Сайт не оновлюється, тож текст офіційного документу може бути застарілим. Безплатна база офіційних документів завжди в АКТУАЛЬНОМУ СТАНІ за новою адресою edirshkoly.mcfr.ua

ВДОП 6.1.36-5.06-95 «Інструкція з охорони праці під час виконання робіт з монтажу технологічного устаткування. Загальні вимоги безпеки»
Додати у Вибране

КОРПОРАЦІЯ «УКРМОНТАЖСПЕЦБУД»

Відомчий документ з охорони праці

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом корпорації «Укрмонтажспецбуд»
від 14 липня 1995 р. № 60

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ
під час виконання робіт з монтажу технологічного устаткування.
Загальні вимоги безпеки

ВДОП 6.1.36-5.04-95

Дата введення 01 серпня 1995 року

<полное_название xml:id="xdd73zdwt81irk6lz3szwggy8h">Передмова

Передмова

1. РОЗРОБЛЕНО

Акцiонерним товариством — науково-виробничою фiрмою «Укрспецмонтажпроект»

2. ВНЕСЕНО

Управлiнням технiчного розвитку виробництва корпорацiї «Укрмонтажспецбуд».

3. ПОГОДЖЕНО

Держнаглядохоронпрацi України
листом вiд 21.03.95 р. № 07-6а/925

Управлiнням Державної пожежної охорони МВС України
листом вiд 25.04.95 р. № 12/1/506

Мiнiстерством охорони здоров’я України
листом вiд 30.05.95 р. № 5.05.07-53, 54, 55, 71

4. РОЗРОБЛЕНО

Вперше

<полное_название xml:id="x9rj1td05md2cchaw0hwnjur0s">1. Область застосування

1. Область застосування

1.1. Інструкцiя встановлює загальнi вимоги пiд час монтажу технологiчного устаткування при будiвництвi нових i реконструкцiї дiючих промислових пiдприємств i споруд.

<полное_название xml:id="x3l1rwbnkxflfbk4i8bmurie94">2. Загальнi положення

2. Загальнi положення

2.1. Роботи по монтажу i демонтажу (далi по тексту — монтажу) технологiчного устаткування (далi по тексту — устаткування) необхiдно проектувати i виконувати вiдповiдно до вимог дiючих в Українi нормативних документiв.

2.2. При проектуваннi i виконаннi монтажу устаткування повиннi бути врахованi наступнi небезпечнi i шкiдливi виробничi фактори:

- машини, що рухаються, i механiзми, що беруть участь в процесах монтажу устаткування;

- вантажi, що перемiщаються;

- руйнування конструкцiй, що використовуються в процесi монтажу устаткування;

- пiдвищення значення напруги в електричному ланцюзi, замикання, що може вiдбутися через тiло людини, у тому числi пристосування, якi застосовуються при виконаннi монтажу устаткування, повиннi вiдповiдати вимогам безпеки, викладеним у стандартах i технiчних умовах на вiдповiдне устаткування.

2.3. Пiд час монтажу устаткування в умовах вибухонебезпечного середовища необхiдно застосовувати iнструмент, пристосування i оснащення, що виключають можливiсть iскроутворення, а освiтлення робочих мiсць повинно бути виконано з вибухозахищеному виконаннi.

2.4. Вiдстанi, що обмежують небезпечну зону, у межах якої iснує небезпека падiння предметiв поблизу мiсць перемiщення устаткування i поблизу споруд або будинку, що споруджується, повиннi вiдповiдати .

2.5. У вiдповiдностi зi не допускаються роботи по монтажу устаткування у вiдкритих мiсцях при швидкостi вiтру 15 м/с i бiльше, при ожеледi, грозi, а також при недостатнiй видимостi.

2.6. При монтажi устаткування в багатоповерхових будинках, якi складаються з двох чи бiльше секцiй, не дозволяється виконувати роботи, пов’язанi з перебуванням людей в однiй секцiї на поверхах (ярусах), над якими виконують перемiщення i монтаж устаткування.

