.06-95 «Інструкція про охорону праці при виконанні такелажних робіт. Загальні вимоги безпеки»
Додати у Вибране

КОРПОРАЦІЯ «УКРМОНТАЖСПЕЦБУД»

Відомчий документ про охорону праці

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказом корпорації «Укрмонтажспецбуд»
від 14 червня 1995 г. № 60

ІНСТРУКЦІЯ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ
при виконанні такелажних робіт.
Загальні вимоги безпеки

ВДОП 6.1.36-5.06-95

Дата введення 01 серпня 1995 року

<полное_название xml:id="x8kqkhfa83ouesj5ontivaw1zx">Передмова

Передмова

1. РОЗРОБЛЕНО

Акцiонерним товариством — науково-виробничою фiрмою «Укрспецмонтажпроект»

2. ВНЕСЕНО

Управлiнням технiчного розвитку виробництва корпорацiї «Укрмонтажспецбуд»

3. УЗГОДЖЕНО

Держнаглядохоронпрацi України
листом вiд 21.03.95р. № 07-6а/925

Управлiнням Державної пожежної охорони МВС України
листом вiд 25.04.95 р. № 12/1/506

Українським центром Державного санiтарно-епiдемiчного нагляду
листом вiд 30.05.95 г. № 5.05.07–53, 54, 55, 71

4. РОЗРОБЛЯЄТЬСЯ

Вперше

<полное_название xml:id="xdmpdq7gnwv8kxsdlsjzd7zjjk">1. Галузь застосування

1. Галузь застосування

1.1. Вимоги цiєї iнструкцiї розповсюджуються на всi види такелажних робiт, якi проектуються та виконуються органiзацiями корпорацiї «Укрмонтажспецбуд» при пiдйомi, перемiщеннi та установцi в проектне положення вантажiв (обладнання, конструкцiй, трубопроводiв, їх блокiв, вузлiв, деталей та iн.) за виключенням вантажно-розвантажувальних робiт, регламентованих .

<полное_название xml:id="xax7j66mljix947ttfd85ex413">2. Загальнi положення

2. Загальнi положення

2.1. До такелажних робiт вiдносяться: пiдiймання, перемiщення, установка в проектне положення i закрiплення вантажiв, а також пiдготовчi i заключнi роботи при установцi i звiльненнi такелажних пристроїв i механiзмiв.

2.2. Такелажнi роботи повиннi виконуватися у вiдповiдностi з вимогами цiєї iнструкцiї, глави СНiП по технiцi безпеки в будiвництвi, дiючих iнструкцiй i правил органiв державного нагляду (Держнаглядохоронпрацi, Управлiння державної пожежної охорони МВС України та iн.).

2.3. При виборi метода пiдйому i перемiщення вантажiв слiд враховувати ступень безпеки вибраного методу. Повиннi бути врахованi наступнi небезпечнi виробничi фактори та їх взаємне поєднання:

- топографiчнi (рельєф мiсцевостi, планування, розмiри небезпечної зони, вiдмiтка розташування працюючого вiд умовного нуля та iн.);

- органiзацiйнi (поєднання робiт, в тому числi по висотi; умови дiючого цеху i т.п.)

- метеорологiчнi (температура, вiтер, туман, дощ, запиленiсть, вибухо- i пожежонебезпечнiсть i т.п.);

- ергономiчнi (фiзичне i психологiчне навантаження на працюючого, освiтленiсть робочого мiсця, вiдповiднiсть iндивiдуальних якостей працюючого характеру робiт, що виконуються, i т.п.);

- можливiсть спостереження за рухом вантажу;

- зв’язок мiж учасниками пiдйому i перемiщення вантажу;

- потенцiйна небезпека (напруги в канатах, елементах такелажних пристроїв, якорiв, обладнання i т.iн.).

<полное_название xml:id="xb5ujuaxza56cz1uea7pfxmahl">3. Вимоги до технологiчних процесiв

3. Вимоги до технологiчних процесiв

3.1. Такелажнi роботи повиннi здiйснюватися в суворiй вiдповiдностi до проекту виконання робiт (ПВР), технологiчних карт i технологiчних записок, якi розробленi i затвердженi у встановленому порядку.