При зведеннi односекцiйних багатоповерхових будинкiв одночасне виконання монтажу устаткування i iнших будiвельних робiт на рiзних поверхах (ярусах) допускається за наявностi мiж ними надiйних (обґрунтованих вiдповiдним розрахунком) мiжповерхових перекриттiв за письмовим наказом головного iнженера пiсля здiйснення заходiв, що забезпечують безпечне виконання, i за умови перебування безпосередньо на мiсцi робiт спецiально призначених осiб, вiдповiдальних за безпечне виконання монтажу i перемiщення устаткування, а також за здiйснення контролю за виконанням працюючими iнструкцiй з охорони працi.

2.7. При сумiщеннi робiт по однiй вертикалi (крiм передбачених у п.2.8 даної iнструкцiї) нижчерозташованi робочi мiсця повиннi бути обладнанi вiдповiдними захисними пристроями (настилами, сiтками чи козирками), встановленими на вiдстанi 6 м по вертикалi вiд вищерозташованого робочого мiсця.

2.8. Порядок оформлення i форма наряду-допуску на виконання робiт пiдвищеної небезпеки (вiдповiдно до затвердженого головним iнженером будiвельно-монтажної органiзацiї перелiку робiт, на виконання яких необхiдно видавати наряд-допуск) повиннi вiдповiдати .

2.9. Роботи, пов’язанi iз застосуванням вiдкритого вогню, допускається виконувати з письмового дозволу осiб, вiдповiдальних за пожежну безпеку, i вiдповiдно до «Правил пожежної безпеки в Українi. Загальнi вимоги».

2.10. Роботи в закритих посудинах треба виконувати вiдповiдно до вимог ; i .

2.11. Слiд дотримуватися вимог безпеки при виконаннi наступних робiт:

- електрозварювальних — за ;

- газополум’яних — за ;

- антикорозiйних — за ;

- фарбувальних — за ;

- вантажно-розвантажувальних — за ;

- транспортування вантажiв — за ;

- з установками ультразвукової дефектоскопiї — за ;

- з установками радiоiзотопної дефектоскопiї — вiдповiдно до ;

- з рентгенiвськими апаратами — за ; ; ; ; ; ;

- з абразивним i ельборовим iнструментом — за ;

- з лазерними установками — за i вiдповiдно до ;

- з обслуговування електроустановок, управлiння машинами чи устаткуванням з електроприводом i управлiння ручними електромашинами — за ; ;

- з вантажопiдiймальними кранами вiдповiдно до вимог , затверджених Держнаглядохоронпрацi України.

2.12. На монтажнiй площадцi повинно бути забезпечене дотримання всiма працiвниками, зайнятими на монтажi устаткування, правил внутрiшнього розпорядку для робiтникiв та службовцiв. Допуск стороннiх осiб, а також працiвникiв у нетверезому станi, на територiю монтажної площадки, у виробничi, санiтарно-побутовi примiщення i на робочi мiсця забороняється.

2.13. До початку монтажних робiт на об’єктi всi працюючi повиннi бути забезпеченi санiтарно-побутовими примiщеннями у вiдповiдностi зi .

<полное_название xml:id="xc6j5oyqcl5si3ajko1r83kt4v">3. Вимоги до технологiчних процесiв

3. Вимоги до технологiчних процесiв

3.1. Роботи по монтажу устаткування необхiдно виконувати вiдповiдно до проекту виконання робiт (далi по тексту — ПВР), розробленого, затвердженого i виданого до виконання робiт у встановленому порядку.

3.2. ПВР на монтаж устаткування повинен мiстити вказiвки i технiчнi рiшення з усiх питань технiки безпеки, пожежної безпеки i виробничої санiтарiї з урахуванням конкретних умов.

3.3. Випробовувати устаткування слiд вiдповiдно до вимог технiчної документацiї на це устаткування i вимог ПВР.

3.4. Установлення небезпечних зон, у межах яких дiють або потенцiйно можуть дiяти небезпечнi i шкiдливi виробничi фактори, їх позначення i огородження повиннi бути виконанi вiдповiдно до дiючих в Українi нормативних документiв.

3.5. До початку робiт адмiнiстрацiя монтажної органiзацiї повинна забезпечити вивчення учасниками робiт ПВР, ознайомлення на мiсцi з умовами робiт. При цьому повинне бути перевiрене матерiальне забезпечення виконання робiт вiдповiдно до ПВР засобами механiзацiї, iнструментами, iнвентарними пристосуваннями, засобами захисту працюючих i т.д., що пройшли вiдповiднi випробування i перевiрки.

3.6. Система передачi сигналiв, команд, знакiв i iншої iнформацiї повинна бути прийнята з урахуванням конкретних умов. Умовнi знаки для управлiння кранами i порядок їх застосування повиннi вiдповiдати .

3.7. Перед пiдйомом i установкою в проектне положення устаткування, деталей i вузлiв повиннi бути перевiренi приєднувальнi розмiри i збiг посадкових мiсць.

3.8. Трубопроводи i площадки, призначенi для обслуговування устаткування, повиннi бути закрiпленi на устаткуваннi згiдно з вказiвками ПВР.

3.9. Перед установкою устаткування в проектне положення його необхiдно очистити вiд снiгу, бруду i льоду, а також видалити стороннi предмети, олiї, пальнi i легкозаймистi речовини.

3.10. Обертовi частини i частини, що рухаються, монтуємого устаткування повиннi бути оснащенi захисними огородженнями згiдно з .

3.11. Не допускається виконання силами монтажної органiзацiї робiт по вiдключенню демонтуємого устаткування i пiдключенню монтуємого устаткування до дiючого.

3.12. При використаннi будь-яких деталей або поверхонь устаткування для крiплення опорних конструкцiй, риштування, карабiнiв запобiжних поясiв i iн., а також як пiдлоги на робочих мiсцях чи у проходах, повинна бути перевiрена мiцнiсть з’єднання зазначених деталей i виключена можливiсть їх деформацiї, перемiщення, перекидання i т.п.

3.13. Збереження, розпакування, розконсервацiю i подачу устаткування до зони робiт необхiдно виконувати вiдповiдно до вимог i нормативно-технiчної документацiї на устаткування.

3.14. Монтувати устаткування нижче рiвня першого поверху або рiвня землi допускається пiсля одержання дозволу вiд органiзацiї, що споруджує приямки, траншеї, канали, тунелi i т.п.

3.15. Пiд час монтажу устаткування, коли висота вiд площадки, на якiй стоїть стропальник (такелажник), до замка вантажозахватного пристрою перевищує 2 м, слiд застосовувати вантажозахватнi пристрої з дистанцiйним управлiнням розстроповки.

За вiдсутностi дистанцiйного управлiння мiсця розстроповки повиннi бути оснащенi засобами пiдмащування або для пiдйому стропальника до мiсця розстроповки повиннi бути застосованi спецiальнi пiдйомники, призначенi для пiдйому людей.

3.16. При зборцi i монтажi устаткування з окремих деталей, вузлiв, блокiв i т.п. сумiщати отвори, площини, крайки i iншi поверхнi, що сполучаються, слiд iз застосуванням центруючих оправлень, уловлювачiв i iнших пристосувань, що виключають необхiднiсть дiй працюючих у небезпечнiй зонi мiж складальними одиницями, що зближуються.

3.17. Стропальнику (такелажнику) дозволяється доторкатися до устаткування пiд час його пiдйому чи опускання, якщо опорна поверхня устаткування знаходиться на висотi 1 м вiд рiвня площадки, на якiй знаходиться стропальник (такелажник).

3.18. Установку устаткування на фундамент i його вивiрку слiд виконувати з використанням iнструментiв i пристосувань, що забезпечують досягнення проектного положення устаткування без рiзких поштовхiв i перекосiв.

3.19. При установцi устаткування з використанням домкратiв або iнших опорних елементiв повиннi бути прийнятi заходи щодо забезпечення стiйкостi монтуємого устаткування, синхронiзацiї або визначеної послiдовностi роботи домкратiв, установки тимчасових опор i iн.

3.20. Пiд час монтажу устаткування iз застосуванням вертольотiв повиннi бути виконанi вимоги , затвердженої Мiнiстерством цивiльної авiацiї СРСР, а також , затвердженої Мiнмонтажспецбуд СРСР.