В ПВР, технологiчних картах i технологiчних записках на такелажнi роботи повиннi бути вiдображенi питання технiки безпеки.

3.2. При розробцi i виконаннi технологiчних процесiв такелажних робiт слiд передбачати максимальну їх механiзацiю, автоматизацiю, застосування дистанцiйного управлiння процесами i операцiями.

3.3. При виборi методу пiдйому i перемiщення вантажу, обладнання i пристроїв, що використовуються, необхiдно враховувати конкретнi умови зони здiйснення такелажних робiт.

Повиннi бути прийнятi заходи, якi забезпечують безпеку працюючих вiд дiї небезпечних факторiв, якi властивi вибраним методам i зонi здiйснення такелажних робiт, а також поєднання небезпечних факторiв.

3.4. Система зв’язку, сигналiзацiї (обмiну iнформацiєю) повинна вибиратися з урахуванням конкретних умов i забезпечувати чiткiсть передавання iнформацiї i однозначнiсть її розумiння.

3.5. При укладцi, пiдйомi, перемiщеннi вантажу окремi деталi i частини повиннi бути закрiпленi, а також прийнятi заходи, що забезпечують стiйкiсть вантажу i виключають можливiсть перемiщення без управлiння i перенапруги будь-якого елемента або вузла.

3.6. При пiдйомi або перемiщеннi вантажу з застосуванням декiлькох пiдйомних або тягових засобiв повиннi бути прийнятi заходи, що виключають можливi перевантаження будь-якого пiдйомного крану чи тягового засобу.

3.7. При перемiщеннi вантажу з застосуванням неогороджених канатiв вiдстань, що вiддiляє людей вiд канатiв, повинна бути менша за вiдстань мiж вантажем, який перемiщають, i тяговим засобом.

Допускається розташування людей поблизу канатiв за умов застосування огорож, якi виключають травмування людей при розривi канату.

3.8. При перемiщеннi вантажу по горизонтальнiй дiльницi будь-яким способом люди повиннi знаходитися збоку вiд вантажу, який перемiщають; при перемiщеннi вантажу по нахиленiй дiльницi шляху люди повиннi знаходитися з пiдвищеного боку вiд вантажу, який перемiщають.

3.9. Строповка вантажу, що пiдiймається, повинна здiйснюватись за спецiальними мiсцями у вiдповiдностi зi схемою строповки, розробленої в ПВР.

Строповка повинна виключати можливiсть порушення форми перекидання вантажу.

3.10. Перед пiдйомом вантаж повинен бути припiднятий на 200–300 мм i утримуватися в такому положеннi не менш 10 хвилин, пiсля чого повиннi перевiрятися надiйнiсть строповки вантажу i стан фундаменту пiд такелажними пристроями або кранами.

Якщо припiдняти вантаж повнiстю перед початком пiдйому неможливо (пiдйом вертикальних конструкцiй методом сковзання) необхiдно провести випробування всiх елементiв, що застосовуються в пiдйомi.

3.11. При горизонтальному перемiщеннi пiднятого вантажу вiдстань мiж низом вантажу i виступаючими частинами обладнання, конструкцiй, фундаментiв i т.iн. повинна бути не менш 0,5 м; боковий зазор мiж вантажем i виступаючими частинами обладнання, конструкцiй, фундаментiв i т.iн. — не менш 1,0 м з урахуванням амплiтуди розкачування вантажу.

3.12. Знаходження людей в боковому зазорi мiж вантажами i виступаючими частинами обладнання, конструкцiй, фундаментiв i т.iн. в процесi перемiщення вантажу не допускається.

3.13. При пiдйомi вантажiв будь-якими методами повиннi бути прийнятi заходи, якi виключають можливiсть доторкання вантажу, що пiднiмається, до елементiв крану, такелажних пристроїв оточуючих будiвель, фундаментiв i т.iн.