3.21. При установцi устаткування за допомогою декiлькох кранiв, щогл i iнших такелажних засобiв повиннi бути виконанi вимоги безпеки згiдно з , затверджених Держнаглядохоронпрацi України.

3.22. При пiдйомi на висоту деталей устаткування в незакритiй зверху тарi найвища точка верхньої деталi повинна бути розташована на 100 мм нижче борту тари.

3.23. Виконувати роботи пiд пiднятим вузлом устаткування дозволяється пiсля влаштування шпальної клiтки або iншого опорного пристосування, що має достатнi для забезпечення безпеки працi мiцнiсть i стiйкiсть, i опускання (обпирання) устаткування на шпальну клiтку або опорне пристосування.

3.24. Збирання i розбирання нарiзних з’єднань слiд виконувати справним iнструментом без застосування металевих прокладок мiж гранями гайки i ключа. Для подовження ключа слiд використовувати iнвентарнi пристосування.

3.25. Розбирання устаткування дозволяється виконувати пiсля забезпечення стiйкостi демонтуємих деталей i вузлiв устаткування.

3.26. Напресування i знiмання деталей, що щiльно сполучаються (муфт, зубчастих колiс, пiдшипникiв i iн.), треба виконувати за допомогою знiмачiв чи спецiальних пристосувань.

Перед напресуванням повинна бути перевiрена вiдповiднiсть фактичних розмiрiв деталей, що сполучаються, проектним.

3.27. Перед проведенням випробування необхiдно перевiрити надiйнiсть крiплення змонтованого устаткування до фундаментiв, пiдстав i рам, наявнiсть i справнiсть пускових i гальмових пристроїв, огороджень обертових частин i частин, що рухаються, систем блокування, а також стан iзоляцiї i заземлення електричної частини устаткування i т.д.

3.28. Перед випробуванням устаткування необхiдно здiйснити контроль виконання всiх необхiдних врiзань для первинних перетворювачiв вимiрювальних приладiв i регуляторiв вiдповiдно до проекту автоматизацiї технологiчних процесiв.

Перед випробуванням устаткування на ньому повиннi бути встановленi всi засоби захисту, контрольно-вимiрювальнi прилади i регулятори, контрольнi прилади системи пожежегасiння, автоматичнi системи пожежегасiння.

Усi засоби вимiрiв повиннi бути завчасно перевiренi у встановленому порядку.

3.29. Перевiрку i регулювання механiчних передач i рознiмних з’єднань треба виконувати за умов механiчного вiд’єднання приводу.

3.30. Випробування електродвигунiв i iншого електроустаткування повинна виконувати спецiалiзована електромонтажна органiзацiя.

3.31. Для зняття i установки складальних одиниць за наявностi пружин необхiдно застосовувати спецiальнi пристосування, що виключають раптову дiю пружин.

3.32. Перед випробуванням устаткування, що мiстить канати i ланцюги, повинна бути перевiрена надiйнiсть спрацьовування уловлювачiв канатiв i ланцюгiв.

3.33. Перед випробуванням устаткування штуцери запобiжних клапанiв слiд перевiрити на вiдсутнiсть на них заглушок i iнших стороннiх предметiв, а також перевiрити справнiсть запобiжних клапанiв шляхом їх примусового вiдкриття, а також технiчнi засоби, що забезпечують вибухопожежну безпеку монтуємого устаткування.

<полное_название xml:id="xdf6mp5rzu5go0ftitvu9o8bec">4. Вимоги безпеки пiд час виконання робiт в умовах дiючого виробництва

4. Вимоги безпеки пiд час виконання робiт в умовах дiючого виробництва

4.1. Монтаж устаткування на територiї дiючого пiдприємства або цеху треба виконувати пiсля оформлення акта-допуску у вiдповiдностi зi .

4.2. При розмiщеннi монтажної площадки в умовах дiючого пiдприємства повиннi бути прийнятi заходи, що виключають можливiсть виникнення пожежi i вплив на працюючих небезпечних i шкiдливих виробничих факторiв дiючих виробництв або знижують їх дiю до допустимих границь.

4.3. При виконаннi робiт у безпосереднiй близькостi вiд дiючого устаткування монтажна площадка повинна бути вiддiлена перешкодами, що вiдповiдають рiвню небезпеки або шкiдливостi технологiчних факторiв даного дiючого виробництва з урахуванням вимог «Правил пожежної безпеки в Українi. Загальнi вимоги».

4.4. На територiї дiючого пiдприємства повиннi бути встановленi покажчики i знаки за для забезпечення безпечного проходу до зони виконання робiт i до найкоротших виходiв з будинку.

4.5. Робочi i лiнiйнi iнженерно-технiчнi працiвники, якi виконують роботи з монтажу устаткування на територiї дiючого пiдприємства, повиннi проходити медичний огляд у порядку i термiни, встановленi Мiнiстерством охорони здоров’я для осiб, що працюють на даному пiдприємствi.

4.6. Пiд час монтажу устаткування на територiї дiючого пiдприємства улаштування санiтарно-побутових примiщень повинно вiдповiдати санiтарним вимогам, дотримання яких обов’язкове при виконаннi виробничих процесiв пiдприємства, що реконструюється.

4.7. При виконаннi робiт по монтажу устаткування на територiї чи в цехах дiючих пiдприємств контроль за дотриманням санiтарно-гiгiєнiчних i протипожежних правил i норм необхiдно здiйснювати у порядку, встановленому для даного пiдприємства.

<полное_название xml:id="xdps8q0a3mcmzbrsqlu3boqnnz">5. Вимоги до виробничих примiщень i виробничих (монтажних) площадок

5. Вимоги до виробничих примiщень i виробничих (монтажних) площадок

5.1. Виробничi примiщення i монтажнi площадки, на яких виконуються роботи з монтажу устаткування, повиннi вiдповiдати вимогам i дiючих санiтарних норм, затверджених Мiнiстерством охорони здоров’я.

5.2. При параметрах мiкроклiматичних умов повiтря робочої зони (з урахуванням категорiї робiт), що не вiдповiдають вимогам , повиннi бути впровадженi заходи, передбаченi .

5.3. Дороги i переходи на монтажнiй площадцi повиннi бути обладнанi знаками за .

5.4. Рух транспорту i пiшоходiв повинен вiдповiдати схемам руху, передбаченим у ПВР.

5.5. Монтажна зона повинна бути обгороджена за . У монтажнiй зонi повиннi бути знаки безпеки за i плакати з технiки безпеки.

5.6. Прорiзи, залишенi в стiнах для транспортування устаткування, повиннi мати захиснi огородження за .

5.7. Колодязi у фундаментах пiд устаткування, монтажнi прорiзи, траншеї, канали i приямки повиннi бути перекритi знiмними щитами або обгородженi за .

5.8. При монтажi протяжного устаткування типу конвеєрiв чи рольгангiв через кожнi 30 м повиннi бути улаштованi перехiднi мiстки за .

5.9. Заходи пожежної безпеки необхiдно виконувати вiдповiдно до вимог i .

5.10. Розташування ливарних установок вiд робочих мiсць повинно вiдповiдати вимогам , а якiсть води — вимогам .

5.11. Для перенесення i збереження iнструментiв, побутових i iнших дрiбних деталей особи, що працюють на висотi, повиннi бути забезпеченi iндивiдуальними сумками i шухлядами.

<полное_название xml:id="x3fb9wlsxqjcr6ww3roljhafwg">6. Вимоги до матерiалiв, їх збереження, транспортування i застосування

6. Вимоги до матерiалiв, їх збереження, транспортування i застосування

6.1. Складувати матерiали на об’єктi слiд в мiсцях, передбачених ПВР.

6.2. Газоподiбнi розчинники, окислювачi i пальне, що випаровуються, необхiдно зберiгати окремо в захищених вiд сонячних променiв i вогню примiщеннях, обладнаних природною i примусовою вентиляцiєю. Мастильнi, промивнi i обтиральнi матерiали слiд зберiгати в провiтрюваних примiщеннях.

6.3. Кожна партiя матерiалу, що надходить на склад, повинна мати сертифiкат чи паспорт.