При перемiщеннi крану з вантажем зазор мiж стрiлою крана i вантажем повинен бути не менш 0,5 м з урахуванням амплiтуди розкачування вантажу.

3.14. Перемiщення вантажу, пiднятого двома або декiлькома кранами, повинно здiйснюватися у вiдповiдностi з ПВР, розробленим спецiалiзованою органiзацiєю.

3.15. При пiдйомi i перемiщеннi вантажу трьома i бiльше стрiловими кранами рух будь-якого з них здiйснюється у вiдповiдностi з циклограмою роботи кранiв, розробленою в ПВР, яка виключає можливiсть перевантаження будь-якого крану.

3.16. Роботи по пiдйому i перемiщенню вантажiв двома чи декiлькома кранами повиннi виконуватися пiд безпосереднiм керiвництвом спецiально призначеного iнженерно-технiчного робiтника.

3.17. Реконструкцiя вантажопiдйомних кранiв з метою змiни їх вантажних характеристик (тимчасове розчалювання стрiл, опирання стрiл, з’єднання стрiл ригелем i iн.) повинна здiйснюватися у вiдповiдностi з проектом, розробленим спецiалiзованою органiзацiєю, i задовольняти вимогам

3.18. При пiдйомi вантажу методом повороту навколо шарнiра з використанням вантажопiдйомних засобiв i дотягуючої системи вантажопiдйомнi засоби повиннi звiльнятися пiсля повного передавання навантаження на дотягуючу систему.

3.19. Строповка вантажу, встановленого в проектне положення, повинна здiйснюватися пiсля надiйного його закрiплення.

3.20. При одночасному пiдйомi декiлькох вантажiв методом повороту навколо шарнiра з використанням однiєї монтажної мачти повиннi бути прийнятi заходи, що забезпечують перемiщення центру мас вантажiв, якi пiднiмаються, уздовж прорiзної осi симетрiї монтажної мачти.

Вiдхилення центра мас, яке допускається, вантажiв, що пiднiмаються, прорiзної осi симетрiї монтажної мачти повинно визначатися розрахунком i забезпечувати мiцнiсть i стiйкiсть монтажної мачти.

3.21. Використання технологiчних трубопроводiв, що не експлуатуються, обладнання, елементiв будiвельних конструкцiй i т.iн. як пристосувань для виконання такелажних робiт повинно бути узгоджено з органiзацiєю, в управлiннi якої знаходяться вказанi трубопроводи, обладнання, конструкцiї i т.iн., а також з органiзацiєю, яка проектувала вказанi споруди.

Не допускається використання як пристосувань для виконання такелажних робiт технологiчних трубопроводiв i обладнання, що експлуатуються, а також трубопроводiв i обладнання, в яких знаходились горючi i легкозаймистi рiдини.

3.22. Дiї працiвникiв при пiдйомi i перемiщеннi вантажу повиннi визначатися тiльки iнструкцiями i вказiвками керiвника, призначеного у встановленому порядку.

За сигналом «Стоп», незалежно вiд того, ким вiн поданий, роботи по пiдйому i перемiщенню вантажу повиннi бути припиненi.

3.23. Пiд час перерв в роботi повиннi бути прийнятi заходи, якi виключають можливiсть будь-якого самостiйного руху вантажу.

3.24. При порушеннi роботи будь-якого вузла чи елемента такелажної оснастки, пристосування, обладнання вантажопiдйомної машини, системи обмiну iнформацiєю i т.п. роботи по пiдйому i перемiщенню вантажу повиннi бути припиненi, люди iз небезпечної зони виведенi i прийнятi заходи по запобiганню аварiйної ситуацiї.

<полное_название xml:id="x8ylntbqxkxvsztxzmpa6b04mj">4. Вимоги до зони здiйснення такелажних робiт

4. Вимоги до зони здiйснення такелажних робiт

4.1. Зона здiйснення такелажних робiт може бути розташована на окремiй площадцi, безпосередньо у будiвлi, спорудi, установцi i т.п., що будується чи експлуатується.

4.2. Зона здiйснення такелажних робiт повинна задовольняти вимогам ПВР, дiючих санiтарних норм, i

4.3. На крутих схилах гiр зона здiйснення такелажних робiт повинна улаштовуватися на спецiально спланованих площадках або естакадах.

Розташування цих зон в мiсцях гiрських каменепадiв i снiгових обвалiв не допускається.

4.4. При перемiщеннi механiзмiв i такелажних пристроїв (лебiдок, кранiв, порталiв, мачт i т.п.) за будiвельними конструкцiями (плитами, покриттями каналiв, тунелями, перекриттями будiвель i т.iн.), а також при установцi механiзмiв i такелажних пристосувань на будiвельнi конструкцiї повиннi бути прийнятi заходи, узгодженi з проектною органiзацiєю i замовником, якi забезпечують розподiл напруг в будiвельних конструкцiях вiд встановлюючих механiзмiв i такелажних пристроїв, що не перевищують розрахункове.

4.5. Вимоги до небезпечної зони

4.5.1. Розмiри зони повиннi визначатися з урахуванням розташування якорiв, лебiдок; габариту вантажу, такелажного пристосування, механiзму, що використовується; висотної вiдмiтки здiйснення робiт, розташування лiнiй електропередач i т.п.

4.5.2. Для такелажних робiт, якi виконуються на висотi, межа небезпечної зони повинна проходити за межами горизонтальної проекцiї робочої площадки на розташовану нижче поверхню (промiжне перекриття, поверхню землi i т.iн.), яка збiльшена на 1/3 висоти (але не менш 2 м) її розташування вiдносно нижче розташованої поверхнi.

4.5.3. Для робiт з використанням автомобiльних, гусеничних i пнемоколiсних самохiдних кранiв межа небезпечної зони повинна проходити за межами площадки радiусом, який дорiвнює довжинi стрiли крана, збiльшеної на вiдстань, що дорiвнює найбiльшiй вiдстанi вiд краю вантажу до його центра тяжiння.

4.5.4. Для робiт з використанням баштових кранiв небезпечна зона повинна бути огороджена розмiром площадки радiусом, який дорiвнює горизонтальнiй проекцiї стрiли, збiльшеної на 1/3 висоти вертикалi вiд головки пiдкранової рейки до оголовка стрiли не менш 7 м — при висотi пiдйому вантажу до 100 м. Довжина небезпечної зони повинна визначатися вiдстанню мiж крайнiми стоянками крана, збiльшенiй на два радiуси небезпечної зони.

4.5.5. Для роботи з використанням декiлькох баштових кранiв небезпечна зона повинна визначатися сукупнiстю небезпечних зон по п.4.5.4 цiєї iнструкцiї для кожного крану.

4.5.6. Для робiт з використанням монтажних мачт, порталiв, шеверiв та iнших такелажних засобiв межа небезпечної зони повинна проходити за межами розташування якорiв, лебiдок територiї, що утворена колами з радiусами, якi дорiвнюють найбiльшiй висотi пiдйому вантажу чи такелажних пристроїв.

4.5.7. Для робiт з використанням козлових i мостових кранiв межа небезпечної зони повинна проходити за межами проекцiї шляхiв вантажного вiзку крана, збiльшеної на 1/3 висоти пiдйому вантажу (але не менш 2 м). Довжина небезпечної зони визначається вiдстанню мiж крайнiми стоянками крану, збiльшенiй на 2/3 висоти пiдйому вантажу.

4.5.8. Пiд час монтажу обладнання безмачтовим способом шляхом крiплення вантажопiдйомного засобу до будiвельних конструкцiй каркасу будiвлi, межа небезпечної зони повинна проходити за межами розташування лебiдок, вiдвiдних блокiв i горизонтальної проекцiї вантажу, що пiдiймається, збiльшеної на 1/3 висоти пiдйому вантажу (або не менш 2 м).