6.4. При розконсервуваннi устаткування необхiдно користуватися сполуками, допущеними до застосування державними органами санiтарного нагляду i пожежної охорони.

6.5. Не допускається застосування обтирального матерiалу, що мiстить стороннi тiла, у тому числi осколки скла або металеву стружку.

При використаннi легкозаймистих i пальних речовин забороняється використання синтетичних обтиральних матерiалiв.

6.6. До робiт з iмпортними матерiалами дозволяється приступати тiльки пiсля одержання вiд органiзацiї, що передає цi матерiали, вказiвок по виконанню робiт чи вимог технiки безпеки.

6.7. Легкозаймистi i пальнi речовини необхiдно зберiгати у спецiально вiдведеному i обладнаному мiсцi.

<полное_название xml:id="x8853ghwjcmxi1qbwndi5x0dot">7. Вимоги до органiзацiї робочих мiсць

7. Вимоги до органiзацiї робочих мiсць

7.1. Органiзацiя робочих мiсць повинна забезпечувати безпеку виконання робiт i вiдповiдати i .

7.2. Рiвень шуму на робочих мiсцях не повинен перевищувати допустимих значень за , а рiвень вiбрацiї — за .

7.3. Пiд час монтажу устаткування робочi мiсця i проходи до них на висотi 1,3 м i бiльше i вiдстань менше 2 м вiд межi перепаду по висотi повиннi бути обгородженi вiдповiдно до захисних огороджень.

7.4. Пiдйом i спуск працюючих на робочi мiсця необхiдно виконувати у вiдповiдностi зi .

7.5. Необхiдно забезпечувати електробезпеку робочих мiсць вiдповiдно до вимог , а також , i .

7.6. Робочi мiсця усерединi ємностей, резервуарiв i iншого подiбного устаткування повиннi бути обладнанi не менше, нiж двома виходами, засобами сигналiзацiї, засобами аварiйної евакуацiї працюючих i засобами припливно-витяжної вентиляцiї. Напруга освiтлення не повинна перевищувати 12 В.

7.7. Робочi мiсця в примiщеннях повиннi бути захищенi вiд протягiв.

7.8. Робочi мiсця i проходи слiд очищати вiд смiття, вiдходiв, не захаращувати матерiалами, деталями i т.п., вчасно звiльняти вiд води, розлитих олiй, пальних i легкозаймистих речовин i хiмiчних рiдин, а в зимовий час року очищати вiд снiгу i льоду або посипати пiском чи золою.

7.9. Слiд забезпечувати пожежну безпеку на робочих мiсцях вiдповiдно до вимог «Правил пожежної безпеки в Українi», а також вимог .

7.10. Робоче мiсце повинно бути оснащене всiма необхiдними iндивiдуальними засобами захисту, слюсарно-монтажним i вимiрювальним iнструментом i пристосуваннями, передбаченими в ПВР.

<полное_название xml:id="xabuj4jgj2cmldgrdxnaesofup">8. Вимоги до розмiщення i експлуатацiї виробничого устаткування i пристосувань

8. Вимоги до розмiщення i експлуатацiї виробничого устаткування i пристосувань

8.1. Розмiщення i експлуатацiя устаткування i пристосувань, що застосовуються пiд час виконання монтажних робiт (кранiв, лебiдок, пiдйомникiв, домкратiв i т.п.), повиннi вiдповiдати ПВР, вимогам , затверджених Держнаглядохоронпрацi України, i iнструкцiям заводiв-виготовлювачiв перерахованого устаткування.

8.2. Характеристики вантажопiдiймальних механiзмiв i пристосувань повиннi вiдповiдати габаритам i масi монтуємого устаткування i складальних одиниць.

8.3. Вiдповiдно до , затверджених Держнаглядохоронпрацi України, не дозволяється установка стрiлових кранiв (гусеничних, автомобiльних, пневмоколiсних i кранiв-екскаваторiв) на неутрамбованому ґрунтi, а також на площадцi з ухилом бiльше зазначеного в паспортi.

8.4. Конструкцiя гакiв i iнших вантажозахватних пристроїв для пiдйому вантажiв повиннi виключати самовiльне вiдчiплення вантажу.