4.5.9. Перед початком робiт повиннi бути прийнятi заходи, що виключають можливiсть розташування в межах небезпечної зони людей, якi не мають вiдношення до роботи, що виконується.

4.5.10. Дiючi трубопроводи в межах небезпечної зони повиннi бути вiдключенi, вивiльненнi вiд вибухонебезпечних, горючих шкiдливих речовин i знешкодженi шляхом продування i заповнення азотом чи вуглекислим газом.

Допускається експлуатацiя пiдземних трубопроводiв в межах небезпечної зони з забезпеченням заходiв пожежної безпеки для їх безпечної роботи, якi повиннi бути передбаченi ПВР.

4.6. Вимоги до освiтлення

4.6.1. При роботi в темний час доби зона здiйснення такелажних робiт повинна забезпечуватися освiтленням дiльниць, де за умовами виконання можливе перебування людей.

Освiтлення цiєї зони повинно здiйснюватися у вiдповiдностi до вимог .

4.6.2. При необхiдностi евакуацiї людей або продовження роботи, у випадку раптового вiдключення освiтлення, зона здiйснення такелажних робiт повинна бути забезпечена аварiйним освiтленням.

4.6.3. До лiнiї аварiйного освiтлення не допускається пiдключати будь-яких iнших споживачiв електроенергiї.

4.6.4. Для аварiйного освiтлення допускається використання електричних лiхтарiв з акумуляторами або сухими батареями i iнших переносних джерел свiтла.

4.6.5. Пiдйом i перемiщення великогабаритного обладнання i вертикальних конструкцiй в нiчний час забороняється.

<полное_название xml:id="xcubmxwjr77axebgij3hauuidh">5. Вимоги до матерiалiв, їх зберiганню, транспортуванню i застосуванню

5. Вимоги до матерiалiв, їх зберiганню, транспортуванню i застосуванню

5.1. Для здiйснення такелажних робiт повиннi застосовуватися канати, якi вiдповiдають вимогам , а також ГОСТiв на канати визначеного типу i конструкцiї.

Застосування iз синтетичних i iнших матерiалiв повинно здiйснюватися у вiдповiдностi з iнструкцiями по їх експлуатацiї, зберiганню i бракуванню, розробленими спецiалiзованими органiзацiями.

5.2. Не допускається використання пенькових канатiв як вантажних.

5.3. Сталевi канати i вироби з них повиннi зберiгатися змазаними, в закритому сухому провiтрюваному примiщеннi на сталевiй, бетоннiй, дерев’янiй пiдлозi або дерев’яних пiдкладках.

Канати повиннi змазуватися:

- при постiйнiй роботi — один раз на 3 мiсяцi;

- при зберiганнi на складi чи епiзодичнiй роботi — один раз на рiк.

Для канатiв повиннi застосовуватися змазки, що рекомендуються заводами-виготiвниками канатiв.

5.4. Для транспортування i зберiгання канат повинен бути намотаний на барабан (котушку) дiаметром 15 дiаметрiв канату.

Допускається транспортування i зберiгання каната дiаметром 30 мм при масi до 700 кг в бухтах, мiцно перев’язаних в 4-6 мiсцях.

5.5. Змотування каната з барабана (котушки) або бухти повинно здiйснюватися шляхом обертання барабана (котушки), бухти.

Не допускається змотувати канат з барабану (котушки) або бухти шляхом вiдкидання петель.

5.6. Крiплення сталевого каната до елементiв такелажних засобiв, не пiдпорядкованих Держнаглядохоронпрацi, при спiльному багаторазовому використаннi повинно здiйснюватися нероз’ємною, а при одноразовому використаннi — роз’ємними петлями.

Крiплення канатiв вузлами не допускається.

5.7. Нероз’ємна петля на кiнцi канату при крiпленнi його до такелажних пристосувань повинно виконуватися за допомогою обжимної гiльзи, гiльзоклинового з’єднання чи заплiтання.

5.8. Зрощування канатiв рiзних дiаметрiв i конструкцiй заплiтанням не допускається.

5.9. Роз’ємна петля на кiнцi канату пiд час крiплення його до такелажних пристосувань повинна виконуватися зi застосуванням ковша i зажинiв або роз’ємних клинових зажинiв.

5.10. Для роз’ємних з’єднань канатiв повиннi застосовуватися клиновi зажини з вкладишем, що виконується за профiлем з’єднувальних канатiв, а також рiжковi зажини або зажини iнших типiв, у яких є дужка, зогнута по дiаметру каната.

5.11. Розташування i крiплення канатiв в такелажних засобах повиннi виключати можливiсть їх сходу з барабанiв, блокiв i направляючих, а також доторкання до конструкцiй з iншими канатами. Зiткнення канатiв i елементiв такелажних засобiв з струмоведучими проводами не допускається.

5.12. В мiсцях рiзких перегинiв канатiв повиннi встановлюватися пiдкладки, якi запобiгають руйнуванню канатiв.

<полное_название xml:id="x59q1tf42tl0j8tt2ttz4oqz9l">6. Вимоги до експлуатацiї i розташування виробничого обладнання та пристосувань

6. Вимоги до експлуатацiї i розташування виробничого обладнання та пристосувань

6.1. Обладнання, що застосовується при здiйсненнi такелажних робiт, повинно задовольняти вимогам .

6.2. Такелажнi роботи повиннi виконуватися з використанням вантажопiдйомних машин, механiзмiв, такелажних i з’ємних вантажозахватних пристосувань, якi пройшли технiчне освiдоцтво i випробування у встановленому порядку.

6.3. Установка, реєстрацiя, освiдоцтво, випробування i експлуатацiя вантажопiдйомних машин, механiзмiв (кранiв, стропiв, траверс, захватiв) повиннi здiйснюватися у вiдповiдностi з вимогами , затверджених комiтетом Держнаглядохоронпрацi 16 грудня 1993 року.

6.4. Ширина проходiв мiж обладнанням, механiзмами, такелажними пристосуваннями i будiвлями, вантажами, конструкцiями i т.д. повинна бути не менш 1 м.

6.5. Якорi для розчалок такелажних пристосувань (мачт, порталiв, стрiл i т.iн.) повиннi бути вiддаленi вiд такелажного пристрою на вiдстань не менш за висоту цього пристосування.

6.6. Лебiдка повинна встановлюватися за межами територiї, що створена колами з радiусами, якi дорiвнюють 1,35 найбiльшiй висоти пiдйому вантажу чи такелажних пристосувань, на вiдстанi вiд найближчого вiдвiдного блока не менш за 20 довжин барабану лебiдки.

6.7. Схема використання лебiдки повинна забезпечувати намотування канату на її барабан знизу щiльними рiвними рядами.

6.8. Кут мiж площиною рами лебiдки i напрямком канату, що навiвається на барабан лебiдки, в вертикальнiй площинi не повинен перевищувати 5°.

Допускається збiльшення кута мiж площиною рами лебiдки i напрямком канату, що навiвається на її барабан, в вертикальнiй площинi до 90° при дистанцiйному управлiннi лебiдкою у випадках, спецiально передбачених ПВР i обґрунтованих розрахунком.

<полное_название xml:id="x4cqp67rqh673f3y4fleuv7nxm">7. Вимоги до органiзацiї робочих мiсць

7. Вимоги до органiзацiї робочих мiсць

7.1. Органiзацiя робочих мiсць повинна забезпечувати безпеку виконання робiт. Робочi мiсця, при необхiдностi, повиннi мати огородження.

7.2. Робочi мiсця, розташованi над землею або перекриттям на вiдстанi 1 м i бiльше, повиннi бути огородженi.

Конструкцiя огородження повинна вiдповiдати вимогам ; ; и .

7.3. Отвiр в перекриттях i пройми, до яких можливий доступ людей, повиннi бути закритi суцiльним настилом чи огородженi по всьому периметру.