8.5. Ергономiчнi вимоги до експлуатацiї засобiв малої механiзацiї, монтажних пристосувань i iнструмента повиннi вiдповiдати .

8.6. У закритих примiщеннях за вiдсутностi примусової вентиляцiї машини з двигунами внутрiшнього згоряння повиннi бути забезпеченi нейтралiзаторами вихлопних газiв.

<полное_название xml:id="x60aed503m98uziyu5d39gbbnk">9. Вимоги до персоналу, що допускається до монтажу устаткування

9. Вимоги до персоналу, що допускається до монтажу устаткування

9.1. До осiб, якi допускаються до проведення робiт по монтажу устаткування, необхiдно пред’являти вимоги вiдповiдно до , , i , затверджених Держнаглядохоронпрацi України.

9.2. Не дозволяється допускати до монтажу устаткування осiб, професiя i квалiфiкацiя яких не вiдповiдає характеру роботи, що виконується.

9.3. Органiзацiя, порядок, види навчання i iнструктаж працюючих з безпеки працi повиннi вiдповiдати , затвердженому Держнаглядохоронпрацi України.

9.4. Медичний огляд при прийняттi на роботу i перiодичнi медичнi огляди працюючих необхiдно проводити вiдповiдно до дiючих нормативних документiв України.

9.5. До монтажу устаткування на висотi допускаються особи, якi не мають медичних протипоказань, передбачених вiдповiдними перелiками.

9.6. Робiтники, що сумiщають декiлька професiй, повиннi бути навченi безпечним методам працi i мати посвiдчення по їх основнiй професiї i професiї за сумiсництвом.

9.7. Необхiдно пред’являти вiдповiднi нормативнi вимоги до персоналу, що допускається до виконання робiт, наведених у п.2.13 даної iнструкцiї.

9.8. Інструктаж з правил пожежної безпеки проводять один раз на пiвроку.

<полное_название xml:id="x7fpjizpwdghqh6obarcv2s2fx">10. Вимоги до застосування засобiв захисту працюючих

10. Вимоги до застосування засобiв захисту працюючих

10.1. Засоби захисту працюючих вiд впливу небезпечних i шкiдливих виробничих факторiв повиннi вiдповiдати .

10.2. Робочi i iнженерно-технiчнi працiвники повиннi бути забезпеченi спецодягом, спецвзуттям i засобами iндивiдуального захисту вiдповiдно до , затверджених Держкомпрацi СРСР i Президiєю ВЦСПС.

10.3. Порядок видачi, збереження i користування засобами iндивiдуального захисту повинен вiдповiдати , затвердженої Держкомпрацi СРСР i ВЦСПС.

10.4. Засоби iндивiдуального захисту повиннi вiдповiдати нормативно-технiчної документацiї на їх виготовлення.

10.5. Спецодяг для працюючих повинен вiдповiдати санiтарно-гiгiєнiчним умовам працi. При роботах в умовах можливого впливу на людину небезпечних i шкiдливих речовин типу кислот, лугiв, нафтопродуктiв i т.п., а також впливу пiдвищених i знижених температур i електричних полiв необхiдно застосовувати спецодяг i спецвзуття за .

10.6. При неможливостi використаннi лiсiв, риштування i площадок для забезпечення безпечного виконання робiт працюючi повиннi користатися запобiжними поясами за .

10.7. Усi працюючi на будiвельному майданчику повиннi носити захиснi каски за .

10.8. Треба дотримуватися вимог до застосування засобiв iндивiдуального захисту при роботах i по нормативах, наведених у п.2.13 дiйсної iнструкцiї.

10.9. Електро- i газозварники, їх пiдручнi i збирачi, що працюють спiльно зi зварниками, а також робiтники, якi виконують зачищення поверхонь околошовної зони i зони наплавленого металу, а також очищення кореня шва, повиннi виконувати зазначенi роботи в захисних окулярах з безбарвним склом.

10.10. Електрозварники повиннi бути забезпеченi захисними окулярами типу НН чи РН за .

10.11. Працюючих iз клеями i розчинниками необхiдно забезпечувати засобами захисту органiв дихання за , окулярами за i засобами захисту рук за .

10.12. Захиснi заземлення i занулення металевих будiвельних лiсiв, рейкових шляхiв електричних вантажопiдiймальних кранiв i iнших металевих частин будiвельних машин i устаткування з електроприводом повиннi забезпечувати захист працюючих вiд ураження електричним струмом.

Захисне заземлення або занулення необхiдно виконувати згiдно з .

10.13. При роботi в умовах пiдвищеного вмiсту в повiтрi робочої зони твердих i рiдких аерозолiв слiд застосовувати респiратори за .

10.14. При роботi з речовинами, що видiляють у повiтря робочої зони гази i пару, повиннi застосовуватися протигазовi респiратори за чи протигази за .

10.15. При виконаннi робiт в умовах, що представляють небезпеку для груп працюючих, необхiдно застосовувати спецiальнi засоби колективного захисту вiдповiдно до .

<полное_название xml:id="xcrc2lxtyv91k6tky77acb3qsx">11. Контроль за виконанням вимог безпеки

11. Контроль за виконанням вимог безпеки

11.1. Вмiст пилу, вибухонебезпечних i шкiдливих речовин у повiтрi робочої зони слiд контролювати згiдно з .

11.2. Контроль за дотриманням вимог вибухонебезпеки необхiдно здiйснювати за .

11.3. Рiвнi шкiдливих виробничих факторiв повиннi контролювати промислово-санiтарнi лабораторiї, а за їх вiдсутностi — спецiалiзованi установи району (мiста) — районна чи мiська санiтарно-епiдемiологiчна станцiя.

Контроль у дiючих цехах органiзує адмiнiстрацiя цеху, а у всiх iнших випадках — адмiнiстрацiя будiвельно-монтажної органiзацiї.

11.4. Контроль за пристроями захисного заземлення (занулення) необхiдно здiйснювати за .

11.5. Контроль за дотриманням вимог безпеки електрозварювальних пристроїв слiд виконувати за .

11.6. Контроль електробезпеки необхiдно забезпечувати вiдповiдно до вимог , затверджених Держенергонаглядом, i .

11.7. Контроль за безпечною експлуатацiєю виробничого устаткування (кранiв, лебiдок, посудин, що працюють пiд тиском i iн.) i знiмних вантажозахватних пристроїв (стропiв, траверс, захоплень i iн.) необхiдно здiйснювати вiдповiдно до , затверджених Держнаглядохоронпрацi України. Контроль за безпечною експлуатацiєю засобiв малої механiзацiї слiд здiйснювати вiдповiдно до .

11.8. Контроль i огляд засобiв iндивiдуального захисту повиннi робити вiдповiдальнi особи з iнженерно-технiчних працiвникiв, призначенi адмiнiстрацiєю монтажної органiзацiї, у термiни i вiдповiдно до вимог, встановлених нормативно-технiчною документацiєю для конкретних засобiв захисту.

11.9. Контроль за справнiстю лiсiв, риштування i iнших засобiв пiдмащування для роботи на висотi необхiдно здiйснювати у вiдповiдностi зi .

11.10. Контроль за устаткуванням, що створює шум, необхiдно здiйснювати вiдповiдно до вимог , i .

11.11. Контроль параметрiв вiбрацiї необхiдно здiйснювати за .

11.12. Органiзацiю i проведення дозиметричного контролю лазерного випромiнювання слiд здiйснювати за .

11.13. Органiзацiю i проведення радiацiйного контролю необхiдно здiйснювати вiдповiдно до .

Радiацiйний контроль треба здiйснювати на робочому мiсцi дефектоскописта i у транспортному засобi, що перевозить джерело випромiнювання.

11.14. Контроль за пожежною безпекою необхiдно здiйснювати вiдповiдно до вимог .

11.15. Контроль рiвнiв освiтленостi слiд здiйснювати вiдповiдно до дiючих нормативних документiв України.

11.16. Контроль за засобами iндивiдуального захисту органiв дихання необхiдно здiйснювати за .

Додати у ВибранеДо списку

Вибране
Вибране
  • Мої закладки
  • Бажані покупки
Назва Додаткові дії
Продовжити покупки Перейти до кошика