7.4. При примиканнi настилу (перекриття) до стiни, яка має вiдкриту пройму, нижня частина якого пiднiмається над поверхнею настилу (перекриття) менше за 0,7 м, пройма повинна бути огороджена.

7.5. Робочi мiсця повиннi бути очищенi вiд смiття i вiдходiв, не захаращенi матерiалами, деталями конструкцiй i т.п., звiльненi вiд води, розлитих масел, легкозаймистих горючих речовин, хiмiчних рiдин, а в зимовий час року — очищенi вiд снiгу, льоду i посипанi пiском, шлаком або золою.

Робочi мiсця повиннi бути захищенi вiд протягiв.

7.6. При розташуваннi робочого мiсця в умовах дiючих виробництв повиннi бути прийнятi заходи, що виключають вплив на працюючого небезпечних факторiв i знижають рiвень шкiдливих факторiв до допустимих меж.

7.7. Не допускається розташування на робочому мiсцi обладнання для газоелектрозварювальних робiт i роздiльного рiзання металу.

7.8. При одночаснiй роботi на рiзних висотах розташування робочих мiсць по однiй вертикалi не допускається.

7.9. Мiсце для палiння обладнується в спецiально вiдведеному мiсцi (за узгодженням з пожежною охороною пiдприємства). На цьому мiсцi повинна бути встановлена табличка «Мiсце для палiння», ємнiсть з водою i урна для недокуркiв.

<полное_название xml:id="x9fftwgpbsw525ep0waudqix35">8. Вимоги до персоналу, що допускається до виконання такелажних робiт

8. Вимоги до персоналу, що допускається до виконання такелажних робiт

8.1. До такелажних робiт допускаються особи не молодшi за 18 i не старше 60 рокiв, якi пройшли вiдповiдне навчання, iнструктаж, перевiрку знань, вимог технiки безпеки i мають квалiфiкацiйне посвiдчення.

8.2. При прийняттi на роботу такелажники повиннi пройти попереднiй медичний огляд, а в подальшому — проходити перiодичнi медичнi огляди у встановленому порядку.

8.3. Інструктаж такелажникiв з технiки безпеки повинен здiйснюватися при кожнiй змiнi виду або умов працi, але не рiдше одного разу на 3 мiсяцi, а за правилами пожежної безпеки — один раз на пiврiччя.

8.4. Повторне навчання такелажникiв i перевiрка їх знань з технiки безпеки повиннi здiйснюватися не рiдше одного разу на рiк у встановленому порядку.

8.5. До керiвництва такелажними роботами можуть бути допущенi iнженерно-технiчнi робiтники, якi пройшли навчання i перевiрку знань з технiки безпеки, правил пожежної безпеки у вiдповiдностi з «Типовим положенням про навчання, iнструктаж i перевiрку знань працюючих з питань охорони працi» Держнаглядохоронпрацi не рiдше одного разу на 3 роки.

8.6. До такелажних робiт не допускаються особи, що мають медичнi протипоказання до роботи на висотi, передбаченi вiдповiдними перелiками Мiнiстерства охорони здоров’я.

<полное_название xml:id="xe4w8ahzoz6g0psdv6ua92p0vs">9. Вимоги до застосування засобiв захисту працюючих

9. Вимоги до застосування засобiв захисту працюючих

9.1. Такелажники повиннi забезпечуватися засобами iндивiдуального захисту по номенклатурi типових галузевих норм видачi спецодягу, спецвзуття i запобiжних пристосувань.

Засоби iндивiдуального захисту, що видаються такелажникам, повиннi вiдповiдати конкретним умовам працi.

9.2. Спецодяг для такелажникiв повинен захищати їх вiд механiчних впливiв сталевих канатiв, вологи, холоду i вiдповiдати санiтарно-гiгiєнiчним умовам працi.

9.3. При здiйсненнi такелажних робiт на висотi повиннi улаштовуватися леси, риштування, майданчики у вiдповiдностi з вимогами глави , , i .

При вiдсутностi лiсiв, риштувань, майданчикiв працюючi повиннi користуватися запобiжними поясами i страхувальними пристроями.

Спецiальнi пристрої i мiсця для крiплення карабiнiв запобiжних поясiв i страхувальних пристроїв повиннi бути вказанi в ПВР.

9.4. Робочi повиннi бути забезпеченi спецвзуттям, що запобiгає механiчним травмам, вологи i сковзання нiг.

9.5. Для захисту голови вiд механiчних травм повиннi застосовуватися захиснi каски. Каски повиннi зручно сполучатися з головним убором, вiдповiдним температурi середовища в будь-який час року.

9.6. При роботi такелажникiв в умовах пiдвищеної запиленостi i загазованостi повiтря повиннi використовуватися засоби iндивiдуального захисту органiв дихання.

9.7. При здiйсненнi такелажних робiт в умовах, що представляють небезпеку для груп працюючих, повиннi застосовуватися спецiальнi засоби колективного захисту.

9.8. Конструкцiя, порядок i способи використання засобiв колективного захисту повиннi бути розробленi в ПВР.

9.9. Спецодяг, захиснi каски i спецвзуття повиннi застосовуватися на протязi всього часу перебування на будiвельному майданчику.

<полное_название xml:id="xa6wylb0r6u5bmj5l4zdeyayfw">10. Контроль за виконанням вимог безпеки

10. Контроль за виконанням вимог безпеки

10.1. Перевiрка стану повiтряного середовища з пiдвищеним змiстом шкiдливих речовин здiйснюється шляхом визначення концентрацiї шкiдливих речовин в зонi виконання такелажних робiт.

Гранично допустимi концентрацiї шкiдливих речовин в повiтрi зони здiйснення робiт повиннi визначатися за .

10.2. Шумовi характеристики слiд визначати за .

10.3. Засоби iндивiдуального захисту працюючих повиннi пiдлягати перiодичним контрольним оглядам i перевiркам у термiни, встановленi нормативно-технiчною документацiєю на вiдповiднi засоби.

10.4. Перевiрка несучої здатностi ґрунтового фундаменту пiд механiзми i такелажнi пристрої (крани, мачти, портали, шевери i т.iн.) повинна проводитися за методиками, розробленими i затвердженими у встановленому порядку.

10.5. Положення вантажопiдйомних машин, такелажних пристроїв i вантажу, що пiднiмається, повинно контролюватися за допомогою геодезичних iнструментiв чи приборiв, встановлених на механiзмах, пристроях i вантажу, що пiднiмається.

10.6. Канати, з’ємнi вантажозахватнi пристрої i пристосування повиннi пiдлягати перiодичним контрольним оглядам i перевiркам у термiни, встановленi , затвердженими Держнаглядохоронпрацi 16.12.93 р.

10.7. Затяжка зажинiв для канатiв повинна контролюватися за загальною товщиною стягнутих канатiв, якi повинна складати 0,6 суми дiаметрiв канатiв до затяжки.

10.8. Лiса, риштування та iншi пристосування для виконання робiт на висотi повиннi пiдлягати технiчному освiдоцтву у термiни, встановленi .

10.9. Зусилля в елементах такелажної оснастки повиннi контролюватися методами i засобами, вказаними в ПВР.

10.10. Вантажозахватнi машини, механiзми (лебiдки, крани, талI) i з’ємнi вантажозахватнi пристосування (стропи, траверси, захвати) повиннi пiдлягати перiодичним оглядам i випробуванням у термiни, встановленi правилами Держнаглядохоронпрацi.

Домкрати повиннi пiдлягати перiодичним оглядам i випробуванням у термiни, встановленi главою .

10.11. Іншi небезпечнi i шкiдливi виробничi фактори по п. 2.3 цiєї iнструкцiї повиннi контролюватися методами i засобами, вказаними в ПВР.

Додати у ВибранеДо списку

Вибране
Вибране
  • Мої закладки
  • Бажані покупки
Назва Додаткові дії
Продовжити покупки Перейти до кошика